OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.1998

Fortum-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 26.245 Mmk. Liikevoitto oli 1.896 Mmk. Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1.290 Mmk. Tilikauden voitto oli 839 Mmk.
 
Kansainvälisen energiakonsernin Fortumin liiketoiminta-alueita ovat öljyn etsintä ja tuotanto, öljynjalostus ja öljytuotteiden ja liikennepolttoaineiden markkinointi, maakaasun siirto ja myynti, sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti, voimalaitosten ja lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito sekä energiaan liittyvä engineering ja mittaus. Lisäksi konsernissa on kemianteollisuuden tuotantoa ja myyntiä.
 
Kuuden kuukauden pro forma tulos
 
Fortum-konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta oli 26.245 Mmk  (29.121 Mmk viime vuoden vastaavana aikana). Liikevoitto oli 1.896 Mmk (2.288 Mmk). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1.290 Mmk (1.615 Mmk). Tilikauden voitto oli 839 Mmk (1.114 Mmk).
 
Alkuvuoden tuloksiin vaikuttivat merkittävästi muun muassa raakaöljyn hinta, joka oli kolmanneksen alempi kuin vuotta aiemmmin, runsaat sateet, jotka lisäsivät kustannuksiltaan edullisen vesivoiman tarjontaa ja pitivät sähkön markkinahinnan alhaisella tasolla sekä lämmin sää.
 
Konsernin investoinnit olivat 2.667 Mmk (10.683 Mmk vuonna 1997).
 
Korollinen nettovelka oli 19.729 Mmk (vuoden 1997 lopussa 22.802 Mmk). Velkaantumisastetta kuvaava gearing-tunnusluku oli 78 % (91 %). Pääasiallinen syy velkaantumisasteen alenemiseen on Borealis-osakkeiden myynti.
 
Loppuvuoden näkymät
 
Alhainen raakaöljyn hinta sekä runsas vesivoiman tarjonta ja siitä johtuva alhainen sähkön markkinahinta heijastuvat liiketoimintaan myös loppuvuoden aikana. Näistä syistä johtuen Fortum-konsernin toiminnallisen tuloksen ennakoidaan muodostuvan hieman edellisvuoden vastaavaa pro forma tulosta heikommaksi.

                                                                                                                  2       
Välitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 
Fortum-konserniin kuuluu kaksi alakonsernia, IVO-yhtiöt ja Neste-konserni. Nämä ovat julkaisseet osavuosikatsauksensa 11.8.1998. Tarkempia tietoja esimerkiksi liiketoiminta- tai toimialakohtaisista luvuista löytyy näistä katsauksista. 
 
Kaikki tässä osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot on esitetty pro forma muodossa ikään kuin IVO ja Neste olisivat olleet Fortumin tytäryhtiöitä 1.1.1998 alkaen.
 
Fortumin pro forma konsernitilinpäätös on laadittu yhdistämällä IVO-yhtiöiden ja Neste-konsernin konsernitilinpäätökset yhdistelmä- eli pooling-menetelmällä emoyhtiön tilinpäätökseen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu. Pro forma tilinpäätöksissä IVOn ja Nesteen laskentakäytännöt on olennaisilta osiltaan yhtenäistetty ja konsernin osavuositilinpäätökset on laadittu näiden laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 
Pro forma tilinpäätöksessä vaihtotarjouksen hyväksyneiden Nesteen osakkaiden osakkeet on oletettu vaihdetuiksi Fortumin osakkeisiin ja niiden yhteenlaskettua arvoa vastaava määrä 2.724 miljoonaa markkaa on kirjattu omaan pääomaan. Osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn kohteena olevat osakkeet on kirjattu  Fortumin esittämään lunastushintaan 168,10 mk osakkeelta.
 
Borealis-osakkeet on kirjattu likvideihin varoihin. EU:n hyväksyntä Borealis-osakkeiden myyntiin liittyville yrityskaupoille saatiin katsauskauden jälkeen heinäkuun lopulla ja osakekauppa vahvistettiin elokuun alussa.
 
Yhtiön perustaminen
 
Kesäkuussa 1997 kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) käynnisti selvitystyön, jossa arvioitiin IVOn ja Nesteen omistuspohjan laajennukseen ja rakenteiden kehittämiseen liittyviä yhteisiä vaihtoehtoja. Selvityksen perusteella KTM teki joulukuussa 1997 ehdotuksen  uuden energiakonsernin perustamisesta. IVO-Neste Yhtymä Oy perustettiin tammikuussa 1998. Kesäkuussa 1998 yhtiön nimi muutettiin Fortum Oyj:ksi.
 
Euroopan unionin komissiolle jätettiin 14.4.1998 virallinen ilmoitus Nesteen ja IVOn liiketoimintojen yhdistämisestä sekä sitoumus Nesteen tytäryhtiö Gasum Oy:n omistusjärjestelyistä, joiden seurauksena Nesteen omistus Gasumissa vähenee 25 %:iin. Osakkeet myydään kaupallisin ehdoin vuoden kuluessa siitä, kun EU:n komissio on hyväksynyt järjestelyn. Hyväksyntä saatiin 2.6.1998.
                                                                                                                  3
 
Osakkeiden siirto Fortumille
 
Fortum teki huhtikuussa 1998 valtion kanssa sopimuksen, jonka perusteella se tarjoutui vaihtamaan Nesteen vähemmistöosakkaiden omistamat Nesteen osakkeet yhtiön osakkeisiin. Samalla Fortum tarjoutui lunastamaan vähemmistöosakkaiden osakkeet Nesteen yhtiöjärjestyksen ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Lunastustarjouksessa Nesteen osakkeen lunastushinta oli 168,10 markkaa osakkeelta.
 
Fortum julkaisi Nesteen vähemmistöosakkaille tehdyn vaihto- ja lunastustarjouksen ehdot 28.4.1998. Fortum päätti 1.6. jatkaa vaihtotarjousta 30.6.1998 saakka. Vaihto- ja lunastustarjouksessa Fortumille siirtyi 16.447.190 Nesteen osaketta. Lunastustarjouksen hyväksyi 860 Nesteen osakasta vastaten 320.518 Nesteen osaketta. 30.6.1998 Fortumin omistus Nesteestä oli 99,9 %.
 
Valtion omistamat Nesteen osakkeet siirrettiin Fortumille 1.6.1998, jolloin Nesteestä tuli Fortumin tytäryhtiö. Siirron jälkeen Fortum esitti osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen muille Nesteen osakkeenomistajille. Lunastusmenettely on kesken.
 
IVOsta tuli Fortumin kokonaan omistama tytäryhtiö 26.6.1998 Suomen valtion ja Kansaneläkelaitoksen luovutettua Imatran Voima Oy:n osakkeensa apporttina Fortumin osakkeita vastaan ja kahden yksityisen osakkeenomistajan myytyä osakkeensa Fortumille.
 
Yhtiökokoukset
 
Fortumin ylimääräinen yhtiökokous 28.4.1998 päätti muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokous päätti myös Nesteen osakkeenomistajille tehtävään vaihtotarjoukseen liittyen yhtiön osakepääoman korottamisesta.
 
Fortumin ylimääräinen yhtiökokous 17.6.1998 päätti muuttaa yhtiön nimen IVO-Neste Yhtymä Oyj:stä Fortum Oyj:ksi.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 25.6.1998 päätti yhtiöjärjestykseen tehtävistä lisäyksistä koskien hallintoneuvostoa ja sen tehtäviä sekä lunastusvelvollisuuslauseketta. Samassa yhtiökokouksessa päätettiin myös Suomen valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle suunnattavasta uusmerkinnästä, jossa IVOn osakkeet siirrettiin Fortumille apporttina Fortumin osakkeita vastaan.

                                                                                                                  4
Hallinto
 
Hallintoneuvosto
 
Ylimääräinen yhtiökokous 25.6.1998  päätti perustaa Fortumille hallintoneuvoston, jossa on vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ilkka-Christian Björklund ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Sasi. Jäseniksi valittiin Pirkko Alitalo, Kaarina Dromberg, Ulrika Gyllenberg, Satu Hassi, Tuulikki Hämäläinen, Tytti Isohookana-Asunmaa, Heikki Järvenpää, Timo Järvilahti, Timo Laaksonen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Erkki Tuomioja, Pekka Tuomisto, Taisto Turunen ja Matti Vanhanen.
 
Henkilöstön edustajiksi hallintoneuvoston kokouksiin IVOn ja Nesteen henkilöstöryhmät ovat valinnet Keijo Kolehmaisen, Satu Laiterän, Tapio Lammisen ja Pentti Paajasen.
 
Hallitus
 
Tammikuussa 1998 nimitetyn hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Vuoria. Muut hallituksen jäsenet ovat Krister Ahlström (varapuheenjohtaja), Jaakko Ihamuotila, L.J. Jouhki, Heikki Marttinen, Heikki Pentti sekä Gerhard Wendt.
 
Konsernin johtoryhmä
 
Konsernin johtoryhmään kuuluvat pääjohtaja Heikki Marttinen (puheenjohtaja), talousjohtaja Eero Aittola, suunnittelujohtaja Pekka Leskelä, lakiasiain johtaja Harri Pynnä ja viestintäjohtaja Antti Ruuskanen sekä IVOn toimitusjohtaja Kalervo Nurmimäki ja Nesteen toimitusjohtaja Jukka Viinanen. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria.
 
Seuraava osavuosikatsaus
 
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 6.11.1998.
 
 

                                                                                                                  5
FORTUM-KONSERNI
 
 
 
 
 
OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.1998
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA TULOSLASKELMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mmk
 
1-6/98
1-6/97
1-12/97
 
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto
 
26 245
29 121
60 044
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
 
118
157
444
 
Liiketoiminnan muut tuotot
 
216
192
628
 
Liiketoiminnan kulut
 
-23 165
-25 829
-53 946
 
Poistot
 
-1 518
-1 353
-2 763
 
Liikevoitto
 
1 896
2 288
4 407
 
Rahoitustuotot ja -kulut
 
-606
-673
-1 451
 
Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
 
1 290
1 615
2 956
 
Satunnaiset tuotot
 
68
91
3 644
 
Satunnaiset kulut
 
-70
-5
-1 705
 
Tulos ennen veroja
 
1 288
1 701
4 895
 
Välittömät verot
 
 
 
 
 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot
1)
-447
-510
-1 288
 
Laskennallisen verovelan muutos
 
89
106
741
 
Yhteensä
 
-358
-404
-547
 
Vähemmistöosuus
 
-91
-183
-308
 
Tilikauden voitto
 
839
1 114
4 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Osavuoden veroina on kirjattu kauden tulosta vastaavat verot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mmk
 
 
30.6.98
31.12.97
 
 
 
 
 
 
 
VASTAAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysyvät vastaavat
 
 
49 310
52 440
 
Vaihtuvat vastaavat
 
 
 
 
 
Vaihto-omaisuus
 
 
3 739
4 383
 
Saamiset
 
 
7 220
8 757
 
Rahavarat
2)
 
6 991
3 809
 
Yhteensä
 
 
17 950
16 949
 
Yhteensä
 
 
67 260
69 389
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTATTAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma
 
 
23 763
23 398
 
Vähemmistöosuus
 
 
1 511
1 744
 
Pakolliset varaukset
 
 
261
219
 
Laskennallinen verovelka
 
 
4 066
4 252
 
Pitkäaikainen vieras pääoma
 
 
24 691
25 377
 
Lyhytaikainen vieras pääoma
 
 
12 968
14 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
67 260
69 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA TUNNUSLUVUT
 
 
30.6.98
31.12.97
 
 
 
 
 
 
 
Korollinen nettovelka, Mmk
 
 
19 729
22 802
 
 
 
 
 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %
 
 
8,1
9,7
 
Oman pääoman tuotto, %
 
 
7,0
10,2
 
Omavaraisuusaste, %
 
 
38
37
 
Gearing, %
2)
 
78
91
 
 
 
 
 
 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Mmk
 
 
2 667
10 683
 
Henkilöstö keskimäärin
 
 
18 365
17 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Borealis-osakkeet rahavaroissa 30.6.1998, minkä vaikutus gearing-tunnuslukuun 13,5 %-yksikköä
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN VASTUUT
 
 
30.6.98
31.12.97
 
 
 
 
 
 
 
Mmk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset
 
 
 
 
 
Annetut pantit omasta velasta
 
 
3 414
4 087
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistökiinnitykset omasta velasta ja muista
 
2 720
2 960
 
sitoumuksista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrityskiinnitykset omasta velasta ja muista
 
 
353
373
 
sitoumuksista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irtaimistokiinnitykset omasta velasta ja muista
 
326
350
 
sitoumuksista
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7
 
 
 
 
 
 
Takaukset
 
 
 
 
 
Konserniyhtiöiden johto
 
 
0
0
 
Osakkuusyhtiöt
 
 
286
320
 
Muut
 
 
1 524
1 230
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
1 810
1 550
 
 
 
 
 
 
 
Muut vastuusitoumukset
 
 
2 486
2 398
 
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset yhteensä
 
 
11 109
11 718
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöleasingvastuut
 
 
 
 
 
Vuoden sisällä erääntyvät
 
 
173
141
 
Yli vuoden kuluttua erääntyvät
 
 
605
292
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
778
433
 
 
 
 
 
 
 
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ydinjätehuoltovastuu
 
 
2 624
2 624
 
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus
 
 
-1 856
-1 648
 
Velkana taseessa
 
 
-567
-775
 
Kirjaamaton vastuu (vastaa rahaston seuraavan
 
 
201
201
 
kolmen vuoden korkotuottoja)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimukset
 
30.6.1998
31.12.1997
 
 
Kohde-
Käypä
Kohde-
Käypä
 
 
etuuden
arvo
etuuden
arvo
 
 
arvo
 
arvo
 
Korko- ja valuuttajohdannaiset
 
Mmk
Mmk
Mmk
Mmk
 
 
 
 
 
 
Korko- ja obligaatiotermiinit
 
4 864
0
7 284
1
Koronvaihtosopimukset
 
6 654
-92
5 529
-14
Korko-optiot
 
 
 
 
 
Ostetut
 
200
0
120
0
Asetetut
 
1 503
-25
1 355
-36
Valuuttatermiinit
 
9 003
12
18 163
-39
Valuutanvaihtosopimukset
 
3 224
244
2 613
173
Valuuttaoptiot
 
 
 
 
 
Ostetut
 
687
-7
760
-4
Asetetut
 
687
2
733
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Määrä
 
Määrä
 
Raakaöljy ja öljytuotteet
 
1000 bbl
 
 1000 bbl
 
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
 
14 432
99
12 867
89
Ostosopimukset
 
8 978
-106
9 132
-50
Optiot
 
 
 
 
 
Ostetut
 
1 205
1
275
0
Asetetut
 
937
-2
600
0
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8
 
Taseen ulkopuolisten  tulevia liiketapahtumia suojaavien johdannaissopimusten käypä arvo on vähäinen. Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen  kaupankäynnin kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu  niistä aiheutuvien kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.                                     
 
Muihin vastuusitoumuksiin sisältyy enimmillään 60 miljoonan D-markan suuruinen petrokemian ja muovien hintakehitykseen vuosina 1996-1999   sidottu vuokravastuu, joka tilinpäätöshetken hinnoin ei toteudu.     
 
Helsingissä 14.8.1998
 
Fortum Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja:
pääjohtaja Heikki Marttinen, (09) 618 58209
talousjohtaja Eero Aittola, (09) 618 58203
viestintäjohtaja Antti Ruuskanen, (09) 618 58207
 
JAKELU:
Helsingin Pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Fortum Oyj
 
 
 
Antti Ruuskanen
viestintäjohtaja