FORTUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2002

Fortumin tulos parani, kassavirta oli vahva
— markkinoilla suotuisat näkymät
 
 
Osavuosi lyhyesti
 
- Tulos parani, osakekohtainen tulos nousi 16 %.
- Liiketoiminnan kassavirta oli lähes miljardi euroa.
- Birka Energi -integraatio eteni hyvin, synergiaedut ylittävät
  vuotuisen 100 miljoonan euron tavoitteen.
- Kansainväliset jalostusmarginaalit ja sähkön markkinahinnat
  olivat alhaisia lähes koko katsauskauden.
 
 
Avainluvut
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
2 605
2 482
7 858
7 874
10 410
Liikevoitto, milj. euroa
149
184
898
743
914
Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa
75
134
690
583
702
Tulos/osake, euroa
0,07
0,11
0,57
0,49
0,57
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
6,77
6,52
6,49
Sijoitettu pääoma
(kauden lopussa), milj. euroa
 
 
13 488
10 580
11 032
Korollinen nettovelka
(kauden lopussa), milj. euroa
 
 
6 033
3 755
3 674
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj. euroa
 
 
4 121
483
713
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa
 
 
977
889
1 145
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
9,6
9,4
8,7
Oman pääoman tuotto, %
 
 
8,7
8,8
8,3
Velkaantumisaste, %
 
 
84
58
54
Henkilöstö keskimäärin
 
 
14 333
15 237
14 803
Henkilöstö (kauden lopussa)
 
 
14 004
13 568
13 425
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, miljoonaa
 
 
845,7
794,6
798,3
 
 
Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla Fortum toteutti merkittäviä yritysjärjestelyitä strategiansa mukaisesti. Jaksolla tehtiin tärkeitä yritysostoja ja myytiin useita ydinliiketoimintaan kuulumattomia toimintoja. Merkittävin yksittäinen hankinta oli helmikuussa toteutettu jäljellä olevan 50 prosentin osuuden osto entisestä Birka Energi AB:sta, nykyiseltä nimeltään Fortum Power and Heat AB. Kauppa vahvisti Fortumin markkina-asemaa Pohjoismaissa. Välittömästi hankinnan jälkeen käynnistettiin prosessi Fortumin ja Birkan sähkö- ja lämpöliiketoimintojen yhdistämiseksi. Uusi yhteispohjoismainen organisaatio tuli voimaan 1. heinäkuuta.
 
Kolmatta neljännestä kuvaa vahva sitoutuminen Birka Energi –kaupan yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin, joiden saavuttaminen on edennyt hyvin. Tämän ansiosta synergiahyödyt kasvavat tavoitetta suuremmiksi. Koska kolmas neljännes on yleensä vuoden heikoin, sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulosta voidaan pitää varsin tyydyttävänä. Öljynjalostus ja vähittäismyynti teki suhteellisen hyvää tulosta, öljyn ja kaasun tuotannon tulos puolestaan ei vastannut odotuksia. Keskittyminen kassavirtaan jatkui ja velat vähenivät edelleen.
 
 
Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto oli 7,858 (7,874) miljoonaa euroa. Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan liikevaihto kasvoi entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan Fortumin omistukseen. Öljyliiketoiminnan liikevaihtoa pienensivät alhaiset markkinahinnat. Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa nousi jonkin verran vertailujaksosta. Sekä öljyn että sähkön hinnat nousivat selkeästi kauden loppua kohti.
 
Konsernin liikevoitto oli 898 (743) miljoonaa euroa. Kasvuun vaikuttivat suurelta osin liiketoimintojen myynneistä saadut voitot. Kertaluonteiset erät olivat 327 (63) miljoonaa euroa.
 
Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisvolyymit kasvoivat, mutta vertailukelpoiset volyymit olivat edellisvuotta pienemmät. Tämä johtui pääasiassa teollisuuden sähkönkulutuksen vähenemisestä ja poikkeuksellisen lämpimästä säästä. Nämä seikat vaikuttivat Sähkö, lämpö ja kaasu –segmentin tulokseen.
 
Fortum Energy Solutions –segmentin tulos ilman kertaluonteisia eriä parani edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
 
Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulosta heikensivät matalat kansainväliset jalostusmarginaalit, joita 47 (-16) miljoonan euron varastovoitto osittain kompensoi. Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset lisääntyivät ja öljyn vähittäismyynnin tulos parani edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Shippingin tulosta rasittivat merikuljetusten alhaiset rahdit. Kolmannella neljänneksellä Kanadan MTBE-laitos oli suljettuna iso-oktaanituotantoon siirtymisen takia, mikä heikensi huomattavasti bensiinikomponenttiliiketoiminnan tulosta.
 
Öljynetsinnän ja –tuotannon tulosta painoivat vertailujaksoa alemmat raakaöljyn ja maakaasun hinnat sekä Omanin tuotanto-osuuksien myynnistä aiheutunut tuotannon supistuminen. Lisäksi aiempaa korkeammat etsintäkulut, investoinnit Venäjän SeverTEK-projektiin sekä Norjan kruunun ja Yhdysvaltain dollarin välinen vaihtokurssi kasvattivat kustannuksia. Toisaalta Oman-kaupasta saatu voitto paransi kokonaistulosta.
 
Osakemarkkinoiden epäsuotuisan kehityksen takia eläkesäätiöille on kirjattu kolmannella neljänneksellä 10 miljoonan euron ylimääräinen kannatusmaksu.
 
Voitto ennen satunnaisia eriä oli 690 (583) miljoonaa euroa.
 
Vähemmistöosuus katsauskauden tuloksesta oli 50 (63) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin.
 
Tilikauden voitto oli 482 (393) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,57 (0,49) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,6 (9,4) % ja oman pääoman tuotto 8,7 (8,8) %. Sijoitetun ja oman pääoman tuottoja laskettaessa käyttöomaisuuden ja osakeomistusten myyntivoitot ja -tappiot on jaksotettu koko vuodelle.
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat 208 (160) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat 158 (127) miljoonaa euroa.
 
Birka Energi on täysin konsolidoitu Fortumin lukuihin 1.3.2002 alkaen. Helmikuun 2002 loppuun asti Birka Energi on konsolidoitu suhteellista menetelmää käyttäen 50 %:n omistusosuuden perusteella. Birka Energi –kauppaan liittyvä Tukholman kaupungin 50 %:n taloudellinen osuus Birka Värme Holdingista on mukana vähemmistöosuudessa.
 
 
Sähkö, lämpö ja kaasu
 
Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja johtava lämmöntuottaja. Konserni harjoittaa myös kaasuliiketoimintaa.
 
Miljoonaa euroa
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Liikevaihto
547
422
1 919
1 582
2 227
- sähkönmyynti
278
217
1 022
951
1 269
- lämmönmyynti
107
70
426
323
464
- muu myynti
162
135
471
308
494
Liikevoitto
22
41
319
253
367
- ilman kertaluonteisia eriä
25
17
224
207
305
Sidottu pääoma
 
 
8 634
5 544
5 873
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
5,3
5,8
6,3
 
Sähkönkulutus Pohjoismaissa oli 274,0 (284,9) terawattituntia (TWh) tammi-syyskuussa. Tästä Fortumin myymän sähkön osuus oli 38,1 (35,0) TWh. Pohjoismaiden ulkopuolinen myynti oli 4,0 (4,5) TWh.
 
Tammi-syyskuussa sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (NordPool) oli noin 19 % vertailujaksoa alempi, keskimäärin 19,2 (23,7) euroa megawattitunnilta. Tähän vaikuttivat tavanomaista lämpimämpi sää sekä runsaammat virtaamat ja vesivarastot ensimmäisellä puolivuotisjaksolla. Kuivuus ja vähäinen virtaama heinä-syyskuussa on pienensi vesivarastoja ja nostanut sähkön hintaa keskimääriin 20,1 (21,6) euroon megawattitunnilta.
 
Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa kasvoi hieman vertailujaksosta.
 
Fortumin omasta sähköntuotannosta katsauskaudella vesivoiman osuus oli noin 14,1 (12,8) TWh eli 44 (42) % ja ydinvoiman noin 15,6 (15,1) TWh eli 48 (50) %.
 
 
Sähkönmyynti alueittain (TWh)
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Ruotsi*)
5,1
3,8
19,6
14,3
19,4
Suomi
6,1
5,8
18,2
20,7
27,6
Muut maat
0,8
1,5
4,3
4,5
6,7
Yhteensä
12,0
11,1
42,1
39,5
53,7
 
Lämmönmyynti alueittain (TWh)
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Ruotsi*)
0,7
0,4
4,6
3,1
4,7
Suomi
1,8
1,8
7,1
7,8
10,9
Muut maat
0,6
0,7
1,7
1,2
1,7
Yhteensä
3,1
2,9
13,4
12,1
17,3
*) sisältää 50 % entisestä Birka Energistä helmikuun 2002 loppuun asti, sen jälkeen 100 %. Muutos entisen Birka Energin omistuksessa lisäsi toisella neljänneksellä sähkönmyyntiä 6,2 TWh ja lämmönmyyntiä 1,7 TWh.
 
 
Sähkönsiirto
 
Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähkönsiirtoyhtiö. Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja Ruotsissa, Suomessa ja Virossa. Fortumilla on sähkönjakeluasiakkaita yhteensä 1,3 miljoonaa.
 
Miljoonaa euroa
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Liikevaihto
138
96
455
338
473
Liikevoitto
34
24
219
105
135
- ilman kertaluonteisia eriä
34
19
128
93
120
Sidottu pääoma
 
 
3 117
2 104
2 113
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
9,9
6,4
6,2
 
 
Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain (TWh)
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Ruotsi*)
2,9
1,7
9,5
6,0
7,7
Suomi
1,1
0,9
3,5
3,1
4,4
Muut maat
0,0
0,6
1,4
2,1
2,9
Yhteensä
4,0
3,2
14,4
11,2
15,0
*) Sisältää 100% Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, aiemmin 50 %.
  
Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi volyymia 4,0 TWh.
 
 
Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
30.9.2002
30.9.2001
31.12.2001
Ruotsi*)
890,000
450,000
450,000
Suomi
390,000
280,000
280,000
Muut maat
20,000
180,000
180,000
Yhteensä
1,300,000
910,000
910,000
*) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, aiemmin 50 %.
 
Tammi-syyskuussa Fortumin jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 14,4 (11,2) TWh ja alueverkoissa 14,3 (11,7) TWh.
 
Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli 9,8 (6,0) TWh Ruotsissa ja 4,5 (5,6) TWh Suomessa.
 
 
Fortum Energy Solutions
 
Fortum Energy Solutions (FES) -yksikön toimintaan kuuluvat voimalaitosten ja teollisuuden sopimuskunnossapito Suomessa ja Ruotsissa, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoteknologia, konsernin ulkopuolisten voimalaitosten käyttöpalvelu sekä voimalaitosten suunnittelu ja toteutus.
 
Miljoonaa euroa
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Liikevaihto
159
150
450
516
603
Liikevoitto
7
-1
18
8
13
- ilman kertaluonteisia eriä
9
-1
9
-8
-8
Sidottu pääoma
 
 
159
225
236
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
11,4
4,5
5,5
 
Koko yksikössä tehdyt tulosparannustoimet vaikuttivat myönteisesti tulokseen. Voimalaitos-engineeringin rakennejärjestelyt jatkuivat.  Saksassa myytiin Afferden sähkö- ja lämpövoimalaitos (CHP).
 
 
Öljynjalostus ja markkinointi
 
Fortum kuuluu kahden suurimman toimittajan joukkoon pohjoismaisilla öljyn tukkumarkkinoilla. Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muissa Itämeren
alueen maissa sekä perusöljy-, voiteluaine-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten konsernilla on omia ja rahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 
Miljoonaa euroa
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Liikevaihto
1 821
1 863
5 193
5 587
7 223
Liikevoitto
85
78
221
227
242
- ilman kertaluonteisia eriä
69
91
167
240
317
Sidottu pääoma
 
 
1 581
1 736
1 688
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
18,3
17,9
14,3
 
 
Tammi-syyskuussa varastovoitot olivat 47 (-16) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen varastovoitto oli 17 (-14) miljoonaa euroa.
 
Tammi-syyskuussa Brent-raakaöljyn barrelihinta oli keskimäärin 24,4 (26,2) dollaria. Lähi-idän epävakaan tilanteen vuoksi hinta on noussut elo-syyskuussa ja barrelihinta on liikkunut 25 ja 30 dollarin välillä.
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti edellisvuotta alempi ja oli katsauskaudella keskimäärin 0,7 (2,2) dollaria barrelilta. Toisella neljänneksellä jalostusmarginaali alkoi elpyä ja oli kolmannella neljänneksellä keskimäärin 1,3 (1,1) dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaali oli noin 2 dollaria kansainvälistä marginaalia korkeampi.
 
Tammi-syyskuussa öljytuotteiden kulutus Suomessa oli 6,5 (6,7) miljoonaa tonnia. Suomessa Fortumin myymän bensiinin vähittäismarkkinaosuus oli 29,8 (29,9) %, dieselöljyn 42,7 (43,1) %, kevyen polttoöljyn 39,6 (40,5) % ja raskaan polttoöljyn 48,2 (48,5) %.
 
Fortum käynnisti elokuussa etanolipohjaisen 98-oktaanisen bensiinin tuotannon Porvoon jalostamolla. Fortum valmistautuu näin EU:ssa valmisteilla olevaan biopolttoainedirektiiviehdotukseen, jonka mukaan biokomponenttien määrää liikennepolttoaineissa vähitellen lisätään vuoden 2005 alusta lähtien.
 
Fortum jalosti tammi-syyskuussa 9,9 (8,6) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita syöttöaineita. Kasvu johtuu pääasiassa vertailukaudella olleesta Porvoon jalostamon kuusiviikkoisesta huoltoseisokista. Tammi-syyskuussa yhtiö myi öljytuotteita Suomessa noin 5,7 (5,3) miljoonaa tonnia. Viennin osuus oli 3,8 (3,3) miljoonaa tonnia.
 
Komponenttiliiketoimintaan kuuluvan Kanadan Edmontonin MTBE-laitoksen muuntaminen iso-oktaanin tuotantolaitokseksi saatiin valmiiksi ja tuotanto on vähitellen käynnistymässä lokakuussa. Laitos käyttää Fortumin kehittämään NExOCTANE-teknologiaa. Fortum omistaa laitoksesta 50 %.
 
Katsauskaudella öljykuljetuksen rahdit olivat merkittävästi alempia kuin viime vuoden vastaavana aikana. Fortumin alusten käyttöaste pysyi hyvänä. Osana laivastonsa uudistamista Fortum sai kolmannella neljänneksellä tilaamansa yhden uuden hinaajan ja yhden raakaöljyaluksen. Toinen hinaaja ja säiliöalus on tarkoitus saada vuoden loppuun mennessä. Fortumin alusten kokonaismäärä pysyy kuitenkin ennallaan, sillä osa nykyisistä aluksista on myyty.
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin
(1 000 t)
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Bensiinit
1 247
1 146
3 390
2 796
3 823
Dieselöljyt
783
786
2 626
2 304
3 310
Lentopetroli
172
159
472
378
455
Kevyt polttoöljy
331
439
1 054
786
1 713
Raskas polttoöljy
260
241
939
485
1 201
Muut
424
339
1 039
1 813
1 641
Yhteensä
3 217
3 110
9 520
8 562
12 143
 
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
(1 000 t)
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Suomi
1 848
1 759
5 718
5 273
7 484
Muut Pohjoismaat
529
551
1 457
1 384
1 991
Baltian maat ja Venäjä
9
0
28
27
45
USA ja Kanada
435
144
1 022
484
682
Muut maat
396
656
1 295
1 394
1 941
Yhteensä
3 217
3 110
9 520
8 562
12 143
 
 
Öljynetsintä ja -tuotanto
 
Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto on keskitetty Norjaan ja Venäjälle.
 
Miljoonaa euroa
III/02
III/01
I-III/02
I-III/01
2001
Liikevaihto
84
106
264
327
408
Liikevoitto
18
46
157
163
196
- ilman kertaluonteisia eriä
18
46
90
163
196
Sidottu pääoma
 
 
1 004
1 228
1 271
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
18,3
17,1
15,4
 
Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta tammi-syyskuussa oli 24,4 (26,2) dollaria barrelilta. Fortumin myymän öljyn keskimääräinen barrelihinta oli 24,6 (25,6) dollaria ja kaasun vastaava ekvivalenttihinta 16,8 (19,5) dollaria.
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
(öljyekvivalenttibarrelia
päivässä)
I-III/02
I-III/01
2001
Yhteensä
37 300
42 700
40 200
 
 
Tammi-syyskuun tuotanto vastasi noin 1,8 (2,1) miljoonan tonnin vuosituotantoa. Tuotannosta noin 25 % oli maakaasua. Norjan vertailukelpoinen öljyn ja kaasun tuotanto kasvoi hieman edellisvuodesta. Kokonaistuotannon väheneminen johtuu Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä.
 
