Fortumin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan perustamista

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2013 klo 9.15 EET

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 9.4.2013 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan seuraavan mukaisesti:

1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle
yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus
hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä
hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toiminnassaan nimitystoimikunta noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä,
yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssin sääntöjä sekä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia. Nimitystoimikunta toimii listayhtiöiden hallinnointikoodin
tarkoittamana osakkeenomistajien edustajista koostuvana toimikuntana, jota ei
pidetä poikkeamisena koodista.

2 NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta
osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön
kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät
vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun
ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.
Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti
kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen
nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja esittää viimeistään varsinaista
yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen
puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, osakkeenomistajan
omistusosuuteen lasketaan myös sellainen osakkeenomistajaan rinnastettavan
henkilön omistusosuus, joka on otettava huomioon arvopaperimarkkinalain
mukaista liputusvelvollisuutta arvioitaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua
käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle,
jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen
kokouksen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta
toimikunta jatkossa kokoontuu. Kun toimikunta on valittu, yhtiö julkistaa
kokoonpanon tiedotteella.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin
päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi
päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.

Osakkeenomistajalla on oikeus vaihtaa nimeämänsä jäsen kesken toimikauden
ilmoittamalla siitä toimikunnan puheenjohtajalle. Jäsenen on myös erottava
nimitystoimikunnasta, jos hänet nimittänyt osakkeenomistaja ei enää ole yhtiön
kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukossa, elleivät toimikunnan muut
jäsenet yksimielisesti toisin päätä. Oikeus nimetä jäsen eronneen tilalle on
annettava sille osakkeenomistajalle, joka kyseisenä ajankohtana on sellainen
suurin osakkeenomistaja, joka ei vielä ole nimennyt jäsentä toimikuntaan.

Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä eikä yhtiön toimivaan
johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Selvitys toimikunnan toiminnasta esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa ja
julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Toimikunnan jäsenillä ei ole oikeutta saada palkkiota toimikunnan jäsenyydestä.
Jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Toimikunta
voi tehtäviensä puitteissa käyttää yhtiön hyväksymillä kustannuksilla
ulkopuolisia asiantuntijoita hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden
löytämiseksi ja arvioimiseksi.

3 EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Toimikunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain
varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä.
Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset tulee toimittaa yhtiön
hallitukselle siten, että ne voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäseniksi ehdotettavilla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja
mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti.
Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, toimikunnan on ilmoitettava yhtiön
hallitukselle, että se ei tule tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle.

4 LUOTTAMUKSELLISUUS

Nimitystoimikunnan tulee pitää yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset
luottamuksellisina kunnes yhtiö on julkistanut ne. Toimikunnan jäsenten tulee
huolehtia yhtiötä koskevien tietojen luottamuksellisuudesta. Toimikunnan
mahdollisesti saamiin sisäpiirintietoihin sovelletaan arvopaperimarkkinalain
säännöksiä.

Espoossa, tammikuun 30. päivänä 2013

Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Harri Pynnä, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 24825

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi