Fortum Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.4.2012 klo 17.25

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.4.2012 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvoston jäsenille 1.1. – 4.4.2011 väliseltä ajalta
sekä hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2011 ja hyväksyi, että
vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 16.4.2012 ja osinko maksetaan 23.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Sari Baldauf, Christian Ramm-Schmidt, Minoo Akhtarzand,
Heinz-Werner Binzel, Ilona Ervasti-Vaintola ja Joshua Larson. Uudeksi
hallituksen jäseneksi valittiin Kim Ignatius. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Sari Baldauf ja varapuheenjohtajaksi Christian Ramm-Schmidt. Nyt
valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä
(LIITE 1).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja 75 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 57 000 euroa/vuosi
jäsenet 40 000 euroa/vuosi

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle maksetaan 57 000
euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Lisäksi hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron palkkio. Kokouspalkkio maksetaan
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun
1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2012 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja strategia

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi