Fortumin uusi visio, strategian kulmakivet ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2016 klo 09.05

Fortumin strategian tavoitteena on kasvaa ja toimia jatkuvasti kannattavasti.
Strategian painopistealueita ovat puhdas energia, asiakkaat ja omistaja-arvon
luominen. Sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) uusi pitkän aikavälin taloudellinen
tavoite on vähintään 10 prosenttia. Toinen taloudellinen tavoite,
vertailukelpoisen nettovelan suhde käyttökatteeseen, on ennallaan, noin 2,5.
Myös yhtiön osinkopolitiikka säilyy ennallaan.

Globaalit megatrendit - ilmastonmuutos, kaupungistuminen, aiempaa aktiivisemmat
asiakkaat sekä digitalisaation ja energiateknologian kehityksen tarjoamat
mahdollisuudet - vauhdittavat energia-alan nopeaa muutosta. Raaka-aineiden ja
polttoaineiden matala hintataso, uusiutuvan energian tuettu rakentaminen ja
heikko yleinen talouskehitys ovat laskeneet energian hintaa, mikä puolestaan on
johtanut energiasektorin mittavaan muutostarpeeseen. Tämän lisäksi
energiateollisuuden on otettava johtava rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Fortumin strategian neljä kulmakiveä ovat: (1) parannamme tuottavuutta ja
uudistamme toimialan rakenteita; (2) tarjoamme kaupungeille kestäviä
ratkaisuja; (3) kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa sekä (4) luomme uusia
energialiiketoimintoja.

"Uusi visiomme - puhtaan energian edelläkävijä - yhdistää kaikki nämä teemat.
Vahvan kassan ansiosta Fortumilla on ainutlaatuinen mahdollisuus kasvaa ja
muuttaa koko energiasektorin rakenteita. Vahva taseemme antaa mahdollisuuksia
kasvuinvestointeihin, vertailukelpoista nettovelkaa suhteessa käyttökatteeseen
mittaavan taloudellisen tavoitteemme puitteissa", sanoo toimitusjohtaja Pekka
Lundmark. "Pyrimme vahvistamaan asemaamme yritysjärjestelyillä nykyisillä
kotimarkkinoillamme ja laajemmin Euroopassa. Aiomme myös hyödyntää osaamistamme
luodaksemme uusia tulovirtoja, jotka eivät ole riippuvaisia sähkön
pohjoismaisesta tukkuhinnasta."

"Varmistaaksemme strategian nopean ja tehokkaan toimeenpanon uudistamme
seuraavaksi organisaatiomme ja toimintamallimme", Lundmark jatkaa.

Fortumin strategian neljä kulmakiveä

Parannamme tuottavuutta ja uudistamme toimialan rakenteita
Nykyisen tuotantokapasiteetin kilpailukyvyn varmistamiseksi Fortum parantaa
tuottavuuttaan, keventää kustannusrakennettaan, vahvistaa hankintatoimintojaan
ja tehostaa pääoman käyttöä kaikissa liiketoiminnoissa. Ensimmäisessä vaiheessa
Fortum aikoo leikata nykyisten liiketoimintojen kiinteiden kulujen tasoa 100
miljoonalla eurolla vuoden 2017 loppuun mennessä.

Fortumin tavoitteena on luoda arvoa edistämällä yritysjärjestelyin
energiasektorin konsolidoitumista ja rakennemuutosta nykyisillä
kotimarkkinoilla ja integroituvassa Euroopassa.

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja
Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen,
jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat
jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum
haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja
kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja
luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön
kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen
energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden
latausjärjestelmien avulla. Lisäksi uutta liiketoimintaa haetaan näiden
alueiden asiantuntijapalveluista.

Ensisijaisia markkina-alueita ovat nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan
maat. Lisäksi Fortum tutkii liiketoimintamahdollisuuksia tarkkaan valituissa
Aasian kasvukeskuksissa.

Kasvamme aurinko- ja tuulivoimassa
Fortumin tavoitteena on kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa
gigawatti-kokoluokkaan. Aurinko- ja tuulivoimateknologiat ovat nopeasti tulossa
kilpailukykyisiksi samalla, kun uusiutuvan energian tuista ollaan vaiheittain
luopumassa ja toiminta muuttuu markkinalähtöisemmäksi. Nämä seikat korostavat
energiasektorin toimialaosaamisen merkitystä myös aurinko- ja
tuulivoimatuotannossa.

Fortumin nykyiset kotimarkkinat ja muut Euroopan maat tarjoavat tuulivoimalle
suotuisia olosuhteita. Aurinkovoiman kasvattaminen edellyttää maantieteellistä
laajentumista tarkasti valittuihin uusiin kohteisiin.

Luomme uusia energialiiketoimintoja
Start-up-yrityksillä on yhä merkittävämpi rooli muuttuvan energiasektorin
uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittäjinä. Digitalisaation
avulla on mahdollista sekä parantaa nykyisen toiminnan tuottavuutta että
kehittää uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille.

Fortumin tavoitteena on olla energiateknologian ja sovelluskehityksen kärjessä.
Kiihdyttääkseen innovaatiotoimintaa ja uusien ratkaisujen kaupallistamista
Fortum vahvistaa omaa kehitystyötään ja digitalisaation hyödyntämistä, solmii
kumppanuuksia maailman johtavien toimittajien, tutkimuslaitosten ja nousevien
teknologiayritysten kanssa sekä investoi suoraan ja välillisesti lupaavia uusia
innovaatioita kehittäviin kasvuyrityksiin.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet
Fortumin päivitetyt taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän
aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja
liiketoiminnasta.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat:

- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
- Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Aiemmat pitkänaikavälin taloudelliset tavoitteet olivat sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE) 12 % ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5.

Fortumin osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Fortumin tavoitteena on maksaa
vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta
tuloksesta ilman kertaeriä.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 45 24112

Media:
Helena Aatinen, viestintäjohtaja, puh. 010 45 20480

Sijoittajat ja analyytikot:
Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com


Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Balttia, Venäjä,
Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan
asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake
noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com