Bolagstämma

Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2017

Tid och plats

Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 april 2017 klockan 14.00 (finsk tid) i Finlandiasalen i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen dörr M4 och från Karamzinsgatan dörr K4. Emottagandet av de aktieägare som anmält sig till stämman inleds klockan 12.30. Kaffeservering ordnas för deltagarna innan stämman.
 
Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 2 februari 2017 göras.
 
 

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 23 mars 2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning, som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
 
Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarföreteckning och som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla detta till bolaget senast den 30 mars 2017 klockan 16.00 (finsk tid) vid vilken tidpunkt anmälan skall vara bolaget tillhanda.
 
Anmälan till bolagsstämman kan från och med den 2 februari 2017 göras:
b)  per telefon på numret +358 10 452 9460 (vardagar kl. 8.00 - 18.00); eller
c)  per brev till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 1, 00048 FORTUM, Finland.
 
I samband med anmälan bör aktieägarens namn, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde uppges. Om anmälan sker via webbtjänsten måste aktieägaren uppge de identifikationsuppgifter som tjänsten kräver.
 
Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.
 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att den 23 mars 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 30 mars 2017 klockan 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman.
 
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i den tillfälliga aktieägarförteckningen senast vid ovannämnda tidpunkt.
 

Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.
 
Fullmakter bör sändas i original till Fortum Abp, Juridiska ärenden/bolagsstämma, PB 1, 00048 FORTUM, Finland innan anmälningstiden går ut.
 

Trafikförbindelser till Finlandiahuset

Det är möjligt att komma till Finlandiahuset med spårvagn (linjerna 4,7 och 10; Finlands nationalmuseums hållplats) samt med de busslinjer som går längs Mannerheimvägen.
Aktieägare som anländer med egen bil har möjlighet att på egen bekostnad använda de parkeringsplatser som finns i Tölövikens avgiftsbelagda parkeringshall, Q-Park Finlandia, från vilken det finns en underjordisk gångförbindelse till Finlandiahuset.
 

Den kompletta kallelsen till bolagsstämman, föredragningslistan, styrelses förslag samt de andra bolagsstämmohandlingarna finns nedan och i  

 

17.2.2017