FORTUM POWER AND HEAT OY:N LUNASTUSTARJOUS LÄNSIVOIMA OYJ:N  OSAKKEISTA JA NIIHIN OSAKEYHTIÖLAIN MUKAAN OIKEUTTAVISTA ARVOPAPEREISTA - OSAKKEIDEN LUNASTUSVASTIKE 45,41 EUROA KULTAKIN YHTIÖN OSAKKEELTA

Fortum Oyj:n kokonaan omistama Fortum Power and Heat Oy (Fortum)  osti 5.8.1999 Kemijoki Oy:ltä 10,02 % Länsivoima Oyj:n (Yhtiö) osakepääomasta ja äänivallasta. Kaupan johdosta Fortumin omistusosuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ylitti 2/3.

 

Fortumin omistuksessa oli Suomen Arvopaperikeskus Oy:n omistajaluettelon mukaan 27.8.1999  4 919 419 Yhtiön osaketta, joka edustaa 75,30 % Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Omistusosuuden noustua yli kahden kolmasosan on Fortumille muodostunut arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarjoutua lunastamaan loputkin Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit.

 

Osakkeiden lunastusvastike on 45,41 euroa kultakin Yhtiön osakkeelta. Lunastusvastike on määritetty samaksi kuin Fortumin Kemijoki Oy:lle Yhtiön osakkeista maksama hinta, joka ylittää lunastusvelvollisuuden syntymistä edeltävän 12 kuukauden aikana julkisessa kaupankäynnissä arvopaperista maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotetun keskiarvon, joka oli 45,18 euroa osakkeelta. Fortum tarjoutuu myöskin lunastamaan Yhtiön 29.3.1994 päivätyn vaihtovelkakirjalainan velkakirjat kurssiin 121,9 % velkakirjojen pääomasta. Mainittu kurssi vastaa 45,41 euroa kultakin vaihtovelkakirjalainan perusteella merkittävissä olevalta osakkeelta. Vaihtovelkakirjalaina on noteerattu Helsingin Pörssissä, mutta sillä ei ole käyty kauppaa viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi vaihtovelkakirjojen haltijoille maksetaan ehtojen mukaiset erääntyneet korot 7,425 % velkakirjojen pääomalle ajalta 30.3.1999 - 12.11.1999. Länsivoiman osakkaille ei lunastustarjouksen yhteydessä tarjota mahdollisuutta vaihtaa Länsivoiman osakkeitaan Fortum Oyj:n osakkeisiin.

 

Lunastustarjous on voimassa 5.10.1999 - 5.11.1999. Yhtiön osakkeenomistajan, joka hyväksyy tämän lunastustarjouksen, on lunastusaikana käytävä Merita Pankki Oyj:n omaisuuspalvelu-konttorissa antamassa osakkeiden myyntitoimeksianto. Myyntitoimeksianto annetaan täyttämällä myyntiä varten laadittu myyntitoimeksiantolomake. Myyntitoimeksiantolomake postitetaan  osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille osakasluetteloon merkityllä osoitteella. Myyntitoimeksiantolomakkeita on myös saatavilla kaikissa Merita Pankki Oyj:n omaisuuspalvelu-konttoreissa.

 

Vaihtovelkakirjalainan  haltijan, joka hyväksyy tämän lunastustarjouksen, on käytävä Merita Pankki Oyj:n omaisuus-palvelukonttorissa täyttämässä vastaava myyntitoimeksiantolomake ja samalla luovutettava vaihtovelkakirjalainaan liittyvät velkakirjat.

 

Mikäli Fortumin omistus Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä nousee yli 90 %:n, Fortumille syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet. Tällöin myös osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakkeensa lunastamista.

 

Lunastustarjouksen tarkemmat ehdot sisältävä  tarjousasiakirja on saatavilla Merita Pankin omaisuuspalvelukonttoreista lunastusajan alkuun eli 5.10.1999 mennessä.

 

Fortum Oyj

 

 

              

Antti Ruuskanen

viestintäjohtaja

 

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet