Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen kasvattamo

PAIKALLISTIEDOTE OULUJOEN ALUEEN MEDIOILLE 2.12.2015

Fortumin Montan kalanviljelylaitoksesta Suomen nykyaikaisin vaelluskalojen
kasvattamo

Kalanviljelyllä on merkittävä rooli kalakantojen säilyttämisessä vesivoimaan
valjastetuilla joilla. Fortum on investoinut 3 miljoonaa euroa 60-vuotiaan
Montan kalanviljelylaitoksen käynnissä olevaan peruskorjaukseen. Laitoksen
harjannostajaisia vietetään tänään. Valmistuessaan laitoksesta tulee Suomen
nykyaikaisin kasvattamo, jossa muun muassa kalojen vapauttamiseen on
kiinnitetty erityistä huomiota.

"Kasvatusolosuhteet ovat tärkein kalojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvä
tekijä. Valmistuessaan kesällä 2016 Montan kalanviljelylaitoksesta tulee Suomen
nykyaikaisin. Myös henkilökunnan työolot paranevat, kun kasvatusaltaat
siirtyvät ulkotiloista sisätiloihin", toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen Montan
Lohi Oy:stä kertoo.

Uuden kalankasvatushallin myötä kalojen kasvatus ja ruokinta suurissa
maa-altaissa loppuu. Tämä vähentää laitoksen aiheuttamaa vesistökuormitusta.
Maa-altaita tullaan jatkossa käyttämään kasvatettujen kalojen vapautusaltaina,
joissa kalojen vapautusajankohta voidaan määrittää nykyistä joustavammin,
esimerkiksi jokiveden lämpötilan perusteella. Myös lietevesien käsittely
laitoksella loppuu, kun lietevedet johdetaan jatkossa yleiseen
jätevedenpuhdistuslaitokseen. Uuden kalankasvatushallin suunnittelussa on
huomioitu myös virikekasvatuksen tarpeet.

Fortum istuttaa merelle ja Oulujoen vesistöön joka vuosi muun muassa lohta,
taimenta, siikaa ja kuhaa. Merilohi- ja meritaimenistukkaat kasvatetaan Montan
kalanviljelylaitoksella.

"Valtaosa istutuksistamme perustuu voimalaitosten lupamääräyksiin.
Kalanpoikasten lisäksi istutamme myös pyyntikokoisia kaloja kalastettavaksi.
Teemme myös aktiivista yhteistyötä Oulujoen vaelluskalahankkeessa, johon kuuluu
muun muassa vuosittaisia ylisiirtoja ja kalanpoikasten tuki-istutuksia",
ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista toteaa.

Vesivoiman tärkeys energiajärjestelmässä kasvaa, kun aurinko- ja tuulivoiman
osuus sähköntuotannossa lisääntyy ja hiilivoimaloita suljetaan. Aina ei tuule
tai aurinko paista. Sähköä tulee kuitenkin tuottaa joka hetki yhtä paljon kuin
sitä kulutetaan. Vesivoima on käytössä olevista tuotantomuodoista joustavin.
Vettä voidaan varastoida järviin ja altaisiin ja ottaa nopeasti käyttöön, kun
muu sähköntuotanto ei riitä vastaamaan kulutusta.

"Vesivoima on paitsi joustava myös uusiutuva ja päästötön tuotantomuoto, jota
tarvitaan ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pyrimme yhteistyössä paikallisten
asukkaiden kanssa vähentämään vesivoimalaitostemme paikallisia
ympäristövaikutuksia. Hyvänä esimerkkinä tästä on Oulujoen
moninaiskäyttösopimus, jonka hankkeiden avulla parannetaan Oulujoen vesistön
virkistyskäyttömahdollisuuksia ja luonnon monimuotoisuutta", johtaja Risto
Andsten Fortumista kertoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Ympäristöpäällikkö Marja Savolainen, Fortum, puh. +358504532344
Toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen, Montan Lohi Oy, puh.+358440365368

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin,
Baltiaan,Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa,
joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suu-rimpia.
Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta
Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana
Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja
Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen,
Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja
Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.