Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2015 päätökset

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2015 klo 17.25 EEST

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2015 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.
- 31.12.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10
euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta, eli kokonaisosinkona
maksetaan 1,30 euroa osakkeelta mikä vastaa yhteensä 1 154 877 158,50 euroa, ja
loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko ja
lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
2.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko ja lisäosinko maksetaan 14.4.2015.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2014 kaikille hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hyväksyä Suomen valtion ehdotuksen hallituksen jäsenten
palkkioiksi tulevalla toimikaudella seuraavasti:

puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa,
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa, sekä

tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle hallituksen jäsenelle
57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkiota maksetaan 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että
valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista.
Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien
jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka vahvistetaan erillistä
kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
ehdotuksen mukaisesti kahdeksan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen
jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Sari Baldauf,
varapuheenjohtajaksi Kim Ignatius ja jäseniksi Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner
Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.

Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin tämän tiedotteen liitteessä (liite 1).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy:n, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään
14.4.2015 lukien.


Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja, konserniviestintä

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 2015


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi