FORTUMIN HALLITUKSELTA PÄÄTÖKSET HENKILÖSTÖN KANNUSTINJÄRJESTELMISTÄ

Fortumin hallitus on päättänyt sekä henkilöstön optiolainan alustavista ehdoista että johdon optiojärjestelmästä. Optiolaina lasketaan liikkeelle huhtikuussa 1999, kun tarjousesitteessä tarvittavat tilinpäätöstiedot ovat käytettävissä. Johdon optiojärjestelmän merkintäaika on 1.3.-15.3.1999. Molemmat kannustinjärjestelmät on käsitelty Fortumin hallintoneuvostossa ja ne on hyväksytty yhtiökokouksissa viime vuoden lopulla. Sekä henkilöstön optiolaina että johdon optiojärjestelmä ovat kauppa- ja teollisuusministeriön määrittelemien periaatteiden mukaiset.

 

- Ehdoiltaan edullisella optiolainalla Fortumin hallitus kannustaa henkilöstöä sijoittamaan yhtiöön sekä laadukkaan työn ja hyvän tuloksen tekemiseen. Henkilöstön optiolainaan ei liity johdon optiojärjestelmään kuuluvia erityisvaatimuksia. Johdon optiojärjestelmän ehdot ovat todella haastavat; Fortumin tuloksen ja osakkeen kurssikehityksen täytyy olla vähintään yhtä hyvä kuin vertailuryhmässä, johon kuuluu kymmenen eurooppalaista alan pörssiyhtiötä. Uskon myös tämän järjestelmän kannustavan ponnistelemaan hyvien tulosten saavuttamiseksi ja yhtiön arvon kasvattamiseksi, pääjohtaja Heikki Marttinen sanoi.

 

Henkilöstön optiolaina

 

Fortumin 8.9.1998 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella hallitus on päättänyt optiolainan tarjoamisesta Suomessa yhtiön tai sen tytäryhteisön vakinaisessa palveluksessa oleville henkilöille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Yhtiö tarjoaa merkittäväksi henkilöstölleen 25 miljoonan markan optiolainan. Lainaan liittyy oikeus 7.500.000 Fortumin osakkeen merkintään.

 

Laina on tarkoitus laskea liikkeelle 19.4.1999 alkaen, jota ennen hallitus päättää lainan yksityiskohtaiset ehdot.

 

Johdon optio-oikeudet

 

Fortumin 17.11.1998 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti hallitus on päättänyt optio-oikeuksien tarjoamisesta Fortumin johdolle osakkeenomistajien  merkintäetuoikeudesta poiketen.

 

 

                                                                                                                          2 (3)

 

Osakemerkintöjen edellytykset

 

Optio-oikeuksiin liittyvien osakkeiden merkinnän edellytyksenä on, että verrattaessa Fortumin vuoden 1998 osakekohtaista tulosta vuosien 1999 - 2001 osakekohtaisten tulosten keskiarvoon Fortumin osakekohtaisen tuloskehityksen on oltava yhtä hyvä tai parempi kuin vertailuryhmässä keskimäärin.

 

Toisena optio-oikeuksiin liittyvien osakkeiden merkintäedellytyksenä on se, että Fortumin osakkeen kaupankäynnillä painotetun keskimääräisen kurssikehityksen jakson 1.4.1999 - 31.8.1999 ja jakson 1.4.2002 - 31.8.2002 välillä on oltava yhtä hyvä tai parempi kuin vertailuryhmässä keskimäärin.

 

Vertailuryhmän muodostavat eurooppalaiset pörssiyhtiöt ovat Scottish Power (Iso-Britannia), National Power (Iso-Britannia), Electrabel (Belgia), Endesa (Espanja), RWE (Saksa), Sydkraft (Ruotsi), ÖMV (Itävalta), ENI (Italia), Compania Espanola de Petroles (CEPSA) (Espanja) ja Total (Ranska).

 

Merkintähinta

 

Osakkeen merkintähinta on sen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi 1.1.2002 - 30.6.2002. Merkintähintaa alennetaan kaksi kertaa sillä prosenttimäärällä, jolla Fortumin osakkeen kurssikehitys ylittää vertailuryhmän kurssikehityksen jakson 1.4.1999 - 31.8.1999 ja jakson 1.4.2002 - 31.8.2002 välillä.

 

Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin vähintään 18.12.1998 - 15.1.1999 kaupankäynnillä painotettu keskikurssi eli 33,36 markkaa (5,61 euroa).

 

 

Kohderyhmä

 

Optio-oikeuksia tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 15.000 kappaletta 1.3.-15.3.1999 välisenä aikana hallituksen nimeämille enintään 150 henkilölle. Hallituksen hyväksymistä optio-oikeuksien merkinnöistä tiedotetaan huhtikuussa. Optio-oikeudet luovutetaan merkitsijöille vastikkeetta. Optiomerkintään oikeutetut henkilöt eivät saa osallistua Fortumin henkilöstölleen suuntaamaan optiolainaan.

 

                         

                                                                                                                          3 (3)

Optio-oikeuksia tarjotaan myös yhtiön palveluksessa oleville hallituksen jäsenille. Nämä hallituksen jäsenet eivät ole osallistuneet optio-oikeuksia koskevaan hallituksen päätöksentekoon.

Merkintäaika

 

Osakkeiden merkintäaika on kolme vuotta alkaen 1.10.2002 ja päättyen 1.10.2005. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään 1.000 kappaletta Fortumin osaketta 1.10.2002 ja 1.10.2005 välisenä aikana edellä määritellyllä merkintähinnalla.

 

Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 15.000.000 osakkeella eli enintään 300 miljoonalla markalla.

 

Ylimääräisten yhtiökokousten päätökset henkilöstön optiolainan ja johdon optiojärjestelmän ehdoista on julkaistu pörssitiedotteina 8.9.1998 ja 17.11.1998 ja ne löytyvät muun muassa Internet-osoitteesta www.fortum.com.

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

viestintäjohtaja

 

 

JAKELU:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet