Fortum peruskorjaa Tainionkosken vesivoimalaitoksen Imatralla

LEHDISTÖTIEDOTE 16.4.2015

Fortum tekee mittavat peruskorjaukset Vuoksen vesistössä sijaitsevan
Tainionkosken voimalaitoksen kahdelle koneistolle. Vuosina 2017 ja 2018
toteutettavan hankkeen työllisyysvaikutus on noin 15 henkilötyövuotta, ja sen
arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 loppuun mennessä.

"Peruskorjauksen myötä Tainionkoskelta saadaan jatkossa enemmän uusiutuvaa,
hiilidioksidipäästötöntä sähköä. Kummankin peruskorjattavan koneiston teho
kasvaa neljällä megawatilla, ja voimalaitoksen kokonaisteho kasvaa nykyisestä
61,5 megawatista 69,5 megawattiin", kertoo hankkeen projektipäällikkö Jouni
Ahtiainen Fortumista.

Tainionkosken voimalaitoksen peruskorjaushanke sisältyy Fortumin vesivoiman
pohjoismaiseen investointiohjelmaan. Fortum investoi Suomen ja Ruotsin
vesivoimalaitoksiin noin 100 miljoonaa euroa vuosittain. Investointiohjelman
tavoitteena on lisätä vesivoimantuotannon kapasiteettia, parantaa
turvallisuutta ja turvata voimalaitosten hyvä käytettävyys.

Vuonna 1949 valmistuneessa Tainionkosken voimalaitoksessa on yhteensä neljä
koneistoa, joista kaksi peruskorjataan täydellisesti eli turbiinit ja
generaattorit uusitaan. Lisäksi uusitaan ykkös-, kakkos- ja kolmoskoneistojen
automaatio, turbiinien säätöjärjestelmä sekä laitoksen sähköjärjestelmiä.

Fortum saa vuoden 2015 aikana valmiiksi Vuoksen vesistössä sijaitsevan Imatran
voimalaitoksen kolmos- ja neloskoneistojen peruskorjauksen. Peruskorjaus nostaa
Imatran voimalaitoksen kokonaistehoa 14 megawatilla 192 megawattiin. Imatran
vesivoimalalaitos on peruskorjauksen jälkeen sekä teholtaan että
vuosituotannoltaan Suomen suurin vesivoimalaitos.

Nykyisten vesivoimalaitosten peruskorjaukset ja niiden kautta saatava
sähkötehon lisäys on tärkeää säätövoimaa pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä.
Säätövoiman tarve kasvaa, kun yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan olosuhteista
riippuvaisella tuuli- ja aurinkovoimalla. Vesivoima on teknisesti ja
taloudellisesti paras ratkaisu sähkön saannin turvaamisessa kaikissa
olosuhteissa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Ahtiainen, projektipäällikkö, Fortum, puh. 050 45 32314
Markku Nivalainen, aluepäällikkö, Fortum, puh. 050 45 32327


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 Fortumin liikevaihto oli 4,75 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,35 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi


Fortum, vesivoima ja ympäristö
Fortum omistaa Suomessa ja Ruotsissa kokonaan tai osittain 160
vesivoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu teho on lähes 4 600 megawattia.
Suomessa Fortumin vesivoimalaitokset sijaitsevat Oulujoen ja Vuoksen
vesistöissä. Yhtiöllä on omistusosuus myös Kemijoki Oy:ssä.

Fortum lieventää aktiivisesti vesivoimantuotannon ympäristövaikutuksia.
Kalataloudelle aiheutuvia vaikutuksia vähennetään pääasiassa kalaistutuksilla
ja elinympäristöjen kunnostuksilla. Fortum istuttaa vuosittain noin miljoona
kalanpoikasta; etupäässä lohta, taimenta, kuhaa ja siikaa, merelle sekä
vesivoimaa tuottaviin jokiin ja säännösteltyihin järviin.

Vuoksen vesistössä Fortum kompensoi vesivoimalaitostensa aiheuttamat
kalastohaitat voimalaitoslupiensa mukaisesti kalaistutuksilla. Yhtiö myös tekee
Vuoksessa virtavesikalojen ja muiden virtavesieliöiden
elinympäristökunnostuksia.

Lisätietoja Fortum, vesivoima ja ympäristö -esitteestä
http://verkkojulkaisu.viivamedia.fi/fortumesfi/vesivoimajaymparisto2014