Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.2.2016 klo 9.30

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 5. päivänä 2016 kello 14.00 alkaen Finlandia-talon
Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (sisäänkäynti
Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta ovesta K4).
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 13.00.

A. Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

• Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

• Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,10 euroa osakkeelta. Tällä hetkellä
rekisteröityjen osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisosinko olisi yhteensä
977 203 749,5 euroa. Loput taseen osoittamasta voitosta jätetään vapaaseen
omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 7.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
ja toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevalla toimikaudella
seuraavat: puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 57 000
euroa vuodessa ja jäsenelle 40 000 euroa vuodessa sekä tarkastus- ja
riskivaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa vuodessa
siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenille maksettava kokouspalkkio on tulevalla toimikaudella 600 euroa/kokous.
Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista,
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio
maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella
pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä
hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä,
jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
kahdeksan (8) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että seuraavat henkilöt
valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen
yhtiökokouksen 2017 päättyessä: Sari Baldauf (hallituksen puheenjohtajaksi),
Kim Ignatius (varapuheenjohtajaksi), Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva
Hamilton, Tapio Kuula ja Jyrki Talvitie sekä uutena jäsenenä Veli-Matti
Reinikkala.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty Fortum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.fortum.com ja uuden
jäsenehdokkaan ansioluettelo osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche
Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Jukka
Vattulaisen, ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan
tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen
esityksestä varojenjaoksi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

• Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voisi olla yhteensä enintään 20 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voitaisiin valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla.

Omia osakkeita voitaisiin hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättäisi, miten omia osakkeita hankitaan. Hankinnassa voitaisiin
käyttää muun muassa johdannaisia. Omia osakkeita voitaisiin hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voitaisiin hankkia käytettäväksi hankintojen, investointien tai
muiden liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä taikka säilytettäväksi tai
mitätöitäväksi. Omia osakkeita ei voitaisi hankkia käytettäväksi yhtiön
kannustin- ja palkitsemisjärjestelmissä.

Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

• Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien
osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden lukumäärä voisi olla enintään 20
000 000 osaketta, mikä vastaa noin 2,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voitaisiin luovuttaa hankintojen, investointien tai muiden
liiketoimintajärjestelyiden yhteydessä. Omia osakkeita ei voitaisi luovuttaa
yhtiön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus päättäisi kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista,
mukaan lukien kenelle, millä hinnalla ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita
luovutetaan. Painavasta taloudellisesta syystä omien osakkeiden luovuttaminen
voisi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Fortum Oyj:n internetsivuilla
www.fortum.com/yhtiokokous. Fortum Oyj julkaisee tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous viimeistään viikolla 10.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.3.2016
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 31.3.2016 kello 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa
3.2.2016:

a) Fortumin internetsivujen kautta osoitteessa www.fortum.com/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 8.00 - 18.00);
c) telefaksilla numeroon 010 452 9319; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu
internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun
edellyttämät yksilöintitiedot.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
22.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 31.3.2016 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.fortum.com/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 888 367 045 osaketta, jotka
edustavat yhtä monta ääntä.

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4, 7 ja 10; Suomen
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintietä pitkin kulkevilla
bussilinjoilla. Omalla autolla saapuvien on mahdollista pysäköidä omalla
kustannuksellaan Töölönlahden maksulliseen pysäköintihalliin, Q-Park
Finlandiaan, josta on maanalainen kulkuyhteys Finlandia-taloon.

Espoossa 2.2.2016

Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Sirpa-Helena Sormunen, lakiasiainjohtaja, Fortum Oyj, puh. 010 452 5350

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortumin visio on olla puhtaan energian edelläkävijä. Toimitamme asiakkaillemme
sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä muita energiaratkaisuja, jotka parantavat
nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Jo 64 % sähköntuotannostamme on
päästötöntä. Tärkeimmät markkina-alueemme ovat Pohjoismaat, Balttia, Venäjä,
Puola ja Intia. Vuonna 2015 palveluksessamme oli noin 8 000 energia-alan
asiantuntijaa ja liikevaihtomme oli 3,5 miljardia euroa. Fortum Oyj:n osake
noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com