Fortumin Montan kalojen kiinniottolaite edennyt suunnitteluvaiheeseen

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.9.2015

Fortum ilmoitti lokakuussa 2014 varanneensa merkittävän lisärahoituksen
Oulujoen vaelluskalahankkeeseen vuosille 2015-2017. Hanke on edennyt ja
Fortumin Montan voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan kalojen
kiinniottolaitteen rakennesuunnitelmat valmistuvat marraskuun 2015 loppuun
mennessä. Lopullinen päätös rakentamisesta tehdään vuoden lopulla, kun
laitteen rakentamisen ja käyttämisen kustannukset on selvitetty. Tavoitteena
on aloittaa rakennustyöt keväällä 2016.

Kiinniottolaite suunnitellaan yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan
kuntien sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa. Laitteen
rakentaminen on tarkoitus rahoittaa Fortumin, valtion sekä alueen kuntien
kesken.

"Kiinniottolaite vastaa kalatien alaosaa, ja siitä voidaan ottaa kiinni sen
sisään uivia lisääntymiskokoisia lohikaloja. Oulujoen vähäistä lohikantaa
halutaan tällä tavoin siirtää mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti
lisääntymään voimalaitosten yläpuolisille jokialueille", kertoo
projektipäällikkö Juha Happonen Fortumista.

Laitteen avulla kiinniotetuista kaloista voidaan ottaa myös emokala- ja
mätitäydennystä Fortumin Montan kalanviljelylaitoksen käyttöön. Kaloja voidaan
mahdollisesti siirtää myös suoraan kalastettaviksi, koska Oulujoen vesistössä
on luonnonmukaista elinkiertoa tukevia lisääntymisalueita vain vähän.

Toteutettava kiinniottolaite lisää myös mahdollisuuksia monenlaiseen
tutkimukseen. Tuloksia voidaan hyödyntää niin Oulujoen kuin muidenkin
rakennettujen jokien vaelluskalahankkeissa. Kiinniottolaitteen
suunnittelutyössä on otettu huomioon mahdollisuus jatkaa sen rakentamista
myöhemmin kalatieksi, mikäli laitteeseen nousee riittävästi kaloja.

Kiinniottolaitteen suunnitelmat laatii Maveplan Oy ja suunnittelukonsulttina
toimii CC Control Oy.

Lisätietoa ja kuvia suunnitelmaluonnoksista löytyy Fortumin nettisivuilta:

http://www.fortum.com/fi/energiantuotanto/vesivoima/ymparistorahasto/pages/defau
lt.aspx

Kuvia lehdistön käyttöön http://mediabank.fortum.com:80/public/513b3f1ee1A5.aspx

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Happonen, projektipäällikkö, Hydro Power and Technology Division, puh.
0504548218
Marja Savolainen, vt. ympäristöpäällikkö, Hydro Power and Technology, Renewable
Energy, puh. 0504532344

Fortumin kalaistutukset Oulujokeen vuonna 2014
Vesivoimatuotannon kalataloudelle aiheuttaminen ympäristövaikutusten
kompensoimiseksi Fortum istuttaa vuosittain Oulujoen edustan merialueelle noin
200 000 lohen ja noin 50 000 meritaimenen vaelluspoikasta sekä noin 360 000
vaellussiianpoikasta. Oulujokeen istutetaan tämän lisäksi pyyntikokoista
kirjolohta, pyyntikokoista järvitaimenta, kesänvanhaa kuha ja kesänvanhaa
harjusta.

Fortum ja vesivoima
Fortum omistaa vesivoimaa yhteensä lähes 4 600 megawattia. Merkittävä osa
Fortumin vesivoimakapasiteetista sijaitsee Keski-Ruotsin 127 voimalaitoksessa,
joista Ljusnan-, Indalsälven- ja Dalälven-jokien laitokset ovat suurimpia.
Suomessa voimalaitoksia on 33. Pääosa Fortumin omasta vesivoimatuotannosta
Suomessa sijaitsee Oulujoen ja Vuoksen vesistöissä. Lisäksi Fortum on osakkaana
Kemijoki Oy:ssä.

Fortumin vesivoimalaitokset Suomessa sijaitsevat Oulujoen vesistössä ja
Vuoksessa. Oulujoessa sijaitsee kuusi voimalaitosta: Jylhämä, Nuojua, Utanen,
Pälli, Pyhäkoski ja Montta. Lisäksi Oulujokeen laskevassa Utosjoessa on
Ala-Utoksen voimalaitos. Emäjoessa sijaitsevat Ämmä, Aittokoski, Seitenoikea ja
Leppikoski. Vuoksessa voimalaitoksia on kaksi: Imatra ja Tainionkoski.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi