Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2015 klo 9.05 EET

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina maaliskuun 31. päivänä 2015 kello 14.00 alkaen
Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki
(sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta
ovesta K4). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello
13.00.

A. Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
• Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
• Hallitus ehdottaa, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20
euroa osakkeelta, eli kokonaisosinkona ehdotetaan maksettavaksi yhteensä 1 154
877 158,50 euroa. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen omaan
pääomaan. Osinko ja lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko ja lisäosinko
maksetaan 14.4.2015.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
ja toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
• Varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 päättänyt hallituksen jäsenille
maksettavista palkkioista seuraavasti: puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 40 000 euroa vuodessa
sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000
euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
• Varsinainen yhtiökokous on 8.4.2014 päättänyt, että hallituksen jäsenille
maksettava kokouspalkkio on 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio on maksettu sekä
hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella
Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan
ulkopuolella asuville jäsenille.
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot ovat tulevalla toimikaudella seuraavat: puheenjohtajalle
90 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 65 000 euroa vuodessa ja jäsenelle
45 000 euroa vuodessa sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana
toimivalle jäsenelle 65 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei
samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenille maksettava kokouspalkkio on tulevalla toimikaudella 600 euroa/kokous.
Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista,
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio
maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella
pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä
hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä,
jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.
• Yhtiön suurin osakkeenomistaja Suomen valtio, joka yhtiökokouskutsun
päivämääränä omistaa noin 50,76% yhtiön osakkeista, on ilmoittanut yhtiön
hallitukselle, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta poiketen
se tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiden säilyttämistä nykyisellä tasolla tulevana toimikautena.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
kahdeksan (8) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen
• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt
valitaan hallituksen jäseniksi: Sari Baldauf (hallituksen puheenjohtajaksi),
Kim Ignatius (varapuheenjohtajaksi), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel,
Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie sekä uusina jäseninä Eva Hamilton ja Tapio
Kuula.

Uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat Fortum Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen
• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka Vattulaisen, ja
että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen
vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä
varojenjaoksi.

15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Fortum Oyj:n internet-sivuilla
www.fortum.com/yhtiokokous. Fortum Oyj julkaisee tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous viimeistään viikolla 10.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2015
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 26.3.2015 kello 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa
4.2.2015:

a) Fortumin internet-sivujen kautta osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous
b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 8.00 - 18.00)
c) telefaksilla numeroon 010 452 9319 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu
internet-palvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun
edellyttämät yksilöintitiedot.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
19.3.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 26.3.2015 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 888 367 045 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4, 7 ja 10; Suomen
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintietä pitkin kulkevilla
bussilinjoilla. Omalla autolla saapuvien on mahdollista pysäköidä omalla
kustannuksellaan Töölönlahden maksulliseen pysäköintihalliin, Q-Park
Finlandiaan, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.


Espoossa 3.2.2015
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, Puh. 010 452 5350

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi