Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 22.4.2004 klo 9.00 1(12)


Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2004


Hyvä alku vuodelle
– tulos parani lähes 20 %

Osavuosi lyhyesti
- Liikevoitto 562 miljoonaa euroa (+18 %) heikentyneistä
markkinatekijöistä huolimatta
- Parannusta kaikissa segmenteissä
- Osakekohtainen tulos 0,38 euroa (+19 %)
- Nettovelka 5 276 miljoonaa euroa (-350 miljoonaa euroa vuoden
2003 lopusta), vahvan kassavirran ansiosta
- Valmistelut öljytoimialan eriyttämiseksi ja listaamiseksi
jatkuivat

Tunnuslukuja I/04 I/03 2003 Edel-
liset
12 kk
Liikevaihto, milj. euroa 2 823 3 593 11 392 10 622
Liikevoitto, milj. euroa 562 475 1 420 1 507
– ilman kertaluonteisia eriä, 529 471 1 360 1 418
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj. 487 410 1 184 1 261
euroa
Tulos/osake, euroa 0,38 0,32 0,91 0,97
Oma pääoma/osake, euroa 7,50 6,96 7,55
Sijoitettu pääoma (kauden 12 101 12 309 12 704
lopussa), milj. euroa
Korollinen nettovelka (kauden 5 276 4 624 5 626
lopussa), milj. euroa*)
Investoinnit, milj. euroa 108 112 1 136 1 132
Liiketoiminnan kassavirta, 458 344 1 577
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,6 15,6 11,4 12,9
Oman pääoman tuotto, %*) 20,4 16,5 12,3 12,5
Velkaantumisaste, %*) 80 63 85
Henkilöstö keskimäärin 13 023 12 733 13 343
Osakkeiden määrä keskimäärin, 849 698 845 776 846 831 845 953
tuhatta
*) Vuoden 2003 ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen lukuihin
sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien
etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus, yhteensä 1,2
miljardia euroa.

Fortumin tulos parani vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana
verrattuna vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen. Kaikkien
segmenttien toiminnallinen tulos oli parempi kuin vastaavalla
jaksolla viime vuonna, vaikka sähkön hinnat olivat Nord Poolissa
huomattavasti alempia ja kansainväliset viitejalostusmarginaalit
alempia kuin viime vuonna. Hyvään tulokseen vaikutti tehokas
toiminta: joustava sähköntuotantorakenne, onnistuneet suojaukset,
tuotantoyksiköiden hyvä käytettävyys, korkealaatuinen
öljytuotevalikoima sekä entistä parempi kustannusrakenne.
Liiketoiminnan kassavirta pysyi hyvänä. Tasetta vahvisti edelleen
nettovelan 350 miljoonan euron vähennys vuoden 2003 loppuun
verrattuna.

Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi ja listaamiseksi
pörssiin jatkuivat.

Fortum jatkoi ydinliiketoimintaansa kuulumattomien toimintojen
myyntiä.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön hinta Nord Poolissa pysyi
melko vakaana, vaikka keskihinta oli 46 % alempi kuin vuoden 2003
vastaavalla jaksolla. Öljyn kansainvälinen viitejalostusmarginaali
oli hyvä, vaikkakin keskimäärin 18 % alempi kuin vuosi sitten.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 2 823 (3 593 tammi-maaliskuussa 2003)
miljoonaa euroa. Liikevaihdon vähenemiseen vaikuttivat ennen
kaikkea sähkön alhaiset markkinahinnat, kaasutradingista
luopuminen, heikentynyt Yhdysvaltain dollari ja alentunut
öljytradingin määrä.

Konsernin liikevoitto oli 562 (475) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 529 (471) miljoonaa euroa.
Kertaluonteisia eriä oli 33 (4) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy
29 miljoonan euron kertakorvaus uuden ydinvoimalan osapuolilta
liittyen nykyiseen ydinvoimainfrastruktuuriin.

Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin tulos parani viime vuoden
vastaavasta jaksosta alemmista sähkön markkinahinnoista
huolimatta. Tämä johtui pääasiassa Fortumin joustavasta
tuotantorakenteesta, onnistuneista suojaustoimista, sisäisistä
tehokkuuden parannuksista ja Fortum Värmen tuloksen merkittävästä
kohenemisesta.

Säänneltynä liiketoimintana Sähkönsiirto-segmentin tulos pysyi
vakaana. Sisäisten tehostustoimien ansiosta tulos parani hieman.

Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen
verrattuna. Tärkeimpiä tekijöitä olivat parempi riskienhallinta,
parantuneet liiketoimintaprosessit ja kustannussäästöt.

Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulos kohosi
ennätystasolle, vaikka öljyn kansainvälinen
viitejalostusmarginaali olikin alempi ja Yhdysvaltain dollari
heikompi kuin viime vuonna. Tulosta paransivat suotuisa
tuotevalikoima, kilpailukykyiset raaka-aineet ja jalostamoiden
erinomainen käytettävyys. Lisäksi Shipping-liiketoiminta hyötyi
etenkin raakaöljykuljetusten korkeista rahdeista. Raakaöljyn
hinnan hienoisen nousun takia tulokseen sisältyy jonkin verran
varastovoittoja.

Voitto ennen veroja oli 487 (410) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa.
Summaan sisältyvät korkokulut velasta, jolla rahoitettiin Fortum
Capital Ltd:n liikkeelle laskemien etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksu, sekä noin 10 miljoonan euron kustannukset, jotka
aiheutuivat vuonna 1992 Yhdysvalloissa liikkeelle laskettujen
joukkovelkakirjalainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun
liittyvistä korkotasoerojen korvauksesta.

Vähemmistöosuus oli 19 (33) miljoonaa euroa. Lasku johtuu
pääasiassa edellä mainittujen, aiemmin vähemmistöosuuteen
sisällytettyjen Fortum Capitalin etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksusta. Vuoden 2004 luku liittyy pääasiassa Fortum Värme
Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n taloudellinen
omistusosuus.

Kauden verot olivat 147 (107) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman
mukainen veroprosentti oli 30,2 (26,1) %.

Kauden tulos oli yhteensä 321 (270) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,38 (0,32) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 18,6 (15,6) % ja oman pääoman tuotto 20,4 (16,5) %.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella sekä käyttö- ja
kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö
ja alueen johtava lämmöntuottaja.


Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 890 1 204 3 394 3 080
– sähkönmyynti 511 665 1 853 1 699
– lämmönmyynti 286 268 775 793
– muu myynti 93 271 766 588
Liikevoitto 335 291 776 820
– ilman kertaluonteisia eriä 312 292 775 795
Sidottu pääoma (kauden 8 569 8 699 8 850
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 15,4 13,3 8,9 9,5

Liikevaihdon pieneneminen johtui alentuneista sähkön hinnoista ja
kaasutradingista luopumisesta.

Tammi-maaliskuussa sähkön spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) pysyi vakaana. Keskihinta oli 28,6
(53,3) euroa megawattitunnilta, mikä on noin 46 % alempi kuin
vastaava luku viime vuonna ja 16 % alempi kuin vuoden 2003
viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden 2004 alussa Pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 16 TWh
keskiarvoa pienemmät, mutta 8 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa
suuremmat. Ensimmäisen neljänneksen aikana vaje väheni hieman,
mutta lunta satoi vähän, mikä aiheutti vajeen lumivarantoihin.
Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaat kuluttivat
ensimmäisellä vuosineljänneksellä sähköä 113 (112) TWh, joka on
prosentin enemmän kuin viime vuonna.

Fortumin oma sähköntuotanto Pohjoismaissa oli ensimmäisellä
neljänneksellä 15,2 (14,8) TWh eli 13 (13) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta.

Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön hinta oli 14 % alempi
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon ja 7 % alempi
verrattuna vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen.

Fortum-konsernin sähkönmyynti oli yhteensä 17,7 (18,0) TWh. Myynti
Pohjoismaissa oli 17,3 (17,3) TWh, noin 15 (15) % Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta. Sähkö, lämpö ja kaasu -segmentin myynti oli
16,5 (17,9) TWh, josta Pohjoismaiden osuus oli 16,1 (17,2) TWh.

Fortum Värmen liiketoiminta Ruotsissa kehittyi myönteisesti hyvän
polttoainevalikoiman ja voimaloiden käytettävyyden ansiosta.

Maaliskuussa Fortum allekirjoitti Isossa-Britanniassa rakenteilla
olevaan jätteenpolttolaitokseen liittyvän 12-vuotisen käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen Kent Enviropower Limitedin kanssa.


Oma sähköntuotanto I/04 I/03 2003 Edelli-
Pohjoismaissa, TWh set 12
kk
Vesivoima 4,7 4,1 16,9 17,5
Ydinvoima 7,0 6,7 23,8 24,1
Lämpövoima 3,5 4,0 10,5 10,0
Yhteensä 15,2 14,8 51,2 51,6

Oman tuotannon osuus I/04 I/03 2003 Edelli-
Pohjoismaissa, % set 12
kk
Vesivoima 31 28 33 34
Ydinvoima 46 45 46 47
Lämpövoima 23 27 21 19
Yhteensä 100 100 100 100

Sähkönmyynti alueittain, I/04 I/03 2003 Edelli-
TWh set 12
kk
Ruotsi 7,9 8,9 28,2 27,2
Suomi*) 8,2 8,3 28,5 28,4
Muut maat 0,4 0,7 2,4 2,1
Yhteensä 16,5 17,9 59,1 57,7
*) Muutoksia vuoden 2003 määrissä segmenttien välisen sisäisen
siirron takia.

Lämmönmyynti alueittain, I/04 I/03 2003 Edelli-
TWh set 12
kk
Ruotsi 4,0 4,0 9,5 9,5
Suomi 3,5 3,5 10,3 10,3
Muut maat 1,2 0,8 3,9 4,3
Yhteensä 8,7 8,3 23,7 24,1

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää alue- ja jakeluverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 206 199 688 695
– jakeluverkot 174 165 569 578
– alueverkot 25 27 88 86
– muu myynti 7 7 31 31
Liikevoitto 87 81 247 253
– ilman kertaluonteisia 87 80 227 234
eriä
Sidottu pääoma (kauden 3 095 3 179 3 129
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,2 10,2 7,9 8,1

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 7,0 (6,6) TWh ja 5,4 (6,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli
yhteensä 4,5 (4,6) TWh Ruotsissa ja 0,9 (1,6) TWh Suomessa.

Sähkönsiirtohinnat säilyivät jakson ajan muuttumattomina kaikilla
Fortumin markkina-alueilla.

1.1.2004 muodostettiin yhdessä Marketsin kanssa uusi
asiakaspalveluyksikkö, joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja
siirtoasiakkaita.


Sähkönsiirto I/04 I/03 2003 Edelli-
jakeluverkoissa alueittain, set 12
TWh kk
Ruotsi *) 4,2 4,6 14,2 13,8
Suomi 2,0 2,0 6,2 6,2
Norja 0,7 - 1,3 2,0
Muut maat 0,1 0,0 0,2 0,3
Yhteensä 7,0 6,6 21,9 22,3
*) Ruotsin jakelu- ja alueverkot on luokiteltu uudelleen vuoden
2003 viimeisellä neljänneksellä, mikä aiheuttaa pieniä muutoksia
siirtomääriin.

Sähkönjakeluasiakkaitten 31.3.2004 31.3.2003 2003
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi 860 890 855
Suomi 400 390 400
Muut maat *) 115 20 115
Yhteensä 1 375 1 300 1 370
*) Fortum Distribution AS (entinen Østfold Energi Nett AS)
sisältyy lukuihin 1.5.2003 lähtien.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn
– vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 515 687 2 024 1 852
Liikevoitto 12 -5 47 64
– ilman kertaluonteisia 12 -5 47 64
eriä
Sidottu pääoma (kauden 166 76 35
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 47,8 -30,4 61,6 65,0

Myynti sähköyhtiöille on siirretty Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentistä Markets-segmenttiin, minkä vuoksi vuoden 2003 luvut
ovat muuttuneet.

Vuoden alussa sähkön keskimääräiset vähittäismyyntihinnat laskivat
hieman Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Myös Fortum laski
vähittäishintojaan näissä maissa.

Öljytuotteiden hinnat nousivat vuoden alussa. Tammikuussa myytiin
lämmitysöljyä huomattavasti vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, mikä
johtui pääasiassa lämpimämmästä talvesta ja korkeammista
hinnoista. Helmi- ja maaliskuussa myyntivolyymi kasvoi hieman.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä segmentin sähkönmyynti oli
yhteensä 12,8 (13,5) TWh. Lasku johtui lämpimämmästä talvesta,
teollisuuden alemmasta käyttöasteesta ja asiakaskunnassa
tapahtuneista muutoksista. Lämmitysöljyä myytiin yhteensä 0,3
(0,3) miljoonaa tonnia. Markets-liiketoimintayksikkö ostaa
sähkönsä pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool) kautta, ja myös
sen öljytuotteet ostetaan markkinaehdoilla.

Fortum lisäsi merkittävästi myynti- ja markkinointitoimiaan sähkön
ja öljyn kotitalousasiakkaille. Asiakaspalvelun parantamiseksi
muodostettiin 1.1.2004 yhdessä Distributionin kanssa uusi yksikkö,
joka palvelee kaikkia sähkön myynti- ja siirtoasiakkaita.

Öljynjalostus ja markkinointi

Segmentin toimintaan kuuluvat öljyntuotanto, öljytuotteiden
jalostus ja markkinointi sekä logistiikka. Päätuotteita ovat
liikennepolttoaineet ja lämmitysöljyt. Fortum on Pohjoismaiden
johtava puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottaja.


Milj. euroa I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Liikevaihto 1 682 2 075 7 192 6 799
Liikevoitto 140 125 396 411
– ilman kertaluonteisia 130 123 381 388
eriä
Sidottu pääoma (kauden 1 478 1 527 1 402
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 38,9 32,9 27,0 28,2

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin
heikkenemisestä ja tradingvolyymien supistumisesta.

Raakaöljyn hinta pysyi korkeana koko tarkastelujakson aikana.
Brent-raakaöljyn hinta oli keskimäärin 32,0 (31,5) dollaria
barrelilta (USD/bbl). Varastovoitto oli tammi-maaliskuussa 9 (3)
miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kansainvälinen
jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli pienempi
kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Fortumin käyttämä
viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl.
Fortumin lisämarginaali kuitenkin jopa ylitti vuosineljänneksellä
pitkään vallinneen tason 2 USD/bbl.

Korkea marginaali oli monen tekijän summa: arvokkaiden tuotteiden
valmistaminen, jalostamoiden erinomainen käytettävyys,
kilpailukykyiset raaka-aineet ja tehokas logistiikka.

Fortum jalosti yhteensä 3,3 (3,2) miljoonaa tonnia raakaöljyä ja
muita raaka-aineita. Suomessa öljytuotteiden myynti oli noin 1,9
(1,9) miljoonaa tonnia. Markkinaosuuksissa ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia. Vienti oli yhteensä 1,3 (1,2) miljoonaa
tonnia.

Raakaöljyrahdit olivat vuoden alussa erittäin korkeat
jääolosuhteiden ja jääluokan raakaöljyalusten heikon saatavuuden
takia. Myös tuotteiden rahdit olivat hyvällä tasolla. Uusi
säiliöalus valmistui ja luovutettiin Fortumille Kiinassa.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä SeverTEKin keskimääräinen
öljyntuotanto oli 25 127 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus
oli 50 %). Kokonaistuotantoa lisätään asteittain, ja tavoitteena
on saavuttaa täysi tuotantokapasiteetti, 50 000 barrelia päivässä,
vuonna 2005, eli hieman suunniteltua myöhemmin. Fortumin osuus
tästä määrästä vastaa 10 % Fortumin omista tarpeista. SeverTEK on
venäläisen Lukoilin ja Fortumin tasaosuuksin omistama
yhteisyritys.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointi rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
neljänneksellä suunnitelman mukaan.

Öljysektorille muodostettiin 1.4. uusi Components-yksikkö
vastauksena komponenttimarkkinoiden kasvavaan kysyntään. Fortum
toimittaa voiteluaine- ja liikennepolttoainekomponentteja ja
kehittää biokomponentteja.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin

1 000 t I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Bensiini 976 1 088 4 434 4 322
Dieselöljy 892 796 3 886 3 983
Lentopetroli 151 120 611 642
Kevyt polttoöljy 397 423 1 474 1 448
Raskas polttoöljy 429 386 1 314 1 357
Muu 374 342 1 672 1 704
Yhteensä 3 219 3 155 13 391 13 455

Fortumin jalostamien öljyntuotteiden toimitukset alueittain

1 000 t I/04 I/03 2003 Edelli-
set 12
kk
Suomi 1 940 1 929 7 889 7 900
Muut Pohjoismaat 448 434 1 921 1 935
Baltian maat ja Venäjä 23 8 62 77
Yhdysvallat ja Kanada 356 384 1 252 1 224
Muut maat 452 400 2 267 2 319
Yhteensä 3 219 3 155 13 391 13 455

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Valmistelut öljytoimintojen eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja
yhtiön viemiseksi Helsingin pörssiin jatkuivat. Uusi yhtiö
käsittää Fortumin kaikki nykyiset öljytoiminnot jalostus-,
markkinointi-, varustamo- ja öljyntuotantotoimintoineen.
Öljysektorin uusi rakenne koostuu 1.4.2004 alkaen neljästä
liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Oil Refining, Oil Retail,
Shipping ja Components.

Investoinnit ja myynnit

Ensimmäisellä neljänneksellä investoinnit käyttöomaisuuteen olivat
yhteensä 108 (112) miljoonaa euroa.

Porvoon jalostamon 500 miljoonan euron investointihanke rikittömän
dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi jatkui ensimmäisellä
neljänneksellä suunnitelman mukaan. Arvioidut kustannukset vuonna
2004 ovat hieman yli 100 miljoonaa euroa. Investointihankkeen
arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä merkitsee 180 miljoonan euron investointia
vuosina 2004–2009. Fortum saa noin 400 MW:n osuuden voimalan
tuotannosta. Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum myönsi lisäksi
45 miljoonan euron osakaslainan.

Helmikuussa Fortum sopi lisäosakkeiden ostosta venäläisestä OAO
Lenenergosta. Oston myötä Fortumin omistusosuus osakepääomasta
nousee 21,0 %:iin ja äänivalta 20,7 %:iin. Osakekauppa edellyttää
venäläisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää, koska Fortumin
omistusosuus Lenenergosta nousee yli 20 prosentin.

Fortum on jatkanut järjestelyjään ydinliiketoimintaansa
kuulumattomista toiminnoista luopumiseksi: Flow Improver Agent
(FIA) erikoiskemikaaliliiketoiminta myytiin M-I Finland Oy:lle,
Teksasissa Yhdysvalloissa toimivan M-I LLC:n tytäryhtiölle, ja
lisäksi Fortum allekirjoitti sopimuksen, jolla se myy Unkarissa
engineering-toimintaa harjoittavan ETV-Eröterv Rt:n yhtiön
toimivalle johdolle.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 350 miljoonaa euroa, ja se oli 5,276
miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5,626 miljoonaa euroa).
Velkaantumisaste oli 80 % (vuoden lopussa 85 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat 75 (65) miljoonaa euroa. Yksi
syy kasvuun oli Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle
laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu, joka
rahoitettiin velalla joulukuussa 2003. Toinen syy oli, että
Fortumin tytäryhtiö, Fortum Finance BV, käytti oikeuttaan maksaa
ennakkoon Yhdysvalloissa 1992 liikkeelle lasketut 73 miljoonan
dollarin arvoiset joukkovelkakirjalainat (erääntymisajankohta alun
perin vuonna 2007). Ennenaikainen takaisinmaksu 31.3.2004
selkeytti Fortumin rahoitusrakennetta entisestään ja tehosti
konsernin valuuttariskin hallintaa. Sijoittajille lainaehtojen
mukaan ennakkoon maksettu preemio oli suuruudeltaan 12,9 miljoonaa
dollaria (10,5 miljoonaa euroa). Summa on kirjattu korkokuluina
ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Preemiolla kompensoitiin
ennakkoon maksettujen lainojen kiinteiden korkojen ja nykyisten,
huomattavasti matalampien korkojen välinen erotus.

Moodyn luottoluokitus nousi 13.2.2004 Baa1 (stable) -luokkaan.
Standard & Poorin Fortumille antama pitkän aikavälin
luottoluokitus pysyi luokituksena BBB+ (stable).

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
liittyen osakkeita merkittiin optio-oikeuksilla 16 004 kappaletta.
Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-ohjelmaan liittyen osakkeita
merkittiin kaikkiaan 965 000 kappaletta. Osakkeet merkittiin
kaupparekisteriin 12.2.2004. Osakemerkinnän aiheuttama
osakepääoman korotus oli 3 335 413,60 euroa. Korotuksen jälkeen
Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 889 365 828,60 euroa ja osakkeiden
kokonaismäärä 849 813 479.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Yhtiökokous

25.3.2004 pidetyssä yhtiökokouksessa hyväksyttiin osakekohtainen
0,42 (0,31) euron osinko.

Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallintoneuvostoon: Satu
Hassi, Klaus Hellberg, Rakel Hiltunen, Jorma Huuhtanen, Mikko
Immonen, Kimmo Kalela, Juha Mikkilä ja Ben Zyskowicz, sekä uusina
jäseninä Lasse Hautala, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen ja Jari
Koskinen. Timo Kalli valittiin puheenjohtajaksi ja Klaus Hellberg
varapuheenjohtajaksi.

Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen hallitukseen uuden
yhtiöjärjestyksen mukaisesti: Peter Fagernäs (hallituksen
puheenjohtaja), Heikki Pentti (varapuheenjohtaja), Birgitta
Kantola, Lasse Kurkilahti, Antti Lagerroos ja Erkki Virtanen.
Birgitta Johansson-Hedberg valittiin uudeksi jäseneksi.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen
varsinaiseksi tilintarkastajaksi. Vastuullisena tilintarkastajana
toimii KHT Juha Tuomala.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin
13 023 (12 733) henkilöä. Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 13
029 (12 645).

Konsernin johto

Risto Rinne nimitettiin öljysektorin johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 15.1.2004 alkaen.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Energia-alaan erikoistunut konsulttiyhtiö Fortum Teknik & Miljö AB
myytiin ruotsalaiselle Ångpanneföreningenille.

Fortum ja Jacobs Engineering Group Inc., jonka pääkonttori
sijaitsee Kaliforniassa Yhdysvalloissa, tekivät aiesopimuksen,
jonka mukaan Jacobs voi tulla Fortumin Neste Engineeringin
osaomistajaksi.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä sähkön spot-hinta oli Pohjoismaissa
keskimäärin 28,6 (53,3) euroa megawattitunnilta. Huhtikuun alussa
Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh keskimääräistä
pienemmät ja 6 TWh vuoden 2003 vastaavaa tasoa suuremmat.
Huhtikuun alkupuoliskolla spot-hinta on ollut noin 29 euroa
megawattitunnilta ja sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2004 29–31
euroa megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin
sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %.

Öljymarkkinoiden perustekijät kehittyvät Fortumin oletusten
mukaan: puhtaiden liikennepolttoaineiden kulutus on kasvussa ja
raskaan polttoöljyn kysyntä laskussa, minkä vuoksi complex-
jalostamot ovat entistäkin kilpailukykyisempiä. Lisäksi Fortumille
on selkeää hyötyä sijainnistaan venäläisen raakaöljyn uusien
kuljetusreittien varrella. Tämä kehitys on linjassa Fortumin
kannattavuusoletusten kanssa, jotka koskevat Porvoon jalostamon
käynnissä olevaa investointia, ja luo hyvän lähtökohdan
öljyliiketoimintojen tulevalle listaukselle.

Öljyn jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent Complex) oli
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä keskimäärin 3,1 (3,8) USD/bbl.
Huhtikuun alkupuolella keskimääräinen viitemarginaali vahvistui ja
ylitti 5 USD/bbl tason. Fortumin lisämarginaalin odotetaan pysyvän
edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004 ei ole suunniteltu
merkittäviä jalostamojen huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn hinta vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli
keskimäärin 32,0 (31,5) USD/bbl. Huhtikuun alkupuolella hinta on
ollut keskimäärin 32,9 USD/bbl. Kansainvälisten futuurien
hintataso loppuvuodelle 2004 on ollut keskimäärin 31,8 USD/bbl.
Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot ja -tappiot
vaikuttavat Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin tulokseen.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin
heikentyminen vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan
kannattavuuteen. Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen
kuitenkin lieventää tätä vaikutusta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä euron vaihtokurssi
Yhdysvaltain dollariin nähden oli 1,241 (1,075) ja Ruotsin
kruunuun nähden 9,191 (9,197). Maaliskuun lopussa vaihtokurssit
olivat 1,222 (1.090) ja 9,258 (9.261).

Valmistelut öljytoimialan listaamiseksi pörssiin jatkuivat
ensimmäisellä neljänneksellä. Tavoitteena on saada valmistelut
päätökseen loppuvuonna. Listautumisajankohta riippuu kuitenkin
markkinatilanteesta.

Vuodenaikojen vaihtelusta johtuen sähkö- ja lämpöliiketoiminnan
jatkuvien toimintojen tulos on yleensä merkittävästi parempi
vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä kuin vuoden
toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Hyvä ensimmäinen vuosineljännes, tämänhetkiset markkinatekijät ja
yhtiön suojaukset vahvistavat johdon luottamusta siihen, että
vuodesta 2004 tulee Fortumille jälleen hyvä vuosi.

Espoossa 22.4.2004
Fortum Oyj
Hallitus

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälisiä
talousraportointistandardeja (IFRS/IAS) vuodesta 2005 lähtien.

Tulostiedotus 2004:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puh. 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puh. 010 452 4519


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.3.2004

Tilintarkastamaton
KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Liikevaihto 2 823 3 593 11 392 10 622
Osuus osakkuusyritysten voitosta 10 11 41 40
Liiketoiminnan muut tuotot 49 13 151 187
Materiaalit ja palvelut -1 873 -2 678 8 054 -7 249
Henkilöstökulut -172 -183 -654 -643
Poistot ja arvonalentumiset -121 -133 -538 -526
Liiketoiminnan muut kulut -154 -148 -918 -924
Liikevoitto 562 475 1 420 1 507
Rahoitustuotot ja -kulut -75 -65 -236 -246
Voitto ennen veroja 487 410 1 184 1 261
Välittömät verot -147 -107 -325 -365
Vähemmistöosuus -19 -33 -90 -76
Tilikauden voitto 321 270 769 820

Tulos/osake, euro 0,38 0,32 0,91 0,97
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos /osake,euro 0,37 0,32 0,90
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
1 000 kpl 849 698 845 776 846 831 845 953
Laimennettu osakkeiden keski-
määräinen lukumäärä, 1 000 kpl 867 344 853 684 858 732

KONSERNIN TASE
MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 156 165 146
Aineelliset hyödykkeet 11 446 11 541 11 632
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 1 776 1 434 1 762
Muut korolliset saamiset 673 534 632
Yhteensä 14 051 13 674 14 172
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 580 536 551
Myyntisaamiset 1 049 1 096 951
Lyhytaikaiset saamiset 427 842 449
Rahavarat 203 339 439
Yhteensä 2 259 2 813 2 390
Yhteensä 16 310 16 487 16 562

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2 889 2 876 2 886
Muu oma pääoma 3 487 3 008 3 520
Yhteensä 6 376 5 884 6 406
Vähemmistöosuus 245 1 461 232
Pakolliset varaukset 210 99 207
Laskennallinen verovelka 1 862 1 798 1 843
Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen 4 235 3 536 4 840
Koroton 345 452 346
Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen 1 245 1 428 1 225
Koroton 1 792 1 829 1 463
Yhteensä 16 310 16 487 16 562

Oma pääoma/osake, euro 7,50 6,96 7,55
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 849 813 845 776 848 832

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03

Osakepääoma 1.1 6 406 5 897 5 897
Lunastetut optiot - - 22
Osingot -357 -262 -262
Muuntoerot 6 -21 -20
Tilikauden voitto 321 270 769
Yhteensä 6 376 5 884 6 406

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03

Liiketoiminnan kassavirta 458 344 1 577
Käyttöomaisuuslisäys -108 -83 -550
Ostetut osakkeet - -29 -570
Käyttöomaisuuden myyntitulot 14 63 142
Myydyt osakkeet 1 933 1 227
Muiden sijoitusten muutos -51 1 -67
Kassavirta ennen rahoitusta 314 1 229 1 759
Lainojen nettomuutos -549 -1 480 -399
Osingonjako - - -264
Muut rahoituserät * -2 -1 -1 245
Rahoituksen kassavirta -551 -1 481 -1 908
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -237 -252 -149

* Vuonna 2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen
osakkeiden takaisinmaksun 1 200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
31.3.04 31.3.03 31.12.03 Edellis.
12 kk
Sijoitettu pääoma, MEUR 12 101 12 309 12 704
Korollinen nettovelka, MEUR 5 276 4 624 5 626
Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, MEUR 108 112 1 136 1 132
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,6 15,6 11,4 12,9
Oman pääoman tuotto, % 20,4 16,5 12,3 12,5
Korkokate 7,6 7,1 5,8 6,0
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 46,5 43,6 26,1
Velkaantumisaste, % 80 63 85
Omavaraisuusaste, % 41 45 40
Henkilöstö keskimäärin 13 023 12 733 13 343

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
* Vuonna 2003 mukana Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksun vaikutus

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 890 1 204 3 394 3 080
Sähkönsiirto 206 199 688 695
Markets 515 687 2 024 1 852
Öljynjalostus ja markkinointi 1 682 2 075 7 192 6 799
Muu toiminta 18 20 84 82
Liiketoimintojen välinen myynti -487 -592 -1 990 -1 885
Yhteensä 2 823 3 593 11 392 10 622
*) Sisäinen myynti vähennetty

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 335 291 776 820
Sähkönsiirto 87 81 247 253
Markets 12 -5 47 64
Öljynjalostus ja markkinointi 140 125 396 411
Muu toiminta -12 -17 -46 -41
Yhteensä 562 475 1 420 1 507

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 23 -1 1 25
Sähkönsiirto - 1 20 19
Markets - - - -
Öljynjalostus ja markkinointi 10 2 15 23
Muu toiminta - 2 24 22
Yhteensä 33 4 60 89

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 56 58 231 229
Sähkönsiirto 33 37 143 139
Markets 4 4 16 16
Öljynjalostus ja markkinointi 27 30 131 128
Muu toiminta 1 4 17 14
Yhteensä 121 133 538 526

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR I/04 I/03 2003 Edellis.
12 kk
Sähkö, lämpö ja kaasu 38 53 545 530
Sähkönsiirto 14 23 339 330
Markets 2 - 28 30
Öljynjalostus ja markkinointi 50 32 202 220
Muu toiminta 4 4 22 22
Yhteensä 108 112 1 136 1 132

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.03

Sähkö, lämpö ja kaasu 8 569 8 699 8 850
Sähkönsiirto 3 095 3 179 3 129
Markets 166 76 35
Öljynjalostus ja markkinointi 1 478 1 527 1 402
Muu toiminta 121 126 95
Yhteensä 13 429 13 607 13 511

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2)
% 31.3.04 31.3.04*)31.3.03 31.3.03*)

Sähkö, lämpö ja kaasu 15,4 14,3 13,3 13,4
Sähkönsiirto 11,2 11,2 10,2 10,0
Markets 47,8 47,8 -30,4 -30,4
Öljynjalostus ja markkinointi 38,9 36,1 32,9 32,4

% 31.12.03 31.12.03*)Ed.12 kk Ed.12 kk*)

Sähkö, lämpö ja kaasu 8,9 8,9 9,5 9,2
Sähkönsiirto 7,9 7,2 8,1 7,5
Markets 61,6 61,1 65,0 64,6
Öljynjalostus ja markkinointi 27,0 26,0 28,2 26,6

2) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta

KONSERNIN VASTUUT
MEUR 31.3.04 31.3.03 31.12.02
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 161 492 149
Kiinteistökiinnitykset 91 235 91
Yrityskiinnitykset - 7 -
Muut kiinnitykset - 26 -
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 55 55 55
Pantit, yrityskiinnitykset
ja muut vastuusitoumukset - 2 -
Takaisinostovastuut 8 9 8
Muut vastuusitoumukset 101 94 101
Yhteensä 416 920 404
Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 12 9 12
Takaukset 478 721 562
Muut vastuusitoumukset 182 184 182
Yhteensä 672 914 756
Muiden puolesta
Takaukset 16 5 15
Muut vastuusitoumukset 6 9 7
Yhteensä 22 14 22
Yhteensä 1 110 1 848 1 182
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 75 62 75
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 103 133 103
Yhteensä 178 195 178

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu 570 516 570
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560 -506 -560
Velkana taseessa 3) 10 10 10

3) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat

Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus,
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.

Johdannaissopimukset 31.3.04 31.3.03
Korko- ja valuuttajohdannaiset
Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout-
etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
arvo arvo
MEUR
Korkotermiinit 324 - - 1 863 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 4 178 -104 -66 6 836 -18 40
Valuuttatermiinit 4) 7 946 86 7 5 440 50 39
Valuutanvaihtosopimukset 339 8 3 2 325 243 62
Ostetut valuuttaoptiot 425 -5 -5 100 8 8
Asetetut valuuttaoptiot 425 -4 -4 46 1 1

31.12.03
MEUR
Korkotermiinit 330 - -
Koronvaihtosopimukset 4 253 -97 -69
Valuuttatermiinit 4) 8 396 129 49
Valuutanvaihtosopimukset 333 -3 1
Ostetut valuuttaoptiot - - -
Asetetut valuuttaoptiot - - -

Raakaöljy ja öljytuotteet 31.3.04 31.3.03

Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

1000 bbl MEUR MEUR 1000 bbl MEUR MEUR

Myyntisopimukset 30 596 1 1 17 800 1 1
Ostosopimukset 33 712 9 9 14 868 -1 -1
Ostetut optiot 3 650 - - 1 100 - -
Asetetut optiot 2 598 - - 850 1 1

31.12.2003
1000 bb MEUR MEUR
Myyntisopimukset 22 304 -11 -11
Ostosopimukset 37 239 14 14
Ostetut optiot 150 - -
Asetetut optiot 600 - -

31.3.04 31.3.03
Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR

Myyntisopimukset 66 -198 -92 82 -277 -205
Ostosopimukset 42 194 86 68 239 168
Ostetut optiot - - - 2 - 1
Asetetut optiot - - - 4 - -1

31.12.03
TWh MEUR MEUR

Myyntisopimukset 58 -100 -65
Ostosopimukset 50 136 101
Ostetut optiot - - -
Asetetut optiot - - -

31.3.2004 31.3.2003
Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta


Mill.th MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR

Myyntisopimukset - - - 3 590 7 7
Ostosopimukset - - - 3 271 -3 -3
Ostetut optiot - - - 1 378 -7 -7
Asetetut optiot - - - 1 202 5 5

31.12.03

Mill.th MEUR MEUR
Myyntisopimukset 8 - -
Ostosopimukset 8 - -
Ostetut optiot - - -
Asetetut optiot - - -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset.
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko-
ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03
Sähkö, lämpö ja kaasu 890 852 622 716 1 204
Sähkönsiirto 206 186 143 160 199
Markets 515 525 406 406 687
Öljynjalostus ja
markkinointi 1 682 1 757 1 717 1 643 2 075
Muu toiminta 18 23 22 19 20
Liiketoimintojen välinen
myynti -487 -506 -383 -509 -592
Yhteensä 2 823 2 837 2 527 2 435 3 593

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR I/04 IV/03 III/03 II/03 I/03
Sähkö, lämpö ja kaasu 335 273 76 136 291
Sähkönsiirto 87 58 47 61 81
Markets 12 22 15 15 -5
Öljynjalostus ja
markkinointi 140 78 118 75 125
Muu toiminta -12 -11 -16 -2 -17
Liiketoimintojen välinen
myynti - - -1 1 -
Yhteensä 562 420 239 286 475