Fortum peräänkuuluttaa Euroopan komissiolta vahvaa johtajuutta EU:n energiamarkkinoiden kehittämiseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 15.11.2012

Fortum tukee Euroopan komission vahvaa sitoutumista jäljellä olevien esteiden
poistamiseksi täysin integroiduilta ja hyvin toimivilta energian
sisämarkkinoilta. Komissio julkaisi sisämarkkinoita koskevan tiedonannon
tänään. EU:n energiamarkkinat eivät toteudu vuoteen 2014 mennessä ilman
voimakkaampaa sitoutumista ja ponnisteluja. Jotta energian sisämarkkinat
toteutuisivat, EU:n tulisi keskittyä jo tehtyjen päätösten ja politiikkatoimien
täytäntöönpanoon ja niiden toimivuuden parantamiseen.

Vaihtelevan ja tukiin perustuvan uusiutuvan energian nopea lisääntyminen on
muuttanut perusteellisesti energiamarkkinoiden toimintaa. Tämän seurauksena
eräät jäsenvaltiot ovat päätyneet kehittämään kansallisia
kapasiteettimekanismeja fossiilisiin energiamuotoihin pohjautuvan säätö- ja
varakapasiteetin tukemiseksi. Jälleen uuden tukimekanismin luominen heikentää
markkinoiden toimintaa entisestään.

"Fortum yhtyy komission näkemykseen siitä, että ilman vahvaa EU-tason
koordinaatiota kapasiteettimekanismit vääristävät sisämarkkinoiden toimintaa
vakavasti. Tämä on erittäin kallis ratkaisu energian kuluttajien kannalta",
sanoo yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Esa Hyvärinen Fortumista.

"Kannustamme komissiota käynnistämään prosessin, jolla kehitetään selkeät
EU-tason kriteerit kapasiteettimekanismeille. Kansalliset
kapasiteettimekanismit tulisi sallia vain, jos jäsenvaltio voi osoittaa, että
sen energian toimitusvarmuus on vakavasti uhattuna, eikä sitä voi helpottaa
rajat ylittävällä sähkökaupalla. Komissiolla tulee olla selkeä toimivalta
varmistaa, että kapasiteetin tukijärjestelmät eivät vääristä rajat ylittävää
sähkökauppaa tai vaikuta investointien sijoittumiseen", Hyvärinen jatkaa.

Jos kapasiteettimekanismeja pidetään tarpeellisina, niiden tulee Fortumin
mielestä kohdella kaikkea kapasiteettia tasapuolisesti tuotantoyksikön
teknologiaan tai ikään katsomatta. Järjestelmän tulisi myös olla mieluummin
alueellinen kuin kansallinen ja hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti rajat
ylittävää kauppaa.

EU:n ja sen jäsenvaltioiden tulisi ylipäätään keskittyä enemmän rajat ylittävän
siirtokapasiteetin kehittämiseen. Fortum on sitä mieltä, että EU:n
päästökauppajärjestelmää tulisi kehittää siten, että se jälleen kannustaisi
sähköjärjestelmän kehittämiseen. Uusiutuvan energian tukijärjestelmiä tulisi
kehittää kohti markkinapohjaista ja yhdenmukaista järjestelmää. Uusiutuvan
energian tuottajilla tulisi myös olla samanlainen vastuu verkon
tasapainottamisesta kuin muillakin tuottajilla.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. 040 826 2646

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi