Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2002

Fortum Oy:n osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2002
 

 

Fortum etenee vahvasti strategiansa toteuttamisessa

- tulos parani hieman
 
 

Osavuosi lyhyesti

 
·         Liikevoitto kasvoi 7 % ja oli 327 miljoonaa euroa.
·         Voitto ennen satunnaisia eriä kasvoi 9 % ja oli 269 miljoonaa euroa.
·         Birka Energi -kauppa saatiin päätökseen, integraatioprosessi käynnistettiin.
·         Isoja omaisuuserien myyntejä: Espoon Sähkö Oyj:n osakkeet, Omanin öljykenttäosuudet  ja Fortum Energie GmbH:n osakkeet (huhtikuu 2002).
·         Raakaöljyn ja sähkön markkinahinnat alenivat, kansainvälinen jalostusmarginaali lähellä nollaa.
 
 
Avainluvut
I/02
I/01
2001
 
 
 
 
Liikevaihto, milj. euroa
2 571
2 889
10 410
Liikevoitto, milj. euroa
327
307
914
Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa
269
246
702
Tulos/osake, euroa
0,21
0,20
0,57
Oma pääoma/osake, euroa
6,48
6,26
6,49
Sijoitettu pääoma (kauden lopussa), milj. euroa
14 581
10 760
11 032
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), milj. euroa
7 111
4 046
3 674
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa
3 704
123
713
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa
325
447
1 145
Sijoitetun pääoman tuotto, %
8,8
11,7
8,7
Oman pääoman tuotto, %
8,5
11,8
8,3
Velkaantumisaste, %
102
64
54
Henkilöstö keskimäärin kauden lopussa
13 710
15 602
14 803
Henkilöstö (kauden lopussa)
14 809
15 605
13 425
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, miljoonaa
845,6
794,6
798,3
 

 

Liikevaihto ja tulos
 
Konsernin liikevaihto oli 2,571 (2,889) miljoonaa euroa, joka oli 11 % viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa alempi. Tähän vaikuttivat pääasiassa alentuneet markkinahinnat, etenkin raaka-öljyn ja öljytuotteiden osalta.
 
Konsernin liikevoitto kasvoi hieman ja oli 327 (307) miljoonaa euroa. Sähkö, lämpö ja kaasu –segmentin  tulosta rasittivat leudosta talvesta johtuneet vähentyneet sähkön myyntimäärät. Sähkönsiirron tulosta paransi Espoon Sähkö Oyj:n osakkeista saatu 57 miljoonan euron myyntivoitto. Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulosta pienensi heikko kansainvälinen jalostusmarginaali, toisaalta tätä kompensoi 20 (-41) miljoonan euron varastovoitto. Myös komponenttiliiketoiminnan vahvalla tuloksella ja öljyn vähittäismyynnin tulosparannuksella erityisesti Venäjällä ja Baltian maissa oli myönteinen vaikutus. Öljyn ja kaasun tuotannon tulokseen vaikuttivat raakaöljyn ja maakaasun alhaiset hinnat tammi-helmikuussa. Omanista saatu tulos ei enää ole mukana tämän neljänneksen luvuissa, sillä Omanin öljykenttäosuuksien kaupan voimaantulopäivä on 31.12.2001.
 
Fortum Energy Solutions paransi tulostaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myönteisesti, erityisesti Maintenance ja Engineering.
 
Birka Energi on täysin konsolidoitu Fortumin lukuihin 1.3.2002 alkaen. Helmikuun 2002 loppuun asti Birka Energi oli konsolidoitu suhteellista menetelmää käyttäen 50 %:n omistusosuuden perusteella. Birka Energi ‑konsernin vaikutus Fortumin liikevoittoon oli 86 (75) miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen aikana.
 
Konsernin tulokseen sisältyy 81 (8) miljoonaa euroa myyntivoittoja käyttöomaisuuden ja osakeomistusten myynneistä.
 
Voitto ennen satunnaiseriä oli 269 (246) miljoonaa euroa.
 
Vähemmistöosuutena katsauskauden tulokseen on kirjattu 22 (21) miljoonaa euroa. Tästä suurin osa liittyy Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeellelaskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin. Birka Energi –kauppaan liittyvä Tukholman kaupungin 50 %:n taloudellinen osuus Birka Värme Holdingista on mukana vähemmistöosuudessa.
 
Tilikauden voitto oli 182 (158) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0.21 (0.20) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,8 %  (11,7 %) ja oman pääoman tuotto 8,5 % (11,8 %).
 
Konsernin rahoituskulut olivat 58 (61) miljoonaa euroa. Tilikauden verot olivat 65 (67) miljoonaa euroa.
 
 

Sähkö, lämpö ja kaasu

 
Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja johtava lämmöntuottaja. Yhtiö harjoittaa kaasutradingia, osallistuu kaasuputkihankkeisiin ja omistaa osuuksia kaasuyhtiöissä.
 
 
I/02
I/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
753
685
2 227
- sähkönmyynti, milj. euroa
393
393
1 269
- lämmönmyynti, milj. euroa
182
163
464
Liikevoitto, milj. euroa
148
163
367
Sidottu pääoma, milj. euroa
8 981
5 983
5 873
Sidotun pääoman tuotto, %
8,0
10,8
6,3
 
Birka Energi AB:n oston myötä Fortum vahvisti asemansa Pohjoismaiden toiseksi suurimpana sähkön tuottajana ja myyjänä sekä johtavana lämmöntuottajana.
 
Poikkeuksellisen leudon talven vuoksi sähkönkulutus Pohjoismaissa laski 112 (117) terawattituntiin (TWh) tammi-maaliskuussa. Tästä Fortumin myymän sähkön osuus oli 13,4 (13,6) TWh. Pohjoismaiden ulkopuolinen myynti oli 1,7 (1,7) TWh.
 
Tammi-maaliskuussa sähkön hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä oli 13 % vertailujaksoa alempi, keskimäärin 21,2 (24,5) euroa megawattitunnilta. Tähän vaikuttivat alkuvuoden poikkeuksellisen lämmin sää, tavanomaista runsaammat sateet ja kasvaneet lumi- ja vesivarastot. Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa kasvoi hieman.
 
Fortumin omasta sähköntuotannosta katsauskaudella vesivoiman osuus oli noin 34 (37) % ja ydinvoiman noin 39 (35) %. Muita tuotantomuotoja olivat hiili, turve,  maakaasu, biomassa, tuuli ja öljy.
 
 
Sähkön myynti alueittain (TWh)
I/02
I/01
2001
Pohjoismaat yhteensä
13,4
13,6
47,1
- Suomi
7,0
8,1
27,6
- muut Pohjoismaat*)
6,4
5,5
19,5
Saksa
0,9
1,1
3,6
Iso-Britannia ja Irlanti
0,8
0,5
2,8
Muut maat
0,0
0,1
0,2
Yhteensä
15,1
15,3
53,7
 
Lämmönmyynti alueittain (TWh)
I/02
I/01
2001
Suomi
3,3
3,8
10,9
Ruotsi*)
2,3
1,9
4,7
Muut maat
0,6
0,3
1,7
Yhteensä
6,2
6,0
17,3
*) sisältää 50 % of Birka Energistä helmikuun 2002 loppuun asti, sen jälkeen 100 %
 
 

Sähkönsiirto

 
Fortumilla on sähkönjakeluasiakkaita yhteensä 1,3 miljoonaa Ruotsissa, Suomessa, Saksassa ja Virossa.
 
 
I/02
I/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
162
137
473
Liikevoitto, milj. euroa
113
56
135
Sidottu pääoma, milj. euroa
3 472
2 201
2 113
Sidotun pääoman tuotto, %
16,2
10,0
6,2
 
Tammi-maaliskuussa Fortumin jakeluverkoissa siirrettiin sähköä yhteensä 5,4 (4,8) TWh ja alueverkoissa 5,0 (4,7) TWh. Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli 2,1 (2,3) TWh Suomessa ja 2,9 (2,4) TWh Ruotsissa.
 
 
Sähkönsiirto jakeluverkoissa alueittain (TWh)
I/02
I/01
2001

Ruotsi*

3,3
2,6
7,7
Suomi
1,4
1,4
4,4
Saksa
0,7
0,8
2,7
Viro
0,0
0,0
0,2
Yhteensä
5,4
4,8
15,0
 
Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
31.3.2002
31.3.2001
31.12.2001
Ruotsi*
894 000
440 000
447 000
Suomi
283 000
280 000
283 000
Saksa
160 000
160 000
160 000
Viro
19 000
20 000
20 000
Yhteensä
1 356 000
900 000
910,000
*) sisältää 100 % of Birka Energistä 31.3.2002, muulloin 50 %

 

Öljynjalostus ja markkinointi

 
Fortum kuuluu kahden suurimman toimittajan joukkoon pohjoismaisilla öljyn tukkumarkkinoilla. Fortumilla on kaksi öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasema- ja myyntipisteverkosto Suomessa ja muissa Itämeren alueen maissa sekä perusöljy-, voiteluaine-, komponentti- ja nestekaasuliiketoimintaa. Kuljetuksia varten konsernilla on omia ja rahdattuja säiliöaluksia sekä terminaaleja.
 
 
I/02
I/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
1 560
1 952
7 223
Liikevoitto, milj. euroa
58
54
242
Sidottu pääoma, milj. euroa
1 639
1 584
1 688
Sidotun pääoman tuotto, %
13,9
12,6
14,3
 
Tammi-maaliskuussa Brent-raakaöljyn barrelihinta vaihteli 19 ja 26 dollarin välillä. Maaliskuussa raakaöljyn hinta lähti voimakkaaseen nousuun tammi-helmikuun 20 dollarin tasolta, mikä johtui ensisijaisesti Lähi-idän jännittyneestä tilanteesta.
 
Kansainvälinen jalostusmarginaali pysyi heikkona koko neljänneksen ajan ja oli keskimäärin –0.2 (2.25) dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaali oli noin 2 dollaria kansainvälistä marginaalia korkeampi. 
 
Tammi-maaliskuussa öljytuotteiden kulutus Suomessa oli 2,7 (2,7) miljoonaa tonnia. Suomessa Fortumin myymän bensiinin vähittäismarkkinaosuus oli 30,4 (30,3) %, dieselöljyn 43,1 (43,7) %, kevyen polttoöljyn 40,7 (41,0) % ja raskaan polttoöljyn 43,3 (45,2) %.
 
Fortum jalosti katsauskaudella 3,2 (3,3) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita syöttöaineita. Öljytuotteita myytiin Suomeen noin 1,9 (1,8) miljoonaa tonnia. Viennin osuus oli 1,2 (1,4) miljoonaa tonnia.
 
Naantalin jalostamon bensiinin rikinpoistoyksikkö otettiin käyttöön maaliskuussa. Investoinnin myötä jalostamon koko bensiinituotanto voi olla käytännössä rikitöntä.
 
Fortum on jo vienyt valmistamiaan rikittömiä tuotteita Suomen ulkopuolelle maihin, jotka veroporrastuksin edesauttavat näiden tuotteiden markkinoille tuloa. Yhtiöllä on valmius toimittaa rikittömiä liikennepolttoaineita myös Suomeen. Fortum valmistelee myös etanolin käyttöönottoa moottoribensiinin valmistuksessa tänä kesänä.
 
Fortumin raakaöljyn tuonti Venäjän Primorskista on lähtenyt liikkeelle omalla tonnistolla. Yhtiö on myös tehnyt ensimmäiset pitkäaikaiset toimitussopimukset Primorskista.
 
Rahtitaso oli merkittävästi alempi kuin viime vuoden vastaavana aikana. Shippingin alusten käyttöaste pysyi hyvänä.
 

 

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin (1 000 t)
I/02
I/01
2001
Bensiinit
1 048
989
3 823
Dieselöljyt
956
1 001
3 310
Lentopetroli
136
84
455
Kevyt polttoöljy
386
558
1 713
Raskas polttoöljy
414
287
1 201
Muut
219
240
1 641
Yhteensä
3 159
3 159
12 143
 
 
Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain (1 000 t)
I/02
I/01
2001
Suomi
1 932
1 809
7 484
Muut Pohjoismaat
444
483
1 991
Baltian maat ja Venäjä
11
29
45
USA ja Kanada
248
340
682
Muut maat
524
498
1 941
Yhteensä
3 159
3 159
12 143
 
 

Öljyn ja kaasun tuotanto

 
Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto on keskitetty Norjaan ja Venäjälle.
 
 
I/02
I/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
73
99
408
Liikevoitto, milj. euroa
18
49
196
Sidottu pääoma, milj. euroa
1 273
1 281
1 271
Sidotun pääoman tuotto, %
5,7
15,6
15,4
 
Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta tammi-maaliskuussa oli 21,1 (25,8) USD/bbl. Fortumin myymän öljyn keskimääräinen barrelihinta oli 22,1 (25,8) USD/bbl ja kaasun vastaava ekvivalenttihinta 16,5 (21,8) USD.
 
 
Öljyn ja kaasun tuotanto
(öljyekvivalenttibarrelia
päivässä)
I/02
I/01
2001
Yhteensä
34 500
40 500
40 200
 
Tammi-maaliskuun tuotanto vastasi noin 1,7 (2,0) miljoonan tonnin vuosituotantoa.  Tuotannon väheneminen johtuu Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä. Tuotannosta viidennes oli maakaasua.
 
Fortum osti maaliskuussa seitsemän prosentin osuuden Mikkel-nimisestä kaasu- ja kondensaattikentästä Norjanmerellä. Kaasu tuotetaan Åsgard-kentän kautta. Tuotannon on määrä alkaa 2003. Mikkel-kenttä lisää Fortumin tuotantoa noin 3 500 öljyekvivalenttibarrelia päivässä. Fortum investoi Mikkel-kenttään yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.
 
 

Fortum Energy Solutions

 
Fortum Energy Solutions (FES)-yksikön toimintaan kuuluvat voimalaitosten ja teollisuuden sopimuskunnossapito Suomessa ja Ruotsissa, yhdistetty sähkön ja lämmön tuotantoteknologia, konsernin ulkopuolisten voimalaitosten käyttöpalvelu sekä voimalaitosten suunnittelu ja toteutus.
 
 
I/02
I/01
2001
Liikevaihto, milj. euroa
138
169
603
Liikevoitto, milj. euroa
1
-12
13
Sidottu pääoma, milj. euroa
282
243
236
Sidotun pääoman tuotto, %
1,5
-19,2
5,5
 
Yksikön myynti kehittyi myönteisesti ja uusia tilauksia saatiin sekä Suomesta että ulkomailta.

 

 
Fortum Markets
 
Fortum Marketsin kehitys jatkui myönteisenä. Toiminta painottui erityisesti kustannustehokkaaseen asiakaspalveluun. Fortum Marketsin luvut sisältyvät sähkön osalta Sähkö, lämpö ja kaasu ‑segmentin ja öljyn osalta Öljynjalostus ja markkinointi –segmentin lukuihin.
 

 

Investoinnit ja rahoitus

 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-maaliskuussa 3 704 (123) miljoonaa euroa. Kasvu johtuu lähes kokonaan Birka Energin 50 % osuuden ostamisesta. Divestointien arvo oli 157 miljoonaa euroa.
 
Kauden lopussa korolliset nettovelat olivat 7,111 miljoonaa euroa (3,674 miljoonaa euroa vuoden 2001 lopussa). Lisäys johtui lähes kokonaan Birka Energin ostosta. Velkaantumisaste oli 102 % (54 % vuoden 2001 lopussa).
 
Taseen vahvistamiseksi Fortum ilmoitti viime marraskuussa myyvänsä omaisuuseriä miljardin euron arvosta. Huhtikuun puoliväliin mennessä sovittujen kauppojen arvo on yli 1,1 miljardia euroa. Näihin kuuluvat mm. omien osakkeiden myynti joulukuussa, Omanin öljykenttäosuuksien, Espoon Sähkö Oyj:n ja Fortum Energie GmbH:n osakkeiden sekä yhden säiliöaluksen myynti.

 

 

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennejärjestelyt

 
Birka Energi –kauppa saatiin päätökseen helmikuun lopussa. Yhtiöiden sähkö- ja lämpötoimintojen yhdistämisprosessi aloitettiin välittömästi sen jälkeen.
 
Helmikuussa Fortum myi Omanin öljykenttäosuutensa japanilaiselle Mitsui-yhtiölle. Fortum odottaa saavansa kaupasta noin 180 miljoonan euroa arvosta myyntituottoja ja noin 70 miljoonan euron kirjanpidollisen nettovoiton. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden toisen neljänneksen aikana. Kauppa edellyttää Omanin hallituksen hyväksymistä.
 
Maaliskuussa Fortum myi 27,6 % osuutensa Espoon Sähkö Oyj:ssä E.ON Scandinavia AB:lle 143,5 miljoonan euron kauppahintaan.  Kaupasta saatu myyntivoitto oli 57 miljoonaa euroa.
 
Katsauskaudella myytiin myös säiliöalus Mt Mastera.

Pohjoismaisen strategiansa mukaisesti Fortum myi huhtikuun alussa saksalaisen Fortum Energie GmbH:n koko osakekannan E.ON Energie AG:lle 545 miljoonalla eurolla. Fortum saa kaupasta noin 120 miljoonan euron myyntivoiton.

 
Huhtikuun alussa Fortum osti toisenkin puolikkaan suomalaisesta Elnova-konsernista ja 50 % osuuden paikallisesta kaukolämpöyhtiöstä, jonka vuotuinen myyntivolyymi on noin 165 GWh. Elnovaan kuuluvat sähkönjakeluyhtiö Uudenmaan Sähköverkko Oy ja sähkönmyyntiyhtiö Uudenmaan Energia Oy. Elnovalla on noin 100 000 asiakasta. Kauppojen arvo oli yhteensä 81 miljoonaa euroa.
 
 

Yhtiökokous

 
Maaliskuun 26. päivänä 2002 pidetty yhtiökokous hyväksyi osingoksi 0,26 (0,23) euroa osakkeelta.
 
Hallintoneuvostoon nimitettiin uudelleen Henrik Aminoff, Tuija Brax, Kaarina Dromberg, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Harri Holkeri, Jorma Huuhtanen, Mikko Immonen, Tanja Karpela, Leena Luhtanen, Matti Vanhanen ja Ben Zyskowicz. Uutena jäsenenä valittiin Kimmo Kalela. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Leena Luhtanen ja varapuheenjohtajaksi Ben Zyskowicz.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esittämän avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optioita voidaan myöntää 25 miljoonaa kappaletta ja ne oikeuttavat 25 miljoonan Fortumin osakkeen merkintään. Optio-ohjelman piiriin kuuluu noin 400 henkilöä. Yhtiökokous hyväksyi myös vuoden 2001 optio-ohjelman käyttämättä jääneiden optioiden mitätöinnin.
 

 

Henkilöstö

 
Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 13 710 (15 602). Vähennyksestä valtaosa johtuu Voimansiirto-engineeringin myynnistä.
 
 

Lähiajan näkymät

 
Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä markkinatekijöitä ovat sähkön hinta, raakaöljyn hinta, öljyn jalostusmarginaali ja Yhdysvaltain dollarin sekä Ruotsin kruunun kurssit.
Sähkön käytön arvioidaan parin seuraavan vuoden aikana kasvavan Pohjoismaissa noin 1-2 % vuosivauhtia. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana spot-sähkön hinta oli keskimäärin 21,2 euroa megawattitunnilta, noin 13 % vähemmän kuin vertailujaksolla. Huhtikuussa 2002 hinta on ollut keskimäärin 17,9 euroa megawattitunnilta. Birka Energi AB:n oston jälkeen Fortumin sähköntuotantokapasiteetti kasvoi 20 %, lämmöntuotanto 40 % ja sähkönjakeluasiakkaiden määrä 50 %. Kaupalla arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Fortumin tulokseen vuodesta 2003 alkaen ja vuodesta 2004 alkaen Fortum arvioi saavansa synergiahyötyjä 100 miljoonaa euroa vuosittain.
 
Raakaöljyn hinta lähti nousuun maaliskuun 2002 alussa ja nousu on jatkunut vielä huhtikuussa, jolloin Brent-raakaöljyn hinta on ollut keskimäärin 26 dollaria barrelilta. Åsgard-kentän kaasuntuotannon arvioidaan olevan neljänneksen normaalia alempi keväällä jatkuvien putkistokorjausten takia. Fortumin osuus äskettäin myydystä Omanin öljykentästä oikeutti 6 500 barrelin päivätuotantoon. Vuoden 2002 loppupuolella Fortumin öljyn- ja kaasuntuotannon arvioidaan palaavan vuoden 2001 keskimääräiselle tasolle.
 
Vaikka öljytuotteiden kulutuksen kasvua ei yhtiön tärkeimmillä markkina-alueilla juuri ole näkyvissä, vähärikkisten ja rikittömien polttoaineiden kysyntä on selvässä kasvussa. Usean vuoden ajan kansainvälinen Brent Complex –jalostusmarginaali on ollut keskimäärin 1,5 – 2,0 dollaria barrelilta. Vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen aikana kansainvälinen jalostusmarginaali oli nollan tuntumassa, joskin huhtikuussa tilanne on selvästi parantunut. Fortumin lisämarginaalin arvioidaan pysyvän edellisvuosien tasolla.
 
Tämän vuoden aikana Fortum keskittyy edelleen velkojen vähentämiseen ja vahvan kassavirran tuottamiseen sekä toimintojen uudelleenorganisointiin ja kilpailukyvyn parantamiseen.
 
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Espoossa 25.4.2002
Fortum Oyj
Hallitus