OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.1998

Fortum-konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta oli 38 044 Mmk 
(43 007 Mmk viime vuoden vastaavana aikana). Liikevoitto oli 2 390 Mmk (3 169 Mmk). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1 469 Mmk (2 083 Mmk). Tilikauden voitto oli 822 Mmk (4 151 Mmk).            
 
Raakaöljyn hintataso pysyi matalana ja oli kolmanneksen alempi kuin edellisvuonna. Runsaat sateet lisäsivät vesivoiman tarjontaa ja pitivät myös sähkön hinnan alhaisena. Fortum-konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta oli 38 miljardia mk  (43 miljardia mk viime vuoden vastaavana aikana). Liikevaihdon lasku johtuu edellä mainittujen syiden lisäksi suunnitellusta Nesteen trading-toiminnan supistamisesta 4 miljardilla mk:lla.
 
Fortum-konsernin liikevoitto tammi-syyskuulta oli 2 390 Mmk. Tulosta rasitti alhaisen raakaöljyn ja sähkön hinnan lisäksi pääasiassa ydinjätehuoltovastuun korkoperusteen muutoksen kattamiseksi kirjattu 130 Mmk:n lisäkulu.
 
Elokuun alussa vahvistettiin kaupat, joilla Neste myi 50 %:n osuutensa Borealiksesta. Syyskuussa hyväksyttiin Fortumin ja Tukholman kaupungin puoliksi omistaman Birka Energin muodostaminen. Birka Energi on asiakasmäärältään Ruotsin suurin ja tuotantokapasiteetiltaan kolmanneksi suurin energiayhtiö.
 
Syyskuun puolivälissä Suomen valtio päätti lykätä Fortumin osakkeiden suunniteltua myyntiä epävarman kansainvälisen markkinatilanteen vuoksi.
 
 
Tulos tammi-syyskuulta
 
Fortum-konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta oli 38 044 Mmk 
(43 007 Mmk viime vuoden vastaavana aikana). Liikevoitto oli 2 390 Mmk (3 169 Mmk). Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 1 469 Mmk (2 083 Mmk). Tilikauden voitto oli 822 Mmk (4 151 Mmk).  Vertailukauden liikevoittoon sisältyi alkuvuoden kantaverkkopalveluiden tulos ja satunnaisiin eriin pääasiassa kantaverkkotoiminnasta luopuminen ja Borealiksen myynti, joiden vaikutus oli yhteensä noin 3 miljardia mk.  
 
Katsauskauden tulokseen vaikuttivat merkittävästi muun muassa raakaöljyn hinta, joka oli kolmanneksen alempi kuin vuotta aiemmin, sekä runsaat sateet, jotka lisäsivät kustannuksiltaan edullisen vesivoiman tarjontaa ja pitivät sähkön markkinahinnan alhaisella tasolla. Tulosta heikensivät lisäksi lakisääteisestä velvoitevarastoinnista aiheutunut öljyn varastotappio ja kivihiilen alentuneesta hinnasta aiheutunut varaston arvon aleneminen, yhteensä 195 Mmk, sekä ydinjätehuoltorahaston vastuisiin liittyvä kulukirjaus 130 Mmk.
 
 
Investoinnit ja rahoitus
 
Konsernin investoinnit olivat 8 182 Mmk (10 683 Mmk vuonna 1997). Summaan sisältyy Birka Energi -konsernin muodostamisesta aiheutuva korollisen nettovelan kasvu 4 280 Mmk. Suurin meneillään oleva hanke on Åsgardin öljy- ja kaasukenttien kehittäminen Norjassa.
 
Korollinen nettovelka oli 22 937 Mmk (vuoden 1997 lopussa 22 802 Mmk). Velkaantumisastetta kuvaava gearing-tunnusluku oli 93 %
(91 %). IVO-yhtiöiden gearing oli 134 % ja Neste-konsernin gearing oli 52 %. Velkaantumisasteeseen vaikutti alentavasti Borealis-osakkeiden myynti ja sitä lisäsi Birka Energin muodostaminen.
 
Loppuvuoden näkymät
 
Alhainen raakaöljyn hinta sekä runsas vesivoiman tarjonta ja siitä johtuva alhainen sähkön markkinahinta heijastuvat liiketoimintaan myös viimeisen vuosineljänneksen aikana. Näistä syistä johtuen Fortum-konsernin tuloksen ennen satunnaisia eriä ennakoidaan muodostuvan vastaavasti edellisvuoden tulosta heikommaksi.
 
Välitilinpäätöksen laadintaperiaatteet
 
Fortum-konserniin kuuluu kaksi alakonsernia, IVO-yhtiöt ja Neste-konserni, jotka julkaisevat erilliset osavuosikatsauksensa. Tarkemmat tiedot liiketoiminta- tai toimialakohtaisista luvuista esitetään näissä katsauksissa. 
 
Kaikki Fortumin osavuosikatsauksessa esitetyt taloudelliset tiedot on esitetty pro forma -muodossa ikään kuin IVO ja Neste olisivat olleet Fortumin tytäryhtiöitä 1.1.1998 alkaen.
 
Konsernitilinpäätös on laadittu yhdistämällä IVO-yhtiöiden ja Neste-konsernin konsernitilinpäätökset yhdistelmä- eli pooling-menetelmällä emoyhtiön tilinpäätökseen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat on eliminoitu. IVOn ja Nesteen laskentakäytännöt on olennaisilta osiltaan yhtenäistetty ja osavuositilinpäätökset on laadittu näiden laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 
Pro forma -tilinpäätöksessä vaihtotarjouksen hyväksyneiden Nesteen osakkaiden osakkeet on oletettu vaihdetuiksi Fortumin osakkeisiin ja niiden yhteenlaskettua arvoa vastaava määrä 2 724 miljoonaa markkaa on kirjattu omaan pääomaan.
 
Yhtiön perustaminen
 
IVO-Neste Yhtymä Oy perustettiin helmikuussa 1998. Kesäkuussa 1998 yhtiön nimi muutettiin Fortum Oyj:ksi.
 
Fortum teki huhtikuussa 1998 valtion kanssa sopimuksen, jonka perusteella yhtiö tarjoutui vaihtamaan Nesteen vähemmistöosakkaiden omistamat Nesteen osakkeet Fortumin osakkeisiin. Samalla Fortum tarjoutui lunastamaan vähemmistöosakkaiden osakkeet Nesteen yhtiöjärjestyksen ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.
 
Fortum julkaisi Nesteen vähemmistöosakkaille tehdyn vaihto- ja lunastustarjouksen ehdot 28.4.1998. Vaihtotarjouksen hyväksyi 18 822 osakasta, joilla oli yhteensä 16 126 937 osaketta. Lunastustarjouksen perusteella Fortum hankki 320 518 Nesteen osaketta.
 
Valtion omistamat Nesteen osakkeet siirrettiin Fortumille 1.6.1998, jolloin Nesteestä tuli Fortumin tytäryhtiö. Siirron jälkeen Fortum esitti osakeyhtiölain mukaisen lunastusvaatimuksen muille Nesteen osakkeenomistajille. Välimiesoikeus vahvisti 21.8.1998 Fortumin lunastusoikeuden. Neste siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen 28.8.1998, jolloin Fortum asetti välimiesoikeuden edellyttämän vakuuden Nesteen vähemmistöosakkeiden lunastushinnan maksamisesta. Nesteen osake poistettiin Helsingin Pörssin pörssilistalta 4.9.1998. Välimiesoikeus vahvisti 8.9.1998 osakkeen lunastushinnaksi 168,10 mk. Lunastushinta maksetaan entisille osakkaille päätöksen saatua lainvoiman, arviolta joulukuun 1998 puoliväliin mennessä.
 
IVOsta tuli Fortumin kokonaan omistama tytäryhtiö 26.6.1998 Suomen valtion ja Kansaneläkelaitoksen luovutettua Imatran Voima Oy:n osakkeensa apporttina Fortumin osakkeita vastaan ja kahden yksityisen osakkeenomistajan myytyä osakkeensa Fortumille.
 
Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista 97,5 % ja Kansaneläkelaitos 2,5 %.
 
Konsernirakenne
 
Euroopan unionin komissio hyväksyi Fortumin muodostamisen 2.6.1998. Päätöksessään komissio edellytti Nesteen omistuksen vähentämistä tytäryhtiö Gasum Oy:ssä 25 %:iin. Päätöksen mukaan omistusjärjestelyt on toteutettava 2.6.1999 mennessä.
 
Elokuussa päätettiin Fortumin nykyisten liiketoimintojen uudelleen järjestämisestä viideksi eri liiketoiminta-alueeksi, jotka ovat Öljy ja kaasu, Sähkö ja lämpö, Käyttö ja kunnossapito, Engineering sekä Kemia. Konserni toimii uuden rakenteen mukaisesti 1.1.1999 alkaen.
 
Yhtiökokoukset
 
Fortumin ylimääräinen yhtiökokous 28.4.1998 päätti muuttaa yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi ja liittää yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokous päätti myös Nesteen osakkeenomistajille tehtävään vaihtotarjoukseen liittyen yhtiön osakepääoman korottamisesta.
 
Fortumin ylimääräinen yhtiökokous 17.6.1998 päätti muuttaa yhtiön nimen IVO-Neste Yhtymä Oyj:stä Fortum Oyj:ksi.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 25.6.1998 päätti yhtiöjärjestykseen tehtävistä lisäyksistä koskien hallintoneuvostoa ja sen tehtäviä sekä osakkeiden lunastusvelvollisuuslauseketta. Samassa yhtiökokouksessa päätettiin myös Suomen valtiolle ja Kansaneläkelaitokselle suunnattavasta uusmerkinnästä, jossa IVOn osakkeet siirrettiin Fortumille apporttina Fortumin osakkeita vastaan.
 
Ylimääräinen yhtiökokous 8.9.1998 päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen yhden vuoden kuluessa päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta henkilöstöannilla ja henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvästä optiolainen ottamisesta sekä optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen.
 
 
Hallinto
 
Hallintoneuvosto
 
Ylimääräinen yhtiökokous 25.6.1998 valitsi Fortumille hallintoneuvoston. Hallinto-neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Ilkka-Christian Björklund ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Sasi. Jäseniksi valittiin Pirkko Alitalo, Kaarina Dromberg, Ulrika Gyllenberg, Satu Hassi, Tuulikki Hämäläinen, Tytti Isohookana-Asunmaa, Heikki Järvenpää, Timo Järvilahti, Timo Laaksonen, Jouko K. Leskinen, Leena Luhtanen, Erkki Tuomioja, Pekka Tuomisto, Taisto Turunen ja Matti Vanhanen.
 
Henkilöstöä edustavat hallintoneuvoston kokouksissa Keijo Kolehmainen, Satu Laiterä, Tapio Lamminen ja Pentti Paajanen.
 
Hallitus
 
Hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Vuoria. Muut hallituksen jäsenet ovat Krister Ahlström (varapuheenjohtaja), Jaakko Ihamuotila, L.J. Jouhki, Heikki Marttinen, Heikki Pentti sekä Gerhard Wendt.
 
Konsernin johtoryhmä
 
Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Heikki Marttinen. Muut jäsenet ovat talousjohtaja Eero Aittola (varapuheenjohtaja), yrityssuunnittelujohtaja Pekka Leskelä, lakiasiain johtaja Harri Pynnä ja viestintäjohtaja Antti Ruuskanen sekä IVOn toimitusjohtaja Kalervo Nurmimäki ja Nesteen toimitusjohtaja Jukka Viinanen. Johtoryhmän työskentelyyn osallistuu myös hallituksen puheenjohtaja Matti Vuoria. Johtoryhmään kuuluvat 1.1.1999 alkaen myös Tapio Kuula, Anders Palmgren, Pekka Päätiläinen ja Veli-Matti Ropponen sekä uusien kansainvälisten liiketoimintojen kehittämisestä vastaavan yksikön johtaja Kari Huopalahti.
 
Fortum Oyj:n palveluksessa 30.9.1998 oli 18 henkilöä.
 
Liiketoimintojen johtajat
 
Kertomuskauden päätyttyä hallitus on nimittänyt Sähkö ja lämpö
-liiketoiminnan johtajaksi Kalervo Nurmimäen 1.1. - 31.12.1999 väliseksi ajaksi ja Tapio Kuulan 1.1.2000 alkaen. Öljy ja kaasu
-liiketoiminnan johtajaksi nimitettiin Veli-Matti Ropponen, Engineering-liiketoiminnan johtajaksi Anders Palmgren ja Käyttö ja kunnossapito -liiketoiminnan johtajaksi Pekka Päätiläinen 1.1.1999 alkaen. Kemian liiketoiminnan johtajana jatkaa Georges Marzloff.
 
 
 
Helsingissä 6.11.1998
 
Fortum Oyj
Hallitus
 
 
 
 
Antti Ruuskanen
Viestintäjohtaja
 
Lisätietoja:     pääjohtaja Heikki Marttinen, (09) 6185 8209
talousjohtaja Eero Aittola, (09) 6185 8203
 
 
JAKELU           HEX Helsingin Pörssi
                 Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
FORTUM-KONSERNI 1.1.-30.9.1998
 
 
 
 
 
 
Tilintarkastamaton
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA
-TULOSLASKELMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mmk
 
7-9/98
7-9/97
1-9/98
1-9/97
1-12/97
 
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto
 
11 799
13 886
38 044
43 007
60 044
Osuus osakkuusyhtiöiden
 
 
 
 
 
 
tuloksista
 
106
127
224
284
444
Liiketoiminnan muut tuotot
 
103
168
319
360
628
Liiketoiminnan kulut
 
-10 740
-12 606
-33 905
-38 435
-53 946
Poistot
 
-774
-694
-2 292
-2 047
-2 763
Liikevoitto
 
494
881
2 390
3 169
4 407
Rahoitustuotot ja -kulut
 
-315
-413
-921
-1 086
-1 451
Tulos ennen satunnaiseriä
 
 
 
 
 
 
ja veroja
 
179
468
1 469
2 083
2 956
Satunnaiset tuotot
 
-1
3 484
67
3 575
3 644
Satunnaiset kulut
 
-21
-844
-91
-849
-1 705
Tulos ennen veroja
 
157
3 108
1 445
4 809
4 895
Välittömät verot
 
 
 
 
 
 
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot 1)
 
 
-73
 
-638
 
-520
 
-1 148
 
-1 288
Laskennallisen verovelan
 
 
 
 
 
 
muutos
 
-68
598
21
704
741
Yhteensä
 
-141
-40
-499
-444
-547
Vähemmistöosuus
 
-33
-31
-124
-214
-308
Tilikauden voitto
 
-17
3 037
822
4 151
4 040
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Osavuoden veroina on kirjattu kauden tulosta vastaavat verot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA -TASE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mmk
 
 
 
30.9.98
 
31.12.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTAAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pysyvät vastaavat
 
 
 
51 969
 
52 440
Vaihtuvat vastaavat
 
 
 
 
 
 
Vaihto-omaisuus
 
 
 
3 663
 
4 383
Saamiset
 
 
 
7 447
 
8 757
Rahavarat
 
 
 
4 162
 
3 809
Yhteensä
 
 
 
15 272
 
16 949
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
67 241
 
69 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VASTATTAVAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oma pääoma
 
 
 
23 429
 
23 398
Vähemmistöosuus
 
 
 
1 197
 
1 744
Pakolliset varaukset
 
 
 
290
 
219
Laskennallinen verovelka
 
 
 
4 664
 
4 252
Pitkäaikainen vieras
pääoma
 
 
22 770
 
25 377
 
 
 
 
 
 
Lyhytaikainen vieras
pääoma
 
 
14 891
 
14 399
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
67 241
 
69 389
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONSERNIN PRO FORMA -
 
 
30.9.98
 
31.12.97
TUNNUSLUVUT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korollinen nettovelka, Mmk
 
 
 
22 937
 
22 802
 
 
 
 
 
 
 
Sijoitetun pääoman
 
 
7,0
 
9,7
tuotto, %
 
 
 
 
 
 
Oman pääoman tuotto, %
 
 
 
5,1
 
10,2
Omavaraisuusaste, %
 
 
 
37
 
37
Gearing, %
 
 
 
93
 
91
 
 
 
 
 
 
 
Bruttoinvestoinnit
 
 
 
8 182
 
10 683
käyttöomaisuuteen, Mmk
 
 
 
 
 
 
Henkilöstö keskimäärin
 
 
 
18 981
 
17 772
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONSERNIN VASTUUT
 
 
 
30.9.98
 
31.12.97
Mmk
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset
 
 
 
 
 
 
Annetut pantit omasta
 
 
2 225
 
4 087
velasta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistökiinnityk-
 
 
 
 
 
set omasta
 
 
 
 
 
velasta ja muista
sitoumuksista
 
 
2 305
 
2 960
 
 
 
 
 
 
 
Yrityskiinnitykset
 
 
 
 
 
 
omasta velasta
 
 
 
 
 
 
ja muista sitoumuksista
 
 
 
352
 
373
 
 
 
 
 
 
 
Irtaimistokiinnitykset omasta velasta ja muista
 
 
 
 
 
sitoumuksista
 
 
378
 
350
 
 
 
 
 
 
 
Takaukset
 
 
 
 
 
 
Konserniyhtiöiden johto
 
 
 
0
 
0
Osakkuusyhtiöt
 
 
 
1 520
 
320
Muut
 
 
 
1 187
 
1 230
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
2 707
 
1 550
 
 
 
 
 
 
 
Muut vastuusitoumukset
 
 
 
1 433
 
2 398
 
 
 
 
 
 
 
Vastuusitoumukset yhteensä
 
 
 
9 400
 
11 718
 
 
 
 
 
 
 
Käyttöleasingvastuut
 
 
 
 
 
 
Vuoden sisällä erääntyvät
 
 
 
157
 
141
Yli vuoden kuluttua erääntyvät
 
 
559
 
292
 
 
 
 
 
 
 
Yhteensä
 
 
 
716
 
433
 
 
 
 
 
 
 
Rahoitusleasing-
 
 
 
sopimukset on
 
 
 
 
 
 
kirjattu taseeseen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ydinjätehuoltovastuu 1)
 
 
 
2 624
 
2 624
Ydinjätehuolto-
rahaston rahasto-
osuus 
 
-1 856
 
-1 648
Velkana taseessa
 
 
 
-567
 
-775
Ylimääräinen kulu-
kirjaus 2)  
 
 
-130
 
-
Kirjaamaton vastuu (vastaa rahaston seuraavan neljän
 
 
 
 
 
vuoden korkotuottoja)
 
71
 
201
1) Kuluvan vuoden vastuu määritetään tilivuoden lopussa
 
 
2) Tilivuotena oletetun vastuun kasvu jaksotettuna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaissopimukset
30.9.98
 
 
31.12.97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Kohde- etuuden arvo
Käypä arvo
Tu-louttamatta
Kohde- etuuden arvo
Käypä arvo
Tulout-
tamatta
Mmk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korko- ja obligaatiotermiinit
325
0
0
7 284
1
1
Koronvaihtosopimukset
7 393
-113
-113
5 529
-14
-14
Korko-optiot
 
 
 
 
 
 
Ostetut
200
0
0
120
0
0
Asetetut
1 404
-18
-18
1 355
-36
-36
Valuuttatermiinit
6 727
141
22
18 163
-39
-5
Valuutanvaihtosopimukset
3 145
124
0
2 613
173
1
Valuuttaoptiot
 
 
 
 
 
 
Ostetut
816
4
4
760
-4
-4
Asetetut
811
10
10
733
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raakaöljy ja öljytuotteet
Määrä
Käypä arvo
Tulout-tamat-ta
Määrä
Käypä arvo
Tulout- tamatta
 
1000 bbl
Mmk
Mmk
 1000 bbl
Mmk
Mmk
 
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
16 826
-47
0
12 867
89
0
Ostosopimukset
8 308
15
0
9 132
-50
0
Optiot
 
 
 
 
 
 
Ostetut
981
0
0
275
0
0
Asetetut
937
1
0
600
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sähköjohdannaiset
Määrä
Käypä arvo
Tulout- tamat-ta
Määrä
Käypä arvo
Tulout-
tamatta
 
TWh
Mmk
Mmk
TWh
Mmk
Mmk
 
 
 
 
 
 
 
Myyntisopimukset
17
108
137
6
-22
-5
Ostosopimukset
15
-130
-130
9
1
1
Optiot
 
 
 
 
 
 
Ostetut
0
0
0
0
0
0
Asetetut
0
0
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä       aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmallei-
hin. Muihin vastuusitoumuksiin sisältyy enimmillään 60 miljoonan
D-markan suuruinen petrokemian ja muovien hintakehitykseen vuosina
1996-1999 sidottu vuokravastuu, joka tilinpäätöshetken hinnoin ei
toteudu.