Fortum tukee EU-komission ehdotuksia päästökaupan muutoksiksi

LEHDISTÖTIEDOTE 14.11.2012

EU-komissio on julkaissut tänään päästömarkkinaraportin ja ehdotuksen EU:n
päästökauppajärjestelmän (Emissions Trading Scheme, ETS) muuttamisesta. Fortum
pitää ehdotusta hyvänä, ja yhtiön mukaan päästökauppajärjestelmän pitäisi
jatkossakin olla EU:n ilmastopolitiikan kulmakivi. Komission ehdottamat pitkän
ja lyhyen aikavälin korjaustoimenpiteet ovat kuitenkin tarpeellisia, jotta
päästöoikeusmarkkinat ja EU:n päästökauppa toimisivat suunnitellusti.

Fortumin näkemyksen mukaan päästökauppajärjestelmä on toiminut suunnitellusti
vähentäen päästöjä kustannustehokkaasti. Järjestelmä on sopeutunut joustavasti
ulkoisiin muutoksiin, kuten talouden suhdannevaihteluihin. Viime aikoina
päästökauppajärjestelmän haasteena ovat kuitenkin olleet merkittävät
päästöoikeuksien ylijäämät sekä odotettua matalammat ja epävakaammat hinnat.
Tämä on suurimmaksi osaksi seurausta taloudellisesta taantumasta, mutta myös
päällekkäisistä ja pääosin kansallisista ohjausmekanismeista, jotka ovat
vesittäneet päästökauppajärjestelmää.

Haasteiden vuoksi päästökaupan merkitys ilmastopolitiikan välineenä on
heikentynyt. Fortum pitää vakavana puutteena sitä, että
päästömarkkinaraportissa päällekkäisiä ohjausmekanismeja ei käsitellä lainkaan
ylitarjonnan taustalla olevina syinä.

Lyhyellä aikavälillä tarvitaan päästöoikeuksien pysyvää vähentämistä

Fortum katsoo, että päästökauppajärjestelmää pitäisi uudistaa sekä lyhyellä
että pitkällä aikavälillä. Päästöoikeuksien huutokauppojen ajoituksen
muuttaminen (ns. back-loading) tulisi nähdä ainoastaan ensimmäisenä
välttämättömänä askeleena järjestelmän uudistamisessa vuoteen 2020 mennessä.

"Komission ehdotus lykätä 900 miljoonan päästöoikeuden huutokauppaamista ei
todennäköisesti vaikuta voimakkaasti markkinahintaan tai vähennä markkinoiden
epävakautta. Kannustamme kuitenkin komissiota toteuttamaan lykkäämisen
mahdollisimman pikaisesti. Päästöoikeuksien huutokauppojen lykkäämisen jälkeen
päästöoikeuksia pitäisi vähentää pysyvästi (ns. set-aside). Vähennettävien
päästöoikeuksien määrässä tulisi ottaa huomioon päästökauppajärjestelmään
liittyvien päällekkäisten ohjausmekanismien vaikutus", sanoo Esa Hyvärinen,
Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja.

Pitkällä aikavälillä tavoitteiden asettaminen vuoteen 2030 on ensiarvoisen
tärkeää

Fortumin mielestä päästökaupan rakenneuudistuksessa on tärkeintä asettaa
kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2030 sen sijaan, että vuoden 2020 tavoitetta
kiristetään. Pitkän aikavälin tavoitteet sekä päästökaton tiukentaminen
(lineaarisen päästövähennyskertoimen suurentaminen) vuodesta 2021 eteenpäin
voisi vähentää poliittista riskiä ja edistää investointeja vähäpäästöiseen
tulevaisuuteen. Vuoden 2020 jälkeen ainoastaan CO2-päästöjen vähennystavoitteen
− ilman rinnakkaisia uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden tavoitteita −
tulisi ohjata EU:n ilmastopolitiikkaa.

Fortum ei kannata komission esittämiä muita rakenteellisia toimenpiteitä, kuten
kansainvälisten päästövähennysyksiköiden käytön rajoittamista tai kieltoa eikä
harkinnanvaraista suoraan hintaan puuttumista. Päästökaupan laajentamista
uusille toimialoille, kuten liikenteeseen sekä lämmitys- ja jäähdytysenergian
tuotantoon, voitaisiin kuitenkin harkita.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Kari Kankaanpää, kestävän kehityksen päällikkö, ilmasto- ja ympäristöasiat
puh. 050 453 2330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi