Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2014 päätökset

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.4.2014 klo 18.00 EEST

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2014 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
- 31.12.2013.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10
euroa osakkeelta ja loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan
pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2014.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen
hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle
57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf,
varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner
Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola, Christian Ramm-Schmidt, Petteri Taalas ja Jyrki
Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön
yhtiöjärjestystä seuraavasti:

• 6 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja valtion
omistajaohjauksen kannan mukaisesti.
• 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla
se yhtiön internetsivuilla.
• 3 ja 4 §:iin tehdään kielellisiä ja teknisiä muutoksia mm. poistamalla
osakkeiden osakeyhtiölaissa tarkoitettu nimellisarvo.

Tarkempia tietoja yhtiöjärjestyksen muutoksista on saatavilla Fortumin
verkkosivuilla www.fortum.com/yhtiokokous.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään
22.4.2014 lukien.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, konserniviestintä, puh. +358 10 45 20480
Pauliina Vuosio, viestintäjohtaja, talousviestintä, puh. +358 50 453 2383


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Liitteet:
Fortumin hallituksen jäsenet


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi