Kutsu Fortum Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 9.05 EET

Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona huhtikuun 11. päivänä 2012 kello 14.00 alkaen
Finlandia-talon Finlandia-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
Sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta ovesta M4 ja Karamzininkadun puolelta
ovesta K4. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello
13.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

• Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

• Hallitus ehdottaa, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2012 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
ehdottaa, että osinko maksetaan 23.4.2012.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston jäsenille 1.1. – 4.4.2011
väliseltä ajalta sekä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle koko vuoden
2011 osalta

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksettavat palkkiot ovat seuraavat: puheenjohtajalle 75 000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 57 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 40 000 euroa vuodessa
sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimivalle jäsenelle 57 000 euroa
vuodessa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Kokouspalkkioksi esitetään 600
euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista sekä
kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille
ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuvalle jäsenelle. Hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen kuuluu
kahdeksan (8) jäsentä.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

• Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että edelleen valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi Sari Baldauf ja varapuheenjohtajaksi Christian
Ramm-Schmidt, ja että jäsenet Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Ilona
Ervasti-Vaintola ja Joshua Larson valitaan uudelleen tehtäviinsä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uusiksi
jäseniksi valitaan Kim Ignatius ja Veli Sundbäck.

Kim Ignatiuksen ja Veli Sundbäckin henkilötiedot ovat Fortum Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

• Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta, että
tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy ja että
yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta,
vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi.

15. Suomen valtion ehdotus nimitystoimikunnan asettamiseksi

• Suomen valtio ehdottaa, että yhtiökokous päättää asettaa
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja
toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.
Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus
siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat
määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen
perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on
arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä
omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin
rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa
viimeistään 29.10.2012 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Fortum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous. Fortum Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 21.3.2012. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä
kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille
(sähköpostiosoite keilaniemi.postitus@fortum.com tai puhelinnumero 010 452 9151
arkisin klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana).

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.3.2012
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 4.4.2012 kello 16.00,
johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ilmoittautuminen alkaa
3.2.2012:

a) Fortumin internetsivujen kautta osoitteessa www.fortum.fi/yhtiokokous;

b) puhelimitse numeroon 010 452 9460 (arkipäivisin klo 8.00 - 18.00);

c) telefaksilla numeroon 010 262 2727; tai

d) kirjeitse osoitteeseen Fortum Oyj, Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu
internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun
edellyttämät yksilöintitiedot.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
28.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään 4.4.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on ilmoitettava hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäiseen osakasluetteloon edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.fortum.fi/yhtiokokous.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fortum Oyj,
Lakiasiat/yhtiökokous, PL 1, 00048 FORTUM ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Ohjeita ja lisätietoja kokoukseen osallistujille

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Fortum Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.1.2012 yhteensä 888 367 045 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Finlandia-talolle on yhteys raitiovaunulla (linjat 4, 7 ja 10; Suomen
kansallismuseon pysäkki) sekä Mannerheimintien kautta kulkevilla
bussilinjoilla. Omalla autolla saapuvia pyydetään käyttämään Finlandia-talon
takana sijaitsevaa paikoitusaluetta (paikkoja rajoitetusti), jolle on pääsy
Mannerheimintieltä Karamzininkadun kautta. Liikuntarajoitteisille on
autopaikkoja (3 kpl) Mannerheimintien puolella Finlandia-talon pihalla. Niille
ajetaan Mannerheimintieltä Hakasalmen huvilan opasteen kohdalta.

Espoossa 31.1.2012
Fortum Oyj
Hallitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi