Hyvä tuloskehitys jatkuu - sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008
22.10.2008 klo 9.00 EET

Hyvä tuloskehitys jatkuu - sähköntuotanto vahvassa tuloskunnossa
- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 337 (1 048) miljoonaa euroa, +28 %
- Osakekohtainen tulos 1,10 euroa (viime vuonna 0,87 euroa ilman 0,46 euron
kertaluonteisia eriä), 26 %
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 440 (1 325) miljoonaa euroa
- Vahva tase ja maksuvalmius
- Hyvät suojauspositiot

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja            | III/ | III/0 | I-III/ | I-III/0 | 2007   | Edellis |
|                         | 08   | 7     | 08     | 7       |        | et 12   |
|                         |      |       |        |         |        | kk      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.      | 1    | 860   | 4 034  | 3 159   | 4 479  | 5 354   |
| euroa                   | 272  |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.      | 395  | 510   | 1 352  | 1 327   | 1 847  | 1 872   |
| euroa                   |      |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       | 353  | 238   | 1 337  | 1 048   | 1 564  | 1 853   |
| liikevoitto, milj.      |      |       |        |         |        |         |
| euroa                   |      |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,     | 337  | 471   | 1 245  | 1 433   | 1 934  | 1 746   |
| milj. euroa             |      |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa      | 0,32 | 0,48  | 1,10   | 1,33    | 1,74   | 1,52    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan          | 401  | 255   | 1 440  | 1 325   | 1 670  | 1785    |
| kassavirta, milj. euroa |      |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa |      |       | 8,49   | 9,21    | 9,43   |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka   |      |       | 6 520  | 4 456   | 4 466  |         |
| (kauden lopussa), milj. |      |       |        |         |        |         |
| euroa                   |      |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä        |      |       | 887    | 890 984 | 889    |         |
| keskimäärin, tuhatta    |      |       | 241    |         | 997    |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                          | 2007       | Edell. 12   | 2007*     |
|                                       |            | kk          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %          | 16,5       | 14,1        | 14,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                | 19,1       | 16,7        | 15,8      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA                     | 1,9        | 2,8         | 2,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa parani huomattavasti
edellisvuotisesta erityisesti Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen
ansiosta. Tulosta paransivat Fortumin johdonmukainen suojausstrategia, Nord
Poolin keskimääräisten spot-hintojen nousu ja vesivoimatuotannon kasvu. Fortumin
Sähköntuotanto-segmentin toteutunutta sähkön tukkumyyntihintaa Pohjoismaissa
nosti poikkeuksellisen suuri Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero verrattuna
keskimääräiseen systeemihintaan Nord Poolissa.

Fortumin voitto ennen veroja ja osakekohtainen tulos laskivat edellisvuotisesta
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana. Tämä johtui osittain vuonna 2007
ensimmäisen ja kolmannen neljänneksen tulokseen kirjatuista 180 miljoonan euron
(Hafslundin omistamien REC:n osakkeiden myynti) ja 232 miljoonan euron
(Lenenergon osakkeiden myynti) kertaluonteisista voitoista, joiden vaikutus
osakekohtaiseen tulokseen oli 0,46 euroa.

Fortumin liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 1 440 (1 325) miljoonaa
euroa.

Maksuvalmius pysyi vahvana, ja likvidit varat olivat yhteensä 1 179 miljoonaa
euroa. Käyttämättömiä luottolimiittejä oli 2,4 miljardia euroa kolmannen
neljänneksen lopussa. Lokakuussa Fortum nosti luottolimiiteistään 500 miljoonaa
euroa, jotka kattavat kaikki vuonna 2008 erääntyvät velat (468 miljoonaa euroa).

Fortum teki huhtikuussa lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen TGC-10:n
vähemmistöosakkaille. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli yli
93 %. Siihen mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista
osakehankinnoista noin 440 miljoonaa euroa. Osakekauppojen selvitys on vielä
kesken, ja lunastustarjouksen lopulliset tulokset saadaan ja julkistetaan
lokakuun 2008 loppuun mennessä.

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
kolmannella neljänneksellä oli 57,0 (39,9) euroa megawattitunnilta eli 43 %
korkeampi kuin edellisenä vuonna ja korkeampi kuin sähkön keskimääräinen
spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön keskimääräinen
systeemihinta Nord Poolissa oli 55,4 (19,7) euroa megawattitunnilta.

Taloudelliset tulokset

Heinä-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 272 (860) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli
395 (510) miljoonaa euroa. Fortumin liikevoitto vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä sisälsi 232 miljoonan euron voiton Lenenergon osakkeiden
myynnistä. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 353 miljoonaan euroon (238
miljoonasta eurosta) Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen myötä.

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 718    | 502    | 2 156  | 1 665  | 2 350  | 2 841  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | 226    | 186    | 1 003  | 917    | 1 356  | 1 442  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 171    | 166    | 583    | 563    | 769    | 789    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | 461    | 331    | 1 391  | 1 201  | 1 683  | 1 873  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 140    | -      | 292    | -      | -      | 292    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | 21     | 19     | 62     | 60     | 81     | 83     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen | -465   | -221   | -1 260 | -726   | -1 163 | -1 697 |
| ostojen ja myyntien    |        |        |        |        |        |        |
| netotus                |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           | 0      | -123   | -193   | -521   | -597   | -269   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 272  | 860    | 4 034  | 3 159  | 4 479  | 5 354  |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 371    | 185    | 1 150  | 732    | 1 095  | 1 513  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | -7     | -3     | 141    | 170    | 290    | 261    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 49     | 51     | 185    | 181    | 231    | 235    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | -8     | 11     | -33    | 0      | -1     | -34    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -39    | -      | -72    | -      | -      | -72    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -13    | -6     | -34    | -35    | -51    | -50    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 353    | 238    | 1 337  | 1 048  | 1 564  | 1 853  |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 438    | 221    | 1 129  | 764    | 1 115  | 1 480  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  | -15    | -2     | 152    | 173    | 294    | 273    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | 50     | 50     | 187    | 182    | 233    | 238    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                | -17    | 15     | -6     | 10     | 12     | -4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | -39    | 232    | -72    | 232    | 244    | -60    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   | -22    | -6     | -38    | -34    | -51    | -55    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 395    | 510    | 1 352  | 1 327  | 1 847  | 1 872  |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 4 034 (3 159) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 1 352 (1 327) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 337
miljoonaan euroon (1 048 milj. eurosta).

Tulos ennen veroja oli 1 245 (1 433) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 185 (117) miljoonaan euroon.
Nettorahoituskulujen kasvu johtui korkeammasta keskimääräisestä velkatasosta ja
lyhyiden korkojen noususta. Johdannaisten käyvän arvon muutos oli 5 (4)
miljoonaa euroa.

Hafslund ASA ilmoittaa omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassaan, ja Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassaan. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käypä arvo lasketaan Hafslund
ASA:n raportoinnissaan ilmoittaman osakkeiden lukumäärän perusteella. Vuoden
2008 syyskuun lopussa arvo oli 266 miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 10 (31) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 256 (218) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 20,6 % (15,2 %). Vuoden 2007 yhdeksän ensimmäisen kuukauden
veroprosenttia alensi verovapaa luovutusvoitto Hafslundin myymistä REC:n
osakkeista sekä Fortumin myymistä Lenenergon osakkeista.

Kauden tulos oli 979 (1 184) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
1,10 euroa (1,33).

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,1 % (16,5 % vuoden
2007 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 16,7 %
(19,1 % vuoden 2007 lopussa).

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella
vuosineljänneksellä sähköä 82 (84) TWh. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden
aikana sähkönkulutus oli 288 (289) TWh.

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat elokuun lopulle saakka. Syyskuun lopussa pohjoismaiset
vesivarannot olivat 6 TWh pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 14 TWh pienemmät
kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
55,4 (19,7) euroa megawattitunnilta eli 181 % korkeampi kuin vastaavalla
jaksolla 2007. Spot-hinta Nord Poolissa oli viimevuotista korkeampi pääasiassa
hiilidioksidipäästöoikeuksien ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi.
Kolmannella neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat edelleen Nord
Poolin systeemihintaa korkeammat: 65,8 (27,1) euroa megawattitunnilta Suomessa
ja 65,9 (27,1) euroa megawattitunnilta Ruotsissa. Tämä johtui lähinnä
toimintahäiriöistä siirtoyhteyksissä mm. Ruotsin ja Norjan välillä.

Kolmannella neljänneksellä vuoden 2008 päästöoikeuksien keskimääräinen
markkinahinta oli 24,5 euroa/hiilidioksiditonni. Vuonna 2007 vastaava
päästöoikeuksien hinta oli 0,1 euroa/hiilidioksiditonni. Hiilen ja öljyn hinnat
laskivat vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa kolmannella neljänneksellä oli 73,2 euroa
(31,0) megawattitunnilta eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkönkulutus Venäjällä kasvoi yli 5 % vuoden
2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan
verrattuna.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto tammi-syyskuussa 2008 oli 46,7 (38,0) TWh, mistä
38,7 (37,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden
koko sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2008
tammi-syyskuussa oli 24,8 (17,9) TWh, josta 14,7 (15,1) TWh tuotettiin
Pohjoismaissa. Sähkön- ja lämmöntuotantovolyymien kasvu johtuu pääasiassa siitä,
että TGC-10 on yhdistelty Fortumiin huhtikuun alusta lähtien.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto      |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Euroopassa, TWh        |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 10,9   | 10,4   | 39,5   | 38,0   | 52,2   | 53,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         | 3,7    | 3,5    | 17,6   | 17,9   | 26,1   | 25,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| ja lämmöntuotanto      |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Venäjällä, TWh         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | 3,4    | -      | 7,2    | -      | -      | 7,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         | 2,8    | -      | 7,2    | -      | -      | 7,2    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| sähköntuotanto         |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Pohjoismaissa          |        |        |        |        |        |        |
| lähteittäin, TWh       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              | 4,5    | 3,9    | 16,9   | 15,3   | 20,0   | 21,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              | 5,4    | 5,4    | 18,4   | 18,2   | 24,9   | 25,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             | 0,8    | 0,8    | 3,4    | 3,7    | 6,2    | 5,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10,7   | 10,1   | 38,7   | 37,2   | 51,1   | 52,6   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| sähköntuotanto         |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Pohjoismaissa          |        |        |        |        |        |        |
| lähteittäin, %         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              | 42     | 39     | 44     | 41     | 39     | 41     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              | 50     | 53     | 47     | 49     | 49     | 48     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             | 8      | 8      | 9      | 10     | 12     | 11     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-syyskuussa 2008 oli 54,2 (43,8) TWh, josta 44,2
(42,9) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä vastaa noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden
koko tammi-syyskuun 2008 sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti
tammi-syyskuussa 2008 oli 25,2 (18,2) TWh, mistä 13,9 (13,9) TWh tuotettiin
Pohjoismaissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) | III/0 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| ja lämmönmyynti         | 8     |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Euroopassa, milj. euroa |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 725   | 483    | 2 188  | 1 673  | 2 370  | 2 885  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 173   | 154    | 792    | 744    | 1 096  | 1 144  |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-   | III/0 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| ja lämmönmyynti         | 8     |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| Venäjällä, milj. euroa  |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti            | 112   | -      | 217    | -      | -      | 217    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti            | 23    | -      | 66     | -      | -      | 66     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| sähkönmyynti           |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| *) alueittain, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 6,1    | 5,4    | 21,8   | 20,7   | 27,6   | 28,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 6,0    | 6,1    | 21,0   | 20,9   | 29,0   | 29,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 4,4    | -      | 9,2    | -      | -      | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,7    | 0,6    | 2,2    | 2,2    | 3,1    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 17,2   | 12,1   | 54,2   | 43,8   | 59,7   | 70,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| lämmönmyynti           |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| alueittain, TWh        |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 1,1    | 0,9    | 6,1    | 6,1    | 9,2    | 9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 1,7    | 1,7    | 7,7    | 7,7    | 11,1   | 11,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 | 2,4    | -      | 6,7    | -      | -      | 6,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,2    | 0,2    | 2,3    | 2,1    | 3,5    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**            | 0,6    | 0,7    | 2,4    | 2,3    | 3,3    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 6,0    | 3,5    | 25,2   | 18,2   | 27,1   | 34,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt

Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana noin 92 % (92 %) Fortumin
EU-maissa tuottamasta sähköstä ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt
vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana olivat noin 4,5 miljoonaa tonnia.
Fortumin vastaavat keskimääräiset päästöt vuosina 2005-2007 olivat noin 8,7
miljoonaa tonnia vuodessa.

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 6,1
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuosille 2008-2012. Suomessa
Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia vuodessa eli
11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on myönnetty
päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa eli 0,7 % Ruotsin
kansallisesta kiintiöstä.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                          | 8     | 7     | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 718   | 502   | 2 156  | 1 665  | 2 350  | 2 841  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 644   | 426   | 1 928  | 1 433  | 2 019  | 2 514  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 74    | 76    | 228    | 232    | 331    | 327    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | 438   | 221   | 1 129  | 764    | 1 115  | 1 480  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | 371   | 185   | 1 150  | 732    | 1 095  | 1 513  |
| liikevoitto              |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |       | 5 396  | 5 659  | 5 599  |        |
| lopussa)                 |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        | 19,2   | 26,3   |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |       |        |        | 18,9   | 27,1   |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |       |        |        |        |        |
| %                        |       |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 35    | 21    | 85     | 61     | 145    | 169    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |       | 3 564  | 3 524  | 3 511  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 10,0 (9,5)
TWh.

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 35,5 (33,9) TWh ja
noin 98 % (97 %) siitä oli hiilidioksidivapaata.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| Pohjoismaissa          |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| lähteittäin, TWh       |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              | 4,5    | 3,9    | 16,9   | 15,3   | 20,0   | 21,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              | 5,4    | 5,4    | 18,4   | 18,2   | 24,9   | 25,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             | 0,1    | 0,2    | 0,2    | 0,4    | 1,2    | 1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10,0   | 9,5    | 35,5   | 33,9   | 46,1   | 47,7   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| alueittain,            |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
| TWh                    |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 5,9    | 5,1    | 20,7   | 19,5   | 26,0   | 27,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 4,2    | 4,4    | 14,8   | 14,4   | 20,1   | 20,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,1    | 0,3    | 0,7    | 0,8    | 1,1    | 1,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 10,2   | 9,8    | 36,2   | 34,7   | 47,2   | 48,7   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti          | 11,4   | 11,0   | 39,3   | 38,1   | 51,8   | 53,0   |
| Pohjoismaissa, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä   | 0,8    | 1,4    | 2,9    | 4,2    | 5,2    | 3,9    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh           | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön                 | 57,0   | 39,9   | 49,3   | 38,4   | 39,7   | 47,7   |
| tukkumyyntihinta       |        |        |        |        |        |        |
| Pohjoismaissa*         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord
Poolissa oli 55,4 euroa megawattitunnilta, kun aluehinta oli Suomessa oli 65,8
euroa ja Ruotsissa 65,9 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin
toteutunut sähkön tukkumyyntihinta kolmannella neljänneksellä oli Pohjoismaissa
57,0 euroa megawattitunnilta eli 43 % korkeampi kuin vuosi sitten.
Sähköntuotannon myyntivolyymi ilman läpikulkueriä oli jakson aikana 10,6 (9,6)
TWh.

Tammi-syyskuussa 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 42,7
euroa megawattitunnilta, kun Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat keskimäärin
50,6 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,3 euroa megawattitunnilta eli 28 %
korkeampi kuin vuosi sitten.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä selvästi suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Parannus johtui pääasiassa toteutuneen sähkön pohjoismaisen tukkumyyntihinnan
kasvusta. Kasvuun vaikuttivat poikkeuksellisen suuret erot Suomen ja Ruotsin
aluehinnoissa verrattuna keskimääräiseen systeemihintaan Nord Poolissa. Myös
suurempi vesivoimatuotanto vaikutti liikevoittoon positiivisesti. Myönteisiä
vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron ja kiinteistöveron kasvu
Ruotsissa viime vuoteen verrattuna.

Tammi-syyskuussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
viimevuotista suurempi, mikä johtui pääasiassa segmentin korkeammasta
toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta. Vesi- ja ydinvoimatuotantovolyymit
kasvoivat. Myönteisiä vaikutuksia tasoitti osittain ydinvoiman tehoveron ja
kiinteistöveron kasvu Ruotsissa.

Loviisan ydinvoimalaitoksen vuotuiset polttoaineenvaihtoseisokit toteutettiin
elo-lokakuussa. Ykkösyksikön seisokkiin elo-syyskuussa sisältyi neljän vuoden
välein suoritettava kattava vuositarkastus ja -huolto. Loviisa 1:n vuotuinen
seisokki kesti 12 vuorokautta suunniteltua pidempään. Kakkosyksikössä
suoritettiin lyhyet vuotuiset huoltotoimet, joista tavanomaisen huoltotehtävien
ja polttoaineen vaihdon ohella merkittävin oli höyrygeneraattorien tarkastus.
Loviisa 2:n vuotuinen seisokki päättyi 13.10.2008.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värmen, joka toimii Ruotsissa, sekä
Heatin, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/ | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                          | 08   |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 226  | 186    | 1 003  | 917    | 1 356  | 1 442  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti           | 165  | 142    | 766    | 712    | 1 053  | 1 107  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 33   | 23     | 152    | 133    | 202    | 221    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 28   | 21     | 85     | 72     | 101    | 114    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | -15  | -2     | 152    | 173    | 294    | 273    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | -7   | -3     | 141    | 170    | 290    | 261    |
| liikevoitto              |      |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |      |        | 3 595  | 3 402  | 3 507  |        |
| lopussa)                 |      |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |      |        |        |        | 9,3    | 8,2    |
| %                        |      |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |      |        |        |        | 9,2    | 7,5    |
| sidotun pääoman tuotto,  |      |        |        |        |        |        |
| %                        |      |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 96   | 82     | 287    | 206    | 327    | 408    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |      |        | 2 486  | 2 277  | 2 279  |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 3,1 (3,0) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosten (CHP) sähkönmyynti oli yhteensä 0,7 (0,6) TWh.

Segmentin lämmönmyynti tammi-syyskuussa 2008 oli 17,0 (16,8) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten sähkönmyynti oli
yhteensä 3,3 (3,3) TWh. Vuoden ensimmäisen neljänneksen leudot lämpötilat
vaikuttivat lämmön kysyntään.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden kolmannella neljänneksellä
oli 4 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden
hintojen nousun ja muiden kustannusten kasvun vuoksi.

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 29 miljoonaa euroa
vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa ensimmäisen neljänneksen leudon sään,
polttoaineiden ja hiilidioksidipäästöoikeuksien hintojen nousun, eräiden
CHP-yksikköjen käytettävyyden ja muiden kustannusten kasvun vuoksi.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
| alueittain, TWh        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 1,1    | 0,9    | 6,1    | 6,1    | 9,1    | 9,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 1,7    | 1,7    | 7,7    | 7,7    | 11,1   | 11,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                  | 0,2    | 0,2    | 2,3    | 2,1    | 3,5    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              | 0,1    | 0,2    | 0,9    | 0,9    | 1,4    | 1,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 3,1    | 3,0    | 17,0   | 16,8   | 25,1   | 25,3   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh      | III/08 | III/07 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell. |
|                        |        |        | 08     | 07     |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 0,7    | 0,6    | 3,3    | 3,3    | 5,0    | 5,0    |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | III/0 | III/0 | I-III | I-III/0 | 2007    | Edell.  |
|                        | 8     | 7     | /08   | 7       |         | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 | 171   | 166   | 583   | 563     | 769     | 789     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot         | 144   | 139   | 494   | 475     | 648     | 667     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot           | 18    | 18    | 59    | 60      | 81      | 80      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           | 9     | 9     | 30    | 28      | 40      | 42      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            | 50    | 50    | 187   | 182     | 233     | 238     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      | 49    | 51    | 185   | 181     | 231     | 235     |
| liikevoitto            |       |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       | 3 265 | 3 292   | 3 239   |         |
| lopussa)               |       |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |       |         | 7,7     | 7,8     |
| tuotto, %              |       |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |       |         | 7,6     | 7,6     |
| sidotun pääoman        |       |       |       |         |         |         |
| tuotto, %              |       |       |       |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     | 70    | 41    | 203   | 119     | 237     | 321     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö             |       |       | 1 336 | 1 061   | 1 063   |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 18,6 (18,4) TWh ja 13,2 (13,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 11,0 (10,9) TWh Ruotsissa ja 2,2 (2,3) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli kolmannella
neljänneksellä 49 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta
aiemmin.

Tammi-syyskuussa Sähkönsiirron vertailukelpoinen liikevoitto oli 185 miljoonaa
euroa eli 4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2007 segmentin
tulosta rasittivat Ruotsin talvimyrskyt. Poistot, jotka liittyvät automaattisen
mittarinluennan (AMM) käyttöönottoon, aloitettiin kuluvan vuoden toisella
neljänneksellä.

Uusien mittarien asennukset ja automaattisen mittarinluennan käyttöönotto
Ruotsissa jatkuu. Projektin odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.
Yhteensä 494 000 AMM-mittaria kaikkiaan 735 000 asennetusta mittarista on
aktivoitu kuukausittaista mittarinluentaa varten. Lähes 58 % Fortumin
sähkönjakeluasiakkaista Ruotsissa saa nyt laskun automaattisen mittarinluennan
perusteella.

Kevään aikana käynnistettiin AMM-palvelujen hankinta Suomessa. Sopimuksen
odotetaan syntyvän valittavan palveluntarjoajan kanssa ennen kesää 2009.
Automaattiseen mittarinluentaan siirtymistä on alettu suunnitella myös Norjassa.
Hankinta käynnistetään vuoden 2009 alussa. Investointipäätöksiä ei ole vielä
tehty Suomen tai Norjan osalta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           | III/0 | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell.   |
| jakeluverkoissa, TWh   | 8     | 7     | 08     | 07     |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 | 2,8   | 2,8   | 10,2   | 10,2   | 14,3   | 14,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  | 1,9   | 1,8   | 6,7    | 6,6    | 9,2    | 9,3      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                  | 0,4   | 0,3   | 1,6    | 1,5    | 2,3    | 2,4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                   | 0,0   | 0,0   | 0,1    | 0,1    | 0,2    | 0,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 5,1   | 4,9   | 18,6   | 18,4   | 26,0   | 26,2     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten  | 30.9.2008     | 30.9.2007      | 31.12.2007      |
| lukumäärä alueittain,     |               |                |                 |
| tuhatta                   |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                    | 874           | 870            | 871             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                     | 604           | 590            | 591             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                 | 123           | 120            | 122             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 1 601         | 1 580          | 1 584           |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 75 %
volyymistaan yritysasiakkaille ja 25 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa              | III/0 | III/ | I-III | I-III/ | 2007   | Edell.   |
|                          | 8     | 07   | /08   | 07     |        | 1        |
|                          |       |      |       |        |        | 2 kk     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                   | 461   | 331  | 1 391 | 1 201  | 1 683  | 1 873    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti           | 448   | 308  | 1 346 | 1 131  | 1 582  | 1 797    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti             | 13    | 23   | 45    | 70     | 101    | 76       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              | -17   | 15   | -6    | 10     | 12     | -4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        | -8    | 11   | -33   | 0      | -1     | -34      |
| liikevoitto              |       |      |       |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden   |       |      | 229   | 157    | 247    |          |
| lopussa)                 |       |      |       |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto,  |       |      |       |        | 6,9    | 0,5      |
| %                        |       |      |       |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen        |       |      |       |        | -0,6   | -31,2    |
| sidotun pääoman tuotto,  |       |      |       |        |        |          |
| %                        |       |      |       |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       | 0     | 0    | 3     | 2      | 3      | 4        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö               |       |      | 629   | 934    | 935    |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 7,5 (8,3) TWh.
Myyntivolyymin supistuminen johtui pääasiassa eräiden pitkäaikaisten
yritysasiakassopimusten päättymisestä. Tammi-syyskuun myynti oli 27,0 (29,1)
TWh.

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli selvästi
tappiollinen pääasiassa siksi, että kasvaneet hankintakustannukset heikensivät
myyntikatteita. Korkeat hankintakustannukset johtuivat osittain Nord Poolin
korkeista aluehinnoista Suomessa ja Ruotsissa.

Fortum ilmoitti 9 %:n hinnankorotuksista toistaiseksi voimassa olevaan hintaan
perustuviin tuotteisiinsa Suomessa 1.8. alkaen ja 13 %:n korotuksista Ruotsissa
1.10. alkaen. Korotuksen jälkeen Fortumin tämän hintaryhmän tuotteiden
keskihinta on hyvin lähellä vähittäishinnan yleistä keskiarvoa.

Epätyydyttävänä jatkuneen tuloskunnon vuoksi Fortum on aloittanut
rakenneuudistusohjelman ja käynnistänyt useita kustannussäästötoimenpiteitä.

Matti Saario nimitettiin Fortum Markets -liiketoimintayksikön johtajaksi
1.12.2008 alkaen. Saario on toiminut aikaisemmin Unilever Finlandin
toimitusjohtajana.

Venäjä

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä.
Segmentti sisältää TGC-10-yhtiön ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-10
raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008
alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän
mukaisesti.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa             | III/ | III/0 | I-III/ | I-III/ | 2007   | Edell.   |
|                         | 08   | 7     | 08     | 07     |        | 12 kk    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                  | 140  | -     | 292    | -      | -      | 292      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti          | 112  | -     | 217    | -      | -      | 217      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti          | 23   | -     | 66     | -      | -      | 66       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti            | 5    | -     | 9      | -      | -      | 9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto             | -39  | 232   | -72    | 232    | 244    | -60      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       | -39  | -     | -72    | -      | -      | -72      |
| liikevoitto             |      |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden  |      |       | 2 420  | 482    | 456    |          |
| lopussa)                |      |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, |      |       |        |        | 66,3   | -2,6     |
| %                       |      |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen       |      |       |        |        | 0,0    | -3,3     |
| sidotun pääoman tuotto, |      |       |        |        |        |          |
| %                       |      |       |        |        |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      | 548  | 245   | 1 622  | 245    | 245    | 1 622    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö              |      |       | 7 254  | -      | -      |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum hankki 76,49 % omistusosuuden TGC-10:stä maaliskuussa 2008 RAO UES:n
järjestämässä huutokaupassa ja yhtiön uudessa osakeannissa. TGC-10 toimii Uralin
ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla. Öljy- ja kaasuteollisuuden
nopea kasvu ja asuinrakentamisen huomattava lisääntyminen ovat alueen sähkön- ja
lämmönkulutuksen kasvun tärkeimmät tekijät.

Segmentin sähkönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 4,4 TWh. Samana aikana
segmentin CHP-laitosten lämmönmyynti oli yhteensä 2,4 TWh.

Segmentin liiketulos oli tappiollinen vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä.
Tappio kahdelta yhdistellyltä neljännekseltä koostuu TGC-10:n 34 miljoonan euron
tappiosta, 26 miljoonan euron ylijäämäarvon poistoista (poistot 1 039
miljoonasta eurosta, jotka on kohdistettu TGC-10:n käyttöomaisuuden käypään
arvoon) sekä 12 miljoonan euron integraatiokustannuksista. TGC-10:n
liiketoiminta on tyypillisesti hyvin kausiluonteista: sen tulos on yleensä
vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä. TGC-10:n luvut on
yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien. TGC-10:n tappiot kolmannella neljänneksellä
selittyvät pääasiassa kausivaihtelulla.

Venäjän sähköreformi jatkuu. Heinäkuun alusta lähtien 25 % kaikesta
sähköntuotannosta myydään kilpailluilla markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Myös kapasiteettimarkkinat
käynnistettiin heinäkuun alussa suunnitelman mukaisesti. RAO UES, Venäjän sähkö-
ja lämpösektorin entinen monopoli, lakkautettiin 1.7.2008. Sen sääntelytoiminnot
jaettiin eri valtionlaitoksille.

TGC-10:llä on mittava investointiohjelma, jolla se pyrkii kasvattamaan
sähköntuotantokapasiteettiaan 5 300 megawattiin vuoteen 2013 mennessä. Kuten
aiemmin on ilmoitettu, TGC-10 arvioi ohjelman kokonaiskustannuksiksi 2,2
miljardia euroa. Fortum arvioi kustannusarviota jatkuvasti samalla, kun
ohjelmaan liittyvät sopimusneuvottelut etenevät. Elokuussa solmittiin
investointiohjelman suurimman projektin tärkein sopimus venäläisen E4 Groupin
kanssa, joka toimii pääurakoitsijana Njaganskajan voimalan (kapasiteetti 1 200
MW) rakentamisessa. Tärkein laitteistotoimittaja projektissa on Siemens.

Rakennustyöt käynnistyivät Tjumenskajan ja Tobolskajan CHP-laitoksilla.

Fortum panostaa huomattavasti TGC-10:n integroimiseen osaksi Fortumia.
Integraatioprosessi aloitettiin huhtikuussa 2008. Uusi organisaatiorakenne ja
Fortumin johtamismalli ovat olleet käytössä syyskuun 2008 alusta lähtien.

Syyskuussa Fortum ilmoitti saavansa noin 1,5 miljoonan tonnin edestä
päästövähennysyksikköjä yhteistoteutusprojekteista, jotka toteutetaan
TGC-10:ssä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi-syyskuussa olivat 2 210
(646) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 716 (382)
miljoonaa euroa.

SÄHKÖNTUOTANTO

Kesäkuussa Fortum ja Hafslund Infratek ASA tekivät aiesopimuksen tavoitteenaan
yhdistää Fortum Servicen Infrastructure Solutions -toiminta Hafslund
Infratekiin. Järjestely koskee kaikkia Infrastructure Solutionsin toimintoja
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yhteensä 1 060:tä Fortumin työntekijää.
Suunnitelman mukaan Fortum saa uusia liikkeeseenlaskettavia osakkeita Hafslund
Infratek ASA:sta, joka on listattu Oslon pörssiin. Transaktion myötä Fortumin
omistusosuudeksi yhdistetyssä yhtiössä tulee 33 %. Hafslund Infratekin nykyinen
enemmistöosakas Hafslund ASA omistaa yhdistetyn yhtiön osakkeista 43,3 %.
Toimintojen yhdistämisprosessi jatkui kolmannella neljänneksellä. Lokakuun
alussa osapuolet sopivat jatkavansa alkuperäistä aiesopimusta syyskuun lopusta.
Tavoitteena on saada sopimus solmittua lokakuun aikana.

SÄHKÖNSIIRTO

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 203 (119) miljoonaa euroa.
Automaattisen mittarinluennan investoinnit muodostivat 84 (11) miljoonaa euroa
segmentin investoinneista.

VENÄJÄ

Fortum on tehnyt TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden mukaisen
ostotarjouksen. Tarjousaika oli 30.4.-18.7.2008. Tarjouksen kohteena oli 23,51 %
TGC-10:n osakepääomasta, ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa (noin 3 euroa)
osakkeelta, joka maksetaan kokonaan käteisenä. Tarjoushinta on sama kuin se,
minkä Fortum maksoi huutokaupassa ja osakeannissa, ja siihen sisältyy huomattava
preemio markkinahintaan nähden. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus
TGC-10:ssä oli yli 93 %, ja siihen mennessä Fortum oli maksanut
lunastustarjouksen alaisista osakehankinnoista noin 440 miljoonaa euroa.
Osakekauppojen selvitys on vielä kesken, ja lunastustarjouksen lopulliset
tulokset saadaan ja julkistetaan lokakuun 2008 loppuun mennessä.

Mikäli Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä ylittää lunastustarjouksen seurauksena
95 %, Fortum voi lunastaa loput TGC-10:n osakkeet. Pakkolunastus vaatii
kuitenkin Venäjän viranomaisen päätöksen.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 266 miljoonalla eurolla 6 520
miljoonaan euroon (vuoden 2007 lopussa 4 466 milj. euroa). Nettovelan kasvu
kolmannella neljänneksellä johtui pääasiassa TGC-10:n vähemmistöosakkaille
tehdystä lunastusvelvollisuuden mukaisesta ostotarjouksesta, jonka myötä Fortum
kasvatti omistusosuuttaan 76 %:sta yli 93 %:iin ja maksoi ostamistaan osakkeista
440 miljoonaa euroa. Velan lisäys rahoitettiin nostamalla aikaisemmin sovittuja
luottolimiittejä. Lukuun ottamatta yritystodistusten uudelleenrahoittamista (598
miljoonaa euroa liikkeeseenlaskettuna neljänneksen lopussa), neljänneksen aikana
ei tehty uusia rahoitusjärjestelyjä.

Maksuvalmius pysyi vahvana: neljänneksen lopussa käteistä (663 miljoonaa euroa)
ja pankkitalletuksia (516 miljoonaa euroa) oli yhteensä 1 179 miljoonaa euroa
(josta 1 109 miljoonaa euroa TGC-10:ssä) ja käyttämättömiä luottolimiittejä 2,4
miljardia euroa.

Lokakuussa Fortum teki lisänoston 500 miljoonan euron luottolimiiteistään, jolla
katetaan kaikki vuonna 2008 erääntyvät velat (468 miljoonaa euroa). Vuonna 2008
erääntyvistä veloista 435 miljoonaa euroa on yritystodistusrahoitusta.

Vuosina 2009 ja 2010 ei eräänny huomattavia velkoja. Vuonna 2009 noin 172
miljoonaa euroa velkaa erääntyy ensimmäisellä neljänneksellä ja 286 miljoonaa
euroa loppuvuoden aikana. Vuonna 2009 erääntyvistä veloista 163 miljoonaa euroa
on yritystodistusrahoitusta. Vuonna 2010 erääntyvää velkaa on 634 miljoonaa
euroa. Vuonna 2011 erääntyy 2 000 miljoonan euron luottolimiitti, ja vuonna 2011
erääntyvät velat ovat yhteensä 2 268 miljoonaa euroa.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,8
(1,9 vuoden 2007 lopussa). Nettovelkaa kasvatti vuonna 2008 ostettu 93 % osuus
TGC-10:ssä sekä osingonmaksu.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 185 (117) miljoonaa euroa. Kasvu johtui
keskimääräisen nettovelan kasvusta ja korkojen noususta vuoden 2008 yhdeksän
ensimmäisen kuukauden aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia 5 (4)
miljoonaa euroa.

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A- (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa 2008 myytiin yhteensä 466,5 (647,9) miljoonaa Fortum Oyj:n
osaketta, ja kokonaisvaihto oli 12 834 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo
neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 20 928
miljoonaa euroa. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden korkein noteeraus Fortum
Oyj:n osakkeille Nasdaq OMX Helsingissä oli 33,00 euroa ja alin 21,24 euroa.
Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 27,55 euroa. Neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 23,58 (25,74) euroa.

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuoden 2008 yhdeksän ensimmäisen
kuukauden aikana kaikkiaan 0,7 miljoonaa optiota yhteensä 17,2 miljoonalla
eurolla.

Yhteensä 325 987 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin
kaupparekisteriin vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen
lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lopussa
Fortum Oyj:n osakepääoma on 3 043 297 262 euroa ja rekisteriin merkittyjen
osakkeiden kokonaismäärä 887 517 430. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä
1 108 355,80 eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja neljänneksen lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 % osuuteen (849 615 osaketta)
Fortumin neljänneksen lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Neljänneksen lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,9
%.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 13 585 (8 305).
Kauden lopussa henkilömäärä oli 15 785 (8 310). Henkilöstömäärän kasvu johtui
TGC-10:n hankinnasta.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum osallistuu noin 25 % osuudella Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön
(Olkiluoto 3) rakennusprojektiin. Yksikön rakentava ja omistava yhtiö
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on saanut uuden aikataulun toimittajalta
(AREVA-Siemens). Uusien tietojen perusteella TVO arvioi tällä hetkellä, että
ydinvoimalaitosyksikön käyttöönotto saattaa siirtyä vuoteen 2012, kun
aikaisemmin sen odotettiin tapahtuvan vuonna 2011. Lisäksi TVO on todennut, että
toimitus on sovittu kiinteällä hinnalla eikä se ole sopimassa laitoksen
toimittajan kanssa Arevan tappioiden jakamisesta toisin kuin joukkoviestimissä
esitetyissä tiedoissa on annettu ymmärtää.

Fortum ja Jyväskylän Energia sopivat 21.10.2008, että Fortum myy 60 %
omistuksensa Jyväskylän Energiantuotanto Oy:stä Jyväskylän Energialle. Kauppa ja
siihen liittyvät järjestelyt tulevat voimaan tammikuun 2009 alusta. Kaupan myötä
vastapainelaitoksen omistus (115 MW sähköteho, 610 MW kaukolämpöteho ja 110 MW
prosessihöyrykapasiteetti) ja myös voimalaitoskiinteistö siirtyy Jyväskylän
Energialle. Myytävien osakkeiden kauppahinta on noin 40 miljoonaa euroa.
Kaupasta
kirjataan myyntivoitto Heat segmentin neljännen neljänneksen liikevoittoon.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnat ja polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit
vaikuttavat myös Fortumin raportoituun tulokseen.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2007 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on
Venäjän sähköalan uudistuksen jatkuminen. Heinäkuun alussa vapautettujen
sähkömarkkinoiden osuus nousi 15 prosentista 25 prosenttiin. Samaan aikaan
kapasiteettimarkkinat aloitettiin vastaavalla vapausasteella. Ensimmäinen
kapasiteettihuutokauppa vuodelle 2008 pidettiin heinäkuussa. Pitkän aikavälin
kapasiteettimarkkinoiden säännöt ovat valmisteilla. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan olevan vapautuneet kokonaan vuonna 2011.

Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman,
jonka arvo on noin 2,2 miljardia euroa TGC-10:n alkuperäisen arvion mukaan.
Ohjelman arvioidaan valmistuvan vuonna 2013. TGC-10:n investointiohjelmaan
liittyvät sopimusvelvoitteet sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden
tuotantokapasiteetin käyttöönottoon.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
hieman alle yhden prosentin vuosivauhtia. Muutos yleisessä taloudellisessa
tilanteessa voi vaikuttaa lyhyen aikavälin sähkön kysyntään.

Lokakuun 2008 alkupuolella Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 11 TWh alle vuoden 2007 vastaavan tason. Lokakuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 22-23 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodelle 2008 oli noin 53-58 euroa megawattitunnilta, vuodelle 2009 noin
51-55 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2010 noin 50-53 euroa
megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantovolyymejään,
spot-hinnan 1 euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50 miljoonan
euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Lokakuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 46 euroon megawattitunnilta
loppuvuodeksi 2008. Kalenterivuodeksi 2009 segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 55 % noin 53 euroon
megawattitunnilta ja kalenterivuodeksi 2010 noin 20 % noin 55 euroon
megawattitunnilta.

Raportoidut suojausasteet voivat muuttua huomattavasti Fortumin
sähköjohdannais-markkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta
vuosina 2008 ja 2009. Fortum arvioi parhaillaan mahdollisuuksia uusiin
tehokkuusparannuksiin TGC-10:ssä. Aikaisemmin ilmoitettujen vähintään 30
miljoonan euron vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan ylittyvän.

Fortumin tulos vuoden 2008 yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta oli hyvä.
Konsernin taloudellinen asema ja maksuvalmius ovat vahvoja. Joustavan ja
ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on jatkossakin hyvissä
asemissa.

Espoo, 21.10.2008
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset
-standardin, mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 7. huhtikuuta 2009.

Vuosikertomus tilikaudelta 2008 julkaistaan viimeistään viikolla 12.

Tulostiedotus vuonna 2009:
Tammi-joulukuun 2008 tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2009 arviolta klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 28.4.2009 noin klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2009 noin klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2009 noin klo 9.00


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-SYYSKUU 2008                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                   |          |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               | Liit | III/  | III/  | I-III | I-III/ | 2007   | Edelli |
|                    | e    | 2008  | 2007  | /     | 2007   |        | set    |
|                    |      |       |       | 2008  |        |        | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        | 4    | 1 272 | 860   | 4 034 | 3 159  | 4 479  | 5 354  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot        |      | 56    | 261   | 75    | 309    | 393    | 159    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja     |      | -479  | -287  | -1    | -1 089 | -1 572 | -1 948 |
| palvelut           |      |       |       | 465   |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    |      | -156  | -109  | -429  | -359   | -495   | -565   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         | 4,   | -137  | -113  | -383  | -336   | -451   | -498   |
| arvonalentumiset   | 12   |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut         |      | -161  | -102  | -480  | -357   | -507   | -630   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |      | 395   | 510   | 1 352 | 1 327  | 1 847  | 1 872  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja | 4,   | 8     | 6     | 78    | 223    | 241    | 96     |
| yhteisyritysten    | 13   |       |       |       |        |        |        |
| voitosta           |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut         |      | -100  | -57   | -255  | -156   | -220   | -319   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot        |      | 33    | 21    | 77    | 49     | 76     | 104    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten      |      | 8     | 2     | 5     | 4      | 7      | 8      |
| käyvän arvon       |      |       |       |       |        |        |        |
| muutokset          |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät  |      | -7    | -11   | -12   | -14    | -17    | -15    |
| - netto            |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  |      | -66   | -45   | -185  | -117   | -154   | -222   |
| -kulut             |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen       |      | 337   | 471   | 1 245 | 1 433  | 1 934  | 1 746  |
| veroja             |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          | 9    | -69   | -44   | -256  | -218   | -326   | -364   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto      |      | 268   | 427   | 989   | 1 215  | 1 608  | 1 382  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:      |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |      | 284   | 431   | 979   | 1 184  | 1 552  | 1 347  |
| omistajille        |      |       |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle      |      | -16   | -4    | 10    | 31     | 56     | 35     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |      | 268   | 427   | 989   | 1 215  | 1 608  | 1 382  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |   |   |      |      |      |       |       |       |
| kuuluvasta voitosta     |   |   |      |      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu           | 10         |      |      |      |       |       |       |
| osakekohtainen     |            |      |      |      |       |       |       |
| tulos (euroa per   |            |      |      |      |       |       |       |
| osake)             |            |      |      |      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton           |   |   | 0,32 | 0,48 | 1,10 | 1,33  | 1,74  | 1,52  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu             |   |   | 0,32 | 0,48 | 1,10 | 1,33  | 1,74  | 1,52  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                   |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                             | Liite | 30.9.     | 30.9.     | 31.12.200 |
|                                  |       | 2008      | 2007      | 7         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                            |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat              |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet           | 12    | 427       | 76        | 85        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto   | 12    | 13 037    | 11 407    | 11 343    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja             | 4, 13 | 2 331     | 2 755     | 2 853     |
| yhteisyrityksissä                |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                    | 16    | 561       | 510       | 516       |
| ydinjätehuoltorahastosta         |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset   |       | 72        | 104       | 99        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      |       | 0         | 3         | 3         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit           | 6     | 242       | 117       | 153       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset         |       | 827       | 718       | 736       |
| saamiset                         |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä     |       | 17 497    | 15 690    | 15 788    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat              |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                  |       | 358       | 321       | 285       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit           | 6     | 368       | 125       | 140       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  |       | 1 144     | 718       | 1 034     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset             |       | 516       | -         | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahat ja pankkisaamiset       |       | 663       | 815       | 427       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                   | 15    | 1 179     | 815       | 427       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä     |       | 3 049     | 1 979     | 1 886     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                   |       | 20 546    | 17 669    | 17 674    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                       |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva    |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                       |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                      | 14    | 3 043     | 3 039     | 3 040     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma               |       | 83        | 78        | 78        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut     |       | 200       | 746       | 715       |
| rahastot                         |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat            |       | 4 253     | 4 356     | 4 526     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |       | 7 579     | 8 219     | 8 359     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                  |       | 478       | 274       | 292       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä              |       | 8 057     | 8 493     | 8 651     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA                    |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma      |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras  | 15    | 6 776     | 4 583     | 4 288     |
| pääoma                           |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit           | 6     | 177       | 131       | 139       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         |       | 1 810     | 1 715     | 1 687     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset  | 16    | 561       | 510       | 516       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut varaukset |       | 290       | 152       | 144       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma  |       | 464       | 476       | 486       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma      |       | 10 078    | 7 567     | 7 260     |
| yhteensä                         |       |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma     |   |      |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras |   | 15   | 923      | 688      | 605       |
| pääoma                          |   |      |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit          |   | 6    | 331      | 172      | 260       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen      |      | 1 157    | 749      | 898       |
| vieras pääoma                       |      |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma     |   |      | 2 411    | 1 609    | 1 763     |
| yhteensä                        |   |      |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä          |   |      | 12 489   | 9 176    | 9 023     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma     |   |      | 20 546   | 17 669   | 17 674    |
| yhteensä                        |   |      |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          | Osak | Muu | Käyvä | Omat  | Kerty | Emoyh  | Vähem  | Yh    |
|               | e-   | sid | n     | osakk | neet  | tiön   | mistö  | teens |
|               | pääo | ot  | arvon | eet   | voit  | omista | osuus  | ä     |
|               | ma   | tu  | rahas |       | tova  | jille  |        |       |
|               |      | pää | to ja |       | rat   | kuulu  |        |       |
|               |      | oma | muut  |       |       | va     |        |       |
|               |      |     | rahas |       |       | osuus  |        |       |
|               |      |     | tot   |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 78  | 715   | -     | 4 526 | 8 359  | 292    | 8 651 |
| 31.12.2007    | 040  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |      |     | -36   |       | -40   | -76    | -33    | -109  |
| muut          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset     |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran   |      |     | 1     |       |       | 1      |        | 1     |
| suojaukset    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän   |      |     | -482  |       |       | -482   | -1     | -483  |
| arvon         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset 1)  |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -    | 0   | -517  | -     | -40   | -557   | -34    | -591  |
| pääomaan      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kirjatut erät |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |      |     |       |       | 979   | 979    | 10     | 989   |
| voitto        |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella      | -    | 0   | -517  | -     | 939   | 422    | -24    | 398   |
| kirjatut      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| tuotot ja     |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kulut         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt      | 3    |     |       |       |       | 3      |        | 3     |
| optio-oikeude |      |     |       |       |       |        |        |       |
| t             |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |      |     |       |       | -1    | -1 198 |        | -1    |
| 2)            |      |     |       |       | 198   |        |        | 198   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      | 5   |       |       | -5    | 0      |        | 0     |
| sidotun ja    |      |     |       |       |       |        |        |       |
| vapaan oman   |      |     |       |       |       |        |        |       |
| pääoman       |      |     |       |       |       |        |        |       |
| välillä       |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      |     | 2     |       | -9    | -7     | 210    | 203   |
| yrityshankint |      |     |       |       |       |        |        |       |
| ojen          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteydessä    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 83  | 200   | -     | 4 253 | 7 579  | 478    | 8 057 |
| 30.09.2008    | 043  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 74  | 511   | -     | 4 300 | 7 908  | 253    | 8 161 |
| 31.12.2006    | 023  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |      |     | 19    |       | -4    | 15     | -5     | 10    |
| muut          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset     |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran   |      |     | -90   |       |       | -90    |        | -90   |
| suojaukset    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän   |      |     | 306   |       | -3    | 303    |        | 303   |
| arvon         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset 1)  |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -    | -   | 235   | -     | -7    | 228    | -5     | 223   |
| pääomaan      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kirjatut erät |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |      |     |       |       | 1 184 | 1 184  | 31     | 1 215 |
| voitto        |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella      | -    | -   | 235   | -     | 1 177 | 1 412  | 26     | 1 438 |
| kirjatut      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| tuotot ja     |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kulut         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt      | 16   |     |       |       |       | 16     |        | 16    |
| optio-oikeude |      |     |       |       |       |        |        |       |
| t             |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |      |     |       |       | -1    | -1 122 |        | -1    |
| 2)            |      |     |       |       | 122   |        |        | 122   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      | 4   |       |       | -4    | 0      |        | 0     |
| sidotun ja    |      |     |       |       |       |        |        |       |
| vapaan oman   |      |     |       |       |       |        |        |       |
| pääoman       |      |     |       |       |       |        |        |       |
| välillä       |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      |     |       |       | 5     | 5      | -5     | 0     |
| yrityshankint |      |     |       |       |       |        |        |       |
| ojen          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteydessä    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 78  | 746   | -     | 4 356 | 8 219  | 274    | 8 493 |
| 30.9.2007     | 039  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 74  | 511   | -     | 4 300 | 7 908  | 253    | 8 161 |
| 31.12.2006    | 023  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja |      |     | 10    |       | -25   | -15    | -11    | -26   |
| muut          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset     |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran   |      |     | -168  |       |       | -168   | -2     | -170  |
| suojaukset    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän   |      |     | 362   |       |       | 362    |        | 362   |
| arvon         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| muutokset 1)  |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan | -    | -   | 204   | -     | -25   | 179    | -13    | 166   |
| pääomaan      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kirjatut erät |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |      |     |       |       | 1 552 | 1 552  | 56     | 1 608 |
| voitto        |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella      | -    | -   | 204   | -     | 1 527 | 1 731  | 43     | 1 774 |
| kirjatut      |      |     |       |       |       |        |        |       |
| tuotot ja     |      |     |       |       |       |        |        |       |
| kulut         |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteensä      |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt      | 17   |     |       |       |       | 17     |        | 17    |
| optio-oikeude |      |     |       |       |       |        |        |       |
| t             |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |      |     |       |       | -1    | -1 122 |        | -1    |
| 2)            |      |     |       |       | 122   |        |        | 122   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien         |      |     |       | -175  |       | -175   |        | -175  |
| osakkeiden    |      |     |       |       |       |        |        |       |
| ostot         |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien         |      |     |       | 175   | -175  | 0      |        | 0     |
| osakkeiden    |      |     |       |       |       |        |        |       |
| mitätöinti    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      | 4   |       |       | -4    | 0      |        | 0     |
| sidotun ja    |      |     |       |       |       |        |        |       |
| vapaan oman   |      |     |       |       |       |        |        |       |
| pääoman       |      |     |       |       |       |        |        |       |
| välillä       |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset     |      |     |       |       |       | 0      | -4     | -4    |
| yrityshankint |      |     |       |       |       |        |        |       |
| ojen          |      |     |       |       |       |        |        |       |
| yhteydessä    |      |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    | 3    | 78  | 715   | -     | 4 526 | 8 359  | 292    | 8 651 |
| 31.12.2007    | 040  |     |       |       |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin     |
| vaikutuksen vuonna 2007.                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liite 13 Muutokset     |     |       |      |       |        |    |    |
| osakkuus-ja                  |     |       |      |       |        |    |    |
| yhteisyritysosuuksissa.      |     |       |      |       |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11     |      |     |       |      |       |        |    |    |
| Osakekohtainen        |      |     |       |      |       |        |    |    |
| osinko.               |      |     |       |      |       |        |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             | Lii | III/      | III/  | I-III/ | I-III | 2007  | Edelli |
|                  | te  | 2008      | 2007  | 2008   | /     |       | set    |
|                  |     |           |       |        | 2007  |       | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |        |        |       |        |       |       |        |
| kassavirta       |        |        |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      |     | 532       | 623   | 1 735  | 1 663 | 2 298 | 2 370  |
| ennen poistoja   |     |           |       |        |       |       |        |
| (Käyttökate)     |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja   |     | -56       | -263  | -38    | -268  | -286  | -56    |
| kulut, joihin ei |     |           |       |        |       |       |        |
| liity maksua     |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja  |     | -13       | -6    | -93    | 89    | -10   | -192   |
| toteutuneet      |     |           |       |        |       |       |        |
| kurssierot       |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut         |     | -79       | -83   | -279   | -320  | -383  | -342   |
| välittömät verot |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen |     | 384       | 271   | 1 325  | 1 164 | 1 619 | 1 780  |
| käyttöpääoman    |     |           |       |        |       |       |        |
| muutosta         |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman    |     | 17        | -16   | 115    | 161   | 51    | 5      |
| muutos           |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan   |     | 401       | 255   | 1 440  | 1 325 | 1 670 | 1 785  |
| kassavirta       |     |           |       |        |       |       |        |
| yhteensä         |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien    |     |           |       |        |       |       |        |
| kassavirta       |     |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusin | 4,  | -301      | -128  | -680   | -341  | -592  | -931   |
| vestoinnit1)     | 12  |           |       |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut         | 7     | -442    | -2    | -1    | -10    | -10    | -1 206 |
| tytäryhtiöosakk |       |         |       | 206   |        |        |        |
| eet pl.         |       |         |       |       |        |        |        |
| ostettujen      |       |         |       |       |        |        |        |
| yhtiöiden       |       |         |       |       |        |        |        |
| rahavarat       |       |         |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut         | 13    | 0       | -245  | -8    | -245   | -271   | -34    |
| osakkuusyrityso |       |         |       |       |        |        |        |
| sakkeet 2)      |       |         |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |   |      | 0      | 0     | -1     | -2    | -4     | -3    |
| osakkeiden     |   |      |        |       |        |       |        |       |
| ostot          |   |      |        |       |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuud |   |      | 4      | 3     | 9      | 12    | 14     | 11    |
| en myynnit     |   |      |        |       |        |       |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt          | 7     | 1       | 0     | 1     | 0      | 0      | 1      |
| tytäryhtiöosakk |       |         |       |       |        |        |        |
| eet pl.         |       |         |       |       |        |        |        |
| myytyjen        |       |         |       |       |        |        |        |
| yhtiöiden       |       |         |       |       |        |        |        |
| rahavarat       |       |         |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt          | 13    | 24     | 298   | 24     | 302    | 304    | 26     |
| osakkuusyrityso |       |        |       |        |        |        |        |
| sakkeet         |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden          |       | 0      | 0     | 0      | 0      | 29     | 29     |
| osakkeiden      |       |        |       |        |        |        |        |
| myynnit         |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden          |       | -28    | -19   | -78    | -56    | -79    | -101   |
| sijoitusten     |       |        |       |        |        |        |        |
| muutos          |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien   |       | -742   | -93   | -1 939 | -340   | -609   | -2 208 |
| kassavirta      |       |        |       |        |        |        |        |
| yhteensä        |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta      |       | -341   | 162   | -499   | 985    | 1 061  | -423   |
| ennen           |       |        |       |        |        |        |        |
| rahoitusta      |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen     |       |        |       |        |        |        |        |
| kassavirta      |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos |       | 257    | -230  | 2 578  | 779    | 488    | 2 287  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako     |       | 0      | 0     | -1 198 | -1 122 | -1 122 | -1 198 |
| yhtiön          |       |        |       |        |        |        |        |
| osakkeenomistaj |       |        |       |        |        |        |        |
| ille            |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien           |       | 0      | 0     | 0      | 0      | -175   | -175   |
| osakkeiden      |       |        |       |        |        |        |        |
| ostot           |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |       | -10    | 5     | -134   | 16     | 18     | -132   |
| rahoituserät    |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen     |       | 247    | -225  | 1 246  | -327   | -791   | 782    |
| kassavirta      |       |        |       |        |        |        |        |
| yhteensä        |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman       |       |        |       |        |        |        |        |
| mukainen        |       |        |       |        |        |        |        |
| likvidien       |       |        |       |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos  |       | -94    | -63   | 747    | 658    | 270    | 359    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan muutokset          |       |       | III/2008 |        | I-III/20 |
|                               |       |       |          |        | 08       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka 30.6.2008 ja       |       |       | 6 254    |        | 4 466    |
| 31.12.2007 vastaavasti        |       |       |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                    |       |       | -92      |        | -96      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttökate                 |       |       | 532      |        | 1 735    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut rahoituskulut, verot ja muut tuotot  | -148     |        | -410     |
| ja kulut, joihin ei liity maksua              |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttöpääoman muutokset    |       |       | 17       |        | 115      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttöomaisuusinvestoinnit |       |       | -301     |        | -680     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Yrityshankinnat            |       |       | -442     |        | -1 215   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Yritysmyynnit              |       |       | 29       |        | 34       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos korollisissa           |       |       | -28      |        | -78      |
| saamisissa                    |       |       |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Osingot                    |       |       | 0        |        | -1 198   |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Muut rahoitustoiminnot     |       |       | -10      |        | -134     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirta (- nettovelan |       |       | -351     |        | -1 831   |
| kasvu)                        |       |       |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat hankituissa yhtiöissä  |       |       | -        |        | 274      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjojen käpien arvojen    |       |          |        |          |
| muutos ja                             |       |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset jaksotettuun      |       |       | 7        |        | 45       |
| hankintamenoon                |       |       |          |        |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden lopussa     |       |       | 6 520    |        | 6 520    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUV |       |       |       |        |        |       |       |        |
| UT        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      | 30.9. | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9.  | 30.6. | 31.3. | Edelli |
|           | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007   | 2007  | 2007  | set    |
|           |       |       |       |        |        |       |       | 12 kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökat | 1 735 | 1 203 | 720   | 2 298  | 1 663  | 1 040 | 602   | 2 370  |
| e, MEUR   |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osa | 1,10  | 0,78  | 0,51  | 1,74   | 1,33   | 0,85  | 0,59  | 1,52   |
| ke        |       |       |       |        |        |       |       |        |
| (laimenta |       |       |       |        |        |       |       |        |
| maton),   |       |       |       |        |        |       |       |        |
| EUR       |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitett | 15    | 15    | 16    | 13 544 | 13 764 | 13    | 12    | 15 756 |
| u pääoma, | 756   | 593   | 868   |        |        | 503   | 593   |        |
| MEUR      |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolline | 6 520 | 6 254 | 5 228 | 4 466  | 4 456  | 4 610 | 3 932 | N/A    |
| n         |       |       |       |        |        |       |       |        |
| nettovelk |       |       |       |        |        |       |       |        |
| a, MEUR   |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöoma |       |       |       |        |        |       |       |        |
| isuusinve |       |       |       |        |        |       |       |        |
| stoinnit  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja        | 2 210 | 1 459 | 1 227 | 972    | 646    | 253   | 115   | 2 536  |
| bruttoinv |       |       |       |        |        |       |       |        |
| estoinnit |       |       |       |        |        |       |       |        |
| osakkeisi |       |       |       |        |        |       |       |        |
| in, MEUR  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöoma | 716   | 408   | 175   | 655    | 382    | 236   | 100   | 989    |
| isuusinve |       |       |       |        |        |       |       |        |
| stoinnit, |       |       |       |        |        |       |       |        |
| MEUR      |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetu | 13,7  | 14,6  | 17,3  | 16,5   | 15,1   | 14,8  | 18,0  | 14,1   |
| n pääoman |       |       |       |        |        |       |       |        |
| tuotto, % |       |       |       |        |        |       |       |        |
| 1)        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |       |       |       | 14,0   |        |       |       |        |
| sijoitetu |       |       |       |        |        |       |       |        |
| n pääoman |       |       |       |        |        |       |       |        |
| tuotto, % |       |       |       |        |        |       |       |        |
| 2)        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman      | 15,7  | 17,2  | 21,0  | 19,1   | 17,8   | 17,2  | 21,1  | 16,7   |
| pääoman   |       |       |       |        |        |       |       |        |
| tuotto, % |       |       |       |        |        |       |       |        |
| 1)        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |       |       |       | 15,8   |        |       |       |        |
| oman      |       |       |       |        |        |       |       |        |
| pääoman   |       |       |       |        |        |       |       |        |
| tuotto, % |       |       |       |        |        |       |       |        |
| 2)        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelk | 2,8   | 2,6   | 1,8   | 1,9    | 2,1    | 2,2   | 1,6   | 2,8    |
| a/käyttök |       |       |       |        |        |       |       |        |
| ate 1)    |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu  |       |       |       | 2,2    | 2,3    |       |       |        |
| nettovelk |       |       |       |        |        |       |       |        |
| a/käyttök |       |       |       |        |        |       |       |        |
| ate 3)    |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate | 7,6   | 8,6   | 14,1  | 12,8   | 12,4   | 11,5  | 15,3  | 8,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirt |       |       |       |        |        |       |       |        |
| a ennen   |       |       |       |        |        |       |       |        |
| käyttöpää |       |       |       |        |        |       |       |        |
| oman      |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| muutosta/ | 27,1  | 30,1  | 42,9  | 36,3   | 33,9   | 36,1  | 45,5  | 27,3   |
| korolline |       |       |       |        |        |       |       |        |
| n         |       |       |       |        |        |       |       |        |
| nettovelk |       |       |       |        |        |       |       |        |
| a, % 1)   |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantu | 81    | 77    | 56    | 52     | 52     | 58    | 52    | N/A    |
| misaste,  |       |       |       |        |        |       |       |        |
| %         |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       | 8,49  | 8,08  | 9,53  | 9,43   | 9,21   | 8,68  | 8,22  | N/A    |
| pääoma/os |       |       |       |        |        |       |       |        |
| ake, EUR  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarais | 39    | 39    | 44    | 49     | 48     | 46    | 43    | N/A    |
| uusaste,  |       |       |       |        |        |       |       |        |
| %         |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst | 13    | 12    | 8 356 | 8 304  | 8 305  | 8 257 | 8 165 | N/A    |
| ö         | 585   | 603   |       |        |        |       |       |        |
| keskimäär |       |       |       |        |        |       |       |        |
| in        |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöst | 15    | 16    | 15    | 8 303  | 8 306  | 8 541 | 8 190 | N/A    |
| ön        | 785   | 069   | 689   |        |        |       |       |        |
| lukumäärä |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeide | 887   | 887   | 887   | 889    | 890    | 890   | 890   | 887    |
| n         | 241   | 131   | 085   | 997    | 984    | 770   | 263   | 398    |
| lukumäärä |       |       |       |        |        |       |       |        |
| keskimäär |       |       |       |        |        |       |       |        |
| in, 1 000 |       |       |       |        |        |       |       |        |
| osaketta  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennet |       |       |       |        |        |       |       |        |
| tu        |       |       |       |        |        |       |       |        |
| osakkeide |       |       |       |        |        |       |       |        |
| n         |       |       |       |        |        |       |       |        |
| keskimäär |       |       |       |        |        |       |       |        |
| äinen     |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukumäärä | 887   | 888   | 888   | 891    | 892    | 893   | 893   | 887    |
| , 1 000   | 986   | 165   | 177   | 395    | 815    | 140   | 252   | 502    |
| osaketta  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisterö | 887   | 887   | 887   | 886    | 892    | 891   | 890   | N/A    |
| ityjen    | 517   | 191   | 123   | 683    | 119    | 472   | 685   |        |
| osakkeide |       |       |       |        |        |       |       |        |
| n määrä,  |       |       |       |        |        |       |       |        |
| 1 000     |       |       |       |        |        |       |       |        |
| osaketta  |       |       |       |        |        |       |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu REC:in ja Lenenergon myyntivoitoilla vuonna 2007, jotka          |
| toteutuivat vuoden 2007 ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä, eivätkä |
| siten vaikuta                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä edellisen 12 kk lukuihin.          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden myynnistä toteutunut |
| 232 miljoonan euron myyntivoitto.                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 23.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2007 tilinpäätöksen kanssa.
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2007
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.
Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia
segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum perusti
uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen uusi segmenttirakenne
muodostui yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä
sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä. Segmenttirakenteen
muutoksen seurauksena Fortum otti käyttöön IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
-standardin aikaistetusti.
Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:
- TGC-10, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso
liitetieto 7)
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut

Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa
osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto
-segmentistä Muut -segmenttiin.
Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole
tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta
yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation, Portfolio
Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. Generation ja
PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden yhtenäisen
raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole käytössä erillistä
hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö tarjoaa palveluita sekä
konsernin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, mutta sen keskeinen
liiketoiminta liittyy olennaisena osana Generation -liiketoimintayksikön
toimintaan. Liiketoiminnan luonteen, asiakkaiden jne. samankaltaisuuden
perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt muodostavat Heat - segmentin.
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien kohdentaminen
konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat liiketoimintayksiköiden
vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin sisältyy osuus osakkuusyritysten
tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun pääoman tuottoon
liiketoimintayksiköittäin.
Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti. Segmenttien
väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta asiakaskunnasta sekä
asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen, Fortumilla ei ole
yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi olennainen Fortumin
kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy tuottamansa sähkön
pääosin Nord Poolin kautta. Lisätietoa segmenttien liiketoiminnasta ja
maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä
liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.
Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta,
jotka vaikuttavat seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä
uuteeen Venäjä -segmenttiin
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä
uuteen Venäjä -segmenttiin
- Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin REC:in
osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä, on siirretty Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin
Uudet tulkinnat
Seuraavat uudet tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2008:
- IFRIC 11 IFRS 2: Konserniyhtioiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat
liiketoimet. Fortumin osakepohjaiset kannustinohjelmat eivät kuulu IFRIC 11
tulkinnan soveltamisalaan, koska ne ovat käteisvaroin maksettavia järjestelyjä.
- IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän
yläraja, vähimmäisvaatimukset ja näiden välinen yhteys. IFRIC 14 tulkinta antaa
ohjeita siihen, kuinka IAS 19 -standardin mukaisen järjestelyn taseeseen
merkittyä omaisuuserää tulee arvioida erityisesti kun järjestelyyn liittyy
vähimmäisrahastointivaatimus. IFRIC 14 tulkinnalla ei arvioida olevan
merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tulkintaa ei ole vielä
hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
- IFRIC 12 Service concession arrangements (Palvelutoimilupajärjestelyt).
Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä mikään konserniyhtiö ei
ole tulkinnan tarkoittama julkisen sektorin palveluja tarjoava operaattori.
Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
Näillä uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta raportoituun
tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin.
Lisätietoa osakkuusyritysten laskentaperiaatteista, katso liite 13.

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2007.
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         | III/   | III/    | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| MEUR                | 2008   | 2007    | 2008   | 2007    |        | et      |
|                     |        |         |        |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti ilman  | 837    | 483     | 2 405  | 1 673   | 2 370  | 3 102   |
| välillisiä veroja   |        |         |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti       | 196    | 154     | 858    | 744     | 1 096  | 1 210   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 162    | 157     | 553    | 535     | 729    | 747     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit        | 77     | 66      | 218    | 207     | 284    | 295     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 1 272  | 860     | 4 034  | 3 159   | 4 479  | 5 354   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO         | III/   | III/200 | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| SEGMENTEITTÄIN      | 2008   | 7       | 2008   | 2007    |        | et      |
| MEUR                |        |         |        |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 718    | 502     | 2 156  | 1 665   | 2 350  | 2 841   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | -79    | 70      | -5     | 318     | 323    | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | 226    | 186     | 1 003  | 917     | 1 356  | 1 442   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | -4     | 4       | 3      | 39      | 38     | 2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 171    | 166     | 583    | 563     | 769    | 789     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | 2      | 2       | 7      | 6       | 9      | 10      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 461    | 331     | 1 391  | 1 201   | 1 683  | 1 873   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | 61     | 30      | 127    | 106     | 155    | 176     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | 140    | -       | 292    | -       | -      | 292     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | -      | -       | -      | -       | -      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 21     | 19      | 62     | 60      | 81     | 83      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä    | 20     | 17      | 61     | 52      | 72     | 81      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus   | -465   | -221    | -1 260 | -726    | -1 163 | -1 697  |
| 1)                  |        |         |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit        | 0      | -123    | -193   | -521    | -597   | -269    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 1 272  | 860     | 4 034  | 3 159   | 4 479  | 5 354   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan konsernitasolla   |
| ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä       |
| hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO         | III/   | III/200 | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| SEGMENTEITTÄIN      | 2008   | 7       | 2008   | 2007    |        | et      |
| MEUR                |        |         |        |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 438    | 221     | 1 129  | 764     | 1 115  | 1 480   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | -15    | -2      | 152    | 173     | 294    | 273     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 50     | 50      | 187    | 182     | 233    | 238     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | -17    | 15      | -6     | 10      | 12     | -4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | -39    | 232     | -72    | 232     | 244    | -60     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -22    | -6      | -38    | -34     | -51    | -55     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 395    | 510     | 1 352  | 1 327   | 1 847  | 1 872   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN   | III/   | III/    | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| LIIKEVOITTO         | 2008   | 2007    | 2008   | 2007    |        | et      |
| SEGMENTEITTÄIN      |        |         |        |         |        | 12 kk   |
| MEUR                |        |         |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 371    | 185     | 1 150  | 732    | 1 095   | 1 513   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | -7     | -3      | 141    | 170    | 290     | 261     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 49     | 51      | 185    | 181    | 231     | 235     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | -8     | 11      | -33    | 0      | -1      | -34     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | -39    | -       | -72    | -      | -       | -72     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -13    | -6      | -34    | -35    | -51     | -50     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   | 353    | 238     | 1 337  | 1 048  | 1 564   | 1 853   |
| liikevoitto         |        |         |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset     | 15     | 232     | 17     | 237    | 250     | 30      |
| erät                |        |         |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 27     | 40      | -2     | 42     | 33      | -11     |
| vertailukelpoisuute |        |         |        |        |         |         |
| en vaikuttavat erät |        |         |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 395    | 510     | 1 352  | 1 327  | 1 847   | 1 872   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET     | III/   | III/    | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| ERÄT SEGMENTEITTÄIN | 2008   | 2007    | 2008   | 2007    |        | et      |
| MEUR                |        |         |        |         |        | 12 kk   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 11     | 0      | 11     | 2      | 2      | 11         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 2      | 0      | 4      | 1      | 2      | 5          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       | 2      | -1     | 2      | 0      | 0      | 2          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            | 0      | 1      | -      | 1      | 0      | -1         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 0      | 232    | 0      | 232    | 244    | 12         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               | 0      | 0      | 0      | 1      | 2      | 1          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 15     | 232    | 17     | 237    | 250    | 30         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa myyntivoittoja ja         |       |
| -tappioita. Lenenergon myyntivoitto (232 miljoonaa euroa) oli        |       |
| merkittävin myyntivoitto vuonna 2007.                                |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                | III/   | III/    | I-III/ | I-III/  | 2007   | Edellis |
| VERTAILUKELPOISUUTE | 2008   | 2007    | 2008   | 2007    |        | et      |
| EN VAIKUTTAVAT ERÄT |        |         |        |         |        | 12 kk   |
| SEGMENTEITTÄIN      |        |         |        |         |        |         |
| MEUR                |        |         |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)   | 56     | 36      | -32    | 30      | 18     | -44     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | -10    | 1       | 7      | 2       | 2      | 7       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | -1     | 0       | 0      | 1       | 2      | 1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | -9     | 3       | 27     | 9       | 13     | 31      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | -      | -       | -      | -       | -      | -       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -9     | 0       | -4     | 0       | -2     | -6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 27     | 40      | -2     | 42      | 33     | -11     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion             | 10     | 33      | -7     | 24      | 17     | -14     |
| ydinjätehuoltorahas |        |         |        |         |        |         |
| toon, yhteensä      |        |         |        |         |        |         |
| milj. euroa:        |        |         |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät pääasiassa niiden
tulevaisuuden rahavirtoja suojaavien johdannaisintrumenttien vaikutuksen, joihin
ei sovelleta suojauslaskentaa IAS 39 mukaisesti. Sähköntuotantosegmentti
sisältää vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin osuudesta Valtion
ydinjätehuoltorahastoon, jossa IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti taseen varat eivät
voi ylittää niihin liittyviä taseeseen kirjattuja velkoja.

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA         |   | III/  | III/   | I-III/ | I-III/   | 2007  | Edelli |
| ARVONALENTUMISET   |   | 2008  | 2007   | 2008   | 2007     |       | set    |
| SEGMENTEITTÄIN     |   |       |        |        |          |       | 12 kk  |
| MEUR               |   |       |        |        |          |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      | 24     | 27    | 73      | 79      | 103     | 97      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | 45     | 40    | 128     | 120     | 163     | 171     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 41     | 40    | 124     | 119     | 162     | 167     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 2      | 2     | 6       | 9       | 11      | 8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | 23     | -     | 45      | -       | -       | 45      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 2      | 4     | 7       | 9       | 12      | 10      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 137    | 113   | 383     | 336     | 451     | 498     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA  | III/   | III/  | I-III/  | I-III/  | 2007    | Edellis |
| YHTEISYRITYSTEN     | 2008   | 2007  | 2008    | 2007    |         | et      |
| TULOKSESTA          |        |       |         |         |         | 12 kk   |
| SEGMENTEITTÄIN      |        |       |         |         |         |         |
| MEUR                |        |       |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)   | -6     | -9    | -13     | -21     | -23     | -15     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | 0      | 4     | 8       | 16      | 24      | 16      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | 2      | 4     | 13      | 13      | 18      | 18      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | 4      | -1    | 5       | 0       | 0       | 5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | 1      | -     | 19      | -       | -       | 19      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 7      | 8     | 46      | 215     | 222     | 53      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 8      | 6     | 78      | 223     | 241     | 96      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on                  |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon      |
| sisältyvät korot ja välittömät verot.                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ  | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.    |
| SEGMENTEITTÄIN                          | 2008      | 2007       | 2007      |
| MEUR                                    |           |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 775       | 768        | 806        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 155       | 151        | 158        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 232       | 226        | 229        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 12        | 8          | 8          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 477       | 455        | 455        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 680       | 1 147      | 1 197      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 2 331     | 2 755      | 2 853      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT            | III/   | III/ | I-III/ | I-III/ | 2007    | Edelli |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN       | 2008   | 2007 | 2008   | 2007   |         | set    |
| SEGMENTEITTÄIN          |        |      |        |        |         | 12 kk  |
| MEUR                    |        |      |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          | 35    | 21   | 85     | 61      | 93      | 117    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)                | 95    | 80   | 264    | 189     | 309     | 384    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto 2)         | 70    | 41   | 203    | 119     | 236     | 320    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 | 0     | 0    | 3      | 2       | 3       | 4      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  | 107   | -    | 152    | -       | -       | 152    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    | 1     | 4    | 9      | 11      | 14      | 12     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 308   | 146  | 716    | 382     | 655     | 989    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa,
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT      | III/   | III/ | I-III/ | I-III/  | 2007  | Edellis |
| OSAKKEISIIN             | 2008   | 2007 | 2008   | 2007    |       | et      |
| SEGMENTEITTÄIN          |        |      |        |         |       | 12 kk   |
| MEUR                    |        |      |        |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          | 0      | 0    | 0       | 0      | 52     | 52     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                   | 1      | 2    | 23      | 17     | 18     | 24     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            | 0      | 0    | 0       | -      | 1      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 | 0      | 0    | 0       | -      | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)               | 441    | 245  | 1 470   | 245    | 245    | 1 470  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    | 1      | 0    | 1       | 2      | 1      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 443    | 247  | 1 494   | 264    | 317    | 1 547  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 7 Yrityshankinnat ja -myynnit                            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN          | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
| MEUR                                   | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 5 396     | 5 659      | 5 599      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 3 595     | 3 402      | 3 507      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 3 265     | 3 292      | 3 239      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 229       | 157        | 247        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 2 420     | 482        | 456        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 823       | 1 144      | 1 237      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 15 728    | 14 136     | 14 285     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN              | Edelliset  | 31.12.2007 |
| %                                                  | 12 kk      |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                          |          | 26,3       | 19,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                   |          | 8,2        | 9,3        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                            |          | 7,8        | 7,7        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                 |          | 0,5        | 6,9        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                  |          | -2,6       | 66,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                    |          | -0,1       | 17,1       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO               | Edellise | 31.12.20 |
| SEGMENTEITTÄIN                                         | t        | 07       |
| %                                                      | 12 kk    |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto               |       |      |          | 27,1     | 18,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                        |       |      |          | 7,5      | 9,2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                 |       |      |          | 7,6      | 7,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                      |       |      |          | -31,2    | -0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                       |       |      |          | -3,3     | 0,0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)                      |       |      |          | 2,1      | -2,1     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan   |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja               |
| yhteisyritysten tuloksesta' vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä   |
| avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN                   | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
| MEUR                                   | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 6 032     | 6 254      | 6 154      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 3 949     | 3 766      | 3 928      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 3 766     | 3 741      | 3 778      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 631       | 468        | 630        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 2 691     | 482        | 456        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 927       | 1 264      | 1 392      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät varat    | 17 996    | 15 975     | 16 338     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset                    | 826       | 738        | 747        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset            | 0         | 3          | 3          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                             | 545       | 138        | 159        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                         | 1 179     | 815        | 427        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                         | 20 546    | 17 669     | 17 674     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN           | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
| MEUR                                   | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 636       | 595        | 555        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 354       | 364        | 421        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 501       | 449        | 539        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 402       | 311        | 383        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 271       | -          | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 104       | 120        | 155        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras    | 2 268     | 1 839      | 2 053      |
| pääoma                                 |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat               | 1 810     | 1 715      | 1 687      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma                      | 712       | 351        | 390        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä vieras | 4 790     | 3 905      | 4 130      |
| pääoma                                 |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma               | 7 699     | 5 271      | 4 893      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                             | 8 057     | 8 493      | 8 651      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä   | 20 546    | 17 669     | 17 674     |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut varat ja muu vieras pääoma, jotka eivät sisälly sidottuun pääomaan
segmentteittäin sisältävät pääasiassa tuloverosaamiset ja -velat, jaksotetut
korkokulut sekä suojauksista ja korkojohdannaisista, joihin sovelletaan
suojauslaskentaa, johtuvat saamiset ja velat.

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN                 | I-III/    | I-III/     | 2007       |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 3 606     | 3 451      | 3 475      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 2 423     | 2 308      | 2 302      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 1 189     | 1 060      | 1 060      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 804       | 938        | 936        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 5 052     | -          | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 511       | 548        | 531        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 13 585    | 8 305      | 8 304      |
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ                  | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 3 564     | 3 524      | 3 511      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 2 486     | 2 277      | 2 279      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 1 336     | 1 061      | 1 063      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | 629       | 934        | 935        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | 7 254     | -          | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | 516       | 514        | 515        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 15 785    | 8 310      | 8 303      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       | III/  | II/   | I/    | IV/    | III/  | II/    | I/     |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007  | 2007   | 2007   |
| MEUR              |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 718   | 721   | 717   | 685    | 502   | 522    | 641    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -79   | 21    | 53    | 5      | 70    | 92     | 156    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 226   | 284   | 493   | 439    | 186   | 252    | 479    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -4    | -     | 7     | -1     | 4     | 11     | 24     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 171   | 180   | 232   | 206    | 166   | 172    | 225    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 2     | 2     | 3     | 3      | 2     | 2      | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | 461   | 411   | 519   | 482    | 331   | 351    | 519    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 61    | 34    | 32    | 49     | 30    | 32     | 44     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | 140   | 152   | -     | -      | -     | -      | -      |
|                   |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      |
|                   |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 21    | 21    | 20    | 21     | 19    | 22     | 19     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 20    | 21    | 20    | 20     | 17    | 19     | 16     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus | -465  | -369  | -426  | -437   | -221  | -204   | -301   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | 0     | -78   | -115  | -76    | -123  | -156   | -242   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 1 272 | 1 322 | 1 440 | 1 320  | 860   | 959    | 1 340  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO       | III/  | II/   | I/    | IV/    | III/  | II/    | I/     |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007  | 2007   | 2007   |
| MEUR              |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 438   | 260   | 431   | 351    | 221   | 243    | 300    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | -15   | 37    | 130   | 121    | -2    | 33     | 142    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 50    | 51    | 86    | 51     | 50    | 53     | 79     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | -17   | 31    | -20   | 2      | 15    | 7      | -12    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | -39   | -33   | 0     | 12     | 232   | -      | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -22   | 2     | -18   | -17    | -6    | -9     | -19    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 395   | 348   | 609   | 520    | 510   | 327    | 490    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN | III/  | II/   | I/    | IV/    | III/  | II/    | I/     |
| LIIKEVOITTO       | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007  | 2007   | 2007   |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  |       |       |       |        |       |        |        |
| MEUR              |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 371   | 384   | 395   | 363    | 185   | 217    | 330    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | -7    | 27    | 121   | 120    | -3    | 36     | 137    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 49    | 49    | 87    | 50     | 51    | 52     | 78     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | -8    | -15   | -10   | -1     | 11    | 3      | -14    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | -39   | -33   | -     | -      | -     | -      | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -13   | -9    | -12   | -16    | -6    | -10    | -19    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 353   | 403   | 581   | 516    | 238   | 298    | 512    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET   | III/  | II/   | I/    | IV/    | III/  | II/    | I/     |
| ERÄT              | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007  | 2007   | 2007   |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  |       |       |       |        |       |        |        |
| MEUR              |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 11    | 0     | 0     | 0      | 0     | 2      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 2     | 0     | 2     | 1      | 0     | 1      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 2     | 0     | 0     | 0      | -1    | 0      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | 0     | 0     | -     | -1     | 1     | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | 0     | -     | -     | 12     | 232   | -      | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 0     | 0     | 0     | 1      | 0     | 1      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 15    | 0     | 2     | 13     | 232   | 4      | 1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT              | III/  | II/   | I/    | IV/    | III/  | II/    | I/     |
| VERTAILUKELPOISUU | 2008  | 2008  | 2008  | 2007   | 2007  | 2007   | 2007   |
| TEEN VAIKUTTAVAT  |       |       |       |        |       |        |        |
| ERÄT              |       |       |       |        |       |        |        |
| NELJÄNNEKSITTÄIN  |       |       |       |        |       |        |        |
| MEUR              |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuontanto   | 56    | -124  | 36    | -12    | 36    | 24     | -30    |
| 1)                |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | -10   | 10    | 7     | 0      | 1     | -4     | 5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | -1    | 2     | -1    | 1      | 0     | 1      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | -9    | 46    | -10   | 4      | 3     | 4      | 2      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -9    | 11    | -6    | -2     | 0     | 0      | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 27    | -55   | 26    | -9     | 40    | 25     | -23    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1)Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin         |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion           | 10    | -8    | -9    | -7     | 33    | -4     | -5     |
| ydinjätehuoltorah |       |       |       |        |       |        |        |
| astoon, yhteensä  |       |       |       |        |       |        |        |
| miljoonaa euroa:  |       |       |       |        |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2007 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen
kanssa.
Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |         | 30.9.  |         | 30.9.   |         | 31.12.20 |
|                  |         | 2008   |         | 2007    |         | 07       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja        | Nimel   | Käy   | Nimel   | Käypä   | Nimel    | Käypä    |
| valuuttajohdanna | lis-    | pä    | lis-    | netto   | lis-     | nettoarv |
| iset             | arvo    | netto |    arvo | arvo    |   arvo   | o        |
|                  |         | arvo  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim | 3 049   | -6    | 3 690   | -13     | 3 500    | -16      |
| ukset            |         |       |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini | 4 898   | 157   | 4 220   | -17     | 4 452    | 30       |
| t                |         |       |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit   | 357     | 0     | 597     | -       | 741      | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja        | 2 740   | 150   | 2 965   | -14     | 3 293    | 66       |
| valuutanvaihtoso |         |       |         |         |          |          |
| pimukset         |         |       |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaise | Määrä   | Käy   | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä    |
| t                |         | pä    |         | netto   |          | nettoarv |
|                  |         | net   |         | arvo    |          | o        |
|                  |         | toarv |         |         |          |          |
|                  |         | o     |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | TWh     | MEUR  | TWh     | MEUR    | TWh      | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 147     | -850  | 115     | -271    | 119      | -651     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 118     | 649   | 86      | 199     | 88       | 461      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot   | 5       | 3     | 9       | -1      | 0        | 0        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot  | 9       | -8    | 14      | 4       | 2        | -1       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset | Määrä   | Käy   | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä    |
|                  |         | pä    |         | netto   |          | nettoarv |
|                  |         | net   |         | arvo    |          | o        |
|                  |         | toarv |         |         |          |          |
|                  |         | o     |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1000    | MEUR  | 1000    | MEUR    | 1000 bbl | MEUR     |
|                  | bbl     |       | bbl     |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 852     | -8    | 1 415   | -3      | 460      | -4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 882     | 10    | 947     | 6       | 795      | 9        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaise | Määrä   | Käy   | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä    |
| t                |         | pä    |         | netto   |          | nettoarv |
|                  |         | net   |         | arvo    |          | o        |
|                  |         | to    |         |         |          |          |
|                  |         | arvo  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | kt      | MEUR  | kt      | MEUR    | kt       | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 345     | -3    | 75      | -1      | 150      | -1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 740     | 8     | 75      | 1       | 375      | 1        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2              | Määrä   | Käy   | Määrä   | Käypä   | Määrä    | Käypä    |
| päästöoikeusjohd |         | pä    |         | netto   |          | nettoarv |
| annaiset         |         | net   |         | arvo    |          | o        |
|                  |         | to    |         |         |          |          |
|                  |         | arvo  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | ktCO2   | MEUR  | ktCO2   | MEUR    | ktCO2    | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 5 099   | -12   | 4 700   | 0       | 3 101    | -13      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 5 119   | 13    | 4 755   | 0       | 3 121    | 13       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaise | Nimel   | Käy   | Nimel   | Käypä   | Nimel    | Käypä    |
| t                | lis-    | pä    | lis-    | netto   | lis-     | nettoarv |
|                  | arvo    | net   |    arvo | arvo    |   arvo   | o        |
|                  |         | to    |         |         |          |          |
|                  |         | arvo  |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | MEUR    | MEUR  | MEUR    | MEUR    | MEUR     | MEUR     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit   | 37      | 38    | 36      | 56      | 36       | 66       |
| 1)               |         |       |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin    |
| osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint
Implementation, JI), jotka toteutetaan TCG-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012).
Sopimus luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan
hankintahinnalla riippuen projektien aikatauluista. Koska aikataulu, määrät
(sekä päästövähennysyksiköiden, ERU, markkinahinta) ovat epävarmoja, sopimus
luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi, eikä sille lasketa markkina-arvoa,
kunnes edellä olevista asioista on enemmän tietoa, toisin sanoen tällä ei ole
tulos- eikä tasevaikutusta. Sopimus kattaa noin puolet Fortumin vuosittaisista
hiilidioksidipäästöistä.
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat
yhteensä 1 485 (17) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta
yhteensä 1 470 miljoonaa euroa.
Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun lopussa
Latviassa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Yhtiön vuotuinen lämmön
myynti on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.
Fortum hankki lisää 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta Ruotsissa. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.
Raportointikauden aikana ei ole tehty yritysmyyntejä.
TGC-10:n hankinta
Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto edellisen 12 kk ajalta oli 590 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 kolmannen
neljänneksen julkaistuihin lukuihin.
TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. 26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta.
29.4.2008 Fortum teki TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden
mukaisen ostotarjouksen jäljelle jäävistä osakkeista. Tarjous oli voimassa
30.4.2008 - 18.7.2008 välisenä aikana. Tarjouksen kohteena oli 23,51% TGC-10:n
osakepääomasta, ja tarjottu hinta on 111,8 ruplaa osakkeelta, joka maksetaan
kokonaan käteisenä. Syyskuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli yli
93%, sisältäen TGC-10:n 100% omistamien tytäryhtiöiden osakkeet, ja siihen
mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista osakehankinnoista noin
440 miljoonaa euroa. Osakekauppojen selvitys on vielä kesken, ja
lunastustarjouksen lopulliset tulokset saadaan ja julkistetaan lokakuun 2008
loppuun mennessä.
Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 470 miljoonaa euroa, poislukien
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n
alustavaan taseeseen per 31.3.2008. Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava,
sillä arvotuslaskelmia ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun
etenkin tulevien velvoitteiden osalta. Merkittävimmät muutokset verrattuna
vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä raportoituihin lukuihin olivat
muutokset sekä TGC-10:n alustavan 31.3.2008 taseen että käypien arvojen
kohdistusten varauksissa ja rakennuksissa, koneissa ja kalustossa. Fortumin
vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tilinpäätöstietoihin sisältyy TGC-10:n
tulosvaikutus 1.4.2008 lähtien.
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   |           |            | TGC-10     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen               |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana                   |           |            | 2 509      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat välittömät  |           |            | 8          |
| kulut                                  |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike                        |           |            | 2 517      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo    |           |            | 2 178      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                              |           |            | 339        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        | Hanki     | Käy        |            |
|                                        | tun       | pien       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        | Omai      | arvo       |            |
|                                        | suuden    | jen        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo:   | Kirjanpit | kohdistuks | Yhteensä   |
|                                        | o         | et         |            |
|                                        | arvo      |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                              | 1 321     |            | 1 321      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto         | 590       | 1 039      | 1 629      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                             | 220       |            | 220        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma                  | -128      | -395       | -523       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma               | -274      |            | -274       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat                    | 1 729     | 644        | 2 373      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus               | -116      | -79        | -195       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 1 613     | 565        | 2 178      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi TGC-10 -yhtiöön:     |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike              |           |            | 2 517      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa tytäryrityksissä |           |            | 1 321      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta                    |           |            | 1 196      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa           |           |            | 274        |
| tytäryrityksissä                       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               |           |            | 1 470      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimäärä | 30.9.  | 30.6. | 31.3.  | 31.12.  | 30.9.    | 30.6.   | 31.3.  |
| inen       | 2008   | 2008  | 2008   | 2007    | 2007     | 2007    | 2007   |
| valuuttaku |        |       |        |         |          |         |        |
| rssi       |        |       |        |         |          |         |        |
|            |        |       |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi     | 9,4559 | 9,408 | 9,4265 | 9,2475  | 9,2185   | 9,2020  | 9,1787 |
| (SEK)      |        | 8     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja      | 8,0187 | 7,984 | 7,9998 | 8,0253  | 8,0466   | 8,1205  | 8,1563 |
| (NOK)      |        | 3     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola      | 3,4402 | 3,492 | 3,5676 | 3,7792  | 3,8285   | 3,8439  | 3,8858 |
| (PLN)      |        | 6     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     | 36,567 | 36,63 | 36,466 | 35,0759 | 34,8320  | 34,6997 | 34,563 |
| (RUB)      | 0      | 48    | 0      |         |          |         | 3      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     | 30.9.  | 30.6. | 31.3.  | 31.12.  | 30.9.    | 30.6.   | 31.3.  |
| lopun      | 2008   | 2008  | 2008   | 2007    | 2007     | 2007    | 2007   |
| valuuttaku |        |       |        |         |          |         |        |
| rssi       |        |       |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi     | 9,7943 | 9,470 | 9,3970 | 9,4415  | 9,2147   | 9,2525  | 9,3462 |
| (SEK)      |        | 3     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja      | 8,3330 | 8,009 | 8,0510 | 7,9580  | 7,7185   | 7,9725  | 8,1190 |
| (NOK)      |        | 0     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola      | 3,3967 | 3,351 | 3,5220 | 3,5935  | 3,7730   | 3,7677  | 3,8668 |
| (PLN)      |        | 3     |        |         |          |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     | 36,409 | 36,94 | 37,113 | 35,9860 | 35,3490  | 34,8070 | 34,658 |
| (RUB)      | 5      | 77    | 0      |         |          |         | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella on 20,6% (15,2%). Kauden
veroprosentti on korkeampi vuoden 2007 vastaavaan kauteen verrattuna pääasiassa
Hafslundin maaliskuussa 2007 myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin
osuutena kirjattiin 180 miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta'. Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että
osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.
Verokanta, josta on vähennetty osakkuusyhtiötulokset, oli 22,0% (22,3%).
Verokanta vuodelle 2007, josta on vähennetty sekä osakkuusyhtiötulokset että
Lenenergon osakkeiden verovapaa myyntivoitto, oli 22,3%.

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                                | I-III/       |              | 2007          |
|                                | 2008         | I-III/       |               |
|                                |              | 2007         |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):                 |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  | 979          | 1 184        | 1 552         |
| voitto                         |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000     |              |              |               |
| kpl):                          |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu          |              |              |               |
| keskimääräinen lukumäärä       |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta         | 887 241      | 890 984      | 889 997       |
| laskettaessa                   |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus    | 745          | 1 831        | 1 398         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu          |              |              |               |
| keskimääräinen lukumäärä       |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista    | 887 986      | 892 815      | 891 395       |
| tulosta laskettaessa           |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä   |
| osingosta 0,77 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,58 euron suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään    |
| 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä  |
| osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään    |
| 2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA            |                    |        |          |    |
| AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN      |                    |        |          |    |
| MUUTOS                         |                    |        |          |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  | 30.9.     | 30.9.     | 31.12.2007   |
|                                       | 2008      | 2007      |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa          | 11 428    | 11 567    | 11 567       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen  | 1 999     | 16        | 16           |
| kautta                                |           |           |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit            | 703       | 382       | 654          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut      | 13        | 0         | 1            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman käytöstäpoistamiskulut     | 21        | 23        | 25           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien muutokset            | -         | -9        | -9           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset                           | -4        | -10       | -11          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset           | -383      | -336      | -451         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                            | -313      | -150      | -364         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa         | 13 464    | 11 483    | 11 428       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA         |                     |         |           |
| OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ   |                     |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa           | 2 853     | 2 197      | 2 197      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja yhteisyritysten      | 78        | 223        | 241        |
| voitosta                               |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                              | 7         | -          | 1          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut sijoitukset         | 1         | 245        | 294        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten hankintojen   | 27        | -          | -          |
| kautta                                 |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut                   | -1        | -          | -          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                                | -12       | -68        | -68        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                         | -50       | -174       | -178       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman pääoman      | -517      | 295        | 366        |
| muutokset                              |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                             | -55       | 37         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa          | 2 331     | 2 755      | 2 853      |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta
Vuoden kolmannen neljänneksen Osuus osakkuusyritysten voitosta, 8 (6) miljoonaa
euroa, sisältää pääasiassa Fortumin osuudet Hafslundin voitosta 7 (8) miljoonaa
euroa sekä TGC-1:n voitosta 1 miljoonaa euroa. Fortumin osuus osakkuusyritysten
voitosta vuoden 2008 kolmellla ensimmäisellä neljänneksellä oli 78 (223)
miljoonaa euroa, josta Hafslundin osuus oli 46 (207) miljoonaa euroa. Katso alla
Hafslundin laskentaperiaatteet.
Hankinnat
Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke
Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortumin omistaa yhtiöstä nyt 19,63%. UAB Klaipedos
Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien
asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja
vuotuinen lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20
gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa. Merkittävin osa 245
miljoonan euron investoinneista vuonna 2007 tulee TGC-1:n osakeannista, jonka
arvo oli 243 miljoonaa euroa.
Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta
Maaliskuun 2008 lopussa toteutuneen TGC-10:n hankinnan myötä, Fortum hankki
osuuden Kurgan Generating yhtiöstä.
Yritysmyynnit
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Fortum myi 50% osuutensa Panjin Liaohe
Fortum Thermal Power Company Co:sta Kiinassa. Vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä Fortum myi hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenergosta noin 295
miljoonalla eurolla. Myyntivoitto, 232 miljoonaa euroa, on kirjattu Muihin
tuottoihin.
Saadut osingot
Vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen mennessä Fortum sai yhteensä 40 miljoonaa
euroa osinkoa Hafslundilta ja Gasumilta. Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen
mennessä Fortum sai 174 miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä, josta 145
miljoonaa euroa tuli Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä maaliskuussa 2007.
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset sisältävät pääasiassa Hafslundin
omistamien REC-yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Kolmannen neljänneksen
aikana REC -osakkeiden käyvän arvon muutos oli -90 (79) miljoonaa euroa. REC
-osakkeiden käyvän arvon muutoksen vaikutus vuoden vaihteesta lähtien oli -527
(292) miljoonaa euroa.

Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-syyskuun tuloksensa 28.10.2008.
Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas
Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan
pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön
osakkeita. Fortum soveltaa samoja laskentaperiaatteita arvostaessaan Hafslundin
omistusosuutta Fesil Holding AS:ssä.
Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.

Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä
vuosineljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 266
miljoonaa euroa 30.9.2008, 527 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.
Hafslund kirjasi toisen vuosineljänneksen tulokseensa arvonmuutoksen Fesil
Holding AS:ssä uusien yritysjärjestelyjen seurauksena. Fortumin osuus tästä
arvonmuutoksesta, 12 miljoonaa euroa, on kirjattu suoraan Fortumin omaan
pääomaan kuluvan vuoden kolmannelle neljännekselle.
TGC-1:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum omistaa 25.7% Territorial Generating 1 -yhtiöstä (TGC-1). TGC-1
muodostettiin vuoden 2006 lopussa usean venäläisen yhtiön fuusioiduttua. TGC-1
on julkaissut vuoden 2007 IFRS -tilinpäätöksen kesäkuussa 2008. Fortum aloittaa
vuoden 2008 toisesta neljänneksestä lähtien raportoimaan TGC-1:n
pääomaosuusmenetelmän mukaisesti TGC-1:n siirryttyä rapotoimaan IFRS-
tilinpäätöksen vuosittain. Osuus yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa
toisen neljänneksen aikana perustuen edeltävän vuoden julkaistuun IFRS
-tilinpäätökseen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14.      |   |   |          |        |          |        |           |       |
| OSAKEPÄÄ |   |   |          |        |          |        |           |       |
| OMA      |   |   |          |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |   |   | Osakkei  | Osakep | Osakkei  | Osakep | Osakkeide | Osake |
|          |   |   | den      | ää-oma | den      | ää     | n määrä   | pää   |
|          |   |   | määrä    | 30.9.´ | määrä    | oma    | 31.12.200 | oma   |
|          |   |   | 30.9.    | 2008   | 30.9.    | 30.9.  | 7         | 31.12 |
|          |   |   | 2008     |        | 2007     | 2007   |           | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   | 886 683  | 3 040  | 887 393  | 3 023  | 887 393   | 3 023 |
| öidyt    |   |   | 058      |        | 646      |        | 646       |       |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |           |       |
| 1.1.     |   |   |          |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioill | 834 372          | 3      | 4 725    | 16     | 5 199 412 | 17    |
| a        |                  |        | 280      |        |           |       |
| merkityt |                  |        |          |        |           |       |
| ja       |                  |        |          |        |           |       |
| rekister |                  |        |          |        |           |       |
| öidyt    |                  |        |          |        |           |       |
| osakkeet |                  |        |          |        |           |       |
| raportoi |                  |        |          |        |           |       |
| ntikaude |                  |        |          |        |           |       |
| n        |                  |        |          |        |           |       |
| lopussa  |                  |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -        | -      | -        | -      | -5 910    | -     |
| osakkeid |   |   |          |        |          |        | 000       |       |
| en       |   |   |          |        |          |        |           |       |
| mitätöin |   |   |          |        |          |        |           |       |
| ti       |   |   |          |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   | 887 517  | 3 043  | 892 118  | 3 039  | 886 683   | 3 040 |
| öidyt    |   |   | 430      |        | 926      |        | 058       |       |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |           |       |
| raportoi |   |   |          |        |          |        |           |       |
| ntikaude |   |   |          |        |          |        |           |       |
| n        |   |   |          |        |          |        |           |       |
| lopussa  |   |   |          |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekister |   |   | 3 000    |        | -        |        | 50 000    |       |
| öimättöm |   |   |          |        |          |        |           |       |
| ät       |   |   |          |        |          |        |           |       |
| osakkeet |   |   |          |        |          |        |           |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN NETTOVELKA                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Raportoitu korollinen vieras pääoma kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 198
miljoonaa euroa 7 501 miljoonasta eurosta 7 699 miljoonaan euroon. Korollisen
velan lisäys kolmannen neljänneksen aikana liittyy TGC-10:n vähemmistöosakkaille
lunastusvelvollisuuden mukaisesti tehtyyn osakkeiden ostotarjoukseen, joka
rahoitettiin käyttämällä olemassa olevaa syndikoitua luottolimiittiä. Fortum oli
syyskuun loppuun mennessä maksanut 440 miljoonaa euroa lunastusvelvollisuuteen
liittyvistä osakeostoista. Konsernissa ei tehty uusia huomattavia
rahoitustapahtumia kolmannen neljänneksen aikana.
Rahavarat vähenivät 68 miljoonaa euroa 1 247 miljoonasta eurosta 1 179
miljoonaan euroon, johon sisältyy TGC-10:n rahavarat ja pankkitalletukset 1 109
miljoonaa euroa. TGC-10:n rahavarat käytetään yhtiön investointiohjelmaan (katso
myös TGC-10:n hankinta, liite 7). Likvidit varat 1 179 miljoonaa euroa koostuu
kassavaroista 663 miljoonaa euroa (sisältää pankkitalletukset, jotka erääntyvät
kolmen kuukauden sisällä) ja pankkitalletuksista 516 miljoonaa euroa (jossa
eräpäivä yli kolmen kuukauden).
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin
yleisiä rahoitustarpeita. Kolmannen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä
oli nostettu 2 500 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa 2008 Fortumilla oli
kokonaisuudessaan käyttämättömiä luottolimiittejä 2,4 mrd euroa.
Syyskuun viimeisenä päivänä 2008 Fortumin keskimääräinen duraatio oli 1,7 vuotta
(2007;1,3 vuotta) velkasalkun johdannaiset mukaan lukien ja lainojen ja
johdannaisten keskikorko oli 5,3 % (2007; 4,4%) . Noin 74 % (67 %) oli
vaihtuvakorkoista tai jälleenrahoitettavaa seuraavan 12 kk aikana.


--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN       |    |    |      |            |           |            |
| LIITTYVÄT VARAT JA    |    |    |      |            |           |            |
| VELAT                 |    |    |      |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |    |    |      | 30.9.      | 30.9.     | 31.12.     |
|                       |    |    |      | 2008       | 2007      | 2007       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät  |    |    |      |            |           |            |
| erät:                 |    |    |      |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät |    |    |      | 561        | 510       | 516        |
| varaukset             |    |    |      |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion         |    |    |      | 561        | 510       | 516        |
| ydinjätehuoltorahasto |    |    |      |            |           |            |
| sta                   |    |    |      |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu   |                |            |           |            |
| ja osuus Valtion      |                |            |           |            |
| ydinjätehuoltorahasto |                |            |           |            |
| sta:                  |                |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu  |    |           | 816        | 685       | 816        |
| Suomen                |    |           |            |           |            |
| ydinenergialain       |    |           |            |           |            |
| mukaan                |    |           |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite        |    |    |      | 698        | 649       | 698        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus        |    |    |      | 698        | 649       | 673        |
| Valtion               |    |    |      |            |           |            |
| ydinjätehuoltorahasto |    |    |      |            |           |            |
| sta                   |    |    |      |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Fortum on toimittanut Työ- ja elinkeinoministeriölle vuotuisen esityksen
Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Suomen ydinenergialain
mukaisesti lasketun vastuun määrän päättää Työ-ja elinkeinoministeriö tammikuun
2009 loppuun mennessä. Esitys perustuu vuosittain päivitettävään
kustannustennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007.
Arvioidut tulevat kustannukset kasvanevat pääasiassa ydinvoimaviranomaisen
(STUK) asettamien uusien materiaalien vapautusrajojen vuoksi. Uudet rajoitukset
kasvattavat ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston laajuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetun esityksen perusteella Suomen
ydinenergialain mukainen vastuu vuoden 2008 lopussa on 895 miljoonaa euroa.
Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on
kasvanut 33 miljoonalla eurolla tämän vuoden kesäkuun lopun arvosta, ja se on
yhteensä 561 miljoonaa euroa syyskuun 2008 lopussa. Suurin ero lainmukaisen
vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista
vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahastotavoite, joka vastaa
uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston maksujen
jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahasto on IFRS:n näkökulmasta
ylirahoitettu 137 miljoonalla eurolla, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 698 miljoonaa euroa 30.9.2008, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 561 miljoonaa euroa.
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Päivitetyn kustannusennusteen seurauksena Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannella
neljänneksellä kertaluonteisen 3 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen
Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa
lisääntyneistä jo käytetyn polttoaineen kustannuksista johtuen. Vuoden 2007
kolmannella neljänneksellä päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena
kirjattiin kertaluonteinen 13 miljoonan euron negatiivinen erä. Kaikki
kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn polttoaineeseen, kirjataan aina
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4
ja 5. Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tulokseen 10 miljoonan
euron vaikutuksen ja vertailukaudelta 2007 33 miljoonaa euroa. Kokonaisvaikutus
2008 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä oli -7 miljoonaa euroa ja
vertailukaudelta 2007 24 miljoonaa euroa.
Osakkuusyhtiöt
Tilinpäätöksen 2007 mukaan Fortum ei ole pystynyt tekemään kaikkia Fortumin
laskentaperiaatteiden mukaisia vientejä ydinvoimaan liittyvien varojen ja
velkojen muutoksissa ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä, koska varausten
laskentaan tarvittavia eriteltyjä kassavirtoja ei ollut saatavilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT                    |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007  |
|                                       | 2008      | 2007       |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut               |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                                |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                                | 231       | 219        | 170         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset                | 138       | 141        | 138         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset                      |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset                | 206       | 103        | 103         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta |           |            |             |
| annetut                               |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja kiinteistökiinnitykset      | 3         | 3          | 3           |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastolta
ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen osakkeiden
tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 30.9.2008 (ja vastaavasti 31.12.2007).

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 206 miljoonaa
euroa, turvaamaan
kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.
Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden
vaihteessa. Kiinteistökiinnitysten arvo kasvoi vuoden 2008 toisella
neljänneksellä 103 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. SITOUMUKSET                        |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset                       |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät              | 24        | 20         | 21         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä | 41        | 29         | 31         |
| erääntyvät                             |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät  | 90        | 71         | 69         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                               | 155       | 120        | 121        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja           |
| aineettomista hyödykkeistä olivat 1 418 (436) miljoonaa euroa 30.9.2008 (ja  |
| vastaavasti 31.12.2007).                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. VASTUUT                            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           | 858       | 224        | 224        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta  |           |            |            |
| annetut                                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                              | 620       | 239        | 235        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           | 125       | 125        | 125        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut                |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                              | 10        | 13         | 10         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                           | 1         | 1          | 1          |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut vastuut, 858 miljoonaa euroa, ovat kasvaneet
tilinpäätöshetken 2007 jälkeen 634 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän kasvu
johtuu pääasiassa takuusta, joka kattaa Fortumin TGC-10:n vähemmistöosakkaille
tekemään lunastusvelvollisuuteen perustuvaan ostotarjoukseen liittyvät
kustannukset. Takuu on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.
Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) puolesta annetun takauksen määrä nousi vuoden 2007
lopusta 32 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon vuoden 2008 toisen
neljänneksen aikana. Takauksen arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen
aikana perustuen lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, joiden arvo
päätetään vuosittain vuoden vaihteessa.
Ruotsissa Fortum on antanut Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG Ab:n puolesta
takaukset Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle. 1.1.2008 voimaanastunut laki
edellyttää rahastoimaan varoja tulevan käytetyn ydinpolttoaineen sekä
voimalaitosten käytöstäpoistamisen varalle. Voimaanastumisen seurauksena
Fortumin ydinvoimaan liittyvät vastuut kasvoivat vuoden 2007 lopusta Ruotsissa 1
841 miljoonasta SEK:stä (188 miljoonaa euroa) 5 314 miljoonaan SEK:iin (543
miljoonaa euroa) vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana. Vastuun määrä tulee
pysymään samana vuonna 2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli 50,86%.
Vuoden 2008 aikana osakkeiden määrä kasvoi optiomerkintöjen johdosta,
30.9.2008 Suomen valtion omistusosuus oli 50,81%.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA   |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   | I-III/    | I-III/     | 2007       |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille            | 84        | 99         | 129        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten                | 26        | 19         | 26         |
| lainasaamisista                        |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä              | 405       | 372        | 519        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                   | 30.9.     | 30.9.      | 31.12.2007 |
|                                        | 2008      | 2007       |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset lainasaamiset | 681       | 629        | 636        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                         | 16        | 11         | 17         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                          | 8         | 6          | 7          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat                    | 184       | 172        | 171        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                              | 11        | 8          | 25         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                             | 33        | 20         | 53         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat              |
| raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 23. TUNNUSLUKUJEN  |   |   |           |     |       |       |       |       |
| LASKENTAKAAVAT     |   |   |           |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA | = | Liikevoitto + poistot ja    |       |       |       |
| =Tulos ennen       |   | arvonalentumiset            |       |       |       |
| korkoja,           |   |                             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä        |   |   |           |     |       |       |       |       |
| poistoja ja        |   |   |           |     |       |       |       |       |
| arvonalentumisia)  |   |   |           |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  | = | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut           |
| liikevoitto        |   | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset    | = | Käyttöomaisuuden            |       |       |       |
| erät               |   | myyntivoitot ja tappiot mm. |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               | = | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja      |       |
| vertailukelpoisuut |   | suojaavat rahoitusinstrumentit,             |       |
| een vaikuttavat    |   |                                             |       |
| erät               |   |                                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n           |       |
|                    |   | mukaisesti suojauslaskentaa sekä            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, |       |
|                    |   | joka aiheutuu siitä, että                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus    |       |
|                    |   | Valtion ydinjätehuoltorahastosta            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | ei voi ylittää      |       |       |       |       |
|                    |   | vastaavaa velkaa.   |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen   | = | Liiketoiminan kassavirta ennen      |       |       |
| käyttöpääoman      |   | käyttöpääoman muutosta              |       |       |
| muutosta (FFO)     |   |                                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit       | = | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  |       |
| käyttöomaisuuteen  |   | tehdyt investoinnit mukaan lukien           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | kunnossapito-, tuottavuus- ja       |       |       |
|                    |   | kasvuinvestoinnit sekä              |       |       |
|                    |   | lainsäädännön edellyttämät          |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | investoinnit. Investointeihin       |       |       |
|                    |   | kuuluvat myös investointien         |       |       |
|                    |   | rakennusaikana taseeseen            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | aktivoidut korkokulut.              |       |       |
|                    |   | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät |       |       |
|                    |   | olemassaolevan                      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | omaisuuserän vaikutusaikaa,         |       |       |
|                    |   | ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai |       |       |
|                    |   | ylläpitävät                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | luotettavuutta.                     |       |       |
|                    |   | Tuottavuusinvestoinnit parantavat   |       |       |
|                    |   | olemassaolevan hyödykkeen           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus  |       |
|                    |   | on rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai      |       |
|                    |   | lisätä                                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | olemassaolevien liiketoimintojen    |       |       |
|                    |   | asiakaskantaa. Lainsäädännön        |       |       |
|                    |   | edellyttämät                        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | investoinnit tehdään tiettyinä      |       |       |
|                    |   | ajankohtina lakien vaatimusten      |       |       |
|                    |   | mukaan.                             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit | = | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,                 |
| osakkeisiin        |   | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | oleviin sijoituksiin. Investoitujen                 |
|                    |   | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | hankittavan yhtiön  |       |       |       |       |
|                    |   | nettovelka.         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman       | = | Kauden voitto |     |       |       |       | x 100 |
| tuotto, %          |   |               |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Oma pääoma          |       |       |       |       |
|                    |   | keskimäärin         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | = | Voitto ennen veroja + korko- ja     |       | x 100 |
| tuotto, %          |   | muut rahoituskulut                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Sijoitettu pääoma   |       |       |       |       |
|                    |   | keskimäärin         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman    | = | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja    |       | x 100 |
| tuotto, %          |   | yhteisyritysten voitosta            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Sidottu pääoma      |       |       |       |       |
|                    |   | keskimäärin         |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  | = | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus       |       |
| sidotun pääoman    |   | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta       |       |
| tuotto, %          |   |                                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien           | x 100 |
|                    |   | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Vertailukelpoinen sidottu   |       |       |       |
|                    |   | pääoma keskimäärin          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma  | = | Taseen loppusumma - korottomat velat -      |       |
|                    |   | laskennallinen verovelka -                  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | varaukset     |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma     | = | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon  |
|                    |   | liittyvät korolliset varat -                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | korottomat velat -  |       |       |       |       |
|                    |   | varaukset           |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | (korottomat varat ja velat eivät sisällä    |       |
|                    |   | rahoitukseen, veroihin ja                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä     |       |
|                    |   | sekä varoja ja velkoja, jotka               |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | syntyvät suojauslaskennan                   |       |
|                    |   | soveltamisedellytykset täyttävien           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | johdannaissopimusten käypien        |       |       |
|                    |   | arvojen muutoksista)                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen  | = | Sidottu pääoma oikaistuna niillä            |       |
| sidottu pääoma     |   | korottomilla varoilla ja veloilla, jotka    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa |       |
|                    |   | suojaavista johdannais-                     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS  |       |
|                    |   | 39:n mukaista suojauslaskentaa              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset         | = | Korolliset velat -  |       |       |       |       |
| nettovelat         |   | likvidit varat      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste,  | = | Korolliset    |     |       |       |       | x 100 |
| %                  |   | nettovelat    |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Oma pääoma    |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,  | = | Oma pääoma sisältäen        |       |       | x 100 |
| %                  |   | vähemmistöosuuden           |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Taseen        |     |       |       |       |       |
|                    |   | loppusumma    |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttök | = | Korollinen    |     |       |       |       |       |
| ate                |   | nettovelka    |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Liikevoitto + poistot ja    |       |       |       |
|                    |   | arvonalentumiset            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate          | = | Liikevoitto   |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Nettokorkokul |     |       |       |       |       |
|                    |   | ut            |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)  | = | Kauden voitto -             |       |       |       |
|                    |   | vähemmistöosuus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu |       |
|                    |   | lukumäärä tilikauden aikana                 |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  | = | Oma pääoma    |     |       |       |       |       |
| EUR                |   |               |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   | Osakkeiden lukumäärä ilman omia     |       |       |
|                    |   | osakkeita kauden lopussa            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk    | = | Raportointihetkeä edeltävät |       |       |       |
|                    |   | 12 kuukautta                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------