Fortum: Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

FORTUM OYJ
OSAVUOSIKATSAUS
24.4.2008 09:00 EET


Tärkeä strateginen askel Venäjällä - Fortum osti TGC-10:n
Selkeä parannus toiminnallisessa tuloksessa

- Vertailukelpoinen liikevoitto 581 (512) miljoonaa euroa, +13 %.
- Osakekohtainen tulos 0,51 (0,59) euroa, -14 %. Vuoden 2007 ensimmäisen
neljänneksen osakekohtaiseen tulokseen sisältyi 0,20 euron kertaluonteinen
voitto.
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 542 (497) miljoonaa euroa.
- Fortum toteutti strategiaansa - TGC-10:n hankinta Venäjällä.


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                    |   I/08  |    I/07  |     2007 |  Edelliset |
|                                 |         |          |          |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa        |   1 440 |    1 340 |    4 479 |      4 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa        |     609 |      490 |    1 847 |      1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto,  |     581 |      512 |    1 564 |      1 633 |
| milj. euroa                     |         |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa |     598 |      661 |    1 934 |      1 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa              |    0,51 |     0,59 |     1,74 |       1,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta,      |     542 |      497 |    1 670 |      1 715 |
| milj. euroa                     |         |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa         |    9,53 |     8,22 |     9,43 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka (kauden   |   5 228 |    3 932 |    4 466 |            |
| lopussa), milj. euroa           |         |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä            | 887 085 |  890 263 |  889 997 |    889 485 |
| keskimäärin, tuhatta            |         |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                |      2007 |  Edelliset |    2007* |  Edelliset |
|                             |           |      12 kk |          |     12 kk* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto,  |      16,5 |       14,4 |     14,0 |       13,1 |
| %                           |           |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %      |      19,1 |       18,0 |     15,8 |       16,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA           |       1,9 |        2,2 |      2,2 |        2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
* REC:n ja Lenenergon voitot oikaistu

Fortumin liikevoitto parani huomattavasti edellisvuotisesta pääasiassa
Sähköntuotanto-segmentin tulosparannuksen ansiosta. Tulosparannukseen
vaikuttivat Fortumin onnistuneet suojaukset, Nord Poolin keskimääräisten
spot-hintojen nousu ja suurempi ydinvoimatuotanto.

Fortumin voitto ennen veroja ja osakekohtainen tulos laskivat edellisvuotisista.
Tämä johtui viime vuonna Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulokseen kirjatusta
180 miljoonan euron kertaluonteisesta voitosta, joka syntyi Hafslund ASA:n
omistamien Renewable Energy Corporationin (REC) osakkeiden myynnistä.
Myyntivoiton vaikutus Fortumin osakekohtaiseen tulokseen viime vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä oli 0,20 euroa.

Sähkömarkkinatilanne oli haastava vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Sää
Pohjoismaissa oli hyvin leuto ja sademäärät jopa runsaammat kuin vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä alensi sähkön ja lämmön kysyntää ja johti
alhaisempiin myyntimääriin Lämpö- ja Sähkönsiirto-segmenteissä.

Lämpimästä säästä huolimatta spot-hinta Nord Poolissa oli viimevuotista
korkeampi pääasiassa hiilidioksidipäästöoikeuksien ja hiilen korkeampien
hintojen vuoksi. Runsaat sateet ja leudot talvilämpötilat kuitenkin johtivat
hintojen laskuun jakson loppua kohti.

Fortumin liiketoiminnan kassavirta kasvoi 542 (497) miljoonaan euroon.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä Fortum osti enemmistön venäläisestä
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Neljänneksen lopussa Fortumin
omistusosuus TGC-10:stä oli 76,49 %. Tästä osuudesta 29,07 prosenttiyksikköä
ostettiin United Energy Systems of Russialta (RAO UES) noin 0,8 miljardilla
eurolla ja 47,42 prosenttiyksikköä osakeannissa noin 1,3 miljardilla eurolla.
Tämä pääoman korotus jää yhtiön käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön
investointiohjelmaa, jonka arvioidaan olevan 2,2 miljardia euroa. Lisäksi Fortum
tekee pakollisen ostotarjouksen jäljellä olevan 23,51 % osuuden ostamisesta
vähemmistöosakkailta. Pakollisen ostotarjouksen kokonaisarvo on arviolta 0,6
miljardia euroa. Jos Fortum saavuttaa TGC-10:ssä 100 % omistusosuuden, kaupan
kokonaisarvoksi tulee noin 2,7 miljardia euroa.

Maalikuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan relevantti maantieteellinen markkina-alue on
vähintään Suomen ja Ruotsin laajuinen. Kilpailuviranomainen on valittanut
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli
ensimmäisellä neljänneksellä 44,6 (39,2) euroa eli 14 % korkeampi kuin
edellisenä vuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön keskimääräinen spot-hinta
Nord Poolissa oli 38,0 (26,7) euroa megawattitunnilta eli noin 42 % korkeampi
kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna.


Muutoksia raportointisegmenteissä

TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia raportointirakenteeseensa.

Uusi Venäjä-segmentti sisältää:
- TGC-10, joka yhdistellään konsernitaseeseen. TGC-10:n tuloslaskelma
yhdistellään vuoden 2008 toisen neljänneksen alusta lähtien.
- Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä.
- Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka on
siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut.
- Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden myynnistä
vuonna 2007, joka on siirretty Sähkönsiirto-segmentistä.
- Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä
vuonna 2007, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä.

Osuus osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n voitosta raportoidaan nyt segmentissä Muut
mukaan lukien vuonna 2007 kirjattu RECin myyntivoitto (180 miljoonaa euroa).
Hafslund sisältyi Fortumin raportoinnissa aikaisemmin
Sähköntuotanto-segmenttiin.


Taloudelliset tulokset

Tammi-maaliskuu

Konsernin liikevaihto oli 1 440 (1 340) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 609 (490) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 581 (512) miljoonaan euroon. Sähköntuotanto-, Sähkönsiirto-
ja Markets-segmenttien tulokset paranivat edellisvuotisesta, kun taas
Lämpö-segmentin tulos heikkeni.


Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |      717 |      641 |    2 350 |       2 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |      493 |      479 |    1 356 |       1 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |      232 |      225 |      769 |         776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |      519 |      519 |    1 683 |       1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |        - |        - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |       20 |       19 |       81 |          82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                  |     -541 |     -543 |   -1 760 |      -1 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |    1 440 |    1 340 |    4 479 |       4 579 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |      395 |      330 |    1 095 |       1 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |      121 |      137 |      290 |         274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |       87 |       78 |      231 |         240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |      -10 |      -14 |       -1 |           3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |        - |        - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |      -12 |      -19 |      -51 |         -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      581 |      512 |    1 564 |       1 633 |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |      431 |      300 |    1 115 |       1 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |      130 |      142 |      294 |         282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |       86 |       79 |      233 |         240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |      -20 |      -12 |       12 |           4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |        - |        - |      244 |         244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |      -18 |      -19 |      -51 |         -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      609 |      490 |    1 847 |       1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tulos ennen veroja oli 598 (661) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 45 (31) miljoonaan euroon. Tärkeimmät
syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimäärin korkeampi velkataso ja
korkeampi lyhyiden korkojen taso sekä alhaisempi -2 (2) miljoonan euron käyvän
arvon muutos johdannaisissa.

Hafslund ilmoittaa omistamiensa REC:in osakkeiden käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassa, kun taas Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos
perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden
lukumäärään. Vuoden 2008 maaliskuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 380
miljoonaa euroa (790 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa).

Vähemmistöosuus oli 24 (30) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 122 (109) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 20,4 (16,5) %. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen veroaste
aleni verottoman 180 miljoonan euron myyntivoiton vuoksi. Voitto syntyi
Hafslundin myymistä RECin osakkeista.

Kauden tulos oli 452 (522) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,51 euroa (0,59).

Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,4 % (16,5 % vuoden
2007 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 18,0 %
(19.1 % vuoden 2007 lopussa). Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto ja oikaistu
oman pääoman tuotto ilman Lenenergon ja REC:in voittoja olivat 13,1 % ja 16,4 %
edellisiltä 12 kuukaudelta (14,0 % ja 15,8 % vuoden 2007 lopussa).


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuoden 2008
ensimmäisellä neljänneksellä sähköä 114 (116) terawattituntia (TWh), mikä on 2 %
vähemmän kuin viime vuonna. Supistuminen johtui pääasiassa leudoista
talvilämpötiloista.

Vuoden 2008 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat 9 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat. Maaliskuun lopussa ne olivat 9 TWh pitkän ajan keskiarvoa
suuremmat ja 7 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2007.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli
38,0 (26,7) euroa megawattitunnilta eli 42 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla
2007. Korkeampi hinta johtui korkeammista hiilidioksidipäästöoikeuksien ja
hiilen hinnoista. Runsaat sateet ja leudot talvilämpötilat johtivat hintojen
laskuun jakson loppua kohti.

EU:n toinen päästökauppajakso 2008-2012 uusilla kansallisilla jakosuunnitelmilla
alkoi vuoden 2008 alussa. Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä
hiilidioksidipäästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 21,4 euroa
hiilidioksiditonnia kohti. Vuonna 2007 vastaava hiilidioksidipäästöoikeuksien
hinta oli 2,1 euroa hiilidioksiditonnia kohti.

Hiilen ja öljyn hinnat nousivat rajusti vuonna 2007. Vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä hiilen hinta pysyi korkeana ja öljyn hinta nousi edelleen.

Keskimääräinen spot-hinta Saksassa oli ensimmäisellä neljänneksellä 56,2 euroa
(29,7) megawattitunnilta eli huomattavasti korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä
johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 15,2
(15,2) TWh, josta 14,9 (14,9) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %)
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmöntuotanto vuoden 2008
ensimmäisen neljänneksen aikana oli 9,0 (9,8) TWh, josta 7,6 (8,4) TWh
tuotettiin Pohjoismaissa.

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä noin 90 % (89 %) Fortumin EU-maissa
tuottamasta sähköstä oli hiilidioksidivapaata.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja      |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| lämmöntuotanto, TWh           |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |     15,2 |     15,2 |     52,2 |        52,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto                |      9,0 |      9,8 |     26,1 |        25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto       |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| Pohjoismaissa lähteittäin,    |          |          |          |       12 kk |
| TWh                           |          |          |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                     |      6,3 |      6,4 |     20,0 |        19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                     |      6,9 |      6,5 |     24,9 |        25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                    |      1,7 |      2,0 |      6,2 |         5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |     14,9 |     14,9 |     51,1 |        51,1 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto       |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| Pohjoismaissa lähteittäin, %  |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                     |       42 |       43 |       39 |          39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                     |       46 |       44 |       49 |          49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                    |       12 |       13 |       12 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      100 |      100 |      100 |         100 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 17,1 (17,5) TWh, josta 16,8 (17,2) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi-maaliskuun 2008
sähkönkulutuksesta. Fortumin koko lämmönmyynti oli 9,7 (10,0) TWh, josta 7,2
(7,6) TWh myytiin Pohjoismaissa.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-*) ja    |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| lämmönmyynti, milj. euroa     |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti                  |      759 |      675 |    2 370 |       2 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti                  |      395 |      388 |    1 096 |       1 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti    |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| *) alueittain, TWh            |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |      8,4 |      8,4 |     27,6 |        27,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |      7,8 |      8,2 |     29,0 |        28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     |      0,9 |      0,9 |      3,1 |         3,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |     17,1 |     17,5 |     59,7 |        59,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti    |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
| alueittain, TWh               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |      3,4 |      3,5 |      9,2 |         9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |      3,7 |      4,0 |     11,1 |        10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**                   |      2,6 |      2,5 |      6,8 |         6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      9,7 |     10,0 |     27,1 |        26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -rivillä.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                     |   I/08  |   I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                                 |         |         |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                          |     717 |     641 |    2 350 |       2 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                  |     646 |     566 |    2 019 |       2 099 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                    |      71 |      75 |      331 |         327 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                     |     431 |     300 |    1 115 |       1 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto   |     395 |     330 |    1 095 |       1 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa) |   5 633 |   5 636 |    5 599 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %       |         |         |     19,2 |        21,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun       |         |         |     18,9 |        20,2 |
| pääoman tuotto, %               |         |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit              |      18 |      16 |      145 |         147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä               |   3 544 |   3 371 |    3 511 |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammi-maaliskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 13,2 (13,1) TWh.
Ruotsin ydinvoimaloiden käytettävyys parani hieman vuoden 2007
suunnittelemattomien seisokkien jälkeen. Tammi-maaliskuussa noin 97 % (96 %)
segmentin sähköntuotannosta oli hiilidioksiditonta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto Pohjoismaissa  |   I/08  |    I/07  |     2007 | Edelliset 12 |
| lähteittäin, TWh              |         |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                     |     6,3 |      6,4 |     20,0 |         19,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                     |     6,9 |      6,5 |     24,9 |         25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                    |     0.0 |      0,2 |      1,2 |          1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |    13,2 |     13,1 |     46,1 |         46,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto alueittain,    |   I/08  |    I/07  |     2007 | Edelliset 12 |
| TWh                           |         |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |     7,9 |      7,9 |     26,0 |         26,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |     5,3 |      5,2 |     20,1 |         20,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     |     0,4 |      0,3 |      1,1 |          1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |    13,6 |     13,4 |     47,2 |         47,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti Pohjoismaissa,  |    14,6 |     14,6 |     51,8 |         51,8 |
| TWh                           |         |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä          |     1,1 |      1,4 |      5,2 |          4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh                  |   I/08  |    I/07  |     2007 | Edelliset 12 |
|                               |         |          |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön tukkumyyntihinta       |    44,6 |     39,2 |     39,7 |         41,2 |
| Pohjoismaissa*                |         |          |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli
38,0 euroa megawattitunnilta, kun taas Fortumin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 44,6 euroa megawattitunnilta eli 14 %
korkeampi kuin vuosi sitten. Tämä johtui johdonmukaisesta suojausstrategiasta.
Fortumin sähköntuotannon myyntivolyymi oli 13,5 (13,2) TWh ensimmäisellä
neljänneksellä.

Ensimmäisellä neljänneksellä Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Tukkumyyntihinnan kasvu Pohjoismaissa ja ydinvoimaloiden parempi käytettävyys
vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti. Positiivista vaikutusta vähensi
verotuksen kiristyminen Ruotsissa.

Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit), noin 5 miljoonan tonnin
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint
Implementation, JI), jotka toteutetaan TGC-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012). TGC-1:n tuleviin
projekteihin sisältyy vesivoimaloiden uudistamisia, yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten laajennuksia ja uudistamisia sekä kaukolämpöverkon
energiatehokkuuden parantamista.
Ostosopimus perustuu Fortumin ja RAO UES:n väliseen aiesopimukseen vuodelta
2006. Sopimus on lajissaan Venäjän kaikkien aikojen suurin. Ostetut
päästövähennysyksiköt kattavat noin puolet Fortumin yhden vuoden
hiilidioksidipäästöistä. Niiden markkina-arvo on noin 70 miljoonaa euroa
laskettuna vastaavista, kehitysmaissa toteutetuista hankkeista saatavien
päästövähennysyksiköiden markkinahinnan perusteella (certified emission
reductions, CER).


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä lämmön- ja sähkönyhteistuotantolaitoksissaan (CHP) ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmentti sisältää liiketoimintayksiköt Värme, joka toimii Ruotsissa, sekä Heat,
joka toimii pääasiassa muilla markkinoilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                      |  I/08  |   I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                                  |        |         |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                           |    493 |     479 |    1 356 |       1 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                   |    386 |     377 |    1 053 |       1 062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                   |     77 |      75 |      202 |         204 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                     |     30 |      27 |      101 |         104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |    130 |     142 |      294 |         282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |    121 |     137 |      290 |         274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |  3 617 |   3 444 |    3 507 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %        |        |         |      9,3 |         8,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun        |        |         |      9,2 |         8,6 |
| pääoman tuotto, %                |        |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit               |    112 |      59 |      327 |         380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä                |  2 445 |   2 304 |    2 279 |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti oli ensimmäisellä neljänneksellä 9,2 (9,5) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Samana aikana CHP-laitosten sähkönmyynti
oli yhteensä 1,7 (1,7) TWh.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä oli 16 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tuloksen
pieneneminen johtui pääasiassa polttoaineen hintojen noususta,
hiilidioksidipäästökustannusten kasvusta sekä sähkön- ja lämmöntuotantomäärien
laskusta.

Suuret CHP-projektit etenivät Espoossa, Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.
CHP-voimalaitosten valmistelut jatkuvat Järvenpäässä sekä Ruotsin Värtanissa ja
Bristassa.


--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain, TWh  |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                        |      3,4 |      3,5 |      9,2 |         9,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                         |      3,7 |      4,0 |     11,1 |        10,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                     |      2,1 |      2,0 |      4,8 |         4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      9,2 |      9,5 |     25,1 |        24,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh             |    I/08  |    I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                               |          |          |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |      1,7 |      1,7 |      5,0 |         5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                   |    I/08  |   I/07  |     2007 | Edelliset 12 |
|                               |          |         |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                        |      232 |     225 |      769 |          776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot                |      199 |     192 |      648 |          655 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot                  |       23 |      24 |       81 |           80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                  |       10 |       9 |       40 |           41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |       86 |      79 |      233 |          240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto |       87 |      78 |      231 |          240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden        |    3 332 |   3 245 |    3 239 |              |
| lopussa)                      |          |         |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %     |          |         |      7,7 |          8,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun     |          |         |      7,6 |          8,0 |
| pääoman tuotto, %             |          |         |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit            |       61 |      36 |      237 |          262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä             |    1 175 |   1 039 |    1 063 |              |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 7,9 (8,0) TWh ja 5,0 (5,2) TWh. Lämmin sää vaikutti
siirtomääriin negatiivisesti viime vuoteen verrattuna.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 4,1 (4,3) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli ensimmäisellä
neljänneksellä 87 miljoonaa euroa eli 9 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin. Parannuksen suurin syy oli se, että talvimyrskyt rasittivat
voimakkaasti viime vuoden ensimmäistä neljännestä.

Ruotsissa automaattisesti luettavien mittarien asennukset Fortumin
jakelualueella jatkuvat. Maaliskuun loppuun mennessä noin 441 000 asiakkaalla
oli uusi mittari. Suurin osa asennustyöstä saadaan valmiiksi vuonna 2008.

Ruotsin hallitukselle on esitetty kaksi selvitystä, jotka voivat vaikuttaa
merkittävästi verkkoliiketoiminnan sääntelyyn. Toinen selvityksistä esittää
verkkoyhtiöiden tulojen perusteellista arviointia 1.1.2012 alkaen. Ehdotettu
regulaatio on hyvin samantyyppinen kuin Suomen regulaatio, jonka mukaan
reguloidun verkon arvo perustuu verkon jälleenhankinta-arvoon. Toinen, verkon
liittymisehtoja koskeva selvitys ehdottaa uusiutuviin energianlähteisiin
perustuvan sähköntuotannon tukemista.

Suomen Energiamarkkinavirasto julkisti huhtikuussa 2008 väliraporttinsa
suomalaisten verkkoyhtiöiden enimmäistuottorajoista vuosina 2005 ja 2006.
Sääntelyjaksoa 2005-2007 koskeva lopullinen päätös ilmoitetaan syksyllä 2008.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto jakeluverkoissa,  |   I/08  |    I/07 |     2007 | Edelliset 12 |
| TWh                            |         |         |          |           kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                         |     4,3 |     4,3 |     14,3 |         14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                          |     2,8 |     2,9 |      9,2 |          9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                          |     0,7 |     0,7 |      2,3 |          2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                           |     0,1 |     0,1 |      0,2 |          0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       |     7,9 |     8,0 |     26,0 |         25,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä  |        31.3.2008 |          31.12.2007 |
| alueittain, tuhansia                |                  |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                              |              873 |                 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                               |              599 |                 591 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                           |              123 |                 122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |            1 595 |               1 584 |
--------------------------------------------------------------------------------


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                       |  I/08  |   I/07  |    2007 |   Edelliset |
|                                   |        |         |         |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                            |    519 |     519 |   1 683 |       1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                    |    501 |     496 |   1 582 |       1 587 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                      |     18 |      23 |     101 |          96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                       |    -20 |     -12 |      12 |           4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto     |    -10 |     -14 |      -1 |           3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)   |    169 |     140 |     247 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %         |        |         |     6,9 |         1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun pääoman |        |         |    -0,6 |         1,2 |
| tuotto, %                         |        |         |         |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit                |      1 |       1 |       3 |           3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä                 |    814 |     942 |     935 |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 11,2 (11,9) TWh.
Myyntivolyymi supistui vuodentakaisesta pääasiassa siksi, että joitakin
pitkäaikaisia sopimuksia päättyi Suomessa ja lämmin sää vähensi kulutusta
kotitaloussegmentissä. Marketsin sähkön myyntimäärä euroissa oli hieman suurempi
kuin viime vuonna.

Marketsin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos parani
vuodentakaisesta, mutta oli edelleen selvästi negatiivinen. Markets hankkii
sähkönsä hankintastrategiansa mukaisesti tyypillisesti kuukausia etukäteen Nord
Poolin johdannaismarkkinoilta. Koska markkinatilanne erityisesti Suomessa oli
kireä, segmentti ei kyennyt täysin siirtämään hankintakustannustensa kasvua
vähittäismyyntihintoihin.

Markets nosti sähkön vähittäismyyntihintojaan Ruotsissa ja Suomessa helmikuun
alussa. Suomessa sähkölämmityksen hintaa nostettiin 10 % ja Ruotsissa
toistaiseksi voimassaolevien sopimusten myyntihintaa nostettiin 9 %.

Pohjoismaiden kireästä markkinatilanteesta huolimatta Markets on kyennyt
kasvattamaan asiakasmääräänsä. Asiakkaiden nettosiirtyminen oli Ruotsissa
positiivinen, mutta Suomessa asiakkaiden lukumäärä laski hieman.

Fortum on markkinajohtaja Pohjoismaiden markkinoilla ympäristömerkittyjen
sähkötuotteiden myynnissä, ja ympäristömerkityn Norppasähkön ja Bra Miljöval
-sähkön myynti kasvoi edelleen vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
Tammikuussa 2008 Fortum toi Suomen ja Ruotsin markkinoille kaksi uutta
ympäristömerkittyä tuotetta - ilman hiilidioksidipäästöjä tuotetun sähkön ja
kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön.


Venäjä

Segmentti sisältää sähkön ja lämmön tuotannon ja myynnin Venäjällä. Segmentti
sisältää pörssilistatun TGC-10-yhtiön ja Fortumin omistusosuuden TGC-1:ssä.


--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                      |  I/08  |   I/07  |     2007 |   Edelliset |
|                                  |        |         |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                           |      - |       - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti                   |      - |       - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti                   |      - |       - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                     |      - |       - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                      |      - |       - |      244 |         244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto    |      - |       - |        0 |           0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden lopussa)  |  2 264 |     302 |      456 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %        |        |         |     66,3 |        32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun        |        |         |      0,0 |         0,0 |
| pääoman tuotto, %                |        |         |          |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit               |  1 031 |       - |      245 |       1 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön määrä                |  7 187 |       - |        - |             |
--------------------------------------------------------------------------------


Venäjä-segmenttiin kuuluvat TGC-10, Fortumin 25,7 % omistusosuus TGC-1:ssä sekä
pieniä eriä osakkeita Lenenergosta irrotetuissa yhtiöissä. TGC-10 yhdistellään
täysin neljänneksen päättävään konsernitaseeseen. TGC-10:n tuloslaskelma
yhdistellään vuoden 2008 toisen neljänneksen alusta lähtien. Fortumin muut
segmenttiin kuuluvat omistukset katsotaan kirjanpidollisesti osakkuusyhtiöiksi.

Lisäksi segmenttiin kuuluu kaksi vuonna 2007 kirjattua kertaluonteista voittoa:
Lenenergon osakkeiden myyntivoitto 232 miljoonaa euroa, joka kirjattiin aiemmin
Sähkönsiirto-segmentin liikevoittoon (kertaluonteiset erät) vuoden 2007
kolmannella neljänneksellä, sekä WGC-5:n osakkeiden myyntivoitto 12 miljoonaa
euroa, joka kirjattiin aiemmin Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon
(kertaluonteiset erät) vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.

Fortum osallistui 28.2. pidettyyn osakehuutokauppaan ostaakseen enemmistön
pörssilistatussa venäläisessä TGC-10:ssä. Fortum osti 29,07 % osuuden yhtiössä
RAO UES:ltä 0,8 miljardilla eurolla. Lisäksi Fortum osti 47,42 % osuuden
TGC-10:stä osakeannissa 1,3 miljardilla eurolla. Tämä 1,3 miljardin euron
pääoman korotus jää yhtiön käyttöön ja sillä rahoitetaan investointiohjelmaa,
jonka suunniteltu arvo on 2,2 miljardia euroa.

TGC-10 on vuonna 2006 perustettu alueellinen tuotantoyhtiö, joka toimii Uralin
ja Länsi-Siperian alueilla. Yhtiön sähköntuotantokapasitteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasitetti 15 800 MW. Sähkön tuotanto on 18 TWh ja lämmön
tuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10:llä on laaja investointiohjelma, jonka
mukaisesti se aikoo kasvattaa sähköntuotantokapasiteettiaan 2 300 MW:lla vuoteen
2013 mennessä. Tuotantokapasiteetti sijaitsee alueella, jossa on merkittävää
öljy- ja kaasuteollisuutta. Työntekijöiden lukumäärä on 7 187.

Vuoden 2007 kolmannen neljänneksen lopussa päättyneellä 12 kuukauden jaksolla
TGC-10:n liikevaihto oli 590 miljoonaa euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi-maaliskuussa olivat 1 227
(115) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 175 (100)
miljoonaa euroa.

Liettuassa Fortum osti 14,73 prosentin osuuden UAB Klaipedos Energijasta
Stadtwerke Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortum omistaa nyt yhtiöstä
19,63 prosentin osuuden. UAB Klaipedos Energija tuottaa ja jakelee kaukolämpöä
Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien asukkaille ja teollisuudelle. Yhtiön
liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa, vuotuinen lämmön myynti 1 TWh ja sähkön
myynti 20 gigawattituntia (GWh).

Latviassa Fortum osti 100 % Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun
lopussa. Yhtiö toimittaa kaukolämpöä Jelgavan kaupunkiin. Sen vuotuinen
lämmönmyynti on 200 GWh, liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 170.


Rahoitus

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fortumin nettovelka kasvoi 762 miljoonalla
eurolla. Neljänneksen lopussa korollinen nettovelka oli 5 228 miljoonaa euroa (4
466 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa). Korollisiin nettovelkoihin
neljänneksen lopussa sisältyy 271 miljoonaa euroa korollisia velkoja ja 1 293
miljoonaa euroa käteistä vastikään ostetusta TGC-10:stä.

Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,2
(1,9 vuoden 2007 lopussa). Nettovelan kasvu liittyy pääasiassa ostettuun 76,49
prosentin osuuteen TGC-10:ssä. Nettovelan ja käyttökatteen suhde ilman REC ja
Lenenergo myyntivoittoja edellisiltä 12 kuukaudelta oli 2,4 (2,2 vuoden 2007
lopussa).

Konsernin nettorahoituskulut ensimmäisellä neljänneksellä olivat 45 (31)
miljoonaa euroa. Kasvu johtui keskimääräisten nettovelkojen kasvusta ja
keskimäärin hieman aiempaa korkeammista korkokuluista vuonna 2008.
Nettorahoituskuluihin on kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutosta -2 (2)
miljoonaa euroa.

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Ensimmäisen neljänneksen lopussa likvidit
varat olivat yhteensä 2 237 miljoonaa euroa (mukaan lukien 1 293 miljoonaa euroa
TGC-10:ssä). Konsernilla oli lisäksi käytettävissään noin 2,8 miljardia euroa
nostamattomia valmiusluottoja. Syy suureen käteisen määrään neljänneksen lopussa
on valmius 1 198 miljoonan euron osinkojen maksuun huhtikuun alkupuolella.

Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum hankki 3 500 miljoonan euron syndikoidun
lainajärjestelyn. Lainajärjestely on strukturoitu 3-vuotiseksi 2 000 miljoonan
euron lainaksi TGC-10:n hankinnan rahoittamiseen sekä 5-vuotiseksi 1 500
miljoonan euron valmiusluotoksi konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.
Ensimmäisen neljänneksen lopussa 2 100 miljoonaa euroa uudesta
lainajärjestelystä oli otettu käyttöön.

TGC-10:n hankinnan jälkeen Moody's Investor Service vahvisti Fortum Oyj:n pitkän
aikavälin luottoluokituksen ”A2” (vakaa). Standard & Poors on asettanut Fortumin
pitkäaikaisille vastuille antamansa ”A-” -luokituksen tarkkailulistalle
mahdollista laskua varten.


Osakkeet ja osakepääoma

Vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä myytiin yhteensä 159,4 (281,0)
miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden kokonaishinta oli 4 422 miljoonaa euroa.
Fortumin markkina-arvo neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan
laskettuna oli 22 897 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen
korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille OMX Nordic Exchange Helsingissä oli
33,00 euroa ja alin 23,27 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli
27,77 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 25,81 (21,83)
euroa.

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä kaikkiaan 0,2 miljoonaa optiota yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla.

Yhteensä 439 535 optiojärjestelyjen perusteella merkittyä osaketta vietiin
kaupparekisteriin vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2008
ensimmäisen neljänneksen lopussa Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen jälkeen vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen lopussa Fortum Oyj:n
osakepääoma on 3 041 954 816,20 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden
kokonaismäärä 887 122 593. Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 1 494 419
eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja neljänneksen lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,1 prosentin osuuteen (1 244 452
osaketta) Fortumin neljänneksen lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Neljänneksen lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli
35,6 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
1.4.2008 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 15 miljoonaa osaketta,
ja se on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 8 356
(8 165). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 15 689 (8 190). Henkilöstön
lukumäärän kasvu johtui TGC-10 yhtiön hankinnasta.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Huhtikuun alussa Fortum toimitti työ- ja elinkeinoministeriöön
ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA) Loviisan kolmannesta
ydinvoimalaitosyksiköstä. YVA:n mukaan Hästholmenin saarelle Loviisaan voidaan
rakentaa 1 000-1 800 megawatin ydinvoimalaitosyksikkö (Loviisa 3). Fortum tekee
päätökset jatkotoimista sen jälkeen kun ministeriö on antanut lausuntonsa.


Yhtiökokous

Helsingissä 1.4.2008 pidetty Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007 ja päätti maksaa
tilikaudelta 2007 osinkona 1,35 euroa osakkeelta. Tästä osingosta 0,77 euroa
osaketta kohti on konsernin osinkopolitiikan mukaista ja 0,58 euroa osaketta
kohti lisäosinkoa, joka maksetaan yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti
sovittua tavoitetasoa. Osingonmaksupäivä oli 11.4.2008.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yrityksen omien osakkeiden
hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön
pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetta. Takaisinostettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi takaisinostossa käytettävät
varat eivät saa ylittää 300 miljoonaa euroa. Osakkeet hankitaan OMX Nordic
Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, eli niitä ei
osteta osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa. Osakkeiden
takaisinostohinta perustuu Fortumin osakkeiden kulloiseenkin markkinahintaan.
Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään yhtiön hallituksen erillisellä
päätöksellä.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnat ja polttoaineiden hinnat.

Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan vaihtokurssit vaikuttavat myös Fortumin
raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa ja Venäjällä tekemä tulos
muunnetaan euroiksi.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin hallituksen toimintakertomuksessa sekä
konsernin tilinpäätöksessä.

Venäjällä yksi tärkeimmistä TGC-10:n hankintaan liittyvistä oletuksista on
Venäjän sähkömarkkinoiden uudistuksen jatkuminen. Venäjän sähkön
tukkumarkkinoiden oletetaan vapautuvan kokonaan vuoteen 2011 mennessä.
Sopimukset velvoittavat TGC-10:n toteuttamaan merkittävän investointiohjelman,
jonka arvo on noin 2,2 miljardia euroa. Ohjelman arvioidaan valmistuvan vuoden
2013 loppuun mennessä. Investointiohjelman valmistumiseen vaikuttavia tekijöitä
ovat muun muassa sähkösektorin uudistus ja tärkeiden osien saatavuus. TGC-10:n
investointiohjelmaan liittyvät sopimusvelvoitteet sisältävät sakkoehtoja, jotka
on sidottu uuden tuotantokapasiteetin saatavuuteen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 % vuosivauhtia.

Huhtikuun puolivälissä 2008 Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 8 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 5 TWh yli vuoden 2007 vastaavan tason. Huhtikuun
loppupuolella päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 24-25 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodelle 2008 oli noin 42-44 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2009 noin
52-53 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja optimointi jopa
tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan
tuotantovolyymejään, spot-hinnan 1 euron muutos megawattitunnilta voisi
aiheuttaa noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Huhtikuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 60 % noin 45 euroon megawattitunnilta vuodeksi
2008. Kalenterivuodeksi 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 35 % noin 48 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

TGC-10:n hankinnan odotetaan laimentavan hieman Fortumin osakekohtaista tulosta
vuosina 2008 ja 2009. Fortum odottaa saavuttavansa TGC-10:n
tehostamistoimenpiteillä 30 miljoonan euron vuotuiset hyödyt.

Fortumin tulos vuoden 2008 ensimmäiseltä neljännekseltä oli hyvä haastavista
markkinaolosuhteista huolimatta. Konsernin taloudellinen asema on vahva.
Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on jatkossakin
hyvissä asemissa.


Espoo, 23.4.2008
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset
-standardin, mukaisesti. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2008:
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2008.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 22.10.2008.

Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-MAALISKUU 2008                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastamaton                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN             |      |       |        |        |        |            |
| TULOSLASKELMA         |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |      | Liite | I/2008 | I/2007 |   2007 |  Edelliset |
|                       |      |       |        |        |        |      12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |      |     4 |  1 440 |  1 340 |  4 479 |      4 579 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot           |      |       |     61 |      5 |    393 |        449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja        |      |       |   -521 |   -486 | -1 572 |     -1 607 |
| palvelut              |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       |      |       |   -136 |   -126 |   -495 |       -505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja            |      | 4, 12 |   -111 |   -112 |   -451 |       -450 |
| arvonalentumiset      |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut            |      |       |   -124 |   -131 |   -507 |       -500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |      |       |    609 |    490 |  1 847 |      1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja           | 4, 13 |     34 |    202 |    241 |         73 |
| yhteisyritysten voitosta     |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut            |      |       |    -60 |    -44 |   -220 |       -236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot           |      |       |     17 |     12 |     76 |         81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän  |      |       |     -2 |      2 |      7 |          3 |
| arvon muutokset       |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät -   |      |       |      0 |     -1 |    -17 |        -16 |
| netto                 |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |      |       |    -45 |    -31 |   -154 |       -168 |
| -kulut                |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |      |       |    598 |    661 |  1 934 |      1 871 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |      |     9 |   -122 |   -109 |   -326 |       -339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |      |       |    476 |    552 |  1 608 |      1 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:         |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |      |       |    452 |    522 |  1 552 |      1 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |      |       |     24 |     30 |     56 |         50 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |      |       |    476 |    552 |  1 608 |      1 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |      |       |        |        |        |            |
| kuuluvasta voitosta   |      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu osakekohtainen      |    10 |        |        |        |            |
| tulos (euroa per osake)      |       |        |        |        |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton         |      |       |   0,51 |   0,59 |   1,74 |       1,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |      |       |   0,51 |   0,58 |   1,74 |       1,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE              |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        |       |   Liite | 31.3.20 | 31.3.20 | 31.12.20 |
|                             |       |         |      08 |      07 |       07 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet      |       |      12 |     416 |      89 |       85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja      |       |      12 |  12 970 |  11 192 |   11 343 |
| kalusto                     |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja        |       |   4, 13 |   2 511 |   2 318 |    2 853 |
| yhteisyrityksissä           |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion               |       |      16 |     522 |     453 |      516 |
| ydinjätehuoltorahastosta    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset          |       |         |      73 |     102 |       99 |
| sijoitukset                 |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |       |         |       1 |       7 |        3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |       |       6 |     172 |     123 |      153 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset    |       |         |     767 |     674 |      736 |
| saamiset                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |       |         |  17 432 |  14 958 |   15 788 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |       |         |     297 |     286 |      285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |       |       6 |     185 |     329 |      140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut      |       |         |   1 340 |   1 099 |    1 034 |
| saamiset                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset     |       |         |   2 237 |   1 067 |      427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |       |         |   4 059 |   2 781 |    1 886 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |       |         |  21 491 |  17 739 |   17 674 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                  |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |       |         |         |         |          |
| kuuluva                     |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                  |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |       |      14 |   3 042 |   3 034 |    3 040 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma          |       |         |      83 |      73 |       78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja     |       |         |     407 |     542 |      715 |
| muut rahastot               |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       |       |         |   4 923 |   3 674 |    4 526 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |       |         |   8 455 |   7 323 |    8 359 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus             |       |         |     948 |     271 |      292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä         |       |         |   9 403 |   7 594 |    8 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                       |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen    |       |      15 |   6 633 |   3 516 |    4 288 |
| vieras pääoma               |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |       |       6 |     119 |      91 |      139 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |       |         |   1 899 |   1 826 |    1 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät       |       |      16 |     522 |     453 |      516 |
| varaukset                   |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut      |       |         |     343 |     155 |      144 |
| varaukset                   |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras    |       |         |     459 |     485 |      486 |
| pääoma                      |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma |       |         |   9 975 |   6 526 |    7 260 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen    |       |      15 |     832 |   1 483 |      605 |
| vieras pääoma               |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit      |       |       6 |     165 |      92 |      260 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen      |         |   1 116 |   2 044 |      898 |
| vieras pääoma 1)                    |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma |       |         |   2 113 |   3 619 |    1 763 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä      |       |         |  12 088 |  10 145 |    9 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |       |         |  21 491 |  17 739 |   17 674 |
| yhteensä                    |       |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1 122 miljoonaa euroa.         |
| Osinkovelka sisältyy 31.3.2007 erään 'Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras  |
| pääoma'.                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liitetieto   |     |     |      |      |       |       |       |       |
| 11 Osakekohtainen  |     |     |      |      |       |       |       |       |
| osinko.            |     |     |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN   |     |      |     |       |       |       |       |
| PÄÄOMAN MUUTOKSISTA       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              | Osake | Muu | Käyv | Oma | Kerty | Emoyh | Vähem | Yhtee |
|                   |     - | sid |   än |   t |  neet |  tiön | mis-t |   nsä |
|                   | pääom | ott | arvo | osa | voitt | omist | öosuu |       |
|                   |     a |   u |    n | kke | ovara | ajill |     s |       |
|                   |       | pää | raha |  et |     t |     e |       |       |
|                   |       | oma |  sto |     |       | kuulu |       |       |
|                   |       |     |   ja |     |       |    va |       |       |
|                   |       |     | muut |     |       | osuus |       |       |
|                   |       |     | raha |     |       |       |       |       |
|                   |       |     | stot |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma        | 3 040 |  78 |  715 |   - | 4 526 | 8 359 |   292 | 8 651 |
| 31.12.2007        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja     |       |     |      |     |   -50 |   -50 |   -12 |   -62 |
| muut muutokset    |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran       |       |     |   99 |     |       |    99 |     1 |   100 |
| suojaukset        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut käyvän arvon |       |     | -411 |     |       |  -411 |       |  -411 |
| muutokset 1)      |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |     - |   - | -312 |   - |   -50 |  -362 |   -11 |  -373 |
| pääomaan kirjatut |       |     |      |     |       |       |       |       |
| erät yhteensä     |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto |       |     |      |     |   452 |   452 |    24 |   476 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut |     - |   - | -312 |   - |   402 |    90 |    13 |   103 |
| tuotot ja kulut   |       |     |      |     |       |       |       |       |
| yhteensä          |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt          |     2 |     |      |     |       |     2 |       |     2 |
| optio-oikeudet    |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset         |       |     |    4 |     |       |     4 |   643 |   647 |
| yrityshankintojen |       |     |      |     |       |       |       |       |
| yhteydessä        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset sidotun |       |   5 |      |     |    -5 |     0 |       |     0 |
| ja vapaan oman    |       |     |      |     |       |       |       |       |
| pääoman välillä   |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma        | 3 042 |  83 |  407 |   - | 4 923 | 8 455 |   948 | 9 403 |
| 31.3.2008         |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma        | 3 023 |  74 |  511 |   - | 4 300 | 7 908 |   253 | 8 161 |
| 31.12.2006        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja     |       |     |      |     |   -25 |   -25 |   -11 |   -36 |
| muut muutokset    |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran       |       |     | -168 |     |       |  -168 |    -2 |  -170 |
| suojaukset        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän arvon |       |     |  372 |     |       |   372 |       |   372 |
| muutokset 1)      |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan omaan     |     - |   - |  204 |   - |   -25 |   179 |   -13 |   166 |
| pääomaan kirjatut |       |     |      |     |       |       |       |       |
| erät yhteensä     |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto |       |     |      |     | 1 552 | 1 552 |    56 | 1 608 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella kirjatut |     - |   - |  204 |   - | 1 527 | 1 731 |    43 | 1 774 |
| tuotot ja kulut   |       |     |      |     |       |       |       |       |
| yhteensä          |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt          |    17 |     |      |     |       |    17 |       |    17 |
| optio-oikeudet    |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako 2)    |       |     |      |     |    -1 |    -1 |       |    -1 |
|                   |       |     |      |     |   122 |   122 |       |   122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |       |     |      | -17 |       |  -175 |       |  -175 |
| ostot             |       |     |      |   5 |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden  |       |     |      | 175 |  -175 |     0 |       |     0 |
| mitätöinti        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset sidotun |       |   4 |      |     |    -4 |     0 |       |     0 |
| ja vapaan oman    |       |     |      |     |       |       |       |       |
| pääoman välillä   |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuden muutos  |     |      |     |       |     0 |    -4 |    -4 |
| yrityshankintojen         |     |      |     |       |       |       |       |
| yhteydessä                |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma        | 3 040 |  78 |  715 |   - | 4 526 | 8 359 |   292 | 8 651 |
| 31.12.2007        |       |     |      |     |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC)        |
| -yhtiön osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden     |
| myynnin vaikutuksen.                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liite 13 Muutokset       |      |      |       |       |       |       |
| osakkuus-ja                    |      |      |       |       |       |       |
| yhteisyritysosuuksissa.        |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11  |     |     |      |      |       |       |       |       |
| Osakekohtainen     |     |     |      |      |       |       |       |       |
| osinko.            |     |     |      |      |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN          |       |        |        |        |           |
| KASSAVIRTALASKELMA            |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |      | Liite |     I/ |     I/ |   2007 | Edelliset |
|                        |      |       |   2008 |   2007 |        |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan         |      |       |        |        |        |           |
| kassavirta             |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen      |      |       |    720 |    602 |  2 298 |     2 416 |
| poistoja               |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut   |      |       |    -37 |      1 |   -286 |      -324 |
| joihin ei liity maksua |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät ja        |      |       |    -45 |    -38 |    -10 |       -17 |
| toteutuneet kurssierot |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut välittömät    |      |       |    -77 |   -118 |   -383 |      -342 |
| verot                  |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen              |       |    561 |    447 |  1 619 |     1 733 |
| käyttöpääoman muutosta        |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman Muutos   |      |       |    -19 |     50 |     51 |       -18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan         |      |       |    542 |    497 |  1 670 |     1 715 |
| kassavirta yhteensä    |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien          |      |       |        |        |        |           |
| kassavirta             |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoi |      | 4, 12 |   -164 |   -100 |   -592 |      -656 |
| nnit1)                 |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut tytäryhtiöosakkeet    |     7 |   -764 |     -8 |    -10 |      -766 |
| pl. Ostettujen yhtiöiden      |       |        |        |        |           |
| rahavarat                     |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut                |      |    13 |     -8 |        |   -271 |      -279 |
| osakkuusyritysosakkeet |      |       |        |        |        |           |
| 2)                     |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden      |      |       |      0 |        |     -4 |        -4 |
| ostot                  |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuuden       |      |       |      4 |      7 |     14 |        11 |
| myynnit                |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryhtiöosakkeet pl. |     7 |      0 |        |      0 |         0 |
| Myytyjen yhtiöiden rahavarat  |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt                 |      |    13 |        |        |    304 |       304 |
| osakkuusyritysosakkeet |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden osakkeiden      |      |       |      0 |        |     29 |        29 |
| myynnit                |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten     |      |       |    -30 |    -36 |    -79 |       -73 |
| muutos                 |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien          |      |       |   -962 |   -137 |   -609 |    -1 434 |
| kassavirta yhteensä    |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen       |      |       |   -420 |    360 |  1 061 |       281 |
| rahoitusta             |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen muutos        |      |       |  2 257 |    540 |    488 |     2 205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön     |      |       |        |        | -1 122 |    -1 122 |
| osakkeenomistajille    |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden ostot |      |       |        |        |   -175 |      -175 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät      |      |       |      1 |     10 |     18 |         9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen kassavirta |      |       |  2 258 |    550 |   -791 |       917 |
| yhteensä               |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman mukainen     |      |       |        |        |        |           |
| likvidien              |      |       |        |        |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varojen muutos         |      |       |  1 838 |    910 |    270 |     1 198 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet sisältävät  |       |       |       |       |
| osakeannin sekä muut pääomalisäykset.        |       |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT     |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            |     |   | 31.3. | 31.12. | 30.9. | 30.6. | 31.3. | Edellis |
|                 |     |   |  2008 |   2007 |  2007 |  2007 |  2007 |      et |
|                 |     |   |       |        |       |       |       |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate,     |     |   |   720 |  2 298 | 1 663 | 1 040 |   602 |   2 416 |
| MEUR            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake     |     |   |  0,51 |   1,74 |  1,33 |  0,85 |  0,59 |    1,67 |
| (laimentamaton) |     |   |       |        |       |       |       |         |
| , EUR           |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu      |     |   |    16 | 13 544 |    13 |    13 |    12 |  16 868 |
| pääoma, MEUR    |     |   |   868 |        |   764 |   503 |   593 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen      |     |   | 5 228 |  4 466 | 4 456 | 4 610 | 3 932 |     N/A |
| nettovelka,     |     |   |       |        |       |       |       |         |
| MEUR            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinni | 1 227 |    972 |   646 |   253 |   115 |   2 084 |
| t ja bruttoinvestoinnit   |       |        |       |       |       |         |
| osakkeisiin, MEUR         |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusi |     |   |   175 |    655 |   382 |   236 |   100 |     730 |
| nvestoinnit,    |     |   |       |        |       |       |       |         |
| MEUR            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun      |     |   |  17,3 |   16,5 |  15,1 |  14,8 |  18,0 |    14,4 |
| pääoman tuotto, |     |   |       |        |       |       |       |         |
| % 1)            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu        |     |   |       |   14,0 |       |       |       |    13,1 |
| sijoitetun      |     |   |       |        |       |       |       |         |
| pääoman tuotto, |     |   |       |        |       |       |       |         |
| % 2)            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    |     |   |  21,0 |   19,1 |  17,8 |  17,2 |  21,1 |    18,0 |
| tuotto, % 1)    |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu oman   |     |   |       |   15,8 |       |       |       |    16,4 |
| pääoman tuotto, |     |   |       |        |       |       |       |         |
| % 2)            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyt |     |   |   1,8 |    1,9 |   2,1 |   2,2 |   1,6 |     2,2 |
| tökate 1)       |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaistu        |     |   |       |    2,2 |   2,3 |       |       |     2,4 |
| nettovelka/käyt |     |   |       |        |       |       |       |         |
| tökate 3)       |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate       |     |   |  14,1 |   12,8 |  12,4 |  11,5 |  15,3 |    12,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen          |  42,9 |   36,3 |  33,9 |  36,1 |  45,5 |    33,2 |
| käyttöpääoman             |       |        |       |       |       |         |
| muutosta/korollinen       |       |        |       |       |       |         |
| nettovelka, % 1)         |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisast |     |   |    56 |     52 |    52 |    58 |    52 |     N/A |
| e, %            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma             |     |   |  9,53 |   9,43 |  9,21 |  8,68 |  8,22 |     N/A |
| pääoma/osake,   |     |   |       |        |       |       |       |         |
| EUR             |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast |     |   |    44 |     49 |    48 |    46 |    43 |     N/A |
| e, %            |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö      |     |   | 8 356 |  8 304 | 8 305 | 8 257 | 8 165 |     N/A |
| keskimäärin     |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstön     |     |   |    15 |  8 303 | 8 306 | 8 541 | 8 190 |     N/A |
| lukumäärä       |     |   |   689 |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  |   |   887 |    889 |   890 |   890 |   890 | 889 485 |
| keskimäärin, 1 000    |   |   085 |    997 |   984 |   770 |   263 |         |
| osaketta              |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakkeiden    |   888 |    891 |   892 |   893 |   893 | 890 564 |
| keskimääräinen lukumäärä, |   177 |    395 |   815 |   140 |   252 |         |
| 1 000 osaketta            |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröityjen |     |   |   887 |    886 |   892 |   891 |   890 |     N/A |
| osakkeiden      |     |   |   123 |    683 |   119 |   472 |   685 |         |
| määrä, 1 000    |     |   |       |        |       |       |       |         |
| osaketta        |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä      |   |   N/A |    N/A |   N/A |   N/A |   N/A |     N/A |
| ilman omia osakkeita, |   |       |        |       |       |       |         |
| 1000 osaketta         |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on  |       |        |       |       |       |         |
| muutettu vastaamaan       |       |        |       |       |       |         |
| vuositason lukuja.        |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Oikaistu REC:in ja     |       |        |       |       |       |         |
| Lenenergon                |       |        |       |       |       |         |
| myyntivoitoilla vuonna    |       |        |       |       |       |         |
| 2007.                     |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden    |       |         |
| myynnistä toteutunut 232 miljoonaa euron myyntivoitto.     |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukujen   |     |   |       |        |       |       |       |         |
| laskentakaavat  |     |   |       |        |       |       |       |         |
| ovat liitteessä |     |   |       |        |       |       |       |         |
| 23.             |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN             |   |       |        |       |       |       |         |
| OSAVUOSIKATSAUKSEN    |   |       |        |       |       |       |         |
| LIITETIEDOT           |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.              |     |   |       |        |       |       |       |         |
| LAADINTAPERUSTA |     |   |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua      |
| kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsausta tulee   |       |        |       |       |       |         |
| lukea vuoden 2007         |       |        |       |       |       |         |
| tilinpäätöksen kanssa.    |       |        |       |       |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. LAADINTAPERIAATTEET                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä     |
| 2007 noudattamien periaatteiden kanssa lukuunottamatta alla listattuja       |
| muutoksia.                                                                   |
|                                                                              |
| Aikaistettu käyttöönotto: IFRS 8 Liiketoimintasegmentit                     |
| Venäläisen TGC-10:n hankinnan jälkeen Fortum on tehnyt muutoksia             |
| segmenttirakenteeseensa vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Fortum on  |
| perustanut uuden Venäjä - raportointisegmentin, jonka jälkeen                |
| segmenttirakenne muodostuu yhdestä maantieteellisen alueen perusteella       |
| määritellystä segmentistä sekä liiketoiminta-alueittain määritellyistä       |
| segmenteistä. Segmenttirakenteen muutoksen seurauksena Fortum ottaa käyttöön |
| IFRS 8 Liiketoimintasegmentit -standardin aikaistetusti.                     |
|  Uusi perustettu Venäjä -segmentti sisältää:                                 |
| - TGC-10, joka yhdistellään konsernitaseeseen 31.3.2008 alkaen (katso        |
| liitetieto 7)                                                                |
| - Osakeomistus TGC-1:ssä, joka on siirretty Sähköntuotanto-segmentistä       |
| - Pieniä omaisuuseriä Lenenergosta irrotettujen yhtiöiden osakkeina, jotka   |
| on siirretty segmenteistä Sähkönsiirto, Markets ja Muut                     |
| Uuden segmentin perustamisen lisäksi Fortum on siirtänyt osuutensa           |
| osakkuusyrityksensä Hafslundin varoista ja tuloksesta Sähköntuotanto         |
| -segmentistä Muut -segmenttiin.                                              |
| Sähköntuotanto, Lämpö, Sähkönsiirto, Markets ja Muut - segmenteissä ei ole   |
| tapahtunut muutoksia verrattuna aikaisempaan raportointiin lukuun ottamatta  |
| yllämainittuja kohtia. Sähköntuotanto - segmentti koostuu Generation,        |
| Portfolio Management and Trading (PMT) ja Service -liiketoimintayksiköistä. |
| Generation ja PMT muodostavat taloudellisen raportoinnin kannalta yhden      |
| yhtenäisen raportointiyksikön. Liiketoimintayksiköiden välillä ei ole        |
| käytössä erillistä hinnoittelumekanismia. Service - liiketoimintayksikkö     |
| tarjoaa palveluita sekä konsernin sisäisille että ulkopuolisille             |
| asiakkaille, mutta sen keskeinen liiketoiminta liittyy olennaisena osana     |
| Generationin liiketoimintaan. Liiketoiminnan, asiakkaiden jne.               |
| samankaltaisuuden perusteella Heat ja Värme - liiketoimintayksiköt           |
| muodostavat Heat - segmentin.                                                |
| Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, seuranta ja resurssien              |
| kohdentaminen konsernin taloudellisessa ohjauksessa perustuvat               |
| liiketoimintayksiköiden vertailukelpoisiin liikevoittolukuihin, joihin       |
| sisältyy osuus osakkuusyritysten tuloksesta sekä vertailukelpoisen sidotun   |
| pääoman tuottoon liiketoimintayksiköittäin.                                  |
| Segmentit on yhdistelty konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti.          |
| Segmenttien väliset liiketoiminnot ovat markkinaperusteiset. Laajasta        |
| asiakaskunnasta sekä asiakkaiden moninaisista liiketoimminnoista johtuen,    |
| Fortumilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joiden ostovolyymi olisi           |
| olennainen Fortumin kokonaisvolyymin kannalta. Sähköntuotanto -segmentti myy |
| tuottamansa sähkön pääosin Nordpoolin kautta. Lisätietoa segmenttien         |
| liiketoiminnasta ja maantieteellisestä jakautumisesta annetaan vuoden 2007   |
| konsernitilinpäätöksessä liitteessä 5 Liiketoimintasegmentit.                |
| Vuoden 2007 vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta segmenttirakennetta, |
| joka vaikuttaa seuraavasti liikevoittoon sekä kertaluonteisiin eriin:        |
| - Kertaluonteinen voitto (232 miljoonaa euroa) Lenenergon osakkeiden         |
| myynnistä vuonna 2007 on siirretty Sähkönsiirto -segmentistä                 |
| - Kertaluonteinen voitto (12 miljoonaa euroa) WGC-5:n osakkeiden myynnistä   |
| vuonna 2007 on siirretty Sähköntuontanto -segmentistä                        |
| - Hafslundin osuus osakkuusyritysten tuloksesta, joka sisältää Hafslundin    |
| REC:in osakkeiden myynnistä toteutuneen myyntivoiton vuoden 2007             |
| ensimmäisellä neljänneksellä, on siirretty        |
| Sähköntuotanto -segmentistä Muut -segmenttiin                                |
| Liitteenä olevat segmenttitiedot ovat esitetty vanhan ja nykyisen           |
| segmenttirakenteen mukaisesti.                                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet tulkinnat  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraavat uudet        |   |       |        |        |       |       |       |
| tulkinnat ovat         |   |       |        |        |       |       |       |
| pakollisia vuonna      |   |       |        |        |       |       |       |
| 2008:                  |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 11 IFRS 2: Konserniyhtioiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat    |
| liiketoimet. Fortumin osakepohjaiset kannustinohjelmat eivät                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuulu IFRIC 11 tulkinnan soveltamisalaan, koska ne   |       |       |       |
| ovat käteisvaroin maksettavia järjestelyjä.          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 14 IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän     |
| yläraja, vähimmäisvaatimukset ja näiden välinen yhteys. IFRIC 14 tulkinta    |
| antaa                                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ohjeita siihen, kuinka IAS 19 -standardin mukaisen järjestelyn taseeseen     |
| merkittyä omaisuuserää tulee arvioida erityisesti kun järjestelyyn liittyy   |
--------------------------------------------------------------------------------
| vähimmäisrahastointivaatimus. IFRIC 14 tulkinnalla ei arvioida olevan        |
| merkittävää vaikutusta konsernitilinpäätökseen. Tulkintaa ei ole vielä       |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyväksytty       |     |   |       |        |        |       |       |       |
| sovellettavaksi  |     |   |       |        |        |       |       |       |
| EU:ssa.          |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 12 Service concession arrangements (Palvelutoimilupajärjestelyt).    |
| Tulkinnalla ei ole merkitystä Fortumin kannalta, sillä mikään konserniyhtiö  |
| ei ole                                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulkinnan tarkoittama julkisen sektorin palveluja tarjoava           |       |
| operaattori. Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi       |       |
| EU:ssa.                                                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Näillä uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta  |       |       |       |
| raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen eikä         |       |       |       |
| liitetietoihin.                                      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoa                 |       |        |        |       |       |       |
| osakkuusyritysten          |       |        |        |       |       |       |
| laskentaperiaatteista,     |       |        |        |       |       |       |
| katso liite 13.            |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. MERKITTÄVÄT         |   |       |        |        |       |       |       |
| TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT |   |       |        |        |       |       |       |
| ARVIOT                 |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita   |
| ja oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä       |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuneet tulokset   |       |       |       |
| saattavat olla erilaisia näihin arvioihin            |       |       |       |
| verrattuna.                                          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät    |
| konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuus-                |
--------------------------------------------------------------------------------
| tekijöihin liittyneet arviot ovat  |        |        |       |       |       |
| samoja, joita sovellettiin         |        |        |       |       |       |
| vuositilinpäätöksessä 2007.        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN |          |          |          |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |   I/2008 |   I/2007 |     2007 |      Edelliset |
|                            |          |          |          |          12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |      717 |      641 |    2 350 |          2 426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |       53 |      156 |      323 |            220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |      493 |      479 |    1 356 |          1 370 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |        7 |       24 |       38 |             21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |      232 |      225 |      769 |            776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |        3 |        2 |        9 |             10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |      519 |      519 |    1 683 |          1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |       32 |       44 |      155 |            143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |        - |        - |        - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |        - |        - |        - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |       20 |       19 |       81 |             82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä           |       20 |       16 |       72 |             76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit 1)           |     -541 |     -543 |   -1 760 |         -1 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    1 440 |    1 340 |    4 479 |          4 579 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,  |
| jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen   |
| mukaan, onko                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum tiettynä  |     |   |       |        |        |       |       |       |
| hetkenä          |     |   |       |        |        |       |       |       |
| nettomyyjä vai   |     |   |       |        |        |       |       |       |
| netto-ostaja.    |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            |       |    |          |         |         |         |
| SEGMENTEITTÄIN         |       |    |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |       |    |   I/2008 |  I/2007 |    2007 | Edellis |
|                        |       |    |          |         |         |      et |
|                        |       |    |          |         |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |       |    |      431 |     300 |   1 115 |   1 246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |       |    |      130 |     142 |     294 |     282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |       |    |       86 |      79 |     233 |     240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |       |    |      -20 |     -12 |      12 |       4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 |       |    |        - |       - |     244 |     244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |       |    |      -18 |     -19 |     -51 |     -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |       |    |      609 |     490 |   1 847 |   1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO  |    |          |         |         |         |
| SEGMENTEITTÄIN                 |    |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |       |    |   I/2008 |  I/2007 |    2007 | Edellis |
|                        |       |    |          |         |         |      et |
|                        |       |    |          |         |         |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |       |    |      395 |     330 |   1 095 |   1 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |       |    |      121 |     137 |     290 |     274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |       |    |       87 |      78 |     231 |     240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |       |    |      -10 |     -14 |      -1 |       3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                 |       |    |        - |       - |       - |       - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |       |    |      -12 |     -19 |     -51 |     -44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |    |      581 |     512 |   1 564 |   1 633 |
| liikevoitto            |       |    |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |       |    |        2 |       1 |     250 |     251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |       |    |       26 |     -23 |      33 |      82 |
| vertailukelpoisuuteen  |       |    |          |         |         |         |
| vaikuttavat erät       |       |    |          |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |       |    |      609 |     490 |   1 847 |   1 966 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT       |          |          |         |                 |
| SEGMENTEITTÄIN             |          |          |         |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |   I/2008 |   I/2007 |    2007 |       Edelliset |
|                            |          |          |         |           12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |        0 |        0 |       2 |               2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |        2 |        0 |       2 |               4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |        0 |        1 |       0 |              -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |          |        0 |       0 |               0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |          |          |     244 |             244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |        0 |        0 |       2 |               2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |        2 |        1 |     250 |             251 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |   I/2008 |      I/2007 |     2007 |   Edelliset |
|                            |          |             |          |       12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)          |       36 |         -30 |       18 |          84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |        7 |           5 |        2 |           4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |       -1 |           0 |        2 |           1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |      -10 |           2 |       13 |           1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |        - |           - |        - |           - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |       -6 |           0 |       -2 |          -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       26 |         -23 |       33 |          82 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion                     |      -9 |           -5 |       17 |         13 |
| ydinjätehuoltorahastoon,    |         |              |          |            |
| yhteensä milj. euroa:       |         |              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |    I/2008 |    I/2007 |     2007 |    Edelliset |
|                            |           |           |          |        12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |        24 |        26 |      103 |          101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |        42 |        40 |      163 |          165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |        41 |        39 |      162 |          164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |         2 |         4 |       11 |            9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |         - |         - |        - |            - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |         2 |         3 |       12 |           11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       111 |       112 |      451 |          450 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |   I/2008 |     I/2007 |     2007 |    Edelliset |
|                            |          |            |          |        12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)          |       -8 |         -6 |      -23 |          -25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |        7 |          7 |       24 |           24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |       10 |          6 |       18 |           22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |        0 |          1 |        0 |           -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |        - |          - |        - |            - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |       25 |        194 |      222 |           53 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       34 |        202 |      241 |           73 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa Sähköntuotanto-segmentin osakkuusyhtiöistä on                  |
| tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon      |
| sisältyvät korot ja                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| välittömät       |     |   |       |        |        |       |       |       |
| verot.           |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ SEGMENTEITTÄIN                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                |   31.3.2008 |   31.3.2007 | 31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                      |         800 |         783 |        806 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                               |         172 |         157 |        158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                        |         233 |         221 |        229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                             |           8 |           9 |          8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                              |         490 |         277 |        455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                                |         808 |         871 |      1 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                            |       2 511 |       2 318 |      2 853 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |    I/2008 |   I/2007 |      2007 | Edelliset |
|                               |           |          |           |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |        18 |       16 |        93 |        95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö 1)                      |        91 |       44 |       309 |       356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto 2)               |        61 |       36 |       236 |       261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |         1 |        1 |         3 |         3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |         - |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |         4 |        3 |        14 |        15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |       175 |      100 |       655 |       730 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Kasvu johtuu pääasiassa CHP-voimalaitosten rakentamisprojekteista Espoossa,
Viron Tartossa ja Puolan Czestochowassa.
2) Kasvu johtuu pääasiassa Ruotsin jakelualueelle asennettavien uusien
automaattisesti luettavien mittareiden asentamisesta.

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |   I/2008 |   I/2007 |     2007 |      Edelliset |
|                            |          |          |          |          12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |          |          |       52 |             52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |       21 |       15 |       18 |             24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |          |          |        1 |              1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |        0 |          |        0 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä 1)                  |    1 031 |          |      245 |          1 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                       |        0 |          |        1 |              1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |    1 052 |       15 |      317 |          1 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Katso liitetieto 7      |          |          |          |                |
| Yrityshankinnat ja         |          |          |          |                |
| -myynnit                   |          |          |          |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |     31.3.2008 |    31.3.2007 |       31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |         5 633 |        5 636 |            5 599 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                      |         3 617 |        3 444 |            3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |         3 332 |        3 245 |            3 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                    |           169 |          140 |              247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                     |         2 264 |          302 |              456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit       |           822 |          937 |            1 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |        15 837 |       13 704 |           14 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                              |           Edelliset  |           31.12.2007 |
|                                |                12 kk |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                 |                 21,7 |                 19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                          |                  8,8 |                  9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                   |                  8,0 |                  7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                        |                  1,7 |                  6,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                         |                 32,1 |                 66,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                           |                  0,4 |                 17,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                                  |         Edelliset  |         31.12.2007 |
|                                    |              12 kk |                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                     |               20,2 |               18,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                              |                8,6 |                9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                       |                8,0 |                7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                            |                1,2 |               -0,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                             |                0,0 |                0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut 1)                            |                2,8 |               -2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Poislukien Hafslundin REC-osakkeiden myynnistä toteutunut 180 miljoonan   |
| euron myyntivoitto, joka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja               |
| yhteisyritysten                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuloksesta' vuoden 2007    |       |        |        |       |       |       |
| ensimmäisellä              |       |        |        |       |       |       |
| neljänneksellä.            |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu |       |       |       |
| käyttämällä avaavan taseen ja kunkin neljänneksen    |       |       |       |
| lopun arvoja.                                        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        |    31.3.2008 |       31.3.2007 |    31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto              |        6 155 |           6 037 |         6 154 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                       |        4 033 |           3 830 |         3 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                |        3 874 |           3 735 |         3 778 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     |          612 |             617 |           630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                      |        2 541 |             302 |           456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit        |          934 |           1 057 |         1 392 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan          |       18 149 |          15 578 |        16 338 |
| sisältyvät varat            |              |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset         |          792 |             710 |           747 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset |            1 |               7 |             3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                  |          312 |             377 |           159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset     |        2 237 |           1 067 |           427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä              |       21 491 |          17 739 |        17 674 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        |     31.3.2008 |     31.3.2007 |     31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto              |           522 |           401 |            555 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                       |           416 |           386 |            421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                |           542 |           490 |            539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     |           443 |           477 |            383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                      |           277 |             - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit        |           112 |           120 |            155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan          |         2 312 |         1 874 |          2 053 |
| sisältyvä vieras pääoma     |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |         1 899 |         1 826 |          1 687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |           412 |         1 446 |            390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan       |         4 623 |         5 146 |          4 130 |
| sisältyvät velat            |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma    |         7 465 |         4 999 |          4 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                  |         9 403 |         7 594 |          8 651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat         |        21 491 |        17 739 |         17 674 |
| yhteensä                    |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN      |        I/2008 |        I/2007 |           2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto              |         3 523 |         3 350 |          3 475 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                       |         2 324 |         2 311 |          2 302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                |         1 144 |         1 037 |          1 060 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     |           846 |           914 |            936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                      |             - |             - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |           519 |           553 |            531 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |         8 356 |         8 165 |          8 304 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ       |        I/2008 |        I/2007 |           2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto              |         3 544 |         3 371 |          3 511 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                       |         2 445 |         2 304 |          2 279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                |         1 175 |         1 039 |          1 063 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                     |           814 |           942 |            935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                      |         7 187 |             - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                        |           524 |           534 |            515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |        15 689 |         8 190 |          8 303 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   I/2008 |  IV/2007 |  III/2007 |   II/2007 |    I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      717 |      685 |       502 |       522 |       641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       53 |        5 |        70 |        92 |       156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |      493 |      439 |       186 |       252 |       479 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |        7 |       -1 |         4 |        11 |        24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |      232 |      206 |       166 |       172 |       225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |        3 |        3 |         2 |         2 |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |      519 |      482 |       331 |       351 |       519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       32 |       49 |        30 |        32 |        44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |        - |        - |         - |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |        - |        - |         - |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |       20 |       21 |        19 |        22 |        19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä   |       20 |       20 |        17 |        19 |        16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit       |     -541 |     -513 |      -344 |      -360 |      -543 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |    1 440 |    1 320 |       860 |       959 |     1 340 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   I/2008 |  IV/2007 |  III/2007 |   II/2007 |    I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      431 |      351 |       221 |       243 |       300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |      130 |      121 |        -2 |        33 |       142 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |       86 |       51 |        50 |        53 |        79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |      -20 |        2 |        15 |         7 |       -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |        0 |       12 |       232 |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |      -18 |      -17 |        -6 |        -9 |       -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |      609 |      520 |       510 |       327 |       490 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   I/2008 |  IV/2007 |  III/2007 |   II/2007 |    I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      395 |      363 |       185 |       217 |       330 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |      121 |      120 |        -3 |        36 |       137 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |       87 |       50 |        51 |        52 |        78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |      -10 |       -1 |        11 |         3 |       -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |        0 |        - |         - |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |      -12 |      -16 |        -6 |       -10 |       -19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |      581 |      516 |       238 |       298 |       512 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   I/2008 |  IV/2007 |  III/2007 |   II/2007 |    I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |        0 |        0 |         0 |         2 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |        2 |        1 |         0 |         1 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |        0 |        0 |        -1 |         0 |         1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |        - |       -1 |         1 |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |        - |       12 |       232 |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |        0 |        1 |         0 |         1 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |        2 |       13 |       232 |         4 |         1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   I/2008 |  IV/2007 |  III/2007 |   II/2007 |    I/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuontanto 1) |       36 |      -12 |        36 |        24 |       -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |        7 |        0 |         1 |        -4 |         5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |       -1 |        1 |         0 |         1 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |      -10 |        4 |         3 |         4 |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä             |        - |        - |         - |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |       -6 |       -2 |         0 |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |       26 |       -9 |        40 |        25 |       -23 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
| osuudesta                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Valtion             |         -9 |       -7 |       33 |       -4 |       -5 |
| ydinjätehuoltorahas |            |          |          |          |          |
| toon, yhteensä      |            |          |          |          |          |
| miljoonaa euroa     |            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6.               |     |   |       |        |        |       |       |       |
| RAHOITUSRISKIEN  |     |   |       |        |        |       |       |       |
| HALLINTA         |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia |
| raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat         |
| yhdenmukaisia vuoden 2007                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| konsernin              |   |       |        |        |       |       |       |
| vuosikertomuksessa     |   |       |        |        |       |       |       |
| esitettyjen tietojen   |   |       |        |        |       |       |       |
| kanssa.                |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien     |
| johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET     |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR             |     |   |       |       31.3.2008 | 31.3. |       | 31.12 |
|                  |     |   |       |                 |  2007 |       | .2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja        |     |   | Nimel |  Käypä | Nimell | Käypä | Nimel | Käypä |
| valuuttajohdanna |     |   | lis-  | nettoa | is-    | netto | lis-  | netto |
| iset             |     |   |  arvo |    rvo |   arvo |  arvo |  arvo |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopim |     |   | 2 856 |     20 |  3 092 |     2 | 3 500 |   -16 |
| ukset            |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiini |     |   | 5 020 |     -5 |  6 923 |    71 | 4 452 |    30 |
| t                |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit   |     |   |   745 |      - |      - |     - |   741 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja        |     |   | 3 131 |     49 |  3 014 |    17 | 3 293 |    66 |
| valuutanvaihtoso |     |   |       |        |        |       |       |       |
| pimukset         |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaise |     |   | Määrä |  Käypä |  Määrä | Käypä | Määrä | Käypä |
| t                |     |   |       | nettoa |        | netto |       | netto |
|                  |     |   |       |    rvo |        |  arvo |       |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |   TWh |   MEUR |    TWh |  MEUR |   TWh |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset |     |   |   121 |     61 |    121 |   730 |   119 |  -651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   |     |   |    96 |    -61 |     90 |  -567 |    88 |   461 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot   |     |   |     0 |      0 |      6 |     1 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot  |     |   |     4 |      2 |      9 |     0 |     2 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset |     |   | Määrä |  Käypä |  Määrä | Käypä | Määrä | Käypä |
|                  |     |   |       | nettoa |        | netto |       | netto |
|                  |     |   |       |    rvo |        |  arvo |       |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |  1000 |   MEUR |   1000 |  MEUR |  1000 |  MEUR |
|                  |     |   |   bbl |        |    bbl |       |   bbl |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset |     |   |   464 |     -4 |    545 |    -2 |   460 |    -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   |     |   |   692 |      9 |  1 003 |     4 |   795 |     9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaise |     |   | Määrä |  Käypä |  Määrä | Käypä | Määrä | Käypä |
| t                |     |   |       | nettoa |        | netto |       | netto |
|                  |     |   |       |    rvo |        |  arvo |       |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |    kt |   MEUR |     kt |  MEUR |    kt |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset |     |   |   105 |     -1 |      - |     - |   150 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   |     |   |   330 |      4 |      - |     - |   375 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2              |     |   | Määrä |  Käypä |  Määrä | Käypä | Määrä | Käypä |
| päästöoikeusjohd |     |   |       | nettoa |        | netto |       | netto |
| annaiset         |     |   |       |    rvo |        |  arvo |       |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   | ktCO2 |   MEUR |  ktCO2 |  MEUR | ktCO2 |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset |     |   | 3 951 |    -13 |    405 |     0 | 3 101 |   -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset   |     |   | 3 896 |     14 |    415 |     0 | 3 121 |    13 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaise |     |   | Nimel |  Käypä | Nimell | Käypä | Nimel | Käypä |
| t                |     |   | lis-  | nettoa | is-    | netto | lis-  | netto |
|                  |     |   |  arvo |    rvo |   arvo |  arvo |  arvo |  arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     |   |  MEUR |   MEUR |   MEUR |  MEUR |  MEUR |  MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit   |     |   |    35 |     40 |     36 |    48 |    36 |    66 |
| 1)               |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään        |       |       |
| Fortum-konsernin osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
Fortum, Venäjän alueellinen tuotantoyhtiö 1 (TGC-1) ja ECF Project Ltd
allekirjoittivat 20.2.2008 sopimuksen, jonka mukaan Fortum ostaa TGC-1:ltä
päästövähennysyksiköitä, ERU (emission reduction unit) noin 5 miljoonan tonnin
edestä. Päästövähennysyksiköt liittyvät yhteistoteutusprojekteihin (Joint
Implementation, JI), jotka toteutetaan TGC-1:n tuotantolaitoksilla Euroopan
päästökauppajärjestelmän Kioto-kauden aikana (2008-2012).

Sopimus luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi ja arvostetaan
hankintahinnalla riippuen projektien aikatauluista. Koska aikataulu, määrät
(sekä päästövähennysyksiköiden, ERU, markkinahinta) ovat epävarmoja, sopimus
luokitellaan omaa käyttöä varten olevaksi eikä sille lasketa markkina-arvoa
kunnes edellä olevista asioista on enemmän tietoa, toisin sanoen tällä ei ole
tulos- eikä tasevaikutusta. Sopimus kattaa noin puolet Fortumin vuosittaisista
hiilidioksidipäästöistä ja päästövähennysyksiköiden markkina-arvo on 70
miljoonaa euroa laskettuna kehitysmaissa toteutettavista hankkeista saatavien
päästövähennysyksiköiden markkinahinnalla.

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttoinvestoinnit tytäryhtiöihin (katso Tunnuslukujen määritelmät) olivat
yhteensä 1 045 (18) miljoonaa euroa. TGC-10:n yrityskauppa on tästä summasta
yhteensä 1 031
miljoonaa euroa.

Latviassa Fortum osti 100% Jelgavas Kogeneracija SIA:n osakkeista maaliskuun
lopussa. Yhtiö toimittaa lämpöä Jelgavan kaupunkiin. Sen vuotuinen lämmön myynti
on 200 gigawattituntia (GWh), liikevaihto 10 miljoonaa euroa ja henkilöstön
määrä 170. Bruttoinvestointi oli 10 miljoonaa euroa.

Ruotsissa Fortum hankki 11,22% osakkeita lisää Hofors Energi AB:sta. Tämän
hankinnan jälkeen Fortumin kokonaisomistus Hofors Energi AB:n osakekannasta on
60%. Hankittu yhtiö toimittaa kaukolämpöä Hoforsin alueelle. Vuotuinen lämmön
myynti on 130 gigawattituntia (GWh) ja liikevaihto noin 7 miljoonaa euroa.,
Fortum on jo aiemmin ottanut liiketoiminnan hoitaakseen yhtiössä.
Bruttoinvestointi oli 3 miljoonaa euroa.

Raportointikauden aikana ei ole tehty yritysmyyntejä.

TGC-10:n hankinta

Fortum hankki maaliskuussa 76,49% vuonna 2006 perustetusta venäläisestä
alueellisesta tuotantoyhtiöstä TGC-10:stä. Yhtiö toimii Uralin ja Länsi-Siperian
alueella. Yhtiön sähköntuotantokapasiteetti on 3 000 MW ja
lämmöntuotantokapasiteetti 15 800 MW, ja sen sähköntuotanto on 18 TWh ja
lämmöntuotanto 27 TWh vuodessa. TGC-10 on sitoutunut mittavaan
investointiohjelmaan, joka nostaa yhtiön sähköntuotantokapasiteettia 2 300
MW:lla vuoteen 2013 mennessä. TGC-10:n investointiohjelman sopimusvelvoitteet
sisältävät sakkoehtoja, jotka on sidottu uuden tuotantokapasiteetin
saatavuuteen. TGC-10:n liikevaihto edellisen 12 kk ajalta oli 590 miljoonaa
euroa ja liikevoitto 26 miljoonaa euroa, luvut perustuvat vuoden 2007 kolmannen
neljänneksen julkaistuihin lukuihin.

TGC-10:n hankinta tapahtui osakkeita hankkimalla sekä osakeantiin
osallistumalla. Fortum maksoi 20.3.2008 47,42%:a TGC-10:n osakkeista noin 1,3
miljardin euron osakeannilla. TGC-10:n osakeannissa saama pääoma jää yhtiön
käyttöön ja sillä rahoitetaan yhtiön investointiohjelmaa, jonka suunniteltu arvo
on 2,2 miljardia euroa. 26.3.2008 Fortum osti 29,07% lisäosuuden RAO UESilta.
Fortum tekee vähemmistöosakkaille tarjouksen jäljelle jäävistä osakkeista.

Koko kaupan bruttoinvestointi oli yhteensä 1 031 miljoonaa euroa, poislukien
TGC-10:n rahat ja pankkisaamiset (joka on pääasiassa seurausta osakeannista),
mutta sisältäen yhtiön korolliset velat. Hankintamenolaskelma perustuu TGC-10:n
alustavaan taseeseen per 31.3.2008. TGC-10:n on julkaissut viimeisimmän
tilintarkastetun IFRS-tilinpäätöksensä vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä
(30.9.2007). Käypien arvojen kohdistus on hyvin alustava, sillä arvotuslaskelmia
ja niiden vaikutuksia ei ole vielä saatettu loppuun etenkin tulevien
velvoitteiden osalta.
Fortumin vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen tiedot eivät sisällä TGC-10:n
tulosvaikutusta.

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                         |       |                TGC-10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastikkeen muodostuminen:                    |       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Maksettu rahana                         |       |                 2 069 |
--------------------------------------------------------------------------------
|      Hankinnalle kohdistettavat välittömät kulut     |                     7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisvastike                              |       |                 2 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen käypä arvo          |       |                 1 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                                    |       |                   339 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                            |       |  Hankitun  |     Käypien  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |       | omaisuuden |     arvojen  |        Arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittujen nettovarojen   |       | kirjanpito | kohdistukset |    yhteensä |
| käypä arvo:                |       |       arvo |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |       |      1 321 |              |       1 321 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja     |       |        539 |          988 |       1 527 |
| kalusto                    |       |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                 |       |        282 |              |         282 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma      |       |        -93 |         -388 |        -481 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma   |       |       -276 |              |        -276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut nettovarat        |       |      1 773 |          600 |       2 373 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankittu vähemmistöosuus   |       |       -417 |         -219 |        -636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       |      1 356 |          381 |       1 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestointi TGC-10   |       |            |              |             |
| -yhtiöön:                  |       |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahana suoritettu vastike  |       |            |              |       2 076 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat hankituissa      |       |            |              |       1 321 |
| tytäryrityksissä           |       |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnan rahavirta        |       |            |              |         755 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen velka hankituissa       |            |              |         276 |
| tytäryrityksissä                   |            |              |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       |            |              |       1 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 8.               |     |   |       |        |        |       |       |       |
| VALUUTTAKURSSIT  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin   |
| tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu     |
--------------------------------------------------------------------------------
| kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen   |       |
| vuoden viimeisen päivän kurssien keskiarvona.                        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeisimmät           |   |       |        |        |       |       |       |
| Fortum-konsernissa     |   |       |        |        |       |       |       |
| käytetyt kurssit ovat: |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen            |   31.3. |  31.12. |   30.9. | 30.6.20 | 31.3.200 |
| valuuttakurssi            |    2008 |    2007 |    2007 |      07 |        7 |
|                           |         |         |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK)         |    |  9,4265 |  9,2475 |  9,2185 |  9,2020 |   9,1787 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)          |    |  7,9998 |  8,0253 |  8,0466 |  8,1205 |   8,1563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)          |    |  3,5676 |  3,7792 |  3,8285 |  3,8439 |   3,8858 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB)         |    | 36,4660 | 35,0759 | 34,8320 | 34,6997 |  34,5633 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun         |    |   31.3. |  31.12. |   30.9. |   30.6. |    31.3. |
| valuuttakurssi       |    |    2008 |    2007 |    2007 |    2007 |     2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi (SEK)         |    |  9,3970 |  9,4415 |  9,2147 |  9,2525 |   9,3462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja (NOK)          |    |  8,0510 |  7,9580 |  7,7185 |  7,9725 |   8,1190 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola (PLN)          |    |  3,5220 |  3,5935 |  3,7730 |  3,7677 |   3,8668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä (RUB)         |    | 37,1130 | 35,9860 | 35,3490 | 34,8070 |  34,6580 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT     |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella on 20,4% (16,5%).      |
| Kauden veroprosentti on korkeampi vuoden 2007 ensimmäiseen neljännekseen     |
| verrattuna                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääasiassa Hafslundin maaliskuussa 2007 myymien REC-osakkeiden takia, joista |
| Fortumin osuutena kirjattiin 180 miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus  |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa |
| aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen  |
| jälkeen. Laskennallinen                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| verokanta, josta on vähennetty osakkuusyhtiötulokset, oli 21,6% (23,7%).     |
| Laskennallinen verokanta vuodelle 2007, josta on vähennetty sekä             |
| osakkuusyhtiötulokset että                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lenenergon osakkeiden  |   |       |        |        |       |       |       |
| verovapaa              |   |       |        |        |       |       |       |
| myyntivoitto, oli      |   |       |        |        |       |       |       |
| 22,3%.                 |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 10. OSAKEKOHTAINEN TULOS                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |    |         I/ |         I/ |        2007 |
|                         |       |    |       2008 |       2007 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):          |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |    |        452 |        522 |       1 552 |
| tilikauden voitto               |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä    |       |    |            |            |             |
| (1000 kpl):             |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu   |       |    |            |            |             |
| keskimääräinen          |       |    |            |            |             |
| lukumäärä               |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta  |       |    |    887 085 |    890 263 |     889 997 |
| laskettaessa            |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden               |       |    |      1 092 |      2 989 |       1 398 |
| laimennusvaikutus       |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu   |       |    |            |            |             |
| keskimääräinen          |       |    |            |            |             |
| lukumäärä               |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua            |       |    |    888 177 |    893 252 |     891 395 |
| osakekohtaista tulosta  |       |    |            |            |             |
| laskettaessa            |       |    |            |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11.              |     |   |       |        |        |       |       |       |
| OSAKEKOHTAINEN   |     |   |       |        |        |       |       |       |
| OSINKO           |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 1.4.2008 jakaa osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti. Tästä   |
| osingosta 0,77 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,58 euron suuruisen lisäosingon osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 198 miljoonaa euroa,                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään 4.4.2008. Osingot maksettiin     |
| 11.4.2008. Ehdotettua osinkoa ei ole kirjattu osinkovelaksi tässä            |
| tilinpäätöksessä.                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä  |
| osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous                                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön              |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon    |
| määrä, 1 122 miljoonaa euroa,                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään 2.4.2007. Osingot maksettiin     |
| 11.4.2007. Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä osinkovelka sisältyi     |
| erään 'Ostovelat ja muu                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| lyhytaikainen    |     |   |       |        |        |       |       |       |
| vieras pääoma'.  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA        |       |        |        |       |       |       |
| AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN  |       |        |        |       |       |       |
| MUUTOS                     |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |     31.3.2008 |       31.3.2007 |     31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     |        11 428 |          11 567 |         11 567 |
| alussa                    |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten  |         1 857 |              13 |             16 |
| hankintojen kautta        |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinni |           175 |             100 |            655 |
| t                         |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoiman                |             - |               - |             25 |
| käytöstäpoistamiskulut    |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien          |             0 |               0 |             -9 |
| muutokset                 |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset               |            -2 |              -6 |            -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja                |          -111 |            -112 |           -451 |
| arvonalentumiset          |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                |            39 |            -281 |           -364 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden     |        13 386 |          11 281 |         11 428 |
| lopussa                   |               |                 |                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSOSUUKSISSA                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                        |     31.3.2008 |     31.3.2007 |     31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden       |         2 853 |         2 197 |          2 197 |
| alussa                      |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja           |            34 |           202 |            241 |
| yhteisyritysten voitosta    |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                   |             7 |             - |              1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannit ja muut          |             1 |             - |            294 |
| sijoitukset                 |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset tytäryritysten    |            35 |             - |              - |
| hankintojen kautta          |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluokittelut        |            -1 |             - |              - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                     |             - |               |            -68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot              |            -2 |            -2 |           -178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut oman   |          -416 |           -79 |            366 |
| pääoman muutokset           |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden       |         2 511 |         2 318 |          2 853 |
| lopussa                     |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liettuassa Fortum osti 14,73% osuuden UAB Klaipedos Energija:sta Stadtwerke  |
| Leipzig GmbH:lta 29.2.2008. Fortumin omistaa nyt yhtiöstä 19,63%. UAB        |
| Klaipedos Energija                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Klaipedan ja Gargzdain kaupunkien asukkaille  |
| ja teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto on noin 27 miljoonaa euroa ja          |
| vuotuinen                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| lämmön myynti 1 terawattitunti (TWh) ja sähkön myynti 20     |       |       |
| gigawattituntia (GWh). Investointi oli 7 miljoonaa euroa.    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hafslund ASA:n   |     |   |       |        |        |       |       |       |
| osakkuusyritystu |     |   |       |        |        |       |       |       |
| loksen laskenta  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin                 |
| osakkuusyritystulos on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin     |
| edellisen neljänneksen tietoihin                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia myöhemmin.  |
| Hafslund julkaisee tammi-maaliskuun tuloksensa 6.5.2008.                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien                |
| laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin          |
| käyttämän Renewable Energy Corporation:in                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (REC) osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen. Hafslund on sisällyttänyt |
| osakeomistuksensa REC-yhtiössä erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti     |
| kirjattavat                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| rahoitusvarat', kun taas Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC-yhtiössä  |
| 'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset      |
| kirjataan suoraan omaan                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin          |
| tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön |
| osakkeita.                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee |
| REC omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin |
| päätöskurssin                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä             |
| vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole               |
| käytettävissä.                                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.             |
| Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä vuosi-  |
| neljänneksellä noin 180                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön osakkeista erään 'Osuus       |
| osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien osakkeiden          |
| kumulatiivinen käyvän arvon                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos Fortumin omassa pääomassa oli 380 miljoonaa euroa 31.3.2008,  |       |
| 410 miljoonaa euroa vähemmän kuin 31.12.2007.                        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 14. OSAKEPÄÄOMA                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |            |      Osakkeiden |  Osakepää-oma |
|                               |            |           määrä |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet        |            |     886 683 058 |         3 040 |
| 1.1.2008                      |            |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja rekisteröidyt        |         439 535 |             2 |
| osakkeet 31.3.2008                         |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet        |            |     887 122 593 |         3 042 |
| 31.3.2008                     |            |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät osakkeet   |            |               - |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |            |      Osakkeiden |  Osakepää-oma |
|                               |            |           määrä |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet        |            |     887 393 646 |         3 023 |
| 1.1.2007                      |            |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja rekisteröidyt        |       5 199 412 |            17 |
| osakkeet 31.12.2007                        |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden mitätöinti   |            |      -5 910 000 |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet        |            |     886 683 058 |         3 040 |
| 31.12.2007                    |            |                 |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät osakkeet   |            |          50 000 |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ensimmäisen neljänneksen aikana Fortum sopi uuden 3 500 miljoonan euron
syndikoidun lainajärjestelyn. Järjestely muodostuu kolmen vuoden pankkilainasta,
2 000 miljoonaa euroa, joka käytetään TGC-10:n oston rahoittamiseen sekä viiden
vuoden mittaisesta luottolimiitistä, 1 500 miljoonaa euroa, kattamaan konsernin
yleisiä rahoitustarpeita. Ensimmäisen neljänneksen lopussa uudesta järjestelystä
oli nostettu 2 100 miljoonaa euroa. Valtion ydinjätehuoltorahaston
jälleenlainausta nostettiin 50 miljoonaa euroa 708 miljoonaan euroon. Fortum
lisäsi myös lyhytaikaista velkaa laskemalla liikkeelle yritystodistuksia Suomen
ja Ruotsin markkinoilla. Liikkeelle laskettujen yritystodistusten määrä oli
ensimmäisen neljänneksen lopussa 617 miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen
aikana maksettiin takaisin pitkäaikainen joukkovelkakirjalaina (laskettu
liikkeelle vuonna 2001) 500 miljoonaa euroa. Neljänneksen aikana korollinen
velka kasvoi 2 572 miljoonaa euroa 4 896 miljoonasta eurosta 7 465 miljoonaan
euroon.
Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 1 810 miljoonaa euroa 427 miljoonasta eurosta
2 237 miljoonaan euroon sisältäen 1 293 miljoonaa euroa rahaa ja pankkisaamisia
TGC-10:ssä. Osingon maksu tapahtui sekä 2007 että 2008 raportointipäivän
jälkeen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                             |           |     31.3. | 31.3.20 | 31.12.2 |
|                                  |           |      2008 |      07 |     007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät erät:       |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät varaukset  |           |       522 |     453 |     516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                    |           |       522 |     453 |     516 |
| ydinjätehuoltorahastosta         |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain  |       816 |     685 |     816 |
| mukaan                                       |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite                   |           |       698 |     649 |     698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion           |           |       698 |     649 |     673 |
| ydinjätehuoltorahastosta         |           |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Ydinvoimaan liittyvät varaukset
Ydinvoimaan liittyvät varaukset, kuten varaukset ydinvoimalaitoksen
käytöstäpoistosta ja käytetyn polttoaineen loppusijoittamisesta, perustuvat
arvioituihin tuleviin kustannuksiin. Arvioidut tulevat kustannukset ovat myös
perustana lainmukaiselle vastuun määrittämiselle. Kustannusennuste päivitetään
vuosittain, kun taas uusi tekninen suunnitelma tehdään joka kolmas vuosi. Suomen
hallitus päätti uuteen tekniseen suunnitelmaan perustuvan lainmukaisen vastuun
määrästä tammikuussa 2008 ja Fortum kirjasi vaikutukset perustuen kolmannella
vuosineljänneksellä 2007 jätettyyn ehdotukseen.

Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta
Viranomaiset päättävät vuotuisen rahastotavoitteen ja lainmukaisen vastuun
määrän vuosittain tammikuussa. Fortum suorittaa ydinjätehuoltomaksuja Valtion
ydinjätehuoltorahastoon ko. päätösten mukaisesti. Rahasto on IFRS:n näkökulmasta
ylirahoitettu 176 miljoonalla eurolla, koska Fortumin osuus Valtion
ydinjätehuoltorahastosta oli 698 miljoonaa euroa 31.3.2008, kun taas
rahasto-osuuden tasearvo oli 522 miljoonaa euroa.

Vaikutukset vertailukelpoiseen liikevoittoon sekä liikevoittoon
Päivitetyn teknisen suunnitelman seurauksena Fortum kirjasi kertaluonteisen 13
miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen Sähköntuotanto-segmentin
vertailukelpoiseen liikevoittoon kolmannella neljänneksellä 2007.
Kertaluonteisen tappion suurimpana syynä olivat muutokset käytetyn polttoaineen
tulevissa kustannuksissa. Kaikki kululisäykset, jotka liittyvät jo käytettyyn
polttoaineeseen, kirjataan aina välittömästi vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Sähköntuotanto-segmentin liikevoittoon vaikuttaa Fortumin laskentaperiaatteiden
mukaisesti Valtion ydinjätehuoltorahaston käsittelystä syntyvät erät, sillä
Valtion ydinjätehuoltorahasto-osuuden tasearvo ei saa ylittää IFRS:n mukaisesti
laskettua varauksen määrää taseessa. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon, kun varaus kasvaa enemmän kuin nettomaksut
ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus kirjataan liikevoittoon aina, kun
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin varauksen kasvu.
Edellämainittua kirjausta ei sisällytetä Fortumin vertailukelpoiseen
liikevoittoon, katso 'muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät', liitteet 4
ja 5. Fortum kirjasi vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulokseen 33 miljoonan
euron vaikutuksen ja vuoden 2007 kokonaisvaikutus oli 17 miljoonaa euroa.
Kirjaus vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä oli -9 miljoonaa euroa ja
vertailukaudella 2007 vaikutus oli -5 miljoonaa euroa.

Osakkuusyhtiöt
Tilinpäätöksen 2007 mukaan Fortum ei ole pystynyt tekemään kaikkia Fortumin
laskentaperiaatteiden mukaisia vientejä ydinvoimaan liittyvien varojen ja
velkojen muutoksissa ruotsalaisissa ydinvoimaosakkuusyhtiöissä, koska varausten
laskentaan tarvittavia eriteltyjä kassavirtoja ei ole ollut saatavilla.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |       31.3.2008 |     31.3.2007 |    31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut    |                 |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                     |                 |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                     |             230 |           216 |           170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |             138 |            49 |           138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset           |                 |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset     |             102 |            56 |           103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja               |                 |               |               |
| yhteisyritysten puolesta   |                 |               |               |
| annetut                    |                 |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja                  |               3 |             3 |             3 |
| kiinteistökiinnitykset     |                 |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen         |     |   |       |        |        |       |       |       |
| vakuudeksi       |     |   |       |        |        |       |       |       |
| pantatut varat   |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus     |
| ottaa lainaa rahastolta. Ensimmäisellä neljänneksellä Fortum on nostanut     |
| lisää lainaa rahastolta                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita. Pantattujen          |
| osakkeiden tasearvo oli 208 (145) miljoonaa euroa 31.3.2008 (ja vastaavasti  |
| 31.12.2007).                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sitoumusten     |   |       |        |        |       |       |       |
| vakuudeksi pantatut    |   |       |        |        |       |       |       |
| varat                  |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle vakuudeksi Naantalin ja   |
| Inkoon voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä arvoltaan 102        |
| miljoonaa euroa, turvaamaan                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| kattamattomat lainmukaiset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat. |
| Kiinnitysten arvo päivitetään vuosittain toisen neljänneksen aikana          |
| perustuen lainmukaiseen                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| vastuuseen ja rahastotavoitteeseen, jotka päätetään vuoden vaihteessa.       |
| Fortum arvioi kiinteistökiinnitysten kasvavan toisella neljänneksellä noin   |
| 100 miljoonaa euroa. Katso                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| myös liite 16.   |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. SITOUMUKSET  |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |    31.3.2008 |      31.3.2007 |      31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset           |              |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät  |           24 |             19 |              21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden    |           44 |             31 |              31 |
| vuoden sisällä erääntyvät  |              |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua |           92 |             75 |              69 |
| erääntyvät                 |              |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |          160 |            125 |             121 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja           |
| aineettomista hyödykkeistä 467 (436) miljoonaa euroa 31.3.2008 (ja           |
| vastaavasti 31.12.2007).                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. VASTUUT                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                            |        31.3. |    31.3.2007 |   31.12.2007 |
|                                 |         2008 |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    |          213 |          146 |          224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten    |              |              |              |
| puolesta annetut                |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                       |          235 |          207 |          235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    |          125 |          125 |          125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut         |              |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                       |           10 |           14 |           10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut                    |            1 |            2 |            1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vastuut, 213 miljoonaa euroa, ovat vähentyneet       |
| tilinpäätöshetken 2007 jälkeen 11 miljoonalla eurolla. Vastuiden määrän      |
| väheneminen johtuu                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääasiassa niiden vastuiden valuuttakurssieroista, jotka on otettu          |
| kattamaan useita sopimusvelvoitteita liittyen Service liiketoimintayksikön   |
| toimintaan Isossa-Britanniassa.                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
Vastuut osakkuusyritysten puolesta
Lainsäädäntö edellyttää, että Suomessa ja Ruotsissa toimivien ydinvoimayhtiöiden
on annettava vakuuksia Suomen ja Ruotsin ydinjätehuoltorahastoille, joilla
taataan, että voimalaitosten käytöstäpoistoon ja käytetyn ydinpolttoaineen
loppusijoittamiseen on riittävät varat.

Fortum arvioi, että Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) puolesta antamansa takauksen
määrä tulee nousemaan nykyisestä 32 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon
vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana. Takauksen arvo päivitetään vuosittain
toisen neljänneksen aikana perustuen lainmukaiseen vastuuseen ja
rahastotavoitteeseen, jotka on päätetty vuoden vaihteessa.

Ruotsissa Fortum on antanut Forsmark Kraftgrupp AB:n ja OKG Ab:n puolesta
takaukset Ruotsin ydinjätehuoltorahastolle. 1.1.2008 voimaanastunut laki
edellyttää rahastoimaan varoja tulevan käytetyn ydinpolttoaineen sekä
voimalaitosten käytöstäpoistamisen varalle. Voimaanastumisen seurauksena Fortum
arvioi ydinvoimaan liittyvien vastuidensa kasvavan Ruotsissa 1 841 miljoonasta
SEK:stä (196 miljoonaa euroa) 5 314 miljoonaan SEK:iin (565 miljoonaa euroa)
vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana. Vastuun määrä tulee pysymään samana
vuonna 2009.

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. OIKEUDENKÄYNNIT   |   |       |       |        |        |        |       |
| JA                    |   |       |       |        |        |        |       |
| VIRANOMAISMENETTELYT  |   |       |       |        |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Maaliskuussa markkinaoikeuden päätös kumosi Kilpailuviraston kesäkuussa 2006
tekemän ehdollisen päätöksen E.ON Finlandin ostosta. Päätöksessään
markkinaoikeus totesi, ettei Kilpailuvirastolla ollut perusteita ehtojen
asettamiseen, koska Fortumin ei voida katsoa olevan määräävässä
markkina-asemassa sähkön tuotanto- ja tukkumarkkinoilla. Markkinaoikeuden mukaan
sähköntuotannon ja tukkukaupan merkittävä maantieteellinen markkina-alue
sisältää vähintään Suomen ja Ruotsin. Kilpailuviranomainen on valittanut
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

--------------------------------------------------------------------------------
| 21.              |     |   |       |        |        |       |       |       |
| LÄHIPIIRITAPAHTU |     |   |       |        |        |       |       |       |
| MAT              |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.     |
| Tilinpäätöshetken 31.12.2007 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2007 lopussa oli      |
| 50.86%. Vuoden 2007 aikana osakkeiden määrä kasvoi optiomerkintöjen          |
| johdosta,                                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.2008 Suomen       |   |       |        |        |       |       |       |
| valtion omistusosuus   |   |       |        |        |       |       |       |
| oli 50.83%.            |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET      |     |   |       |        |        |       |       |       |
| OSAKKUUSYRITYSTE |     |   |       |        |        |       |       |       |
| N KANSSA         |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |        I/2008 |     I/2007  |           2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille   |            35 |          43 |            129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten       |             8 |           6 |             26 |
| lainasaamisista               |               |             |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä     |           134 |         130 |            519 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |     31.3.2008 |   31.3.2007 |     31.12.2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset      |           671 |         576 |            636 |
| lainasaamiset                 |               |             |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                |            14 |          11 |             17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                 |             7 |           7 |              7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat           |           184 |         164 |            171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                     |            22 |          15 |             25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                    |            34 |          24 |             53 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT  |       |        |        |       |       |       |
| YHTEISYRITYSTEN KANSSA     |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa     |       |       |
| olivat raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.              |     |   |       |        |        |       |       |       |
| KATSAUSKAUDEN    |     |   |       |        |        |       |       |       |
| JÄLKEISIÄ        |     |   |       |        |        |       |       |       |
| TAPAHTUMIA       |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 1.4.2008. Yhtiökokous valtuutti
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta voitonjakokelpoisilla
varoilla. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Hankinttavien
osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi hankintaan
käytettävät varat eivät saa ylittää 300 miljoonaa euroa. Yhtiön hankkimat
osakkeet tullaan mitätöimään Fortumin hallituksen erillisellä päätöksellä.
Osingonjakoon liittyen katso liitetieto 11.

Norjalainen Renewable Energy Corporation (REC) on osittain Fortumin
osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n omistuksessa. Fortum kirjaa REC:in osakkeiden
käyvän arvon muutoksen pääomaansa. Maaliskuun lopussa pääomaan kirjattu
kumulatiivinen arvon muutos oli noin 380 miljoonaa euroa. REC:in osakkeen kurssi
on noussut maaliskuun lopun jälkeen. REC:in 22.4. kirjatun loppukurssin
perusteella kumulatiivinen arvon muutos Fortumin pääomaan olisi ollut noin 515
miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 23.              |     |   |       |        |        |       |       |       |
| TUNNUSLUKUJEN    |     |   |       |        |        |       |       |       |
| LASKENTAKAAVAT   |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate       |  =  | Liikevoitto + poistot ja    |       |       |       |
| (EBITDA =Tulos   |     | arvonalentumiset            |       |       |       |
| ennen korkoja,   |     |                             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä      |     |   |       |        |        |       |       |       |
| poistoja ja      |     |   |       |        |        |       |       |       |
| arvonalentumisia |     |   |       |        |        |       |       |       |
| )                |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |  =  | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut           |
| n liikevoitto    |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset  |  =  | Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja    |       |       |
| erät             |     | tappiot mm.                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |  =  | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja suojaavat    |
| vertailukelpoisu |     | rahoitusinstrumentit,                               |
| uteen            |     |                                                     |
| vaikuttavat erät |     |                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n           |       |
|                  |     | mukaisesti suojauslaskentaa sekä            |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen, |       |
|                  |     | joka aiheutuu siitä, että                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin osuus Valtion    |
|                  |     | ydinjätehuoltorahastosta                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | ei voi ylittää vastaavaa    |       |       |       |
|                  |     | velkaa.                     |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen |  =  | Liiketoiminan kassavirta ennen              |       |
| käyttöpääoman    |     | käyttöpääoman muutosta                      |       |
| muutosta (FFO)   |     |                                             |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit     |  =  | Aineellisiin ja aineettomiin        |       |       |
| käyttöomaisuutee |     | hyödykkeisiin tehdyt investoinnit   |       |       |
| n                |     | mukaan lukien                       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja               |       |
|                  |     | kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön        |       |
|                  |     | edellyttämät                                |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat myös |       |
|                  |     | investointien rakennusaikana taseeseen      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | aktivoidut korkokulut.              |       |       |
|                  |     | Kunnossapitoinvestoinnit pidentävät |       |       |
|                  |     | olemassaolevan                      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | omaisuuserän vaikutusaikaa,         |       |       |
|                  |     | ylläpitävät käytettävyyttä sekä/tai |       |       |
|                  |     | ylläpitävät                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit      |       |
|                  |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien tarkoitus  |       |
|                  |     | on rakentaa uutta kapasiteettia ja/tai      |       |
|                  |     | lisätä                                      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | olemassaolevien liiketoimintojen    |       |       |
|                  |     | asiakaskantaa. Lainsäädännön        |       |       |
|                  |     | edellyttämät                        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | investoinnit tehdään tiettyinä      |       |       |
|                  |     | ajankohtina lakien vaatimusten      |       |       |
|                  |     | mukaan.                             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinn |  =  | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,                 |
| it osakkeisiin   |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin myytävissä      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen                 |
|                  |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on lisätty     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | hankittavan yhtiön |        |       |       |       |
|                  |     | nettovelka.        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman     |  =  | Kauden    |        |        |       |       | x 100 |
| tuotto, %        |     | voitto    |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Oma pääoma         |        |       |       |       |
|                  |     | keskimäärin        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun       |  =  | Voitto ennen veroja + korko- ja     |       | x 100 |
| pääoman tuotto,  |     | muut rahoituskulut                  |       |       |
| %                |     |                                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Sijoitettu pääoma  |        |       |       |       |
|                  |     | keskimäärin        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman  |  =  | Liikevoitto + osuus osakkuus- ja    |       | x 100 |
| tuotto, %        |     | yhteisyritysten voitosta            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Sidottu pääoma     |        |       |       |       |
|                  |     | keskimäärin        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |  =  | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus osakkuus- ja  |
| n sidotun        |     | yhteisyritysten voitosta                            |
| pääoman tuotto,  |     |                                                     |
| %                |     |                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien           | x 100 |
|                  |     | merkittävimmät myyntivoitot ja -tappiot)    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Vertailukelpoinen sidottu pääoma    |       |       |
|                  |     | keskimäärin                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu       |  =  | Taseen loppusumma - korottomat velat -      |       |
| pääoma           |     | laskennallinen verovelka -                  |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | varaukset |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma   |  =  | Korottomat varat + Valtion ydinjätehuoltorahastoon  |
|                  |     | liittyvät korolliset varat -                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | korottomat velat - |        |       |       |       |
|                  |     | varaukset          |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | (korottomat varat ja velat eivät sisällä    |       |
|                  |     | rahoitukseen, veroihin ja                   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | laskennallisiin veroihin liittyviä eriä     |       |
|                  |     | sekä varoja ja velkoja, jotka               |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | syntyvät suojauslaskennan                   |       |
|                  |     | soveltamisedellytykset täyttävien           |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | johdannaissopimusten käypien        |       |       |
|                  |     | arvojen muutoksista)                |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoine |  =  | Sidottu pääoma oikaistuna niillä            |       |
| n sidottu pääoma |     | korottomilla varoilla ja veloilla, jotka    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden kassavirtaa |       |
|                  |     | suojaavista johdannais-                     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n     |
|                  |     | mukaista suojauslaskentaa                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset       |  =  | Korolliset velat - |        |       |       |       |
| nettovelat       |     | rahavarat          |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste |  =  | Korollise |        |        |       |       | x 100 |
| , %              |     | t         |        |        |       |       |       |
|                  |     | nettovela |        |        |       |       |       |
|                  |     | t         |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Oma       |        |        |       |       |       |
|                  |     | pääoma    |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste |  =  | Oma pääoma sisältäen                |       | x 100 |
| , %              |     | vähemmistöosuuden                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Taseen loppusumma  |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käytt |  =  | Korollinen         |        |       |       |       |
| ökate            |     | nettovelka         |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Liikevoitto + poistot ja    |       |       |       |
|                  |     | arvonalentumiset            |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate        |  =  | Liikevoit |        |        |       |       |       |
|                  |     | to        |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Nettokork |        |        |       |       |       |
|                  |     | okulut    |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake      |  =  | Kauden voitto -             |       |       |       |
| (EPS)            |     | vähemmistöosuus             |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu         |
|                  |     | lukumäärä tilikauden aikana                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma              |  =  | Oma       |        |        |       |       |       |
| pääoma/osake,    |     | pääoma    |        |        |       |       |       |
| EUR              |     |           |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita   |       |
|                  |     | kauden lopussa                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk  |  =  | Raportointihetkeä edeltävät |       |       |       |
|                  |     | 12 kuukautta                |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIITE            |     |   |       |        |        |       |       |       |
| LEHDISTÖTIEDOTTE |     |   |       |        |        |       |       |       |
| ESEEN            |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTITIEDOT: VERTAILU VANHAN JA UUDEN            |       |       |       |
| SEGMENTTIRAKENTEEN VÄLILLÄ 2007                      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO      |     |   |       |        |        |       |       |       |
| SEGMENTEITTÄIN   |     |   |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            | Nykyin | 2007  |     / | Nykyi |  Vanha | 2007  | /2007 | Vanha |
|            |     en | Nykyi | 2007  |   nen |        | Vanha | Vanha |       |
|            |        |   nen | Nykyi |       |        |       |       |       |
|            |        |       |   nen |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |    641 | 1 163 | 1 665 | 2 350 |    641 | 1 163 | 1 665 | 2 350 |
| anto       |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |    156 |   248 |   318 |   323 |    156 |   248 |   318 |   323 |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |    479 |   731 |   917 | 1 356 |    479 |   731 |   917 | 1 356 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |     24 |    35 |    39 |    38 |     24 |    35 |    39 |    38 |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |    225 |   397 |   563 |   769 |    225 |   397 |   563 |   769 |
| to         |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |      2 |     4 |     6 |     9 |      2 |     4 |     6 |     9 |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |    519 |   870 | 1 201 | 1 683 |    519 |   870 | 1 201 | 1 683 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |     44 |    76 |   106 |   155 |     44 |    76 |   106 |   155 |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |      - |     - |     - |     - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |      - |     - |     - |     - |      - |     - |     - |     - |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     19 |    41 |    60 |    81 |     19 |    41 |    60 |    81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta    |     16 |    35 |    52 |    72 |     16 |    35 |    52 |    72 |
| sisäistä   |        |       |       |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinn |   -543 |  -903 |    -1 |    -1 |   -543 |  -903 |    -1 |    -1 |
| it         |        |       |   247 |   760 |        |       |   247 |   760 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |  1 340 | 2 299 | 3 159 | 4 479 |  1 340 | 2 299 | 3 159 | 4 479 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   300 |   543 |   764 |  1 115 |    298 |   542 |   762 | 1 125 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   142 |   175 |   173 |    294 |    142 |   175 |   173 |   294 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |    79 |   132 |   182 |    233 |     79 |   132 |   414 |   465 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   -12 |    -5 |    10 |     12 |    -12 |    -5 |    10 |    12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |   232 |    244 |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   -19 |   -28 |   -34 |    -51 |    -17 |   -27 |   -32 |   -49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   490 |   817 | 1 327 |  1 847 |    490 |   817 | 1 327 | 1 847 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   330 |   547 |   732 |  1 095 |    328 |   546 |   730 | 1 093 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   137 |   173 |   170 |    290 |    137 |   173 |   170 |   290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |    78 |   130 |   181 |    231 |     78 |   131 |   181 |   231 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   -14 |   -11 |     0 |     -1 |    -14 |   -11 |     0 |    -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |     - |      - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   -19 |   -29 |   -35 |    -51 |    -17 |   -29 |   -33 |   -49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailuke |   512 |   810 | 1 048 |  1 564 |    512 |   810 | 1 048 | 1 564 |
| lpoinen    |       |       |       |        |        |       |       |       |
| liikevoitt |       |       |       |        |        |       |       |       |
| o          |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluont |     1 |     5 |   237 |    250 |      1 |     5 |   237 |   250 |
| eiset erät |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   -23 |     2 |    42 |     33 |    -23 |     2 |    42 |    33 |
| vertailuke |       |       |       |        |        |       |       |       |
| lpoisuutee |       |       |       |        |        |       |       |       |
| n          |       |       |       |        |        |       |       |       |
| vaikuttava |       |       |       |        |        |       |       |       |
| t erät     |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   490 |   817 | 1 327 |  1 847 |    490 |   817 | 1 327 | 1 847 |
| o          |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |     0 |     2 |     2 |      2 |      0 |     2 |     2 |    14 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |     0 |     1 |     1 |      2 |      0 |     1 |     1 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     1 |     1 |     0 |      0 |      1 |     0 |   232 |   232 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     0 |     0 |     1 |      0 |      0 |     0 |     1 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     0 |   232 |    244 |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     0 |     1 |     1 |      2 |      0 |     2 |     1 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |     1 |     5 |   237 |    250 |      1 |     5 |   237 |   250 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   -30 |    -6 |    30 |     18 |    -30 |    -6 |    30 |    18 |
| anto 1)    |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |     5 |     1 |     2 |      2 |      5 |     1 |     2 |     2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     0 |     1 |     1 |      2 |      0 |     1 |     1 |     2 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     2 |     6 |     9 |     13 |      2 |     6 |     9 |    13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |     - |      - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     0 |     0 |     0 |     -2 |      0 |     0 |     0 |    -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   -23 |     2 |    42 |     33 |    -23 |     2 |    42 |    33 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää kirjanpitokäsittelyn vaikutukset, jotka johtuvat Fortumin        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| osuudesta  |    -5 |    -9 |    24 |     17 |     -5 |    -9 |    24 |    17 |
| Valtion    |       |       |       |        |        |       |       |       |
| ydinjätehu |       |       |       |        |        |       |       |       |
| oltorahast |       |       |       |        |        |       |       |       |
| oon,       |       |       |       |        |        |       |       |       |
| yhteensä   |       |       |       |        |        |       |       |       |
| milj.      |       |       |       |        |        |       |       |       |
| euroa:     |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |    26 |    52 |    79 |    103 |     26 |    51 |    78 |   102 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |    40 |    80 |   120 |    163 |     40 |    80 |   120 |   163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |    39 |    79 |   119 |    162 |     39 |    79 |   119 |   162 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     4 |     7 |     9 |     11 |      4 |     7 |     9 |    11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |     - |      - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     3 |     5 |     9 |     12 |      3 |     6 |    10 |    13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   112 |   223 |   336 |    451 |    112 |   223 |   336 |   451 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | I/200 | I-II/ | I-III |  2007  | I/2007 | I-II/ | I-III | 2007  |
|            |    7  | 2007  |     / |  Nykyi |  Vanha | 2007  |     / | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007  |    nen |        | Vanha | 2007  |       |
|            |   nen |   nen | Nykyi |        |        |       | Vanha |       |
|            |       |       |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |    -6 |   -12 |   -21 |    -23 |    188 |   195 |   194 |   196 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |     7 |    12 |    16 |     24 |      7 |    12 |    16 |    24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     6 |     9 |    13 |     18 |      6 |     9 |    13 |    18 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     1 |     1 |     0 |      0 |      1 |     1 |     0 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |     - |      - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   194 |   207 |   215 |    222 |      0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   202 |   217 |   223 |    241 |    202 |   217 |   223 |   241 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUDET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSISSÄ SEGMENTEITTÄIN                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |  31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12 |
|            |  2007 |  2007 |  2007 |   2007 |   2007 |  2007 |  2007 | .2007 |
|            | Nykyi | Nykyi | Nykyi |  Nykyi |  Vanha | Vanha | Vanha | Vanha |
|            |   nen |   nen |   nen |    nen |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   783 |   775 |   768 |    806 |  1 861 | 2 026 | 2 367 | 2 455 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   157 |   146 |   151 |    158 |    157 |   146 |   151 |   158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |   221 |   220 |   226 |    229 |    291 |   290 |   229 |   232 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     9 |     9 |     8 |      8 |      9 |     9 |     8 |     8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |   277 |   277 |   455 |    455 |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   871 | 1 044 | 1 147 |  1 197 |      0 |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   | 2 318 | 2 471 | 2 755 |  2 853 |  2 318 | 2 471 | 2 755 | 2 853 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   Q1  | Q1-Q2 | Q1-Q3 |   2007 |    Q1  | Q1-Q2 | Q1-Q3 | 2007  |
|            |  2007 |  2007 | 2007  |  Nykyi |  2007  | 2007  | 2007  | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | Nykyi |    nen |  Vanha | Vanha | Vanha |       |
|            |   nen |   nen |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |    16 |    40 |    61 |     93 |     16 |    40 |    61 |    93 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |    44 |   109 |   189 |    309 |     44 |   109 |   189 |   309 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |    36 |    78 |   119 |    236 |     36 |    78 |   119 |   236 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     1 |     2 |     2 |      3 |      1 |     2 |     2 |     3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |     - |      - |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     3 |     7 |    11 |     14 |      3 |     7 |    11 |    14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   100 |   236 |   382 |    655 |    100 |   236 |   382 |   655 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   Q1  | Q1-Q2 | Q1-Q3 |   2007 |    Q1  | Q1-Q2 | Q1-Q3 | 2007  |
|            |  2007 |  2007 | 2007  |  Nykyi |  2007  | 2007  | 2007  | Vanha |
|            | Nykyi | Nykyi | Nykyi |    nen |  Vanha | Vanha | Vanha |       |
|            |   nen |   nen |   nen |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |     - |     0 |     0 |     52 |      - |     0 |   245 |   297 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |    15 |    15 |    17 |     18 |     15 |    15 |    17 |    18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |     - |     - |     - |      1 |      - |     0 |     0 |     1 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |     - |     - |     - |      0 |      - |     0 |     0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     - |     - |   245 |    245 |      - |       |       |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |     - |     2 |     2 |      1 |      - |     2 |     2 |     1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |    15 |    17 |   264 |    317 |     15 |    17 |   264 |   317 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | 31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12. |  31.3. | 30.6. | 30.9. | 31.12 |
|            |  2007 |  2007 |  2007 |   2007 |   2007 |  2007 |  2007 | .2007 |
|            | Nykyi | Nykyi | Nykyi |  Nykyi |  Vanha | Vanha | Vanha | Vanha |
|            |   nen |   nen |   nen |    nen |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot | 5 636 | 5 657 | 5 659 |  5 599 |  6 607 | 6 818 | 7 164 | 7 148 |
| anto       |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      | 3 444 | 3 333 | 3 402 |  3 507 |  3 444 | 3 333 | 3 402 | 3 507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir | 3 245 | 3 282 | 3 292 |  3 239 |  3 314 | 3 351 | 3 296 | 3 243 |
| to         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   140 |   149 |   157 |    247 |    140 |   149 |   157 |   247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |   302 |   305 |   482 |    456 |      - |     - |     - |     - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut and   |   937 | 1 052 | 1 144 |  1 237 |    199 |   127 |   117 |   140 |
| eliminoinn |       |       |       |        |        |       |       |       |
| it         |       |       |       |        |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |    13 |    13 |    14 | 14 285 | 13 704 |    13 |    14 |    14 |
|            |   704 |   778 |   136 |        |        |   778 |   136 |   285 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                             |            31.12.2007 |           31.12.2007 |
|                               |              Nykyinen |                Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |      19.2 |           |                 19.2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |       9.3 |           |                  9.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |       7.7 |           |                 14.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |       6.9 |           |                  6.9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |      66.3 |           |                    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |      17.1 |           |                  0.0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                             |            31.12.2007 |           31.12.2007 |
|                               |              Nykyinen |                Vanha |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |      18.9 |           |                 17.7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |       9.2 |           |                  9.2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |       7.6 |           |                  7.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |      -0.6 |           |                 -0.6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä                        |       0.0 |           |                    - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |      -2.1 |           |                    - |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN                                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | 31.3. | 30.6. | 30.9 | 31.12 | 31.3. | 30.6.2 | 30.9.2 | 31.12. |
|            |  2007 |  2007 |    . | .2007 |  2007 |    007 |    007 |   2007 |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007 | Nykyi | Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
|            |   nen |   nen | Nyky |   nen |       |        |        |        |
|            |       |       |    i |       |       |        |        |        |
|            |       |       |  nen |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot | 6 037 | 6 161 |    6 | 6 154 | 7 014 |  7 327 |  7 764 |  7 724 |
| anto       |       |       |  254 |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      | 3 830 | 3 686 |    3 | 3 928 | 3 830 |  3 686 |  3 766 |  3 928 |
|            |       |       |  766 |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir | 3 735 | 3 729 |    3 | 3 778 | 3 804 |  3 798 |  3 745 |  3 782 |
| to         |       |       |  741 |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   617 |   496 |  468 |   630 |   617 |    496 |    468 |    630 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |   302 |   305 |  482 |   456 |     - |      - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja    | 1 057 | 1 166 |    1 | 1 392 |   313 |    236 |    232 |    274 |
| eliminoinn |       |       |  264 |       |       |        |        |        |
| it         |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun  |    15 |    15 |   15 |    16 |    15 | 15 543 | 15 975 | 16 338 |
| pääomaan   |   578 |   543 |  975 |   338 |   578 |        |        |        |
| sisältyvät |       |       |      |       |       |        |        |        |
| varat      |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset |   710 |   718 |  738 |   747 |   710 |    718 |    738 |    747 |
| saamiset   |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennall |     7 |     4 |    3 |     3 |     7 |      4 |      3 |      3 |
| iset       |       |       |      |       |       |        |        |        |
| verosaamis |       |       |      |       |       |        |        |        |
| et         |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat |   377 |   307 |  138 |   159 |   377 |    307 |    138 |    159 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja   | 1 067 |   879 |  815 |   427 | 1 067 |    879 |    815 |    427 |
| pankkisaam |       |       |      |       |       |        |        |        |
| iset       |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat      |    17 |    17 |   17 |    17 |    17 | 17 451 | 17 669 | 17 674 |
| yhteensä   |   739 |   451 |  669 |   674 |   739 |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       | 31.3. | 30.6. | 30.9 | 31.12 | 31.3. |  30.6. |  30.9. | 31.12. |
|            |  2007 |  2007 |    . | .2007 |  2007 |   2007 |   2007 |   2007 |
|            | Nykyi | Nykyi | 2007 | Nykyi | Vanha |  Vanha |  Vanha |  Vanha |
|            |   nen |   nen | Nyky |   nen |       |        |        |        |
|            |       |       |    i |       |       |        |        |        |
|            |       |       |  nen |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuot |   401 |   504 |  595 |   555 |   407 |    509 |    600 |    576 |
| anto       |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   386 |   353 |  364 |   421 |   386 |    353 |    364 |    421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiir |   490 |   447 |  449 |   539 |   490 |    447 |    449 |    539 |
| to         |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   477 |   347 |  311 |   383 |   477 |    347 |    311 |    383 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä     |     0 |     0 |    0 |     0 |     - |      - |      - |      - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja    |   120 |   114 |  120 |   155 |   114 |    109 |    115 |    134 |
| eliminoinn |       |       |      |       |       |        |        |        |
| it         |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun  | 1 874 | 1 765 |    1 | 2 053 | 1 874 |  1 765 |  1 839 |  2 053 |
| pääomaan   |       |       |  839 |       |       |        |        |        |
| sisältyvä  |       |       |      |       |       |        |        |        |
| vieras     |       |       |      |       |       |        |        |        |
| pääoma     |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennall | 1 826 | 1 788 |    1 | 1 687 | 1 826 |  1 788 |  1 715 |  1 687 |
| iset       |       |       |  715 |       |       |        |        |        |
| verovelat  |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       | 1 446 |   395 |  351 |   390 | 1 446 |    395 |    351 |    390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | 5 146 | 3 948 |    3 | 4 130 | 5 146 |  3 948 |  3 905 |  4 130 |
| un         |       |       |  905 |       |       |        |        |        |
| pääomaan   |       |       |      |       |       |        |        |        |
| sisältyvät |       |       |      |       |       |        |        |        |
| velat      |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | 4 999 | 5 489 |    5 | 4 893 | 4 999 |  5 489 |  5 271 |  4 893 |
| vieras     |       |       |  271 |       |       |        |        |        |
| pääoma     |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 7 594 | 8 014 |    8 | 8 651 | 7 594 |  8 014 |  8 493 |  8 651 |
|            |       |       |  493 |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |    17 |    17 |   17 |    17 |    17 | 17 451 | 17 669 | 17 674 |
| ja velat   |   739 |   451 |  669 |   674 |   739 |        |        |        |
| yhteensä   |       |       |      |       |       |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------