Fortum Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2011 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksen, myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vuodelta 2010 ja hyväksyi, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 1,00 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osinko maksetaan
12.4.2011.

Hallitus, tilintarkastaja ja hallintoneuvosto

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Sari Baldauf, Christian Ramm-Schmidt, Esko Aho, Ilona
Ervasti-Vaintola ja Joshua Larson. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin
Minoo Akhtarzand ja Heinz-Werner Binzel. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
Sari Baldauf ja varapuheenjohtajaksi Christian Ramm-Schmidt. Nyt valitun
hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä (LIITE 1).

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
jäsenet 35 400 euroa/vuosi

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 600 euron
palkkio. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena muualla Suomen
ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenten matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkiota yhtiön
hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi Suomen valtion ja Osakesäästäjien keskusliitto ry:n
ehdotuksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sen edellyttämien muutosten
tekemisestä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Muutokset ovat tämän tiedotteen
liitteenä (LIITE 2).

Hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin kymmenen ja jäseniksi valittiin
toimikaudelle, joka päättyy lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen
tultua rekisteröidyksi, uudelleen Markku Laukkanen, Sanna Perkiö, Martti
Alakoski, Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen, Katri Komi, Panu
Laturi, Juha Mieto ja Helena Pesola. Markku Laukkanen jatkaa hallintoneuvoston
puheenjohtajana ja Sanna Perkiö varapuheenjohtajana. Hallintoneuvoston
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta
palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin väliseltä
toimikaudelta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen
jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävänä marraskuun
1. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat
osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen
omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla
on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 28.10.2011 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja
valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi