Fortum Oyj: Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.7.2006

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2006

Hyvä tuloskehitys jatkui

Tammi–kesäkuu lyhyesti (jatkuvat toiminnot)
- Vertailukelpoinen liikevoitto 772 (654) miljoonaa euroa, +18 %.
- Tulos ennen veroja 779 (571) miljoonaa euroa, +36 %.
- Osakekohtainen tulos 0,64 (0,45) euroa, +42 %.
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 786 (516) milj. euroa.
- Fortum Espoon (entinen E.ON Finland) yrityskauppa päätökseen.
- Oman pääoman tuottotavoite tarkistettiin 14 prosenttiin.


Tunnuslukuja, II/06 II/05* I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
jatkuvat toiminnot 12 kk

Liikevaihto, milj. euroa 948 858 2 291 1 991 3 877 4 177
Liikevoitto, milj. euroa 312 227 784 633 1 347 1 498
Vertailukelpoinen 286 261 772 654 1 334 1 452
liikevoitto, milj. euroa
Tulos ennen veroja, milj. 287 185 779 571 1 267 1 475
euroa
Tulos/osake, euroa 0,25 0,17 0,64 0,45 1,01 1,21
Liiketoiminnan kassavirta, 483 454 786 516 1 271
milj. euroa
Oma pääoma/osake, euroa 7,83 7,64 8,17
Korollinen nettovelka 4 320 3 595 3 158
(kauden lopussa), milj. euroa
Osakkeiden määrä 880 508 872 316 872 613
keskimäärin, tuhatta

*) Öljyliiketoiminta eriytettiin ja esitettiin luovutettuina liiketoimintoina
vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä. Myyntivoitto kirjattiin vuoden 2005
toisella neljänneksellä luovutettuihin liiketoimintoihin.


Tunnuslukuja, 2005 Edelliset 12 kk
jatkuvat toiminnot

Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,5 14,5
Oman pääoman tuotto, %*) 13,5 15,6
Nettovelka/EBITDA, % 1,8 2,3

*) Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien
toimintojen tilikauden voitto kauden lopussa olevalla omalla pääomalla.
Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto on vähennetty 31.12.2005 omasta
pääomasta.

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto ja raportoitu liikevoitto kasvoivat
vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 118
miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin, 772 (654) miljoonaa euroa. Myös
raportoitu liikevoitto kasvoi ja oli 784 (633) miljoonaa euroa.

Fortumin hallitus on tarkistanut Fortumin oman pääoman tuottotavoitetta yhtiön
pääomarakennetavoitteiden mukaisiksi. Uusi tavoite on 14 % tai korkeampi.
Sijoitetun pääoman tuottotavoite pysyi ennallaan vähintään 12 prosentissa.

Fortum osti 26.6.2006 99,8 % Fortum Espoo Oyj:n (entinen E.ON Finland Oyj)
osakkeista. Osakkeiden hankintahinta oli noin 750 miljoonaa euroa.

Fortum Espoo on yhdistelty Fortumin kesäkuussa 2006 päättyvän kauden taseeseen.
Yrityskaupalla ei ollut vaikutusta Fortumin vuoden ensimmäisen puoliskon
tuloslaskelmaan. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa Fortum Espoo on laskettu
segmenttiin Muut. Seuraavassa osavuosikatsauksessa Fortum Espoo raportoidaan
Fortumin asianmukaisissa segmenteissä.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto ja tulos

Huhti–kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 948 (858) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli
312 (227) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 25 miljoonalla
eurolla 286 (261) miljoonaan euroon.

Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 34,7 euroa
megawattitunnilta eli 15 % korkeampi kuin vuosi sitten. Sähkön keskimääräinen
spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 44,4 (29,3) euroa
megawattitunnilta eli 52 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005.

Ydinvoimatuotantokapasiteetin ja vesivoimatuotannon verojen nousun
negatiivisesta vaikutuksesta huolimatta Sähköntuotanto-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista suurempi. Kasvu oli seurausta
pääasiassa korkeammasta Fortumin toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta.

Markets-segmentin liikevoitto oli selvästi viimevuotista pienempi. Marketsin
hankintakustannukset ovat kasvaneet Nord Poolin sähköfutuurien hinnan nousun
takia. Samaan aikaan kova kilpailu vähittäismarkkinoilla rasittaa myyntihintoja.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 560 476 1 203 1 010 2 058 2 251
Lämpö 229 206 709 591 1 063 1 181
Sähkönsiirto 162 160 381 362 707 726
Markets 400 298 947 690 1 365 1 622
Muut 20 22 40 45 91 86
Eliminoinnit -423 -304 -989 -707 -1 407 -1 689
Yhteensä 948 858 2 291 1 991 3 877 4 177

Jatkuvien toimintojen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa II/06 II/05 I-II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 222 125 506 348 825 983
Lämpö 41 50 160 162 269 267
Sähkönsiirto 55 56 136 127 251 260
Markets 3 8 6 14 32 24
Muut -9 -12 -24 -18 -30 -36
Yhteensä 312 227 784 633 1 347 1 498

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin

milj. euroa II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Sähköntuotanto 208 172 501 396 854 959
Lämpö 35 37 161 144 253 270
Sähkönsiirto 53 55 134 121 244 257
Markets 2 8 2 15 30 17
Muut -12 -11 -26 -22 -47 -51
Yhteensä 286 261 772 654 1 334 1 452

Tammi–kesäkuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2 291 (1 991) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 784 (633) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 772 (654) miljoonaa euroa.

Tammi–kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 44,9 (27,6) euroa
megawattitunnilta eli 63 % korkeampi kuin vastaavalla jaksolla 2005.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi. Kasvu johtui
pääasiassa korkeammasta Fortumin toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka
nousi 17 % ja oli 36,0 (30,8) euroa megawattitunnilta.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden ensimmäisellä puoliskolla
oli 17 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lämpö-segmentin
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto olivat paremmat kuin vuosi sitten,
koska sää oli tämän vuoden alussa paljon kylmempi. Biopolttoaineiden käytön
kasvu kompensoi kaasun ja öljyn hinnan nousun vaikutusta. Lisäksi kahden
kaukolämpöyhtiön hankkiminen Puolasta kasvatti tulosta.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli suurempi kuin viime vuonna. Segmentin
liikevoitto kasvoi viimevuotisesta pääasiassa siksi, että myrskyt rasittivat
viime vuoden ensimmäistä neljännestä Ruotsissa ja Norjassa.

Markets-segmentin liikevaihto oli suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005
yritysasiakkaiden määrän kasvun, lisääntyneen sähkönkulutuksen ja sähkön
vähittäishinnan nousun ansiosta. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
viimevuotista pienempi. Tuloksen pienenemisen tärkein syy on haastava
markkinatilanne, jossa loppukäyttäjien hinnat seuraavat viiveellä Nord Poolin
sähköfutuurien hintojen kehitystä.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 779 (571) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 46 (78) miljoonaa
euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat keskimäärin
pienempi velkataso, alempi korkotaso sekä noin 17 (5) miljoonan euron
positiivinen käyvän arvon muutos johdannaisissa, jotka jäävät IAS 39 -standardin
mukaisen suojauslaskennan ulkopuolelle.

Osakkuus- ja yhteisyritysten osuus jatkuvien toimintojen tuloksesta oli 41 (16)
miljoonaa euroa. Hafslund ASA:n osakkuusyhtiötulosta laskettaessa Fortum on
omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin
Renewable Energy Corporationin (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen. Hafslund ASA ilmoittaa omistuksen käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmassa, kun taas Fortum ilmoittaa käyvän arvon muutoksen omassa
pääomassa. Kesäkuun 2006 lopussa kirjattu positiivinen käyvän arvon muutos
tilikaudella 2006, noin 340 miljoonaa euroa, perustuu Hafslundin vuoden
ensimmäisen neljänneksen raportoinnissaan ilmoittamaan osakkeiden lukumäärään.

Vähemmistöosuus oli 34 (32) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 prosentin
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 180 (149) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 23,1 (26,1) %.

Kauden tulos oli 599 (422) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,64 euroa (0,45). Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli 14,5
% (13,5 % vuoden 2005 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12
kuukaudelta oli 15,6 % (13,5 % vuoden 2005 lopussa).

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 88 (86) TWh, mikä oli 2 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 44,4 (29,3) euroa megawattitunnilta eli 52 %
enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2005 ja 2 % vähemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Nord Poolin keskimääräinen
spot-
hinta oli 44,9 (27,6) euroa megawattitunnilta eli 63 % viime vuotta korkeampi.
Korkea spot-hinta johtui vesitilanteen heikentymisestä, korkeista
päästöoikeuksien hinnoista sekä kylmästä säästä ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta
oli 22,6 (13,8) euroa hiilidioksiditonnilta eli 64 % korkeampi kuin vastaavalla
jaksolla edellisvuonna. Vuoden toisella neljänneksellä päästöoikeuksien
keskimääräinen markkinahinta oli 18,9 (18,5) euroa hiilidioksiditonnilta eli 2 %
korkeampi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005. Hinnat vaihtelivat
huomattavasti toisella vuosineljänneksellä. Huhtikuun alussa hinnat nousivat
noin 30 euroon hiilidioksiditonnilta. Toukokuun alussa hinnat laskivat noin 10
euroon hiilidioksiditonnilta, kun julkistettiin tieto että vuoden 2005
toteutuneet päästöt olivat pienemmät kuin jaettu keskimääräinen vuotuinen
päästöoikeuksien määrä. Kesäkuussa hinnat vakiintuivat noin 16 euroon
hiilidioksiditonnilta.

Vuoden alussa Pohjoismaiden vesivarannoissa oli 7 TWh:n ylijäämä pitkän ajan
keskiarvoon verrattuna, mutta vesitilanne heikkeni vuoden ensimmäisen puoliskon
kuluessa. Kesäkuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 14 TWh
keskimääräistä pienemmät ja 11 TWh pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2005.
Vesivarantojen pieneneminen johtui sekä virtaamien pienenemisestä että vuoden
alussa korkealla tasolla olleesta vesivoimatuotannosta.

Spot-hinta Manner-Euroopassa laski vuoden toisella neljänneksellä. Saksassa
spot-
hinta on ollut matalampi kuin Nord Poolissa, ja Pohjoismaat ovatkin
nettomääräisesti tuoneet sähköä Saksasta.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden tammi–kesäkuussa 28,1 (26,8) TWh, mistä
27,5 (26,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (13 %) Pohjoismaiden
koko sähkönkulutuksesta.
Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
lämmöntuotanto, TWh 12 kk

Sähköntuotanto 12,8 12,1 28,1 26,8 52,3 53,6
Lämmöntuotanto 4,9 4,5 15,1* 14,2 25,1 26,0

* Sisältää ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistun volyymin 10,2 TWh (11,6:n
asemesta)

Fortumin sähköntuotanto II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
Pohjoismaissa 12 kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima 4,6 5,2 10,4 10,8 21,2 20,8
Ydinvoima 6,5 5,9 13,5 12,9 25,8 26,4
Lämpövoima 1,4 0,8 3,6 2,5 4,2 5,3
Yhteensä 12,5 11,9 27,5 26,2 51,2 52,5

Oman tuotannon osuus II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
koko pohjoismaisesta 12 kk
tuotannosta, %

Vesivoima 37 44 38 41 42 40
Ydinvoima 52 49 49 49 50 50
Lämpövoima 11 7 13 10 8 10
Yhteensä 100 100 100 100 100 100

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 31,2 (30,2) TWh, josta 30,5 (29,5) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi–kesäkuun
sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 11,8 (11,0) TWh ja muissa
maissa 4,0 (2,4) TWh.

Seuraavassa taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on
netotettu tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön- ja II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
lämmönmyynti, milj. euroa 12 kk

Sähkönmyynti 520 454 1 188 1 000 2 002 2 190
Lämmönmyynti 192 164 585 481 867 971

Fortumin koko sähkön- II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
myynti alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 6,9 6,9 15,3 15,1 30,4 30,6
Suomi 6,3 6,0 14,0 13,4 26,0 26,6
Muut maat 0,9 0,7 1,9 1,7 3,3 3,5
Yhteensä 14,1 13,6 31,2 30,2 59,7 60,7

Fortumin koko lämmön- II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
myynti alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 1,8 1,7 6,0 5,6 9,5 9,9
Suomi 2,1 1,7 5,7 5,3 9,8 10,2
Muut maat* 1,0 0,9 4,1 2,5 4,5 6,1
Yhteensä 4,9 4,3 15,8 13,4 23,8 26,2

*) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

milj. euroa II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 560 476 1 203 1 010 2 058 2 251
- sähkönmyynti 460 381 1 018 834 1 682 1 866
- muu myynti 100 95 185 176 376 385
Liikevoitto 222 125 506 348 825 983
Vertailukelpoinen 208 172 501 396 854 959
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 6 351 5 970 5 954
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 14,0 17,0
Vertailukelpoinen sidotun 14,5 16,6
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 11,6 (11,1)
TWh.

Tammi–kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 24,9 (23,9) TWh,
josta noin 10,4 (10,8) TWh eli 42 (45) % oli vesivoimaa, 13,5 (12,9) TWh eli 54
(54) % ydinvoimaa ja 1,0 (0,2) TWh eli 4 (1) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
väheneminen johtui vesitilanteen heikkenemisestä. Lämpövoiman tuotannon kasvu
johtui korkeammista spot-hinnoista, ja ydinvoiman tuotannon kasvu johtui
vuotuisten polttoaineenvaihtoseisokkien erilaisesta ajoituksesta edellisvuoteen
verrattuna.

Sähköntuotanto II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 6,7 6,5 14,5 14,0 28,4 28,9
Suomi 4,9 4,6 10,4 9,9 18,8 19,3
Muut maat 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1
Yhteensä 11,9 11,4 25,5 24,5 48,3 49,3

Sähkön myynti 12,9 12,3 27,8 26,7 52,6 53,7
Pohjoismaissa, TWh
josta läpikulkueriä 1,1 1,0 2,4 2,4 4,5 4,5

Myyntihinta, €/MWh II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Sähkön 34,7 30,1 36,0 30,8 31,2 33,9
tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa*
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden toisella neljänneksellä keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 52 %
korkeampi kuin vuosi sitten. Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli toisella neljänneksellä
15 % korkeampi kuin vuosi sitten, mikä johtui pääasiassa korkeammista suojaus-
ja spot-hinnoista. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortumin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 17 % korkeampi ja Nord Poolin keskimääräinen
spot-hinta oli 63 % korkeampi kuin vuonna 2005. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli
11,8 (11,3) TWh toisella neljänneksellä ja 25,4 (24,3) TWh vuoden kuutena
ensimmäisenä kuukautena.

Ruotsin hallitus hyväksyi kesäkuussa Oskarshamnin ydinvoimalan kolmannen yksikön
sähköntuotantokapasiteetin 250 megawatin lisäyksen. Lisäys toteutuu vuonna 2008.
Fortumin omistusosuus Oskarshamnin ydinvoimalasta oikeuttaa hieman yli 100
megawattiin kapasiteetin lisäyksestä.

Huhtikuussa Fortum allekirjoitti kuusivuotisen käyttö- ja kunnossapitosopimuksen
norjalaisen Statkraftin omistaman ja käyttämän Knapsack Power GmbH & Co. KG:n
kanssa. Sopimus on toinen laatuaan vuoden sisällä, ja se vahvistaa Fortumin
asemaa merkittävänä kaasuturbiinilaitosten käyttö- ja kunnossapitoyhtiönä
Saksassa.

Toukokuussa Fortum allekirjoitti konsultointisopimuksen Vuoksijoella Luoteis-
Venäjällä sijaitsevien Svetogorskin ja Lesogorskin vesivoimaloiden
perusparannuksesta. Konsultoinnin tilasi alueellinen sähköntuotantoyhtiö
Territorial Generation Company, TGC-1.

Fortumin solmima sopimus 24,83 prosentin osuuden ostamisesta Kolenergon
osakkeista odottaa edelleen Venäjän viranomaisten hyväksyntää.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

milj. euroa II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 229 206 709 591 1 063 1 181
- lämmönmyynti 179 159 562 465 834 931
- sähkönmyynti 43 28 112 83 145 174
- muu myynti 7 19 35 43 84 76
Liikevoitto 41 50 160 162 269 267
Vertailukelpoinen 35 37 161 144 253 270
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 2 470 2 302 2 551
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,6 11,8
Vertailukelpoinen sidotun 11,0 11,9
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,5 (3,8) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi–kesäkuussa lämmönmyynti oli 14,8 (12,4) TWh.
Samoilla jaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti
oli yhteensä 0,8 (0,8) TWh ja 2,5 (2,4) TWh.

Fortum poisti Fortum Wroclaw S.A:n Varsovan pörssistä 29.4.2006. Fortum Wroclaw
on kaukolämpöyhtiö, jonka liikevaihto oli noin 71 miljoonaa euroa ja lämmön
myynti noin 2,1 TWh vuonna 2005.

Toukokuussa Fortum Värme haki ympäristölupaa biopolttoaineisiin perustuvalle
yhdistetylle sähkön- ja lämmöntuotantolaitokselle Värtaniin Tukholmaan.
Laitoksen odotetaan tuottavan vuosittain noin 1,8 TWh lämpöä, joka on noin 25 %
Tukholman vuotuisesta kaukolämmön kysynnästä, ja noin 0,8 TWh sähköä, joka on
noin 10 % Tukholman vuotuisesta sähkön kysynnästä.

Lämmönmyynti alueittain, II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
TWh 12 kk

Ruotsi 1,8 1,7 6,0 5,6 9,5 9,9
Suomi 2,1 1,7 5,7 5,3 9,8 10,2
Muut maat 0,6 0,4 3,1 1,5 2,4 4,0
Yhteensä 4,5 3,8 14,8 12,4 21,7 24,1

Sähkönmyynti, TWh II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk
Yhteensä 0,8 0,8 2,5 2,4 4,1 4,2

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä
kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle (luku sisältää Fortum Espoon
asiakkaat) Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa.


milj. euroa II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 162 160 381 362 707 726
- jakeluverkot 134 133 322 306 592 608
- alueverkot 19 19 43 42 82 83
- muu myynti 9 8 16 14 33 35
Liikevoitto 55 56 136 127 251 260
Vertailukelpoinen 53 55 134 121 244 257
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 3 121 3 036 3 021
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 8,8 9,1
Vertailukelpoinen sidotun 8,6 9,0
pääoman tuotto, %

Vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 12,8 (12,2) TWh ja 9,6 (9,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 8,0 (7,5) TWh Ruotsissa ja 1,6 (1,6) TWh
Suomessa.

Toiminta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa on kuluvana vuonna ollut vakaata, ja
sähköverkkojen käytönluotettavuus on ollut tavallista parempi. Suotuisat sääolot
ja häiriöiden välttämiseksi suoritetut toimenpiteet, kuten verkon kaapelointi ja
laajat puiden karsinnat, ovat myötävaikuttaneet hyvään tulokseen.

Toukokuussa Fortum allekirjoitti palvelusopimuksen automaattisen
mittarinluentajärjestelmän (AMM) hankkimisesta Ruotsissa. Noin 835 000 Fortumin
Ruotsin jakelualueiden kotitaloutta ja pienyritystä liittyvät uuteen
järjestelmään vuoden 2008 loppuun mennessä. Ensimmäiset mittarit asennetaan
vuonna 2006. Laki edellyttää, että kaikille Ruotsin sähköasiakkaille on taattava
kuukausittainen mittarinluenta vuoteen 2009 mennessä. AMM-hankintasopimuksen
kokonaisarvo on noin 240 miljoonaa euroa.

Pieni osa Nokian alueellisesta verkosta Suomessa myytiin Vattenfallille.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen tarkastaa parhaillaan vuoden 2003
sähkönsiirtohintoja Tukholmassa. Länsirannikkoa ja Tukholmaa koskeva lopullinen
päätös on edelleen antamatta. Energiamarkkinaviranomainen ei ole myöskään vielä
antanut tietoja vuoden 2004 valvonnasta.

Ruotsin hallitus selvittää useimmissa muissa EU-maissa jo sovelletun
siirtohintojen ex-ante-sääntelystä annetun EU:n direktiivin soveltamista myös
Ruotsissa. Ex-ante-sääntelyssä valvojan on ilmoitettava sovellettavat
hinnoitteluperiaatteet verkkoyhtiöille etukäteen. Selvityksen arvioidaan
valmistuvan viimeistään 1.3.2007 mennessä.

Sähkönsiirto II/06 II/05 I–II/06 I–II/05 2005 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh 12 kk

Ruotsi 3,2 3,2 7,9 7,6 14,4 14,7
Suomi 1,3 1,3 3,5 3,3 6,3 6,5
Norja 0,5 0,5 1,3 1,2 2,2 2,3
Viro 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 5,0 5,0 12,8 12,2 23,1 23,7

Sähkönjakeluasiakkaitten 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
lukumäärä alueittain, tuhansia

Ruotsi 860 860 860
Suomi 410 405 410
Muut maat 120 115 120
Yhteensä 1 390 1 380 1 390

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle (luku
sisältää Fortum Espoon asiakkaat), joita ovat muut sähkön vähittäismyyjät,
kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Markets ostaa
sähkönsä Nord Poolista.

milj. euroa II/06 II/05 I-II/06 I-II/05 2005 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 400 298 947 690 1 365 1 622
Liikevoitto 3 8 6 14 32 24
Vertailukelpoinen 2 8 2 15 30 17
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 222 159 228
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 17,4 11,3
Vertailukelpoinen sidotun 16,4 8,2
pääoman tuotto, %

Toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,3 (9,0) TWh, ja
vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden myynti oli 22,0 (20,8) TWh. Myynnin kasvu
vuoden 2005 alkupuoliskoon verrattuna johtui pääasiassa yritysasiakkaiden määrän
lisääntymisestä sekä sähkön kulutuksen kasvusta, joka johtui edellisvuotta
kylmemmistä säistä.

Toisella neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
korkeampia kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Noususta huolimatta sähkön
vähittäishinnat erityisesti Suomessa eivät ole täysin seuranneet Nord Poolin
sähköfutuurien hintojen nousua.

Toisella neljänneksellä toteutettiin monia menestyksekkäitä
markkinointitoimenpiteitä, kuten Energihjälpen (energia-apu) -konseptin
lanseeraus Ruotsissa sekä uusasiakkaiden aktiivinen hankkiminen.
Yksityisasiakkaiden määrä pysyi toisella neljänneksellä lähes ennallaan, kun
taas yritysasiakkaiden määrä kasvoi hieman.

Huhtikuussa Ruotsissa otettiin käyttöön uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä.
Uusi järjestelmä on tärkeä tekijä haluttavimman tarjoajan aseman saavuttamisessa
ja laadukkaan asiakaspalvelun tarjoamisessa. Uuden asiakas- ja
laskutusjärjestelmän käyttöönotosta Ruotsissa aiheutuneet kertaluonteiset
kustannukset vaikuttivat edelleen segmentin tulokseen vuoden 2006 toisella
neljänneksellä.

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien toimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi–kesäkuussa olivat 946
(123) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 174 (123)
miljoonaa euroa. Fortum maksoi noin 750 miljoonaa euroa Fortum Espoo Oyj:n
(entinen E.ON Finland Oyj) osakkeista.

Fortum myi noin 40 prosentin osuutensa Enprima Oy:ssä ruotsalaiselle ÅF
Groupille. Kauppa saatettiin päätökseen 24.4.2006.

Fortum Espoo

Suomen Kilpailuvirasto hyväksyi 2.6.2006 Fortumin E.ON Finland Oyj -kaupan.
Osakekaupat ja käteismaksut Espoon kaupungille ja E.ON Nordicille suoritettiin
26.6.2006. Noin 750 miljoonan euron kauppahinnan lisäksi Fortum maksoi Espoon
kaupungille kauppahinnasta korkoina noin 2 miljoonaa euroa ja E.ONille noin 16
miljoonan euron korvauksen. Nimi E.ON Finland Oyj muutettiin tämän jälkeen
Fortum Espoo Oyj:ksi.

Suomen Kilpailuviraston hyväksyntä riippuu seuraavista ehdoista:
- Fortum myy voimalaitoksensa Haapavedellä (tuotantokapasiteetti 154 MW) ja
Hämeenlinnassa (tuotantokapasiteetti 65 MW sähköä, 95 MW lämpöä).
- Fortum vuokraa 308 MW:n tuotantokapasiteettiosuutensa Meri-Porin
hiililauhdevoimalaitoksessa 30.6.2010 saakka.
- Fortum myy 1 TWh:a vuodessa vastaavan vakiotehoisen palkkikapasiteetin
Suomessa 31.3.2011 saakka.


Fortum valitti 3.7.2006 markkinaoikeuteen Suomen Kilpailuviraston 2.6.2006
päivätystä Fortum Espoo Oyj:n ostamista koskevasta päätöksestä.

Fortumilla on Suomen osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n mukainen lunastusoikeus
loppuihin Fortum Espoo Oyj:n osakkeisiin. Fortum käyttää lunastusoikeuden ja
esitti Fortum Espoo Oyj:n hallitukselle lunastusvaatimuksen 28.6.2006.

Fortum julkaisi lunastustarjouksen muille osakkeenomistajille (0,2 % osakkeista)
30.6.2006. Lunastushinta on 68,36 euroa kultakin Fortum Espoo Oyj:n osakkeelta.

Fortum aikoo hakea Fortum Espoo Oyj:n osakkeiden poistamista pörssistä, kun
kaikki yhtiön osakkeet on siirretty Fortumin omistukseen. Tämän arvioidaan
tapahtuvan syksyllä 2006.

Raportointikauden lopussa Fortum omisti yhteensä 15 598 424 Fortum Espoo Oyj:n
osaketta. Tämä vastaa 99,8 prosenttia Fortum Espoo Oyj:n osakkeista ja
äänivallasta.

Vuonna 2005 E.ON Finlandin liikevaihto oli 234 miljoonaa euroa ja
tuotantokapasiteetti 171 MW sähköä ja 1 452 MW lämpöä. Yhtiöllä oli noin 162 000
sähkönjakeluasiakasta ja 350 vakituista työntekijää.

Fortum arvioi Fortum Espoo Oyj:n integraation tuovan konsernille 15–20 miljoonan
euron vuosittaisen synergiaedun vähittäin vuodesta 2007 lähtien.

Rahoitus

Vuoden 2006 toisen neljänneksen lopussa nettovelka oli 4 320 miljoonaa euroa
(31.12.2005: 3 158 miljoonaa euroa). Nettovelan kasvu johtui pääasiassa
osingonmaksusta maaliskuussa ja Fortum Espoon ostosta kesäkuussa. Toisella
neljänneksellä Fortum toteutti onnistuneesti kaksi suurta rahoitusjärjestelyä.
Näiden järjestelyjen tavoitteena oli rahoittaa Fortum Espoon osto ja 500
miljoonan euron suuruinen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma sekä rahoittaa
vuonna 2006 erääntyvää velkaa. Fortumin EMTN- (Euro Medium Term Note) -
lainaohjelman puitteissa laskettiin liikkeelle 750 miljoonan euron joukkolaina
ja kaksiosainen Ruotsin kruunun määräinen (kolme- ja viisivuotinen) joukkolaina,
jonka arvo oli 4 500 miljoonaa kruunua (noin 490 miljoonaa euroa).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Toisen neljänneksen lopussa likvidit varat
olivat yhteensä 666 miljoonaa euroa. Konsernilla oli lisäksi käytettävissään
noin 1 315 miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla 46
(78) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt nettorahoituskulujen pienenemiseen olivat
keskimääräistä pienempi velkataso, alempi korkotaso sekä noin 17 (5) miljoonan
euron positiivinen käyvän arvon muutos johdannaisissa, jotka jäävät IAS 39 -
standardin mukaisen suojauslaskennan ulkopuolelle.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).

Osakkeet ja osakepääoma

Tammi–kesäkuussa myytiin yhteensä 438,2 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 8 588 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 17 654 miljoonaa
euroa. Vuoden ensimmäisen puoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille
Helsingin Pörssissä oli 23,48 euroa ja alin 15,71 euroa. Noteerausten keskiarvo
oli 19,60 euroa. Toisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli
20,00.

Vuoden 2006 toisella neljänneksellä merkittiin ja vietiin kaupparekisteriin
yhteensä
1 161 630 osaketta optiojärjestelyiden yhteydessä. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 3 001 206 707 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden
kokonaismäärä on 882 707 855.

Toisen neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,1 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 34,9 %.

Fortum Oyj:n 16.3.2006 pidetty yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden takaisinostosta. Hallitus päätti aloittaa takaisinostot
aikaisintaan 8.6.2006 ja jatkaa takaisinostoja toistaiseksi.

Vuoden 2006 toisen neljänneksen lopussa Fortum oli ostanut 1 660 000 omaa
osakettaan, joiden arvo oli yhteensä 30 390 150 euroa ja keskihankintahinta
18,31 osakkeelta.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi–kesäkuussa oli keskimäärin 9 024 (11 066).
Kauden lopussa henkilöstö lukumäärä oli 9 605 (8 989).

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Teollisuuden Voima Oy (TVO) ilmoitti 11.7.2006, että Olkiluoto 3:n
rakennustyömaan aikatauluviive on kasvanut viime kuukausina. Toimittaja on
ilmoittanut TVO:lle uuden ennusteen, jonka mukaan laitos on valmis kaupalliseen
käyttöön vuoden 2010 toisella neljänneksellä.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat, polttoaineiden hinnat ja
sähkön kysyntä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin
raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan
euroiksi.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti kasvavan Pohjoismaissa noin yhden prosentin
vuosivauhtia lähivuosien aikana.

Heinäkuun alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 17 TWh keskimääräistä
pienemmät ja 16 TWh vuoden 2005 vastaavaa jaksoa pienemmät. Tämä vaje saattaa
vaikuttaa Fortumin vesivoimantuotantoon loppuvuonna. Heinäkuun puolivälissä
vuoden 2006 päästöoikeuksien markkinahinnat olivat 16–17 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodeksi 2006 oli 54–55 euroa megawattitunnilta, vuodelle 2007 noin 48–49
euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 45–46 euroa megawattitunnilta.

Toisella neljänneksellä Fortum jatkoi suojaustasonsa lisäämistä, koska sähkön
hinta futuurimarkkinoilla oli houkuttelevalla tasolla. Viimeaikaiset hinnat
johtuvat osin Pohjoismaiden vesivarantovajeesta, osin korkeista
hiilidioksidipäästöjen futuurihinnoista. Vesivarantotilanteen muutos ja
päästökauppaan osallistuvien tahojen toimet voivat muuttaa futuurien hintoja
melko nopeasti.

Heinäkuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu loppuvuodeksi 2006
noin 90 % noin 35 euroon megawattitunnilta. Kalenterivuoden 2007 ajaksi Fortumin
sähkön tukkumyynnistä oli suojattu 65 % noin 39 euroon megawattitunnilta. Nämä
suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla
tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon nähden
vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina.

Fortumin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan Pohjoismaissa vaikuttavat muun
muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta, Fortumin joustavan
tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut.
Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantovolyymejään, spot-hinnan yhden euron
muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50 miljoonan euron muutoksen
Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Fortum on menestynyt hyvin vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Koska
markkinatekijät ovat suotuisia, on Fortum hyvissä asemissa myös loppuvuotta 2006
ja vuotta 2007 ajatellen.


Espoo, 18.7.2006
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Tulostiedotus vuonna 2006:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 19.10.2006

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa: www.fortum.fi/Sijoittajat.

FORTUM -KONSERNI
TAMMIKUU-KESÄKUU 2006
Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR Edelli-
II/ I-II/ I-II/ set
II/2006 2005 2006 2005 2005 12kk
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 948 858 2 291 1 991 3 877 4 177
Muut tuotot 20 -11 19 10 101 110
Materiaalit ja palvelut -322 -294 -848 -712 -1 325 -1 461
Henkilöstökulut -129 -124 -260 -253 -481 -488
Poistot ja -97 -101 -195 -204 -407 -398
arvonalentumiset
Muut kulut -108 -101 -223 -199 -418 -442
Liikevoitto 312 227 784 633 1 347 1 498
Osuus osakkuus- ja 6 1 41 16 55 80
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -31 -43 -46 -78 -135 -103
Voitto ennen veroja 287 185 779 571 1 267 1 475
Välittömät verot -60 -33 -180 -149 -331 -362
Jatkuvien toimintojen 227 152 599 422 936 1 113
kauden voitto
Luovutetut toiminnot:
Luovutettujen toimintojen - 390 - 474 474 -
kauden voitto
Kauden voitto 227 542 599 896 1 410 1 113

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 219 535 565 864 1 358 1 059
Vähemmistölle 8 7 34 32 52 54
227 542 599 896 1 410 1 113

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos
(euroa per osake)
Laimentamaton 0.25 0.61 0.64 0.99 1.55 1.21
Laimennettu 0.24 0.60 0.63 0.98 1.53 1.19


Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton 0.25 0.17 0.64 0.45 1.01 1.21
Laimennettu 0.24 0.16 0.63 0.44 1.00 1.19

Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton - 0.44 - 0.54 0.54 -
Laimennettu - 0.44 - 0.54 0.53 -


LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 121 82 80
Rakennukset, koneet ja kalusto 11 244 9 965 10 176
Sijoitukset osakkuus- ja 1 960 1 543 1 610
yhteisyrityksiin
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 587 581 502
Muut pitkäaikaiset saamiset 112 89 87
Pitkäaikaiset korolliset 650 625 620
saamiset
Pysyvät vastaavat yhteensä 14 674 12 885 13 075

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 238 234 256
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset 1 124 961 1 011
saamiset
Rahat ja pankkisaamiset 666 552 788
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 028 1 747 2 055

Vastaavaa yhteensä 16 702 14 632 15 130

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 3 001 2 968 2 976
Muu oma pääoma 3 899 3 696 4 175
Yhteensä 6 900 6 664 7 151
Vähemmistöosuus 238 176 260
Oma pääoma yhteensä 7 138 6 840 7 411

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras 4 373 3 826 3 118
pääoma
Laskennallinen verovelka 1 839 1 580 1 512
Varaukset 613 574 606
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 684 545 435
Pitkäaikainen vieras pääoma 7 509 6 525 5 671
yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras 613 321 828
pääoma
Ostovelat ja muu lyhytaikainen 1 442 946 1 220
vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma 2 055 1 267 2 048
yhteensä

Vieras pääoma yhteensä 9 564 7 792 7 719

Vastattavaa yhteensä 16 702 14 632 15 130


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR Osake- Yli- Muu Käyvän Omat Kerty Vähem Yhteensä
pääoma kur sidot arvon osak- neet mistö-
ssi- tu ja keet voit- osuus
rah pääo muut varat
asto ma rahas-
tot
Oma pääoma 31.12.2005 2 976 70 2 -117 - 4 220 260 7 411
Käytetyt optio- 25 4 -2 27
oikeudet
Muuntoerot ja muut 17 -3 14
muutokset
Osingonjako -987 -987
Omien osakkeiden -30 -30
takaisinosto
Vähemmistöosuuden -50 -50
pienentyminen
yrityshankintojen kautta
Kassavirran suojaukset -185 -3 -188
Käyvän arvon rahaston 342 342
muutokset 1)
Kauden voitto 565 34 599
Oma pääoma 30.06.2006 3 001 74 0 40 -30 3 815 238 7 138


Oma pääoma 31.12.2004 2 948 62 13 134 - 4 343 150 7 650
Käytetyt optio- 20 8 -13 15
oikeudet
Muuntoerot ja muut -78 -10 -88
muutokset
Osingonjako -506 -506
Osinkona jaetut -920 -920
osakkeet 2)
Kassavirran suojaukset -249 34 4 -211
Käyvän arvon rahaston 4 4
muutokset
Kauden 864 32 896
voitto
Oma pääoma 30.06.2005 2 968 70 0 -111 - 3 737 176 6 840


1) Erään sisältyy Hafslundin omistamien Renewable Energy
Corporation (REC) osakkeiden käyvän arvon muutos.
2) Vuonna 2005 osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortumin
omaan pääomaan oli 920 miljoonaa. Emoyhtiön kertyneiden
voittovarojen osuus oli 969 miljoonaa euroa vuonna 2005.


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat 979 837 1 754
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity -23 6 15
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot 22 -88 -107
Maksetut välittömät verot -192 -155 -298
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, 786 600 1 364
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos 0 -84 -93
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan 786 516 1 271
kassavirta
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan - 133 133
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 786 649 1 404


Investointien kassavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -174 -123 -346
Ostetut osakkeet -761 - -127
Käyttöomaisuuden myynnit 9 9 30
Myydyt osakkeet 15 19 26
Muiden sijoitusten muutos -15 10 19
Jatkuvien toimintojen investointien -926 -85 -398
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien - 1 155 1 155
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä -926 1 070 757

Kassavirta ennen rahoitusta -140 1 719 2 161

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos 1 029 -846 -1 063
Osingonjako yhtiön -987 -506 -506
osakkeenomistajille
Omien osakkeiden takaisinosto -30 - -
Muut rahoituserät 3 11 22
Jatkuvien toimintojen rahoituksen 15 -1 341 -1 547
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen - 29 29
kassavirta
Rahoituksen kassavirta yhteensä 15 -1 312 -1 518

Taseen mukainen jatkuvien toimintojen
likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) -125 407 643
Neste Oilin luovuttaminen - -63 -
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen
likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) - 344 -


TUNNUSLUVUT 1)
MEUR Edel-
30.6. 31.3. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. liset
2006 2006 2005 2005 2005 2005 12kk
Jatkuvat
toiminnot:
Käyttökate, MEUR 979 570 509 837 1 178 1 754 1 896

Tulos per osake 0.64 0.39 0.28 0.45 0.65 1.01 1.21
(laimentamaton), EUR

Sijoitettu pääoma, 12 124 10 605 10 534 10 987 11 154 11 357 12 124
MEUR

Korollinen 4 320 3 900 4 878 3 595 3 333 3 158 N/A
nettovelka, MEUR
Käyttöomaisuusinvest 946 114 49 123 213 479 1 302
oinnit ja
investoinnit
osakkeisiin, MEUR
Käyttöomaisuusinves- 174 71 49 123 207 346 397
toinnit, MEUR

Sijoitetun pääoman 14.6 19.4 16.4 12.4 11.7 13.5 14.5
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 13.5 15.6
2)
Nettovelka / käyttökate 2.2 1.7 2.4 2.2 2.1 1.8 2.3
3)

Velkaantumisaste, % 61 60 71 53 47 43 N/A
Oma pääoma/ osake, EUR 7.83 7.11 7.67 7.64 7.86 8.17 N/A
Omavaraisuusaste, % 43 44 43 43 47 49 N/A

Fortum yhteensä:
Tulos per osake 0.64 0.39 0.38 0.99 1.19 1.55 1.21
(laimentamaton), EUR
Sijoitettu pääoma, 12 124 10 605 11 891 10 987 11 154 11 357 12 124
MEUR
Sijoitetun pääoman 14.6 19.4 18.2 16.7 15.3 16.6 14.5
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 16.3 21.4 19.5 19.2 17.6 18.7 15.9
3)
Nettovelka / 2.2 1.7 1.8 1.5 1.5 1.4 2.3
käyttökate 3)
Korkokate 13.7 16.9 11.6 11.3 10.6 11.6 12.9
Liiketoiminnan 36.4 49.6 39.3 44.2 42.9 43.2 31.4
kassavirta/korollinen
nettovelka, % 3)

Henkilöstö 9 024 8 886 13 135 11 066 10 279 10 026 N/A
keskimäärin
Osakkeiden 880 508 880 725 871 710 872 316 872 438 872 613 879 324
keskimääräinen
määrä, 1 000
osaketta
Laimennettu 891 451 892 406 883 774 883 629 889 157 887 653 889 979
osakeantioi-
kaistu
osakkeiden
keskimääräinen
määrä, 1 000
osaketta
Rekisteröity- 882 708 881 564 871 854 872 793 872 981 875 294 N/A
jen osakkeiden
määrä, 1 000
osaketta
Osakkeiden 881 048 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
määrä ilman omia
osakkeita,
1000 osaketta

1) Vuonna 2005 julkaistut tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin
lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei
muuta ole ilmoitettu.
2) Oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien toimintojen
kauden voitto kauden lopun oman pääoman määrällä.
Luovutettujen toimintojen kauden voitto on
vähennetty 31.12.2005 oman pääoman määrästä.
3) Neljännekset on laskettu vuositasolla.


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 560 476 1 203 1 010 2 058 2 251
- josta sisäistä -17 13 -67 68 97 -38
Lämpö 229 206 709 591 1 063 1 181
- josta sisäistä -7 -1 -15 11 12 -14
Sähkönsiirto 162 160 381 362 707 726
- josta sisäistä 2 2 4 4 8 8
Markets 400 298 947 690 1 365 1 622
- josta sisäistä 35 22 76 47 101 130
Muut 20 22 40 45 91 86
- josta sisäistä 15 15 30 37 63 56
Eliminoinnit 1) -423 -304 -989 -707 -1 407 -1 689
Jatkuvien toimintojen 948 858 2 291 1 991 3 877 4 177
liikevaihto
Luovutettujen - - - 2 061 2 061 -
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit - - - -20 -20 -
Yhteensä 948 858 2 291 4 032 5 918 4 177

1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-
ostaja.


LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 222 125 506 348 825 983
Lämpö 41 50 160 162 269 267
Sähkönsiirto 55 56 136 127 251 260
Markets 3 8 6 14 32 24
Muut -9 -12 -24 -18 -30 -36
Jatkuvien toimintojen 312 227 784 633 1 347 1 498
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen - 390 - 517 517 -
liikevoitto
Yhteensä 312 617 784 1 150 1 864 1 498


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 208 172 501 396 854 959
Lämpö 35 37 161 144 253 270
Sähkön 53 55 134 121 244 257
siirto
Markets 2 8 2 15 30 17
Muut -12 -11 -26 -22 -47 -51
Jatkuvien toimintojen 286 261 772 654 1 334 1 452
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät 15 12 15 18 30 27
Muut 11 -46 -3 -39 -17 19
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 312 227 784 633 1 347 1 498
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 6 0 6 0 -3 3
Lämpö 4 11 5 11 14 8
Sähkönsiirto 2 1 2 1 1 2
Markets 0 0 0 0 0 0
Muut 3 0 2 6 18 14
Yhteensä 15 12 15 18 30 27


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 8 -47 -1 -48 -26 21
Lämpö 2 2 -6 7 2 -11
Sähkönsiirto 0 0 0 5 6 1
Markets 1 0 4 -1 2 7
Muut 0 -1 0 -2 -1 1
Yhteensä 11 -46 -3 -39 -17 19


POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 27 28 53 56 112 109
Lämpö 30 31 60 62 123 121
Sähkönsiirto 33 36 68 73 145 140
Markets 5 4 9 8 15 16
Muut 2 2 5 5 12 12
Jatkuvien toimintojen 97 101 195 204 407 398
poistot ja arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen - - - 36 36 -
poistot ja arvonalentumiset
Yhteen 97 101 195 240 443 398OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR II/06 II/05 I- I- 2005 Edelliset
II/ II/ 12kk
2006 2005

Sähköntuotanto 1) 2 -6 14 -4 23 41
Lämpö 3 2 14 8 11 17
Sähkön 1 6 12 13 20 19
siirto
Markets 0 0 1 0 1 2
Muut 0 -1 0 -1 0 1
Jatkuvien toimintojen osuus 6 1 41 16 55 80
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Luovutettujen - - - -2 -2 -
toimintojen osuus
osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä 6 1 41 14 53 80

1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.


SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2006 30.6. 31.12.
2005 2005

Sähköntuotanto 1 593 1 190 1 259
Lämpö 141 139 133
Sähkönsiirto 216 205 210
Markets 8 9 8
Muut 2 0 0
Yhteensä 1 960 1 543 1 610


INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
I- I-
II/06 II/05 II/2006 II/2005 2005

Sähköntuotanto 23 21 43 39 129
Lämpö 38 21 99 33 212
Sähkönsiirto 42 25 67 40 115
Markets 2 3 7 4 10
Muut 727 4 730 7 13
Jatkuvien toimintojen 832 74 946 123 479
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen - - - 99 99
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä 832 74 946 222 578SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.
2005

Sähköntuotanto 6 351 5 970 5 954
Lämpö 2 470 2 302 2 551
Sähkönsiirto 3 121 3 036 3 021
Markets 222 159 228
Muut ja eliminoinnit 1 053 231 139
Yhteensä 13 217 11 698 11 893


SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
Edelliset 12 kk 31.12.2005

Sähköntuotanto 17.0 14.0
Lämpö 11.8 11.6
Sähkönsiirto 9.1 8.8
Markets 11.3 17.4

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
Edelliset 12 kk 31.12.2005

Sähköntuotanto 16.6 14.5
Lämpö 11.9 11.0
Sähkönsiirto 9.0 8.6
Markets 8.2 16.4

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton
ja 'osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa
keskimääräisellä sidotulla pääomalla.


VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Sähköntuotanto 6 805 6 473 6 522
Lämpö 2 763 2 556 2 895
Sähkönsiirto 3 520 3 433 3 448
Markets 609 424 515
Muut ja eliminoinnit 1 424 343 216
Sidottuun pääomaan 15 121 13 229 13 596
sisältyvät varat
Korolliset saamiset 658 628 620
Laskennallinen verosaaminen 89 73 18
Muut varat 168 150 108
Rahat ja pankkisaamiset 666 552 788
Varat yhteensä 16 702 14 632 15 130


VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Sähköntuotanto 454 503 568
Lämpö 293 254 344
Sähkönsiirto 399 397 427
Markets 387 265 287
Muut ja eliminoinnit 371 112 77
Sidottuun pääomaan sisältyvä 1 904 1 531 1 703
vieras pääoma
Laskennallinen verovelka 1 839 1 580 1 512
Muut 835 534 558
Sijoitettuun pääomaan 4 578 3 645 3 773
sisältyvät velat
Korollinen vieras pääoma 4 986 4 147 3 946
Oma pääoma 7 138 6 840 7 411
Oma ja vieras pääoma yhteensä 16 702 14 632 15 130


AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 256 12 041 12 041
Neste Oilin luovuttaminen - -1 540 -1 540
Konserniyhtiöiden hankinta 1 000 7 171
Käyttöomaisuusinvestoinnit 174 123 346
Vähennykset -5 -12 -31
Poistot ja arvonalentumiset -195 -204 -407
Muuntoer 135 -368 -324
ot
Kirjanpitoarvo kauden 11 365 10 047 10 256
lopussa


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
2005

Sähköntuotanto 560 643 598 450 476 534
- josta sisäistä -17 -50 23 6 13 55
Lämpö 229 480 325 147 206 385
- josta sisäistä -7 -8 0 1 -1 12
Sähkönsiirto 162 219 196 149 160 202
- josta sisäistä 2 2 2 2 2 2
Markets 400 547 391 284 298 392
- josta sisäistä 35 41 35 19 22 25
Muut 20 20 20 26 22 23
- josta sisäistä 15 15 13 13 15 22
Eliminoinnit -423 -566 -418 -282 -304 -403
Jatkuvien toimintojen 948 1 343 1 112 774 858 1 133
liikevaihto
Luovutettujen - - - - - 2 061
toimintojen liikevaihto
Eliminoinnit - - - - - -20
Yhteensä 948 1 343 1 112 774 858 3 174

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
2005 1)

Sähköntuotanto 222 284 296 181 125 223
Lämpö 41 119 94 13 50 112
Sähkönsiirto 55 81 76 48 56 71
Markets 3 3 11 7 8 6
Muut -9 -15 -3 -9 -12 -6
Jatkuvien toimintojen 312 472 474 240 227 406
liikevoitto
Luovutettujen - - - - 390 127
toimintojen liikevoitto
Yhteensä 312 472 474 240 617 533

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia
koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan
välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/200 I/2005
2005

Sähköntuotanto 208 293 297 161 172 224
Lämpö 35 126 97 12 37 107
Sähkönsiirto 53 81 76 47 55 66
Markets 2 0 8 7 8 7
Muut -12 -14 -18 -7 -11 -11
Jatkuvien toimintojen 286 486 460 220 261 393
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät 15 0 10 2 12 6
Muut 11 -14 4 18 -46 7
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 312 472 474 240 227 406
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
2005

Sähköntuotanto 6 0 -6 3 0 0
Lämpö 4 1 2 1 11 0
Sähkönsiirto 2 0 0 0 1 0
Markets 0 0 0 0 0 0
Muut 3 -1 14 -2 0 6
Yhteensä 15 0 10 2 12 6


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2006 I/2006 IV/2005 III/ II/2005 I/2005
2005

Sähköntuotanto 8 -9 5 17 -47 -1
Lämpö 2 -8 -5 0 2 5
Sähkönsiir 0 0 0 1 0 5
to
Markets 1 3 3 0 0 -1
Muut 0 0 1 0 -1 -1
Yhteensä 11 -14 4 18 -46 7


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen
toimintojen väliset eliminoinnit)

Fortumilla ei ole luovutettuja toimintoja vuonna 2006.

MEUR 2)
II/2005 I-II/2005 2005
1)

Liikevaihto - 2 061 2 061
Muut tuotot 390 395 395
Materiaalit ja palvelut - -1 726 -1 726
Henkilöstökulut - -57 -57
Poistot ja arvonalentumiset - -36 -36
Muut kulut - -120 -120
Liikevoitto 390 517 517
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten - -2 -2
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut - -6 -6
Voitto ennen veroja 390 509 509
Välittömät verot - -35 -35
Luovutettujen toimintojen kauden 390 474 474
voitto

1) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia
koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan
välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.
2) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa
euroa, sisältyy muihin tuottoihin vuonna 2005.


VASTUUT
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut
Velat
Pantit 182 155 144
Kiinteistökiinnitykset 49 53 49
Muut vastuut
Kiinteistökiinnitykset 63 66 66
Muut vastuusitoumukset 141 101 94
Yhteensä 435 375 353
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta
annetut vastuusitoumukset
Pantit ja 3 3 3
kiinteistökiinnitykset
Takaukset 192 171 208
Muut vastuusitoumukset 125 182 125
Yhteensä 320 356 336
Vastuusitoumukset muiden puolesta
Takaukset 17 65 2
Muut vastuusitoumukset 2 2 3
Yhteensä 19 67 5
Yhteensä 774 798 694


Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena Fortumin kokonaan
omistamalla tytäryhtiöllä, Fortum Heat and Gas Oy:llä, on yhteinen
vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa. Vastuusitoumus
perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n säädökseen.

Käyttöleasing vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 18 14 17
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä 38 37 31
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 9 8 9
Yhteensä 65 59 57


YDINVOIMA
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Ydinjätehuoltovastuu Suomen 618 596 618
ydinenergialain mukaisesti 1)
Fortumin osuus -618 -596 -610
Ydinjätehuoltorahastosta 2)
Erotuksen vakuutena kiinnitetyt 0 0 8
haltijavelkakirjalainat 3)

1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen
vastuu on 618 (596) miljoonaa euroa 30.6.2006 (ja vastaavasti 2005).
Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu
diskontattu velka oli 421 (404) miljoonaa euroa 30.6.2006.
Suurin ero lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun velan
välillä on se, että lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu
nettonykyarvoon.
2) Fortumin osuus Ydinjätehuoltohastosta 30.6.2006 oli 618 (596) miljoonaa
euroa.
Taseessa esitetty osuuden arvo 30.6.2006 on 421 (404)
miljoonaa euroa, ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan
Ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen
liittyvien velkojen määrää taseessa.
3) Vuoden lopussa lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus
Ydinjätehuoltorahastosta ovat erisuuruiset johtuen
vuosittaisesta vastuumäärän
tarkistamisesta. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen
lainmukainen vastuu maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen
neljänneksen aikana.
Fortum on antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.
Kiinnitetyt haltijavelkakirjat sisältyvät yllä oleviin Annettuihin
vakuuksiin ja vastuusitoumuksiin.


JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR
30.6.2006 30.6.2005 31.12.2005

Korko- ja Nimellis- Käypä Nimel- Käypä Nimel- Käypä
valuuttajohdannaiset arvo netto lis- netto- lis- netto-
arvo arvo arvo arvo arvo

Koronvaihtosopimukset 3 504 -28 3 009 15 2 636 11
Valuuttatermiinit 4 420 -9 7 533 154 5 297 69
Koron- ja 2 577 -26 315 3 2 169 3
valuutanvaihtosopimukset

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä
netto- netto netto-
arvo arvo arvo

TWh MEUR TWh MEUR TWh MEUR
Myyntisopimukset 112 -1 199 80 -465 84 -463
Ostosopimukset 70 781 45 333 49 276
Ostetut optiot 14 -23 1 2 1 -1
Asetetut optiot 24 7 7 -21 3 2

Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä
netto- netto- netto-
rvo arvo arvo

1000 MEUR 1000 MEUR 1000 MEUR
bbl bbl bbl
Myyntisopimukset 270 -2 45 -1 90 0
Ostosopimukset 784 8 755 12 571 6

Laadintaperiaatteet


Lyhennetyt osavuosikatsaukset on laadittu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.

Laadintaperiaatteet ovat yhtenäisiä tilikaudelta 2005
julkaistun konsernitilinpäätöksen kanssa.


Fortum Espoo Oyj:n hankinta
Fortum hankki omistukseensa 99.8% Fortum Espoo Oyj:n (aiemmin E.On
Finland Oyj) osakkeista 26. kesäkuuta 2006.
Fortum Espoon konsolidoitu tase 31. maaliskuuta
2006 on yhdistelty Fortumin kesäkuun 2006 lopun taseeseen.
Fortum Espoo on listattu yhtiö ja se julkistaa
tammi-kesäkuun 2006 osavuosikatsauksensa 18 elokuuta 2006.
Yhdistely ei ole vaikuttanut tuloslaskelmaan.
Segmenttiraportoinnissa Fortum Espoon luvut sisältyvät segmenttiin
Muut.
Hankintameno on alustavasti
kohdistettu erään 'Rakennukset, koneet ja kalusto'.
Fortum konsernin vastuisiin ja johdannaisiin
sisältyy Fortum Espoon luvut 31. maaliskuuta 2006 tilanteesta.
Seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä Fortum
Espoo esitetään Fortumin segmenttien mukaisesti
jaoteltuna ja hankintameno tullaan omaisuuserille.

Hafslund ASA'n osakkuustuloksen laskenta
Fortum konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin
osakkusyhtiötulos on sisällytetty Fortum konsernin lukuihin
edellisen neljänneksen lukuihin
perustuen. Hafslund julkaisi tammi-kesäkuun 2006 osavuosikatsauksen
18 heinäkuuta, mutta Fortum käyttää edelleen edellisen neljänneksen
tietoja
koska Hafslundin muut osavuosikatsaukset vuonna 2006
julkaistaan myöhemmin kuin Fortumin osavuosikatsaukset.

Hafslundin osakkuusyhtiötulosta laskettaessa, Fortum
on omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen
Hafslundin Renewable Energy Corporation (REC) osakeomistusta koskevan
laskentaperiaatteen.
Hafslund on luokitellut osakeomistuksensa REC yhtiössä
erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat' kun taas Fortum
on luokitellut osakeomistuksen REC yhtiössä 'Myytävissä oleviksi
rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset kirjataan
suoraan omaan pääomaan'.
Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa että Hafslund myy
omistuksensa REC yhtiössä.

Koska REC on listattu Oslon pörssissä 9 toukokuuta 2006 alkaen,
Fortum laskee RECin käyvän arvon muutoksen sen kunkin
tilinpäätöshetken
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin
edellisellä kvarttaalilla ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa
ole käytettävissä.
Kesäkuun 2006 lopussa osakkeiden käyvän
arvon muutos oli noin 340 miljoonaa euroa
Fortumissa.


Tunnuslukujen
laskentakaavat

Vertailukelpoinen = Liikevoitto - kertaluonteiset
liikevoitto erät - muut
vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden
myyntivoitot ja
tappiot mm.

Muut = Sisältää ne tulevaisuuden
vertailukelpoisuuteen kassavirtoja suojaavat
vaikuttavat erät rahoitusinstrumentit,
joihin ei voida soveltaa
IAS 39:n mukaisesti
suojauslaskentaa sekä
IFRIC tulkinnan nro 5
mukaisen vaikutuksen, joka
aiheutuu siitä, että
taseen saamisiin kirjattu
Fortumin osuus
Ydinjätehuoltorahastosta
ei voi ylittää
vastaavaa
velkaa.

Jatkuvien toimintojen = Jatkuvien toimintojen
käyttökate (Tulos ennen liikevoitto + Jatkuvien
korkoja, toimintojen poistot ja
veroja sekä poistoja ja arvonalentumis
arvonalentumisia) et


Oman pääoman tuotto, % = 100 x Kauden voitto

Oma pääoma
keskimäärin

Sijoitetun pääoman = 100 x Voitto ennen veroja +
tuotto % korko- ja muut
rahoituskulut
Sijoitettu
pääoma
keskimäärin

Jatkuvien toimintojen = 100 x Jatkuvien toimintojen
sijoitetun pääoman voitto ennen veroja +
tuotto, % jatkuvien toimintojen
korko- ja muut
rahoituskulut
Jatkuvien toimintojen
sijoitettu pääoma
keskimäärin

Sidotun pääoman tuotto, = 100 x Liikevoitto + osuus
% osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma
keskimäärin

Vertailukelpoinen = 100 x Vertailukelpoinen liikevoitto +
sidotun pääoman tuotto, osuus osakkuus- ja
% yhteisyritysten voitosta
(IAS39
oikaistu)
Vertailukelpoinen
sidottu pääoma
keskimäärin

Sijoitettu = Taseen loppusumma -
pääoma korottomat velat -
laskennallinen verovelka -
varaukse
t

Sidottu = Korottomat varat +
pääoma Ydinjätehuoltorahastoon
liittyvät korolliset varat
- korottomat
velat -
varaukset
(korottomat varat ja velat
eivät sisällä rahoitukseen,
veroihin ja
ja laskennallisiin veroihin
liittyviä eriä sekä varoja
ja velkoja, jotka
syntyvät suojauslaskennan
soveltamisedellytykset
täyttävien
johdannaissopimusten
käypien arvojen
muutoksista)

Vertailukelpoinen = Sidottu pääoma oikaistuna
sidottu pääoma niillä korottomilla
varoilla ja veloilla, jotka
aiheutuvat niistä
tulevaisuuden kassavirtaa
suojaavista johdannais-
sopimuksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa

Korolliset nettovelat = Korolliset
velat -
rahavarat

Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset
nettovelat
Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä ilman
omia osakkeita kauden
lopussa

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma sisältäen
vähemmistöosuuden
Taseen
loppusumma

Nettovelka / käyttökate = Korollinen
nettovelka
Liikevoitto +
poistot ja
arvonalentumise
t

Jatkuvien toimintojen = Korollinen
nettovelka/ käyttökate nettovelka
Jatkuvien toimintojen
liikevoitto + Jatkuvien
toimintojen
poistot ja
arvonalentumi
set


Korkokate = Liikevoitto

Nettokorkokulut


Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto -
vähemmistöosuus
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden aikana