FORTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Fortumin hallitus ehdottaa Fortum Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen tehdään muutoksia, jotka koskevat yhtiöjärjestyksen pykäliä 2, 4, 5, 10, 12, 14 ja 15 muiden pykälien säilyessä muuttumattomina.

              

Hallitus ehdottaa, että pykälät 2, 4, 5, 10, 12, 14 ja 15 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Vanha:

2 § Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön, öljyn ja kaasun tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti, öljy-, energia- ja kemianteollisuus ja kauppa, kauppamerenkulku ja tekninen suunnit­telu sekä edellä mainittuun liittyvä liike­toiminta. Yhtiö voi perustaa ja hankkia omistukseensa tytäryhtiöitä, osakkuus­yhtiöitä ja yhteisyrityksiä harjoittamaan edellä mainittuja toimintoja.

 

Uusi:

2 § Yhtiön toimialana on sähkön, lämmön, öljyn ja kaasun tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti, öljy-, energia- ja kemianteollisuus ja kauppa, kauppamerenkulku ja tekninen suunnit­telu, kiinteistönhallinta-, informaatio-, rahoituksen- ja vakuutusten välitys­palvelut sekä edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi perustaa ja hank­kia omistukseensa tytäryhtiöitä, osak­kuusyhtiöitä ja yhteisyrityksiä harjoitta­maan edellä mainittuja toimintoja.

 

Vanha:

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

 

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluette­loon;

 

2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osa­kasluetteloon merkityn osakkeen­omistajan arvo-osuustilille ja merkit­ty osakasluetteloon; tai

 

3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytys­päivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

Jos yhtiön hallitus toteaa, että osakas­luetteloon ilmoitettu omistusosuus ylit­tää jäljempänä 19 pykälässä mainitulla tavalla omistusrajat, ylittävillä osakkeilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa. Ylit­tävä osuus osakkeista merkitään halli­tuksen päätöksellä rajoitetusti äänioikeu­tettujen osakkeiden luetteloon kunnes on selvinnyt, ettei 30 pykälässä tarkoi­tettua lunastusoikeutta käytetä tai halli­tus on todennut, että muiden osakkaiden suostumus on katsottava annetuksi. Tätä luetteloa pidetään osakasluettelon yhteydessä.

 

Niin kauan kuin osake on merkittynä rajoitetusti äänioikeutettujen osakkeiden luetteloon, yhtiö tallettaa luetteloon mer­kittyihin osakkeisiin kuuluvat makset­tavaksi erääntyneet osingot sen läänin­hallituksen haltuun, jonka toimialuee­seen kuuluu Helsingin kaupunki.

 

Uusi:

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

 

1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluette­loon;

 

2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osa­kasluetteloon merkityn osakkeen­omistajan arvo-osuustilille ja merkit­ty osakasluetteloon; tai

 

3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytys­päivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

 

Jos yhtiön hallitus toteaa, että osakas­luetteloon ilmoitettu omistusosuus ylit­tää jäljempänä 19 pykälässä mainitulla tavalla omistusrajat, ylittävillä osakkeilla ei voi äänestää yhtiökokouksessa. Ylit­tävä osuus osakkeista merkitään halli­tuksen päätöksellä rajoitetusti äänioikeu­tettujen osakkeiden luetteloon kunnes on selvinnyt, ettei 30 pykälässä tarkoi­tettua lunastusoikeutta käytetä tai halli­tus on todennut, että muiden osakkaiden suostumus on katsottava annetuksi. Tätä luetteloa pidetään osakasluettelon yhteydessä.

 

Niin kauan kuin osake on merkittynä rajoitetusti äänioikeutettujen osakkeiden luetteloon, yhtiö tallettaa luetteloon mer­kittyihin osakkeisiin kuuluvat makset­tavaksi erääntyneet osingot sen läänin­hallituksen haltuun, jonka toimialuee­seen kuuluu Espoon kaupunki.

 

Vanha:

5 § Yhtiön asioita hoitavat hallinto­neuvosto, hallitus ja pääjohtajana toi­miva toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös yksi tai useampia vara­toimitusjohtajia, joista yksi voidaan nimittää toimitusjohtajan sijaiseksi.

 

Uusi:

5 § Yhtiön asioita hoitavat hallinto­neuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös yksi tai useampia varatoimitusjohtajia, joista yksi voidaan nimittää toimitusjohtajan sijai­seksi.

 

Vanha:

10 § Pääjohtajana toimivan toimitus­johtajan tehtävänä on osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan johtaa yhtiön harjoittamaa liiketoimintaa.

 

Uusi:

10 § Toimitusjohtajan tehtävänä on osakeyhtiölain ja hallituksen ohjeiden mukaan johtaa yhtiön harjoittamaa liike­toimintaa.

 

Vanha:

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1998.

 

Uusi:

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

Vanha:

14 § Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallintoneuvosto tai hallitus. Kutsu yhtiö­kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi­toista päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

 

Uusi:

14 § Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallintoneuvosto tai hallitus. Kutsu yhtiö­kokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitse­mäntoista päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

 

Vanha:

15 § Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittaudut­tava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisin­taan viisi päivää ennen kokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjär­jestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiö­kokoukseen.

 

Uusi:

15 § Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittaudut­tava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisin­taan kymmenen päivää ennen kokousta. Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiö­kokoukseen.

 

Fortum Oyj

 

 

Carola Teir-Lehtinen

viestintäjohtaja

 

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet