Fortumilta Loviisan kolmannen ydinvoimalaitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiselostus työ- ja elinkeinoministeriölle

Fortum jätti tänään 3.4.2008 Loviisan Hästholmenin saarelle rakennettavan uuden, sähköteholtaan 1 000–1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikön (Loviisa 3) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) työ- ja elinkeinoministeriölle. Tehty YVA osoittaa, että Hästholmenin saarelle voidaan rakentaa kolmas yksikkö. Ministeriön lausunnon jälkeen Fortum tekee päätökset jatkotoimenpiteistä.

 

Loviisa 3-hankkeen lähtökohtana on Fortumin strategian mukaisesti investoiminen uuteen ilmastomyötäiseen sähköntuotantoon. Fortumin pitkän aikavälin tavoitteenahan on olla hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Ydinvoiman kehittäminen on keskeinen osa tavoitteen saavuttamisessa. Vuonna 2007 Fortumin sähköntuotannosta 48 % tuotettiin ydinvoimalla ja 41 % uusiutuvilla energialähteillä. Kaikkiaan sähköntuotannosta 89 % oli hiilidioksidipäästötöntä.

 

YVA-arvionti osoittaa, että uusi voimalaitosyksikkö vaikuttaisi myönteisesti Itä-Uudenmaan ja Etelä-Kymenlaakson työllisyyden parantumiseen sekä kuntien talouteen ja elinkeinoelämään.

 

Arvioinnin yhteydessä on tarkasteltu useita jäähdytysveden otto- ja purkuvaihtoehtoja. Merkittävimmäksi ympäristövaikutukseksi tunnistettiin lämpimien jäähdytysvesien vaikutukset läheisille merialueille. Vaikutukset liittyvät vesikasvillisuuden ja planktonin lisääntymiseen ja pidentyneeseen kasvukauteen sekä talvikalastuksen vaikeutumiseen ja virkistyskäyttöön talvikaudella. Vaikutukset veden laatuun, vesikasvillisuuteen, kalastoon ja kalatalouteen eivät eri vaihtoehdoissa poikkea merkittävästi toisistaan. Nykytilanteeseen verrattuna vaikutusalueen laajuus kasvaa hieman. Kokonaisuutena kuitenkin vaikutukset Suomenlahdelle ovat merkityksettömiä.

 

Osana arviointimenettelyä tehtiin kysely, jossa selvitettiin Loviisan seudun asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä hankkeesta sekä sen vaikutuksista. Loma-asukkaista 58 % ja vakituisista asukkaista 53 % kannatti hanketta. Vastaavasti loma-asukkaista 25 % ja vakituisista asukkaista 26 % vastusti hanketta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa YVA-selostuksen julkisesti nähtäville lausuntojen antamista ja mielipiteiden esittämistä varten. Nähtävillä oloajan päätyttyä ministeriö antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta, mikä päättää YVA-menettelyn.

 

Mikäli Fortum päättää jatkaa hankkeen toteuttamista, tulee se jättämään periaatepäätöshakemuksen. Hankkeen toteutuminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan voimaan jättämää myönteistä periaatepäätöstä. Myönteisen periaatepäätöksen edellytyksenä on Loviisan kaupungin ja Säteilyturvakeskuksen puoltava kannanotto hankkeeseen.        

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

 

Lisätietoja:

Johtaja Arvo Vuorenmaa, puh. 040 3504566

Projektipäällikkö Reko Rantamäki, puh. 040 8297587

Kehitys- ja viestintäpäällikkö Peter Tuominen, puh. 050 4524760