Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2001

Fortumin alkuvuoden tulos parani selvästi
 
 
Osavuosi lyhyesti
 
- Liikevoitto 558 miljoonaa euroa oli 32 % viime vuoden vastaavaa jaksoa parempi.
- Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 66 % ja oli 448 miljoonaa euroa.
- Osakekohtainen tulos parani 46 % ja oli 0,38 euroa.
- Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 744 miljoonaa euroa.
- Sähkön tuotannon ja myynnin tulos oli merkittävästi vuoden 2000 vastaavaa kautta parempi kasvaneen sähkön myynnin ja korkeamman hinnan johdosta.
- Öljyn ja kaasun tuotannon tulos parani selvästi lisääntyneen tuotannon ansiosta.
- Liiketoiminnan keskittäminen jatkui: voimalaitososuuksia ja Voimansiirto-engineering myytiin.
 
 
Tunnusluvut
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
2 756
2 580
5 958
5 105
11 026
Liikevoitto, milj. euroa
251
225
558
422
906
Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa
202
127
448
270
633
Tulos/osake, EUR
0,18
0,11
0,38
0,26
0,55
Oma pääoma/osake, EUR
 
 
6,46
6,12
6,32
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
10 913
11 483
11 365
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
4 001
4 921
4 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
 
 
294
2 711
3 131
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
 
 
744
222
424
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
10,2
8,4
9,4
Oman pääoman tuotto, %
 
 
10,1
6,9
8,6
Gearing, %
 
 
62
80
73
Henkilöstö keskimäärin
 
 
15 607
16 217
16 220
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 17 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli 5 958 (5 105) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikuttivat ensisijaisesti määrän ja hinnan noususta johtunut maakaasun tradingin lisääntyminen, sähkön ja kaasun tuotannon kasvu sekä sähkön hinnan nousu.
 
Konsernin liikevoitto 558 (422) miljoonaa euroa oli 32 % vertailukautta parempi. Eniten parani sähkön tuotannon ja myynnin tulos lisääntyneen voimalaitoskapasiteetin ja kohonneen sähkön hinnan ansiosta. Tämän segmentin tulokseen sisältyy kertaluonteisia eriä 22 (31) miljoonaa euroa. Näistä omaisuuden nettomyyntivoitot, joista merkittävin saatiin Unkarin voimalaitoskaupan yhteydessä, olivat 84 miljoonaa euroa ja Ison-Britannian voimaomaisuuden markkinamuutoksista johtuvat kertaluontoiset kulut 62 miljoonaa euroa.
 
Öljyn ja kaasun tuotannon tulosta vahvisti kaasun tuotannon kasvu. Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulos parani hieman jalostamoseisokista ja kauden lopulla laskeneesta jalostusmarginaalista huolimatta. Tulosta tuki myös varustamoliiketoiminta.
 
Service-sektorin tulosta paransi Humberin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen myynnistä saatu voitto.
 
Engineering-sektorin tulosta heikensivät ennen kaikkea Voimansiirto-engineeringin eräät tappiolliset hankkeet. Tervehdyttämisohjelman ansiosta Voimalaitos-engineeringin tulos kääntyi myönteiseen suuntaan.
 
Fortumin puoliksi omistaman Birka Energi -konsernin vaikutus Fortumin liikevoittoon oli 107 (98) miljoonaa euroa.
 
Varastotappiota syntyi 2 (varastovoittoa 7) miljoonaa euroa.
 
Voitto ennen veroja oli 448 (262) miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 305 (196) miljoonaa euroa.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 110 (152) miljoonaa euroa. Vuoden 2000 lukuun sisältyy 33 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia, jotka syntyivät Ruotsista hankitun voimaomaisuuden rahoitusjärjestelyistä. Tuloslaskelmaan vähemmistöosuutena kirjatuista 42 (4) miljoonasta eurosta 40 miljoonaa liittyy tähän järjestelyyn.
 
 
Liiketoimintakatsaukset
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
Öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon tärkein alue on Norja. Toimintaa on myös Omanissa ja Venäjällä. Isossa-Britanniassa Fortum harjoittaa kaasun tradingkauppaa ja myy kaasua loppukäyttäjille. Itämeren alueella yhtiö on mukana kaasuverkkohankkeissa ja omistaa osuuksia kaasuyhtiöistä.
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa*
445
133
947
348
945
Liikevoitto, milj. euroa
68
40
119
85
218
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 411
1 204
1 284
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
17,7
14,5
18,0
*Maakaasun tradingin ja vähittäiskaupan osuus oli tammi-kesäkuussa 725 (188) miljoonaa euroa.
 
Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta tammi-kesäkuussa oli 26,6 (26,8) USD/bbl. Fortumin myymän öljyn keskimääräinen barrelihinta oli 25,9 (26,3) dollaria.
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
 
(Öljyekvivalenttibarrelia päivässä)
I - II/01
I - II/00
2000
 
 
 
 
Yhteensä
41 240
33 322
34 200
 
Tammi-kesäkuun tuotanto vastasi noin 2,0 (1,7) miljoonan tonnin vuosituotantoa. Tuotannosta viidennes oli maakaasua. Åsgardin kaasuntuotannon käynnistymisen johdosta kokonaistuotanto oli yli 20 % suurempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.
 
Fortumin ja venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin yhdessä omistaman SeverTEK-yhtiön koetuotanto Jushno-Shapinskojen öljykentällä on edennyt lupaavasti. Kentän hyödynnettävät öljyvarat ovat yli 20 miljoonaa tonnia. Päätös tuotannon aloittamisesta tehdään syksyn aikana.
 
 
 
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
 
Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa sekä voiteluaine-, perusöljy-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten konsernilla on omia ja rahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 

 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
1 757
1 909
3 698
3 578
7 759
Liikevoitto, milj. euroa
93
137
145
141
382
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 619
1 607
1 838
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
16,8
17,5
22,2
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 2,8 (3,6) USD/bbl. Toukokuussa jalostusmarginaali alkoi laskea jyrkästi ja oli kesäkuussa keskimäärin 0,5 USD/bbl. Tämä johtui pääasiassa siitä, että bensiinistä oli maailmanmarkkinoilla ylitarjontaa ja sen hinta laski. Fortumin jalostusmarginaali säilyi edelleen selvästi kansainvälistä marginaalia parempana. Ero oli lähes kaksi dollaria barrelilta.
 
Öljytuotteiden kulutus Suomessa oli 4,4 (4,3) miljoonaa tonnia tammi-kesäkuussa. Fortumin myymän bensiinin markkinaosuus oli 29,9 (32,0) %, dieselöljyn 43,4 (44,4) %, kevyen polttoöljyn 41,0 (39,0) % ja raskaiden polttoöljyjen 47,1 (47,0) %.
 
Fortum jalosti tammi-kesäkuussa raakaöljyä ja muita syöttöaineita yhteensä 5,2 (6,0) miljoonaa tonnia. Öljytuotteita toimitettiin Suomeen 3,5 (3,6) miljoonaa tonnia. Porvoon jalostamon huoltoseisokin vuoksi viennin osuus pieneni viime vuodesta ja oli 1,9 (2,5) miljoonaa tonnia.
 
Huoltoseisokin aikana huhti-toukokuussa tehtyjen töiden kokonaiskustannus oli noin 34 miljoonaa euroa. Kulu on jaksotettu neljälle vuodelle vuodesta 1997 alkaen. Seisokista aiheutui noin miljoonan tonnin tuotannon menetys, jonka arvioitu kate olisi ollut noin 40 miljoonaa euroa. Seisokin yhteydessä kaksi suurinta investointia olivat matalarikkisten liikennepolttoaineiden ja voiteluöljyjen perusöljyn valmistuskapasiteettien lisäykset. Citydieselin kapasiteetti nousi 3,9 miljoonaan tonniin vuodessa ja perusöljytuotanto 150 000 tonniin vuodessa. Tehtyjen investointien ansiosta näiden korkealuokkaisten tuotteiden merkitys Fortumin jalostamoiden tuotejakautumassa kasvoi vahvistaen edelleen yhtiön jalostusmarginaalia.
 
Katsauskauden aikana Fortum tilasi käyttöönsä kaikkiaan neljä jäävahvistettua säiliöalusta öljytuotteiden kuljetuksia varten. Näistä ainakin kaksi tulee pitkäaikaiseen bareboat-rahtaukseen. Lisäksi katsauskaudella myytiin kaksi alusta, joista toinen bareboat-rahdattiin neljäksi vuodeksi.
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin
 
 (1 000 t)
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Bensiinit
657
1 031
1 650
1 955
3 941
Dieselöljyt
517
943
1 518
1 610
3 246
Lentopetroli
132
213
219
398
786
Kevyt polttoöljy
296
351
347
424
1 843
Raskas polttoöljy
101
255
244
519
1 133
Muut
507
412
1 474
1 191
1 360
Yhteensä
2 210
3 205
5 452
6 097
12 309
 
 
 
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
 
 (1 000 t)
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Suomi
1 621
1 784
3 514
3 635
7 423
Muut pohjoismaat
349
639
833
1 101
2 142
Baltian maat ja Venäjä
5
21
27
76
153
USA ja Kanada
0
288
340
521
1 029
Muut maat
235
473
738
764
1 562
Yhteensä
2 210
3 205
5 452
6 097
12 309
 
 
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
Fortum on sähköntuotannossa ja -myynnissä pohjoismaiden toiseksi suurin ja lämmöntuottajana pohjoismaiden johtava yritys.Toiminta on merkittävintä Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi toimintaa on Manner-Euroopassa, Brittein saarilla, Irlannissa ja Kaakkois-Aasiassa.
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
418
384
1 022
887
1 760
- sähkönmyynti, milj. euroa
341
268
734
586
1 170
- lämmönmyynti, milj. euroa
123
86
259
226
411
Liikevoitto, milj. euroa
48
46
205
146
211
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
5 953
6 666
6 193
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
6,8
5,1
3,8
 
Tammi-kesäkuussa sähköä käytettiin pohjoismaissa yhteensä 205 (194) terawattituntia (TWh). Fortum myi sähköä pohjoismaissa 24,9 (21,4) TWh. Myynti pohjoismaiden ulkopuolella oli 3,6 (2,8) TWh.
 
Myynti Ruotsissa kasvoi katsauskaudella merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vuonna 2000 hankitun voimalaitoskapasiteetin ansiosta.
 
Sähkön hinta tammi-kesäkuussa oli pohjoismaisessa sähköpörssissä noin 102 % vertailujaksoa korkeampi, keskimäärin 24,9 (12,3) euroa megawattitunnilta. Sähkön hinnan nousu johtui sähkön kulutuksen kasvusta ja viime vuotta pienemmistä vesivarastoista. Fortumin myymän sähkön keskihinta pohjoismaissa kasvoi noin 4 % vertailujaksosta. Hintatason nousun johdosta ns. vanhojen sähkösopimusten päättymisellä ei enää arvioida olevan epäedullista vaikutusta yhtiön tulokseen.
 
Sähkönmyynti alueittain (TWh)
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Pohjoismaat yhteensä
11,3
9,7
24,9
21,4
45,3
- Suomi
6,8
6,5
14,9
14,7
28,4
- Ruotsi*
4,5
3,2
10,0
6,7
16,9
Saksa
1,0
0,8
2,1
1,7
3,9
Iso-Britannia ja Irlanti
0,9
0,5
1,4
1,0
1,9
Viro
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
Yhteensä
13,2
11,0
28,5
24,2
51,4
* sisältää 50 % Birka Energin sähkönmyynnistä, tammi-kesäkuussa 6,0 (6,2) TWh.
 
Tammi-kesäkuussa Fortumin omasta sähköntuotannosta vesivoiman osuus oli noin 9,3 (7,3) TWh eli 31 (30) % ja ydinvoiman osuus noin 10,6 (8,3) TWh eli 35 (34) %. Muita tuotantomuotoja olivat hiili, turve, maakaasu, biomassa, tuuli ja öljy.
 
 
Lämmönmyynti alueittain (TWh)
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Suomi
2,2
2,3
6,0
6,5
11,5
Ruotsi*
0,8
0,8
2,7
2,4
4,1
Muut maat
0,5
0,2
0,8
0,4
0,7
Yhteensä
3,5
3,3
9,5
9,3
16,3
* on 50 % Birka Energin lämmönmyynnistä
 
Sähkönsiirto
 
Fortumilla on sähkönjakeluasiakkaita yhteensä 900 000 Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Virossa.
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
105
106
240
237
467
Liikevoitto, milj. euroa
25
19
81
68
127
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
2 150
2 371
2 263
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
7,3
6,7
6,4
 
