Fortumin uusin energiakatsaus ehdottaa huoltovarmuusreserviä poikkeusolojen varalle

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.11.2015

Energiamarkkinat ovat muuttuneet nopeasti uusiutuvan energiantuotannon kasvun
vauhdittamana. Muutos vähähiiliseen sähköntuotantojärjestelmään kuitenkin
haastaa nykyisen huoltovarmuusjärjestelmän. Huoltovarmuusreservi on
yhteiskunnalle yksi tapa turvata sähköjärjestelmän toimivuus myös
poikkeusoloissa, todetaan 27.11.2015 julkaistussa Fortumin neljännessä
energiakatsauksessa.

Julkistustilaisuudessa Fortumin yhteiskuntasuhteiden johtaja Esa Hyvärinen
totesi, että huoli sähkön riittävyydestä on suoraa seurausta Euroopassa
harjoitetusta energia- ja ilmastopolitiikasta: "Vaikka sähkön kysyntä ei ole
kasvanut, uutta tuotantoa on syntynyt runsaasti tukien takia."

Tarjonnan ja kysynnän epäsuhta on johtanut sähkön hintojen merkittävään
laskuun. Erityisesti Suomessa perinteisesti varatuotantona toimivat
lauhdevoimalaitokset ovat tulleet kannattamattomiksi, ja niitä on viime vuosien
aikana suljettu tai ne ovat sulkemisuhan alla. Samalla markkinat ovat tulleet
haavoittuvaisemmiksi.Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto on vaihtelevaa ja
säästä riippuvaista. Vaihtelevan energian kasvu voidaan normaalioloissa
tasapainottaa yhteispohjoismaisen energiamarkkinan voimakkaalla kehittämisellä
ja tuonnilla. Suomi voi kuitenkin tarvita lisäturvaa sähköjärjestelmän
vakavissa tai pitkäkestoisissa poikkeusoloissa, jolloin pohjoismainen
sähkömarkkina ei toimi normaalisti.

Sähkönsaanti Suomessa voi olla uhattuna esimerkiksi monen suuren voimalaitoksen
samanaikaisessa ja pitkäkestoisessa häiriössä, äärimmäisissä
luonnonolosuhteissa tai maiden välisten siirtoyhteyksien vakavissa häiriöissä.
Tällaisten tilanteiden varalle Fortum kannattaa uuden passiivisen
huoltovarmuusreservin perustamista turvaamaan riittävän lauhdekapasiteetin
varallaolon. Huoltovarmuusreservi pidettäisiin irrallaan sähkömarkkinoista,
mikä selkeyttäisi työnjakoa sähkömarkkinoiden ja huoltovarmuuden välillä.

Toimiva sähköjärjestelmä turvaa yhteiskunnan toimivuuden ja väestön
turvallisuuden. Fortumin energiakatsauksessa ehdotetaan, että sähkönsaannin
turvaaminen olisi luontevinta järjestää keskitetysti, yhteisin varoin.
Järjestelyn kustannukset ovat arviolta joitakin kymmeniä miljoonia vuodessa.

"Mahdollisesta huoltovarmuusreservistä on tehtävä poliittinen päätös ennen kuin
viimeisetkin lauhdevoimalat on suljettu ja purettu", Hyvärinen totesi, "sillä
uusiutuvien energialähteiden osuus varmasti kasvaa jatkossakin poliittisten
uusiutuvan energian tavoitteiden mukaisesti. Kehityksen johdosta politiikkojen
on päätettävä, onko Suomen jatkossakin oltava riittävän omavarainen sähkön
tuotannossa poikkeusoloissa vai ei."

Fortumin energiakatsauksen "Miten varmistetaan sähkönsaanti poikkeusoloissa?"
ovat kirjoittaneet Iivo Vehviläinen ja Mikko Kara Gaia Consulting Oy:stä.
Raporttia varten kerättiin asiantuntijanäkemyksiä Energiateollisuus ry:stä,
Fingrid Oyj:stä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Metsäteollisuus ry:stä, Suomen ElFi
Oy:stä sekä työ- ja elinkeinoministeriöistä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Simon-Erik Ollus, pääekonomisti, Fortum, puh. 040 179 0166
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 826 2646

Huoltovarmuusreservin toiminta lyhyesti:

1. Huoltovarmuusreservin perustaminen ja sen käytöstä päättäminen kuuluisivat
poliittisen päätöksenteon piiriin.
2. Huoltovarmuusreservi sijoittuisi normaaliolojen ja valmiuslain tarkoittamien
poikkeusolojen väliin ja antaisi lisäturvaa sähkönsaannille sähköjärjestelmän
vakavissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa, ilman tarvetta valmiuslain
käyttöön.
3. Huoltovarmuusreserviin siirtyvät voimalaitokset valittaisiin perustellusti
ja kaikkien osapuolien kannalta tasapuolisesti. Valintakriteereissä otettaisiin
huomioon taloudelliset, tekniset ja omavaraisuusnäkökulmat.
4. Huoltovarmuusreserviin kuuluvat laitokset otettaisiin käyttöön vain, mikäli
riittävää sähkönhankintaa ei voida muilla keinoilla turvata.
5. Huoltovarmuusreservi pidettäisiin täysin irrallaan normaalista
sähkömarkkinoista. Näin markkinoiden kehittämisessä voitaisiin keskittyä
tehokkaan, toimintavarman, ympäristömyötäisen ja investointiystävällisen
toimintaympäristön luomiseen.

Fortumin energiakatsaus -sarja nostaa esiin haasteita ja mahdollisuuksia, joita
näemme energiasektorilla.Toivomme, että energiakatsaukset herättävät
sidosryhmämme keskustelemaan kanssamme energia-alan tulevaisuudesta.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.  www.fortum.com/fi  


Linkki: Fortumin Energiakatsaus, marraskuu 2015 (pdf)