Hyvä vuosi

Fortum Oyj
Tilinpäätöstiedote 2008
5.2.2009 klo 9.00 EET

Hyvä vuosi

- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 845 (1 564) miljoonaa euroa, +18 %
- Osakekohtainen tulos 1,74 (1,74) euroa
- EU-maissa 92 % (89 %) Fortumin sähköntuotannosta oli hiilidioksiditonta
- Vahva tase ja maksuvalmius
- Vuodeksi 2009 Fortumin sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa on suojattu 65 % 53
euroon megawattitunnilta
- TGC-10 yritysosto Venäjällä
- Fortumin hallitus esittää osingoksi 1,00 euroa osaketta kohti

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                     |  IV/08  |  IV/07  |     2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa         |   1 602 |   1 320 |     5 636 |     4 479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa         |     611 |     520 |     1 963 |     1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto,   |     508 |     516 |     1 845 |     1 564 |
| milj. euroa                      |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa  |     605 |     501 |     1 850 |     1 934 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa               |    0,64 |    0,41 |      1,74 |      1,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta, milj. |     562 |     345 |     2 002 |     1 670 |
| euroa                            |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa          |         |         |      8,96 |      9,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka (kauden    |         |         |     6 179 |     4 466 |
| lopussa), milj. euroa            |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä keskimäärin,    |         |         |   887 256 |   889 997 |
| tuhatta                          |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                           |      2008 |      2007 |       2007* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %           |      15,0 |      16,5 |        14,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                 |      18,7 |      19,1 |        15,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate                  |       2,5 |       1,9 |         2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu

Vuonna 2008 sähkön ja polttoaineiden hinnoissa tapahtui suuria vaihteluja.
Vuoden alkupuoliskolla polttoaineiden hinnat ja sähkön tukkumyyntihinnat
nousivat voimakkaasti. Vuoden jälkipuoliskolla polttoaineiden hinnat ja sähkön
tukkumyyntihinnat Pohjoismaissa laskivat voimakkaasti syksyn huipuistaan.

Vuonna 2008 Fortum otti suuren strategisen askeleen Venäjällä ostaessaan
alueellisen tuotantoyhtiön, TGC-10:n. Yritysoston myötä Fortum sai merkittävän
aseman Venäjän nopeasti kasvavilla sähkömarkkinoilla. Oston myötä Fortumin
lämmöntuotantokapasiteetti kaksinkertaistui, sähköntuotantokapasiteetti kasvoi
yli 25 % ja henkilöstömäärä kasvoi yli 7 000 henkilöllä.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa parani huomattavasti
edellisvuotisesta erityisesti Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen
ansiosta. Tulosta paransivat Fortumin johdonmukainen suojausstrategia, Nord
Poolin keskimääräisten spot-hintojen nousu ja vesivoimatuotannon kasvu.

Fortumin osakekohtainen tulos vuodelta 2008 oli samalla tasolla kuin
edellisvuonna siitä huolimatta, että vuoden 2007 tulos sisälsi suuremmat
positiiviset kertaluonteiset erät. Vuonna 2007 kertaluonteiset myyntivoitot
olivat yhteensä 412 miljoonaa euroa (Hafslundin myymät REC:n osakkeet,
Lenenergo) eli 0,46 euroa osaketta kohti. Vuonna 2008 myyntivoitot ja
positiivinen kertaluonteinen verovaikutus olivat yhteensä 184 miljoonaa euroa
nettotuloksesta eli 0,21 euroa osaketta kohti. Verovaikutus johtui
yhtiöverokantojen laskusta Ruotsissa ja Venäjällä, mikä vähensi laskennallisia
verovelkoja.

Ruotsin kruunun heikkeneminen erityisesti vuoden kahtena viimeisenä kuukautena
laski Fortumin liikevoittoa. Ruotsin kruunun keskimääräinen kurssi vuonna 2008
oli noin 5 % alempi kuin edellisvuonna. Kruunun heikkeneminen pienensi Fortumin
vuoden 2008 vertailukelpoista liikevoittoa noin 50 miljoonaa euroa. Vaikutus
rasitti erityisesti viimeisen neljänneksen tulosta.

Fortumin liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja oli 2 002 (1 670) miljoonaa
euroa.

Maksuvalmius säilyi vahvana, ja likvidit varat vuoden lopussa olivat yhteensä 1
321 miljoonaa euroa. Nostamattomia valmiusluottoja oli 2,3 miljardia euroa
vuoden lopussa.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum osti enemmistön TGC-10:ssä ja
joulukuun 2008 lopussa Fortumin omistusosuus oli 93,4 %. TGC-10 on poistettu
Venäjän MICEX- ja RTS-pörsseistä, koska Fortumin omistusosuus yhtiössä on
ylittänyt 90 %:n rajan.

Lokakuussa Fortum arvioi TGC-10:n kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin
2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta jäljellä olevan osuuden arvo nykyisellä
valuuttakurssilla laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa tammikuusta 2009
eteenpäin.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,1 (43,0) euroa megawattitunnilta eli 14 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa
oli 50,8 (42,7) euroa megawattitunnilta.

Taloudelliset tulokset

Loka - joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 1 602 (1 320) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 611 (520) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 508 (516)
miljoonaa euroa.

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |      736 |      685 |    2 892 |     2 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           |      463 |      439 |    1 466 |     1 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    |      206 |      206 |      789 |       769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         |      531 |      482 |    1 922 |     1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |      197 |        - |      489 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            |       21 |       21 |       83 |        81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Poolissa tehtyjen ostojen  |     -476 |     -437 |   -1 736 |    -1 163 |
| ja myyntien netotus             |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                    |      -76 |      -76 |     -269 |      -597 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |    1 602 |    1 320 |    5 636 |     4 479 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |      378 |      363 |    1 528 |     1 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           |      109 |      120 |      250 |       290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    |       63 |       50 |      248 |       231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         |        0 |       -1 |      -33 |        -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |      -20 |        - |      -92 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            |      -22 |      -16 |      -56 |       -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |      508 |      516 |    1 845 |     1 564 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |      470 |      351 |    1 599 |     1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           |      155 |      121 |      307 |       294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    |       61 |       51 |      248 |       233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         |      -29 |        2 |      -35 |        12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |      -19 |       12 |      -91 |       244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            |      -27 |      -17 |      -65 |       -51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |      611 |      520 |    1 963 |     1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 5 636 (4 479) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli 1 963 (1 847) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 1 845
miljoonaan euroon (1 564 milj. eurosta).

Tulos ennen veroja oli 1 850 (1 934) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 239 (154) miljoonaan euroon.
Nettorahoituskulujen kasvu johtui korkeammasta keskimääräisestä velkatasosta ja
lyhyiden korkojen noususta. Johdannaisten käyvän arvon muutos oli -11 (+7)
miljoonaa euroa.

Hafslund ASA ilmoittaa omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassaan, kun taas Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassaan. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käypä arvo lasketaan Hafslund
ASA:n raportoinnissaan ilmoittaman osakkeiden lukumäärän perusteella. Vuoden
2008 joulukuun lopussa arvo oli 126 miljoonaa euroa (793 milj. euroa vuoden 2007
lopussa).

Fortumin oma pääoma oli vuoden 2008 lopussa 7 954 (8 359) miljoonaa euroa.
Heikentyneet Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla alensivat omaa
pääomaa, kun taas kassavirtasuojaukset (pääasiassa sähköjohdannaiset) kohottivat
omaa pääomaa.

Vähemmistöosuus oli 54 (56) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holding AB:hen, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 254 (326) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 13,7 (16,9) %. Vuoden 2007 veroprosenttia alensivat verovapaat
luovutusvoitot Hafslundin myymistä REC:n osakkeista ja Lenenergon osakkeiden
myynnistä. Vuoden 2008 veroprosenttia alensi laskennallisten verovelkojen
kertaluonteinen vähennys, joka johtui yhtiöverokantojen laskusta Ruotsissa ja
Venäjällä.

Kauden tulos oli 1 542 (1 552) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos
oli 1,74 euroa (1,74).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,0 (16,5) % ja oman pääoman tuotto 18,7 (19,1)
%.

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuonna 2008 sähköä
397 (401) terawattituntia (TWh), mikä on 1 % vähemmän kuin edellisvuonna.
Viimeisellä vuosineljänneksellä kulutus oli noin 104 (109) TWh eli 5 % vähemmän
kuin vuotta aiemmin.

Viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
50,8 (42,7) euroa megawattitunnilta eli 19 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
2007. Viimeisellä neljänneksellä Suomen ja Ruotsin aluehinnat olivat edelleen
Nord Poolin systeemihintaa korkeammat: 52,4 (42,1) euroa megawattitunnilta
Suomessa ja 52,8 (43,1) euroa megawattitunnilta Ruotsissa. Tämä johtui lähinnä
poikkeuksellisista siirtoyhteyksien toimintahäiriöistä Ruotsin ja Norjan
välillä. Vuonna 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 44,7
(27,9) euroa megawattitunnilta eli 60 % korkeampi kuin 2007. Spot-hinta Nord
Poolissa oli edellisvuotista korkeampi pääasiassa hiilidioksidipäästöoikeuksien
ja polttoaineiden hintojen nousun vuoksi.

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa viimeisellä neljänneksellä oli 68,0 euroa
(57,7) megawattitunnilta eli korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön
nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

Vuonna 2008 päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta vuodelle 2008 oli 23
euroa/hiilidioksiditonni. Vuonna 2007 vastaava vuoden 2007
hiilidioksidipäästöoikeuksien hinta oli 0,7 euroa hiilidioksiditonnia kohti.
Vuoden 2008 jälkipuoliskolla hiilen ja öljyn hinnat laskivat.

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat, ja ne pysyivät keskiarvon yläpuolella elokuun lopulle
saakka. Joulukuun lopussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 5 TWh pitkän ajan
keskiarvoa pienemmät ja 13 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana
edellisvuonna.

Alustavien tilastotietojen mukaan sähkön kulutus Venäjällä kasvoi noin 2 %
vuonna 2008 edellisvuotisesta. Uralin alueella sähkönkulutus kasvoi noin 1 %
vuoteen 2007 verrattuna. Kulutus väheni viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden aikana keskimääräinen spot-hinta Venäjän Euroopan ja Uralin alueille
Venäjän sähköpörssissä ATS:ssä oli 700 (570) ruplaa eli noin 19,1 (16,3) euroa
megawattitunnilta. Spot-hinnan nousu johtui pääasiassa kaasun hinnan noususta.
Lisäksi kukin voimalaitos saa kapasiteettitariffin, joka vaihtelee, mutta on
keskimäärin noin 10 euroa megawattitunnilta.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto tammi-joulukuussa 2008 oli 64,2 (52,2) TWh, mistä
51,6 (51,1) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on 13 % (13 %) Pohjoismaiden koko
sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2008 tammi-syyskuussa
oli 40,3 (26,1) TWh, josta 20,8 (22,1) TWh tuotettiin Pohjoismaissa.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 13 573 (10 920)
MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 10 643 (10 775) MW. Vuoden lopussa Fortumin
lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 24 263 (11 223) MW, josta Pohjoismaiden
osuus oli 8 448 (9 381) MW. Sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettien
kokonaiskasvu johtuu pääasiassa TGC-10:stä, joka on konsolidoitu huhtikuun
alusta lähtien.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja        |   IV/08  |   IV/07  |     2008 |      2007 |
| lämmöntuotanto EU:ssa ja        |          |          |          |           |
| Norjassa, TWh                   |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |     13,1 |     14,2 |     52,6 |      52,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto                  |      7,4 |      8,2 |     25,0 |      26,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja        |   IV/08  |   IV/07  |     2008 |      2007 |
| lämmöntuotanto Venäjällä, TWh   |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |      4,4 |        - |     11,6 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto                  |      8,1 |        - |     15,3 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto         |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
| Pohjoismaissa lähteittäin, TWh  |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                       |      6,0 |      4,7 |     22,9 |      20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                       |      5,3 |      6,7 |     23,7 |      24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                      |      1,6 |      2,5 |      5,0 |       6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |     12,9 |     13,9 |     51,6 |      51,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto         |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
| Pohjoismaissa lähteittäin, %    |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                       |       47 |       34 |       44 |        39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                       |       41 |       48 |       46 |        49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                      |       12 |       18 |       10 |        12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |      100 |      100 |      100 |       100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 75,0 (59,7) TWh, josta
59,1 (58,5) TWh myytiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden
koko tammi-joulukuun 2008 arvioidusta sähkönkulutuksesta. Fortumin koko
lämmönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 42,2 (27,1) TWh, josta 20,0 (20,4) TWh
tuotettiin Pohjoismaissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) ja       |  IV/08  |  IV/07  |     2008  |     2007  |
| lämmönmyynti EU:ssa ja Norjassa, |         |         |           |           |
| milj. euroa                      |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti                     |     771 |     697 |     2 959 |     2 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti                     |     365 |     352 |     1 157 |     1 096 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja         |  IV/08  |  IV/07  |     2008  |     2007  |
| lämmönmyynti Venäjällä, milj.    |         |         |           |           |
| euroa                            |         |         |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti                     |     115 |       - |       332 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti                     |      75 |       - |       141 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti      |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
| *) alueittain, TWh              |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                           |      7,7 |      8,1 |     28,7 |      29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                          |      6,7 |      6,9 |     28,5 |      27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |      5,6 |        - |     14,8 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                       |      0,8 |      0,9 |      3,0 |       3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |     20,8 |     15,9 |     75,0 |      59,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti      |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
| alueittain, TWh                 |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          |      8,6 |        - |     15,3 |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                           |      3,1 |      3,4 |     10,8 |      11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                          |      3,0 |      3,1 |      9,1 |       9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                           |      1,3 |      1,4 |      3,6 |       3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**                     |      1,0 |      1,0 |      3,4 |       3,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |     17,0 |      8,9 |     42,2 |      27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Iso-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.

EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvat Fortumin päästöt

Vuonna 2008 noin 92 % (89 %) Fortumin EU-maissa tuottamasta sähköstä ei
aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Fortumin Euroopan päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset hiilidioksidipäästöt
vuonna 2008 olivat noin 7,2 miljoonaa tonnia.

Fortumin sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksille on myönnetty yhteensä noin 5,9
miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöoikeuksia vuodessa 2008-2012 aikana.
Suomessa Fortumille on myönnetty noin 4,1 miljoonaa tonnia päästöoikeuksia
vuodessa, mikä on 11 % Suomen kansallisesta kiintiöstä. Ruotsissa Fortumille on
myönnetty päästöoikeuksia noin 0,2 miljoonaa tonnia vuodessa eli 0,7 % Ruotsin
kansallisesta kiintiöstä.

Fortumin sähköntuotannon tavoite EU-maissa on alentaa hiilidioksidipäästöjen
viiden vuoden keskiarvo alle 80 grammaan kilowattituntia kohden vuoteen 2020
mennessä. Lämmöntuotannossa Fortumin tavoitteena on alentaa päästöjä kussakin
maassa vähintään 10 % vuoden 2006 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Euroopan
unionin ulkopuolella Fortum on sitoutunut parantamaan energiatehokkuutta ja
vähentämään siten päästöjä.

--------------------------------------------------------------------------------
| CO2-päästöt yhteensä            |    2005  |     2006 |     2007 |      2008 |
| (miljoonaa tonnia)              |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaispäästöt                 |      6,3 |     11,0 |     10,4 |      17,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän        |      5,9 |     10,5 |      9,8 |       7,2 |
| alaiset päästöt                 |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myönnetyt päästöoikeudet        |      8,1 |      8,1 |      8,1 |       5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöt Venäjällä               |        - |        - |        - |       9,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotannon        |    2005  |     2006 |     2007 |      2008 |
| CO2-päästöt                     |          |          |          |           |
| (g/kWh)                         |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästökauppajärjestelmän        |       38 |      107 |       64 |        41 |
| alaiset päästöt                 |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       |  IV/08  |   IV/07  |    2008  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                            |     736 |      685 |    2 892 |    2 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                    |     638 |      586 |    2 566 |    2 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                      |      98 |       99 |      326 |      331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                       |     470 |      351 |    1 599 |    1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     |     378 |      363 |    1 528 |    1 095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |         |          |    5 331 |    5 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %         |         |          |     29,6 |     19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |         |          |     28,0 |     18,9 |
| tuotto, %                         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                |      49 |       84 |      134 |      145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                        |         |          |    3 520 |    3 511 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa vuoden viimeisellä neljänneksellä oli
11,4 (12,2) TWh.

Tammi-joulukuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 46,9 (46,1) TWh.
Tammi-joulukuussa noin 97 % (95 %) segmentin sähköntuotannosta oli
hiilidioksidivapaata.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto Pohjoismaissa    |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
| lähteittäin, TWh                |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                       |      6,0 |      4,7 |     22,9 |      20,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                       |      5,3 |      6,7 |     23,7 |      24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                      |      0,1 |      0,8 |      0,3 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |     11,4 |     12,2 |     46,9 |      46,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto alueittain, TWh  |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                          |      6,1 |      6,5 |     26,8 |      26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                           |      5,3 |      5,7 |     20,1 |      20,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                       |      0,3 |      0,3 |      1,0 |       1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |     11,7 |     12,5 |     47,9 |      47,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti Pohjoismaissa,    |     12,8 |     13,7 |     52,1 |      51,8 |
| TWh                             |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä            |      0,8 |      1,0 |      3,7 |       5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh                    |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön tukkumyyntihinta         |     49,1 |     43,0 |     49,3 |      39,7 |
| Pohjoismaissa*                  |          |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord
Poolissa oli 50,8 euroa megawattitunnilta, kun aluehinta oli Suomessa oli 52,4
euroa ja Ruotsissa 52,8 euroa megawattitunnilta. Viimeisellä neljänneksellä
Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa
49,1 euroa megawattitunnilta eli 14 % korkeampi kuin vuotta aiemmin.
Sähköntuotannon myyntivolyymi Pohjoismaissa ilman läpikulkueriä oli jakson
aikana 12,0 (12,7) TWh.

Tammi-joulukuussa 2008 sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli
44,7 euroa megawattitunnilta, kun Suomen aluehinta oli keskimäärin 51,0 euroa ja
Ruotsin 51,1 euroa megawattitunnilta. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta oli Pohjoismaissa 49,3 euroa megawattitunnilta eli 24 %
korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä
neljänneksellä suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Parannus johtui
pääasiassa toteutuneen sähkön pohjoismaisen tukkumyyntihinnan kasvusta. Myös
vesivoimatuotannon määrän kasvu paransi liikevoittoa. Edellä mainittuja
positiivisia vaikutuksia osittain tasoittivat suunnittelemattomat
ydinvoimatuotannon seisokit Ruotsissa, lämpövoimatuotannon volyymin supistuminen
ja Ruotsin kruunun heikkenemisestä johtunut valuuttakurssivaikutus.

Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuodelta 2008 ei sisällä olennaisia
voittoja hiilidioksidipäästöoikeuksien myynnistä, toisin kuin vuonna 2007.
Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2007 viimeiseltä neljännekseltä
sisälsi 32 miljoonaa euroa hiilidioksidipäästöoikeuksien myynnistä. Ruotsin
kruunun valuuttakurssin heikkenemisestä aiheutunut muuntovaikutus oli noin -35
miljoonaa euroa segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa vuoden
viimeisellä neljänneksellä.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa
2008 selvästi edellisvuotisesta. Saavutuksen tärkeimmät tekijät olivat korkeampi
segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa ja kaikkien aikojen
suurin vesivoimatuotannon määrä. Edellä mainittuja positiivisia vaikutuksia
osittain tasoittivat suunnittelemattomat ydinvoimatuotannon seisokit Ruotsissa,
lämpövoimatuotannon volyymin supistuminen sekä ydinvoiman tehoveron ja
vesivoimakiinteistöveron kasvu Ruotsissa. Näistä veromuutoksista aiheutuneet
lisäkustannukset olivat noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2008.

Viimeisellä neljänneksellä sekä Oskarshamnin että Forsmarkin ydinvoimaloissa,
joissa Fortum on osaomistajana, yksi voimalayksikkö oli pois käytöstä
polttoaineen säätösauvoissa havaittujen halkeamien takia. Yksiköt otettiin
takaisin käyttöön 1.1.2009.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitokseen, Olkiluoto 3:een, noin
25 % osuudella, mikä vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa 2009
laitoksen rakennuttaja Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ilmoitti ja toimittaja
Areva-Siemens vahvisti yksikön rakentamisen lykkääntyvän, ja käyttöönoton
arvioidaan siirtyvän kesään 2012. Joulukuussa 2008 TVO ilmoitti AREVA-Siemensin
pyytäneen Olkiluoto 3:n viivästymisen ja sen kustannusten sovittelua
Kansainvälisessä kauppakamarissa (ICC:ssä).

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värmen, joka toimii Ruotsissa, sekä
Heatin, joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       |  IV/08  |   IV/07  |    2008  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                            |     463 |      439 |    1 466 |    1 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                    |     354 |      341 |    1 120 |    1 053 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                    |      76 |       69 |      228 |      202 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                      |      33 |       29 |      118 |      101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                       |     155 |      121 |      307 |      294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     |     109 |      120 |      250 |      290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |         |          |    3 468 |    3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %         |         |          |      8,9 |      9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |         |          |      7,3 |      9,2 |
| tuotto, %                         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                |     144 |      121 |      431 |      327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                        |         |          |    2 318 |    2 279 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti neljännellä neljänneksellä oli 7,9 (8,3) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,4 (1,7) TWh.

Segmentin lämmönmyynti tammi-joulukuussa 2008 oli 24,9 (25,1) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana sähkön- ja lämmön
yhteistuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 4,7 (5,0) TWh. Lämmityskauden
leudot säät pienensivät lämmön kysyntää vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä
oli 11 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa polttoaineiden
hintojen nousun ja hiilidioksidipäästökustannusten kasvun vuoksi. Lisäksi
lämmityksen kysynnän aleneminen ja Ruotsin kruunun heikkeneminen rasittivat
kannattavuutta.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa oli 40 miljoonaa
euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin pääasiassa leudon sään, polttoaineiden ja
hiilidioksidipäästöoikeuksien hintojen nousun, eräiden CHP-laitosten
käytettävyysongelmiin liittyneiden huoltokustannusten ja Ruotsin kruunun
heikkenemisen vuoksi.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh    |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                           |      3,1 |      3,4 |     10,8 |      11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                          |      3,0 |      3,0 |      9,1 |       9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola                           |      1,3 |      1,4 |      3,6 |       3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                       |      0,5 |      0,5 |      1,4 |       1,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |      7,9 |      8,3 |     24,9 |      25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh               |   IV/08  |   IV/07  |    2008  |     2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        |      1,4 |      1,7 |      4,7 |       5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       |  IV/08  |   IV/07  |    2008  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                            |     206 |      206 |      789 |      769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot                    |     175 |      173 |      669 |      648 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot                      |      18 |       21 |       77 |       81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                      |      13 |       12 |       43 |       40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                       |      61 |       51 |      248 |      233 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     |      63 |       50 |      248 |      231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |         |          |    3 032 |    3 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %         |         |          |      8,1 |      7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |         |          |      8,2 |      7,6 |
| tuotto, %                         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                |      93 |      118 |      296 |      237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                        |         |          |    1 336 |    1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2008 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 25,8 (26,0) TWh
ja 17,7 (18,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 14,8 (14,9) TWh Ruotsissa ja 2,9 (3,2) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä
neljänneksellä 63 miljoonaa euroa eli 13 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin. Vuonna 2007 vertailukelpoista liikevoittoa pienensivät kertaluonteiset
hintamuutokset asiakkaille Suomessa.

Sähkönsiirron vertailukelpoinen liikevoitto oli 248 miljoonaa euroa eli 17
miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Poistot, jotka liittyvät
automaattisen mittarinluennan (AMM) käyttöönottoon, aloitettiin vuoden 2008
jälkipuoliskolla. Vuonna 2007 segmentin tulos kärsi Ruotsin talvimyrskyistä ja
kertaluonteisesta hintamuutoksista asiakkaille Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (Energimarknadsinspektionen) ja ruotsalaiset
verkkoyhtiöt pääsivät sopimukseen vuosien 2003-2008 siirtohinnoista. Sopimuksen
osana Fortum suostui perumaan suunnittelemansa hinnankorotuksen länsirannikon
alueella ja palauttamaan Tukholman alueen jakeluasiakkaille kertaluonteisesti 2
miljoonaa euroa.

Uusien etäluettavien mittarien (AMM) käyttöönoton päävaihe Ruotsissa saatiin
valmiiksi joulukuussa 2008. Vuoden loppuun mennessä noin 800 000 yhteensä 844
000 mittarista oli asennettu ja niistä 740 000 oli aktivoitu kuukausittaiseen
mittarinluentaan. Loput mittarit asennetaan lähikuukausina. Kuukausittaista
mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö tulee Ruotsissa voimaan 1.7.2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto jakeluverkoissa,    |   IV/08  |    IV/07 |    2008  |     2007 |
| TWh                              |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                           |      3,8 |      4,1 |     14,0 |     14,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                            |      2,6 |      2,6 |      9,3 |      9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                            |      0,7 |      0,8 |      2,3 |      2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                             |      0,1 |      0,1 |      0,2 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |      7,2 |      7,6 |     25,8 |     26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaiden lukumäärä   |       31.12.2008 |          31.12.2007 |
| alueittain, tuhansia                |                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                              |              877 |                 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                               |              606 |                 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                           |              123 |                 122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |            1 606 |               1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle kotitalous- ja
yritysasiakkaalle sekä muille sähkön vähittäismyyjille Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista. Markets myy noin 75 %
volyymistaan yritysasiakkaille ja 25 % vähittäisasiakkaille.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                         |  IV/08  |  IV/07  |   2008  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                              |     531 |     482 |   1 922 |    1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                      |     519 |     451 |   1 865 |    1 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                        |      12 |      31 |      57 |      101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |     -29 |       2 |     -35 |       12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto       |       0 |      -1 |     -33 |       -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)     |         |         |     188 |      247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %           |         |         |   -14,0 |      6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman   |         |         |   -15,3 |     -0,6 |
| tuotto, %                           |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                  |       0 |       1 |       3 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                          |         |         |     635 |      935 |
--------------------------------------------------------------------------------

Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,6 (10,5) TWh.
Myyntivolyymin supistuminen johtui pääasiassa eräiden pitkäaikaisten
yritysasiakassopimusten päättymisestä. Koko vuonna 2008 sähkönmyynti oli 36,6
(39,6) TWh.

Marketsin vertailukelpoinen liikevoitto viimeisellä neljänneksellä oli pieni
pääasiassa siksi, että korkeat hankintakustannukset heikensivät myyntikatteita.
Korkeat hankintakustannukset johtuivat osittain Nord Poolin aluehintojen
eroista. Vuoden aikana Markets ei onnistunut siirtämään nousseita tukkuhintoja
ja hankintakustannuksia kokonaan vähittäismyyntihintoihin.

Viimeisellä neljänneksellä Markets ilmoitti 14 %:n hinnankorotuksista
toistaiseksi voimassa olevaan hintaan perustuvaan Kesto-tuotteeseensa Suomessa
1.12.2008 alkaen. Suomalaisille vähittäisasiakkaille myytävästä noin 4 TWh:sta
myydään noin 3 TWh toistaiseksi voimassa olevaan hintaan perustuvilla
sopimuksilla.

Epätyydyttävänä jatkuneen tuloskunnon vuoksi käynnistettiin vuonna 2008
rakenneuudistusohjelma ja useita kustannussäästötoimenpiteitä. Suomea ja Ruotsia
koskevat Marketsin palvelutoimintojen keskittämiseen tähtäävät yt-neuvottelut
saatiin päätökseen vuonna 2008. Marketsin uusi organisaatio julkistettiin vuoden
2009 alussa.

Venäjä

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti Venäjällä.
Segmentti sisältää TGC-10-yhtiön ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä. TGC-10
raportoidaan tytäryhtiönä, joka on yhdistelty konsernituloslaskelmaan 1.4.2008
alkaen. TGC-1 on osakkuusyhtiö, joka raportoidaan pääomaosuusmenetelmän
mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                         |  IV/08  |  IV/07  |   2008  |    2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                              |     197 |       - |     489 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                      |     115 |       - |     332 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                      |      75 |       - |     141 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                        |       7 |       - |      16 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                         |     -19 |      12 |     -91 |      244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto       |     -20 |       - |     -92 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)     |         |         |   2 205 |      456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %           |         |         |    -3,7 |     66,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman   |         |         |    -3,8 |      0,0 |
| tuotto, %                           |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                  |     126 |       - |   1 748 |      245 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                          |         |         |   7 262 |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
TGC-10 toimii Uralin ja Länsi-Siperian kehittyneillä teollisuusalueilla. Öljy-
ja kaasuteollisuuden kasvu ja asuinrakentamisen lisääntyminen ovat alueen
sähkön- ja lämmönkulutuksen kasvun tärkeimmät tekijät.

Segmentin sähkönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 5,6 TWh. Samana aikana
segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 8,6 TWh.

Segmentin sähkönmyynti huhti-joulukuussa 2008 oli 14,8 TWh. Samana aikana
segmentin lämmönmyynti oli yhteensä 15,3 TWh.

Segmentin vertailukelpoinen liiketulos oli tappiollinen vuoden 2008 viimeisellä
neljänneksellä. Tappion kolmella konsolidoidulla neljänneksellä aiheuttivat
TGC-10:n 33 miljoonan euron tappio, 38 miljoonan euron poistot käypiin arvoihin
kohdistamisesta (poistot 1 022 miljoonasta eurosta, jotka on kohdistettu
TGC-10:n käyttöomaisuuden käypään arvoon) sekä 21 miljoonan euron
integraatiokustannukset. TGC-10:n liiketoiminta on tyypillisesti hyvin
kausiluonteista: sen tulos on yleensä vahvin vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä. TGC-10:n luvut on yhdistelty huhtikuusta 2008 lähtien.

Venäjän sähköreformi jatkuu. Tammikuun 2009 alusta lähtien 30 % kaikesta
sähköntuotannosta myydään kilpailluilla markkinoilla. Sähkön tukkumarkkinoiden
odotetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä. Myös kapasiteettimarkkinat
käynnistettiin heinäkuun 2008 alussa suunnitelman mukaisesti.

Elokuussa 2008 solmittiin investointiohjelman suurimman projektin sopimus
Njaganskajan voimalaitoksen (kapasiteetti 1 200 MW) rakentamisesta.

Rakennustyöt käynnistyivät Tjumenin, Tobolskin ja Tseljabinskin
CHP-voimalaitostyömailla.

Syyskuussa Fortum ilmoitti saavansa noin 1,5 miljoonan tonnin edestä
hiilidioksidin päästövähennysyksikköjä TGC-10:ssä vuosina 2009-2012
toteutettavista yhteistoteutusprojekteista.

Fortum panostaa huomattavasti TGC-10:n integroimiseen osaksi Fortumia.
Integraatioprosessi aloitettiin huhtikuussa 2008. Uusi organisaatiorakenne ja
Fortumin johtamismalli ovat olleet käytössä syyskuun 2008 alusta lähtien.
Integraatio on sujunut hyvin, ja useita tehokkuutta parantavia tavoitteita on
määritetty. Näin ollen tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100
miljoonaan euroon vuoteen 2011 mennessä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-joulukuussa olivat 2 624 (972) miljoonaa
euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 1 108 (655) miljoonaa euroa.

SÄHKÖNTUOTANTO

Kesäkuussa Fortum ja Hafslund Infratek ASA tekivät aiesopimuksen tavoitteenaan
yhdistää Fortum Servicen Infrastructure Solutions -toiminta Hafslund
Infratekiin. Järjestely koskee kaikkia Infrastructure Solutionsin toimintoja
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa ja yhteensä 1 060:tä Fortumin työntekijää.
Tammikuussa 2009 Norjan kilpailuviranomaiset hyväksyivät Infratek ASA:n
perustamisen ja järjestelystä tehtiin sopimus. Fortumin omistusosuus uudesta
yhdistetystä Infratek ASA -yhtiöstä on 33 %. Hafslund ASA omistaa 43,3 %
yhdistetyn yhtiön osakkeista. Infratek ASA on listattu Oslon pörssissä.

LÄMPÖ

Uusien CHP-voimaloiden rakennustyöt Puolan Czestochowassa, Viron Tartossa ja
Suomenojalla jatkuivat, ja investoinnit olivat 134 (58) miljoonaa euroa.

Lokakuussa Lämpö-segmentti myi 60 % osuutensa Jyväskylässä CHP-voimalaa
käyttävästä yhtiöstä. Kauppa toteutui vuoden 2008 lopussa.

SÄHKÖNSIIRTO

Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 296 (236) miljoonaa euroa.
Automaattisen mittarinluennan investointiohjelma muodosti tästä 104 (64)
miljoonaa euroa.

VENÄJÄ

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum hankki enemmistön (76,5 %)
venäläisessä alueellisessa tuotantoyhtiö TGC-10:ssä ostamalla 29,1
prosenttiyksikköä United Energy Systems of Russialta (RAO UES) noin 0,8
miljardilla eurolla ja 47,4 prosenttiyksikköä osakeannissa noin 1,3 miljardilla
eurolla.

Toisella neljänneksellä Fortum teki TGC-10:stä pakollisen lunastustarjouksen
TGC-10:n vähemmistöosakkaille. Tarjousaika oli 30.4.-18.10.2008. Tarjouksen
kohteena oli 23,51 % TGC-10:n osakepääomasta, ja tarjottu hinta oli 111,8 ruplaa
(noin 3 euroa) osakkeelta, joka maksettaisiin kokonaan käteisenä. Tarjoushinta
oli sama kuin se, minkä Fortum maksoi huutokaupassa ja osakeannissa, ja siihen
sisältyi huomattava preemio markkinahintaan nähden. Joulukuun lopussa Fortumin
omistusosuus TGC-10:ssä oli 93,4 %, ja siihen mennessä Fortum oli maksanut
lisäosakehankinnoista 465 miljoonaa euroa.

TGC-10:llä on laaja investointiohjelma, jolla se pyrkii kasvattamaan
sähköntuotantokapasiteettiaan 5 300 megawattiin. Lokakuussa Fortum arvioi
kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin 2,5 miljardia euroa. Ohjelman
loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla
laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.

Rahoitus

Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 6 179 miljoonaa euroa (vuoden 2007
lopussa:
4 466 miljoonaa euroa). Nettovelan kasvu oli siten 1 713 miljoonaa euroa, ja se
liittyi pääasiassa TGC-10:n hankintaan.

Viimeisellä neljänneksellä nettovelka supistui 341 miljoonaa euroa kolmannen
neljänneksen lopussa olleesta 6 520 miljoonasta eurosta. Nettovelan supistuminen
johtui pääasiassa vahvasta liiketoiminnan kassavirrasta mutta myös noin 100
miljoonan euron muuntoerosta, joka liittyi Fortumin tytäryhtiöiden muiden kuin
euromääräisten velkojen konsolidointiin (lähinnä ruotsalaisten tytäryhtiöiden
kruunumääräisiä velkoja).

Likvidit varat kasvoivat viimeisen neljänneksen aikana 142 miljoonalla eurolla
1 179 miljoonasta eurosta 1 321 miljoonaan euroon vuoden lopussa (vuoden 2007
lopussa 427 miljoonaa euroa). Likvideihin varoihin kuuluvat TGC-10:n käteisvarat
ja pankkitalletukset, noin 1 020 miljoonaa euroa, joista noin puolet oli Venäjän
ruplan määräisiä vuoden lopussa. Likvidien varojen lisäksi konsernin
käytettävissä oli yhteensä noin 2,3 (vuoden 2007 lopussa: 1,4) miljardia euroa
nostamattomia valmiusluottoja.

Vuoden aikana Fortum toteutti 3 500 miljoonan euron syndikoidun
lainajärjestelyn. Lainajärjestely on strukturoitu 3-vuotiseksi 2 000 miljoonan
euron lainaksi TGC-10:n hankinnan rahoittamiseksi sekä 5-vuotiseksi 1 500
miljoonan euron valmiusluotoksi. Vuoden lopussa 3-vuotinen laina oli nostettu
kokonaan ja uudesta valmiusluotosta oli nostettu 600 miljoonaa euroa.
Viimeisellä neljänneksellä ei tehty uusia olennaisia pitkän ajan
rahoitusjärjestelyjä. Lyhytaikainen rahoitus (lähinnä yritystodistusten
liikkeeseenlasku) supistui neljänneksen aikana 105 miljoonalla eurolla 625
miljoonasta eurosta 520 miljoonaan euroon vuoden lopussa (vuoden 2007 lopussa:
26).

Vuonna 2009 erääntyvät velat ovat yhteensä noin 980 miljoonaa euroa, ja ne ovat
kasvaneet 522 miljoonaa euroa edellisestä neljänneksestä. Tämä johtuu pääasiassa
lyhytaikaisten yritystodistusten uudelleenrahoittamisesta mutta myös siitä, että
Fortum voi vuonna 2009 maksaa etukäteen TGC-10:n liikkeeseenlaskemat noin 194
miljoonan euron velat.

Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2008 olivat 239 (154) miljoonaa euroa.
Tärkeimmät syyt rahoituskulujen kasvuun olivat keskimääräisten nettovelkojen
kasvu ja keskimäärin hieman korkeammat korot vuonna 2008 edellisvuotiseen
verrattuna. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon
muutoksia -11 (2007 käyvän arvon muutos +7) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut viimeisellä neljänneksellä olivat 54 (37) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia
-16 (2007 käyvän arvon muutos +3) miljoonaa euroa.

Nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli 2,5 (1,9).

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaat näkymät) ja A- (vakaat näkymät).

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2008 oli 628,2 (787,4) miljoonaa osaketta
arvoltaan 15 571 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen
pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 13 519 miljoonaa euroa. Vuoden
2008 korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille NASDAQ OMX Helsinki -pörssissä
oli 33,00 euroa ja alin 12,77 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
oli 24,76 euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 15,23 (30,81) euroa.

Yhteensä 955 022 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin
kaupparekisteriin vuonna 2008. Vuoden 2008 lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia
osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2008 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma
on 3 043 707 472 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä
887 638 080. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 3 247 074,80 eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja vuoden 2008 lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 % osuuteen (728 965 osaketta)
Fortumin vuoden lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,2
%.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-joulukuussa oli keskimäärin 14 077 (8
304). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 15 579 (8 303). Henkilöstömäärän kasvu
johtui TGC-10:n hankinnasta.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA yhdistivät infrastruktuurin
rakentamisliiketoimintonsa Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa 15.1.2009 alkaen.

5. helmikuuta Fortum toimitti Suomen hallitukselle hakemuksen ydinreaktorin
rakentamisen periaatepäätöksestä Loviisan voimalaitosalueelle, jossa Fortumin
omistuksessa ja käytössä on jo kaksi ydinreaktoria. Alustavien suunnitelmien
mukaan laitos voisi olla käytössä vuonna 2020. Sen suunniteltu käyttöikä voisi
olla ainakin 60 vuotta. Reaktorin koon ja tyypin mukaan investoinnin
kokonaisarvo on arvioilta 4-6 miljardia euroa.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta.
Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino,
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinnat ja vesitilanne.
Lisäksi Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin
tulokseen.

Mahdollisista valuuttakurssivaihteluista johtuvat tasearvojen muutokset
kirjataan Fortumin omaan pääomaan.

Nykyinen talouden ja rahoitusmarkkinoiden taantuma voi vaimentaa sähkön kysyntää
Fortumin markkina-alueilla. Sähkön kysynnän väheneminen ja raaka-aineiden
hintojen lasku, joita taantuma voi voimistaa, vaikuttavat negatiivisesti sähkön
hintaan. Talouskriisi kasvattaa myös Fortumin vastapuoliriskiä.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin vuoden 2007 toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

Talouden taantuman odotetaan vaikuttavan edelleen sähkönkulutukseen
Pohjoismaissa. Pidemmällä aikavälillä Pohjoismaiden sähkönkulutuksen arvioidaan
kasvavan alle 1 % vuosittain.

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on
Venäjän sähköalan uudistuksen jatkuminen. Suunnitelman mukaisesti kilpailluilla
hinnoilla myydyn sähkön osuutta nostettiin 15 %:sta 25 %:iin 1.7.2008 ja
edelleen 30 %:iin vuoden 2009 alussa. Se on tarkoitus nostaa 50 %:iin heinäkuun
2009 alussa. Kapasiteettimarkkinoilla ensimmäinen vaihe käynnistettiin heinäkuun
2008 alussa. Vuonna 2011 käynnistyvien pitkän aikavälin kapasiteettimarkkinoiden
säännöt ovat valmisteilla. Sähkön tukkumarkkinoiden odotetaan vapautuvan
kokonaan vuonna 2011.

Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman,
jonka jäljellä oleva arvo on noin 2,0 miljardia euroa vuodesta 2009 eteenpäin.
Talouden taantuma kuitenkin luultavasti vaikuttaa edelleen sähkön kysynnän ja
tarjonnan tasapainoon Venäjällä. Niin Fortum kuin muutkin Venäjällä toimivat
sähköyhtiöt analysoivat parhaillaan taloustilanteen muutosten vaikutuksia ja
niiden potentiaalista vaikutusta investointiohjelmien ajoitukseen.

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta
vuonna 2009. Vuotuisten tehokkuusparannusten odotetaan kasvavan noin 100
miljoonaan euroon vuonna 2011.

Tammikuun 2009 lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 4 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 14 TWh alle vuoden 2008 vastaavan tason. Tammikuun
lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2009 oli noin 12 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodelle 2009 oli noin 38-39 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2010 noin
34-36 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinnat,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen
kurssivaihtelut. Jos sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa
tapahtuvien muutosten potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron
muutos megawattituntia kohti Sähköntuotanto-segmentin toteutuneessa sähkön
tukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 50 miljoonan euron muutokseen
Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Tammikuun lopussa 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 65 % noin 53 euroon
megawattitunnilta loppuvuodeksi 2009. Kalenterivuodeksi 2010
Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli
suojattu noin 50 % noin 46 euroon megawattitunnilta.

Raportoidut suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa johdannaissopimuksilla, joista useimmat ovat Nord Poolissa
kaupankäynnin kohteena olevia forward-sopimuksia tai vakioituja futuureja,
joihin kuuluu useita erilaisia tuotteita ja maturiteetteja. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska jotkin suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

Fortumin tulos vuonna 2008 oli hyvä. Joustavan ja ilmastomyötäisen
tuotantorakenteensa sekä vahvan taloudellisen asemansa ja maksuvalmiutensa
ansiosta Fortum kykenee kohtaamaan rahoituskriisin asettamat haasteet.
Fortumilla on vakaa asema tässä epävarmassa tilanteessa, vaikka näkyvyys vuoden
2009 jälkeiseen aikaan onkin heikko.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 olivat 3 742 miljoonaa euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2008 osinkoa
1,00 euroa osaketta kohti eli 4.2.2009 rekisteriin merkittyjen osakkeiden
lukumäärän perusteella yhteensä 888 miljoonaa euroa.


Espoo, 4.2.2009
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Hallitus on 4.2.2009 hyväksynyt Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2008 ja
tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen
tilikaudelta 2008. Tiivistetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS
34, osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Fortumin varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää 7. huhtikuuta 2009.

Vuosikertomus tilikaudelta 2008 julkaistaan viimeistään viikolla 12.

Tulostiedotus vuonna 2009:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 28.4.2009 noin klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2009 noin klo 9.00.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2009 noin klo 9.00


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


FORTUM-KONSERNI
TAMMIKUU-JOULUKUU 2008
Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2008 tilintarkastettuun tilinpäätökseen,
jonka hallitus vahvisti helmikuun 4. 2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                  |          |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |       | Liite    | I-IV/   | I-IV/   | 2008    | 2007    |
|                   |       |          | 2008    | 2007    |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       |       | 4        | 1 602   | 1 320   | 5 636   | 4 479   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot       |       |          | 155     | 84      | 230     | 393     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja    |       |          | -652    | -483    | -2 117  | -1 572  |
| palvelut          |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut   |       |          | -158    | -136    | -587    | -495    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja        |       | 4, 12    | -132    | -115    | -515    | -451    |
| arvonalentumiset  |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut        |       |          | -204    | -150    | -684    | -507    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       |       |          | 611     | 520     | 1 963   | 1 847   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja        | 4, 13    | 48      | 18      | 126     | 241     |
| yhteisyritysten voitosta  |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut        |       |          | -96     | -64     | -351    | -220    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot       |       |          | 66      | 27      | 143     | 76      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten     |       |          | -16     | 3       | -11     | 7       |
| käyvän arvon      |       |          |         |         |         |         |
| muutokset         |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät |       |          | -8      | -3      | -20     | -17     |
| - netto           |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja |       |          | -54     | -37     | -239    | -154    |
| -kulut            |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen      |       |          | 605     | 501     | 1 850   | 1 934   |
| veroja            |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |       | 9        | 2       | -108    | -254    | -326    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto     |       |          | 607     | 393     | 1 596   | 1 608   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:     |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |       |          | 563     | 368     | 1 542   | 1 552   |
| omistajille       |       |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle     |       |          | 44      | 25      | 54      | 56      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |          | 607     | 393     | 1 596   | 1 608   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta              |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)        | 10                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton   |   |     |    |        | 0,64   | 0,41   | 1,74   | 1,74    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu     |   |     |    |        | 0,64   | 0,41   | 1,74   | 1,74    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                               | Liite  | 31.12.2008    | 31.12.2007     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                              |        |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat                |        |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet             | 12     | 395           | 85             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja kalusto     | 12     | 12 138        | 11 343         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja               | 4, 13  | 2 112         | 2 853          |
| yhteisyrityksissä                  |        |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                      | 16     | 566           | 516            |
| ydinjätehuoltorahastosta           |        |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset     |        | 117           | 99             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        |        | 2             | 3              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit             | 6      | 445           | 153            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset saamiset  |        | 742           | 736            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       |        | 16 517        | 15 788         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat                |        |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                    |        | 444           | 285            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit             | 6      | 761           | 140            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |        | 1 235         | 1 034          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    Pankkitalletukset               |        | 588           | -              |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Rahat ja pankkisaamiset         |        | 733           | 427            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                     | 15     | 1 321         | 427            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       |        | 3 761         | 1 886          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                     |        | 20 278        | 17 674         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                         |           |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva      |           |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                         |           |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                        | 14        | 3 044      | 3 040          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma                 |           | 90         | 78             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja muut       |           | 525        | 715            |
| rahastot                           |           |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat              |           | 4 295      | 4 526          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                           |           | 7 954      | 8 359          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                    |           | 457        | 292            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                |           | 8 411      | 8 651          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA                     |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma       |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen vieras   |    | 15      | 6 520      | 4 288        |
| pääoma                            |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit            |    | 6       | 120        | 139          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |    |         | 1 851      | 1 687        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset   |    | 16      | 566        | 516          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut varaukset  |    |         | 250        | 144          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras pääoma   |    |         | 470        | 486          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma       |    |         | 9 777      | 7 260        |
| yhteensä                          |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma       |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen vieras   |    | 15      | 980        | 605          |
| pääoma                            |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit            |    | 6       | 126        | 260          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras  |         | 984        | 898          |
| pääoma                                 |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma       |    |         | 2 090      | 1 763        |
| yhteensä                          |    |         |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä            |    |         | 11 867     | 9 023        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma         |           | 20 278     | 17 674        |
| yhteensä                            |           |            |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    | Osak | Muu   | Käyvä | Omat  | Kerty   | Emo    | Vähem   | Yhteen |
|         | epää | sidot | n     | osakk | neet    | yhtiön | mis-tö  | sä     |
|         | oma  | -tu   | arvon | eet   | voitto  | omista | osuus   |        |
|         |      | pääom | rahas |       | varat   | jille  |         |        |
|         |      | a     | to ja |       |         | kuulu  |         |        |
|         |      |       | muut  |       |         | va     |         |        |
|         |      |       | rahas |       |         | osuus  |         |        |
|         |      |       | tot   |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 78    | 715   | -     | 4 526   | 8 359  | 292     | 8 651  |
| pääoma  | 040  |       |       |       |         |        |         |        |
| 31.12.  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| 2007    |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto  |      | 6     | -148  |       | -561    | -703   | -86     | -789   |
| erot ja |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muut    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muutok  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavi |      |       | 440   |       |         | 440    |         | 440    |
| rran    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| suojauk |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |      |       | -484  |       |         | -484   | 2       | -482   |
| käyvän  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| arvon   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muutok  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | -    | 6     | -192  | -     | -561    | -747   | -84     | -831   |
| omaan   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| pääomaa |      |       |       |       |         |        |         |        |
| n       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kirjatu |      |       |       |       |         |        |         |        |
| t erät  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteens |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ä       |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |      |       |       |       | 1 542   | 1 542  | 54      | 1 596  |
| den     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| voitto  |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudell | -    | 6     | -192  | -     | 981     | 795    | -30     | 765    |
| a       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kirjatu |      |       |       |       |         |        |         |        |
| t       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| tuotot  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ja      |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kulut   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteens |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ä       |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 4    |       |       |       |         | 4      |         | 4      |
| t       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| optio-o |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ikeudet |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |       |       |       | -1 198  | -1 198 |         | -1 198 |
| jako 1) |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset      | 6     |       |       | -6      | 0      |         | 0      |
| sidotun ja     |       |       |       |         |        |         |        |
| vapaan oman    |       |       |       |         |        |         |        |
| pääoman        |       |       |       |         |        |         |        |
| välillä        |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok  |      |       | 2     |       | -8      | -6     | 195     | 189    |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yritys  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| hankint |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ojen    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteyde |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ssä     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 90    | 525   | -     | 4 295   | 7 954  | 457     | 8 411  |
| pääoma  | 044  |       |       |       |         |        |         |        |
| 31.12.  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| 2008    |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 74    | 511   | -     | 4 300   | 7 908  | 253     | 8 161  |
| pääoma  | 023  |       |       |       |         |        |         |        |
| 31.12.  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| 2006    |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muunto  |      |       | 10    |       | -25     | -15    | -11     | -26    |
| erot ja |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muut    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muutok  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavi |      |       | -168  |       |         | -168   | -2      | -170   |
| rran    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| suojauk |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut    |      |       | 362   |       |         | 362    |         | 362    |
| käyvän  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| arvon   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| muutok  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | -    | -     | 204   | -     | -25     | 179    | -13     | 166    |
| omaan   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| pääomaa |      |       |       |       |         |        |         |        |
| n       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kirjatu |      |       |       |       |         |        |         |        |
| t erät  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteens |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ä       |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikau |      |       |       |       | 1 552   | 1 552  | 56      | 1 608  |
| den     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| voitto  |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudell | -    | -     | 204   | -     | 1 527   | 1 731  | 43      | 1 774  |
| a       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kirjatu |      |       |       |       |         |        |         |        |
| t       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| tuotot  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ja      |      |       |       |       |         |        |         |        |
| kulut   |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteens |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ä       |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytety | 17   |       |       |       |         | 17     |         | 17     |
| t       |      |       |       |       |         |        |         |        |
| optio-o |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ikeudet |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |      |       |       |       | -1 122  | -1 122 |         | -1 122 |
| jako 1) |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |      |       |       | -175  |         | -175   |         | -175   |
| osakkei |      |       |       |       |         |        |         |        |
| den     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| hankint |      |       |       |       |         |        |         |        |
| a       |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien   |      |       |       | 175   | -175    | 0      |         | 0      |
| osakkei |      |       |       |       |         |        |         |        |
| den     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| mitätöi |      |       |       |       |         |        |         |        |
| nti     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset      | 4     |       |       | -4      | 0      |         | 0      |
| sidotun ja     |       |       |       |         |        |         |        |
| vapaan oman    |       |       |       |         |        |         |        |
| pääoman        |       |       |       |         |        |         |        |
| välillä        |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutok  |      |       |       |       |         | 0      | -4      | -4     |
| set     |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yritys  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| hankint |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ojen    |      |       |       |       |         |        |         |        |
| yhteyde |      |       |       |       |         |        |         |        |
| ssä     |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     | 3    | 78    | 715   | -     | 4 526   | 8 359  | 292     | 8 651  |
| pääoma  | 040  |       |       |       |         |        |         |        |
| 31.12.  |      |       |       |       |         |        |         |        |
| 2007    |      |       |       |       |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 11 Osakekohtainen osinko.                                |
--------------------------------------------------------------------------------

Muuntoerot *)
Valuuttakurssien heikkeneminen, lähinnä RUB, SEK ja NOK, vaikuttaa emoyhtiön
omistajille kuuluvaan osuuteen omasta pääomasta muuntoerojen kautta -703
miljoonaa euroa. Osa tästä muuntoerosta syntyy kun Hafslundin omistamat
NOK-määräiset RECin osakkeet arvostetaan käypään arvoon, tämä vaikutus -148
miljoonaa näytetään käyvän arvon rahastossa ja muissa rahastoissa.

Kassavirtasuojaukset
Kassavirtasuojausten käyvän arvon muutokset 440 miljoonaa euroa, jotka liittyvät
lähinnä sähkön hinnan suojaamiseen, vaikuttavat emoyhtiön omistajille kuuluvaan
osuuteen omasta pääomasta. Kun sähkön hinta on alempi kuin suojaushinta,
vaikutus omaan pääomaan on positiivinen.

Muut käyvän arvon muutokset
Muut käyvän arvon muutokset vuoden 2008 aikana -484 miljoonaa euroa liittyvät
lähinnä muutoksiin Hafslundin RECin osakkeiden hinnassa, ilman
kurssierovaikutusta. Katso myös liite 13 Muutokset osuuksissa osakkuus- ja
yhteisyrityksissä ja liite 23 Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

Vähemmistöosuuksien muutos omassa pääomassa
Olennaisin muutos oman pääoman vähemmistöosuuksissa on -86 miljoonan euron
muuntoero, joka johtuu RUB- ja SEK-valuuttojen muutoksista. Lisäksi TGC-10:n
hankinta erässä muutokset yrityshankintojen yhteydessä on lisännyt
vähemmistöosuuksien määrää.

*) Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvä muuntoero lasketaan käyttäen
tuloslaskelman osalta keskikurssia ja taseen osalta tilinpäätöspäivän kurssia.
Kurssiero, joka syntyy muunnosta euroiksi, kirjataan omaan pääomaan. Lisätietoja
käytetyistä kurssieroista katso liite 8 Valuuttakurssit.
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |      | Liite   | IV/     | IV/ 2007    | 2008     | 2007     |
|               |      |         | 2008    |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |      |         |         |             |          |          |
| n kassavirta  |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |      |         | 743     | 635         | 2 478    | 2 298    |
| ennen         |      |         |         |             |          |          |
| poistoja      |      |         |         |             |          |          |
| (Käyttökate)  |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja       |         | -237    | -18         | -275     | -286     |
| kulut, joihin ei     |         |         |             |          |          |
| liity maksua         |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät  |      |         | 326     | -99         | 233      | -10      |
| ja            |      |         |         |             |          |          |
| toteutuneet   |      |         |         |             |          |          |
| kurssierot    |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut      |      |         | -53     | -63         | -332     | -383     |
| välittömät    |      |         |         |             |          |          |
| verot         |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen     |         | 779     | 455         | 2 104    | 1 619    |
| käyttöpääoman        |         |         |             |          |          |
| muutosta             |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman |      |         | -217    | -110        | -102     | 51       |
| muutos        |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminna |      |         | 562     | 345         | 2 002    | 1 670    |
| n kassavirta  |      |         |         |             |          |          |
| yhteensä      |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |      |         |         |             |          |          |
| kassavirta    |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |      | 4, 12   | -338    | -251        | -1 018   | -592     |
| sinvestoinnit |      |         |         |             |          |          |
| 1)            |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut              | 7       | -4      | 0           | -1 210   | -10      |
| tytäryhtiöosakkeet   |         |         |             |          |          |
| pl. ostettujen       |         |         |             |          |          |
| yhtiöiden rahavarat  |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut       |      | 13      | -24     | -26         | -32      | -271     |
| osakkuusyrity |      |         |         |             |          |          |
| sosakkeet 2)  |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden        |      |         | 0       | -2          | -1       | -4       |
| osakkeiden    |      |         |         |             |          |          |
| ostot         |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |      |         | 28      | 2           | 37       | 14       |
| den myynnit   |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt               | 7       | 43      | 0           | 44       | 0        |
| tytäryhtiöosakkeet   |         |         |             |          |          |
| pl. myytyjen         |         |         |             |          |          |
| yhtiöiden rahavarat  |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt        |      | 13      | 10      | 2           | 34       | 304      |
| osakkuusyrity |      |         |         |             |          |          |
| sosakkeet     |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden        |      |         | 0       | 29          | 0        | 29       |
| osakkeiden    |      |         |         |             |          |          |
| myynnit       |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden        |      |         | -58     | -23         | -136     | -79      |
| sijoitusten   |      |         |         |             |          |          |
| muutos        |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien |      |         | -343    | -269        | -2 282   | -609     |
| kassavirta    |      |         |         |             |          |          |
| yhteensä      |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta    |      |         | 219     | 76          | -280     | 1 061    |
| ennen         |      |         |         |             |          |          |
| rahoitusta    |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |      |         |         |             |          |          |
| kassavirta    |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen      |      |         | 43      | -291        | 2 621    | 488      |
| muutos        |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |      |         | 0       | 0           | -1 198   | -1 122   |
| yhtiön        |      |         |         |             |          |          |
| osakkeenomist |      |         |         |             |          |          |
| ajille        |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien         |      |         | -       | -175        | -        | -175     |
| osakkeiden    |      |         |         |             |          |          |
| ostot         |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |      |         | 31      | 2           | -103     | 18       |
| rahoituserät  |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |      |         | 74      | -464        | 1 320    | -791     |
| kassavirta    |      |         |         |             |          |          |
| yhteensä      |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman     |      |         |         |             |          |          |
| mukainen      |      |         |         |             |          |          |
| likvidien     |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen       |      |         | 293     | -388        | 1 040    | 270      |
| muutos        |      |         |         |             |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät osakeannin.                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelan        | IV/2008      | IV/2007      | 2008           | 2007      |
| muutokset         |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka 30.9.  | 6 520        | 4 456        | 4 466          | 4 345     |
| ja 31.12.         |              |              |                |           |
| vastaavasti       |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        | -109         | -55          | -203           | -73       |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Käyttökate     | 743          | 635          | 2 478          | 2 298     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut          | 36           | -180        | -374           | -679       |
| rahoituskulut,    |              |             |                |            |
| verot ja muut     |              |             |                |            |
| tuotot ja kulut,  |              |             |                |            |
| joihin ei liity   |              |             |                |            |
| maksua            |              |             |                |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman     | -217         | -110         | -102           | 51        |
| muutokset         |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinv | -338         | -251         | -1 018         | -592      |
| estoinnit         |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Yrityshankinnat | -28          | -28          | -1 243         | -285      |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Yritysmyynnit  | 81           | 33           | 115            | 347       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos            | -58          | -23          | -136           | -79       |
| korollisissa      |              |              |                |           |
| saamisissa        |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot ja omien  | 0            | -175         | -1 198         | -1 297    |
| osakkeiden        |              |              |                |           |
| hankinta          |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 31           | 2            | -103           | 18        |
| rahoitustoiminnot |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettokassavirta   | 250          | -97          | -1 581         | -218      |
| (- nettovelan     |              |              |                |           |
| kasvu)            |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat            | -            | 0            | 272            | 7         |
| hankituissa       |              |              |                |           |
| yhtiöissä         |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Joukkovelkakirjoj |              |             |                |            |
| en käpien arvojen |              |             |                |            |
| muutos ja         |              |             |                |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| arvostukset       | 18           | -32         | 63             | -31        |
| jaksotettuun      |              |             |                |            |
| hankintamenoon    |              |             |                |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka kauden | 6 179        | 4 466        | 6 179          | 4 466     |
| lopussa           |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  | 31.12 | 30.9. | 30.6.  | 31.3.  | 31.12. | 30.9.   | 30.6.  | 31.3.  |
|       | .2008 | 2008  | 2008   | 2008   | 2007   | 2007    | 2007   | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytt | 2 478 | 1 735 | 1 203  | 720    | 2 298  | 1 663   | 1 040  | 602    |
| ökate |       |       |        |        |        |         |        |        |
| ,     |       |       |        |        |        |         |        |        |
| MEUR  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos | 1,74  | 1,10  | 0,78   | 0,51   | 1,74   | 1,33    | 0,85   | 0,59   |
| /osak |       |       |        |        |        |         |        |        |
| e     |       |       |        |        |        |         |        |        |
| (lai  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| menta |       |       |        |        |        |         |        |        |
| maton |       |       |        |        |        |         |        |        |
| ),    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| EUR   |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoi | 15    | 15    | 15 593 | 16 868 | 13 544 | 13 764  | 13 503 | 12 593 |
| tettu | 911   | 756   |        |        |        |         |        |        |
| pääom |       |       |        |        |        |         |        |        |
| a,    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| MEUR  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korol | 6 179 | 6 520 | 6 254  | 5 228  | 4 466  | 4 456   | 4 610  | 3 932  |
| linen |       |       |        |        |        |         |        |        |
| netto |       |       |        |        |        |         |        |        |
| velka |       |       |        |        |        |         |        |        |
| ,     |       |       |        |        |        |         |        |        |
| MEUR  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| ja    | 2 624 | 2 210 | 1 459  | 1 227  | 972    | 646     | 253    | 115    |
| brutt |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oinve |       |       |        |        |        |         |        |        |
| stoin |       |       |        |        |        |         |        |        |
| nit   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| osakk |       |       |        |        |        |         |        |        |
| eisii |       |       |        |        |        |         |        |        |
| n,    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| MEUR  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytt | 1 108 | 716   | 408    | 175    | 655    | 382     | 236    | 100    |
| öomai |       |       |        |        |        |         |        |        |
| suusi |       |       |        |        |        |         |        |        |
| nvest |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oinni |       |       |        |        |        |         |        |        |
| t,    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| MEUR  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoi | 15,0  | 13,7  | 14,6   | 17,3   | 16,5   | 15,1    | 14,8   | 18,0   |
| tetun |       |       |        |        |        |         |        |        |
| pääom |       |       |        |        |        |         |        |        |
| an    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tuott |       |       |        |        |        |         |        |        |
| o, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| 1)    |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |       |       |        |        | 14,0   |         |        |        |
| stu   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| sijoi |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tetun |       |       |        |        |        |         |        |        |
| pääom |       |       |        |        |        |         |        |        |
| an    |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tuott |       |       |        |        |        |         |        |        |
| o, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| 2)    |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Oman  | 18,7  | 15,7  | 17,2   | 21,0   | 19,1   | 17,8    | 17,2   | 21,1   |
| pää   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oman  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tuott |       |       |        |        |        |         |        |        |
| o, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| 1)    |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |       |       |        |        | 15,8   |         |        |        |
| stu   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oman  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| pää   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oman  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tuott |       |       |        |        |        |         |        |        |
| o, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| 2)    |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Netto | 2,5   | 2,8   | 2,6    | 1,8    | 1,9    | 2,1     | 2,2    | 1,6    |
| velka |       |       |        |        |        |         |        |        |
| /käyt |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tökat |       |       |        |        |        |         |        |        |
| e 1)  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikai |       |       |        |        | 2,2    | 2,3     |        |        |
| stu   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| netto |       |       |        |        |        |         |        |        |
| velka |       |       |        |        |        |         |        |        |
| /käyt |       |       |        |        |        |         |        |        |
| tökat |       |       |        |        |        |         |        |        |
| e 3)  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko | 9,4   | 7,6   | 8,6    | 14,1   | 12,8   | 12,4    | 11,5   | 15,3   |
| kate  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassa |       |       |        |        |        |         |        |        |
| virta |       |       |        |        |        |         |        |        |
| ennen |       |       |        |        |        |         |        |        |
| käytt |       |       |        |        |        |         |        |        |
| öpääo |       |       |        |        |        |         |        |        |
| man   |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| muuto | 34,1  | 27,1  | 30,1   | 42,9   | 36,3   | 33,9    | 36,1   | 45,5   |
| sta/k |       |       |        |        |        |         |        |        |
| oroll |       |       |        |        |        |         |        |        |
| inen  |       |       |        |        |        |         |        |        |
| netto |       |       |        |        |        |         |        |        |
| velka |       |       |        |        |        |         |        |        |
| , %   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| 1)    |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Velka | 73    | 81    | 77     | 56     | 52     | 52      | 58     | 52     |
| antum |       |       |        |        |        |         |        |        |
| isast |       |       |        |        |        |         |        |        |
| e, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma   | 8,96  | 8,49  | 8,08   | 9,53   | 9,43   | 9,21    | 8,68   | 8,22   |
| pääom |       |       |        |        |        |         |        |        |
| a/osa |       |       |        |        |        |         |        |        |
| ke,   |       |       |        |        |        |         |        |        |
| EUR   |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omava | 41    | 39    | 39     | 44     | 49     | 48      | 46     | 43     |
| raisu |       |       |        |        |        |         |        |        |
| usast |       |       |        |        |        |         |        |        |
| e, %  |       |       |        |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Henki | 14    | 13    | 12 603 | 8 356 | 8 304   | 8 305   | 8 257  | 8 165  |
| löstö | 077   | 585   |        |       |         |         |        |        |
| keski |       |       |        |       |         |         |        |        |
| määri |       |       |        |       |         |         |        |        |
| n     |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henki | 15    | 15    | 16 069 | 15    | 8 303   | 8 306   | 8 541  | 8 190  |
| löstö | 579   | 785   |        | 689   |         |         |        |        |
| n     |       |       |        |       |         |         |        |        |
| lukum |       |       |        |       |         |         |        |        |
| äärä  |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakk | 887   | 887   | 887    | 887   | 889 997 | 890 984 | 890    | 890    |
| eiden | 256   | 241   | 131    | 085   |         |         | 770    | 263    |
| lukum |       |       |        |       |         |         |        |        |
| äärä  |       |       |        |       |         |         |        |        |
| keski |       |       |        |       |         |         |        |        |
| määri |       |       |        |       |         |         |        |        |
| n, 1  |       |       |        |       |         |         |        |        |
| 000   |       |       |        |       |         |         |        |        |
| osake |       |       |        |       |         |         |        |        |
| tta   |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laime |       |       |        |       |         |         |        |        |
| nnett |       |       |        |       |         |         |        |        |
| u     |       |       |        |       |         |         |        |        |
| osakk |       |       |        |       |         |         |        |        |
| eiden |       |       |        |       |         |         |        |        |
| keski |       |       |        |       |         |         |        |        |
| määrä |       |       |        |       |         |         |        |        |
| inen  |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| lukum | 887   | 887   | 888    | 888   | 891 395 | 892 815 | 893    | 893    |
| äärä, | 839   | 986   | 165    | 177   |         |         | 140    | 252    |
| 1 000 |       |       |        |       |         |         |        |        |
| osake |       |       |        |       |         |         |        |        |
| tta   |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekis | 887   | 887   | 887    | 887   | 886 683 | 892 119 | 891    | 890    |
| teröi | 638   | 517   | 191    | 123   |         |         | 472    | 685    |
| tyjen |       |       |        |       |         |         |        |        |
| osakk |       |       |        |       |         |         |        |        |
| eiden |       |       |        |       |         |         |        |        |
| määrä |       |       |        |       |         |         |        |        |
| , 1   |       |       |        |       |         |         |        |        |
| 000   |       |       |        |       |         |         |        |        |
| osake |       |       |        |       |         |         |        |        |
| tta   |       |       |        |       |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muutettu vastaamaan vuositason lukuja.              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu REC:in ja Lenenergon myyntivoitoilla vuonna 2007, jotka          |
| toteutuivat vuoden 2007 ensimmäisellä ja kolmannella neljänneksellä.         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden   |          |       |
| myynnistä toteutunut 232 miljoonan euron myyntivoitto.    |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen  |        |       |      |        |         |          |       |
| laskentakaavat |        |       |      |        |         |          |       |
| ovat           |        |       |      |        |         |          |       |
| liitteessä 24. |        |       |      |        |         |          |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERUSTA                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsaustiedot perustuvat vuoden 2008 tilintarkastettuun tilinpäätökseen,
jonka hallitus vahvisti 4.2. 2009. Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on
laadittu EU:ssa käyttöönotettua kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset
-standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2007 tilinpäätöksen
kanssa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2007
noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.
Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia
segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum perusti
uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen uusi segmenttirakenne
muodostui yhdestä maantieteellisen alueen perusteella määritellystä segmentistä
sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä segmenteistä. Segmenttirakenteen
muutoksen seurauksena Fortum otti käyttöön IFRS 8 Liiketoimintasegmentit
-standardin aikaistetusti.
Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:
- TGC-10, joka on yhdistelty konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso
liitetieto 7)
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut

Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa
osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto
-segmentistä Muut -segmenttiin.
Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole
tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta
yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation, Portfolio
Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. Generation ja
PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden yhtenäisen
raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole käytössä erillistä
hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö tarjoaa palveluita sekä
konsernin sisäisille että ulkopuolisille asiakkaille, mutta sen keskeinen
liiketoiminta liittyy olennaisena osana Generation -liiketoimintayksikön
toimintaan. Liiketoiminnan luonteen, asiakkaiden jne. samankaltaisuuden
perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt muodostavat Heat - segmentin.
Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien kohdentaminen
konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat liiketoimintayksiköiden
vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin sisältyy osuus osakkuusyritysten
tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun pääoman tuottoon
liiketoimintayksiköittäin.
Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti. Segmenttien
väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta asiakaskunnasta sekä
asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen, Fortumilla ei ole
yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi olennainen Fortumin
kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy tuottamansa sähkön
pääosin Nord Poolin kautta. Lisätietoa segmenttien liiketoiminnasta ja
maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007 konsernitilinpäätöksessä
liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.
Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta,
jotka vaikuttavat seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä
uuteeen Venäjä -segmenttiin
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä
vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä
uuteen Venäjä -segmenttiin
- Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin REC:in
osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä, on siirretty Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin.
Uudet muutokset ja tulkinnat

Seuraavat uudet muutokset ja tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2008:

- Muutokset standardeihin IAS 39:n Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen sekä IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät
tiedot (voimassa 1.7.2008 lähtien). IAS 39:n muutokset antavat mahdollisuuden
luokitella uudelleen tiettyjä muita rahoitusvaroja kuin johdannaisvaroja
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ryhmästä
poikkeustilanteessa, sekä tiettyjä lainat ja muut saamiset -ryhmään kuuluvia
rahoitusvaroja kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien tai myytävissä olevien
rahoitusvarojen ryhmästä, jos yhteisöllä on aikomus ja kyky pitää omaisuuserä
hallussaan ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa tai eräpäivään asti. IFRS 7:n
muutokset edellyttävät laajoja liitetietoja edellä kuvatun kaltaisissa
tilanteissa uudelleenluokitelluista rahoitusvaroista. Muutoksilla ei ole ollut
vaikutusta Fortum-konsernin taloudelliseen asemaan tai tulokseen, sillä
rahoitusvaroja ei ole luokiteltu uudelleen.
- IFRIC 11 IFRS 2 - Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat
liiketoimet (voimassa 1.3.2007 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tulkinta
edellyttää, että sellaiset osakeperusteiset liiketoimet, joissa yhteisö saa
tavaroita tai palveluja omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien, esim. omien
osakkeiden vastineeksi, käsitellään kirjanpidossa omana pääomana maksettavina
järjestelyinä, vaikka yhteisö hankkisi instrumentit toiselta osapuolelta, tai
vaikka osakkeenomistajat antavat tarvittavat oman pääoman ehtoiset instrumentit.
Tilinpäätöspäivänä Fortumilla ei ollut tällaisia järjestelyjä.
- IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän
yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa
1.1.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRIC 14:ää sovelletaan
kaikkiin työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuspohjaisiin järjestelyihin ja
muihin pitkäaikaisiin etuuspohjaisiin työsuhde-etuuksiin. Tulkinta käsittelee
sitä, kuinka IAS 19 -standardin rajoitusta järjestelyn ylijäämästä taseeseen
merkittävän omaisuuserän kirjaamisedellytyksistä tulee arvioida, erityisesti
silloin, kun järjestelyyn liittyy vähimmäisrahastointivaatimus. Tulkinnalla ei
ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä konsernin eläkejärjestelyihin ei sisälly
vähimmäisrahastointivaatimuksia.
• IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt (voimassa 1.1.2008 tai sen jälkeen
alkavilla tilikausilla). Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä
se ei ole osapuolena missään palvelutoimilupajärjestelyssä. Tulkintaa ei ole
vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Osakkuusyhtiölaskenta

Fortum aloitti soveltamaan pääomaosuusmenetelmää sijoitukseensa TGC-1:ssä vuoden
2008 toisesta neljänneksestä lähtien TGC-1:n siirryttyä raportoimaan IFRS-
tilinpäätöksen vuosittain. Lisätietoja Fortumin sijoituksesta TGC-1:ssä sekä
myös Haflsundissa on esitetty liitetiedossa 13.

Fortum sai vuoden 2008 lopulla ruotsalaisten ydinvoimaa tuottavien
osakkuusyhtiöidensä kassavirtatietoja SKB:ltä (Svensk Kärnbränslehantering AB)
joiden perusteella Fortum on käsitellyt osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen
ja velkojen vaikutuksista laatimisperiaatteidensa mukaisesti (katso liitetieto
16).


--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.
Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2007.

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       |              | IV/2007      | 2008           | 2007      |
| MEUR              | IV/2008      |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti      | 886          | 697          | 3 291          | 2 370     |
| ilman välillisiä  |              |              |                |           |
| veroja            |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmön myynti     | 440          | 352          | 1 298          | 1 096     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 193          | 194          | 746            | 729       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut myynnit      | 83           | 77           | 301            | 284       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 1 602        | 1 320        | 5 636          | 4 479     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO       |              | IV/2007      | 2008           | 2007      |
| SEGMENTEITTÄIN    | IV/2008      |              |                |           |
| MEUR              |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 736          | 685          | 2 892          | 2 350     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 5            | 5            | 0              | 323       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 463          | 439          | 1 466          | 1 356     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -3           | -1           | 0              | 38        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 206          | 206          | 789            | 769       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 3            | 3            | 10             | 9         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | 531          | 482          | 1 922          | 1 683     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 50           | 49           | 177            | 155       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | 197          | -            | 489            | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | -            | -            | 0              | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 21           | 21           | 83             | 81        |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä  | 21           | 20           | 82             | 72        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord Pool netotus | -476         | -437         | -1 736         | -1 163    |
| 1)                |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit      | -76          | -76          | -269           | -597      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 1 602        | 1 320        | 5 636          | 4 479     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta netotetaan                |
| konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan, onko       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum    |       |        |       |      |        |         |          |    |
| tiettynä  |       |        |       |      |        |         |          |    |
| hetkenä   |       |        |       |      |        |         |          |    |
| nettomyyj |       |        |       |      |        |         |          |    |
| ä vai     |       |        |       |      |        |         |          |    |
| netto-ost |       |        |       |      |        |         |          |    |
| aja.      |       |        |       |      |        |         |          |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO       |              | IV/2007      | 2008           | 2007      |
| SEGMENTEITTÄIN    | IV/2008      |              |                |           |
| MEUR              |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 470          | 351          | 1 599          | 1 115     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 155          | 121          | 307            | 294       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 61           | 51           | 248            | 233       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | -29          | 2            | -35            | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | -19          | 12           | -91            | 244       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -27          | -17          | -65            | -51       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          | 611          | 520          | 1 963          | 1 847     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN |              | IV/2007      | 2008           | 2007      |
| LIIKEVOITTO       | IV/2008      |              |                |           |
| SEGMENTEITTÄIN    |              |              |                |           |
| MEUR              |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    | 378          | 363          | 1 528          | 1 095     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             | 109          | 120          | 250            | 290       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      | 63           | 50           | 248            | 231       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           | 0            | -1           | -33            | -1        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä            | -20          | -            | -92            | -         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | -22          | -16          | -56            | -51       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | 508          | 516          | 1 845          | 1 564     |
| liikevoitto       |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   | 68           | 13           | 85             | 250       |
| erät              |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              | 35           | -9           | 33             | 33        |
| vertailukelpoisuu |              |              |                |           |
| teen vaikuttavat  |              |              |                |           |
| erät              |              |              |                |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 611          | 520          | 1 963          | 1 847     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT      |             | IV/2007    | 2008      | 2007      |
| SEGMENTEITTÄIN            | IV/2008     |            |           |           |
| MEUR                      |             |            |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            | 7           | 0          | 18        | 2         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     | 60          | 1          | 64        | 2         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 0           | 0          | 2         | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   | -           | -1         | -         | 0         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    | 1           | 12         | 1         | 244       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 0           | 1          | 0         | 2         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 68          | 13         | 85        | 250       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät sisältävät pääasiassa myyntivoittoja ja -tappioita.     |
| Vuoden 2008 merkittävin myyntivoitto syntyi Jyväskylän Energiatuotanto Oy:n  |
| myynnistä.                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lenenergon myyntivoitto (232 miljoonaa euroa) oli merkittävin myyntivoitto   |
| vuonna 2007.                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT                |              | IV/2007     | 2008       | 2007         |
| VERTAILUKELPOISUUTE | IV/2008      |             |            |              |
| EN VAIKUTTAVAT ERÄT |              |             |            |              |
| SEGMENTEITTÄIN      |              |             |            |              |
| MEUR                |              |             |            |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)   | 85           | -12         | 53         | 18           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               | -14          | 0           | -7         | 2            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        | -2           | 1           | -2         | 2            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             | -29          | 4           | -2         | 13           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä              | -            | -           | -          | -            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | -5           | -2          | -9         | -2           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            | 35           | -9          | 33         | 33           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion              | -12         | -7          | -19       | 17            |
| ydinjätehuoltorahast |             |             |           |               |
| oon, yhteensä milj.  |             |             |           |               |
| euroa:               |             |             |           |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA         |            | IV/2007     | 2008          | 2007         |
| ARVONALENTUMISET   | IV/2008    |             |               |              |
| SEGMENTEITTÄIN     |            |             |               |              |
| MEUR               |            |             |               |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     | 24         | 24         | 97             | 103          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              | 41         | 43         | 169            | 163          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       | 41         | 43         | 165            | 162          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            | 1          | 2          | 7              | 11           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             | 22         | -          | 67             | -            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               | 3          | 3          | 10             | 12           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           | 132        | 115        | 515            | 451          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- |              | IV/2007     | 2008         | 2007           |
| JA              | IV/2008      |             |              |                |
| YHTEISYRITYSTEN |              |             |              |                |
| TULOKSESTA      |              |             |              |                |
| SEGMENTEITTÄIN  |              |             |              |                |
| MEUR            |              |             |              |                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  | 39          | -3          | 26            | -23            |
| 1), 2)          |             |             |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           | 4           | 8           | 12            | 24             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    | 3           | 5           | 16            | 18             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         | 0           | 0           | 5             | 0              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä          | 0           | -           | 19            | -              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            | 2           | 8           | 48            | 222            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        | 48          | 18          | 126           | 241            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osakkuusyhtiöiden osuuksista                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| suomalaisissa   | 14           | -1         | 9              | -7            |
| ja              |              |            |                |               |
| ruotsalaisissa  |              |            |                |               |
| ydinjätehuoltor |              |            |                |               |
| ahastoissa,     |              |            |                |               |
| yhteensä milj.  |              |            |                |               |
| euroa:          |              |            |                |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on                  |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja välittömät verot.         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ           | 31.12.2008    | 31.12.200 |
| SEGMENTEITTÄIN                                   |               | 7         |
| MEUR                                             |               |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                                   | 818          | 806        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                            | 160          | 158        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                                     | 210          | 229        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                          | 12           | 8          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                           | 429          | 455        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                             | 483          | 1 197      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                                         | 2 112        | 2 853      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT            |              | IV/2007    | 2008        | 2007     |
| KÄYTTÖOMAISUUTEEN       | IV/2008      |            |             |          |
| SEGMENTEITTÄIN          |              |            |             |          |
| MEUR                    |              |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          | 49           | 32         | 134         | 93       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)                | 144          | 120        | 408         | 309      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto 2)         | 93           | 117        | 296         | 236      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                 | 0            | 1          | 3           | 3        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                  | 104          | -          | 256         | -        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                    | 2            | 3          | 11          | 14       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                | 392          | 273        | 1 108       | 655      |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa,
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT            |           | IV/2007  | 2008        | 2007    |
| OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN    | IV/2008   |          |             |         |
| MEUR                          |           |          |             |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                | 0         | 52       | 0           | 52      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         | 0         | 1        | 23          | 18      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  | 0         | 1        | 0           | 1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       | 0         |  -       | 0           | 0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)                     | 22        | -        | 1 492       | 245     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          | 0         | -1       | 1           | 1       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      | 22        | 53       | 1 516       | 317     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 7 Yrityshankinnat ja -myynnit                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA            | 31.12. 2008               | 31.12. 2007          |
| SEGMENTEITTÄIN            |                           |                      |
| MEUR                      |                           |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            | 5 331                     | 5 599                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     | 3 468                     | 3 507                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              | 3 032                     | 3 239                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   | 188                       | 247                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                    | 2 205                     | 456                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      | 796                       | 1 237                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  | 15 020                    | 14 285               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN  | 31.12. 2008         | 31.12.2007    |
| %                                      |                     |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                         | 29,6                | 19,2          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                  | 8,9                 | 9,3           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                           | 8,1                 | 7,7           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                | -14,0               | 6,9           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                 | -3,7                | 66,3          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                   | -1,8                | 17,1          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO         | 31.12.2008    | 31.12.200 |
| SEGMENTEITTÄIN                                   |               | 7         |
| %                                                |               |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                                  | 28,0           | 18,9      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                                           | 7,3            | 9,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                                    | 8,2            | 7,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                                         | -15,3          | -0,6      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                                          | -3,8           | 0,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)                                         | -1,7           | -2,1      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan   |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja               |
| yhteisyritysten                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta' vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä avaavan     |
| taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN            | 31.12.2008           | 31.12.2007          |
| MEUR                            |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 5 732                | 6 154               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           | 3 923                | 3 928               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    | 3 546                | 3 778               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         | 663                  | 630                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          | 2 476                | 456                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            | 997                  | 1 392               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät   | 17 337               | 16 338              |
| varat                           |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset             | 799                  | 747                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     | 2                    | 3                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                      | 819                  | 159                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat                  | 1 321                | 427                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  | 20 278               | 17 674              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN    | 31.12.2008           | 31.12.2007          |
| MEUR                            |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 401                  | 555                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           | 455                  | 421                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    | 514                  | 539                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         | 475                  | 383                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          | 271                  | -                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            | 201                  | 155                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä    | 2 317                | 2 053               |
| vieras pääoma                   |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | 1 851                | 1 687               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vieras pääoma               | 199                  | 390                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan sisältyvä | 4 367                | 4 130               |
| vieras pääoma                   |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma        | 7 500                | 4 893               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                      | 8 411                | 8 651               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja vieras pääoma     | 20 278               | 17 674              |
| yhteensä                        |                      |                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN          | 2008                 | 2007                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 3 591                | 3 475               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           | 2 422                | 2 302               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    | 1 222                | 1 060               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         | 766                  | 936                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          | 5 566                | -                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            | 510                  | 531                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 14 077               | 8 304               |
--------------------------------------------------------------------------------

