Verotuksen oikaisulautakunta hyväksyi Fortumin valituksen vuoden 2007 lisäveroista

LEHDISTÖTIEDOTE 2.9.2014

Konserniverokeskuksen oikaisulautakunta on 21.8.2014 yksimielisesti hyväksynyt
Fortum Oyj:n oikaisupyynnön, joka koski verottajan joulukuussa 2013 vuodelta
2007 määräämiä jälkiveroja. Konserniverokeskus määräsi jälkiverot Fortumin
belgialaiseen tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostuneen tulon perusteella. Tuloa on
jo paikallisen verolainsäädännön mukaan verotettu Belgiassa. Kansainvälisten
verotusperiaatteiden mukaisesti verot maksetaan siihen maahan, jossa tulot
muodostuvat, eikä samaa tuloa voi verottaa useampaan kertaan.
Veronkorotuksineen ja korkoineen jälkiverot olivat yhteensä 136,4 miljoonaa
euroa.

"Oikaisulautakunnan päätös oli meille luonnollisesti hyvin odotettu ja
tervetullut. Toivon, että se ennakoi verottajan tulkintaa myös tulevaisuudessa.
Toimintaympäristön ja sen osana verotuksen ennakoitavuus on
pääomaintensiivisille yhtiöille, kuten Fortumille, ensiarvoisen tärkeää", sanoo
Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Oikaisulautakunnan päätös noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden
vuosikirjapäätöksessään kesäkuussa 2014 omaksumaa linjaa, jonka mukaan
siirtohinnoittelusäännösten nojalla ei voida muuttaa liiketoiminnan
verotuksellista luonnetta toiseksi, vaan ainoastaan puuttua tavaran tai
palvelun hinnoitteluun. Veroviranomaisten alkuperäisen kannan mukaan Fortumin
belgialaiseen tytäryhtiöönsä tekemä osakepääomasijoitus olisi voitu
siirtohinnoittelusäännösten nojalla uudelleen luonnehtia belgialaiselle
yhtiölle annetuiksi käyttövaroiksi tai lainaksi.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on asiassa valitusoikeus. Fortumilla on
meneillään verotarkastus Suomessa myös vuosien 2008–2011 osalta.
Konserniverokeskus ei ole ilmoittanut tämän tarkastuksen jatkosta muuttuneessa
tilanteessa.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Fortum ja verotus
Fortumin periaatteena on maksaa tuotantonsa, työllistämisensä, omaisuutensa
sekä liiketoiminnan tuottojensa verot aina kyseiseen toimintamaahan paikallisia
säännöksiä noudattaen. Yhtiö on suuri veronmaksaja Suomessa ja Ruotsissa, mutta
maksaa useita erilaisia veroja myös muissa toimintamaissaan. Vuonna 2013 Fortum
maksoi yhtä tuloveroeuroa kohden 1,69 euroa muita veroja ja sen
kokonaisverokanta oli 33,8 %.

 

Lisää Fortumin verojalanjäljestä


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi