KANSAINVÄLISIIN TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS) SIIRTYMINEN VUONNA 2005

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2005

KANSAINVÄLISIIN TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS) SIIRTYMINEN VUONNA 2005

Vuoden 2004 tuloslaskelma, tase ja kassavirta vuosineljänneksittäin,
kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti esitettyinä

Fortum ottaa kansainväliset tilinpäätösstandardit käyttöön vuonna 2005 sekä
vuositilinpäätöksessään että osavuosikatsauksissaan. Vuositilinpäätös ja
osavuosikatsaukset sisältävät yhden vuoden vertailutiedot muutettuina vastaamaan
IFRS-laskentaperiaatteita. Siirtymäpäivä suomalaisesta kirjanpito- ja
tilinpäätöskäytännöstä (FAS) IFRS-standardeihin on 1.1.2004. Ensimmäinen IFRS-
laskentaperiaatteiden mukainen osavuosikatsaus julkaistaan 3.5.2005.

IFRS-siirtymän vaikutuksesta konsernin tulokseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin
on annettu tilintarkastettua taloudellista informaatiota 3.2.2005 julkaistun
pörssitiedotteen ja vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
tarkoitus on antaa lisätietoa siirtymän vaikutuksista neljännes- ja vuositason
tuloslaskelmiin, taseisiin, kassavirtalaskelmiin ja segmentti-informaatioon.

Tiedotteessa esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan
joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin
ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta, laadittavaan IFRS-
tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista,
jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-
standardeja vuodesta 2005 lähtien.


Osingonjaon ja Neste Oil Oyj:n osakkeiden myynnin sekä luovutettujen toimintojen
kirjausperiaatteet


Fortum Oyj:n 31.3.2005 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin jakaa
noin 85% Neste Oil Oyj:n osakkeista osingonjakona. Jäljelle jäänyt osuus
osakkeista myytiin huhtikuun aikana. Maaliskuulta 2005 laadittavassa
osavuosikatsauksessa Neste Oil-konsernia ei yhdistellä konsernitilinpäätökseen.
Fortumin taseeseen sisältyy vielä noin 15% omistusosuus Neste Oil-konsernista.
Osakeomistus luokitellaan myytävissä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi ja
arvostetaan alkuhetken käypään arvoon, joka kirjataan suoraan omaan pääomaan.
Vuoden 2005 toisella neljänneksellä, myynnin toteuduttua huhtikuussa,
arvostuserä kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään luovutettujen toimintojen
yhteydessä osakkeiden myyntivoittona.

Öljyyn liittyviä liiketoimintoja käsitellään Fortumin kirjanpidossa 31.3.2005
lähtien luovutettuina toimintoina IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti. Luovutettujen
toimintojen osuus esitetään välittömillä veroilla vähennettynä yhdellä rivillä
tuloslaskelmassa. Kassavirtalaskelmassa luovutettujen toimintojen osuus
liiketoiminnan-, investointien- ja rahoituksen kassavirrasta esitetään
erikseen. Tässä tiedotteessa olevat vuoden 2004 vertailutiedot on oikaistu IFRS
5 standardin mukaisesti ja ne esitetään samassa muodossa kuin vuoden 2005
ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma tullaan esittämään.
Vuoden 2004 vertailutaseet sisältävät vielä öljyliiketoiminnot.

Luovutetut toiminnot muodostuvat pääasiassa Fortum-konserniin sisältyneistä
öljyyn liittyvistä liiketoiminnoista, mutta laskelmat sisältävät myös mm.
eriytymisestä johtuvat rahoituskulut sekä sisäisten erien vaikutuksen.
Esitetyt, luovutettujen toimintojen nettorahoituskulut perustuvat siihen, että
rahoitustoiminnot ja riskien hallinta on hoidettu keskitetysti konsernitasolla
ja että sisäisen rahoituksen perustana on käytetty lyhytaikaista muuttuvaa
korkoa. Tästä seuraa se, että Fortumin jatkuvien toimintojen rahoituskulut
vuonna 2004 ovat suhteellisen korkeat. Fortumin aiemmin esittämät
konsernihallinnon ja muiden yhteisten toimintojen kulut on sisällytetty
jatkuvien toimintojen tulokseen eikä tulevia kustannussäästöjä ole ennakoitu.

Tässä tiedotteessa esitetty informaatio ei anna kuvaa Neste Oil-konsernin IFRS-
vaikutuksista. IFRS-siirtymän vaikutuksista Neste Oil-konsernissa on kerrottu
Fortumin 14.3.2005 julkaisemassa pörssitiedotteessa.

Tulevien osavuosikatsauksien esitysmuoto

Vuoden 2005 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien Fortumin osavuosikatsaukset
sisältävät seuraavat tiedot aiemmin esitettyjen tietojen ohella:

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (tuloslaskelma) sekä Investoinnit
osakkuus- ja yhteisyrityksiin (tase) segmenteittäin. Fortumin osakkuusyhtiöihin
Sähköntuotantosegmentissä kuuluu pääasiassa ydinvoimaa ja vesivoimaa tuottavia
yhtiöitä sekä omistusosuudet Hafslundista ja Lenenergosta. Lämpösegmentin
merkittävin osakkuusyhtiö on Gasum ja Sähkönsiirtosegmentin merkittävin
osakkuusyhtiö on Fingrid.

Sidottu pääoma segmenteittäin esitetään bruttomääräisenä; varat ja vieras pääoma
erikseen. Lisäksi esitetään täsmäytyslaskelma segmentin ja konsernin varojen ja
vieraan pääoman välillä.

IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto-standardin mukaiset valitut
poikkeukset

Siirtyessään käyttämään IFRS standardeja Fortum on päättänyt soveltaa IFRS 1
Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto-standardin (IFRS 1) sallimia
helpotuksia muiden standardien vaatimuksista. Tärkein valittu helpotus koskee
liiketoimintojen yhdistämisiä, jotka ovat tapahtuneet ennen IFRS-standardeihin
siirtymispäivää. Fortum säilyttää varojen ja velkojen luokittelu- ja
kirjausperiaatteet sellaisina, kuin ne ovat olleet suomalaisten lakien ja
määräysten mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä (FAS). Tämä tarkoittaa,
että ennen 1.1.2004 tehtyjä yrityshankintoja ei muuteta. Arvonalentumistestit on
suoritettu säännöllisesti eikä alkavaan IFRS-taseeseen ole kirjattu
arvonalentumisia.

Fortum soveltaa rahoitusinstrumentteihin liittyviä standardeja IAS 32
Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja esittämistapa ja
IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen myös vertailuvuodelta
2004.

IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset Fortumiin ja Öljyn liiketoimintojen
käsittely luovutettuina toimintoina

Osavuosikatsauksen 31.3.2005 tuloslaskelmassa öljyn liiketoiminnot tullaan
esittämään luovutettuina toimintoina. Alla oleva taulukko kuvaa IFRS-
standardeihin siirtymisen vaikutuksia jatkuvien toimintojen osalta. Jatkuvien
toimintojen osalta merkittävimmät oikaisut tuloslaskelmaan aiheutuvat
erilaisesta eläkevelvoitteiden käsittelystä sekä kertaluonteisesta muutoksesta
suomalaisen TEL:n työkyvyttömyyseläkkeen osuuden tulkinnassa. Avaavassa IFRS
taseessa 2004 TEL:n työkyvyttömyysosuus käsiteltiin etuuspohjaisena järjestelynä
ja vuoden 2004 lopun IFRS taseessa se muutettiin maksupohjaiseksi järjestelyksi.
Fortumin jatkuvat toiminnot soveltavat suojauslaskentaa suurimpaan osaan niistä
johdannaissopimuksista, jotka on tehty kassavirran suojaamiseksi. Tämä vähentää
vaihteluja tuloslaskelmassa. Johdannaisten käypien arvojen muutokset esitetään
omassa pääomassa käyvän arvon rahastossa.

IFRS laskentaperiaatteiden mukaan osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
ei sisälly liikevoittoon vaan se esitetään heti sen jälkeen. Osakkuus- ja
yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien
arvojen oikaisujen poistot on FASin mukaan raportoitu muissa kuluissa, mutta
IFRS periaatteiden mukaan ne sisällytetään osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.

FORTUM-KONSERNI
TAMMI-JOULUKUU 2004

KONSERNIN TULOSLASKELMA OIKAISTUNA LUOVUTETUILLA TOIMINNOILLA

MEUR FAS Ydin- Rahoi- Vuokra- Työ- Muut IFRS
IFRS
31.12. voimaan tus- sopimuks suhde- IFRS vaikutu
31.12.
2004 liittyv instru- et etuud vaiku- s
2004
ät mentit et tukset yhteens
varat ä
ja
varauks
et
Liikevaihto 3841 0 -6 -6
3835
Liiketoiminnan 84 6 1 7
91
muut tuotot
Materiaalit ja -1507 0
-1507
palvelut
Henkilöstökulu -470 17 -9 8
-462
t
Poistot ja -393 2 3 0 5
-388
arvonalentumis
et
Liiketoiminnan -401 5 1 21 27
-374
muut kulut
Liikevoitto 1154 7 6 -2 18 12 41
1195
Osuus 34 -2 -20 -22
12
osakkuusyritys
ten voitosta
Rahoituskulut -232 -8 -10 1 4 0 -13
-245
- netto
Voitto ennen 956 -3 -4 -1 22 -8 6
962
veroja
Välittömät -254 -5
-259
verot
Tilikauden 702 1
703
voitto
Luovutetut toiminnot
Luovutettujen 556 33
589
toimintojen
tilikauden
voitto
Tilikauden 1258 34
1292
voitto

Jakautuminen:
Emoyhteisön 1227 32
1259
omistajille
Vähemmistölle 31 2
33
1258 34
1292


IFRS-siirtymän vaikutukset taseeseen 31.12.2004 on esitetty erillisessä
taulukossa tässä tiedotteessa.

Aiemmin esitetyt IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset Fortumissa

IFRS-standardeihin siirtymisen kokonaisvaikutukset Fortumin 2004
vertailutietoihin sisältävät öljyliiketoiminnot. Aiemmin julkaistut tiedot
siirtymän vaikutuksista öljyliiketoiminnot sisältävässä Fortumissa on esitetty
tämän tiedotteen liitteenä.

Merkittävimmät vaikutukset johtuvat rahoitusinstrumenttien kirjaus- ja
arvostusperiaatteiden muutoksista, ydinvoimalaitosten ja käytetyn
ydinpolttoaineen käytöstä poistamiseen liittyvien varojen ja velkojen
kirjaamisesta, vuokrausjärjestelyjen luokittelueroista suomalaiseen kirjanpito-
ja tilinpäätöskäytäntöön verrattuna sekä eläkevelvoitteiden kirjanpitokäsittelyn
muutoksista. Alla olevat taulukot olivat vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja ne
osoittavat IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksen tuloslaskelmaan ja
tiettyihin tunnuslukuihin. Luvut sisältävät öljyliiketoiminnot.

FORTUM-KONSERNI
TAMMI-JOULUKUU 2004
Tilintarkastettu

IFRS standardeihin siirtymisen alustava vaikutus Fortum-konsernin
tuloslaskelmaan ja tunnuslukuihin

KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR FAS Ydin- Rahoi- Vuokra- Työ- Muut IFRS IFRS
31.12. voimaan tus- sopimuks suhde- IFRS vaikutu 31.12
2004 liittyvä instru- et etuud vaiku- s .
t mentit et tukse yhteens 2004
varat ja t ä
varaukse
t
Liikevaihto 11665 -6 -6 11659
Liiketoiminnan 121 29 6 1 36 157
muut tuotot
Materiaalit ja -7861 0 -7861
palvelut
Henkilöstökulu -684 23 -12 11 -673
t
Poistot ja -511 2 -3 -15 -16 -527
arvonalentumis
et
Liiketoiminnan -886 5 9 33 47 -839
muut kulut
Liikevoitto 1844 7 29 6 24 6 72 1916
Osuus 70 -2 -20 -22 48
osakkuusyritys
ten voitosta
Rahoituskulut -259 -8 -10 7 4 2 -5 -264
- netto
Voitto ennen 1655 -3 19 13 28 -12 45 1700
veroja
Välittömät -397 -11 -408
verot
Tilikauden 1258 34 1292
voitto
Jakautuminen:
1227 32 1259
31 2 33
1258 34 1292

*) Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten voitosta on sisältynyt
liikevoittoon FASissa

Osakekohtainen tulos emoyhtiön
omistajille (euroa per osake)

Laimentamaton 1,44 1,48
Laimennettu 1,42 1,46

TUNNUSLUVUT FAS Ydin- Rahoi- Vuokra- Työ- Muut IFRS IFRS
31.12. voimaan tus- sopimuks suhde- IFRS vaikut 31.12
2003 liittyvä instru- et etuude vaiku- us .
t mentit t tukset yhteen 2003
varat ja sä
varaukse
t
Sijoitettu 12704 39 -55 155 7 -35 111 12815
pääoma, MEUR
Korollinen 5626 98 149 -1 246 5872
nettovelka,
MEUR
Oma pääoma, 6638 39 -153 6 7 -28 -129 6509
johon sisältyy
vähemmistöosuu
s,
MEUR
232 1 -101 -12 -112 120

TUNNUSLUVUT FAS Ydin- Rahoi- Vuokra- Työ- Muut IFRS IFRS
31.12. voimaan tus- sopimuks suhde- IFRS vaikut 31.12
2004 liittyvä instru- et etuude vaiku- us .
t mentit t tukset yhteen 2004
varat ja sä
varaukse
t
Sijoitettu 12697 38 35 118 28 -26 193 12890
pääoma, MEUR
Korollinen 4896 96 102 1 199 5095
nettovelka,
MEUR
Oma pääoma, 7655 38 -61 16 28 -26 -5 7650
johon sisältyy
vähemmistöosuu
s,
MEUR
261 1 -100 -12 -111 150

Sijoitetun 15,6 15,8
pääoman
tuotto, %
Oman pääoman 17,6 18,2
tuotto, %
Velkaantumisas 64 67
te, %


Fortumin osavuosikatsaus ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistaan 3.5.2005.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Mika Paloranta, IR-johtaja, puh. 010 452 4138
Susanne Jonsson, Corporate Controller, puh. 010 452 4115

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Liite:
Kuvaus IFRS standardeihin siirtymisen vaikutuksista öljyliiketoiminnat
sisältävään Fortumiin


FORTUM -KONSERNI
KANSAINVÄLISIIN
TILINPÄÄTÖSSTANDARDEIHIN (IFRS)
SIIRTYMINEN

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 3835 2751 1986 1129 3841 2747 1987 1133
Liiketoiminnan muut 91 80 82 32 84 69 58 43
tuotot
Materiaalit ja -1507 -1087 -786 -446 -1507 -1089 -788 -449
palvelut
Henkilöstökulut -462 -346 -240 -115 -470 -352 -243 -118
Poistot ja -388 -282 -192 -93 -393 -286 -195 -94
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut -374 -284 -195 -100 -401 -296 -202 -101
kulut
Liikevoitto 1 195 832 655 407 1 154 793 617 414
Osuus 12 9 8 4 34 22 16 7
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja - -245 -167 -125 -78 -232 -175 -124 -59
kulut
Voitto ennen veroja 962 674 538 333 956 640 509 362
Välittömät verot -259 -163 -131 -111 -254 -153 -123 -118
Jatkuvien toimintojen 703 511 407 222 702 487 386 244
tilikauden voitto
Luovutetut toiminnot
Luovutettujen 589 432 295 102 556 405 283 96
toimintojen
tilikauden voitto
Tilikauden voitto 1 292 943 702 324 1 258 892 669 340

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 1 259 924 680 304 1 227 877 649 321
Vähemmistölle 33 19 22 20 31 15 20 19
1292 943 702 324 1258 892 669 340

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0,79 0,58 0,45 0,24 0,79 0,56 0,43 0,27
Laimennettu 0,78 1,07 0,44 0,23 0,78 0,54 0,42 0,26

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta
laskettu
osakekohtainen
tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0,79 0,58 0,45 0,24 0,79 0,56 0,43 0,27
Laimennettu 0,78 0,57 0,44 0,23 0,78 0,54 0,42 0,26

KONSERNIN TASE
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS FAS
31.12 30.9 30.6 31.3 1.1. 31.12 30.9 30.6 31.3 1.1.
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
VASTAAVAA
Pysyvät
vastaavat
Aineettomat 116 122 143 160 136 112 112 138 156 146
hyödykkeet
Rakennukset, 11925 11783 11661 11583 11787 11824 11681 11550 11446 1163
koneet ja
kalusto
Muut 2355 2197 2219 2119 2082 1974 1839 1854 1776 1762
pitkäaikaiset
sijoitukset
Muut 90 103 90 100 91
pitkäaikaiset
saamiset
Pitkäaikaiset 727 758 731 711 670 688 716 693 673 632
korolliset
saamiset
Pysyvät 15213 14963 14844 14673 14766 14598 14348 14235 14051 14172
vastaavat
yhteensä

Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto- 654 701 596 578 548 659 705 600 580 551
omaisuus
Myyntisaamiset 1 555 1348 1281 1527 1519 1301 1216 1209 1475 1400
ja lyhytaikaiset
saamiset
Rahat ja 145 219 194 193 433 146 222 196 203 439
pankkisaamiset
Vaihtuvat 2 354 2268 2071 2298 2500 2 106 2143 2005 2259 2390
vastaavat
yhteensä

VASTAAVAA 17567 17231 16915 16971 17266 16704 16491 16240 1631016562
YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön
omistajille
kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2 948 2891 2889 2889 2886 2948 2891 2889 2889 2886

Käyvän arvon 126 13 -80 8 60 0 0 0 0 0
rahasto
Muu oma pääoma 4 426 4058 3792 3404 3443 4446 4065 3820 3487 3520

Yhteensä 7 500 6962 6601 6301 6389 7394 6956 6709 6376 6406

Vähemmistöosuus 150 136 140 136 120 261 245 250 245 232

Oma pääoma 7 650 7098 6741 6437 6509 7655 7201 6959 6621 6638
yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
vieras pääoma
Korollinen 4450 4501 4552 4468 5076 4257 4289 4337 4235 4840
pitkäaikainen
vieras pääoma
Laskennallinen 1841 1751 1774 1796 1793 1842 1804 1850 1862 1843
verovelka
Varaukset 608 586 560 566 562 237 223 200 210 207
Muu 507 509 534 535 520 359 359 352 345 346
pitkäaikainen
vieras pääoma
Pitkäaikainen 7406 7347 7420 7365 7951 6695 6675 6739 6652 7236
vieras pääoma
yhteensä

Lyhytaikainen
vieras pääoma
Korollinen 790 1 1 1 1 785 1 1 1 1
lyhytaikainen 163 154 251 230 162 152 245 225
vieras pääoma
Ostovelat ja muu 1 721 1 1 1 1 1 569 1 1 1 1
lyhytaikainen 623 600 918 576 453 390 792 463
vieras pääoma 1)
Lyhytaikainen 2511 2786 2754 3169 2806 2354 2615 2542 3037 2688
vieras pääoma
yhteensä


Vieras pääoma 9 917 10 10 10 10 9 049 9 9 9 9
yhteensä 133 174 534 757 290 281 689 924

VASTATTAVAA 17 17 16 16 17 16 16 16 16 16
YHTEENSÄ 567 231 915 971 266 704 491 240 310 562


1) Osingot Fortumin osakkeen omistajille, 357 miljoonaa euroa vuonna 2004,
on kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Kassavirtavaikutus on näytetty vuoden toisella neljänneksellä.

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9 30.6 31.3 31.12 30.9. 30.6. 31.3
.12. 2004 2004
2004 2004 2004 2004 2004 2004
Liiketoiminnan
kassavirta
Liikevoitto ennen 1 595 1 855 504 1 581 1 101 828 515
jatkuvien toimintojen 123
poistoja
Muut tuotot ja kulut -49 -51 -54 -1 -15 -6 -8 -2
joihin ei liity maksua
Rahoituserät ja -181 -57 -15 5 -194 -66 -22 3
toteutuneet kurssierot
Maksetut välittömät -160 -130 -70 -33 -160 -130 -70 -33
verot
Jatkuvien toimintojen 1 205 885 716 475 1 212 899 728 483
liiketoiminnan
kassavirta
Käyttöpääoman muutos 27 104 40 -118 22 95 29 -119
Jatkuvien toimintojen 1232 989 756 357 1234 994 757 364
liiketoiminnan
kassavirta
Luovutettujen 526 314 291 96 514 305 286 94
toimintojen
liiketoiminnan
kassavirta
Liiketoiminnan 1758 1303 1047 453 1748 1299 1043 458
kassavirta yhteensä

Investointien kassavirta
Investoinnit -335 -201 -128 -57 -341 -209 -130 -58
käyttöomaisuuteen
Ostetut osakkeet -179 -105 -30 -179 -105 -30
Käyttöomaisuuden myynnit 60 11 11 6 60 11 11 6
Myydyt osakkeet 15 9 9 1 15 9 9 1
Muiden sijoitusten -20 -88 -139 -45 -19 -86 -140 -46
muutos
Jatkuvien toimintojen -459 -374 -277 -95 -464 -380 -280 -97
investointien kassavirta
Luovutettujen -277 -176 -89 -47 -274 -174 -89 -47
toimintojen
investointien kassavirta
Investointien kassavirta -736 -550 -366 -142 -738 -554 -369 -144
yhteensä

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos -811 -494 -383 -508 -813 -496 -385 -510
Osingonjako yhtiön -357 -357 -357 -359 -359 -359
osakkeenomistajille
Muut rahoituserät 94 6 0 -2 96 8 2 -2
Jatkuvien toimintojen -1 074 -845 -740 -510 -1076 -847 -742 -512
rahoituksen kassavirta
Luovutettujen -236 -123 -182 -41 -227 -116 -177 -39
toimintojen rahoituksen
kassavirta 2)
Rahoituksen kassavirta -1 310 -968 -922 -551 -1303 -963 -919 -551
yhteensä

Taseen mukainen
likvidien varojen
muutos,
lisäys (+), vähennys (-) -288 -215 -241 -240 -293 -218 -245 -237

2) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta esitetään lainojen takaisinmaksujen
mukaisena.

TUNNUSLUVUT 3)
IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9 30.6. 31.3. 31.12 30.9. 30.6. 31.3
.12. . 2004 2004 . 2004 2004 .
2004 2004 2004 2004

Sijoitettu pääoma, 12890 12762 12 447 12 156 12697 12652 12447 12101
MEUR
Korollinen nettovelka, 5095 5445 5512 5526 4896 5229 5293 5276
MEUR
Investoinnit, MEUR 830 501 276 107 833 507 278 108
Sijoitetun pääoman 15,0 15,0 17,0 18,6 15,6 14,5 16,1 18,6
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 18,2 18,4 20,9 19,9 17,6 17,1 19,4 20,4
Korkokate 8,0 7,8 8,3 7,1 8,0 7,5 7,9 7,6
Liiketoiminnan 36,4 33,1 38,2 44,4 37,8 34,4 39,9 46,5
kassavirta /Korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, % 67 77 82 86 64 73 76 80
Omavaraisuusaste, % 44 41 40 38 46 44 43 41
Henkilöstö keskimäärin 12859 13112 13097 13023 12859 13112 13097 13023


3) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat
että luovutetut toiminnot

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 2084 1501 1048 560 2088 1 505 1 564
052
- josta sisäistä 128 73 62 36 128 73 62 36
Lämpö 1025 709 559 361 1021 701 556 361
- josta sisäistä 49 40 39 36 49 40 39 36
Sähkönsiirto 707 513 363 206 707 513 363 206
- josta sisäistä 10 7 4 3 10 7 4 3
Markets 1387 1009 722 419 1387 1 009 722 419
- josta sisäistä 92 64 47 25 92 64 47 25
Muut 90 67 45 20 96 67 45 20
- josta sisäistä 93 65 43 19 93 65 43 19
Eliminoinnit 4) -1458 -1048 -751 -437 -1458 -1 048 -751 -437
Jatkuvien toimintojen 3835 2751 1986 1129 3841 2747 1987 1133
liikevaihto
Luovutettujen 7909 5801 3710 1710 7909 5 801 3 1
toimintojen liikevaihto 710 710
Eliminoinnit -85 -68 -48 -21 -85 -58 -44 -20
Yhteensä 11659 8484 5648 2818 11665 8490 5653 2823

4) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan,
onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 763 522 394 222 720 486 365 230
Lämpö 218 143 131 104 212 134 127 102
Sähkönsiirto 234 183 138 83 242,6 185 133 82
Markets 34 34 21 16 26 26 15 10
Muut -54 -50 -29,3 -18 -47 -38 -23 -10
Jatkuvien toimintojen 1195 832 654,7 407 1153,6 793 617 414
liikevoitto
Luovutettujen 721 538 373 150 690 506 361 138
toimintojen liikevoitto
Yhteensä 1916 1370 1027, 557 1843,6 1299 978 552
7
FAS:n mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ei
sisälly liikevoittoon, IFRS raportointia mukaellen.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 104 74,6 55 27,5 105 76 57 28
Lämpö 124 88,7 59 28,3 127 91 60 29
Sähkönsiirto 133 99 66 33 133 99 66 33
Markets 16 12 8 4 16 12 8 4
Muut 11 8 4 12 8 4
Jatkuvien toimintojen 388 282,3 192 92,8 393 286 195 94
poistot ja
arvonalentumiset
Luovutettujen 139 101 68 32 118 86 57 27
toimintojen poistot ja
arvonalentumiset
Yhteensä 527 383,3 260 124,8 511 372 252 121

OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 5) -18 -10 -8 -5 5 4 1 -2
Lämpö 15 9 8 5 14 8 7 5
Sähkönsiirto 16 11 8 5 16 11 8 5
Markets 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1
Jatkuvien toimintojen 12 9 8 4 34 22 16 7
osuus osakkuusyritysten
tuloksesta
Luovutettujen 36 29 11 3 36 29 11 3
toimintojen osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta
Yhteensä 48 38 19 7 70 51 27 10

5) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä,
joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus- ja yhteisyritysten
hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen
poistot on IFRS periaatteiden mukaan sisällytetty osuuteen ja yhteisyritysten
tuloksesta (FASin mukaan raportoitu muissa kuluissa).

INVESTOINNIT OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN
SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9 30.6 31.3 31.12 30.9. 30.6. 31.3
.12. . . . . 2004 2004 .
2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 1208 1196 1156 1084 1282 1 269 1 226 1154
Lämpö 127 92 91 92 115 80 79 80
Sähkönsiirto 196 193 189 189 196 193 189 189
Markets 8 7 9 10 8 7 9 10
Muut 0 1 0 0 0 1 0 0
Jatkuvien toimintojen 1539 1489 1445 1375 1601 1550 1503 1433
osuus
osakkuusyritysinvestoinn
eista
Luovutettujen 140 134 123 114 140 134 123 114
toimintojen osuus
osakkuusyritysinvestoinn
eista
Yhteensä 1679 1623 1568 1489 1741 1684 1626 1547

INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN

MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9 30.6 31.3 31.12 30.9. 30.6. 31.3
.12. . . . . 2004 2004 .
2004 2004 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 210 152 60 14 210 155 62 15
Lämpö 175 75 50 23 181 80 50 23
Sähkönsiirto 106 65 40 14 106 65 40 14
Markets 6 4 2 2 6 4 2 2
Muut 17 10 6 4 17 10 6 4
Jatkuvien toimintojen 514 306 158 57 520 314 160 58
investoinnit
Luovutettujen 316 195 118 50 313 193 118 50
toimintojen investoinnit
Yhteensä 830 501 276 107 833 507 278 108


SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9. 30.6. 31.3. 31.12 30.9. 30.6. 31.3.
.12. 2004 2004 2004 . 2004 2004 2004
2004 2004

Sähköntuotanto 6218 6183 6142 6087 6258 6236 6188 6166
Lämpö 2440 2362 2323 2373 2502 2424 2393 2445
Sähkönsiirto 3091 3086 3107 3095 3101 3088 3103 3095
Markets 194 137 177 153 196 139 177 157
Muut ja eliminoinnit -43 25 126 128 -1 48 120 68
Jatkuvien 11900 11793 11875 11836 12056 11935 11981 11931
toimintojen sidottu
pääoma
Luovutettujen 2011 1963 1799 1808 1765 1708 1557 1534
toimintojen sidottu
pääoma
Eliminoinnit 2 1 0 14 0 0 0 0
Sidottu pääoma 13913 13757 13674 13658 13821 13643 13538 13465
yhteensä


SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN

% IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31 30.9. 30.6 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3
.12. 2004 . 2004 2004 2004 2004 .
2004 2004 2004

Sähköntuotanto 12,1 11,0 12,5 14,0 11,6 10,5 11,7 14,5
Lämpö 9,8 8,6 11,8 18,3 9,2 7,8 11,0 17,4
Sähkönsiirto 8,1 8,3 9,4 11,3 8,3 8,4 9,1 11,2
Markets 25,3 37,9 36,8 77,6 18,8 28,0 25,2 44,4

VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31.12. 30.9 30.6. 31.3 31.12 30.9. 30.6. 31.3
2004 . 2004 . . 2004 2004 .
2004 2004 2004 2004
Sähköntuotanto 7108 7123 7114 6960 6645 6573 6508 6458
Lämpö 2742 2589 2560 2644 2769 2607 2574 2668
Sähkönsiirto 3514 3483 3474 3494 3513 3480 3466 3491
Markets 375 377 452 500 325 282 319 398
Muut ja eliminoinnit -156 -198 -259 -221 -51 -18 62 -50
Jatkuvien toimintojen 13583 1337 13341 1337 13201 12924 12929 1296
varat 4 7 5
Luovutettujen 2756 2775 2538 2495 2523 2528 2324 2258
toimintojen varat
Eliminoinnit -32 -37 -31 -24 -23 -26 -24 -14
Sidottuun pääomaan 16307 1611 15848 1584 15701 15426 15229 1520
sisältyvät varat 2 8 9
Korolliset saamiset 728 758 731 711 688 716 693 673
Laskennallinen 106 15 32 21 109 32 30 32
verosaaminen
Muut varat 281 127 110 198 60 95 92 193
Rahat ja pankkisaamiset 145 219 194 193 146 222 196 203
Varat yhteensä 17567 17231 16915 16971 16704 16491 16240 16310


VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
31.12. 30.9 30.6. 31.3 31.12 30.9. 30.6. 31.3
2004 . 2004 . . 2004 2004 .
2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 890 940 972 873 387 337 320 292
Lämpö 302 227 237 271 267 183 181 223
Sähkönsiirto 423 397 367 399 412 392 363 396
Markets 181 240 275 347 129 143 142 241
Muut ja eliminoinnit -113 -223 -385 -349 -50 -66 -58 -118
Jatkuvien toimintojen 1683 1581 1466 1541 1145 989 948 1034
vieras pääoma
Luovutettujen 745 812 739 687 758 820 767 724
toimintojen vieras
pääoma
Eliminoinnit -34 -38 -31 -38 -23 -26 -24 -14
Sidottuun pääomaan 2394 2355 2174 2190 1880 1783 1691 1744
sisältyvät velat
Laskennallinen verovelka 1841 1751 1774 1796 1842 1804 1850 1862
Muut 6) 442 363 520 829 285 252 251 603
Sijoitettuun pääomaan 4677 4469 4468 4815 4007 3839 3792 4209
sisältyvät velat
Korollinen vieras pääoma 5240 5664 5706 5719 5042 5451 5489 5480
Oma pääoma 7650 7098 6741 6437 7655 7201 6959 6621
Oma pääoma ja vieras 17567 17231 16915 16971 16704 16491 16240 16310
pääoma yhteensä

6) Osingot Fortumin osakkeenomistajille, 357 miljoonaa euroa vuonna 2004, on
kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.
Kassavirtavaikutus on näytetty vuoden toisella neljänneksellä.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
IV/04 III/04 II/04 I/04 IV/04 III/04 II/04 I/04

Sähköntuotanto 583 453 488 560 583 453 488 564
- josta sisäistä 55 11 26 36 55 11 26 36
Lämpö 317 149 198 361 320 145 195 361
- josta sisäistä 9 1 3 36 9 1 3 36
Sähkönsiirto 194 150 157 206 194 150 157 206
- josta sisäistä 3 3 1 3 3 3 1 3
Markets 378 287 303 419 378 287 303 419
- josta sisäistä 28 17 22 25 28 17 22 25
Muut 23 22 25 20 29 23 24 20
- josta sisäistä 11 7 9 10 11 7 9 10
Eliminoinnit -411 -296 -314 -437 -410 -298 -313 -437
Jatkuvien toimintojen 1084 765 857 1129 1094 760 854 1133
liikevaihto
Luovutettujen 2108 2091 2000 1710 2108 2091 2000 1710
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit -17 -20 -27 -21 -27 -14 -24 -20
Yhteensä 3175 2836 2830 2818 3175 2837 2830 2823

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
IV/04 III/04 II/04 I/04 IV/04 III/04 II/04 I/04

Sähköntuotanto 241 128 172 222 234 121 135 230
Lämpö 75 12 27 104 78 7 25 102
Sähkönsiirto 51 45 55 83 58 52 51 82
Markets 0 13 5 16 0 11 5 10
Muut -4 -21 -11 -18 -9 -15 -13 -10
Jatkuvien toimintojen 363 177 248 407 362 175 203 414
liikevoitto
Luovutettujen 183 165 223 150 184 145 223 138
toimintojen liikevoitto
Yhteensä 546 342 471 557 545 321 426 552

FAS:n mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuusyritysten ja yhteisyritysten tuloksesta ei
sisälly liikevoittoon, IFRS raportointia mukaellen.

LUOVUTETUT TOIMINNOT
(sisältää Fortumin ja
luovutettujen
toimintojen väliset
eliminoinnit)
MEUR IFRS IFRS IFRS IFRS FAS FAS FAS FAS
I-IV I-III I-II I I-IV I-III I-II I
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004

Liikevaihto 7909 5801 3710 1710 7909 5801 3710 1710
Liiketoiminnan muut 66 52 31 12 37 29 24 6
tuotot
Materiaalit ja - -4829 -3009 -1444 -6439 -4829 -3009 -1444
palvelut 6439
Henkilöstökulut -211 -152 -106 -52 -214 -159 -110 -54
Poistot ja -139 -101 -68 -32 -118 -86 -57 -27
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut -465 -233 -185 -44 -485 -250 -197 -53
kulut
Liikevoitto 721 538 373 150 690 506 361 138
Osuus 36 29 11 3 36 29 11 3
osakkuusyritysten
voitosta
Rahoitustuotot ja - -19 -27 -20 -20 -27 -24 -18 -16
kulut
Voitto ennen veroja 738 540 364 133 699 511 354 125
Välittömät verot -149 -108 -69 -31 -143 -106 -71 -29
Luovutettujen 589 432 295 102 556 405 283 96
toimintojen
tilikauden voitto

EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVAN TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS VS.
IFRS

I-IV I-III I-II I IV III II
MEUR 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
Tilikauden voitto 1227 877 649 321 350 228 328
(FAS)
Ydinvoima, ARO -2 0 1 -1 -2 -1 2
IAS 39 Oil 14 -2 6 3 19 -5 3
IAS 39 Electricity 8 16 20 3 9 -1 17
IAS 39 Treasury -14 19 1 -26 -6 -8 27
IAS 39 OTH -1 -1 0 0 -1
Rahoitusinstrumentit 8 32 26 -20 -24 6 46
Vuokrasopimukset 10 1 -2 -1 9 3 -1
Työsuhde-etuudet 21 22 15 7 -1 7 8
Muut IFRS vaikutukset -5 -8 -9 -2 3 1 -7
Tilikauden voitto (IFRS) 1259 924 680 304 335 244 376

OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS
VS. IFRS
MEUR 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 1.1.
2004 2004 2004 2004 2004

Oma pääoma (FAS) 7394 6956 6709 6376 6406
Vähemmistöosuus 261 245 250 245 232
FAS
Vähemmistöosuus -111 -109 -110 -109 -112
NYKABista
uudelleenluokitel
laan korolliseksi
velaksi
Ydinvoima, 37 39 40 38 39
ARO
IAS 39 Oil 16 19 8 6 2
IAS 39 106 27 -60 -5 23
Electricity
IAS 39 -21 -34 -40 -56 -14
Treasury
IAS 39 OTH -61 -63 -63 -59 -62
Rahoitusinstrumen 39 -51 -155 -114 -51
tit
Vuokrasopimukset 16 7 4 5 6
Työsuhde-etuudet 28 29 22 14 7
Muut IFRS -14 -18 -19 -18 -18
vaikutukset
Oma pääoma (IFRS) 7650 7098 6741 6437 6509

TASEEN TÄSMÄYTYSLASKELMA, FAS VS. IFRS

MEUR FAS Ydinvo Rahoitu Vuokra- Työs- Muut IFRS IFRS
31.12. i- s- sopimu uhde- IFRS vaikutu 31.12
2004 maan instru- k-set etuude vaiku- s .
littyv mentit t tukset yhteens 2004
ät ä
varat
ja va-
raukse
t
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat 112 4 4 116
hyödykkeet
Rakennukset, 11824 35 80 -14 101 11925
koneet ja
kalusto
Muut 1974 413 -3 -1 48 -76 381 2355
pitkäaikaiset
sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset 90 90 90
Pitkäaikaiset 688 39 39 727
korolliset
saamiset
Pysyvät 14598 448 87 118 48 -86 615 15213
vastaavat
yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 659 -4 -4 655
Myyntisaamiset 1301 255 3 -5 253 1554
ja lyhytaikaiset
saamiset
Rahat ja 146 -1 -1 145
pankkisaamiset
Vaihtuvat 2106 0 255 3 0 -10 248 2354
vastaavat
yhteensä

VASTAAVAA 16704 448 342 121 48 -96 863 17567
YHTEENSÄ

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2948 0 2948
Käyvän arvon 0 126 126 126
rahasto
Muu oma pääoma 4446 37 -87 16 28 -14 -20 4426
Yhteensä 7394 37 39 16 28 -14 106 7500
Vähemmistöosuus 261 1 -100 0 -12 -111 150
Oma pääoma 7655 38 -61 16 28 -26 -5 7650
yhteensä

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 4257 96 97 193 4450
pitkäaikainen
vieras pääoma
Laskennallinen 1842 9 33 5 11 -59 -1 1841
verovelka
Varaukset 237 401 9 -39 371 608
Muu 359 116 32 148 507
pitkäaikainen
vieras pääoma
Pitkäaikainen 6695 410 245 102 20 -66 711 7406
vieras pääoma
yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 785 5 5 790
lyhytaikainen
vieras pääoma
Ostovelat ja muu 1569 158 -2 -4 152 1721
lyhytaikainen
vieras pääoma
Lyhytaikainen 2354 0 158 3 0 -4 157 2511
vieras pääoma
yhteensä

Vieras pääoma 9049 410 403 105 20 -70 868 9917
yhteensä

VASTATTAVAA 16704 448 342 121 48 -96 863 17567
YHTEENSÄ

Tunnuslukujen
laskentakaavat

Oman pääoman = 100x Tilikauden voitto
tuotto, %
Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun = 100x Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
pääoman tuotto %
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sidotun pääoman = 100x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
tuotto, % voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat -
laskennallinen verovelka - varaukset

Segmentin sidottu = Korottomat varat + Ydinjätehuoltorahastoon
pääoma liittyvät korolliset varat
- korottomat velat - varaukset
(lukuunottamatta rahoitukseen, veroihin ja
laskennallisiin veroihin liittyviä eriä sekä
varoja ja velkoja, jotka
syntyvät suojauslaskennan soveltamisedellytykset
täyttävien johdannaissopimusten käypien arvojen
muutoksista)

Korolliset = Korolliset velat - rahavarat
nettovelat

Velkaantumisaste, = 100x Korolliset nettovelat
%
Oma pääoma

Omavaraisuusaste, = 100x Oma pääoma
%
Taseen loppusumma

Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut

Tulos/ osake = Tilikauden voitto
(EPS)
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden aikana


Liite

KUVAUS IFRS-STANDARDEIHIN SIIRTYMISEN VAIKUTUKSISTA ÖLJYLIIKETOIMINNAT
SISÄLTÄVÄÄN FORTUMIIN

Ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistamiseen liittyvät varat ja velat

Fortum omistaa Suomessa Loviisan ydinvoimalaitoksen. Loviisan
ydinvoimalaitokseen liittyvä ydinjätehuoltovastuu ja Fortumin rahasto-osuus
Ydinjätehuoltorahastossa on suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisesti esitetty
tilinpäätöksen liitetiedoissa vastuuna. Ydinjätehuoltovastuu on laskettu Suomen
ydinenergialain mukaisesti. Tämä laskentatapa ei ota huomioon tulevien vastuiden
diskonttauksen vaikutusta. Tuloslaskelmaan on kirjattu vuosittain
Ydinjätehuoltorahastoon suoritettu maksu, joka perustuu ydinjätehuoltovastuun
muutokseen, Fortumin osuuteen Ydinjätehuoltorahaston tuloksesta ja
ydinjätehuoltoon liittyvistä toimenpiteistä syntyneisiin kustannuksiin. Loviisan
ydinvoimalaitokseen liittyvä ydinjätehuoltovastuu on täysimääräisesti katettu
ydinjätehuoltorahastossa.

IFRS:n mukaan Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta ja siihen liittyvästä
ydinjätehuoltovastuusta esitetään bruttomääräisenä pitkäaikaisissa korollisissa
varoissa ja varauksena. Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta on käsitelty
IFRICin tulkintaluonnoksen D4 mukaisesti, jossa todetaan että rahaston varat
arvostetaan joko käypään arvoon tai sitä alempaan asianomaisten varausten
arvoon, koska Fortumilla ei ole määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa
Ydinjätehuoltorahastossa. Sekä Fortumin ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus
että varausten arvo avaavassa taseessa 1.1.2004 on 354 miljoonaa euroa ja
päättävässä taseessa 31.12.2004 401 miljoonaa euroa. Fortumin rahasto-osuus ja
varaukset on sisällytetty sijoitetun pääoman määrään jolloin nettovaikutus on
nolla (katso alempana "Tärkeimmät tunnusluvut").

IFRS:n mukainen varausten käypä arvo on laskettu diskonttaamalla tulevat
kassavirrat, jotka perustuvat arvioituihin tuleviin kustannuksiin ja jo
tehtyihin toimenpiteisiin. Käytöstä poistamiseen liittyvän varauksen nykyarvo
ydinvoimalaitoksen käyttöönottohetkellä on kirjattu investointina taseeseen ja
se poistetaan ydinvoimalaitoksen ennakoidun käyttöajan kuluessa. Käytettyyn
ydinpolttoaineeseen liittyvä varaus kattaa tulevat loppusijoittamiskustannukset
kunkin tilikauden loppuun saakka. Käytetyn polttoaineen käytön mukaiset
loppusijoittamiseen liittyvät kustannukset kirjataan kuluksi laitoksen
käyttöaikana.

Aikatekijä otetaan huomioon kirjaamalla ydinjätehuoltovarauksen diskonttaukseen
liittyvä

Fortumilla on myös vähemmistöosuuksia ydinvoimaa tuottavissa osakkuusyhtiöissä,
joita ovat Teollisuuden Voima Oy (TVO) Suomessa ja sekä suorat että epäsuorat
omistukset OKG AB- ja Forsmarks Kraftgrupp AB -yhtiöissä Ruotsissa. Edellä
kuvatun tyyppiset oikaisut on tehty myös osakkuusyhtiöitä koskeviin kirjauksiin.

Rahoitusinstrumentit

Yleiset periaatteet

Johdannaiset merkitään taseeseen käypään arvoon sinä päivänä, jolloin
johdannaissopimus tehdään ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon aina kauden
lopussa. Arvostuserosta syntyvän voiton tai tappion kirjaamistapa riippuu siitä,
onko johdannainen määritetty suojausinstrumentiksi, ja jos on, suojatun kohteen
luonteesta. Konserni määrittää tietyt johdannaiset joko: 1) erittäin
todennäköisten ennakoitujen liiketoimien suojauksiksi (rahavirran suojaus); 2)
taseeseen merkittyjen varojen tai velkojen tai taseeseen merkitsemättömien
kiinteäehtoisten sitoumusten suojauksiksi (käyvän arvon suojaus); tai 3)
ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten suojauksiksi. Niiden
rahavirran suojaukseksi määritettyjen johdannaisten käyvän arvon muutokset,
joiden suojausvaikutus voidaan osoittaa tehokkaaksi ja jotka täyttävät
rahavirran suojauksen ehdot, merkitään omaan pääomaan. Tehottomaan osuuteen
liittyvä voitto tai tappio kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Omaan
pääomaan kertyneet käypien arvojen muutokset merkitään tuloslaskelmaan sillä
kaudella, jolloin suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon, esimerkiksi
silloin, kun ennakoitu suojattu myyntitapahtuma toteutuu. Käyvän arvon
suojauksiksi määritettyjen ja nämä ehdot täyttävien johdannaisten käypien
arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelmaan, samoin ne suojatun omaisuuserän tai
velan käyvän arvon muutokset, jotka ovat kohdistettavissa suojatulle riskille.
Jos johdannaiset eivät täytä suojauslaskennan ehtoja, käyvän arvon muutos
kirjataan heti tulosvaikutteisesti.

Sähköjohdannaiset

Sähköjohdannaisia käytetään pääasiassa pohjoismaiselle sähköpörssille Nord
Poolille myytävään (Power Generation and Heat -liiketoimintayksiköt) sekä Nord
Poolilta ja muista lähteistä ostettavaan sähköön (Markets and Distribution -
liiketoimintayksiköt) liittyvien tulevien rahavirtojen suojaamiseksi.
Sähköjohdannaisiin sovelletaan pääsääntöisesti rahavirtojen suojauslaskentaa
tuloslaskelmavaihtelun vähentämiseksi, mikä kuitenkin saa aikaan volatiliteettia
omassa pääomassa. Kohde-etuuden ennakoidut fyysiset toimitukset eli myynnit ja
ostot kirjataan vasta toimituskaudella.

Sähköjohdannaisten liikevoittoon aiheuttama kokonaisvolatiliteetti
konsernitasolla vuonna 2004 oli 12 miljoonaa euroa. Jotkut vuonna 2003
solmituista, vuosia 2004-2007 koskevista sopimuksista joihin suojauslaskentaa ei
ole sovellettu aiheuttivat hieman volatiliteettia, 11 miljoonaa euroa vuonna
2004, kun käypien arvojen muutokset kirjattiin tuloslaskelman kautta. Erittäin
suuri osa vuonna 2004 ja siitä eteenpäin solmittavista sopimuksista kuuluu
suojauslaskennan piiriin.

Öljyjohdannaiset

Hintariskin suojaamiseksi solmitut öljyjohdannaissopimukset ovat taloudellisia
suojauksia eivätkä ne täytä IAS 39:n suojauslaskennan ehtoja. Kaikki käyvän
arvon muutokset, 29 miljoonaa euroa vuonna 2004, sisältyvät liikevoittoon.

Valuutta- ja korkojohdannaiset

Valuuttajohdannaisia käytetään myynneistä tai ostoista, taseen varoista tai
veloista sekä ulkomaisiin yksiköihin tehdyistä nettosijoituksista johtuvien
ennakoitujen rahavirtojen suojaamiseksi.

Vuonna 2004 suojauslaskentaa sovellettiin kaikkiin Öljyn liiketoimintayksikköjen
rahavirtojen suojauksiin ja osittain Sähkö ja Lämpöliiketoimintayksikköjen
rahavirtojen suojauksiin liikevoiton vaihteluherkkyyden vähentämiseksi. Tulevien
rahavirtojen suojauksiin liittyvä, liikevoittoon sisältyvä valuuttajohdannaisten
volatiliteetti oli -6 miljoonaa euroa johtuen niistä suojauksista, joihin
suojauslaskentaa ei sovellettu vuoden 2004 aikana.

Konserni on päättänyt olla soveltamatta suojauslaskentaa tase-eriä suojaaviin
valuuttajohdannaisiin. Tuloslaskelman rahoituserien vähäinen volatiliteetti
johtuu näihin suojauksiin liittyvien valuuttojen korkoerosta. Aikaisemmin tehdyt
valuutanvaihto- ja korkojohdannaissopimukset, jotka erääntyvät vuosina 2004-2011
eivät täytä suojauslaskennan ehtoja. Suuri osa näistä valuutta- ja
koronvaihtosopimuksista erääntyy vuosina 2005-2008 ja siten niiden oletetaan
aiheuttavan vähemmän volatiliteettia tulevina vuosina. Vuonna 2003
liikkeeseenlaskettujen joukkovelkakirjojen käypien arvojen suojaukset täyttävät
kuitenkin suojauslaskennan ehdot. Tuloslaskelman rahoituseriin sisältyvä
volatiliteetti oli -10 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Ulkomaisiin tytäryhtiöihin tehdyt nettosijoitukset on suojattu konsernin
rahoitusyksikön hyväksyttyjen toimintaohjeiden mukaisesti. IFRS-standardien
mukaan, kuten suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä,
nettosijoituksen suojauksesta syntyvät voitot ja tappiot kirjataan omaan
pääomaan.

Etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus

Fortum omistaa 10,1 % Nybroviken Kraft AB Group -konsernista (NYKAB) (mikä
vastaa 52,9 % äänistä). NYKAB on yhdistelty Fortumin konsernitilinpäätökseen
tytäryhtiönä. NYKAB omistaa vesivoimaa tuottavia omaisuuseriä, joita Fortum
hoitaa sopimuksen nojalla ja hyödyntää kaiken tuotetun energian. Fortumilla on
oikeus ostaa NYKABin etuoikeutetut vähemmistöosakkeet optiosopimusten
perusteella. Näiden optiosopimusten mukaan takaisinosto voi tapahtua vuosina
2007, 2011 tai 2015 hintaan, joka lasketaan sovitun kaavan mukaisesti.
Vähemmistöosuus Fortumin kirjanpidossa vastaa etuoikeutettujen
vähemmistöosakkeiden nimellisarvoa.

IAS 32:n ja 39:n mukaan etuoikeusosakkeisiin liittyvä vähemmistöosuus
luokitellaan korolliseksi velaksi ja optioarvostusmalliin perustuvan arvioidun
arvon ja korollisen velan pääoma-arvon välinen ero on käsitelty oman pääoman
eränä sekä esitetty kertyneissä korkoveloissa. Arvon muutokset, jotka perustuvat
optioarvostusmallin avulla tehtyihin laskelmiin, käsitellään korkokuluina.

Vuokrasopimukset

IFRS-standardien ja suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön
vuokrasopimusten luokittelun ehdot eroavat toisistaan ryhmiteltäessä
vuokrasopimuksia rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin.

Fortumissa tämä tarkoittaa sitä, että osa vuokrasopimuksista, joissa Fortum
toimii vuokralle ottajana, luokitellaan uudelleen rahoitusleasingsopimuksiksi.
Näistä sopimuksista johtuvat velat, jotka on aiemmin esitetty vastuina
liitetiedoissa sisältyvät IFRS-standardien mukaan taseeseen. Tämän seurauksena
korollisten velkojen lisäys vuoden 2004 lopussa on 102 miljoonaa euroa. Suurin
osa tästä summasta liittyy Shipping-liiketoimintayksikön vuokrasopimuksiin.

Joissakin Heat-liiketoimintayksikön asiakassopimuksissa Fortum toimii myös
vuokralle antajana. Fortum on verrannut asiakassopimusten ehtoja IFRIC D4 -
tulkintaluonnoksen kriteereihin. Osa näistä järjestelyistä luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi. Taseessa tämän vaikutus on nähtävissä lähinnä
korollisten saamisten ja aineellisten hyödykkeiden välisenä
uudelleenluokitteluna.

Työsuhde-etuudet

Fortumilla on erilaisia eläkejärjestelyjä kunkin maan paikallisten käytäntöjen
mukaisesti. Suomalaisessa kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännössä Fortum-konsernin
eläkevelvoitteet on raportoitu paikallisten säännösten mukaisesti. IFRS-
standardien mukaan laaditussa tilinpäätöksessä eläkevelvoitteet käsitellään IAS
19 Työsuhde-etuudet -standardin mukaisesti. Kaikki etuuspohjaisiin
järjestelyihin liittyvät kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
merkitään aloittavaan taseeseen IFRS-standardeihin siirtymispäivänä IFRS 1-
standardin salliman helpotuksen mukaisesti. Koron osuus sisällytetään
tuloslaskelman eläkekuluihin.

Yksi IFRS-standardeihin siirtymisen merkittävimmistä vaikutuksista johtuu
suomalaisen lakisääteisen työeläkejärjestelmän (TEL) kirjanpidollisesta
käsittelystä. Fortumissa työeläketurva on järjestetty osaksi
eläkevakuutusyhtiöiden ja osaksi eläkesäätiöiden kautta.

IFRS-siirtymätaseessa 1.1.2004 eläkesäätiöissä järjestettyjen suomalaisten
eläkkeiden vaikutus oli noin 40 miljoonaa euroa, mikä johtuu siitä että Fortumin
eläkesäätioiden varojen käypä arvo ylitti eri eläkejärjestelyjen velvoitteet
noin 40 miljoonalla eurolla. Tämä on esitetty muina pitkäaikaisina varoina.
Lisäksi varauksiin on merkitty noin 30 miljoonan euron velvoite, joka liittyy
tuleviin työkyvyttömyyseläkkeisiin niissä järjestelyissä jotka on hoidettu
vakuutusyhtiöiden kautta.

Suomalaisten viranomaisten joulukuussa 2004 hyväksymien muutosten vuoksi TEL:n
työkyvyttömyyseläkkeen osuus käsitellään kirjanpidollisesti maksuperusteisena
järjestelynä IFRS-taseessa 31.12.2004, kun se IFRS-standardeihin siirtymispäivän
taseessa on käsitelty etuuspohjaisena järjestelynä. Tämän muutoksen vaikutus on
noin 20 miljoonaa euroa tilikauden tuloksessa ennen veroja. Loput
tuloslaskelmaan kohdistuvasta tilikauden kokonaismuutoksesta (noin 30 miljoonaa
euroa) johtuu eläkesäätiöiden varojen käypien arvojen myönteisestä kehityksestä.


Muut IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutukset

Muihin IFRS-oikaisuihin sisältyvät esimerkiksi:

Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan seisokkeihin
liittyvät menot (lähinnä Oil Refining -liiketoimintayksikössä) jaksotetaan
seisokkien väliselle ajalle etupainotteisesti ja käsitellään varauksena
taseessa. IFRS-standardeja sovellettaessa nämä kustannukset käsitellään
komponenttilähestymistavan mukaisesti. Kustannukset aktivoidaan, kun ne syntyvät
ja ne poistetaan seisokkien välisenä aikana.

Fortum on päättänyt käyttää tiettyjen aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
kuuluvien erien suomalaisen käytännön mukaisia, arvonkorotuksella lisättyjä ja
kertyneillä poistoilla vähennettyjä arvoja oletushankintamenoina. Näiden
omaisuuserien poisto-oikaisut tehdään takautuvasti.

Suomalaisten kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteiden mukaan liittymismaksut on
tuloutettu välittömästi. IFRS-standardien mukaan jäähdytysenergian myymiseen
liittyvät kytkentämaksut jaksotetaan ja kirjataan tuotoksi arvioidun
asiakassuhteen keston aikana.

Osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankintamenon ja Fortumin oman pääoman osuuden
välinen ero hankintahetkellä on kohdistettu käyttöomaisuuteen siihen määrään
saakka, jolla käyttöomaisuuden käypä arvo hankintahetkellä ylitti tasearvon.
Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä poistot tällaisista käypien arvojen
oikaisuista on esitetty muissa kuluissa. IFRS-standardien mukaan nämä poistot,
suuruudeltaan 20 miljoonaa euroa, on luokiteltu uudelleen ryhmään Osuus
osakkuus-
ja yhteisyritysten tuloksesta.

Tuloslaskelmassa esitettyyn verokuluun on vaikuttanut positiivinen
kertaluonteinen 6 miljoonan euron suuruinen erä, joka johtuu suomalaisen
yritysveroasteen alentumisesta 29 %:sta 26 %:iin vuodesta 2005 alkaen.

Vaikutukset tärkeimpiin tunnuslukuihin

Sijoitettu pääoma
IFRS-oikaisut kasvattavat Fortumin sijoitetun pääoman määrää. Vuokrasopimusten
luokittelun muutoksista johtuvat erät ovat pääasiallinen syy sijoitetun pääoman
kasvuun, joka on 111 miljoonaa euroa alkavassa taseessa ja 193 miljoonaa euroa
päättävässä taseessa 2004. Ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseen ja
käytettyyn ydinpolttoaineeseen liittyvät varaukset on sisällytetty sijoitettuun
pääomaan. Näihin varauksiin liittyvät rahoituskulut on myös sisällytetty
sijoitetun pääoman tuottolaskelmaan.

Korolliset nettovelat
IFRS:n mukaisesti laaditun tilinpäätöksen nettovelka kasvoi alkavassa taseessa
246 miljoonalla eurolla ja päättävässä taseessa 199 miljoonalla eurolla. Lisäys
johtuu pääosin öljyntankkereita koskevista rahoitusleasingsopimuksista, jotka
sisältyvät nyt taseeseen sekä NYKABin vähemmistöosuuden uudelleen luokittelusta
korolliseksi velaksi.

IFRS-standardien mukaan ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistoon
liittyvät velat ja Fortumin osuus ydinjätehuoltorahastosta esitetään taseessa
bruttomääräisinä. Rahasto on täysin katettu ja taseeseen kirjattujen Fortumin
rahasto-osuuden ja varausten nettomäärä on nolla, joten tämä erä ei vaikuta
Fortumin velkaantumiseen. Korollisen nettovelan määrää laskettaessa ei oteta
huomioon ydinvoimalaitosten ja ydinjätteen käytöstä poistoon liittyviä
korollisia varauksia eikä Fortumin rahasto-osuutta ydinjätehuoltorahastosta
(joka on esitetty pitkäaikaisena korollisena omaisuuseränä).

Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden
IFRS-oikaisujen nettovaikutus koko omaan pääomaan on vuoden 2004 lopussa -5
miljoonaa euroa. Avaavassa taseessa tämä vaikutus on -129 miljoonaa euroa.
Muutos johtuu pääosin suojauslaskennan ehdot täyttävien rahoitusinstrumenttien
käypien arvojen muutoksista.

Tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman tuotto parantuvat hieman, kun vuoden
2004 IFRS-oikaisut sisällytetään laskelmissa käytettyihin tuloslaskelma- ja
tase-
eriin. Velkaantumisaste kasvaa 64 %:sta 67 %:iin.