Palkitseminen

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 edellyttää, että Fortum julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. Lisäksi valtio-omistajaa edustava talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi elokuussa 2012 päivitetyn kannanoton yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ja eläkeeduista valtion omistamissa yhtiöissä. Fortumin palkitsemisperiaatteet noudattavat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä suosituksia, jotka koskevat yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemista ja eläke-etuja valtion omistamissa yhtiöissä.

Palkitsemista määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos ja ulkoiset markkinatiedot palkitsemisesta, erityisesti vastaavissa yrityksissä ja vastaavissa tehtävissä.

Palkitsemisen hallinnointi

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja yleiset palkitsemis- ja etuisuuskäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta osallistuvat palkitsemisen valmisteluun ja päätöksentekoon.
 

Palkitsemisperiaatteet

Fortum pyrkii tavoiteorientoituneeseen kulttuuriin, jossa jokainen työntekijä ymmärtää:
  • yrityksen strategian ja tulostavoitteet,
  • miten yksilöt voivat vaikuttaa tuloksiin,
  • liiketoiminnan tuloksen ja palkitsemisen välisen yhteyden sekä
  • kestävän kehityksen tärkeyden liiketoiminnassa. 
Palkitsemisperiaatteet on suunniteltu kannustamaan Fortumin arvojen mukaiseen tulokselliseen toimintaan ja antamaan siitä tunnustusta.
 

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, Fortumin varsinainen yhtiökokous, Fortumin hallitus ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
osallistuvat keskusteluihin ja päätöksentekoon Fortumin palkitsemisesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee  yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista. Varsinainen yhtiökokous tekee päätöksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta.
 
Hallitus päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusten perusteella palkitsemisperiaatteista ja ylimmän johdon (toimitusjohtajan
ja Fortumin johtoryhmän muiden  jäsenten) palkitsemisesta. Hallitus päättää myös kaikista koko yhtiön ylimmän johdon ja muun avainhenkilöstön kannustinjärjestelmistä.
 

17.2.2017