FORTUM OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Osingoksi vahvistettiin 0,18 euroa osaketta kohti. Hallintoneuvostoon muutoksia, puheenjohtajana jatkaa Ilkka-Christian Björklund. Tilintarkastajiin muutoksia. Länsivoiman sulautuminen Fortumiin hyväksyttiin. Yhtiöjärjestyksen ja optiojärjestelmien muutokset sekä osakepääoman muuttaminen euromääräiseksi ja korottaminen rahastoannilla hyväksyttiin.

 

Fortum Oyj:n Espoossa 17.4.2000 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 1999 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden Fortumin hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 1999 ja hyväksyi, että vuodelta 1999 maksetaan osinkoa 0,18 euroa osaketta kohti eli yhteensä 141.260.874,30 euroa ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 300 000 euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin.

 

Osingonjaon täsmäytyspäivä on 20. huhtikuuta ja osinko maksetaan 2. toukokuuta 2000.

 

Yhtiön hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Ilkka-Christian Björklund, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg,  Ville Itälä, Kari Laitinen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Pekka Tuomisto, Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uusiksi jäseniksi valittiin Henrik Aminoff, Harri Holkeri, Mikko Immonen, Kyösti Karjula, Tanja Karpela ja Sirkka Vilkamo.

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin edelleen Ilkka-Christian Björklund. Varapuheenjohtajaksi valittiin myös edelleen Ben Zyskowicz.

 

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH PricewaterhouseCoopers Oy.

 

Länsivoima Oyj:n sulautuminen Fortum Oyj:hin hyväksyttiin Fortumin hallituksen esittämällä tavalla. Sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä on 30.9.2000.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat asiat:

- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen; yhtiön kotipaikka, vähimmäis- ja enimmäisosakepääoma sekä osakkeen nimellisarvo, hallituksen jäsenten toimikausi sekä lunastuspykälän markkoja koskeva määräys.

- Johdon optiojärjestelmän ja henkilöstön optiolainan muutokset sen johdosta, että osakepääoma muutetaan euromääräiseksi.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1, 3, 8 ja 22 pykälien muuttamisesta kuulumaan seuraavasti muiden pykälien säilyessä muuttumattomina:

 

1 § Yhtiön toiminimi on Fortum Oyj, ruotsiksi Fortum Abp ja englanniksi Fortum Corporation ja kotipaikka Espoo.

 

3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 2.000.000.000 euroa ja enimmäispääoma 8.000.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

 

Osakkeiden nimellisarvo on 3,40 euroa. Kullakin osakkeella on yksi ääni.

 

8 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee.

 

Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheen­johtajan kutsusta.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäse­nistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läs­näolevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon pu­heenjohtaja yhtyy.

 

22 §     Osakkeiden lunastushinta on korkein seuraavista:

 

1)       osakkeiden kaupankäyntikurssien painotettu keskikurssi viimeisten kymmenen pörssipäivän aikana Helsingin Pörssissä ennen sitä päivää, jolloin yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä tarkoitetun  omistus- tai äänirajan saavuttamisesta tai ylittymisestä tai, sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siitä muutoin tiedon, tai kaupankäynnin puuttuessa viimeinen edeltävä kaupankäyntikurssi;

 

2)       osakkeiden keskimääräinen hinta Helsingin Pörssin välityksellä päätetyistä kaupoista viimeisten 12 kuukauden aikana ennen edellä 1) -kohdassa tarkoitettua päivää;

 

3)       se korkein yksittäinen hinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut ostamastaan tai muuten vastikkeellisesti hankkimastaan osakkeesta viimeisten 12 kuukauden aikana ennen edellä 1) -kohdassa tarkoitettua päivää;

 

4)       mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on jättänyt 23 pykälässä tarkoitetun ilmoituksen määräajassa tekemättä, se korkein yksittäinen hinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut ostamastaan tai muutoin vastikkeellisesti hankkimastaan osakkeesta ajanjaksona, joka lasketaan alkaneeksi 12 kuukautta ennen lunastusvelvollisuuden syntymistä ja päättyneeksi edellä 1) -kohdassa tarkoitettuna päivänä.

 

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on muu kuin euromääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroissa noudattaen Euroopan keskuspankin  asianomaiselle valuutalle vahvistamaa keskikurssia seitsemän päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta tai kurssin puuttuessa hallituksen valitsemaa lähinnä vastaavaa kurssia.

 

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määräämisestä osakkeille on voimassa soveltuvin osin myös muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin, kuten osakkeista erillisiin merkintäoikeuksiin, vaihtovelkakirjoihin, optiolainoihin, optiotodistuksiin ja pääomalainoihin siltä osin kuin niihin liittyy oikeus osakemerkintään. Mikäli tällaiselle arvopaperille ei ole tässä pykälässä tarkoitettua pörssikurssia, on lunastushinta laskettava niin kuin arvopaperiin liittyvä merkintäoikeus olisi syntynyt lunastusvelvollisuuden syntyhetkellä. Mikäli arvopaperiin liittyvä merkintäoikeus määräytyy pörssikurssin perusteella käytetään edellä 2 momentin 2) -kohdassa tarkoitettua hintaa.

 

Osakepääoman muuttaminen euromääräiseksi ja korottaminen rahastoannilla

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma muutetaan euromääräiseksi ja korotetaan rahastoannilla yhteensä 28.441.676,93 eurolla 2.668.260.959,00 euroon siirtämällä korotusta vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Kunkin osakkeen nimellisarvo korotetaan 3,36376 eurosta 3,40 euroon. Rahastoannissa ei anneta uusia osakkeita eikä yhtiön osakkeiden lukumäärä muutu.

 

Johdon optiojärjestelmän ja henkilöstön optiolainan muutokset sen johdosta, että osakepääoma muutetaan euromääräiseksi.

 

Johdon optiojärjestelmä

 

Yhtiökokous päätti, että 17.11.1998 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päätetyn johdon optiojärjestelmän ehtoihin tehdään osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen perusteella seuraavat muutokset.

        

Ehtojen kohta II 1. muutetaan seuraavasti:

 

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään 1.000 kappaletta 3,40 euron nimellisarvoista Fortum Oyj:n osaketta. Fortum Oyj:n osakepääoma voi nousta osakemerkintöjen seurauksena vähintään 1.000 osakkeella eli 3.400 eurolla ja enintään 15.000.000 osakkeella eli 51.000.000 eurolla.

 

Ehtojen kohdan II 3. ensimmäisen kappaleen viimeinen lause muutetaan seuraavasti:

 

Osakkeen merkintähinta pyöristetään lähimpään senttiin.

 

Todetaan, että euromääräiseksi muuttaminen ja rahastoanti eivät aiheuta muutoksia merkittävissä olevien osakkeiden määrään tai merkintäsuhteeseen ja että optio-oikeuksien haltijoiden suhteellinen asema säilyy muuttumattomana. 

 

Henkilöstön optiolaina

 

Yhtiökokous päätti, että 8.9.1998 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaan annetun henkilöstön optiolainan ehtoihin tehdään osakepääoman euromääräiseksi muuttamisen perusteella seuraavat muutokset:

 

Ehtojen kohdan II ensimmäinen kappale muutetaan seuraavasti:

 

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden Fortum Oyj:n 3,40 euron nimellisarvoisen osakkeen. Yhtiön osakepääoma voi nousta merkintöjen seurauksena enintään 7.500.000 uudella osakkeella eli 25.500.000 eurolla.

 

Todetaan, että euromääräiseksi muuttaminen ja rahastoanti eivät aiheuta muutoksia merkintähintaan, merkittävissä olevien osakkeiden määrään tai merkintäsuhteeseen ja että optio-oikeuksien haltijoiden suhteellinen asema säilyy muuttumattomana.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Keilaniementie 1, 02150 Espoo 2.5.2000 alkaen.

 

Fortum Oyj

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet