Q1 2011: Kokonaisuudessaan hyvä alku vuodelle

-- Vertailukelpoinen liikevoitto 649 (651) miljoonaa euroa, 0 %
-- Osakekohtainen tulos 0,76 (0,63) euroa, +21 %
-- Selkeästi alhaisempia vesivoimantuotantovolyymeja kompensoi ydinvoiman
parempi käytettävyys
-- Pohjoismaisen sähkön tukkumyyntihinnan ja suojausasteen määritykset
päivitetty, 70 % suojattu 44 euroon megawattitunnilta (MWh) loppuvuodelle
2011 ja 45 % suojattu 45 euroon/MWh vuodelle 2012 (aiemman määrittelyn
mukaan: 65 % 44 euroon/MWh vuodelle 2011 ja 45 % 45 euroon/MWh vuodelle
2012)


Tunnuslukuja I/11 I/10 2010 Viimeiset
12 kk (LTM)
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. euroa 2 034 1 947 6 296 6 383
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto, milj. euroa 900 724 1 708 1 884
--------------------------------------------------------------------------------
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. 649 651 1 833 1 831
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja, milj. euroa 904 713 1 615 1 806
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, euroa 0,76 0,63 1,46 1,60
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 454 521 1 437 1 370
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, euroa 9,30 8,96 9,24 N/A
--------------------------------------------------------------------------------
Korollinen nettovelka 6 367 5 679 6 826 N/A
(kauden lopussa), milj. euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta 888 367 888 367 888 367 888 367
--------------------------------------------------------------------------------


Tunnuslukuja 2010 LTM
------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,6 12,6
------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 15,7 17,5
------------------------------------------
Nettovelka/käyttökate (EBITDA) 3,0 2,6
------------------------------------------


Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula vuoden 2011 ensimmäisestä neljänneksestä:

"Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos luo hyvän perustan loppuvuodelle. Heat-
ja Russia-divisioonien sekä Distribution and Electricity Sales
-liiketoiminta-alueiden tulokset olivat selvästi parempia kuin edellisvuoden
vastaavana ajankohtana. Power-divisioonan tuloksiin vaikuttivat alhaisempi
sähkönmyyntihinta ja selvästi alhaisemmat vesivoimantuotantovolyymit, joita
osittain kompensoi ydinvoiman parempi käytettävyys. Fortumin liiketoiminta on
tyypillisesti hyvin kausiluonteista ja uskomme, että vuonna 2011
Power-divisioonan tulos painottuu enemmän loppuvuoteen vuoden 2010 tulokseen
verrattuna. Tähän vaikuttaa pääasiassa ydinvoiman parempi käytettävyys ja
sähkön tämänhetkiset termiinihinnat.

Sähkönkulutus Pohjoismaissa laski jonkun verran ja Venäjällä sähkönkysyntä
pysyi muuttumattomana vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä.
Teollisuustuotanto Fortumin tärkeimmillä markkina-alueilla on kasvanut
selvästi, ja Venäjän talouden elpyminen on jatkunut vakaana. Lisäksi
sähkömarkkinauudistus jatkui Venäjällä hallituksen päätösten mukaisesti; sähkön
tukkumarkkinat vapautettiin vuoden 2011 alussa.

Maaliskuussa maailman voimakkain maanjäristys 40 vuoteen ja sitä seurannut
hyökyaalto aiheuttivat mittaamattomia vahinkoja ja inhimillistä kärsimystä
Japanissa. Maanjäristystä seurannut Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus on
osoittautunut erittäin vakavaksi.

Pian tapahtuman jälkeen maaliskuussa pidettiin EU:n energiakomissaarin koolle
kutsuma energiaministereiden ja ydinvoimayhtiöiden hätäkokous. Ehdotetut
EU-alueen ydinvoimaloiden turvallisuustarkastelut ovat tärkeä askel kohti
yhtenäisempiä kansainvälisiä standardeja ydinvoiman turvallisuustestauksessa.
Avoin keskustelu ydinvoiman riskeistä ja turvallisuudesta hyödyttää sekä
ydinvoiman tuottajia että kuluttajia. Japanin onnettomuus ei ole muuttanut
perusteita Loviisan ydinvoimalaitoksen korvausinvestoinneille.

Alaamme koskevat tärkeät päätökset tulee tehdä tarkkaan harkiten ja pitkällä
tähtäimellä, koska ne vaikuttavat myös tulevien sukupolvien elämään.
Energiateollisuudesta ja varsinkin sähkösektorista on tullut
maailmanlaajuisesti yksi mielenkiintoisimmista toimialoista, jonka painoarvo
tulee edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia
Fortumille tarjoaakin hiilidioksidipäästöttömien ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kysynnän kasvu ja sähkön lisääntyvä kulutus."

Taloudelliset tulokset

Tammi-maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 2 034 (1 947) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto
oli yhteensä 900 (724) miljoonaa euroa. Fortumin vuoden 2011 ensimmäisen
neljänneksen raportoitua liikevoittoa paransi 173 (36) miljoonalla eurolla
pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen
kirjanpitokäytäntö. Kirjanpitokäytäntö ei kuitenkaan vaikuttanut
vertailukelpoiseen liikevoittoon, joka oli yhteensä 649 (651) miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät, käypään arvoon arvostamisen vaikutukset ja
ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu olivat vuoden 2011 ensimmäisellä
neljänneksellä 251 (73) miljoonaa euroa. Tästä summasta kertaluonteiset erät
olivat 82 (46) miljoonaa euroa, ja ne liittyvät pääosin Tukholman ulkopuolisten
kaukolämpötoimintojen ja lämmöntuotantolaitosten myyntiin.

Liikevaihto divisioonittain

milj. euroa I/11 I/10 2010 LTM
--------------------------------------------------------------------------------
Power 693 769 2 702 2 626
--------------------------------------------------------------------------------
Heat 725 651 1 770 1 844
--------------------------------------------------------------------------------
Russia 295 244 804 855
--------------------------------------------------------------------------------
Distribution* 311 280 963 994
--------------------------------------------------------------------------------
Electricity Sales* 373 637 1 798 1 534
--------------------------------------------------------------------------------
Muut 30 5 51 76
--------------------------------------------------------------------------------
Nord Poolissa tehtyjen ostojen ja myyntien netotus -366 -683 -1 736 -1 419
--------------------------------------------------------------------------------
Eliminoinnit -27 44 -56 -127
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 2 034 1 947 6 296 6 383
--------------------------------------------------------------------------------

* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Vertailukelpoinen liikevoitto divisioonittain

milj. euroa I/11 I/10 2010 LTM
--------------------------------------------
Power 325 424 1 298 1 199
--------------------------------------------
Heat 171 132 275 314
--------------------------------------------
Russia 34 16 8 26
--------------------------------------------
Distribution* 124 102 307 329
--------------------------------------------
Electricity Sales* 11 -13 11 35
--------------------------------------------
Muut -16 -10 -66 -72
--------------------------------------------
Yhteensä 649 651 1 833 1 831
--------------------------------------------

* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Liikevoitto divisioonittain

milj. euroa I/11 I/10 2010 LTM
--------------------------------------------
Power 489 467 1 132 1 154
--------------------------------------------
Heat 265 159 303 409
--------------------------------------------
Russia 34 32 53 55
--------------------------------------------
Distribution* 125 113 321 333
--------------------------------------------
Electricity Sales* -20 -29 46 55
--------------------------------------------
Muut 7 -18 -147 -122
--------------------------------------------
Yhteensä 900 724 1 708 1 884
--------------------------------------------

* Osa Electricity Solutions and Distribution -divisioonaa

Ruotsin kruunun keskikurssi oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä
keskimäärin 11 % vahvempi euroon nähden kuin vuonna 2010. Ruotsin kruunulla oli
positiivinen vaikutus Heatin ja Distributionin liiketoimintaan. Kruunun ja
euron vaihtokurssi ja sähkön euromääräinen myynti vaikuttivat negatiivisesti
Power-divisioonaan. Vahva Ruotsin kruunu vaikutti negatiivisesti myös
kassavirtaan.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitoista oli 59 (16) miljoonaa euroa. Nousu
johtui ennen kaikkea Hafslund ASA:n osuuden myönteisestä kehityksestä. Hafslund
ASA kirjasi myyntivoittoa Hafslund Fibernett AS:n myynnistä.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 55 (27) miljoonaan euroon. Suuremmat
kulut johtuivat kasvaneista korkokustannuksista ja rahoitusinstrumenttien
käyvän arvon muutoksesta, joka oli -1 (11) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli 904 (713) miljoonaa euroa.

Kauden verot olivat yhteensä 158 (130) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 17,5 (18,2).

Kauden tulos oli 746 (583) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,76 euroa (0,63). Sähköjohdannaisten kirjanpitokäytännöstä aiheutunut vaikutus
osakekohtaiseen tulokseen oli 0,14 euroa (0,03).

Vähemmistöosuus oli 68 (24) miljoonaa euroa. Se liittyy pääosin Fortum Värme
Holding AB:hen, josta Tukholman kaupunki omistaa 50 %. Osuuden kasvu vuoden
2011 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2010 vastaavaan jaksoon verrattuna
johtuu lähinnä Fortum Värmen Tukholman ulkopuolisten lämpöliiketoimintojen
myynnistä realisoituneesta voitosta, josta´vähemmistöosuus oli 30 miljoonaa
euroa.

Liiketoiminnan kassavirta oli yhteensä 454 (521) miljoonaa euroa. Siihen
vaikuttivat realisoituneet valuuttatappiot, jotka olivat 254 (137) miljoonaa
euroa vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Valuuttakurssieroista
syntyneet voitot ja tappiot liittyvät Fortumin ruotsalaisten tytäryhtiöiden
lainoja suojaavien valuutanvaihtosopimusten jatkamiseen.

Fortumin taloudelliset tunnusluvut viimeisten 12 kuukauden osalta olivat:
sijoitetun pääoman tuotto 12,6 % (12,3), oman pääoman tuotto 17,5 % (17,6) ja
nettovelan ja käyttökatteen suhde (EBITDA) 2,6 (3,0 vuoden 2010 lopussa).
Vertailukelpoinen EBITDA edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,6.

Taloudelliset näkymät

Avaintekijät ja riskit

Fortumin tuloksen kannalta tärkein tekijä on sähkön tukkuhinta. Tukkuhinnan
kehityksen avaintekijöitä ovat tarjonnan ja kysynnän tasapaino, polttoaineiden
ja päästöoikeuksien hinnat sekä vesitilanne. Lisäksi Ruotsin kruunun ja Venäjän
ruplan vaihtokurssit vaikuttavat Fortumin tulokseen. Valuuttakurssien
vaihtelusta aiheutuvat muuntovaikutukset taseessa kirjataan Fortumin omaan
pääomaan.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin toimintakertomuksessa sekä konsernin
tilinpäätöksessä vuodelta 2010.

Pohjoismaiset markkinat

Fortum odottaa tällä hetkellä pohjoismaisen sähkönkysynnän palautuvan vuoden
2008 tasolle 2012-2014 mennessä. Sähkön osuus energian kokonaiskulutuksesta
jatkaa kasvuaan. Lämpötilakorjattu sähkönkulutus on vuositasolla Pohjoismaissa
edelleen noin 4 % (16 TWh) alhaisempi kuin vuonna 2008.

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan poliittisten levottomuuksien myötä öljyn hinta
nousi koko vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen ajan. Japanin maanjäristys ja
sitä seuranneet ongelmat ydinvoimalaitoksissa kasvattivat äkillisesti
ydinvoimatuotantoa korvaavan nestemäisen maakaasun kysyntää, mikä helpotti
maakaasun ylituotantotilannetta Euroopassa. Tämän seurauksena maakaasun
spot-hinnat ovat nousseet Euroopassa. Kohonneet maakaasun hinnat sekä Saksan
epävarma ydinvoimapolitiikka ovat nostaneet hiilen hintaa 3 %:lla ja
hiilidioksidin hintaa 22 %:lla.

Saksassa termiinihinnat nousivat neljänneksen lopussa 10 % kasvaneiden
polttoaine- ja hiilidioksidikustannusten sekä Saksan ilmoittamien
ydinvoimapäätösten seurauksena. Termiinihinnat nousivat myös Pohjoismaissa,
mutta vähemmän, mikä johtuu osittain parantuneista vesivarannoista.

Huhtikuun lopussa 2011 sähkön termiinihinta Nord Poolissa loppuvuodelle 2011
oli noin 57 euroa/MWh. Sähkön termiinihinta vuodelle 2012 oli noin 51 euroa/MWh
ja vuodelle 2013 noin 48 euroa/MWh. Saksassa sähkön termiinihinta loppuvuodelle
oli noin 60 euroa/MWh ja vuodelle 2012 59 euroa/MWh. Samaan aikaan hiilen (ICE
Rotterdam) termiinihinta loppuvuodelle 2011 puolestaan oli noin 127
Yhdysvaltain dollaria tonnilta ja hiilidioksidipäästöoikeuksien markkinahinta
vuodelle 2011 noin 17 euroa hiilidioksiditonnia kohti.

Huhtikuun lopussa 2011 Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 11 TWh
keskimääräistä pienemmät sekä 2 TWh yli vuoden 2010 vastaavan tason.

Venäjä

Venäjällä sähkön tukkumarkkinoiden uudistus eteni. Sähkön tukkumarkkinat
vapautuivat vuoden 2011 alussa. Kaikki sähköntuotantoyhtiöt myyvät edelleen
kotitalouksien kulutusta vastaavan osan sähköntuotannostaan ja kapasiteetistaan
säännellyillä hinnoilla.

Venäjän hallitus hyväksyi vuoden 2011 alusta uudet, pitkän aikavälin
kapasiteettimarkkinoita koskevat säännöt. Vuoden 2007 jälkeen
investointivelvoitesopimusten (CSA - ”uusi kapasiteetti”) perusteella
rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan.
Takuuhinnat on määritelty riittävän investointituoton varmistamiseksi.
Kapasiteettimaksut hallituksen investointivelvoitesopimuksiin kuulumattomalle
kapasiteetille määräytyvät huutokaupalla (CCS - ”vanha kapasiteetti”).
Joulukuussa 2010 pidettiin ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen pitkän
aikavälin kapasiteettimarkkinoiden huutokauppa vanhalle kapasiteetille.
Alkuperäinen suunnitelma järjestää vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä
huutokauppa vuosille 2012-2015 on muuttunut; huutokauppa koskee nyt vain vuotta
2012. Pitkän aikavälin huutokauppa vanhalle kapasiteetille arvioidaan
järjestettävän vuonna 2012.

OAO Fortumin uusi kapasiteetti (CSA) tulee valmistuttuaan olemaan tärkeä tekijä
vakaalle tuloskasvulle Venäjällä, sillä tuotantovolyymien kasvu tuo lisää
myyntituloja ja uudelle tuotantokapasiteetille maksetaan huomattavasti
korkeampia kapasiteettimaksuja kuin vanhalle kapasiteetille.
Investointivelvoitesopimukseen kuulumattoman vanhan kapasiteetin (CCS)
painotetun keskihinnan OAO Fortumille odotetaan olevan vuonna 2011 keskimäärin
noin 160 000 ruplaa/MW/kuukausi; hieman vähemmän kuin aikaisemmin arvioitiin
vuoden 2011 inflaatiokorjauksen poistamisen vuoksi. Hinta saattaa kuitenkin
vaihdella voimalaitosten sijainnista ja ajankohdasta riippuen. Ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä kapasiteettitulot ovat korkeammat kuin toisella ja
kolmannella neljänneksellä liiketoiminnan kausiluontoisuuden vuoksi. Uuden
kapasiteetin kapasiteettimaksut ovat noin 3-4 kertaa korkeammat kuin vanhan
kapasiteetin keskimäärin. Uuden kapasiteetin tuotto on taattu, mutta saattaa
vaihdella jonkin verran, sillä se on sidottu Venäjän valtion pitkän aikavälin
obligaatioihin 8-10 vuoden maturiteetilla.

Fortum on nopeuttanut OAO Fortumin investointiohjelmaa talouskriisin jälkeisen
kysynnän elpymisen ja Venäjän kapasiteettimarkkinoiden kehittymisen johdosta ja
suunnittelee ottavansa viimeiset uudet yksiköt käyttöön vuoden 2014 loppuun
mennessä. Investointiohjelman loppuosan arvo maaliskuun lopun 2011
valuuttakursseilla laskettuna on arviolta 1,4 miljardia euroa huhtikuusta 2011
eteenpäin. Ensimmäisen uuden yksikön kapasiteettimyynti alkoi helmikuun 2011
alussa. Kahden seuraavan yksikön kapasiteettimyynnin arvioidaan alkavan vuoden
2011 keskivaiheilla.

Kaasun keskimääräinen säännelty hinta nousi 15 % vuoden alusta vuoden 2010
keskimääräiseen hintaan verrattuna. Kaasun säännellyn hinnan odotetaan pysyvän
muuttumattomana vuoden 2011 loppuun. Säännelty sähkön hinta on sidottu
säänneltyyn kaasun hintaan ja inflaatioon vuositasolla.

OAO Fortumin tehokkuuden parannusohjelma etenee suunnitelmien mukaan.
Tehostamisvaikutusten odotetaan olevan noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2011
verrattuna vuoteen 2008, jolloin yhtiö hankittiin.

Käyttöomaisuusinvestoinnit ja -myynnit

Tällä hetkellä Fortum arvioi käyttöomaisuusinvestoinneikseen vuosina 2011 ja
2012 noin 1,6-1,8 miljardia euroa, mikä ei sisällä mahdollisia yritysostoja.
Fortumin käyttöomaisuusinvestointien vuositasoksi 2013-2014 on arvioitu
yhteensä 1,1-1,4 miljardia euroa. Pääasiallinen syy korkeampiin
käyttöomaisuusinvestointeihin vuosina 2011-2012 on Venäjän investointiohjelman
aikataulun nopeuttaminen. Vuosittaisten kunnossapito- ja
tuottavuusinvestointien arvioidaan olevan vuonna 2011 noin 500-550 miljoonaa
euroa; lähellä poistojen tasoa.

Maaliskuussa Fortum myi Tukholman ulkopuolella sijaitsevat
kaukolämpöliiketoimintonsa. Kauppahinta oli noin 220 miljoonaa euroa.

Lisäksi Fortum saattoi huhtikuussa päätökseen kaupan, jonka mukaan yhtiö myi 25
%:n omistusosuutensa Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:stä. Kauppahinta on
325 miljoonaa euroa.

Verotus

Ruotsin hallitus korotti vesivoiman kiinteistöveroja vuoden 2011 alusta.
Veronkorotuksesta aiheutuvat lisäkulut ovat arviolta noin 15 miljoonaa euroa
vuonna 2011.

Suomessa lämmöntuotannossa käytettävien polttoaineiden sekä sähkön verotusta
kiristettiin huomattavasti 1.1.2011 alkaen. Veronkorotukset heijastuvat
vastaavasti lämmön ja sähkön vähittäishintoihin.

Fortumin vuoden 2011 veroasteeksi arvioidaan tällä hetkellä 19-21 %, kun
osakkuus- ja yhteisyritysten tulosta, verovapaita myyntivoittoja sekä muita
kertaluonteisia eriä ei huomioida.

Suojaus

Fortum on muuttanut sähkönhinnan, suojausasteen ja suojaushinnan määritystapaa
nykyisiä olosuhteita ja Fortumin liiketoimintaa sekä suojaustapaa paremmin
vastaaviksi. Uuden määrittelyn mukaan Fortumin Power-divisioonan pohjoismainen
suojaushinta ei sisällä lämpövoimatuotannon marginaalin suojausta eli
Meri-Porin ja Inkoon lauhdetuotantolaitoksia. Suojausasteeseen eivät enää
myöskään sisälly Fortumin hiililauhdevoiman fyysiset volyymit ja suojaukset
eikä tuonnit Venäjältä.

Maaliskuun 2011 lopussa Power-divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa noin 70 % oli suojattu noin 44 euroon/MWh loppuvuodeksi 2011.
Kalenterivuodeksi 2012 divisioonan arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 45 % noin 45 euroon/MWh. (Entisen määrittelyn
mukaan: noin 65 % 44 euroon/MWh loppuvuodeksi 2011 ja noin 45 % 45 euroon/MWh
kalenterivuodeksi 2012.)

Raportoidut suojausasteet voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimenpiteiden mukaan. Suojaukset tehdään
pääasiassa johdannaissopimuksilla, suurimmaksi osaksi Nord Poolin termiineillä.

Kannattavuus

Fortumin Power-divisioonan sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat
muun muassa suojausasteet, suojaushinta, spot-hinnat, Fortumin joustavan
tuotantorakenteen käytettävyys ja käyttö sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos
sähköntuotantolähteiden suhteellisissa osuuksissa tapahtuvien muutosten
potentiaalisia vaikutuksia ei oteta huomioon, 1 euron muutos megawattituntia
kohti Power-divisioonan sähkön tukkumyyntihinnassa Pohjoismaissa johtaa noin 45
miljoonan euron muutokseen Fortumin vuotuisessa vertailukelpoisessa
liikevoitossa. Lisäksi Power-divisioonan vertailukelpoiseen liikevoittoon
vaikuttavat mahdollinen lämpövoimatuotannon määrä ja siitä saatava tuotto.
Fortum uskoo, että sekä uusille että vanhoille ydinvoimaloille saatetaan
esittää uusia turvallisuusvaatimuksia lähitulevaisuudessa. Vuonna 2011
divisioonien kustannusten arvioidaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla kuin
vuonna 2010, lukuun ottamatta Ruotsin kruunun kurssivaihteluita ja Ruotsin
vesivoiman kiinteistöveron vaikutuksia. Venäjän sähköntuontisopimuksen
päättymisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin -40 miljoonaa euroa koko vuoden
2011 osalta.

Power-divisioonan tuloksen odotetaan painottuvan enemmän loppuvuoteen vuoden
2010 tulokseen verrattuna. Tähän vaikuttaa pääasiassa ydinvoiman parantuva
käytettävyys ja sähkön tämänhetkiset termiinihinnat.

Fortumin tuloskehitys on ollut vakaata. Yhtiö on toiminut aktiivisesti
tuloksellisuuden varmistamiseksi ja pitänyt taloudellisen asemansa vahvana
haastavassa toimintaympäristössä. Fortumin vahva tase sekä joustava,
kustannustehokas ja ilmastomyönteinen tuotantorakenne luovat vankan perustan
tulevaisuudelle.

Espoo, 28.4.2011
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Tapio Kuula, toimitusjohtaja, puh. +358 10 452 4112
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. +358 10 452 4519

Fortumin sijoittajasuhteet, Sophie Jolly, +358 10 453 2552 ja Rauno Tiihonen,
+358 10 453 6150 / investors@fortum.com

Julkistamismenettely

Fortum Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
menettelyä julkistaa osavuosikatsauksensa pörssitiedotteella tästä
tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsauksestaan lähtien. Osavuosikatsaus on
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja, mukaan lukien
vuosineljännestaulukot, on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa
www.fortum.com/sijoittajat.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com