Fortumin tilinpäätös 2001

FORTUM TOTEUTTI MÄÄRÄTIETOISESTI STRATEGIAANSA
Tulos parani hieman, velat vähenivät, tehostamistoimet purivat
 
Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 10 410 miljoonaa euroa. Vuoden 2001 liikevoitto oli 914 miljoonaa euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä parani 11 % ja oli 702 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos parani ja oli 0,57 euroa.
 
Fortumin vuoteen 2001 sisältyi monta merkittävää tapahtumaa ja vuoden aikana saavutettiin huomattavia edistysaskeleita usealla alueella. Strategian mukaisesti toimintaa keskitettiin ja tehostettiin. Velkoja vähennettiin voimakkaasti, minkä ansiosta tase vahvistui. Merkittävin yksittäinen hanke oli sopimus Birka Energi AB:n toisenkin puolikkaan ostosta.
 
- Korolliset nettovelat vähenivät lähes miljardi euroa
- Kassavirta pysyi vahvana koko vuoden
- Sähkön markkinahinta pohjoismaissa lähes kaksinkertaistui
- Raakaöljyn hinta ja kansainvälinen jalostusmarginaali alenivat
  huomattavasti loppuvuonna
- Varastotappioita kertyi 81 miljoonaa euroa
- Hallituksen osinkoehdotus 26.3.2002 suunnitellulle
  yhtiökokoukselle on 0,26 euroa osakkeelta
 
 
Tunnuslukuja
IV/01
IV/00
2001
2000
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
2 536
3 082
10 410
10 614
Liikevoitto, milj. euroa
171
283
914
906
Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa
119
219
702
633
Tulos/osake, euroa
0,08
0,16
0,57
0,55
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
6,49
6,32
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
11 032
11 365
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
 
 
3 674
4 626
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
 
 
713
3 131
Kassavirta ennen rahoitusta, milj. euroa
 
 
844
-685
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
8,7
9,4
Oman pääoman tuotto, %
 
 
8,3
8,6
Velkaantumisaste, %
 
 
54
73
Henkilöstö keskimäärin
 
 
14 803
16 220


Sähköliiketoiminnan liikevaihto kasvoi, öljyn laski

Konsernin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 10 410 (10 614) miljoonaa euroa. Sähköliiketoimintojen liikevaihto kasvoi Fortumin sähkön myynnin kasvun ja myydyn sähkön keskihinnan nousun ansiosta. Öljyliiketoimintojen liikevaihdon pienenemiseen vaikuttivat pääasiassa edellisvuodesta laskeneet raakaöljyn ja öljytuotteiden hinnat.
 
Liikevaihto segmenteittäin, milj. euroa
 
2001
2000
muutos-%
 
 
 
 
Sähkö, lämpö ja kaasu
2 227
1 873
19
Sähkönsiirto
473
470
1
Öljynjalostus ja markkinointi
7 223
7 807
-7
Öljyn ja kaasun tuotanto
408
387
5
Fortum Energy Solutions
603
887
-32
Muu toiminta
95
94
1
Liiketoimintojen välinen myynti
-619
-904
 
Konserni
10 410
10 614
-2
 
 
Liikevoitto parani hieman
 
Fortum-konsernin liikevoitto oli 914 (906) miljoonaa euroa. Vuoden 2001 aikana kohonnut sähkön hinta yhdessä lisääntyneen sähkön tuotannon kanssa paransi selvästi sähköntuotannon ja myynnin tulosta. Raakaöljyn hinnan lasku ja Åsgard-kaasukentän korjaustyöt heikensivät öljyn ja kaasun tuotannon tulosta. Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulos pieneni selvästi öljyn kansainvälisen jalostusmarginaalin heikentymisen, varastotappioiden sekä Porvoon jalostamon huoltoseisokin vuoksi. Öljyliiketoimintojen tulos heikkeni voimakkaasti viimeisellä neljänneksellä.
 
Fortum Energy Solutions –yksikön (FES) pro forma ‑tulos oli merkittävästi edellistä vuotta parempi. Sitä rasittivat Voimansiirto-engineering -liiketoiminnan myynnin yhteydessä tehdyt varaukset. Toisaalta Humberin voimalaitoksen osuuden myyntiin liittynyt käyttö- ja kunnossapitosopimuksen myynti paransi FES:n tulosta.
 
Myös Fortum Markets –yksikön tuloskehitys oli myönteinen. Tähän vaikutti erityisesti yksikössä toteutettu tehostamisohjelma. Yksikön luvut sisältyvät Sähkön, lämmön ja kaasun sekä Öljynjalostuksen ja markkinoinnin lukuihin.
 
Liikevoitto segmenteittäin, milj. euroa
 
2001
2000
muutos-%
Sähkö, lämpö ja kaasu
367
211
74
Sähkönsiirto
135
127
6
Öljynjalostus ja markkinointi
242
386
-37
Öljyn ja kaasun tuotanto
196
213
-8
Fortum Energy Solutions
13
-11
218
Muu toiminta
-40
-22
-82
Eliminoinnit
1
2
 
Konserni
914
906
1
 
Raakaöljyn hinnan laskusta aiheutunut öljyn varastotappio sekä kivihiilen varastotappio olivat yhteensä 81 miljoonaa euroa (voittoa 24 miljoonaa euroa). Viimeisellä neljänneksellä varastotappiota syntyi 65 miljoonaa euroa.
 
Liikevoittoon sisältyvät käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynneistä kirjatut myyntivoitot, yhteensä 149 (119) miljoonaa euroa. Vastaavasti kertaluonteisia arvonalennuksia ja varauksia oli yhteensä 57 (66) miljoonaa euroa.

Birka Energi on yhdistelty suhteellisella menetelmällä 50 prosentin omistusosuuden mukaan. Birka Energi ‑konsernin vaikutus Fortumin liikevoittoon oli 189 (175) miljoonaa euroa. Muut osakkuusyhtiöt on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä. Fortumin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ilman Birka Energitä oli yhteensä 36 (46) miljoonaa euroa.
 
Voitto ennen satunnaisia eriä oli 702 (633) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 702 (623) miljoonaa euroa.
 
Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta oli 83 (46) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuus muodostuu lähes kokonaan Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden tulososuudesta.

Tilikauden voitto oli 459 (423) miljoonaa euroa ja tulos osaketta kohden 0,57 (0,55) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 (9,4) % ja oman pääoman tuotto 8,3 (8,6) %.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 212 (273) miljoonaa euroa. Vuoden 2000 lukuun sisältyy 33 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia, jotka syntyivät Ruotsista hankitun voimaomaisuuden rahoitusjärjestelyistä. Tilikaudelle kirjatut verot olivat 160 (154) miljoonaa euroa.


Markkinahinnoissa suuria vaihteluja, oma sähköntuotanto kasvoi
 
Sähkö, lämpö ja kaasu

Fortum on sähköntuotannossa ja -myynnissä pohjoismaiden toiseksi suurin yritys ja lämmöntuottajana pohjoismaiden johtava yritys. Yhtiö on mukana kaasuverkkohankkeissa ja omistaa osuuksia kaasuyhtiöistä Itämeren alueella.
Lisäksi myös Isossa-Britanniassa on kaasuliiketoimintaa.
 
 
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Liikevaihto, milj. euroa
645
567
2 227
1 873
- sähkönmyynti
318
299
1 269
1 170
- lämmönmyynti
127
121
464
411
Liikevoitto, milj. euroa
114
63
367
211
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
5 873
6 050
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
6,2
3,9
 
Vähentyneen vesivoimatuotannon ja kasvaneen kulutuksen seurauksena sähkön markkinahinta pohjoismaissa lähes kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Nord Pool –pörssin systeemihinta oli keskimäärin 23,2 (12,8) euroa megawattitunnilta. Myös myyntihinnat loppuasiakkaille nousivat kaikissa pohjoismaissa. Sähkön kulutus pohjoismaissa kasvoi alustavan arvion mukaan 2 % edellisvuodesta ja oli 392 (384) TWh.
 
Fortumin sähköntuotantokapasiteetti pohjoismaissa oli vuoden lopussa 9 149 (9 243) megawattia. Yhteensä Fortumin kapasiteetti oli 10 223 (10 163) megawattia. Konsernin sähkönmyynti pohjoismaissa vuonna 2001 oli 47,1 (45,3) terawattituntia. Suomessa myynti oli 27,6 (28,4) terawattituntia ja muissa pohjoismaissa 19,5 (16,9) terawattituntia, johon sisältyy 50 % Birka Energin sähkönmyynnistä. Pohjoismaiden ulkopuolinen myynti oli 6,6 (6,1) terawattituntia. Fortumin pohjoismaissa myymän sähkön keskihinta nousi edellisvuodesta 8 %.
 
Fortumin lämmönmyynti pohjoismaissa oli edellisvuoden tasolla 15,6 (15,6) terawattituntia.

Sähkönmyynti alueittain, TWh
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Pohjoismaat yhteensä
12,1
13,7
47,1
45,3
- Suomi
6,9
8,1
27,6
28,4
- Muut pohjoismaat*
5,2
5,6
19,5
16,9
Saksa
0,9
1,1
3,6
3,9
Iso-Britannia ja Irlanti
0,8
0,4
2,8
1,9
Muut maat
0,0
0,1
0,2
0,3
Yhteensä
13,8
15,3
53,7
51,4
*) sisältää 50 % Birka Energin sähkönmyynnistä, vuonna 2001 11,4 (12,4) TWh.

 
Lämmönmyynti alueittain, TWh
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Ruotsi
1,6
1,2
4,7
4,1
Suomi
3,1
2,9
10,9
11,5
Muut maat
0,0
0,3
1,7
0,7
Yhteensä
4,7
4,4
17,3
16,3
* sisältää 50 % Birka Energin lämmönmyynnistä, joka vuonna 2001 oli 4,6 (4,1) TWh


Sähkönsiirto

Fortum siirtää jakeluverkoissaan sähköä yhteensä 910 000 asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Saksassa ja Virossa.

 
IV/01
IV/00
2001
2000
Liikevaihto, milj. euroa
135
129
473
470
Liikevoitto, milj. euroa
30
34
135
127
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
2 113
2 264
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
6,2
5,7
 
Fortum yhtenäisti Suomessa sähkön siirron hinnoittelurakenteensa ja korotti siirtohintoja 1.7.2001 alkaen. Yhtiön jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 15,0 (15,0) terawattituntia ja alueverkoissa 16,0 (14,0) terawattituntia.

Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain, TWh
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Ruotsi *)
1,7
2,3
7,7
8,1
Suomi
1,4
1,1
4,4
4,0
Muut maat
0,7
0,7
2,9
2,9
Yhteensä
3,8
4,1
15,0
15,0
* 50 % Birka Energin sähkönsiirrosta, joka vuonna 2001 oli 7,7 TWh


Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä alueittain
 
31.12.2001
31.12.2000
Ruotsi*
447 000
438 000
Suomi
283 000
282 000
Muut maat
180 000
182 000
Yhteensä
910 000
902 000
* 50 % Birka Energin asiakkaista, joita 31.12.2001 oli 447 000.

 

Öljynjalostus ja markkinointi

Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa sekä perusöljy-, voiteluaine-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten konsernilla on omia ja rahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Liikevaihto, milj. euroa*)
1 636
2 219
7 223
7 807
Liikevoitto, milj. euroa
15
108
242
386
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 688
1 842
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
13,7
22,4
*) sisältää öljytradingiä 1 221 milj. euroa vuonna 2001 ja 1 310 milj. euroa vuonna 2000

Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit laskivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat erityisesti loppuvuonna poikkeuksellisen matalia, heinä-joulukuussa keskimäärin 1,0 dollaria barrelilta. Brent complex –marginaali oli vuonna 2001 keskimäärin 1,9 dollaria barrelilta, kun se vuonna 2000 oli 3,4 dollaria barrelilta. Fortumin öljynjalostuksen lisämarginaali oli edelleen vuositasolla noin kaksi dollaria barrelilta.
 
Raakaöljyn hintakehitys oli tasaista vuoden alkupuoliskolla, mutta vuoden loppupuolella hinnat lähtivät laskuun ja päätyivät vuoden lopussa noin 20 dollarin tasolle. Tämän johdosta varastotappiot nousivat 79 miljoonaan euroon.
 
Fortumin Porvoon jalostamolla oli keväällä kuuden viikon huoltoseisokki, minkä yhteydessä otettiin käyttöön Citydieselin ja perusöljyn tuotantolaajennukset. Seisokista aiheutui noin miljoonan tonnin tuotannon menetys, jonka arvioitu kate olisi ollut noin 40 miljoonaa euroa. Seuraava suunniteltu huoltoseisokki on vuonna 2005 Naantalin jalostamolla.
 
Shipping-liiketoiminnassa rahtitaso oli keskimäärin hyvä. Rahtausten onnistunut ajoitus ja alusten korkea käyttöaste takasivat kannattavuuden pysymisen hyvällä tasolla. Vuoden aikana tilattiin neljä uutta säiliöalusta ja myytiin kaksi.
 
Fortumin öljytuotteiden tukkumyynti Suomessa oli 7,8 (7,8) miljoonaa tonnia. Markkinaosuus oli edelleen noin 75 %. Öljytuotteiden myynti muihin maihin oli 4,4 (4,9) miljoonaa tonnia. Viennistä puolet oli moottoribensiiniä, josta suurin osa oli vähärikkistä. Tärkeimmät vientimarkkinat olivat Ruotsi, Saksa ja USA.
 
Fortumin öljytuotteiden vähittäis- ja suoramyynti Suomen markkinoille oli 3,8 (3,8) miljoonaa tonnia. Markkinaosuus vaihteli tuotteittain 30 %:sta 46 %:iin.


Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin, 1 000 t
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Bensiinit
1 027
998
3 823
3 941
Dieselöljyt
946
834
3 310
3 246
Lentopetroli
137
174
455
786
Kevyt polttoöljy
927
517
1 713
1 843
Raskas polttoöljy
366
306
1 201
1 133
Muut
178
343
1 641
1 360
Yhteensä
3 581
3 172
12 143
12 309
 
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain, 1 000 t
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Suomi
2 211
1 924
7 484
7 243
Muut pohjoismaat
607
505
1 991
2 142
Baltian maat ja Venäjä
18
64
45
153
USA ja Kanada
198
287
682
1 029
Muut maat
547
392
1 941
1 562
Yhteensä
3 581
3 172
12 143
12 309


Öljyn ja kaasun tuotanto

Fortum keskittää öljyn ja kaasun tuotantonsa Norjaan ja Venäjälle.
 
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Liikevaihto, milj. euroa
81
139
408
387
Liikevoitto, milj. euroa
33
84
196
213
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 271
1 236
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
15,6
18,2

Raakaöljyn hinnat vaihtelivat vuoden 2001 aikana yli 30 dollarista 17 dollariin barrelilta. Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta oli 24,4 (28,5) dollaria barrelilta. Fortumin myymän öljyn keskihinta oli 23,7 (27,6) dollaria barrelilta. Maakaasusta saatu vastaava öljyekvivalenttihinta oli 19,2 (19,8) dollaria.
 
Vuonna 2001 Fortum tuotti öljyä ja kaasua keskimäärin 40 200 (34 200) öljyekvivalenttibarrelia päivässä eli noin 2,0 (1,7) miljoonaa tonnia vuodessa. Tästä vajaa viidesosa oli maakaasua, jota Åsgard-kentän kaasuntuotannon alkamisen myötä tuotettiin 2,6 (1,0) miljoonaa öljyekvivalenttibarrelia. Vuoden aikana yhtiö päätti keskittää öljyn- ja kaasuntuotannon Pohjois-Eurooppaan ja luopua kenttäosuuksista Omanissa.
 
 
Fortum Energy Solutions (FES)
 
Fortum Energy Solutions (FES)-yksikköön kuuluvat entinen Service-sektori, Voimalaitos-engineering, kansainväliset CHP-hankkeet sekä keskeinen osa sähkö- ja lämpöliiketoimintaa tukevasta T & K ‑yksiköstä. Toimintaan sisältyy voimalaitosten ja teollisuuden sopimuskunnossapito Suomessa ja Ruotsissa, energian toimitus CHP-laitoksista, konsernin ulkopuolisten voimalaitosten käyttöpalvelu sekä voimalaitosten suunnittelu ja toteutus.
 
 
IV/01
IV/00
2001
2000
Liikevaihto, milj. euroa
87
284
603
887
Liikevoitto, milj. euroa
5
-5
13
-11
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
236
257
Sidotun pääoman tuotto, %
 
 
5,3
-6,4
 
Fortumin käyttövastuulla Suomessa oli kaikkiaan 79 erikokoista ja –tyyppistä voima- ja lämpölaitosta. Niiden käytettävyys jatkui erinomaisena. Vuoden aikana valmistui useita suuria voimalaitoshankkeita ja solmittiin uusia kunnossapitosopimuksia. Oman tuotekehityksen tulos, BioMAC-biovoimalaitos, tuotiin markkinoille.
 
Keväällä muodostettu Fortum Markets -yksikkö keskittyy sähkön ja lämmitysöljyn vähittäiskauppaan. Suomessa yritys- ja yksityisasiakkaita on noin 500 000. Marketsin tavoitteena on laajentaa toimintaansa muualle pohjoismaihin. Viime vuonna erityistä huomiota on kiinnitetty asiakastyytyväisyyteen, toiminnan tehokkuuteen ja laatuun. Fortum Markets –yksikön luvut sisältyvät Sähkön, lämmön ja kaasun sekä Öljynjalostuksen ja markkinoinnin lukuihin.
 
 
Nettovelka pieneni merkittävästi
 
Vuoden 2001 aikana Fortumin korollinen nettovelka pieneni merkittävästi vahvan liiketoiminnan kassavirran ja käyttöomaisuuden myyntien ansiosta. Nettovelkojen määrä vuoden päättyessä oli 3 674 (4 626) miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 54 (73) prosenttia.
 
Vuoden aikana ei tehty uusia merkittäviä pitkäaikaisia rahoitusjärjestelyjä. Vuoden lopulla sovittiin Birka Energi ‑kaupan toteuttamiseksi tarvittavasta rahoitusjärjestelystä ja solmittiin lyhytaikaisia valmiusluottosopimuksia.
Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Likvidien varojen määrä oli vuoden lopussa 602 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi konsernilla oli käytettävissä yhteensä noin 1 150 miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja. Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2001 aikana 212 miljoonaa euroa.
 
 
Investoinneilla lisää tuotantokapasiteettia
 
Konsernin investointien kokonaismäärä oli 713 (3 131) miljoonaa euroa. Merkittävin investointi oli ympäristömyötäisten tuotteiden, Citydieselin ja perusöljyn, tuotantokapasiteettien lisääminen Porvoon jalostamolla.
 
Birka Energi AB:n osto
 
Marraskuussa yhtiö teki Tukholman kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa Tukholman kaupungin 50 prosentin omistusosuuden Birka Energi AB:sta noin 1,5 miljardilla eurolla. Sen lisäksi Fortumille tulee lisää noin 1,9 miljardia euroa korollista nettovelkaa ja vähemmistöosuuksia. Tukholman kaupungille jää Birka Energin kaukolämpöliiketoiminnasta (Birka Värme) osuus, joka oikeuttaa 50 prosenttiin Birka Värmen taloudellisesta tuloksesta.
 
Birka Energi on Ruotsin kolmanneksi suurin sähköyhtiö. Sillä on 4 484 MW vesivoima-, ydinvoima- ja muuta sähköntuotantokapasiteettia, noin 830 000 sähkön vähittäismyyntiasiakasta, 15 sähkönjakelualuetta, joissa lähes 900 000 asiakasliittymää sekä kaukolämpöverkosto, joka palvelee 6 800 asiakasta pääasiassa Tukholman alueella. Birka Energin liikevaihto vuonna 2001oli 13,8 miljardia Ruotsin kruunua ja liikevoitto 2,9 miljardia kruunua. Henkilöstöä oli keskimäärin 3 481.
 
Kauppa vahvistaa Fortumin asemaa yhtenä johtavista toimijoista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja on tärkeä strateginen askel sähkö- ja lämpöliiketoiminnan laajentamisessa. Tukholman kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupan 17.12.2001 ja EU:n komissio 10.1.2002. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
 
Toiminnan keskittäminen ja tehostaminen eteni
 
Strategiansa mukaisesti Fortum keskittää sähköntuotantonsa ydinliiketoiminta-alueelleen pohjoismaihin ja muualle Itämeren alueelle. Vuoden aikana konserni myi osuutensa South Humber Bankin voimalaitoksesta Isossa-Britanniassa, Budapesti Erömü Rt –voimalaitosyhtiöstä Unkarissa ja thaimaalaisesta Union Power Development Company (UPDC) –yhtiöstä, joka vastaa Hin Krutin hiilivoimalaitosprojektista. Fortum on myös luopumassa jäljellä olevista voimalaitoksista Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä Saksan sähköliiketoiminnoista.
 
Osana sähkön ja lämmön tuotantorakenteen optimointia Fortum myi Joensuun voimalaitoksen ja omistusosuutensa Etelä-Pohjanmaan Voima Oystä.
 
Öljyn ja kaasun tuotanto päätettiin keskittää Pohjois-Eurooppaan. Fortum päätti syyskuussa osallistua Luoteis-Venäjällä sijaitsevan Etelä-Shapkinon öljykentän ensimmäisen vaiheen kehittämiseen ja luopua Omanissa Arabian niemimaalla sijaitsevista öljykenttäosuuksistaan.
 
Asiakkuuksien kehittämiseksi perustettiin keväällä kaksi yksikköä. Kaikki keskeinen osaaminen voimalaitosten suunnitteluun, rakentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä muutostöihin liittyen yhdistettiin Fortum Energy Solution (FES) –nimiseen yksikköön. Voimansiirto-engineeringiä harjoittavan IVO Transmission Engineering Oy:n koko osakekanta myytiin kesäkuussa. Toinen uusi yksikkö on Fortum Markets, joka keskittyy sähkön ja lämmitysöljyn vähittäiskaupan perustuotteisiin ja –palveluihin.
 
Konserninlaajuinen toiminnan tehostamisohjelma jatkui koko vuoden ajan.
 
 
Omia osakkeita myytiin
 
Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö, Fortum Power and Heat Oy, myi kaikki omistamansa 51 037 520 Fortum Oyj:n osaketta 4.12.2001. Osakkeet edustavat 6,04 % yhtiön koko osakekannasta ja niiden nimellisarvo on 173 527 568 euroa. Osakkeet myytiin 4,65 euron kappalehintaan, joten kauppahinnaksi muodostui 237 miljoonaa euroa. Kauppahinta myynnin kuluilla ja veroilla vähennettynä on kirjattu konsernin oman pääoman lisäykseksi. Osakkeet olivat tulleet Fortum Power and Heat Oy:n omistukseen syyskuussa 2000 Länsivoima Oyj:n sulautumisen yhteydessä. Kauppa nosti vapaan kaupankäynnin piirissä olevien osakkeiden määrää ja mahdollisti vaihdettavuuden kasvun. Kauppa myös lisäsi ulkomaisten omistajien osuutta Fortumissa ja vahvisti konsernin tasetta.
 
 
Avainhenkilöiden optio-ohjelmat
 
Vuoden 2001 varsinainen yhtiökokous hyväksyi avainhenkilöille tarkoitetun optio-ohjelman. Ohjelmaan sisältyy 24 miljoonaa kappaletta optio-oikeuksia, joilla voi merkitä merkintäehtojen täyttyessä Fortum Oyj:n osakkeita yhteensä enintään 24 miljoonaa kappaletta. Optioiden perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 2,8 prosenttia yhtiön nykyisestä osakepääomasta ja äänivallasta. Merkintäaika alkaa porrastetusti 15.10.2005, 15.1.2006 ja 15.4.2006 ja päättyy kaikilla optio-oikeuksilla 1.5.2007. Yhtiön osakepääoma voi tähän optio-ohjelmaan liittyvien merkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 81,6 miljoonalla eurolla. Vuoden 2001 lopussa optio-ohjelman piirissä oli 358 henkilöä, joilla oli yhteensä 13 287 500 optio-oikeutta.
 
Henkilöstö
 
Konsernin palveluksessa oli vuonna 2001 keskimäärin 14 803 (16 220) henkilöä ja vuoden 2001 lopussa 13 425 (15 770) henkilöä. Vähennyksestä huomattava osa johtuu Voimansiirto-engineeringin myynnistä. Eri puolilla konsernia toteutettujen tehostustoimien vuoksi vakinainen henkilöstö väheni noin 370 henkilöllä. Fortum Oyj:n palveluksessa oli vuoden lopussa 340 (377) henkilöä.
 
 
Muutoksia konsernin hallinnossa
 
Lokakuun alussa astui voimaan uusi konsernirakenne, jonka mukaan Fortumissa on 12 liiketoimintayksikköä aikaisemman 26 asemasta. Aiempaa laajemmat kokonaisuudet antavat yksiköille entistä paremmat mahdollisuudet tavoitteidensa saavuttamiseen ja itsenäiseen toimintaan. Uusi liiketoimintarakenne vastaa konsernin strategisia päälinjauksia.
 
Yhtiökokous valitsi 4.4.2001 hallintoneuvoston puheenjohtajaksi Kari Laitisen ja varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowiczin. Uusiksi jäseniksi valittiin Jorma Huuhtanen, Rakel Hiltunen ja Pertti Mäki-Hakola. Kari Laitisen poismenon jälkeen hallintoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Ben Zyskowicz helmikuusta 2002 alkaen.
 
Fortumin hallitukseen kuuluivat vuonna 2001 Matti Vuoria (puheenjohtaja), L.J. Jouhki (varapuheenjohtaja) 4.7.2001 asti, Heikki Pentti (varapuheenjohtaja 31.8.2001 alkaen), Olli-Pekka Kallasvuo, Birgitta Kantola ja Erkki Virtanen.
 
Vuodeksi 2002 hallitukseen valittiin Matti Vuoria (puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos, Hans von Uthmann ja Erkki Virtanen.
 
Varatoimitusjohtaja Eero Aittola jäi eläkkeelle 1.1.2002.
 
Tilintarkastusyhteisönä toimi SVH PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Kaasalainen.
 
 
Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
 
Tammikuussa sovittiin säiliöalus Masteran myynnistä Lähi-itään noin 40 miljoonan euron kauppahintaan. Helmikuussa sovittiin Omanissa sijaitsevan öljyn- ja kaasuntuotannon myymisestä kahdelle japanilaiselle yritykselle. Kaupasta arvioidaan saatavan noin 180 miljoonaa euroa myyntituottoja.
 
 
Lähiajan näkymät
 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta, raakaöljyn hinta, öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin kruunun kurssit. Näiden tekijöiden kehitystä vuodeksi eteenpäin on hyvin vaikea ennustaa.
 
Sähkön käytön arvioidaan kasvavan lähivuosina pohjoismaissa 1-2 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2001 keskimääräinen sähkön spot-hinta oli lähes kaksinkertainen vuoteen 2000 verrattuna. Vuoden 2002 tammikuussa hinta oli keskimäärin samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Birka Energi AB:n kaupan toteutumisen myötä Fortumin sähköntuotantokapasiteetti kasvaa 20 %, lämmöntuotantokapasiteetti 40 % ja sähkönjakeluasiakkaiden määrä 50 %. Kaupalla arvioidaan olevan myönteinen vaikutus Fortumin nettotulokseen vuodesta 2003 alkaen ja yhdistämisellä arvioidaan saavutettavan vuosittaisia hyötyjä 60 miljoonan euron arvosta vuodesta 2004 lähtien.
 
Vuoden 2002 alussa raakaöljyn hinta näyttää asettuneen 20 dollarin tasolle. Öljyntuottajien vuodenvaihteessa tekemät leikkauspäätökset tukivat hintoja, mutta heikko kysyntä ja kasvaneet varastot painavat hintoja alaspäin. Åsgard-kentän kaasuntuotannon arvioidaan vuonna 2002 jäävän noin kolmanneksen normaalitasoa alemmaksi kentällä keväällä jatkuvien korjaustöiden vuoksi. Omanin kenttäosuuksien myynti saataneen päätökseen kevään aikana.
 
Vaikka öljytuotteiden kulutuksen yleistä kasvua ei yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla juuri ole näkyvissä, vähärikkisten ja rikittömien polttoaineiden kysyntä on selvässä kasvussa. Kansainvälinen Brent-complex ‑jalostusmarginaali on useana vuonna ollut keskimäärin 1,5 – 2 dollaria barrelilta. Vuoden 2001 lopussa kansainvälinen marginaali painui lähelle nollaa eikä muutosta parempaan suuntaan tapahtunut tammikuussa 2002. Fortumin lisämarginaalin arvioidaan edelleen säilyvän vahvana. Viime vuonna tehtyjen investointien ansiosta korkealuokkaisten öljytuotteiden osuus jalostamoiden tuotejakautumassa kasvoi, mikä edelleen vahvistaa Fortumin jalostusmarginaalia.

Osingonjakoehdotus

Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat 31.12.2001 olivat 2 503 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2001 olivat 617 432 554,99 euroa.

Hallitus ehdottaa maaliskuun 26. päivänä pidettäväksi suunnitellulle yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2001 osinkoa 0,26 euroa osaketta kohti eli yhteensä 220 miljoonaa euroa.


Fortum Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 45 29100
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 45 24519


Luvut ovat tilintarkastettuja.
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Fortum Oyj
 
 
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
LIITTEITÄ