Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2014 klo 9.00 EET

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 8. päivänä 2014 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon
Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti
Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

• Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

• Hallitus ehdottaa, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja loput taseen
osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2014 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 22.4.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
ja toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot pysyvät samoina kuin vuonna 2013 ja ovat vuodelle 2014
seuraavat: puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 57 000
euroa vuodessa ja jäsenelle 40 000 euroa vuodessa sekä tarkastus- ja
riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa vuodessa
siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio
maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena
Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja
kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
kahdeksan (8) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt
valitaan hallituksen jäseniksi: Sari Baldauf (hallituksen puheenjohtajaksi),
Kim Ignatius (varapuheenjohtajaksi), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel,
Ilona Ervasti-Vaintola ja Christian Ramm-Schmidt sekä uusina jäseninä Petteri
Taalas ja Jyrki Talvitie.

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Fortum Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen, ja
että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen
vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä
varojenjaoksi.

15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

• Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

o 6 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja valtion
omistajaohjauksen kannan mukaisesti.
o 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla
se yhtiön internetsivuilla.
o 3 ja 4 §:iin tehdään kielellisiä ja teknisiä muutoksia mm. poistamalla
osakkeiden osakeyhtiölaissa tarkoitettu nimellisarvo.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Fortum Oyj:n internet-sivuilla
www.fortum.com/yhtiokokous. Fortum Oyj julkaisee tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous viimeistään 18.3.2014. Päätösehdotukset
ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.3.2014
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 3.4.2014 kello 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa
6.2.2014:

a) Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous

b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 8.00 - 18.00)

c) telefaksilla numeroon 010 452 9319 tai

d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu
internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun
edellyttämät yksilöintitiedot.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
27.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 3.4.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 888 367 045 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4, 7 ja 10; Suomen
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintietä pitkin kulkevilla
bussilinjoilla. Omalla autolla saapuvien on mahdollista pysäköidä omalla
kustannuksellaan Töölönlahden maksulliseen pysäköintihalliin, Q-Park
Finlandiaan, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.

Espoossa 3.2.2014
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Kaarina Ståhlberg, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi