Riskit ja herkkyystarkastelut

Rahoitusriskien hallinta

Forumin riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet sisältäen hallinnoinnin, organisaation ja prosessit sekä strategisten, operatiivisten ja rahoitus- ja markkinariskien kuvaukset on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.  

1. Markkinariskit

Fortum altistuu hyödykkeiden hintaheilahteluille ja saatavuusriskille koskien sekä tuotannossa käytettäviä että myyntituotteisiin liittyviä hyödykkeitä. Suurimmat positiot kohdistuvat sähkön hintaan, päästöjen hintaan sekä polttoaineiden hintaan ja saatavuuteen. Fortum suojaa hyödykemarkkinariskejään vuosittain hyväksyttävien suojausohjeiden, -strategioiden ja -mandaattien mukaisesti. 
 

2. Sähkön hintariskit

Kilpailluilla markkinoilla, kuten Pohjoismaissa, hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan tasapainona. Lyhyen aikavälin sähkön hintaan vaikuttavat tekijät Pohjoismaisilla markkinoilla ovat vesitilanne, lämpötila, CO2-päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinta, taloudellinen kehitys sekä sähkön tuonnin ja viennin tasapaino.
 
Sähkön hintariskiä suojataan sähköjohdannaissopimuksilla, joista suurin osa tehdään pohjoismaisessa Nasdaq Commodities -sähkö-pörssissä. Suojausstrategioita arvioidaan jatkuvasti niin sähkön, kuin muidenkin hyödykehintojen, vesitilanteen ja muiden oleellisten parametrien muuttuessa. Venäjällä sähkön hinta ja kapasiteetin myynti ovat pääasialliset markkinariskin muodot. Sähkön hintakorrelaatio kaasun hinnan kanssa on korkea ja hintasuojaukset tehdään pääasiassa bilateraalisilla sopimuksilla. Intiassa aurinkovoimantuotannon hinta on kiinnitetty pitkäksi aikaa kiinteähintaisilla sähkönostosopimuksilla.
 

3. Päästöihin ja muihin ympäristöhyödykkeisiin liittyvät riskit

Euroopan Unioni on perustanut päästökauppajärjestelmän vähentääkseen CO2-päästöjä. Tämän päästökauppajärjestelmän lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa on muita järjestelmiä ympäristöhyödykkeille. Osa Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta on näiden järjestelmien vaatimusten piirissä. Venäjällä ei tällä hetkellä ole käytössä mitään järjestelmää päästöille tai muille ympäristöhyödykkeille.
 
Pääasiallinen CO2-päästöoikeuksien ja muiden ympäristöhyödykkeiden hintaan vaikuttava tekijä on kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Fortum suojaa päästöjen hinta- ja volyymipositiota käyttäen CO2-futuureja ja ympäristösertifikaatteja.
 

4. Polttoaineen hinta- ja volyymiriskit

Lämn- ja sähköntuotannossa käytetään polttoaineita, jotka ostetaan kansainvälisiltä tai paikallisilta markkinoilta. Fortumin pääpolttoaineet ovat maakaasu, uraani, hiili, erilaiset biomassapohjaiset polttoaineet ja jäte. Pääriskitekijä polttoaineilla, joilla käydään kauppaa kansainvälisillä markkinoilla, kuten hiili ja maakaasu, on hinnan epävarmuus. Hintoihin vaikuttaa laajasti kysynnän ja tarjonnan epätasapaino, jonka voivat aiheuttaa esimerkiksi kysynnän kasvu kehittyvissä maissa, luonnonkatastrofit tai toimitusrajoitteet maissa, joissa on poliittista tai sosiaalista levottomuutta. Paikallisilta markkinoilta ostettavissa polttoaineissa, kuten biopolttoaineissa, vaaditun laadun omaavan polttoaineen saatavuudesta johtuva volyymiriski on merkittävämpi, koska toimittajia saattaa olla rajoitettu määrä. Sanktioista ja taloudellisesta kehityksestä johtuen Venäjältä tuotaviin polttoaineisiin liittyvä riski on kasvanut.
 
Pohjoismaisilla markkinoilla Fortumin polttoaineiden hintariski on osaksi rajoitettu, koska Fortumin joustava tuotantokapasiteetti mahdollistaa tuotannon polttoaineen vaihtamisen markkinatilanteen mukaan. Joissakin tapauksissa polttoaineen hintariski voidaan myös siirtää asiakkaalle. Loppuosa polttoaineen hintariskistä hallitaan kiinteähintaisilla ostosopimuksilla tai johdannaissopimuksilla. Pääpolttoaine Venäjän lämn- ja sähköntuotannolle on maakaasu. Maakaasun hinta on osaksi säännelty ja siksi hintariski on rajoitettu.
 

5. Likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskit

Sähkö- ja lämpöliiketoiminta on pääomaintensiivistä ja Fortumilla on säännöllisesti tarve järjestää rahoitusta. Fortumilla on hajautettu lainasalkku, joka kattaa eri maturiteetteja, eri velkapapereita sekä eri maantieteellisiä markkinoita. Fortum hallitsee likviditeetti- ja jälleenrahoitusriske käteisvarojen ja keskeisten yhteistpankkien kanssa tehtyjen sitovien valmiusluottosopimusten yhdistelmällä.
 
Sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnin seurauksena Fortumilla on iso kassa. Tähän liittyvää luottoriskiä hallitaan hajautetuilla talletuksilla korkean luottoluokituksen omaavien rahoituslaitosten talletuksiin ja yritysten liikkeelle laskemiin sijoitustodistuksiin.
 

6. Valuutta- ja korkoriskit

Fortumin velkasalkku koostuu eripituisista kiinteä- ja vaihtuvakorkoisista veloista ja johdannaisista. Fortum hallinnoi velkasalkun duraatiota tekemällä erilaisia rahoitussopimuksia sekä korkojohdannaissopimuksia, kuten koronvaihtosopimuksia.
 
Fortumin valuuttariskit jaetaan transaktioriskeihin (valuuttariskit, jotka liittyvät sellaisiin kassavirtoihin ja tase- eriin, joiden tuottoon tai kassavirtaan valuuttakurssin muutos vaikuttaa) sekä translaatioriskeihin (valuuttariski, joka syntyy, kun ulkomaisten tytäryhtiöiden tulos- ja tase-eriä konsolidoidaan konsernitasolla). Transaktioriskin osalta pääperiaate on, että kaikki merkittävät erät suojataan. Translaatioriskiä ei suojata, tai sitä suojataan selektiivisesti. Päätranslaatioriskipositiot ovat EUR/RUB ja EUR/SEK. Kun nämä valuutat ovat heikkoja, sillä on vaikutus Fortumin tulokseen ja omaan pääomaan, kun tulokset ja nettovarat muunnetaan euroiksi.
 

7. Vastapuoliriskit

Fortumille aiheutuu vastapuoliin liittyviä riske ulkoisen osapuolen, kuten asiakkaan, toimittajan, yhteistyökumppanin, rahoituslaitoksen tai kaupankäynnin osapuolen kanssa solmituista sopimuksista.
 
Vastapuoliriskit, jotka muodostuvat kaupankäynnin kohteena olevista johdannaissopimuksista, voivat heilahdella paljon. Suurimmaksi osaksi johdannaiskauppojen vastapuolena on pörssi, mutta sopimuksia on solmittu myös suoraan ulkoisten vastapuolien kanssa. Tällaiset sopimukset solmitaan vain rahoitus- tai hyödykemarkkinoilla aktiivisesti toimivien luotettavien vastapuolien kanssa.
 
Rahoitustarpeiden ja likviditeetin hallinnan vuoksi Fortumilla on vastapuoliriskiä useissa pankeissa ja rahoituslaitoksissa. Tähän sisältyy myös vastapuoliriski, joka koskee Venäjän rahoituslaitoksia, joihin Fortum tekee talletuksia sekä pankkeja, jotka antavat takauksia toimittajien ja sopimuskumppaneiden puolesta. Venäjällä talletukset on keskitetty kaikista luotettavimpiin valtion omistamiin ja valvomiin pankkeihin. Pankki- ja rahoituslaitosten limiittejä seurataan niin, että positioita voidaan muuttaa, jos luottoluokitukset tai taloudellinen tilanne muuttuvat. Fortum seuraa Venäjän pakotteiden kehittymistä tarkasti.
 
Fortumin vastapuolet ovat jakautuneet laajasti eri maantieteellisillä alueilla sijaitseviin erilaisiin teollisiin vastapuoliin, pienyrityksiin ja kuluttaja-asiakkaisiin. Pohjoismaat, Puola ja Venäjä muodostavat pääosan vastapuoliriskipositiosta, mutta Venäjällä riski sähkö- ja lämpöasiakkaiden maksuvaikeuksista on suurempi kuin Pohjoismaissa.
 
Fortum hallinnoi vastapuoliriske niiden tunnistamiseen, arviointiin ja valvontaan suunniteltujen vakiintuneiden prosessien avulla. Vastapuolen luottokelpoisuus tarkistetaan ennen sopimussuhteeseen ryhtymistä ja limiitit määritetään kaikille suurimmille vastapuolille. Luottokelpoisuutta valvotaan käyttämällä sekä sisäisiä että ulkoisia lähteitä ja riskiä pienentäviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Vakuudet, maksuehdot, sopimusten voimassaoloajat sekä netotussopimusten solmiminen ovat keinoja pienentää luottoriskejä. 
 

8. Suojaus

Joulukuun 2016 lopussa noin 60 % Generation-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu 30 euroon/MWh vuodeksi 2017. Vastaavat luvut vuodelle 2018 olivat noin 35 % 26 euroon/MWh.

Raportoidut suojausasteet voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimenpiteiden mukaan. Suojaukset tehdään pääasiassa johdannaissopimuksilla, suurimmaksi osaksi Nasdaq Commoditiesin termiineillä.

23.2.2017