Valmistelut öljyntuotannon aloittamiseksi vuoden 2003 loppupuolella Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä jatkuvat suunnitellusti.
 
 
Fortum Markets
 
Fortum Markets keskittyy sähkön, lämmitysöljyn, kaasun, kaukolämmön ja kaukokylmän sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin. Fortum Marketsilla on Suomessa noin 500,000 ja Ruotsissa noin 780,000 asiakasta.
 
Uuden yhteispohjoismaisen liiketoimintakonseptin valmistelu eteni suunnitellusti.
 
Tammi-syyskuussa sähkön myynti kehittyi myönteisesti sekä Ruotsissa että Suomessa. Lämpimän sään vuoksi lämmitysöljyn myynti Suomessa väheni.
 
Fortum Marketsin luvut sisältyvät sähkön osalta Sähkö, lämpö ja kaasu ‑segmentin ja öljyn osalta Öljynjalostus ja markkinointi –segmentin lukuihin.
 
 
Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennejärjestelyt
 
Birka Energi –kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa. Yhtiöiden sähkö- ja lämpöliiketoimintojen yhdistämisprosessi aloitettiin välittömästi, jotta yhteinen pohjoismaisille markkinoille sopiva toimintamalli voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti. Uusi yhteispohjoismainen organisaatio tuli voimaan heinäkuun alussa.
 
Taseen vahvistamiseksi Fortum ilmoitti viime marraskuussa myyvänsä omaisuuseriä miljardilla eurolla. Lokakuuhun 2002 mennessä sovittujen kauppojen arvo oli yli 1,2 miljardia euroa.
 
Vuoden 2002 aikana Fortum on myynyt Omanin öljykenttäosuutensa ja saksalaisen Fortum Energie GmbH:n koko osakekannan. Fortum on myynyt myös osuutensa Espoon Sähkö Oyj:ssä ja Regional Power Generators Limited –yhtiön sekä joitakin kiinteistöjä ja yhden säiliöaluksen. Lisäksi Fortum on hankkinut Elnova-konsernista jäljellä olevan 50 prosentin osuuden sekä yhden säiliöaluksen.
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 4,121 (483) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähes kokonaan Birka Energin 50 % osuuden ostamisesta.
 
Kauden lopussa korolliset nettovelat olivat 6,033 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä nettovelka kasvoi voimakkaasti, mikä johtui Birka Energin ostosta. Toisella neljänneksellä nettovelka väheni 929 miljoonaa euroa vahvan kassavirran ja divestointien ansiosta. Kolmannella neljänneksellä nettovelka väheni edelleen noin 150 miljoonaa euroa. Velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 84 % (54 % vuoden 2001 lopussa).
 
Konsernin nettorahoituskulut olivat  208 (160) miljoonaa euroa.
 
Lokakuussa luottoluokituslaitokset Standard & Poor’s ja Moody’s Investors Service antoivat Fortumille pitkäaikaisia luottoja koskevia luokituksia. Standard & Poor’sin antama luokitus Fortum Oyj:lle ja sen tytäryhtiöille, mukaan lukien Fortum Power and Heat AB (entinen Birka Energi AB) oli BBB+ (stable). Moody’s puolestaan antoi Fortum Oyj:lle luokituksen Baa2 (positive) ja Fortum Power and Heat AB:lle (entinen Birka Energi) AB luokituksen Baa1 (stable).
 
 
Osakkeet ja osakeomistukset
 
Yhteensä 111 570 Fortum Oyj:n osaketta on merkitty optio-oikeuksilla ja maksettu 17.5. – 16.8.2002 välisenä aikana. Optio-oikeudet liittyivät Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suuntaamaan optiolainaan. Fortum Oyj:n osakepääoma on korotuksen jälkeen 2 875 448 493 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 845 720 145 kappaletta. Osakemerkintöjen seurauksena Fortum Oyj:n oma pääoma kasvoi yhteensä 486 445,20 euroa.
 
Konsernin johdolle vuonna 1999 tarjottuun optiolainaan liittyvät osakkeet otettiin Helsingin Pörssin päälistalle 1.10.2002.
 
Kesäkuussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista laski 60,8 prosenttiin. Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus lähes kaksinkertaistui ja oli 19,1 % syyskuun lopussa.
 
Tammi-syyskuussa Fortumin osakevaihto oli 170,0 miljoonaa osaketta arvoltaan 985,3 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein hinta oli 6,52 euroa (3.5.2002) ja alin 4,75 euroa (2.1.2002). Osakkeen keskihinta oli 5,79 euroa. Päätöskurssi 23.10.2002 oli 6,12 euroa.
 
 
Henkilöstö
 
Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 14 333 (15 237). Vähennyksestä valtaosa johtui Voimansiirto-engineeringin myynnistä vuonna 2001 ja Saksan sähköliiketoimintojen pääosan myynnistä vuonna 2002. Toisaalta henkilöstön lukumäärä kasvoi, kun Birka Energi siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen.
 
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa oli 14 004 (13 568).
 
Uuden yhteispohjoismaisen toimintatavan käyttöönotto johtaa noin 900 henkilön irtisanomiseen tai ulkoistamiseen. Neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa jatkuvat Suomessa ja Ruotsissa useassa liiketoiminta- ja palveluyksikössä.
 
Lähiajan näkymät
 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat sähkön hinta, raakaöljyn hinta ja öljyn jalostusmarginaali. Tällä hetkellä kaikki nämä tekijät kehittyvät myönteisesti. Muita merkittäviä tekijöitä ovat Yhdysvaltain dollarin sekä Ruotsin kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti parin seuraavan vuoden aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1-2 % vuosivauhtia. Tammi-syyskuussa pohjoismainen sähkön spot-hinta oli keskimäärin 19,2 euroa megawattitunnilta, noin 19 % vähemmän kuin vertailujaksolla. Lokakuussa spot-hinta on ollut keskimäärin 30,3 euroa megawattitunnilta. Lokakuun puolivälissä Ruotsin ja Norjan vesivarastot olivat noin 15 TWh keskimääräistä pienempiä, mistä aiheutui sekä spot-hinnan että sähköfutuurien hinnan nousu.
 
Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöliiketoiminnan luominen ja siitä johtuvat noin 900 henkilön vähennykset Suomessa ja Ruotsissa etenevät suunnitellusti. Yhtiö kirjaa 20 miljoonan euron kertaluonteisen kustannuksen tuloslaskelmaan viimeisellä neljänneksellä. Vuodesta 2004 alkaen tulevat synergiahyödyt ylittävät 100 miljoonaa euroa.
 
Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 24,4 dollaria barrelilta tammi-syyskuussa. Lokakuussa hinta on ollut keskimäärin 28,1 dollaria barrelilta ja vuoden 2002 lopun kansainväliset futuurihinnat 26,4 dollaria barrelilta.
 
Norjan öljy- ja kaasukenttien lisääntyneen tuotannon ansiosta Fortum arvioi tämän vuoden öljyn- ja kaasuntuotantonsa pysyvän lähes edellisvuoden tasolla Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä huolimatta. Norjan öljyn- ja kaasuntuotannon strategisten vaihtoehtojen arviointi etenee suunnitellusti ja päätös julkistetaan lähiaikoina.
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli huomattavasti alempi kuin vuonna 2001, keskimäärin 0,7 (2,2) dollaria barrelilta tammi-syyskuussa. Kolmannella neljänneksellä se oli keskimäärin 1,3 (1,1) dollaria barrelilta. Lokakuun alkupuolella kansainvälinen jalostusmarginaali (Brent Complex) oli keskimäärin 2,1 dollaria barrelilta. Usean vuoden ajan kansainvälinen Brent Complex ‑jalostusmarginaali on ollut keskimäärin 1,5 – 2,0 dollaria barrelilta. Johto arvioi lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien tasolla.
 
Tammi-syyskuussa euron vaihtokurssi dollaria vastaan oli keskimäärin 0,9237. Syyskuun lopussa vaihtokurssi oli 0,9860. Fortum arvioi kymmenen prosentin muutoksen dollarin arvossa vaikuttavan, suojaukset huomioiden, Fortumin liikevoittoon vuositasolla +/‑15 miljoonaa euroa vuonna 2002.
 
Näiden markkinatekijöiden perusteella lähiajan näkymät näyttävät hyviltä.
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Espoossa 24.10.2002
 
Fortum Oyj
Hallitus
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
 
Lisätietoja:
Talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519
 
 
LIITE