Fortum Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2002

STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN ETENI HYVIN, TULOKSET PARANIVAT
 
Osavuosi lyhyesti:
 
- Tulos parani merkittävästi, osakekohtainen tulos nousi 32 %.
- Liiketoiminnan kassavirta oli vahva, useita merkittäviä
  divestointeja saatiin päätökseen.
- Velkoja vähennettiin 929 miljoonalla eurolla toisella
  neljänneksellä.
- Birka Energi –integraatio eteni hyvin
   – uusi yhteispohjoismainen organisaatio aloitti 1. heinäkuuta.
- Kansainväliset jalostusmarginaalit ja sähkön markkinahinnat
  olivat alhaisia.
- Suomen valtion omistusosuus laski 60.8 prosenttiin, vapaan
  kaupankäynnin piirissä olevien osakkeiden määrä kasvoi.
 
 
Avainluvut
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto,
milj. euroa
2 682
2 503
5 253
5 392
10410
Liikevoitto,
milj. euroa
422
251
749
558
914
Voitto ennen satun-
naisia eriä, milj. euroa
346
202
615
448
702
Tulos/osake, euroa
0,29
0,18
0,50
0,38
0,57
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
6,72
6,46
6,49
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
13734
10913
11032
Korollinen nettovelka
(kauden lopussa), milj. euroa
 
 
6 182
4 001
3 674
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj. euroa
 
 
3 956
294
713
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa
 
 
775
744
1 145
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
10,3
10,2
8,7
Oman pääoman tuotto, %
 
 
9,1
10,1
8,3
Velkaantumisaste, %
 
 
87
62
54
Henkilöstö keskimäärin
 
 
14659
15607
14803
Henkilöstö (kauden lopussa)
 
 
14775
14862
13425
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, miljoonaa
 
 
845,6
794,6
798,3
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto oli 5 253 (5 392) miljoonaa euroa, joka oli kolme prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alempi. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan liikevaihto kasvoi Birka Energin siirryttyä kokonaan Fortumin omistukseen. Öljyliiketoiminnan liikevaihto pieneni alentuneiden markkinahintojen vuoksi.
 
Konsernin liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 749 (558) miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat suurelta osin liiketoimintojen myynneistä saadut voitot. Kertaluonteiset erät olivat 314 (46) miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 76 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alempi. Toisen neljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 31 miljoonaa parempi kuin vertailujaksolla.
 
Sähkönmyynnin kokonaisvolyymi kasvoi Birka Energin omistuksen muuttumisen myötä. Vertailukelpoinen myyntivolyymi oli kuitenkin viime vuotta alempi, mikä vaikutti Sähkö, lämpö ja kaasu –segmentin tulokseen.
 
Fortum Energy Solutions –segmentin tulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 
Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulokseen vaikuttivat matalat kansainväliset jalostusmarginaalit, joita EUR 29 (-2) miljoonan varastovoitto osittain kompensoi. Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna. Myös bensiinikomponenttiliiketoiminnan vahva tulos ja öljyn vähittäismyynnin merkittävä tulosparannus vaikuttivat myönteisesti.
 
Öljynetsinnän ja –tuotannon tulosta painoivat alhaiset raakaöljyn ja maakaasun hinnat sekä Omanin tuotanto-osuuksien myynnistä aiheutunut tuotannon supistuminen.
 
Birka Energi ‑konsernin vaikutus Fortumin liikevoittoon oli 136 (107) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa liikearvosta tehtyjen poistojen jälkeen.
 
Voitto ennen satunnaisia eriä oli 615 (448) miljoonaa euroa.
 
Vähemmistöosuus katsauskauden tuloksesta oli 40 (42) miljoonaa euroa. Se liittyy lähes kokonaan Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeellelaskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin.
 
Tilikauden voitto oli 426 (305) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,50 (0,38) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,3% (10,2%) ja oman pääoman tuotto 9,1% (10,1%). Tunnuslukuja laskettaessa käyttöomaisuuden ja osakeomistusten myyntivoitot ja -tappiot on jaksotettu koko vuodelle.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 134 (110) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat 149 (101) miljoonaa euroa.
 
Birka Energi on täysin konsolidoitu Fortumin lukuihin 1.3.2002 alkaen. Helmikuun 2002 loppuun asti Birka Energi on konsolidoitu suhteellista menetelmää käyttäen 50 %:n omistusosuuden perusteella. Birka Energi –kauppaan liittyvä Tukholman kaupungin 50 %:n taloudellinen osuus Birka Värme Holdingista on mukana vähemmistöosuudessa.
 
 
Sähkö, lämpö ja kaasu
 
Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja johtava lämmöntuottaja. Yhtiö harjoittaa myös kaasuliiketoimintaa.
 
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
537
475
1 290
1 160
2 227
- sähkönmyynti, milj. euroa
351
341
744
734
1 269
- lämmönmyynti, milj. euroa
137
90
319
253
464
Liikevoitto, milj. euroa
149
49
297
212
367
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
8 696
5 835
5 873
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
7,6
7,1
6,3
 
 
Sähkönkulutus Pohjoismaissa oli 197 (205) terawattituntia (TWh) tammi-kesäkuussa. Tästä Fortumin myymän sähkön osuus oli 26,8 (25,4) TWh. Myyntimäärä kasvoi 4,0 TWh toisella neljänneksellä Birkan Energin omistuksen muututtua. Ilman Birka Energin vaikutusta myyntivolyymi väheni 2,3 TWh. Tämä johtui pääasiassa alentuneista NordPool-sähköpörssin hinnoista ja siitä aiheutuneesta pienentyneestä lauhdevoimatuotannosta. Myös vesivoimatuotannon vertailukelpoinen määrä oli pienempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Pohjoismaiden ulkopuolinen myynti oli 3,3 (3,0) TWh.
 
Tammi-kesäkuussa sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 24 % vertailujaksoa alempi, keskimäärin 18,8 (24,8) euroa megawattitunnilta. Tähän vaikuttivat tavanomaista lämpimämpi sää sekä runsaammat virtaamat ja vesivarastot. Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa kasvoi hieman vertailujaksosta.
 
Fortumin omasta sähköntuotannosta katsauskaudella vesivoiman osuus oli noin 9,7 (9,3) TWh eli 43 (42) % ja ydinvoiman noin 10,6 (9,7) TWh eli 47 (44) %.
 
Katsauskaudella saatiin päätökseen pääosa Saksan liiketoimintojen myynneistä (Fortum Energie GmbH), joilla oli merkittävä vaikutus segmentin tulokseen. Isossa-Britanniassa myytiin Regional Power Generators Limited (RPG), joka omistaa ja käyttää Glanford Briggin 240 megawatin kaasukombivoimalaitosta Lincolnshiressä.
 
Sähkönmyynti alueittain (TWh)
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Pohjoismaat yhteensä
13,4
11,8
26,8
25,4
47,1
- Suomi
5,1
6,8
12,1
14,9
27,6
- muut Pohjoismaat*)
8,3
5,0
14,7
10,5
19,5
Saksa
0,8
0,7
1,7
1,5
3,6
Iso-Britannia ja Irlanti
0,8
0,9
1,6
1,4
2,8
Muut maat
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
Yhteensä
15,0
13,4
30,1
28,4
53,7
 
Lämmönmyynti alueittain (TWh)
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Suomi
2,0
2,2
5,3
6,0
10,9
Ruotsi*)
1,6
0,8
3,9
2,7
4,7
Muut maat
0,5
0,2
1,1
0,5
1,7
Yhteensä
4,1
3,5
10,3
9,2
17,3
*) sisältää 50 % of Birka Energistä helmikuun 2002 loppuun asti, sen jälkeen 100 %. Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi toisella neljänneksellä sähkönmyyntiä 4,0 TWh ja lämmönmyyntiä 1,3 TWh.
 
 
Sähkönsiirto
 
Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkönsiirtoyhtiö. Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Fortumilla on sähkönjakeluasiakkaita yhteensä 1,3 miljoonaa.
 
 
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
155
105
317
242
473
Liikevoitto, milj. euroa
72
25
185
81
135
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
3 145
2 151
2 113
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
12,7
7,3
6,2
 
Tammi-kesäkuun liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 91 (7) miljoonaa euroa, joista suurin osa tuli Espoon Sähkö Oyj:n osakkeiden ja Saksan sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä.
 
 
Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain (TWh)
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Ruotsi*
3,3
1,7
6,6
4,3
7,7
Suomi**
1,1
0,8
2,4
2,2
4,4
Saksa
0,6
0,6
1,3
1,4
2,7
Viro
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
Yhteensä
5,0
3,2
10,4
8,0
15,0
*) Sisältää 100% Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, aiemmin 50 %. Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi volyymia 2,4 TWh.
**) Lisäys johtuu Uudenmaan Sähköverkko Oy:n ostosta.
 
 
Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
30.6.2002
30.6.2001
31.12.2001
Ruotsi*
890 000
440 000
450 000
Suomi**
390 000
280 000
280 000
Saksa
-
160 000
160 000
Viro
20 000
20 000
20 000
Yhteensä
1 300 000
900 000
910 000
*) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, aiemmin 50 %.
**) Lisäys johtuu Uudenmaan Sähköverkko Oy:n ostosta.
 
Tammi-kesäkuussa Fortumin jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 10,4 (8,0) TWh ja alueverkoissa 9,6 (7,7) TWh.
 
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli 3,1 (3,4) TWh Suomessa ja 6,5 (4,3) TWh Ruotsissa. Ruotsissa tapahtunut kasvu johtuu Birka Energin omistuksen muuttumisesta (+2,4 TWh).
 
Toukokuussa Fortum sai päätökseen kaupan, jolla se osti loput 50 % Elnova-konsernista, mukaan luettuna Uudenmaan Sähköverkko Oy. Kaupan jälkeen Fortumin markkinaosuus Suomen jakeluverkkotoiminnasta kasvoi 15 prosenttiin.
 
 
Fortum Energy Solutions
 
Fortum Energy Solutions (FES)-yksikön toimintaan kuuluvat voimalaitosten ja teollisuuden sopimuskunnossapito Suomessa ja Ruotsissa, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoteknologia, konsernin ulkopuolisten voimalaitosten käyttöpalvelu sekä voimalaitosten suunnittelu ja toteutus.
 
 
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
153
197
291
366
603
Liikevoitto, milj. euroa
10
21
11
9
13
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
168
225
236
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
9,6
7,4
5,5
 
Afferden sähkö- ja lämpövoimalaitos myytiin samassa yhteydessä, kun konserni divestoi suurimman osan Saksan liiketoiminnoistaan. Myynnillä oli merkittävä vaikutus segmentin tulokseen.
 
Voimalaitos-engineeringin rakennejärjestelyt jatkuivat.
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
 
Fortum kuuluu kahden suurimman toimittajan joukkoon pohjoismaisilla öljyn tukkumarkkinoilla. Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muissa Itämeren
alueen maissa sekä perusöljy-, voiteluaine-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten konsernilla on omia ja rahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 
 
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
1 812
1 772
3 372
3 724
7 223
Liikevoitto, milj. euroa
78
95
136
149
242
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 544
1 616
1 688
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
16,8
17,7
14,3
Tammi-kesäkuussa Brent-raakaöljyn barrelihinta oli keskimäärin 23,1 (26,6) dollaria.
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti edellisvuotta alempi ja oli katsauskaudella keskimäärin 0,4 (2,7) dollaria barrelilta. Toisella neljänneksellä jalostusmarginaali hieman parani ja oli keskimäärin 0,9 (3,4) dollaria barrelilta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortumin lisämarginaali oli noin 2 dollaria kansainvälistä marginaalia korkeampi.
 
Suomessa liikennepolttoaineiden (bensiinin ja dieselöljyn) kulutus kasvoi noin yhdellä prosentilla kun taas alkuvuoden leuto sää heijastui polttoöljyjen kulutukseen. Kevyen polttoöljyn toimitukset vähenivät noin 10%, ja raskaan polttoöljyn noin 5% verrattuna vuoden 2001 alkupuoliskoon.
 
Tammi-kesäkuussa öljytuotteiden kulutus Suomessa oli 4,4 (4,4) miljoonaa tonnia. Suomessa Fortumin myymän bensiinin vähittäismarkkinaosuus oli 30,1% (29,9%), dieselöljyn 42,9% (43,4%), kevyen polttoöljyn 40,2% (41,0%) ja raskaan polttoöljyn 46,5% (47,1%).
 
Alhainen raakaöljyn hinta ja vähäiset jalostusmarginaalit pienensivät liikevaihtoa vertailujaksoa suuremmista myyntimääristä huolimatta.
 
Katsastuskaudella allekirjoitettiin sopimus 24 diesel-aseman myynnistä Ruotsissa.
 
Fortum jalosti tammi-kesäkuussa 6,2 (5,1) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita syöttöaineita. Kasvu johtuu pääasiassa vertailukaudella olleesta Porvoon jalostamon kuusiviikkoisesta huoltoseisokista. Logistisesti kilpailukykyisen raakaöljyn tuonti Primorskin öljysatamasta Venäjältä lisääntyi. Tammi-kesäkuussa yhtiö myi öljytuotteita Suomessa noin 3,9 (3,5) miljoonaa tonnia. Viennin osuus oli 2,4 (1,9) miljoonaa tonnia.
 
Komponenttiliiketoimintaan kuuluvan Kanadan Edmontonin MTBE-laitoksen muuntaminen iso-oktaanin tuotantolaitokseksi on alkanut. Työ on tarkoitus saada valmiiksi syyskuussa 2002. Fortum omistaa laitoksesta 50%.
Porvoon jalostamolle rakennettiin hakepolttonestettä tuottava pyrolyysikoelaitos, jossa tuotanto aloitettiin toukokuussa. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Porvoossa käynnistettiin myös raakaöljyn ja muiden öljytuotteiden putkikuljetukseen tarkoitetun virtausta parantavan lisäaineen tuotanto.
 
Katsauskaudella öljynkuljetuksen rahtitasot olivat merkittävästi alhaisempia kuin viime vuoden vastaavana aikana. Fortumin alusten käyttöaste pysyi hyvänä.
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin (1 000 t)
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Bensiinit
1 095
657
2 143
1 650
3 823
Dieselöljyt
887
517
1 843
1 518
3 310
Lentopetroli
164
132
300
219
455
Kevyt polttoöljy
337
296
723
347
1 713
Raskas polttoöljy
265
101
679
244
1 201
Muut
396
507
615
1 474
1 641
Yhteensä
3 144
2 210
6 303
5 452
12 143
 
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
(1 000 t)
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Suomi
1 938
1 621
3 870
3 514
7 484
Muut Pohjoismaat
484
349
928
833
1 991
Baltian maat ja Venäjä
8
5
19
27
45
USA ja Kanada
339
0
587
340
682
Muut maat
375
235
899
738
1 941
Yhteensä
3 144
2 210
6 303
5 452
12 143
 
 
Öljynetsintä ja -tuotanto
 
Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto on keskitetty Norjaan ja Venäjälle.
 
 
II/02
II/01
I-II/02
I-II/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
107
122
180
221
408
Liikevoitto, milj. euroa
121
68
139
117
196
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 021
1 340
1 271
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
23,4
18,2
15,4
 
Tammi-kesäkuun liikevoitto sisältää 67 miljoonan euron voiton, joka saatiin Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä.
 
Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta tammi-kesäkuussa oli 23,1 (26,6) USD/bbl. Fortumin myymän öljyn keskimääräinen barrelihinta oli 23,4 (25,9) dollaria ja kaasun vastaava ekvivalenttihinta 16,2 (19,8) dollaria.
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
(öljyekvivalenttibarrelia
päivässä)
I-II/02
I-II/01
2001
Yhteensä
38 560
41 240
40 200
 
 
Tammi-kesäkuun tuotanto vastasi noin 1,9 (2,0) miljoonan tonnin vuosituotantoa. Tuotannosta noin 30 % oli maakaasua. Tuotannon väheneminen johtuu Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä. Öljyn- ja kaasuntuotanto Norjassa kasvoi noin 8 % vertailujaksosta.
 
Toukokuussa Fortum päätti käynnistää Norjan öljy- ja kaasuliiketoimintoja koskevan strategisen tarkastelun. Suneinahin öljykenttäosuuden myynti Omanissa saatiin päätökseen kesäkuussa.
 
Investoinnit öljyntuotannon aloittamiseksi Luoteis-Venäjällä vuonna 2003 jatkuivat suunnitellusti. Kesäkuussa SeverTEK, Fortumin ja venäläisen Lukoilin yhteisomistuksessa oleva yritys, ja Euroopan jälleenrakentamis- ja kehityspankki EBRD allekirjoittivat 200 miljoonan dollarin lainasopimuksen Etelä-Shapkinon öljykentän tuotantoinvestointia varten. Kentän kaupalliset varat ovat yli 20 miljoonaa tonnia. Tuotanto on tarkoitus aloittaa vuoden 2003 syksyllä.
 
 
Fortum Markets
 
Fortum Markets keskittyy sähkön, lämmitysöljyn, kaasun, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin. Fortum Marketsilla on Suomessa noin 500,000 ja Ruotsissa noin 780,000 asiakasta.
 
Uuden yhteispohjoismaisen liiketoimintakonseptin valmistelu jatkui. Uusi organisaatio tuli voimaan 1.7.2002.
 
Fortum Marketsin luvut sisältyvät sähkön osalta Sähkö, lämpö ja kaasu ‑segmentin ja öljyn osalta Öljynjalostus ja markkinointi –segmentin lukuihin.
 
 
Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennejärjestelyt
 
Birka Energi –kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa ja yhtiöiden sähkö- ja lämpöliiketoimintojen yhdistämisprosessi aloitettiin välittömästi. Uusi yhteispohjoismainen organisaatio tuli voimaan heinäkuun alussa.
 
Kesäkuussa saatiin päätökseen Omanin öljykenttäosuuksien myynti. Fortum sai kaupasta noin 180 miljoonaa euroa myyntituottoja ja 67 miljoonan euron kirjanpidollisen nettovoiton.
 
Fortum myi huhtikuussa saksalaisen Fortum Energie GmbH:n koko osakekannan. Kaupan arvo oli 545 miljoonaa euroa. Myös tämä kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Myyntivoitto oli noin 150 miljoonaa euroa.
 
Vuoden aikana Fortum on myynyt myös 27,6 % osuutensa Espoon Sähkö Oyj:ssä, 100% osuutensa Regional Power Generators Limited -yhtiöstä, joka omistaa ja käyttää Briggin kaasukombivoimalaitosta Isossa-Britanniassa, sekä joitakin kiinteistöjä ja yhden säiliöaluksen.
 
Huhtikuun alussa Fortum osti toisenkin puolikkaan suomalaisesta Elnova-konsernista, johon kuuluu sähkönjakeluyhtiö Uudenmaan Sähköverkko Oy ja sähkönmyyntiyhtiö Uudenmaan Energia Oy, sekä 50 % osuuden paikallisesta kaukolämpöyhtiöstä. Näiden kauppojen arvo oli yhteensä 81 miljoonaa euroa.
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 3 956 (294) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähes kokonaan Birka Energin 50 % osuuden ostamisesta.
Kauden lopussa korolliset nettovelat olivat 6 182 miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä kehitys oli myönteistä, ja nettovelka väheni 929 miljoonaa euroa vahvan kassavirran ja divestointien ansiosta. Ensimmäisellä neljänneksellä nettovelat olivat kasvaneet vuoden 2001 lopun 3 674 miljoonasta eurosta vuoden 2002 maaliskuun lopun 7 111 miljoonaan euroon. Lisäys johtui lähes kokonaan Birka Energin ostosta. Velkaantumisaste oli kesäkuun lopussa 87 % (102 % maaliskuun 2002 lopussa, 54 % vuoden 2001 lopussa).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 134 (110) miljoonaa euroa.
 
Taseen vahvistamiseksi Fortum ilmoitti viime marraskuussa myyvänsä omaisuuseriä miljardilla eurolla. Heinäkuuhun 2002 mennessä sovittujen kauppojen arvo oli yli 1,2 miljardia euroa.
 
 
Osakkeet ja osakeomistukset
 
Yhteensä 57 280 Fortum Oyj:n osaketta on merkitty optio-oikeuksilla ja maksettu 17.5. – 7.6.2002 välisenä aikana. Optio-oikeudet liittyivät Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suuntaamaan optiolainaan. Fortum Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 2 875 263 907 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 845 665 855 kappaletta. Osakemerkintöjen seurauksena Fortum Oyj:n oma pääoma kasvoi yhteensä 249 740,80 euroa.
 
Kesäkuussa Suomen valtion omistusosuus laski 70,7 prosentista 60,8 prosenttiin Suomen valtion myytyä 77 000 000 Fortumin osaketta institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. Tämän lisäksi käytettiin myös 7 268 000 osakkeen lisäosakeoptio. Osakkeiden myyntihinta oli 5,50 euroa kappaleelta.
 
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus lähes kaksinkertaistui, ja oli 18,6 % kesäkuun lopussa. Vapaan kaupankäynnin piirissä olevien osakkeiden määrä kasvoi kolmanneksella.
 
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 14 659 (15 607). Vähennyksestä valtaosa johtui Voimansiirto-engineeringin myynnistä vuonna 2001 ja Saksan sähköliiketoimintojen pääosan myynnistä vuonna 2002. Toisaalta henkilöstön lukumäärä kasvoi, kun Birka Energi siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen.
 
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa oli 14 775 (14 862).
 
Kesäkuussa Fortum tiedotti uuden yhteispohjoismaisen toimintatavan arvioiduista henkilöstövaikutuksista. Kokonaisuudessaan ne koskevat noin 900 henkilöä joko päällekkäisten toimintojen purkamisen tai ulkoistamisen seurauksena. Yt-neuvottelut Suomessa ja Ruotsissa alkavat elokuussa
 
Kaarina Dromberg erosi Fortumin hallintoneuvoston jäsenyydestä 6.6.2002 tultuaan valituksi valtioneuvoston jäseneksi.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat sähkön hinta, raakaöljyn hinta, öljyn jalostusmarginaali ja Yhdysvaltain dollarin sekä Ruotsin kruunun kurssit.
 
Sähkön käytön arvioidaan parin seuraavan vuoden aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1-2 % vuosivauhtia. Vuoden 2002 ensimmäisen puoliskon aikana sähkön spothinta oli keskimäärin 18,8 euroa megawattitunnilta, noin 24 % vähemmän kuin vertailujaksolla. Tämä johtui tavallista lämpimämmästä säästä, normaalia suuremmasta virtaamasta ja runsaammista vesivarastoista. Heinäkuun puolivälissä Ruotsin ja Norjan vesivarastot olivat 5 TWh keskimääräistä suurempia.
 
Birka Energi –kaupan odotetaan tuottavan vuosittain synergiaetuja 100 miljoonaa euroa vuodesta 2004 lähtien.
 
Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 23,1 dollaria barrelilta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Heinäkuussa hinta on ollut keskimäärin 25,9 dollaria barrelilta ja vuoden 2002 lopun kansainväliset futuurihinnat keskimäärin 25,2 dollaria barrelilta. Fortumin öljyn- ja kaasuntuotannon odotetaan kasvavan yli 10 % vuoden toisella puoliskolla ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Täten Fortumin Norjan kenttien kasvaneen tuotannon ansiosta vuotuinen tuotanto pysyisi edellisvuoden tasolla Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä huolimatta.
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti alempi kuin vuonna 2001 ja oli keskimäärin 0,4 (2,7) dollaria barrelilta tammi-kesäkuussa. Toisella neljänneksellä se nousi keskimäärin 0,9 (3,4) dollariin barrelilta. Vaikka öljytuotteiden kulutuksen kasvua ei yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla juuri ole näkyvissä, vähärikkisten ja rikittömien polttoaineiden kysyntä on selvässä kasvussa. Usean vuoden ajan kansainvälinen Brent Complex –jalostusmarginaali on ollut keskimäärin 1,5 – 2,0 dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaalin arvioidaan pysyvän edellisvuosien tasolla.
 
Tammi-kesäkuussa euron vaihtokurssi dollaria vastaan oli keskimäärin 0,9006. Kesäkuun lopussa vaihtokurssi oli 0,9975. Kymmenen prosentin muutoksen dollarin arvossa arvioidaan vaikuttavan, suojaukset huomioiden, Fortumin liikevoittoon vuositasolla +/‑15 miljoonaa euroa vuonna 2002.
 
Fortum jatkaa keskittymistä kassavirtaan ja velkojen vähentämiseen sekä kilpailukyvyn parantamiseen. Fortumin Norjan öljy- ja kaasuliiketoimintojen strategisten vaihtoehtojen arviointi, joka sisältää myös mahdollisen myynnin, etenee.
 
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
 
Espoossa 25.7.2002
Fortum Oyj
Hallitus
 
 
Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Lisätietoja:
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 45 24519
LIITE