Ruotsi korottaa vesivoiman kiinteistöveroa merkittävästi — Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun valikoivasta verotuksesta

LEHDISTÖTIEDOTE 27.6.2013

Ruotsin valtio suunnittelee korottavansa vesivoiman kiinteistöveroa vuoden 2013
alusta. Vero perustuu vesivoiman tuotantovolyymeihin ja ennakkotietojen mukaan
nostaa vesivoimalla tuotetun sähkön veron osuuden 25-30 prosenttiin
markkinahinnasta. Korotuksen arvioitu vaikutus Fortumin kuluihin vuositasolla
on noin 40 miljoonaa euroa.

Vero on valikoiva, koska se kohdistuu vain tiettyyn hiilidioksidipäästöttömään
sähkön tuotantomuotoon. Fortumin mielestä se on siten myös epäsuoraa
valtiontukea fossiilisiin polttoaineisiin perustuvalle tuotannolle ja
ristiriidassa maan hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden
kanssa.

"Energiaverotuksen tulisi edistää EU:n ja jäsenmaiden hallitusten asettamia
energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita ja sen tulisi johdonmukaisesti
noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Suomessa vastaavanlainen valikoiva
energiavero on suunniteltu windfall-vero, joka kohdistuisi kotimaiseen
hiilidioksidipäästöttömään vesi- ja ydinvoimaan ", sanoo Fortumin verojohtaja
Reijo Salo.

"Energiaverotuksen tulisi myös olla yhteneväinen energiaverodirektiivin kanssa,
minkä mukaan sähkön verotuksen tulisi kohdistua kulutukseen eikä tuotantoon.
Lisäksi energiaverotuksen tulisi olla läpinäkyvää, että kuluttajat tietävät
miten energiaa verotetaan. Ruotsissa tilanne ei nyt ole tämä", hän jatkaa.

Fortum on jättänyt Euroopan komissiolle kantelun sen selvittämiseksi,
voidaanko vesivoiman korkeampi kiinteistövero periä nykyisellä tavalla sähkön
tuotantoon perustuen ottaen huomioon EU:n säännöt valmisteverosta. Kantelussa
pyydetään komissiolta kantaa myös sitä koskien, tuleeko vain tiettyihin
sähköntuotantomuotoihin kohdistuvia veroja pitää epäsuorina valtiontukina
muille tuotantomuodoille. Fortumin saaman ilmoituksen mukaan Euroopan komissio
on päättänyt tutkia asian ja pyytää Ruotsin viranomaisilta lisätietoja asiaa
koskien.

Fortum maksaa Ruotsiin enemmän veroja kuin mihinkään muuhun toimintamaahansa.
Yhtiö on myös investoinut vuosittain merkittävästi vesivoimansa kehittämiseen
maassa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443
Esa Hyvärinen, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 040 82 62646

Taustatietoja toimituksille:
Suunnitellun kiinteistöveronkorotuksen mukaan vesivoiman verotus kasvaa 4
miljardista kruunusta 6 miljardiin kruunuun. Vesivoimalla tuotetun sähkön
veroaste asettuu noin 10 euroon megawattitunnilta (9 äyriin kilowattitunnilta)
ja on siten 25-30 prosenttia nykyisestä sähkön markkinahinnasta (systeemihinta
26.6.2013 Nord Pool Spot -sähköpörssissä oli 30,69 euroa megawattitunnilta).

Fortum on kannellut Euroopan komissiolle, että Ruotsin vesivoiman
kiinteistövero saattaa olla ristiriidassa yleisestä valmisteverosäännöistä
annetun direktiivin 2008/118/EC sekä yhteisön valtiontukilainsäädännön kanssa.

Fortum maksoi vuonna 2012 veroja Ruotsissa yhteensä 347 miljoonaa euroa (2011:
410), joista 93 miljoonaa euroa tuloveroja (2011: 154), 140 miljoonaa euroa
tuotantoveroja (2011: 142) ja 114 miljoonaa euroa (2011: 332) muita veroja.
Lisää tietoa Fortumin veroista kestävän kehityksen raportissa:
http://vuosiraportointi2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/liiketoimintamme/arvoa-sidosryhmille/verot/.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi