FORTUMIN TILINPÄÄTÖS 2000

Liikevoitto kasvoi lähes 30 %, osakekohtainen tulos parani 34 %
 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi vuoden aikana 34 % prosenttia ja oli 11 026 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 29 prosenttia ja oli 906 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto parani yli 50 %. Tulos ennen satunnaisia eriä kasvoi 28 prosenttia ja oli 633 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos parani 34 % ja oli 0,55 euroa.
 
- Öljyntuotannon tulosta paransi raakaöljyn korkea hinta.
- Öljynjalostuksen tulos oli hyvä yhtiön vahvan jalostusmarginaalin ansiosta.
- Sähkön alhainen markkinahinta rasitti sähköntuotannon ja myynnin tulosta.
- Sähkön tuotantokapasiteetti kasvoi yritysostojen myötä ja oli vuoden lopussa yli 10 000 megawattia.
- Maakaasun tuotanto Åsgard-kentällä Norjassa alkoi lokakuussa.
- Mikael Lilius aloitti toimitusjohtajana 1.9.2000.
- Hallituksen osinkoehdotus 4.4.2001 suunnitellulle yhtiökokoukselle 0,23 euroa osakkeelta
 
 
Tunnuslukuja
 
IV/00   
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
3 294
2 344
11 026
8 232
Liikevoitto, milj. euroa
283
183
906
705
Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa
219
127
633
494
Tulos/osake, euroa
0,16
0,11
0,55
0,41
Oma pääoma/osake, euroa
 
 
6,32
6,00
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa) milj. euroa
 
 
11 365
9 425
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) milj. euroa
 
 
4 626
3 818
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
 
 
3 131 
1 059
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa
 
 
424
524
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
9,4
8,4
Oman pääoman tuotto, %
 
 
8,6
7,7
Gearing, %
 
 
73
79
Henkilöstö keskimäärin
 
 
16 220
17461 
 
Konsernin liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto kasvoi 34 prosenttia edellisvuodesta ja oli 11 026 miljoonaa euroa (8 232 miljoonaa euroa). Liikevaihtoa kasvattivat pääasiassa edellisvuodesta kohonneet raakaöljyn ja öljytuotteiden hinnat sekä laajentunut kaasutrading. Sähköliiketoimintojen liikevaihto kasvoi sähkön alentuneesta hinnasta huolimatta Saksasta ja Ruotsista hankitun lisäkapasiteetin ansiosta.
Pohjoismaat ovat konsernin tärkein markkina-alue. Alueen yhteenlaskettu osuus konsernin liikevaihdosta oli 57 prosenttia.
Liikevaihto segmenteittäin
 
 
 
 
 
 
 
milj. euroa
2000
1999
muutos-%
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti 1)
945
366
158
Öljynjalostus ja markkinointi 2)
7 759
5 064
53
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
1 760
1 443
22
Sähkönsiirto
467
347
35
Service
356
290
23
Engineering
585
479
22
Muu toiminta
94
137
-31
Liiketoimintojen välinen myynti
-940
-717
31
Yhteensä
11 026
7 409
49
Poistuneet liiketoiminnot
-
823
 
Konserni
11 026
8 232
34
 
 
 
 
1) Sisältää maakaasutradingiä ja vähittäismyyntiä
558
136
 
2) Sisältää öljytradingiä
1 117
783
 
 
Vertailukelpoinen liikevoitto parani 52 %
Fortum-konsernin liikevoitto vuonna 2000 nousi 29 prosenttia ja oli 906 miljoonaa euroa (705 miljoonaa euroa). Liikevoiton vertailukelpoinen kasvu jatkuvien liiketoimintojen osalta oli 52 prosenttia, sillä vuoden 1999 liikevoitto sisälsi poistuneiden liiketoimintojen liikevoittoa 107 miljoonaa euroa. Raakaöljyn hinnan nousu paransi merkittävästi öljyn ja kaasun tuotannon tulosta. Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulos parani huomattavasti öljyn jalostusmarginaalin vahvistumisen ansiosta. Myös varustamoliiketoiminta ja bensiinikomponenttien vahva kysyntä tukivat Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulosparannusta.
Sähkön hinta on pitkään ollut alhainen, mikä on rasittanut sähköntuotannon ja myynnin tulosta. Lisäksi keskimääräistä lämpimämmän sään seurauksena kaukolämmön myynti väheni.
Kuluneena vuonna päättyneiden, valtaosin ennen markkinoiden vapautumista tehtyjen sähkösopimuksien volyymi oli 4,7 terawattituntia, mutta vastaava volyymi myytiin muilla sopimuksilla. Tästä johtuva liikevoiton pieneneminen edellisvuoteen verrattuna oli lähes 40 miljoonaa euroa. Vuonna 2001 päättyy vanhoja sopimuksia noin 3 terawattitunnin ja seuraavan kolmen vuoden aikana noin 7 terawattitunnin verran. Tulevina vuosina päättyvien sopimusten vuosittaisen vaikutuksen liikevoittoon arvioidaan olevan vähäisempi kuin vuonna 2000.
Fortumin puoliksi omistaman Birka Energi -konsernin vaikutus Fortumin liikevoittoon oli 175 miljoonaa euroa.
Engineeringin heikko tulos aiheutui eräistä Voimalaitos-yksikön tappiollisista hankkeista. Muiden engineering-yksikköjen tulos oli voitollinen.

Liikevoitto segmenteittäin
 
 
 
milj. euroa
2000
1999
muutos-%
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
218
82
166
Öljynjalostus ja markkinointi
382
182
110
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
211
236
-11
Sähkönsiirto
127
115
10
Service
12
12
0
Engineering
-21
12
-275
Muu toiminta
-9
-24
138
Eliminoinnit
-14
-17
 
Yhteensä
906
598
52
Poistuneet liiketoiminnot
-
107
 
Konserni
906
705
29
 
Vuoden aikana hankittujen liiketoimintojen vaikutus liikevoittoon oli lievästi positiivinen. 
Raakaöljyn hinnan noususta aiheutunut, pääasiassa lakisääteiseen velvoitevarastoon kohdistuva öljyn varastovoitto sekä kivihiilen kohonneesta hinnasta aiheutunut varastovoitto oli yhteensä 24 miljoonaa euroa (81 miljoonaa euroa).
Liikevoittoon sisältyvät käyttöomaisuuden ja osakkeiden myynneistä kirjatut myyntivoitot, yhteensä 119 miljoonaa euroa (155 miljoonaa euroa). Vastaavasti kertaluonteisia arvonalennuksia ja varauksia oli yhteensä 66 miljonaa euroa (20 miljoonaa euroa).
Birka Energitä lukuunottamatta osakkuusyhtiöt on konsolidoitu pääomaosuusmenetelmällä. Fortumin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ilman Birka Energitä oli yhteensä 46 miljoonaa euroa (36 miljoonaa euroa). Birka Energi on yhdistelty suhteellisella menetelmällä 50 prosentin omistusosuuden mukaan.
Voitto ennen satunnaisia eriä oli 633 miljoonaa euroa (494 miljoonaa euroa).
Voitto ennen veroja oli 623 miljoonaa euroa (954 miljoonaa euroa). Satunnaisiin eriin vuonna 1999 sisältyi Gasum Oy:n osakkeiden sekä Neste Chemicals Oy:n ja Enermet Oy:n liiketoiminnan myynneistä kirjatut myyntivoitot.
Tilikauden voitto oli 423 miljoonaa euroa (703 miljoonaa euroa) ja tulos osaketta kohden 0,55 euroa (0,41 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,4 prosenttia (8,4 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 8,6 prosenttia (7,7 prosenttia).
Konsernin nettorahoituskulut olivat 273 miljoonaa euroa (211 miljoonaa euroa). Tilikaudelle kirjatut verot olivat 154 miljoonaa euroa (229 miljoonaa euroa).
Markkinoilla suuria hintavaihteluja, yhtiölle lisää tuotantoa
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
Öljyn ja kaasun etsinnän ja tuotannon tärkein alue on Norja. Toimintaa on myös Omanissa ja Venäjällä. Yhtiö on mukana kaasuverkkohankkeissa ja omistaa osuuksia kaasuyhtiöistä Itämeren alueella ja Isossa-Britanniassa.
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
414
163
945
366
Liikevoitto, milj. euroa
87
40
218
82
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 284
1 138
 
Raakaöljyn hinnat nousivat huomattavasti vuoden 2000 aikana. Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn hinta nousi syksyn aikana korkeimmillaan 35 dollariin barrelilta. Vuoden lopussa hinta oli 24 dollarin tuntumassa. Brentin keskimääräinen barrelihinta vuonna 2000 oli 28,5 dollaria, kun se edellisenä vuonna oli noin 18 dollaria. Fortumin myymän öljyn keskihinta oli 27,6 dollaria barrelilta (17,9 dollaria).
Vuonna 2000 Fortum tuotti öljyä ja kaasua keskimäärin 34 200 öljyekvivalenttibarrelia päivässä (32 700 öljyekvivalenttibarrelia päivässä vuonna 1999) eli noin 1,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli lähes viisi prosenttia. Kaasuntuotanto Åsgard-kentällä Norjassa alkoi lokakuussa. Kentän suunniteltu kaasun tuotantomäärä vuonna 2001 on vajaat 10 000 öljyekvivalenttibarrelia päivässä.
Öljynjalostus ja markkinointi
Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muualla Itämeren alueella sekä voiteluaine-, perusöljy-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten yhtiöllä on omia ja aikarahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
2 209
1 602
7 759
5 064
Liikevoitto, milj. euroa
108
49
382
182
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
1 838
1 609
 
Öljyn kansainväliset jalostusmarginaalit nousivat yli kolminkertaisiksi edelliseen vuoteen verrattuna. Jalostusmarginaali oli keskimäärin 3,4 dollaria barrelilta, kun se vuonna 1999 oli 0,9 dollaria. Fortumin jalostamoiden marginaali oli edelleen selvästi korkeampi kuin kansainvälinen jalostusmarginaali.
Fortumin öljytuotteiden tukkumyynti Suomessa oli 7,8 miljoonaa tonnia (7,9 miljoonaa tonnia). Öljytuotteiden myynti muihin maihin kasvoi hieman ja oli 4,9 miljoonaa tonnia (4,8 miljoonaa tonnia). Tärkein vientimarkkina oli Ruotsi, johon vietiin 1,7 miljoonaa tonnia (2,0 miljoonaa tonnia) öljytuotteita. Vienti Pohjois-Amerikkaan kasvoi ja oli 1,0 miljoonaa tonnia (0,8 miljoonaa tonnia). Vienti Baltian maihin oli vähäistä.
Fortumin öljytuotteiden vähittäis- ja suoramyynti Suomen markkinoille oli 3,8 miljoonaa tonnia eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Myös markkina-asema säilyi suunnilleen ennallaan.
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin
(1 000 t)
IV/00
IV/99
2000
1999
Bensiinit
998
1 020
3 941
4 186
Dieselöljyt
834
750
3 246
2 666
Lentopetroli
174
226
786
1 005
Kevyt polttoöljy
517
633
1 843
2 249
Raskas polttoöljy
306
296
1 133
1 003
Muut
343
332
1 360
1 380
Yhteensä
3 172
3 257
12 309
12 489
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
(1 000 t)
IV/00
IV/99
2000
1999
Suomi
1 924
2 051
7 423
7 713
muut pohjoismaat
505
520
2 142
2 163
Baltian maat ja Venäjä
64
134
153
417
USA ja Kanada
287
0
1 029
777
Muut maat
392
552
1 562
1 419
Yhteensä
3 172
3 257
12 309
12 489
 
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
Fortum on sähköntuotannossa ja -myynnissä toiseksi suurin yritys pohjoismaissa. Lämmöntuottajana Fortum on pohjoismaiden johtava yritys. Toiminta on laajinta Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi toimintaa on Manner-Euroopassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Kaakkois-Aasiassa.
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
514
405
1 760
1 443
- Sähkönmyynti
299
275
1 170
1 037
- Lämmönmyynti
121
103
411
360
Liikevoitto, milj. euroa
63
60
211
236
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
6 193
4 852
 
Sähkön markkinahinta pohjoismaissa pysyi vuoden 1999 tasolla. Nord Pool-pörssin systeemihinta oli keskimäärin 12,8 euroa megawattitunnilta (13,5 euroa vuonna 1999). Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat systeemihintaa korkeampia. Sähkön kulutus pohjoismaissa oli 382 terawattituntia, mikä on 1,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999.
Fortumin sähköntuotantokapasiteetti pohjoismaissa oli vuoden lopussa 9 243 megawattia (8 303 megawattia). Yhteensä Fortumin kapasiteetti oli 10 163 megawattia (8 549 megawattia). Konsernin sähkönmyynti pohjoismaissa vuonna 2000 oli 45,3 terawattituntia (41,6 terawattituntia). Suomessa myynti oli  28,4 terawattituntia (29,6 terawattituntia) ja Ruotsissa 16,9 terawattituntia (12,0 terawattituntia), mihin sisältyy 50 prosenttia Birka Energi sähkönmyynnistä. Pohjoismaiden ulkopuolinen myynti oli 6,1 terawattituntia (2,2 terawattituntia). Fortumin pohjoismaissa myymän sähkön keskihinta aleni edellisvuodesta 6 prosenttia.
Sähkönmyynti alueittain
(TWh)
IV/00
IV/99
2000
1999
Pohjoismaat yhteensä
13,7
11,2
45,3
41,6
- Ruotsi*
5,6
3,0
16,9
12,0
- Suomi
8,1
9,3
28,4
29,6
Saksa
1,1
0,2
3,9
0,2
Iso-Britannia
0,4
0,5
0,2
0,1
Viro
0,1
0,1
0,2
0,1
Yhteensä
15,3
12,0
51,3
43,9
 
 
 
 
 
*  sisältää 50 % Birka Energin sähkönmyynnistä
Lämpömarkkinoihin vaikutti polttoaineiden voimakas hinnannousu ja syksyn poikkeuksellisen lämmin sää. Fortum myi pohjoismaissa lämpöä 15,6 terawattituntia (15,7 terawattituntia).
Joulukuussa Fortum solmi sopimukset pitkäaikaisista kaukolämmön toimituksista Turun seudulle. Sopimusten yhteinen tehon määrä on noin 300 megawattia ja vuotuinen energiamäärä 1, 5 terawattituntia.
Lämmönmyynti alueittain
(TWh)
IV/00
IV/99
2000
1999
Ruotsi*
1,2
1,3
4,1
3,8
Suomi
2,9
3,6
11,5
11,9
Muut maat
0,3
0,0
0,7
0,0
Yhteensä
4,4
4,9
16,3
15,7
 
 
 
 
 
* sisältää 50 % Birka Energin lämmönmyynnistä
Sähkönsiirto
Fortum siirtää jakeluverkoissaan sähköä yhteensä 900 000 asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Saksassa ja Virossa.
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
129
98
467
347
Liikevoitto, milj. euroa
34
38
127
115
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
2 263
1 851
 
Sähkön siirtohinnat olivat vakaat. Fortumin jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 15,0 terawattituntia, mikä on 19 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu johtui Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n hankinnasta. Suomen sähkönsiirtotoiminnot siirrettiin yhteen yksikköön.
Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain
(TWh)
IV/00
IV/99
2000
1999
Ruotsi*
2,3
3,0
8,1
8,6
Suomi
1,1
1,2
4,0
4,0
Muut maat
0,7
0,0
2,9
0,0
Yhteensä
4,1
4,2
15,0
12,6
 
 
 
 
 
* sisältää 50 % Birka Energin sähkönsiirrosta
Sähkönsiirtoasiakkaiden lukumäärä alueittain
 
31.12.2000
31.12.1999
Ruotsi*
438 000
444 000
Suomi
282 000
278 000
Muut maat
182 000
21 000
Yhteensä
902 000
743 000
 
 
 
* sisältää 50 % Birka Energin asiakkaista
Service
 
Service tarjoaa käyttö- ja kunnossapitopalveluja voimalaitosten omistajille sekä kunnossapitopalveluja prosessiteollisuudelle. Suomen ja Ruotsin lisäksi toimintaa on Keski-Euroopassa ja Kaakkois-Aasiassa.
 
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
122
94
356
290
Liikevoitto, milj. euroa
8
10
12
12
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
31
42
 
Fortum Servicen operoimien voimalaitosten käytettävyys jatkui erinomaisena. Servicellä on käyttövastuullaan voimalaitosten sähkötehoa yhteensä yli 11 000 megawattia ja lämpötehoa 6 800 megawattia. Kunnossapidon asiakkuudet kehittyivät entistä vahvemmin kumppanuuspohjaisiksi ja vuoden aikana tehtiin useita pitkäaikaisia sopimuksia.
 
Engineering
 
Engineering on erikoistunut energian tuotanto- ja siirtojärjestelmien kokonais- ja osatoimituksiin, öljynjalostus- ja kemianteollisuuden laitostoimituksiin, rautateiden sähköistykseen ja tietoliikenneverkkoihin.
 
 
IV/00
IV/99
2000
1999
Liikevaihto, milj. euroa
177
185
585
479
Liikevoitto, milj. euroa
-16
12
-21
12
Sidottu pääoma, milj. euroa
 
 
81
37
 

Fortum Engineeringin laskuttamaton tilauskanta oli vuoden lopussa 473 miljoonaa euroa (675 miljoonaa euroa vuoden 1999 lopussa). Voimansiirto-engineeringistä päätettiin luopua. Voimalaitos-engineeringin tulos oli selvästi tappiollinen ja yksikössä aloitettiin toiminnan tervehdyttämisohjelma.
 
Merkittäviä rahoitusjärjestelyjä, maksuvalmius säilyi hyvänä
Merkittävin vuoden aikana toteutettu rahoitustransaktio oli Stora Enson voimalaitosten hankinnan rahoittamiseksi toteutettu järjestely, jossa Fortum Capital Ltd. laski liikkeelle etuoikeutettuja osakkeita 1,2 miljardin euron arvosta. Konsernin taseen vähemmistöosuuden kasvu johtuu tästä järjestelystä.
Korollinen nettovelka oli vuoden päättyessä 4 626 miljoonaa euroa (3 818 miljoonaa euroa). Velkaantumisaste oli vuoden päättyessä  73 prosenttia (79 prosenttia).
Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Likvidien varojen määrä oli vuoden lopussa 437 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi konsernilla oli käytettävissä yhteensä noin miljardi euroa nostamattomia valmiusluottoja. Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2000 aikana 273 miljoonaa euroa, joka vastaa 2 prosenttia liikevaihdosta. Stora Enson voimaomaisuuden hankintaan liittyneiden rahoitusjärjestelyjen kertaluonteiset kustannukset olivat yhteensä noin 33 miljoonaa euroa.
Konsernin tärkeimmät lainavaluutat olivat Ruotsin kruunu, euro ja Yhdysvaltain dollari. Lainojen keskikorko suojausten jälkeen ilman Birka Energin lainoja oli vuoden päättyessä 6,2 prosenttia.
Suurimmat investoinnit sähköntuotantoon
Konsernin investointien kokonaismäärä oli 3 131 miljoonaa euroa  (1 059 miljoonaa euroa). Pääosan muodostivat sähköliiketoiminnan yritysostot. Summaan sisältyy hankittujen tytäryhtiöiden hankintahetken korollisia nettovelkoja yhteensä 1 208 miljoonaa euroa (8 miljoonaa euroa).
Saksalaisen energiayhtiö Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n osakekanta ostettiin tammikuussa. Kauppahinta oli 388 miljoonaa euroa. Stora Ensolta hankittiin touko-kesäkuun vaihteessa 1 511 megawattia ja 6,7 terawattitunnin vuosituotantoa vastaava voimalaitoskapasiteetti Suomessa ja Ruotsissa. Kaupan arvo oli 1,7 miljardia euroa ja siihen sisältyi useita yhtiöitä ja osakkuuksia. Fortum sopi lisäksi Stora Enson kanssa yli kahden terawattitunnin vuosittaisista sähköntoimituksista seuraavan kolmen vuoden aikana.
Åsgard-kentän kehittäminen tuotantoon saatettiin loppuun. Lokakuussa käynnistyneesen kaasuntuotannon valmisteluun ja siihen liittyvään infrasktruktuuriin käytettiin vuoden aikana noin 70 miljoonaa euroa.
Yritysjärjestelyjä voimantuotannossa
Sähkön tuotantorakenteen optimoimiseksi Fortum myi Stora Ensolta Suomesta ostamastaan kapasiteetista Kemijoki Oy:lle 97 megawattia ja vaihtoi hankkimansa Pamilo Oy:n osakkeet Ruotsissa sijaitsevan Bullerforsens Kraft AB:n osakkeisiin. Helsingin Energialle myytiin voimantuotanto-osuudet Vuosaari A- ja B-voimalaitoksista sekä kolme Stora Ensolta ostettua vesivoimalaitosta. Lisäksi ruotsalaisen vesivoimayhtiön Gulsele AB:n osakkeet vaihdettiin Kemijoki Oy:n osuuksiin. Fortum myi myös osuutensa Lahden Lämpövoima Oy:stä Lahti Energialle.
Länsivoima sulautumisen yhteydessä osakepääomaa korotettiin
 
Länsivoima Oyj:n sulautuessa 30.9.2000 Fortum Oyj:hin sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeelle 60 825 940 uutta Fortum Oyj:n osaketta ja osakepääomaa korotettiin 206 808 196 eurolla. Uudet osakkeet yhdistettiin Fortum Oyj:n vanhaan osakelajiin 30.9.2000. Yhdellä Länsivoiman osakkeella sai 10 Fortumin uutta osaketta.  Fortum Oyj:n osakkeiden lukumäärä 31.12.2000 oli 845 608 575 kappaletta ja osakepääoma 2 875 069 155 euroa. Osakkeiden lukumäärä ilman konserniyhtiöiden omistamia emoyhtiön osakkeita oli 794 571 055.
 
Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Fortum Power and Heat Oy oli Länsivoima Oyj:n suurin osakas. Sulautumisen yhteydessä Fortum Power and Heat Oy sai 51 037 520 Fortum Oyj:n osaketta yhteenlasketulta nimellisarvoltaan 173 527 568 euroa. Tämä on 6,04 prosenttia Fortum Oyj:n koko osakekannasta, osakepääomasta ja äänimäärästä. Tällä hetkellä näihin osakkeisiin ei liity äänivaltaa. Samalla Suomen valtion osuus osakepääomasta laski 75,38 prosentista 69,96 prosenttiin. Vuoden lopussa valtion omistusosuus oli 70,74 prosenttia.
 
Fortum Oyj:n hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokoukselta saatuja käyttämättömiä valtuuksia korottaa yhtiön osakepääomaa tai ostaa yhtiön omia osakkeita.
Henkilöstön määrä lähes ennallaan
Konsernin palveluksessa oli vuonna 2000 keskimäärin 16 220 henkilöä (17 461 henkilöä) ja vuoden 2000 lopussa 15 770 henkilöä (15 048). Henkilömäärää lisäsi eniten saksalaisen Elektrizitätswerk Wesertal GmbH:n hankinta. Fortum Oyj:ssä oli henkilöstöä vuoden lopussa 377 henkilöä (37 henkilöä). Vuoden 2000 alussa Fortum Oyj:n palvelukseen siirtyi tytäryhtiöistä yhteensä 348 henkilöä.

Liiketoiminnan kehittäminen

 
"Syksyllä aloitetun strategiatarkastelumme seurauksena pohjoismaat ja muu Itämeren alue varmistui ydinliiketoimintojemme maantieteelliseksi keskittymisalueeksi. Sähköliiketoiminnassa haluamme osallistua erityisesti pohjoismaisiin rakennejärjestelyihin ja olemme jo ilmoittaneet kiinnostuksemme neuvotella Birka Energi AB:n koko osakekannan hankinnasta. Myös öljynjalostuksen ja markkinoinnin alueella näköpiirissä on rakennejärjestelyjä. Niissä aiomme olla aktiivinen toimija, sillä Fortumilla on öljynjalostuksessa sellaista erityisosaamista ja -tuotantoa, jonka pohjalta voi kehittää huomattavaa lisäarvoa.", toteaa toimitusjohtaja Mikael Lilius.
 
Vuoden aikana päätettiin keskittää yhtiön sähköntuotanto pohjoismaihin ja muualle Itämeren ympärille ja luopua Ison-Britannian, Irlannin ja Unkarin voimalaitoksista. Unkarissa sijaitsevan yhtiön myynnistä päästiin sopimukseen joulukuussa 2000.
 
Taseen keventämiseksi Stora Enson kanssa tehty voimantuotantokauppa rahoitettiin vähemmistösijoituksella. Samasta syystä luovuttiin merkittävistä tuotanto-osuuksista myös Suomessa. Näiden toimenpiteiden ansiosta yhtiön taloudellinen liikkumavara parani.
 
Engineering-sektorin toimintaa suunnattiin uudelleen. Voimansiirto-yksiköstä päätettiin luopua ja Voimalaitos-engineeringissä käynnistettiin tervehdyttämisohjelma. Myös sähkö- ja lämpöliiketoimintaa tukevassa T&K-yksikössä on käynnistetty merkittävät uudelleenjärjestelt. Niiden tarkoituksena on keskittyä entistä määrätietoisemmin liiketoiminnan kannalta tärkeisiin avainosaamisalueisiin ja organisoida tutkimus- ja kehitystyö lähemmäksi liiketoimintoja.
 
Täsmällisten taloudellisten tavoitteiden asettamisella pyritään ohjaamaan liiketoiminnassa tehtäviä valintoja. Oikean tavoitetason määrittämiseksi arvioitiin alalle ominaisia taloudellisia mittareita. Näiden tekijöiden ja markkinanäkymien pohjalta vahvistettiin konsernin oman pääoman (ROE) ja sijoitetun pääoman (ROCE) tuottotavoitteiksi 12 %. Syyskuussa käynnistettiin koko konsernin kattava toiminnan tehostamisohjelma, jonka tavoitteena on nostaa tuottavuutta 5-10 % vuodessa ja korottaa pääoman tuottoastetta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi lähivuosina.
 
Asiakkuuksien kehittämiseksi laajemminkin pohjoismaissa päätettiin alkuvuodesta 2001 muodostaa uusi sektori, Fortum Markets. Tässä liiketoiminnassa tarjotaan yritysasiakkaille energiatuotteita sekä pienyrittäjille ja yksityisasiakkaille monipuolisia tuotteita ja palveluja. Fortum Markets on seuraava askel Energiatalossa aloitetulle työlle ja  pitää sisällään muun muassa sähköisen kaupan palvelut, joissa Fortum kuuluu alan edelläkävijöihin.
 
Liiketoiminnan kasvua voidaan aikaansaada myös yhdistämällä Fortumin nykyisiä vahvuuksia voimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa ja niihin liittyvässä teknologiassa. Kyseessä on kasvualue, joka voi olla kansainvälisesti merkittävä. Tätä varten perustettiin konserniin toinen uusi sektori, Fortum Energy Solutions, johon keskitetään edellä mainitut avainosaamiset ja -osaajat.
 
"Yllä kuvatut toimenpiteet tuloksentekokyvyn parantamiseksi, liiketoiminnan fokusointi ja uudelleenjärjestelyt ovat kaikki omiaan vahvistamaan yhtiötä. Kun pääomistajamme lisäksi on ilmoittanut valmiutensa mahdollisiin omistusrakenteen muutoksiin, saamme riittävää liikkumavaraa isoihinkin ratkaisuihin", sanoo toimitusjohtaja Mikael Lilius.
 
Lähiajan näkymät
 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä  markkinatekijöitä ovat raakaöljyn hinta, öljyn jalostusmarginaali, sähkön markkinahinta ja dollarin kurssi.
Opecin raakaöljyn tavoitehinta on 22-28 dollaria barrelilta. Helmikuussa 2001 International Petroleum Exchangen Brent-futuureiden hinnat vuodelle 2001 olivat 26 - 28 dollaria barrelilta.  Fortumin öljyn- ja kaasuntuotanto kasvaa Åsgardin kaasuntuotannon alkamisen myötä.
Kansainvälinen öljynjalostusmarginaali oli vuonna 2000 poikkeuksellisen korkea. Merkittävä, pitkävaikutteinen syy oli liikennepolttonesteiden ympäristövaatimusten tiukentuminen ja sitä seurannut vaatimukset täyttävien tuotteiden vahva kysyntä. Öljyn kulutuksen kasvua ei yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla juuri ole näkyvissä. Fortumin Porvoon jalostamon noin viiden viikon huoltoseisokki keväällä 2001 vähentää jalostettavien öljytuotteiden määrää.
Sähkön käytön arvioidaan kasvavan lähivuosina pohjoismaissa noin 1,5 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2001 kasvu voi olla nopeampaakin, koska edellisenä vuonna poikkeuksellisen lämpimien säiden vuoksi kulutus aleni lähes 10 terawattituntia. Sähkön tuotannossa vesivoiman osuuden ennakoidaan laskevan vuoden 2000 ennätyksellisen korkealta tasolta. Samalla hiilivoiman osuuden arvioidaan kasvavan. Vesitilanteen normalisoituminen ja lumen vähäinen määrä Norjassa ennakoi sähkön hinnan nousua.
Osingonjakoehdotus
Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat 31.12.2000 olivat 2 117 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2000 olivat 465 142 681,91 euroa.
Hallitus ehdottaa huhtikuun 4. päivänä pidettäväkis suunnitellulle  yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2000 osinkoa 0,23 euroa osaketta kohti eli yhteensä 194 miljoonaa euroa.
Fortum Oyj
 
 
 
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja
 
LIITTEET: Tilinpäätöksen numerotiedot
 
Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 45 29100
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 45 24519
 
 
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.12.2000
 
 
 
 
 
Tilintarkastettu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TULOSLASKELMA
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto
 
3 294
2 344
11 026
8 232
Osuus osakkuusyritysten
voitosta (tappiosta)
 
20
2
46
36
Liiketoiminnan muut tuotot
 
61
54
140
187
Poistot ja arvonalentumiset
 
-154
-134
-571
-523
Liiketoiminnan muut kulut
 
-2 938
-2 083
-9 735
-7 227
Liikevoitto
 
283
183
906
705
Rahoitustuotot ja -kulut
 
-64
-56
-273
-211
Voitto ennen satunnaisia eriä
 
219
127
633
494
Satunnaiset tuotot
 
-
100
0
493
Satunnaiset kulut
 
-2
-32
-10
-33
Voitto ennen veroja
 
217
195
623
954
Välittömät verot
 
-71
-43
-154
-229
Vähemmistöosuus
 
-20
-3
-46
-22
Tilikauden voitto
 
126
149
423
703
 
 
 
 
 
 
Tulos/osake, euro
 
0,16
0,11
0,55
0,41
Osakkeiden lukumäärä
 
 
 
 
 
Keskimäärin, 1000 kpl
 
 
 
787 223
784 783
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
31.12.00
31.12.99
 
 
 
 
 
 
VASTAAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysyvät vastaavat
 
 
 
11 712
9 724
Vaihtuvat vastaavat
 
 
 
 
 
Vaihto-omaisuus
 
 
 
746
661
Saamiset
 
 
 
1 933
1 379
Rahavarat
 
 
 
437
775
Yhteensä
 
 
 
3 116
2 815
Yhteensä
 
 
 
14 828
12 539
 
 
 
 
 
 
VASTATTAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma 
 
 
 
 
 
Osakepääoma
 
 
 
2 875
2 640
Muu oma pääoma
 
 
 
2 147
2 065
Yhteensä
 
 
 
5 022
4 705
Vähemmistöosuus
 
 
 
1 281
126
Pakolliset varaukset
 
 
 
197
83
Laskennallinen verovelka
 
 
 
1 177
1 128
Pitkäaikainen vieras pääoma
 
 
 
4 463
3 644
Lyhytaikainen vieras pääoma
 
 
 
2 688
2 853
Yhteensä
 
 
 
14 828
12 539
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma/osake, euro
 
 
 
6,32
6,00
Osakkeiden lukumäärä,
1 000 kpl
 
 
 
845 609
784 783
Osakkeiden lukumäärä ilman
omia osakkeita, 1 000 kpl
 
 
 
794 571
784 783
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT
 
 
 
31.12.00
31.12.99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korollinen nettovelka, Me
 
 
 
4 626
3 818
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Me
 
 
 
3 131
1 059
Henkilöstö keskimäärin
 
 
 
16 220
17 461
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
 
9,4
8,4
Oman pääoman tuotto, %
 
 
 
8,6
7,7
Gearing, %
 
 
 
73
79
Omavaraisuusaste, %
 
 
 
43
39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
414
163
945
366
Öljynjalostus ja markkinointi
 
2 209
1 602
7 759
5 064
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
514
405
1 760
1 443
Sähkönsiirto
 
129
98
467
347
Service
 
122
94
356
290
Engineering
 
177
185
585
479
Muu toiminta
 
27
38
94
137
Liiketoimintojen välinen myynti
 
-298
-255
-940
-717
Yhteensä
 
3 294
2 330
11 026
7 409
Poistuneet liiketoiminnat 1)
 
-
14
-
823
Liikevaihto
 
3 294
2 344
11 026
8 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja
Neste Chemicalsin vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN POISTOT LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
17
28
85
77
Öljynjalostus ja markkinointi
 
41
36
147
137
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
57
41
191
166
 
 
 
 
 
 
Sähkönsiirto
 
32
19
122
75
Service
 
2
2
7
7
Engineering
 
1
2
9
8
Muu toiminta ja eliminoinnit
 
4
4
10
12
Yhteensä
 
154
132
571
482
Poistuneet liiketoiminnat 2)
 
-
2
-
41
Poistot
 
154
134
571
523
 
 
 
 
 
 
2) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja
Neste Chemicalsin vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti 3)
 
87
40
218
82
Öljynjalostus ja markkinointi
 
108
49
382
182
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
63
60
211
236
Sähkönsiirto
 
34
38
127
115
Service
 
8
10
12
12
Engineering
 
-16
12
-21
12
Muu toiminta
 
6
-15
-9
-24
Eliminoinnit
 
-7
-6
-14
-17
Yhteensä
 
283
188
906
598
Poistuneet liiketoiminnat 4)
 
-
-5
-
107
Liikevoitto
 
283
183
906
705
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Gasum-konsernin käsittely vuoden 1999 osalta
muutettu tytäryhtiöstä osakkuusyhtiöksi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Sisältää Gasum-konsernin omistusosuuden muutoksen
vaikutuksen, Enermetin, Infrarödteknikin ja Neste Chemicalsin sekä Askon vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
32
29
137
199
Öljynjalostus ja markkinointi
 
42
35
128
140
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
44
111
2 343
445
Sähkönsiirto
 
37
32
489
226
Service
 
1
2
5
9
Engineering
 
16
4
20
12
Muu toiminta ja eliminoinnit
 
5
-1
9
5
Yhteensä
 
177
212
3 131
1 036
Poistuneet liiketoiminnat 5)
 
-
1
-
23
Investoinnit
 
177
213
3 131
1 059
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja
Neste Chemicalsin vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
31.12.00
31.12.99
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
 
 
1 284
1 138
Öljynjalostus ja markkinointi
 
 
 
1 838
1 609
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti 6)
 
 
 
6 193
4 844
Sähkönsiirto 6)
 
 
 
2 263
1 685
Service
 
 
 
31
42
Engineering
 
 
 
81
37
Muu toiminta ja eliminoinnit
 
 
 
141
181
Yhteensä
 
 
 
11 831
9 536
Poistuneet liiketoiminnat
 
 
 
-
-
Sidottu pääoma
 
 
 
11 831
9 536
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta muodostuvaa laskennallista verovelkaa Sähkön ja Lämmön Tuotannossa ja Myynnissä 216 Me vuonna 2000 ja 252 Me vuonna 1999 sekä Sähkönsiirrossa 262  Me vuonna 2000 ja 211 Me  vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%
 
 
 
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
 
 
18,0
8,3
Öljynjalostus ja markkinointi
 
 
 
22,2
11,4
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
 
 
3,8
5,1
Sähkönsiirto
 
 
 
6,4
7,6
Service
 
 
 
32,9
38,7
Engineering
 
 
 
-35,6
24,0
 
 
 
 
 
 
7) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERKITTÄVÄT KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
IV/00
IV/99
2000
1999
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
 
0
0
2
0
Öljynjalostus ja markkinointi
 
-1
49
32
120
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
 
-27
-5
14
43
Sähkönsiirto
 
-3
0
-1
0
Service
 
0
0
0
0
Engineering
 
0
1
2
16
Muu toiminta ja eliminoinnit
 
21
-1
23
-12
Yhteensä
 
-10
44
72
167
Poistuneet liiketoiminnat 8)
 
-
0
-
48
Kertaluonteiset erät
 
-10
44
72
215
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin,
Neste Chemicalsin ja Askon vuonna 1999.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
 
 
 
31.12.00
31.12.99
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omasta puolesta
 
 
 
 
 
Velan vakuudeksi
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
188
290
Kiinteistökiinnitykset
 
 
 
156
134
Yrityskiinnitykset
 
 
 
22
44
Irtaimistokiinnitykset
 
 
 
54
54
Muista sitoumuksista
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
2
86
Kiinteistökiinnitykset
 
 
 
87
96
Yrityskiinnitykset
 
 
 
3
6
Irtaimistokiinnitykset
 
 
 
6
-
Takaisinostovastuut
 
 
 
18
28
Muut vastuusitoumukset
 
 
 
1 178
748
Yhteensä
 
 
 
1 714
1 486
 
 
 
 
 
 
Osakkuusyritysten puolesta
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
-
4
Kiinteistökiinnitykset
 
 
 
-
1
Takaukset
 
 
 
165
79
Muut vastuusitoumukset
 
 
 
368
182
Yhteensä
 
 
 
533
266
 
 
 
 
 
 
Konserniyhtiöiden johdon puolesta
 
 
 
 
 
Takaukset
 
 
 
-
0
 
 
 
 
 
 
Muiden puolesta
 
 
 
 
 
Pantit
 
 
 
1
0
Kiinteistökiinnitykset
 
 
 
-
0
Takaukset
 
 
 
140
91
Muut vastuusitoumukset
 
 
 
20
2
Yhteensä
 
 
 
161
93
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
2 408
1 845
 
 
 
 
 
 
Käyttöleasingvastuut
 
 
 
 
 
Vuoden sisällä erääntyvät
 
 
 
68
50
Yli vuoden kuluttua erääntyvät
 
 
 
122
138
Yhteensä
 
 
 
190
188
 
 
 
 
 
 
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ydinjätehuoltovastuu
 
 
 
489
471
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus
 
 
 
-460
-385
Velkana taseessa
 
 
 
29
87
Ylikate
 
 
 
0
1
 
 
 
 
 
 
9) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimukset
31.12.00
 
31.12.99
 
 
 
 
 
 
 
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Käypä arvo
Tulouttamatta
Kohde-etuuden arvo
Käypä arvo
Tulouttamatta
Me
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korkotermiinit
0
-
-
-
-
Koronvaihtosopimukset
-7
2
1 975
0
17
Ostetut korko-optiot
-
-
2
0
0
Asetetut korko-optiot
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
Valuuttatermiinit    10),11)
48
-16
1 767
-18
-19
Valuutanvaihtosopimukset
149
-6
885
1
-27
Ostetut valuuttaoptiot
1
1
54
-1
-1
Asetetut valuuttaoptiot
1
1
54
-1
-1
 
 
 
 
 
 
10) Sisältää myös suljetut termiinisopimukset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa
suojaavat sopimukset.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raakaöljy ja öljytuotteet
Käypä arvo
Tulout-tamatta
Määrä
Käypä arvo
Tulout-tamatta
 
 
 
1000 bbl
 
 
 
Me
Me
 
Me
Me
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
21
17
22 154
-26
-4
Ostosopimukset
-10
-10
17 063
7
3
Ostetut optiot
0
0
1 477
0
0
Asetetut optiot
0
0
1 546
-1
0
 
 
 
 
 
 
Sähköjohdannaiset
Käypä arvo
Tulout-tamatta
Määrä
Käypä arvo
Tulouttamatta
 
 
 
TWh
 
 
 
Me
Me
 
Me
Me
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
155
26
21
44
44
Ostosopimukset
-163
-26
21
-61
-43
Ostetut optiot
0
0
0
0
0
Asetetut optiot
0
0
2
0
0
 
 
 
 
 
 
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus,
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin
valuutta-, korko- ja hintariskin hallintaan.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omat osakkeet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länsivoima Oyj:n sulautumisen yhteydessä 30.9.2000
Fortum Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Fortum Power and Heat sai 51 037 520 Fortum
Oyj:n osaketta yhteenlasketulta nimellis- arvoltaan 173 527 568,00 euroa ja kirjanpitoarvoltaan
188 928 107,28 euroa. Tämä on 6,04 prosenttia Fortum Oyj:n koko osakekannasta ja osakepääomasta.
Samalla Suomen valtion osuus osakepääomasta yhtiössä laski 69,96 prosenttiin ja
äänivalta 74,45 prosenttiin. Omat osakkeet on eliminoitu konsernin taseesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
I/00
II/00
III/00
IV/00
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
215
133
183
414
945
Öljynjalostus ja markkinointi
1 669
1 909
1 972
2 209
7 759
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
503
384
359
514
1 760
Sähkönsiirto
131
106
101
129
467
Service
78
73
83
122
356
Engineering
118
155
135
177
585
Muu toiminta
21
23
23
27
94
Liiketoimintojen välinen myynti
-210
-203
-229
-298
-940
Yhteensä
2 525
2 580
2 627
3 294
11 026
Poistuneet liiketoiminnat
-
-
-
-
-
Liikevaihto
2 525
2 580
2 627
3 294
11 026
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
I/99
II/99
III/99
IV/99
1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
45
51
107
163
366
Öljynjalostus ja markkinointi
948
1 154
1 360
1 602
5 064
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
439
294
305
405
1 443
Sähkönsiirto
99
77
73
98
347
Service
63
65
68
94
290
Engineering
78
111
105
185
479
Muu toiminta
25
40
34
38
137
Liiketoimintojen välinen myynti
-123
-155
-184
-255
-717
Yhteensä
1 574
1 637
1 868
2 330
7 409
Poistuneet liiketoiminnat         12)
325
275
209
14
823
Liikevaihto
1 899
1 912
2 077
2 344
8 232
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Sisältää Gasumin, Enermetin, Infrarödteknikin ja
Neste Chemicalsin vuonna 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me
I/00
II/00
III/00
IV/00
2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto ja myynti
45
40
46
87
218
Öljynjalostus ja markkinointi
4
137
133
108
382
Sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
100
46
2
63
211
Sähkönsiirto