Henkilöstö keskimäärin lasketaan käyttäen koko raportointikauden kuukausittaisia
keskiarvoja.
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ           | 31.12.2008           | 31.12.2007          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  | 3 520                | 3 511               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                           | 2 318                | 2 279               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                    | 1 336                | 1 063               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                         | 635                  | 935                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                          | 7 262                | -                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                            | 508                  | 515                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                        | 15 579               | 8 303               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKE | IV/   | III/   | II/   | I/    | IV/    | III/    | II/     | I/     |
| VAIHT | 2008  | 2008   | 2008  | 2008  | 2007   | 2007    | 2007    | 2007   |
| O     |       |        |       |       |        |         |         |        |
| NELJÄ |       |        |       |       |        |         |         |        |
| NNEKS |       |        |       |       |        |         |         |        |
| ITTÄI |       |        |       |       |        |         |         |        |
| N     |       |        |       |       |        |         |         |        |
| MEUR  |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 736   | 718    | 721   | 717   | 685    | 502     | 522     | 641    |
| ntuot |       |        |       |       |        |         |         |        |
| anto  |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     | 5     | -79    | 21    | 53    | 5      | 70      | 92      | 156    |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 463   | 226    | 284   | 493   | 439    | 186     | 252     | 479    |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     | -3    | -4     | -     | 7     | -1     | 4       | 11      | 24     |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 206   | 171    | 180   | 232   | 206    | 166     | 172     | 225    |
| nsiir |       |        |       |       |        |         |         |        |
| to    |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     | 3     | 2      | 2     | 3     | 3      | 2       | 2       | 2      |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | 531   | 461    | 411   | 519   | 482    | 331     | 351     | 519    |
| ts    |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     | 50    | 61     | 34    | 32    | 49     | 30      | 32      | 44     |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | 197   | 140    | 152   | -     | -      | -       | -       | -      |
| ä     |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     |  -    | -      | -     | -     | -      | -       | -       | -      |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | 21    | 21     | 21    | 20    | 21     | 19      | 22      | 19     |
--------------------------------------------------------------------------------
| -     | 21    | 20     | 21    | 20    | 20     | 17      | 19      | 16     |
| josta |       |        |       |       |        |         |         |        |
| sisäi |       |        |       |       |        |         |         |        |
| stä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nord  | -476  | -465   | -369  | -426  | -437   | -221    | -204    | -301   |
| Pool  |       |        |       |       |        |         |         |        |
| netot |       |        |       |       |        |         |         |        |
| us    |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimi | -76   | 0      | -78   | -115  | -76    | -123    | -156    | -242   |
| noinn |       |        |       |       |        |         |         |        |
| it    |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 1 602 | 1 272  | 1 322 | 1 440 | 1 320  | 860     | 959     | 1 340  |
| nsä   |       |        |       |       |        |         |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKE | IV/   | III/   | II/  | I/     | IV/     | III/   | II/     | I/     |
| VOITT | 2008  | 2008   | 2008 | 2008   | 2007    | 2007   | 2007    | 2007   |
| O     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NELJÄ |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NNEKS |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ITTÄI |       |        |      |        |         |        |         |        |
| N     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| MEUR  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 470   | 438    | 260  | 431    | 351     | 221    | 243     | 300    |
| ntuot |       |        |      |        |         |        |         |        |
| anto  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 155   | -15    | 37   | 130    | 121     | -2     | 33      | 142    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 61    | 50     | 51   | 86     | 51      | 50     | 53      | 79     |
| nsiir |       |        |      |        |         |        |         |        |
| to    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -29   | -17    | 31   | -20    | 2       | 15     | 7       | -12    |
| ts    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -19   | -39    | -33  | 0      | 12      | 232    | -       | -      |
| ä     |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | -27   | -22    | 2    | -18    | -17     | -6     | -9      | -19    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 611   | 395    | 348  | 609    | 520     | 510    | 327     | 490    |
| nsä   |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTA | IV/   | III/   | II/  | I/     | IV/     | III/   | II/     | I/     |
| ILUKE | 2008  | 2008   | 2008 | 2008   | 2007    | 2007   | 2007    | 2007   |
| LPOIN |       |        |      |        |         |        |         |        |
| EN    |       |        |      |        |         |        |         |        |
| LIIKE |       |        |      |        |         |        |         |        |
| VOITT |       |        |      |        |         |        |         |        |
| O     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NELJÄ |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NNEKS |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ITTÄI |       |        |      |        |         |        |         |        |
| N     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| MEUR  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 378   | 371    | 384  | 395    | 363     | 185    | 217     | 330    |
| ntuot |       |        |      |        |         |        |         |        |
| anto  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 109   | -7     | 27   | 121    | 120     | -3     | 36      | 137    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 63    | 49     | 49   | 87     | 50      | 51     | 52      | 78     |
| nsiir |       |        |      |        |         |        |         |        |
| to    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | 0     | -8     | -15  | -10    | -1      | 11     | 3       | -14    |
| ts    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -20   | -39    | -33  | -      | -       | -      | -       | -      |
| ä     |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | -22   | -13    | -9   | -12    | -16     | -6     | -10     | -19    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 508   | 353    | 403  | 581    | 516     | 238    | 298     | 512    |
| nsä   |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTA | IV/20 | III/20 | II/2 | I/2008 | IV/2007 | III/20 | II/2007 | I/2007 |
| LUONT | 08    | 08     | 008  |        |         | 07     |         |        |
| EISET |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ERÄT  |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NELJÄ |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NNEKS |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ITTÄI |       |        |      |        |         |        |         |        |
| N     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| MEUR  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 7     | 11     | 0    | 0      | 0       | 0      | 2       | 0      |
| ntuot |       |        |      |        |         |        |         |        |
| anto  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | 60    | 2      | 0    | 2      | 1       | 0      | 1       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 0     | 2      | 0    | 0      | 0       | -1     | 0       | 1      |
| nsiir |       |        |      |        |         |        |         |        |
| to    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -     | 0      | 0    | -      | -1      | 1      | 0       | 0      |
| ts    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | 1     | 0      | -    | -      | 12      | 232    | -       | -      |
| ä     |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | 0     | 0      | 0    | 0      | 1       | 0      | 1       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 68    | 15     | 0    | 2      | 13      | 232    | 4       | 1      |
| nsä   |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT  | IV/   | III/   | II/  | I/     | IV/     | III/   | II/2007 | I/     |
| VERTA | 2008  | 2008   | 2008 | 2008   | 2007    | 2007   |         | 2007   |
| ILUKE |       |        |      |        |         |        |         |        |
| LPOIS |       |        |      |        |         |        |         |        |
| UUTEE |       |        |      |        |         |        |         |        |
| N     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| VAIKU |       |        |      |        |         |        |         |        |
| TTAVA |       |        |      |        |         |        |         |        |
| T     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ERÄT  |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NELJÄ |       |        |      |        |         |        |         |        |
| NNEKS |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ITTÄI |       |        |      |        |         |        |         |        |
| N     |       |        |      |        |         |        |         |        |
| MEUR  |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | 85    | 56     | -124 | 36     | -12     | 36     | 24      | -30    |
| ntuon |       |        |      |        |         |        |         |        |
| tanto |       |        |      |        |         |        |         |        |
| 1)    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö | -14   | -10    | 10   | 7      | 0       | 1      | -4      | 5      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkö | -2    | -1     | 2    | -1     | 1       | 0      | 1       | 0      |
| nsiir |       |        |      |        |         |        |         |        |
| to    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marke | -29   | -9     | 46   | -10    | 4       | 3      | 4       | 2      |
| ts    |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäj | -     | -      | -    | -      | -       | -      | -       | -      |
| ä     |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut  | -5    | -9     | 11   | -6     | -2      | 0      | 0       | 0      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtee | 35    | 27     | -55  | 26     | -9      | 40     | 25      | -23    |
| nsä   |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1)Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin         |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valti | -12   | 10     | -8   | -9     | -7      | 33     | -4      | -5     |
| on    |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ydinj |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ätehu |       |        |      |        |         |        |         |        |
| oltor |       |        |      |        |         |        |         |        |
| ahast |       |        |      |        |         |        |         |        |
| oon,  |       |        |      |        |         |        |         |        |
| yhtee |       |        |      |        |         |        |         |        |
| nsä   |       |        |      |        |         |        |         |        |
| miljo |       |        |      |        |         |        |         |        |
| onaa  |       |        |      |        |         |        |         |        |
| euroa |       |        |      |        |         |        |         |        |
| :     |       |        |      |        |         |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia
raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat
yhdenmukaisia vuoden 2007 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen
kanssa.
Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien
johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |             |              |              | 31.12. 2007   |
|                  |             | 31.12. 2008  |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja        | Nimellis-   | Käypä      | Nimellis-     | Käypä          |
| valuuttajohdanna |     arvo    | nettoarvo  |   arvo        | nettoarvo      |
| iset             |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim | 2 993       | -12        | 3 500         | -16            |
| ukset            |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini | 4 521       | 370        | 4 452         | 30             |
| t                |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit   | 230         | 0          | 741           | 0              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja        | 2 240       | 218        | 3 293         | 66             |
| valuutanvaihtoso |             |            |               |                |
| pimukset         |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaise | Määrä       | Käypä      | Määrä         | Käypä          |
| t                |             | nettoarvo  |               | nettoarvo      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | TWh         | MEUR       | TWh           | MEUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 165         | 2 102      | 119           | -651           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 123         | -1 692     | 88            | 461            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot   | 2           | 0          | 0             | 0              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot  | 4           | -14        | 2             | -1             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset | Määrä       | Käypä      | Määrä         | Käypä          |
|                  |             | nettoarvo  |               | nettoarvo      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | 1000 bbl    | MEUR       | 1000 bbl      | MEUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 1 047       | -14        | 460           | -4             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 1 230       | 11         | 795           | 9              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaise | Määrä       | Käypä      | Määrä         | Käypä          |
| t                |             | nettoarvo  |               | nettoarvo      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | kt          | MEUR       | kt            | MEUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 276         | 7          | 150           | -1             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 641         | -16        | 375           | 1              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2              | Määrä       | Käypä      | Määrä         | Käypä          |
| päästöoikeusjohd |             | nettoarvo  |               | nettoarvo      |
| annaiset         |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | ktCO2       | MEUR       | ktCO2         | MEUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset | 592         | 4          | 3 101         | -13            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   | 592         | -4         | 3 121         | 13             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaise | Nimellis-   | Käypä      | Nimellis-     | Käypä          |
| t                |     arvo    | nettoarvo  |   arvo        | nettoarvo      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  | MEUR        | MEUR       | MEUR          | MEUR           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit   | 37          | 24         | 36            | 66             |
| 1)               |             |            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisvaroina toteutettavia osaketermiinejä käytetään           |         |
| Fortum-konsernin osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.           |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint
Implementation, JI), jotka toteutetaan TCG-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012). Sopimus luokitellaan
omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan hankintahintaan.

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat
yhteensä 1 506 (18) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta
yhteensä 1 492
miljoonaa euroa.
Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun lopussa
Latviassa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Yhtiön vuotuinen lämmön
myynti on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja
henkilöstön määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.
Fortum hankki lisää 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta Ruotsissa. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.
Joulukuussa 2008 Fortum myi 60 % osuutensa Jyväskylän Energiatuotanto Oy:stä
Jyväskylän Energialle. Tytäryhtiöosakkeiden lisäksi myydään myös voimalaitoksen
maa-alue, ja myytyyn liiketoimintaan liittyvä muu omaisuus. Heinäkuussa 2008
Fortum myi 100 % osuutensa Recotech AB:stä Tellestate AB:lle.
TGC-10:n hankinta
Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto vuonna 2007 oli 723 miljoonaa euroa ja
liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 julkistettuun
tilinpäätökseen (IFRS).
TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. Lokakuussa Fortum arvioi
kapasiteetti-investointiohjelman arvoksi noin 2,5 miljardia euroa. Ohjelman
loppuosan arvo tammikuusta 2009 eteenpäin vuodenvaihteen valuuttakursseilla
laskettuna on arviolta 2,0 miljardia euroa.
26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta. 29.4.2008 Fortum teki
TGC-10:n vähemmistöosakkaille lunastusvelvollisuuden mukaisen ostotarjouksen
jäljelle jäävistä osakkeista. Tarjous oli voimassa 30.4.2008 - 18.10.2008
välisenä aikana. Tarjouksen kohteena oli 23,51% TGC-10:n osakepääomasta, ja
tarjottu hinta oli 111,8 ruplaa osakkeelta, joka maksettaisiin kokonaan
käteisenä. Joulukuun lopussa Fortumin omistusosuus TGC-10:ssä oli 94,3%,
sisältäen TGC-10:n 100% omistaman tytäryhtiön omistamat TGC-10:n osakkeet, ja
siihen mennessä Fortum oli maksanut lunastustarjouksen alaisista
osakehankinnoista 465 miljoonaa euroa.
Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 492 miljoonaa euroa, poislukien
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n
taseeseen per 31.3.2008. Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava, sillä
arvotuslaskelmia ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun etenkin
tulevien velvoitteiden osalta. Fortumin vuoden 2008 tilinpäätöstietoihin
sisältyy TGC-10:n tulosvaikutus 1.4.2008 lähtien.

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                               | TGC-10                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen           |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana               | 2 533                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnalle kohdistettavat         | 8                                       |
| välittömät kulut                   |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike                    | 2 541                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä     | 2 211                                   |
| arvo                               |                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                         | -9                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                          | 339                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | Hankitun        | Käypien            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        | omaisuuden      | arvojen            |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen            | kirjanpitoarvo  | kohdistukset       | Yhteensä     |
| nettovarojen käypä     |                 |                    |              |
| arvo:                  |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat              | 1 321           |                    | 1 321        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja | 625             | 1 022              | 1 647        |
| kalusto                |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat             | 182             |                    | 182          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma  | -107            | -391               | -498         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras      | -272            |                    | -272         |
| pääoma                 |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat    | 1 749           | 631                | 2 380        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu               | -116            | -53                | -169         |
| vähemmistöosuus        |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               | 1 633           | 578                | 2 211        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi      |                 |                    |              |
| TGC-10 -yhtiöön:       |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu      |                 |                    | 2 541        |
| vastike                |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa  |                 |                    | 1 321        |
| tytäryrityksissä       |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta    |                 |                    | 1 220        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka       |                 |                    | 272          |
| hankituissa            |                 |                    |              |
| tytäryrityksissä       |                 |                    |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |                 |                    | 1 492        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu kunkin
kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden viimeisen
päivän kurssien keskiarvona.
Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Kes | 31.12. | 30.9.  | 30.6.  | 31.3.  | 31.12. | 30.9. | 30.6.   | 31.3.   |
| kim | 2008   | 2008   | 2008   | 2008   | 2007   | 2007  | 2007    | 2007    |
| äär |        |        |        |        |        |       |         |         |
| äin |        |        |        |        |        |       |         |         |
| en  |        |        |        |        |        |       |         |         |
| val |        |        |        |        |        |       |         |         |
| uut |        |        |        |        |        |       |         |         |
| tak |        |        |        |        |        |       |         |         |
| urs |        |        |        |        |        |       |         |         |
| si  |        |        |        |        |        |       |         |         |
|     |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruo | 9,6647 | 9,4559 | 9,4088 | 9,4265 | 9,2475 | 9,218 | 9,2020  | 9,1787  |
| tsi |        |        |        |        |        | 5     |         |         |
| (SE |        |        |        |        |        |       |         |         |
| K)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nor | 8,2605 | 8,0187 | 7,9843 | 7,9998 | 8,0253 | 8,046 | 8,1205  | 8,1563  |
| ja  |        |        |        |        |        | 6     |         |         |
| (NO |        |        |        |        |        |       |         |         |
| K)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puo | 3,5328 | 3,4402 | 3,4926 | 3,5676 | 3,7792 | 3,828 | 3,8439  | 3,8858  |
| la  |        |        |        |        |        | 5     |         |         |
| (PL |        |        |        |        |        |       |         |         |
| N)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ven | 36,690 | 36,567 | 36,634 | 36,466 | 35,075 | 34,83 | 34,6997 | 34,5633 |
| äjä | 5      | 0      | 8      | 0      | 9      | 2     |         |         |
| (RU |        |        |        |        |        |       |         |         |
| B)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kau | 31.12  | 30.9.  | 30.6.  | 31.3.  | 31.12. | 30.9. | 30.6.   | 31.3.   |
| den | .2008  | 2008   | 2008   | 2008   | 2007   | 2007  | 2007    | 2007    |
| lop |        |        |        |        |        |       |         |         |
| un  |        |        |        |        |        |       |         |         |
| val |        |        |        |        |        |       |         |         |
| uut |        |        |        |        |        |       |         |         |
| tak |        |        |        |        |        |       |         |         |
| urs |        |        |        |        |        |       |         |         |
| si  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruo | 10,870 | 9,7943 | 9,4703 | 9,3970 | 9,4415 | 9,214 | 9,2525  | 9,3462  |
| tsi | 0      |        |        |        |        | 7     |         |         |
| (SE |        |        |        |        |        |       |         |         |
| K)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nor | 9,7500 | 8,3330 | 8,0090 | 8,0510 | 7,9580 | 7,718 | 7,9725  | 8,1190  |
| ja  |        |        |        |        |        | 5     |         |         |
| (NO |        |        |        |        |        |       |         |         |
| K)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puo | 4,1535 | 3,3967 | 3,3513 | 3,5220 | 3,5935 | 3,773 | 3,7677  | 3,8668  |
| la  |        |        |        |        |        | 0     |         |         |
| (PL |        |        |        |        |        |       |         |         |
| N)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ven | 41,283 | 36,409 | 36,947 | 37,113 | 35,986 | 35,34 | 34,8070 | 34,6580 |
| äjä | 0      | 5      | 7      | 0      | 0      | 90    |         |         |
| (RU |        |        |        |        |        |       |         |         |
| B)  |        |        |        |        |        |       |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti vuonna 2008 oli 13,7 % (16,9 %). Vuoden
2008 veroprosentti on alempi kuin vertailuvuoden 2007 veroprosentti pääasiassa
Ruotsin ja Venäjän yhteisöverokantojen laskun vuoksi, mistä johtuen
laskennallisen verovelan määrä laski. Tämän kertaluonteisen erän positiivinen
vaikutus oli 113 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 veroprosentti, lukuun ottamatta
verokantojen muutosten vaikutusta, verovapaita myyntivoittoja sekä osuuksia
osakkuusyritysten voitosta, oli 22,1 %.
Vuoden 2007 veroprosenttiin vaikutti Hafslundin omistamien REC-osakkeiden myynti
maaliskuussa 2007, mikä lisäsi Fortumin osuutta osakkuusyritysten voitosta
kyseisellä kaudella noin 180 miljoonalla eurolla. Tämä erä on esitetty rivillä
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta (veroilla vähennettynä). Vuonna 2007
Fortum sai myös huomattavat verovapaat myyntivoitot, 232 miljoonaa euroa, mikä
oli toinen merkittävä vuoden 2007 matalaan veroprosenttiin vaikuttanut tekijä.
Vuoden 2007 veroprosentti, josta aiempaa suuremmat osakkuusyhtiötulokset sekä
verovapaiden myyntivoittojen vaikutus on vähennetty, oli 22,3 %.

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |               | 2008                | 2007         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):          |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |               | 1 542               | 1 552        |
| kuuluva voitto          |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä    |               |                     |              |
| (1000 kpl):             |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen    |                     |              |
| lukumäärä                               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta  |               | 887 256             | 889 997      |
| laskettaessa            |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden               |               | 583                 | 1 398        |
| laimennusvaikutus       |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen    |                     |              |
| lukumäärä                               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta     | 887 839             | 891 395      |
| laskettaessa                            |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Yhtiökokoukselle 7.4.2009 on ehdotettu jaettavaksi vuodelta 2008 osinkoa 1,00
euroa osakkeelta, yhteensä 888 miljoonaa euroa, mikä perustuu 4.2.2009
rekisteröityjen osakkeiden lukumäärään. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu
osinkovelaksi tässä tilinpäätöksessä.
Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä
osingosta 0,77 euroa osakkeelta maksettiin konsernin tuloksesta ilman
kertaluonteisia eriä. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,58 euron suuruisen
lisäosingon osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua
tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1 198 miljoonaa euroa, perustui
rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin 11.4.2008.
Vuonna 2007 osinkoa jaettiin 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,73
euroa osakkeelta oli konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. Lisäksi
yhtiökokous päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön
pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä,
1 122 miljoonaa euroa, perustui rekisteröityjen osakkeiden määrään 2.4.2007.
Osingot maksettiin 11.4.2007.

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA            |          |        |            |            |
| AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN      |          |        |            |            |
| MUUTOS                         |          |        |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                 | 31.12.2008               | 31.12.2007                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo       | 11 428                   | 11 567                     |
| kauden alussa        |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset            | 1 980                    | 16                         |
| tytäryritysten       |                          |                            |
| hankintojen kautta   |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvest | 1 087                    | 654                        |
| oinnit               |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut vieraan   | 21                       | 1                          |
| pääoman kulut        |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman           | 22                       | 25                         |
| käytöstäpoistamiskul |                          |                            |
| ut                   |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien     | 14                       | -9                         |
| muutokset            |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset          | -14                      | -11                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja           | -515                     | -451                       |
| arvonalentumiset     |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset          | -31                      | -                          |
| tytäryritysten       |                          |                            |
| myyntien kautta      |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           | -1 459                   | -364                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo       | 12 533                   | 11 428                     |
| kauden lopussa       |                          |                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSUUKSISSA OSAKKUUS- JA             |          |               |
| YHTEISYRITYKSISSÄ                                 |          |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |               | 31.12.2008          | 31.12.2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden   |               | 2 853               | 2 197        |
| alussa                  |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja       |               | 126                 | 241          |
| yhteisyritysten         |               |                     |              |
| voitosta                |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat               |               | 7                   | 1            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut      |               | 1                   | 294          |
| sijoitukset             |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset               |               | 36                  | -            |
| tytäryritysten          |               |                     |              |
| hankintojen kautta      |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut    |               | -3                  | -            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                 |               | -13                 | -68          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot          |               | -51                 | -178         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman pääoman       | -628                | 366          |
| muutokset                               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot              |               | -216                | 0            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden   |               | 2 112               | 2 853        |
| lopussa                 |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Osuus osakkuus - ja yhteisyritysten voitosta
Vuoden viimeisen neljänneksen osuus osakkuusyritysten voitosta, 48 (18)
miljoonaa euroa, sisältää pääasiassa Fortumin osakkuusyhtiöomistuksen mukaisen
osuuden ruotsalaisten ydinvoimayhtiöiden, Forsmarks Kraftgrupp AB and OKG AB,
voitosta yhteensä 47 miljoonaa euroa. Tästä 42 miljoonaa euroa aiheutuu
ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen kirjauksista, katso liite 16.
Fortumin osuus osakkuusyritysten voitosta vuonna 2008 oli 126 (241) miljoonaa
euroa, josta Hafslundin osuus oli 48 (219) miljoonaa euroa. Katso alla
Hafslundin laskentaperiaatteet.
Hankinnat
Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke
Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortum omistaa yhtiöstä nyt 19,63%. UAB Klaipedos
Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien
asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja
vuotuinen lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20
gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa. Merkittävin osa 245
miljoonan euron investoinneista vuonna 2007 tulee TGC-1:n osakeannista, jonka
arvo oli 243 miljoonaa euroa.
Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta
Maaliskuun 2008 lopussa toteutuneen TGC-10:n hankinnan myötä, Fortum hankki
osuuden Kurgan Generating-yhtiöstä.
Yritysmyynnit
Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä Fortum myi 50% osuutensa Panjin Liaohe
Fortum Thermal Power Company Co:sta Kiinassa. Vuoden 2008 viimeisellä
neljänneksellä Fortum myi 30 % osuutensa Polartest Oy:stä sekä 33 % osuutensa
Herbrechtingen GmbH:stä. Vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä Fortum myi
hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenergosta noin 295 miljoonalla eurolla.
Myyntivoitto, 232 miljoonaa euroa, on kirjattu Muihin tuottoihin.
Saadut osingot
Vuonna 2008 Fortum sai yhteensä 39 miljoonaa euroa osinkoa Hafslundilta ja
Gasumilta. Vuonna 2007 Fortum sai 178 miljoonaa euroa osinkoa osakkuusyhtiöiltä,
josta 145 miljoonaa euroa tuli Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä maaliskuussa
2007.
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset
Käyvän arvon ja muut oman pääoman muutokset sisältävät pääasiassa Hafslundin
omistamien REC-yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Viimeisen neljänneksen
aikana REC -osakkeiden käyvän arvon muutos oli -141 (61) miljoonaa euroa. REC
-osakkeiden käyvän arvon muutoksen vaikutus vuonna 2008
oli -656 (353) miljoonaa euroa.
Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-joulukuun tuloksensa 6.2.2009.
Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas
Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan
pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön
osakkeita. Fortum soveltaa samoja laskentaperiaatteita arvostaessaan Hafslundin
omistusosuutta Fesil Holding AS:ssä.
Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.

Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä
vuosineljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 126
miljoonaa euroa 31.12.2008, 667 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.
Hafslund kirjasi toisen vuosineljänneksen tulokseensa arvonmuutoksen Fesil
Holding AS:ssä uusien yritysjärjestelyjen seurauksena. Fortumin osuus tästä
arvonmuutoksesta, 12 miljoonaa euroa, on kirjattu suoraan Fortumin omaan
pääomaan vuonna 2008.
TGC-1:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum omistaa 25.7% Territorial Generating 1 -yhtiöstä (TGC-1). TGC-1
muodostettiin vuoden 2006 lopussa usean venäläisen yhtiön fuusioiduttua. TGC-1
on julkaissut vuoden 2007 IFRS -tilinpäätöksen kesäkuussa 2008. Fortum aloitti
soveltamaan pääomaosuusmenetelmää sijoitukseensa TGC-1:ssä vuoden 2008 toisesta
neljänneksestä lähtien TGC-1:n siirryttyä raportoimaan IFRS- tilinpäätöksen
vuosittain. Osuus yhtiön tuloksesta lasketaan kerran vuodessa toisen
neljänneksen aikana perustuen edeltävän vuoden julkaistuun IFRS
-tilinpäätökseen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14.        |    |       |             |           |               |          |
| OSAKEPÄÄOM |    |       |             |           |               |          |
| A          |    |       |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |    |       | Osakkeiden  | Osakepääo | Osakkeiden    | Osakepää |
|            |    |       | määrä       | ma 31.12. | määrä         | oma      |
|            |    |       | 31.12.2008  | 2008      | 31.12.2007    | 31.12.20 |
|            |    |       |             |           |               | 07       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi |    |       | 886 683 058 | 3 040     | 887 393 646   | 3 023    |
| dyt        |    |       |             |           |               |          |
| osakkeet   |    |       |             |           |               |          |
| 1.1.       |    |       |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja   | 955 022     | 4         | 5 199 412     | 17       |
| rekisteröidyt osakkeet  |             |           |               |          |
| raportointikauden       |             |           |               |          |
| lopussa                 |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien      |    |       | -           | -         | -5 910 000    | -        |
| osakkeiden |    |       |             |           |               |          |
| mitätöinti |    |       |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt   |       | 887 638 080 | 3 044     | 886 683 058   | 3 040    |
| osakkeet        |       |             |           |               |          |
| raportointikaud |       |             |           |               |          |
| en lopussa      |       |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi |    |       | 56 000      |           | 50 000        |          |
| mättömät   |    |       |             |           |               |          |
| osakkeet   |    |       |             |           |               |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN NETTOVELKA                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Raportoitu korollinen vieras pääoma 31.12.2008 oli 7 500 miljoonaa euroa. Vuoden
viimeisellä neljänneksellä konsernissa ei tehty huomattavia uusia
rahoitusjärjestelyjä.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä likvidit varat lisääntyivät 142 miljoonaa
euroa 1 179 miljoonasta eurosta 1 321 miljoonaan euroon, johon sisältyy TGC-10:n
rahavarat ja pankkitalletukset 1 020 miljoonaa euroa. TGC-10:n rahavarat
käytetään yhtiön investointiohjelmaan (katso myös TGC-10:n hankinta, liite 7).
Likvidit varat 1 321 miljoonaa euroa koostuvat kassavaroista 733 miljoonaa euroa
(sisältää pankkitalletukset, jotka erääntyvät kolmen kuukauden sisällä) ja
pankkitalletuksista 588 miljoonaa euroa (jossa eräpäivä yli kolmen kuukauden).
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin
yleisiä rahoitustarpeita. Viimeisen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä
oli nostettu 2 600 miljoonaa euroa. Joulukuun lopussa 2008 Fortumilla oli
kokonaisuudessaan käyttämättömiä luottolimiittejä 2,3 mrd euroa.
Joulukuun viimeisenä päivänä 2008 Fortumin keskimääräinen duraatio oli 1,6
vuotta (1,3 vuotta) velkasalkun johdannaiset mukaan lukien ja lainojen ja
johdannaisten keskikorko oli 4,7 % (4,6 %) . Keskimääräinen kumulatiivinen
lainojen ja johdannaisten keskikorko vuonna 2008 oli 5,3 % (4,3 %). Noin 64 %
(67 %) oli vaihtuvakorkoista tai jälleenrahoitettavaa seuraavan 12 kk aikana.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |          |            |           | 31.12. 2008  | 31.12.20 |
|                |          |            |           |              | 07       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen      |          |            |           |              |          |
| sisältyvät     |          |            |           |              |          |
| erät:          |          |            |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan    |          |            |           | 566          | 516      |
| liittyvät      |          |            |           |              |          |
| varaukset      |          |            |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion  |          |            |           | 566          | 516      |
| ydinjätehuolto |          |            |           |              |          |
| rahastosta     |          |            |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus Valtion   |           |              |          |
| ydinjätehuoltorahastosta:              |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu      |            |           | 895          | 816      |
| Suomen ydinenergialain    |            |           |              |          |
| mukaan                    |            |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite |          |            |           | 767          | 698      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus |          |            |           | 728          | 673      |
| Valtion        |          |            |           |              |          |
| ydinjätehuolto |          |            |           |              |          |
| rahastosta     |          |            |           |              |          |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Fortum toimitti Työ- ja elinkeinoministeriölle syyskuussa vuotuisen esityksen
Loviisan ydinvoimalaitoksen ydinjätehuoltovastuusta. Suomen ydinenergialain
mukaisesti lasketun vastuun määrän päättää Työ- ja elinkeinoministeriö tammikuun
2009 loppuun mennessä. Esitys perustuu vuosittain päivitettävään
kustannusennusteeseen, sekä joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen
suunnitelmaan. Tekninen suunnitelma päivitettiin edellisen kerran vuonna 2007.
Arvioidut vastaiset kustannukset kasvanevat pääasiassa ydinvoimaviranomaisen
(STUK) asettamien uusien materiaalien vapautusrajojen vuoksi. Uudet rajoitukset
kasvattavat ydinvoimalaitoksen käytöstäpoiston laajuutta.
Työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetun esityksen perusteella Suomen
ydinenergialain mukainen vastuu vuoden 2008 lopussa on 895 miljoonaa euroa.
Taseeseen kirjattu ydinjätehuoltovaraus perustuu kassavirtaan tulevaisuuden
kustannuksista, jotka pohjautuvat samoihin selvityksiin kuin lainmukainen
vastuu. Ydinvoimavarauksen käypä arvo, joka on laskettu IAS37:n mukaisesti, on
kasvanut 50 miljoonalla eurolla edellisen vuoden lopun arvosta, ja se on
yhteensä 566 miljoonaa euroa vuoden 2008 lopussa. Suurin ero lainmukaisen
vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että lainmukaista
vastuuta ei diskontata.
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahastotavoite, joka vastaa
uutta lainmukaista vastuuta ja päätettyä ydinjätehuoltorahaston maksujen
jaksottamista, on yhteensä 767 miljoonaa euroa. Rahastossa on IFRS:n
näkökulmasta 162 miljoonan euron yliljäämä, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 728 miljoonaa euroa 31.12.2008, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 566 miljoonaa euroa.
Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Päivitetyn kustannusennusteen seurauksena Fortum kirjasi vuoden 2008 kolmannella
neljänneksellä kertaluonteisen 3 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen
Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa
lisääntyneistä jo käytetyn polttoaineen kustannuksista johtuen. Vuoden 2007
kolmannella neljänneksellä päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena
kirjattiin kertaluonteinen 13 miljoonan euron negatiivinen erä. Kaikki
kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn polttoaineeseen, kirjataan aina
välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4
ja 5. Fortum kirjasi tästä johtuen vuoden 2008 tulokseen -19 miljoonan euron
vaikutuksen ja vertailukaudella 2007 17 miljoonaa euroa.
Osakkuusyhtiöt
Fortum sai vuoden 2008 lopulla ruotsalaisten ydinvoimaa tuottavien
osakkuusyhtiöidensä kassavirtatietoja SKB:ltä (Svensk Kärnbränslehantering AB).
Kassavirtatiedot perustuvat vuoden 2008 tekniseen suunnitelmaan ja
kustannusennusteeseen, joiden pohjalta viranomainen tekee päätökset vuosien 2010
ja 2011 ydinjäterahastoon suoritettavista maksuista ja takauslaskelmista. Fortum
on käsitellyt osuutensa ydinvoimaan liittyvien varojen ja velkojen vaikutuksista
laatimisperiaatteidensa mukaisesti. Vaikutus osuuteen osakkuusyhtiöiden
tuloksesta oli 43 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä. Tähän summaan
sisältyy Ruotsin ydinjäterahasto-osuutta vastaavan varan lisäys, 16 miljoonaa
euroa, joka johtuu vuoden 2008 uuden teknisen suunnitelman aiheuttamasta
varauksen lisäyksestä. IFRS-näkökulmasta Ruotsin ydinjäterahastossa on ylijäämä,
mutta se vastaa suunnilleen ydinjätevarauksen määrää vuoden 2008 lopussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT      |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |               | 31.12. 2008         | 31.12.2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                  |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                  |               | 229                 | 170          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset  |               | 137                 | 138          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset        |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset  |               | 206                 | 103          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja            |               |                     |              |
| yhteisyritysten         |               |                     |              |
| puolesta annetut        |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja               |               | 2                   | 3            |
| kiinteistökiinnitykset  |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Lainojen vakuudeksi pantatut varat
Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut lisää lainaa
rahastolta
ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen osakkeiden
tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 31.12.2008 (ja vastaavasti 31.12.2007).
Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat
Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja
Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 206 miljoonaa
euroa, turvaamaan
kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.
Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana perustuen
lainmukaiseen vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden
vaihteessa. Kiinteistökiinnitysten arvo kasvoi vuoden 2008 toisella
neljänneksellä 103 miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VUOKRASOPIMUKSIIN LIITTYVÄT SITOUMUKSET                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |               | 31.12.2008          | 31.12.2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä          |               | 28                  | 21           |
| erääntyvät              |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä  | 47                  | 31           |
| erääntyvät                              |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden       |               | 86                  | 69           |
| kuluttua erääntyvät     |               |                     |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |               | 161                 | 121          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimuksiin liittyvien sitoumusten lisäys aiheutuu TGC-10 tytäryhtiön  |
| hankinnasta.                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. INVESTOINTISITOUMUKSET                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        | 31.12. 2008           | 31.12. 2007            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                 | 1 321                 | 425                    |
| käyttöomaisuushyödykkeet    |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat                 | 7                     | 11                     |
| käyttöomaisuushyödykkeet    |                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    | 1 328                 | 436                    |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden lopun 2008 investointisitoumukset ovat kasvaneet edellisen vuoden
vastaavasta määrästä johtuen pääasiassa TGC-10:n hankinnasta maaliskuussa 2008.
TGC-10:n osuus investointisitoumuksista vuoden 2008 lopussa oli 940 miljoonaa
euroa, josta 390 miljoonaa euroa liittyy investointeihin vuonna 2009. Katso
lisätietoja TGC-10:n investointiohjelmasta liitetiedosta 7 Yrityshankinnat ja
-myynnit.
Muut sopimukseen perustuvat sitoumukset liittyvät lähinnä Sähkönsiirto-segmentin
automaattisen mittarinluentaprojektiin Ruotsissa sekä Lämpö-segmentin
CHP-voimalaitosten rakentamiseen Suomessa, Virossa ja Puolassa.
--------------------------------------------------------------------------------
| 20. VASTUUT                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                           | 31.12.2008               | 31.12.2007       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut        |                          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                   | 362                      | 224              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten   |                          |                  |
| puolesta annetut               |                          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      | 565                      | 235              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                   | 125                      | 125              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut        |                          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                      | 10                       | 10               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                   | 1                        | 1                |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 21. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuvirasto on valittanut päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Osakkuusyhtiöt
Suomessa Fortum on osakkaana maan viidennessä ydinvoimalaitosyksikössä,
Olkiluoto 3:ssa, omistamiensa TVO-osakkeiden (Teollisuuden Voima) kautta.
Fortumin 25 %:n omistusosuus vastaa noin 400 MW:n kapasiteettia. Tammikuussa
2009 TVO ilmoitti Areva-Siemensin vahvistuksella, että yksikön rakentaminen on
viivästynyt ja että yksikön arvioidaan käynnistyvän kesällä 2012. Joulukuussa
2008 rakennuttaja TVO ilmoitti, että laitostoimittaja, Areva-Siemens -konsortio,
on toimittanut välimiesmenettelyä koskevan pyynnön Kansainväliselle
kauppakamarille (ICC) Olkiluoto 3:n viiveestä ja siihen aiheutuneista
kustannuksista johtuen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 22. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli 50,86%.
Vuoden 2008 aikana osakkeiden määrä muuttui optiomerkintöjen johdosta,
31.12.2008 Suomen valtion omistusosuus oli 50,80%.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                           | 2008                     | 2007             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille    | 113                      | 129              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten        | 34                       | 26               |
| lainasaamisista                |                          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä      | 563                      | 519              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                           | 31.12.2008               | 31.12.2007       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset       | 659                      | 636              |
| lainasaamiset                  |                          |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                 | 24                       | 17               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                  | 5                        | 7                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            | 184                      | 171              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                      | 26                       | 25               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                     | 18                       | 53               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat vuonna 2008 ja avoimet saldot 31.12.2008 yhteisyritysten     |
| kanssa olivat merkitykseltään vähäisiä.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 23.KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

Lokakuussa 2008 Fortum ja norjalainen Hafslund Infratek ASA allekirjoittivat
sopimuksen, jonka mukaan ne yhdistävät infrastruktuurin rakentamis- ja
kunnossapitoliiketoiminnan Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Sopimus astui
voimaan 15.1.2009. Fortum siirtää infrastruktuurin rakentamis- ja
kunnossapitoliiketoimintansa sekä osia sähkönsiirtoverkon rakennustoiminnoistaan
Ruotsissa uuteen yhdistettyyn yhtiöön. Fortum saa Infratek ASA:n uusia
osakkeita, jotka oikeuttavat 33 % omistusosuuteen laajennetusta yhtiöstä.
Hafslund ASA:lla on 43,3 % osuus ja loput osakkeet omistavat institutionaaliset
ja yksityiset sijoittajat.

--------------------------------------------------------------------------------
| 24. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöka | =     | Liikevoitto + poistot ja       |        |         |       |
| te       |       | arvonalentumiset               |        |         |       |
| (EBITDA  |       |                                |        |         |       |
| =Tulos   |       |                                |        |         |       |
| ennen    |       |                                |        |         |       |
| korkoja, |       |                                |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja   |       |       |       |      |         |        |         |       |
| sekä     |       |       |       |      |         |        |         |       |
| poistoja |       |       |       |      |         |        |         |       |
| ja       |       |       |       |      |         |        |         |       |
| arvonale |       |       |       |      |         |        |         |       |
| ntumisia |       |       |       |      |         |        |         |       |
| )        |       |       |       |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =     | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut                 |
| kelpoine |       | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät                    |
| n        |       |                                                           |
| liikevoi |       |                                                           |
| tto      |       |                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluo | =     | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja        |         |       |
| nteiset  |       | tappiot mm.                             |         |       |
| erät     |       |                                         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     | =     | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat          |
| vertailu |       | rahoitusinstrumentit,                                     |
| kelpoisu |       |                                                           |
| uteen    |       |                                                           |
| vaikutta |       |                                                           |
| vat erät |       |                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaisesti      |       |
|          |       | suojauslaskentaa sekä                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, joka  |       |
|          |       | aiheutuu siitä, että                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion          |
|          |       | ydinjätehuoltorahastosta                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | ei voi ylittää       |         |        |         |       |
|          |       | vastaavaa velkaa.    |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavir | =     | Liiketoiminan kassavirta ennen          |         |       |
| ta ennen |       | käyttöpääoman muutosta                  |         |       |
| käyttöpä |       |                                         |         |       |
| äoman    |       |                                         |         |       |
| muutosta |       |                                         |         |       |
| (FFO)    |       |                                         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoi | =     | Aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tehdyt         |
| nnit     |       | investoinnit mukaan lukien                                |
| käyttöom |       |                                                           |
| aisuutee |       |                                                           |
| n        |       |                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | kunnossapito-, tuottavuus- ja kasvuinvestoinnit   |       |
|          |       | sekä lainsäädännön edellyttämät                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös       |       |
|          |       | investointien rakennusaikana taseeseen            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | aktivoidut korkokulut.                  |         |       |
|          |       | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät     |         |       |
|          |       | olemassaolevan                          |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | omaisuuserän vaikutusaikaa, ylläpitävät |         |       |
|          |       | käytettävyyttä sekä/tai ylläpitävät     |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit parantavat |       |
|          |       | olemassaolevan hyödykkeen                         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus on     |       |
|          |       | rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai lisätä        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | olemassaolevien liiketoimintojen        |         |       |
|          |       | asiakaskantaa. Lainsäädännön            |         |       |
|          |       | edellyttämät                            |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | investoinnit tehdään tiettyinä          |         |       |
|          |       | ajankohtina lakien vaatimusten mukaan.  |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoin | =     | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,                       |
| vestoinn |       | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä            |
| it       |       |                                                           |
| osakkeis |       |                                                           |
| iin      |       |                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | oleviin sijoituksiin. Investoitujen tytäryhtiöosakkeiden  |
|          |       | hankintahintaan on lisätty                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | hankittavan yhtiön   |         |        |         |       |
|          |       | nettovelka.          |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman     | =     | Kauden voitto |      |         |        |         | x 100 |
| pääoman  |       |               |      |         |        |         |       |
| tuotto,  |       |               |      |         |        |         |       |
| %        |       |               |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Oma pääoma           |         |        |         |       |
|          |       | keskimäärin          |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitet | =     | Voitto ennen veroja + korko- ja muut    |         | x 100 |
| un       |       | rahoituskulut                           |         |       |
| pääoman  |       |                                         |         |       |
| tuotto,  |       |                                         |         |       |
| %        |       |                                         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Sijoitettu pääoma    |         |        |         |       |
|          |       | keskimäärin          |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun  | =     | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja        |         | x 100 |
| pääoman  |       | yhteisyritysten voitosta                |         |       |
| tuotto,  |       |                                         |         |       |
| %        |       |                                         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Sidottu pääoma       |         |        |         |       |
|          |       | keskimäärin          |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =     | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja        |
| kelpoine |       | yhteisyritysten voitosta                                  |
| n        |       |                                                           |
| sidotun  |       |                                                           |
| pääoman  |       |                                                           |
| tuotto,  |       |                                                           |
| %        |       |                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien merkittävimmät  | x 100 |
|          |       | myyntivoitot ja -tappiot)                         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Vertailukelpoinen sidottu pääoma        |         |       |
|          |       | keskimäärin                             |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitet | =     | Taseen loppusumma - korottomat velat -            |       |
| tu       |       | laskennallinen verovelka -                        |       |
| pääoma   |       |                                                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | varaukset     |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu  | =     | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon        |
| pääoma   |       | liittyvät korolliset varat -                              |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | korottomat velat -   |         |        |         |       |
|          |       | varaukset            |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | (korottomat varat ja velat eivät sisällä          |       |
|          |       | rahoitukseen, veroihin ja                         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä      |       |
|          |       | varoja ja velkoja, jotka                          |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset  |       |
|          |       | täyttävien                                        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | johdannaissopimusten käypien arvojen    |         |       |
|          |       | muutoksista)                            |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailu | =     | Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla     |       |
| kelpoine |       | varoilla ja veloilla, jotka                       |       |
| n        |       |                                                   |       |
| sidottu  |       |                                                   |       |
| pääoma   |       |                                                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa       |       |
|          |       | suojaavista johdannais-                           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista  |
|          |       | suojauslaskentaa                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollis | =     | Korolliset velat -   |         |        |         |       |
| et       |       | likvidit varat       |         |        |         |       |
| nettovel |       |                      |         |        |         |       |
| at       |       |                      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaant | =     | Korolliset    |      |         |        |         | x 100 |
| umisaste |       | nettovelat    |      |         |        |         |       |
| , %      |       |               |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Oma pääoma    |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavarai | =     | Oma pääoma sisältäen           |        |         | x 100 |
| suusaste |       | vähemmistöosuuden              |        |         |       |
| , %      |       |                                |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Taseen        |      |         |        |         |       |
|          |       | loppusumma    |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovel | =     | Korollinen    |      |         |        |         |       |
| ka/käytt |       | nettovelka    |      |         |        |         |       |
| ökate    |       |               |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Liikevoitto + poistot ja       |        |         |       |
|          |       | arvonalentumiset               |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokat | =     | Liike |       |      |         |        |         |       |
| e        |       | voitt |       |      |         |        |         |       |
|          |       | o     |       |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Nettokorkokul |      |         |        |         |       |
|          |       | ut            |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/os | =     | Kauden voitto -                |        |         |       |
| ake      |       | vähemmistöosuus                |        |         |       |
| (EPS)    |       |                                |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä     |
|          |       | tilikauden aikana                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | =     | Oma pääoma    |      |         |        |         |       |
| pääoma/o |       |               |      |         |        |         |       |
| sake,    |       |               |      |         |        |         |       |
| EUR      |       |               |      |         |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|          |       | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita kauden  |       |
|          |       | lopussa                                           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellise | =     | Raportointihetkeä edeltävät 12 |        |         |       |
| t 12 kk  |       | kuukautta                      |        |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------