 
Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain (TWh)
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Ruotsi*
1,7
1,8
4,3
4,3
8,1
Suomi
0,8
0,8
2,2
2,1
4,0
Saksa
0,6
0,7
1,4
1,4
2,7
Viro
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
Yhteensä
3,2
3,4
8,0
7,9
15,0
*on 50 % Birka Energin sähkönjakelusta
 
 
Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
 
 
30.6.2001
30.6.2000
31.12.2000
 
 
 
 
Ruotsi*
440 000
450 000
440 000
Suomi
280 000
280 000
280 000
Saksa
160 000
170 000
160 000
Viro
20 000
20 000
20 000
Yhteensä
900 000
920 000
900 000
* on 50 % Birka Energin sähkönjakeluasiakkaista
 
Tammi-kesäkuussa jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 8,0 (7,9) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille Suomessa oli 3,4 (3,6) TWh ja Ruotsissa 4,3 (2,9) TWh.
 
Suomessa Fortum yhtenäisti sähkön siirron hinnoittelurakenteensa heinäkuun alusta lukien. Samassa yhteydessä korotettiin siirtohintoja.
 
 
Service
 
Service tarjoaa käyttö- ja kunnossapitopalveluja voimalaitosten omistajille sekä kunnossapitopalveluja prosessiteollisuudelle. Painopiste on Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi toimintaa on Manner-Euroopassa, Brittein saarilla, Irlannissa ja Kaakkois-Aasiassa.
 
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
92
73
169
151
356
Liikevoitto, milj. euroa
20
-2
26
2
12
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
22
30
31
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
196,2
11,1
32,9
 
Fortum Servicen vastuulla olevien voimalaitosten käytettävyys jatkui edelleen hyvänä ja oli tammi-kesäkuussa 98,4 (97,5) %. Toimintaa on tehostettu toimintamallilla, jolla tavoitellaan sektorille tuntuvia kustannussäästöjä. Kunnossapitotöiden tilauskanta on tällä hetkellä erinomainen. Humberin voimalaitososuuden myynnin yhteydessä myytiin myös laitoksen käyttö- ja kunnossapitosopimus.
 
 
Engineering
 
Engineering on erikoistunut energian tuotantojärjestelmien kokonais- ja osatoimituksiin sekä öljynjalostus- ja kemianteollisuuden laitostoimituksiin.
 
 
II/01
II/00
I-II/01
I-II/00
2000
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
123
155
227
273
585
Liikevoitto, milj. euroa
1
-4
-10
-6
-21
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
16
41
81
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
-41,2
-30,8
-35,6
 
Voimalaitos-engineeringin tervehdyttämistoimenpiteet jatkuivat. Näitä ovat esimerkiksi palveluiden tuotteistaminen, liiketoimintaprosessien uudistaminen ja kiinteiden kustannusten karsiminen. Kozienicen kivihiilivoimalan rikinpoistolaitos Puolassa luovutettiin asiakkaalle kesäkuussa. Voimansiirto-engineeringin myynti toteutui kesäkuun lopussa. Myydyn toiminnan alkuvuoden tappiollinen tulos sisältyy sektorin lukuihin.
 
Engineering-sektorin laskuttamaton tilauskanta ilman Voimansiirto-engineeringiä oli katsauskauden lopussa oli 234 (470) miljoonaa euroa.
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa yhteensä 294 (2 711) miljoonaa euroa.
 
Liiketoiminnan rahavirta oli 744 (222) miljoonaa euroa.
 
Korollinen nettovelka oli katsauskauden päättyessä 4 001 miljoonaa euroa (4 626 miljoonaa euroa vuoden 2000 lopussa). Velkaantumisaste oli 62 % (73 % vuoden 2000 lopussa).
 
 
Liiketoiminnan kehitys ja rakennejärjestelyt
 
Fortumin ydintoimialueena ovat pohjoismaat ja muu Itämeren alue, johon yhtiö strategiansa mukaisesti keskittää voimantuotantonsa. Toukokuussa Fortum myi 22,5 % osuutensa South Humber Bankin voimalaitoksesta Englannissa ja kesäkuussa 45,4 % osuutensa unkarilaisesta Budapesti Erömü Rt-voimalaitosyhtiöstä.
 
Kesäkuun lopussa toteutui myös Voimansiirto-engineeringin myynti. Kauppaan kuului IVO Transmission Engineering Oy:n koko osakekanta.
 
Kesäkuussa Fortum sopi osuutensa lisäämisestä ruotsalaisessa Vattenfall Naturgas AB:ssa 10 prosentista 20 prosenttiin.
 
Heinäkuun alussa Fortum ja Birka luopuivat osuuksistaan ruotsalaisessa energianmittausteknologiaan erikoistuvassa Etrem AB:ssa.
 
Fortumin aseman vahvistamiseksi nopeasti muuttuvilla pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla yhtiö on ilmoittanut kiinnostuksensa neuvotella ruotsalaisen Birka Energi AB:n koko osakekannan ostosta.
 
Alkuvuodesta muodostettujen Fortum Energy Solutions (FES) ja Fortum Markets -sektoreiden kehitys- ja rakennejärjestelyt etenivät suunnitellusti. FES-sektoriin sisällytettiin käyttö- ja kunnossapitotoiminnot (Fortum Service) ja sähkö- ja lämpöliiketoiminnan teknologiayksikkö. Tässä yhteydessä eräitä teknologiatoimintoja myytiin. Fortum Marketsiin liitettiin valtaosa Energiatalon toiminnoista ja sektori organisoitiin asiakassegmenttien mukaan. Uusi tehostettu toimintamalli käynnistyy täydessä laajuudessa syksyn kuluessa.
 
 
Konsernin henkilöstö
 
Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 15 607 (16 217). Vähennyksestä valtaosa liittyy eri puolilla konsernia toteutettuihin tehostamistoimiin.
 
Hallituksen varapuheenjohtaja L.J. Jouhki erosi tehtävästään 4.7.2001.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat raakaöljyn hinta, öljyn jalostusmarginaali, sähkön markkinahinta ja Yhdysvaltain dollarin kurssi.
 
Opecin raakaöljyn tavoitehinta on 22-28 dollaria barrelilta. Heinäkuun lopussa Brent-raakaöljyn hinta oli 24 dollarin tasolla ja International Petroleum Exchangen Brent-futuureiden hinnat loppuvuodelle 2001 olivat hieman alle 25 dollaria barrelilta. Fortumin öljyn- ja kaasuntuotannon arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna noin 25 % Åsgardin kaasuntuotannon alkamisen myötä.
 
Vuoden 2001 alkupuoliskolla kansainvälinen öljynjalostusmarginaali oli melko korkea, joskin keskimäärin hieman alempi kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa Brent Complex –marginaali kuitenkin laski voimakkaasti ja oli vain 0,5 dollaria barrelilta lähinnä ylitarjonnasta aiheutuneen bensiinin hinnanlaskun vuoksi. Heinäkuun jalostusmarginaali oli 0,7 dollaria barrelilta. Säiden kylmetessä ja lomakauden loputtua dieselöljyn ja kevyen polttoöljyn vaikutus jalostusmarginaaliin yleensä kasvaa. Öljyn kulutuksen kasvua ei yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla juuri ole näkyvissä. Porvoossa lisääntynyt korkealuokkaisten tuotteiden (Citydiesel ja perusöljyt) valmistus parantaa Fortumin jalostusmarginaalia.
 
Sähkön käytön arvioidaan kasvavan lähivuosina pohjoismaissa noin 1,5 prosentin vuosivauhtia. Sähkön tuotannossa pohjoismaisilla markkinoilla vesivoiman osuuden ennakoidaan vuositasolla laskevan vuoden 2000 ennätyksellisen korkealta tasolta. Samalla hiilivoiman osuuden arvioidaan kasvavan. Sähkön markkinahinta pohjoismaissa on koko alkuvuoden 2001 ollut merkittävästi korkeampi kuin edellisenä vuonna. Heinäkuun lopussa Nord Poolin sähkön futuurihinnat loppuvuodelle 2001 olivat 22-27 euroa megawattitunnilta. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien toimintojen tulos on yleensä vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä merkittävästi parempi kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Fortumin tämän hetkisellä tuotantokapasiteetilla ja nykyisillä markkinanäkymillä sähköntuotannon arvioidaan tänä vuonna olevan lähes viidenneksen viime vuotta suurempi.
 
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Espoossa 2.8.2001
Fortum Oyj
Hallitus
 
 
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 45 29100
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 45 24519
 
 
LIITTEET
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet