FORTUM OYJ: OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2007

Hyvä tuloskehitys jatkui

Vuosineljännes lyhyesti
- Vertailukelpoinen liikevoitto 810 (772) miljoonaa euroa, +5 %
- Tulos ennen veroja 962 (779) miljoonaa euroa, +23 %
- Osakekohtainen tulos 0,85 (0,64), euroa, +33 %
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 070 (786) miljoonaa euroa
- Parantuneet suojauspositiot


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja      | II/07 | II/06 |  I-II/07 |  I-II/06 |     2006 | Edelli- |
|                   |       |       |          |          |          |  set 12 |
|                   |       |       |          |          |          |     kk  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto,      |   959 |   948 |    2 299 |    2 291 |    4 491 |   4 499 |
| milj., euroa      |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto,      |   327 |   312 |      817 |      784 |    1 455 |   1 488 |
| milj., euroa      |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen |   298 |   286 |      810 |      772 |    1 437 |   1 475 |
| liikevoitto,      |       |       |          |          |          |         |
| milj., euroa      |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen       |   301 |   287 |      962 |      779 |    1 421 |   1 604 |
| veroja, milj.     |       |       |          |          |          |         |
| euroa             |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,      |  0,26 |  0,25 |     0,85 |     0,64 |     1,22 |    1,42 |
| euroa             |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan    |   573 |   483 |    1 070 |      786 |    1 151 |   1 435 |
| kassavirta, milj. |       |       |          |          |          |         |
| euroa             |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, |       |       |     8,68 |     7,83 |     8,91 |         |
| euroa             |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen        |       |       |    4 610 |    4 308 |    4 345 |         |
| nettovelka        |       |       |          |          |          |         |
| (kauden lopussa), |       |       |          |          |          |         |
| milj. euroa       |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä  |       |       |  890 770 |  880 508 |  881 194 |         |
| keskimäärin,      |       |       |          |          |          |         |
| tuhatta           |       |       |          |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                                     |        2006 |   Edell. 12 |
|                                                  |             |          kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %                     |        13,4 |        14,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                           |        14,4 |        17,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA, %                             |         2,3 |         2,4 |
--------------------------------------------------------------------------------


Vuoden 2007 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä sää oli lämmin, mikä vähensi
sekä sähkön että lämmön kysyntää. Hyvä vesitilanne yhdessä päästöoikeuksien
matalien hintojen kanssa johti pohjoismaisten spot-hintojen selvään laskuun.
Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta Fortum onnistui parantamaan
tulostaan edellisvuotiseen verrattuna. Yhtiön taloudellinen asema pysyi vahvana.
Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 1 070 (786) miljoonaan euroon.

Toisella neljänneksellä Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 36,0 (34,7) euroa eli 4 % korkeampi kuin
vastaavalla jaksolla viime vuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön
keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Sähkön
keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 22,5 (44,4) euroa megawattitunnilta
eli noin 49 % alempi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna.
Taloudelliset tulokset

Huhti-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 959 (948) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 327 (312) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 12 miljoonalla eurolla 298 (286) miljoonaan euroon.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 10 miljoonaa euroa
eli 5 % edellisvuotisesta. Lämpö-segmentin ja Sähkönsiirto-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Markets-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kääntyi positiiviseksi ja kasvoi
miljoona euroa edellisvuotisesta.

Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |        |                             2 kk
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   522 |    560 |  1 163 |  1 203 |  2 439 |   2 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |   252 |    229 |    731 |    709 |  1 268 |   1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |   172 |    162 |    397 |    381 |    753 |     769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |   351 |    400 |    870 |    947 |  1 912 |   1 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |    22 |     20 |     41 |     40 |     78 |      79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit           |  -360 |   -423 |   -903 |   -989 | -1 959 |  -1 873 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   959 |    948 |  2 299 |  2 291 |  4 491 |   4 499 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   218 |    208 |    546 |    501 |    985 |   1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |    36 |     35 |    173 |    161 |    253 |     265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |    53 |     53 |    131 |    134 |    250 |     247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |     3 |      2 |    -11 |      2 |     -4 |     -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   -12 |    -12 |    -29 |    -26 |    -47 |     -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   298 |    286 |    810 |    772 |  1 437 |   1 475 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto/-tappio segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |        |       |         |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |   244 |    222 |    542 |    506 |    980 |   1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |    33 |     41 |    175 |    160 |    264 |     279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |    53 |     55 |    132 |    136 |    252 |     248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |     7 |      3 |     -5 |      6 |     -6 |     -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |   -10 |     -9 |    -27 |    -24 |    -35 |     -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   327 |    312 |    817 |    784 |  1 455 |   1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 2 299 (2 291) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 817 (784) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 38 miljoonalla eurolla 810 (772) miljoonaan euroon.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 45 miljoonaa euroa
eli 9 % edellisvuotisesta. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi
7 %, ja Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto supistui 2 %
edellisvuotisesta. Markets-segmentin toisen neljänneksen tuloksen selvä
paraneminen ei riittänyt kääntämään segmentin vertailukelpoista liikevoittoa
vuoden ensimmäisellä puoliskolla positiiviseksi.

Voitto ennen veroja oli 962 (779) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 72 (46) miljoonaan euroon. Tärkeimmät
syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimäärin korkeampi velkataso sekä
edellisvuotta pienempi 2 (17) miljoonan euron käyvän arvon muutos
johdannaisissa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 217 (41) miljoonaa euroa.
Suurimman yksittäisen osan muodosti norjalainen Hafslund ASA. Ensimmäisellä
neljänneksellä Hafslund ilmoitti saattaneensa päätökseen 35 miljoonan Renewable
Energy Corporationin (REC) osakkeen myynnin hintaan 138 Norjan kruunua
osakkeelta. Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n
osaketta. Tämän seurauksena Fortum kirjasi ensimmäisen neljänneksen tulokseensa
noin 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden.

Hafslund ASA sisällyttää REC:n omistuksen käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum sisällyttää käyvän arvon muutoksen omaan
pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos
perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden
lukumäärään. Vuoden 2007 heinäkuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 650
miljoonaa euroa.

Hafslund maksoi Fortumille osinkoja 145 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä.
Tästä 123 miljoonaa euroa oli REC:n myynnistä johtuvaa lisäosinkoa.

Vähemmistöosuudet olivat 35 (34) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 174 (180) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 18,1 % (23,1 %), mikä heijasti erityisesti verovapaata 180
miljoonan euron luovutusvoittoa Hafslundin myymistä REC:n osakkeista.

Kauden tulos oli 788 (599) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos oli
0,85 (0,64) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto edellisiltä 12 kuukaudelta oli
14,1 % (13,4 % vuoden 2006 lopussa), ja oman pääoman tuotto edellisiltä 12
kuukaudelta oli 17,3 % (14,4 % vuoden 2006 lopussa).

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 89 (89) TWh. Vuoden alkupuoliskolla sähköä
kulutettiin noin 205 (211) TWh, mikä on 3 % vähemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Toisen neljänneksen alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat hieman pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat. Kesäkuun lopussa vesivarannot olivat 4 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat ja 16 TWh suuremmat kuin vastaavana ajankohtana vuonna
2006.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 22,5
(44,4) euroa megawattitunnilta eli 49 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2006
ja 16 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden alkupuoliskolla sähkön
keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 24,6 (44,9) euroa megawattitunnilta
eli 45 % viime vuotta alempi. Alhainen spot-hinta johtui suotuisasta
vesitilanteesta ja alhaisista hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.

Toisella vuosineljänneksellä vuoden 2007 hiilidioksidin päästöoikeuksien
markkinahinta oli keskimäärin 0,4 (18,7) euroa hiilidioksiditonnilta eli 98 %
pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Vuoden alkupuoliskon aikana
vuoden 2007 päästöoikeuksien hinta oli 1,3 (22,7) euroa hiilidioksiditonnilta
eli 94 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla edellisvuonna.

Saksassa sähkön spot-hinta oli toisella vuosineljänneksellä keskimäärin hieman
korkeampi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista
Saksaan.

Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli tammi-kesäkuussa 27,6 (28,1) TWh ja siitä 27,1
(27,5) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä vastaa 13 % (13 %) Pohjoismaiden koko
sähkönkulutuksesta. Kauden aikana noin 90 % Fortumin tuottamasta sähköstä ei
aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön-  | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| ja lämmöntuotanto, TWh |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |  12,4 |   12,8 |   27,6 |   28,1 |   54,4 |    53,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto         |   4,6 |    4,9 |   14,4 |   15,1 |   25,8 |    25,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 | Edell.1 |
| sähköntuotanto         |       |        |        |        |        |    2 kk |
| Pohjoismaissa          |       |        |        |        |        |         |
| lähteittäin, TWh       |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              |   5,0 |    4,6 |   11,4 |   10,4 |   19,8 |    20,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              |   6,3 |    6,5 |   12,8 |   13,5 |   24,4 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             |   0,9 |    1,4 |    2,9 |    3,6 |    9,0 |     8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  12,2 |   12,5 |   27,1 |   27,5 |   53,2 |    52,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin               | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| sähköntuotanto         |       |        |        |        |        |   12 kk |
| Pohjoismaissa          |       |        |        |        |        |         |
| lähteittäin, %         |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima              |    41 |     37 |     42 |     38 |     37 |      39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima              |    52 |     52 |     47 |     49 |     46 |      45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima             |     7 |     11 |     11 |     13 |     17 |      16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   100 |    100 |    100 |    100 |    100 |     100 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 31,7 (31,2) TWh, josta 31,1 (30,5) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä vastaa noin 15 % (14 %) Pohjoismaiden koko tammi-kesäkuun
sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 11,3 (11,8) TWh ja muissa
maissa 3,4 (4,0) TWh.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| sähkön-*) ja           |       |        |        |        |        |   12 kk |
| lämmönmyynti, milj.    |       |        |        |        |        |         |
| euroa                  |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti           |   515 |    520 |  1 190 |  1 188 |  2 437 |   2 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           |   202 |    192 |    590 |    585 |  1 014 |   1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko          | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| sähkönmyynti *)        |       |        |        |        |        |   12 kk |
| alueittain, TWh        |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 |   6,9 |    6,9 |   15,3 |   15,3 |   28,5 |    28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  |   6,6 |    6,3 |   14,8 |   14,0 |   29,6 |    30,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              |   0,7 |    0,9 |    1,6 |    1,9 |    3,5 |     3,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  14,2 |   14,1 |   31,7 |   31,2 |   61,6 |    62,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko     |  II/07  |  II/06  | I-II/07 |   I-II/06 |  2006 | Edell. |
| lämmönmyynti      |         |         |         |           |       |  12 kk |
| alueittain, TWh   |         |         |         |           |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi            |  1,7 |     1,8 |     5,2 |      6,0 |       9,3 |    8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi             |  2,0 |     2,1 |     6,0 |      5,7 |      10,7 |   11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**       |  1,0 |     1,0 |     3,5 |      4,1 |       6,8 |    6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |  4,7 |     4,9 |    14,7 |     15,8 |      26,8 |   25,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06 | I-II/07| I-II/06 |   2006 |  Edell. |
|                        |       |       |        |         |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 |   522 |   560 |  1 163 |   1 203 |  2 439 |   2 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti         |   441 |   460 |  1 007 |   1 018 |  2 059 |   2 048 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |    81 |   100 |    156 |     185 |    380 |     351 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |   244 |   222 |    542 |     506 |    980 |   1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |   218 |   208 |    546 |     501 |    985 |   1 030 |
| liikevoitto            |       |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       |  6 818 |   6 359 |  6 734 |         |
| lopussa)               |       |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |        |         |   16,1 |    18,7 |
| tuotto, %              |       |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |        |         |   16,1 |    16,1 |
| sidotun pääoman        |       |       |        |         |        |         |
| tuotto, %              |       |       |        |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 11,3 (11,6)
TWh.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 24,4 (24,9) TWh,
josta noin 11,4 (10,4) TWh eli 47 % (42 %) oli vesivoimaa, 12,8 (13,5) TWh eli
52 % (54 %) ydinvoimaa ja 0,2 (1,0) TWh eli 1 % (4 %) lämpövoimaa.
Vesivoimatuotannon kasvu johtui suotuisammasta vesitilanteesta.
Ydinvoimatuotannon supistuminen johtui Ruotsin ydinvoimalaitosten
suunnittelemattomista seisokeista pääosin vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Lämpövoimatuotanto väheni matalan spot-hinnan takia.

Noin 97 % segmentin tuottamasta sähköstä ei aiheuttanut hiilidioksidipäästöjä
tammi-kesäkuussa.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| alueittain, TWh        |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 |   6,5 |    6,7 |   14,4 |   14,5 |   27,1 |    27,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  |   4,8 |    4,9 |   10,0 |   10,4 |   21,1 |    20,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              |   0,2 |    0,3 |    0,5 |    0,6 |    1,2 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |  11,5 |   11,9 |   24,9 |   25,5 |   49,4 |    48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti          |   12,5 |   12,9 |   27,1 |   27,8 |   53,9 |   53,2 |
| Pohjoismaissa, TWh     |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|  josta läpikulkueriä   |    1,4 |    1,1 |    2,8 |    2,4 |    4,5 |    4,9 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh           | II/07  | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 | Edell. |
|                        |        |        |        |        |        |  12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön                 |   36,0 |   34,7 |   37,8 |   36,0 |   37,1 |   38,0 |
| tukkumyyntihinta       |        |        |        |        |        |        |
| Pohjoismaissa*         |        |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Vuoden toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa
oli 49 % matalampi kuin vuosi sitten. Fortumin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli toisella neljänneksellä
4 % korkeampi kuin edellisvuonna, mikä johtui pääasiassa hyvästä
hintasuojauksesta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Fortumin toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 5 % korkeampi ja Nord Poolin keskimääräinen
spot-hinta 45 % matalampi kuin vuonna 2006. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 11,1
(11,8) TWh toisella neljänneksellä ja 24,3 (25,4) TWh vuoden kuutena
ensimmäisenä kuukautena.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella
neljänneksellä hieman suurempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.
Huolimatta 49 % matalammasta spot-hinnasta Sähköntuotanto-segmentin toteutunut
sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli edellisvuotista korkeampi paremman
hintasuojauksen ansiosta. Lisääntyneen vesivoimatuotannon positiivinen vaikutus
oli myös jonkin verran suurempi kuin ydin- ja lämpövoimatuotannon supistumisen
negatiivinen vaikutus.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-kesäkuussa kasvoi
edellisvuotisesta. Segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
nousi paremman hintasuojauksen ansiosta. Lisääntyneen vesivoimatuotannon
positiivista vaikutusta liikevoittoon pienensi ydin- ja lämpövoimatuotannon
supistuminen.

Huhtikuussa Fortum ilmoitti suunnittelevansa tuulivoimalainvestointia Ruotsissa.
Fortum suunnittelee yhdessä Orsa Besparingsskogin kanssa tuulivoimapuiston
rakentamista Orsa Finnmarkin alueelle. Huhtikuussa Fortum perui suunnitelmat
250-300 megawatin kaasuturbiinivaravoimalan rakentamisesta Inkooseen. Päätökseen
vaikutti voimalaitoksen rakennuskustannusten nousu ja sen alun perin haastava
taloudellinen perusta.

Fortumin osakkuusyhtiö Oskarshamns Kraftgroupp AB (Oskarshamns Kraftgrupp AB
(OKG) päätti toukokuussa arvioida mahdollisuutta lisätä Oskarshamnin
ydinvoimalaitoksen toisen yksikön kapasiteettia noin 180 megawatilla. Fortumin
omistusosuus OKG:ssä on 43 %. Toisen yksikön sähköntuotantokapasiteetin
lisäyksen jälkeen Fortumin osuus ydinvoimalaitoksen kapasiteetista kasvaa noin
80 megawattia. Kapasiteetin lisäyksen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2011.

Kesäkuussa Fortum käynnisti ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
Loviisaan mahdollisesti rakennettavasta uudesta 1 000-1 800 megawatin
ydinvoimalaitoksesta. Menettelyn ensimmäisessä vaiheessa YVA-ohjelma laadittiin
toimitettavaksi kauppa- ja teollisuusministeriöön. YVA-menettely on
edellytyksenä sille, että uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä voidaan hakea
periaatepäätöstä.

Marraskuussa 2006 Fortum haki kauppa- ja teollisuusministeriöltä Loviisan
ydinvoimalaitoksen toimiluvan uusimista. Loviisan ensimmäiselle yksikölle
haettiin toimilupaa vuoden 2027 loppuun ja toiselle yksikölle vuoden 2030
loppuun. Suomen Säteilyturvakeskus (STUK) puoltaa Fortumin hakemusta
voimalaitoksen toimiluvan jatkamiseksi. Valtioneuvosto päättää toimiluvan
myöntämisestä lähitulevaisuudessa.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 |   252 |    229 |    731 |    709 |  1 268 |   1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti         |   193 |    179 |    570 |    562 |    976 |     984 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti         |    35 |     43 |    110 |    112 |    198 |     196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |    24 |      7 |     51 |     35 |     94 |     110 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    33 |     41 |    175 |    160 |    264 |     279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |    36 |     35 |    173 |    161 |    253 |     265 |
| liikevoitto            |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |        |  3 333 |  3 186 |  3 407 |         |
| lopussa)               |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |        |        |        |    9,6 |     9,0 |
| tuotto, %              |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |        |        |        |    9,2 |     8,6 |
| sidotun pääoman        |       |        |        |        |        |         |
| tuotto, %              |       |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 4,3 (4,5) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa lämmönmyynti oli 13,8 (14,8) TWh.
Samoilla jaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten (CHP)
sähkönmyynti oli yhteensä 1,0 (0,8) TWh ja 2,7 (2,5) TWh.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto toisella neljänneksellä oli lähes
sama kuin edellisvuonna. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden
alkupuoliskolla oli 12 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Tämä johtui
pääasiassa Fortum Espoon (E.ON Finland) hankinnasta.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti           | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
| alueittain, TWh        |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                 |   1,7 |    1,8 |    5,2 |    6,0 |    9,3 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                  |   2,0 |    2,1 |    6,0 |    5,7 |   10,7 |    11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat              |   0,6 |    0,6 |    2,6 |    3,1 |    4,7 |     4,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   4,3 |    4,5 |   13,8 |   14,8 |   24,7 |    23,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh      | II/07 | II/06  | I-II/07| I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |        |        |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   1,0 |    0,8 |    2,7 |    2,5 |    5,0 |     5,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vattenfallilta vuoden 2006 loppupuolella ostetut lämmöntuotantotoiminnot
Pärnussa, Virossa ja Riikassa, Latviassa on integroitu Fortumiin. Toiminnot
Pärnussa siirrettiin Fortumiin tammikuussa ja toiminnot Riikassa helmikuussa.

CHP-projekti Tartossa, Virossa etenee aikataulun mukaisesti. CHP-voimalaitosten
valmistelut jatkuvat Värtanissa, Ruotsissa ja Czestochowassa, Puolassa.

Huhtikuussa Fortum ilmoitti suunnittelevansa investointia uusiin
CHP-voimalaitoksiin Järvenpäässä ja Bristassa, Ruotsissa. Suunnitelman mukaan
laitos Järvenpäässä käyttää polttoaineenaan biopolttoaineita (80 %) sekä
turvetta (20 %) ja laitos Bristassa jätettä. Valmistuessaan Järvenpään
voimalaitoksen tuotantokapasiteetti on 55 MW lämpöä ja 25 MW sähköä ja Bristan
kapasiteetti noin 57 MW lämpöä ja 20 MW sähköä.

Toukokuussa Fortum päätti investoida uuteen CHP-voimalaitokseen Espoossa. Uusi
voimalaitos käyttää polttoaineenaan maakaasua, ja sen kaukolämmön
tuotantokapasiteetti on 234 MW ja sähkön tuotantokapasiteetti 214 MW.
Rakennustöiden valmistelut on aloitettu ja laitoksen suunnitellaan valmistuvan
vuoden 2009 loppuun mennessä.

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa            | II/07 | II/06 | I-II/07 | I-II/06|   2006 |  Edell. |
|                        |       |       |         |        |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                 |   172 |   162 |     397 |    381 |    753 |     769 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot         |   144 |   134 |     336 |    322 |    636 |     650 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - alueverkot           |    18 |    19 |      42 |     43 |     80 |      79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti           |    10 |     9 |      19 |     16 |     37 |      40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto            |    53 |    55 |     132 |    136 |    252 |     248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |    53 |    53 |     131 |    134 |    250 |     247 |
| liikevoitto            |       |       |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden |       |       |   3 351 |  3 275 |  3 412 |         |
| lopussa)               |       |       |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |       |       |         |        |    8,4 |     7,9 |
| tuotto, %              |       |       |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |       |       |         |        |    8,3 |     7,9 |
| sidotun pääoman        |       |       |         |        |        |         |
| tuotto, %              |       |       |         |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 13,5 (12,8) TWh ja 9,3 (9,6)
TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 7,7 (8,0) TWh Ruotsissa ja 1,6 (1,6) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli toisella
vuosineljänneksellä 53 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden alkupuoliskolla 131 miljoonaa
euroa eli 3 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Supistumisen tärkein
syy oli 13 miljoonan euron kustannus, joka johtui myrskyistä vuoden
alkupuoliskolla. Fortum Espoon (E.ON Finland) osto vaikutti segmenttiin
positiivisesti.


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto            | II/07 | II/06 | I-II/07| I-II/06|   2006 | Edell.1 |
| jakeluverkoissa, TWh    |       |       |        |        |        |    2 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                  |   3,1 |   3,2 |    7,4 |    7,9 |   14,4 |    13,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                   |   1,9 |   1,3 |    4,8 |    3,5 |    7,7 |     9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                   |   0,5 |   0,5 |    1,2 |    1,3 |    2,3 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                    |     0 |     0 |    0,1 |    0,1 |    0,2 |     0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |   5,5 |   5,0 |   13,5 |   12,8 |   24,6 |    25,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirtoasiakkaitten       |    30.6.2007 |    30.6.2006 |    31.12.2006 |
| lukumäärä alueittain, tuhansia |              |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                         |          870 |          860 |           865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                          |          585 |          410 |           580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                      |          120 |          120 |           120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                       |        1 575 |        1 390 |         1 565 |
--------------------------------------------------------------------------------

Automaattisen mittarinluentajärjestelmän asennukset jatkuvat Ruotsissa. Vuoden
2007 loppuun mennessä noin 50 prosenttia Fortumin asiakkaista Ruotsissa on
saanut uudet mittarit. Ruotsin laki edellyttää, että kaikille Ruotsin
sähkönsiirtoasiakkaille on taattava kuukausittainen mittarinluenta vuoteen 2009
puoliväliin mennessä. Tämä toteutetaan asentamalla etäluettavia mittareita.
Säähän liittyvien sähkökatkojen vähentämiseen pyrkivä pohjoismainen
luotettavuuden parantamisohjelma jatkuu.

Uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä Ruotsissa aiheuttaa lisäkustannuksia vuonna
2007.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen, Energimarknadsinspektionen (EMI), julkisti
huhtikuussa päätöksensä vuoden 2003 siirtohinnoista Fortumin siirtoalueilla
Tukholmassa ja länsirannikolla. Päätösten mukaan Fortum on saanut 27 miljoonaa
euroa liikaa tuloa vuonna 2003. Fortum on yhdessä toimialan muiden yritysten
kanssa kritisoinut viranomaisen tarkastustapaa, jossa on käytetty
nettohyötymallia. Tärkeimmät vastalauseet koskevat sitä, että malli on
teoreettinen eikä perustu todelliseen verkkoon ja että kustannusparametrit ovat
liian alhaiset. Jos mallin tuloksia käytetään, se vaarantaa asiakastoimitusten
varmuuden. Päätöksistä on valitettu.

Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               | II/07 | II/06 | I-II/ | I-II/ |   2006 |  Edell. |
|                           |       |       |    07 |    06 |        |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                    |   351 |   400 |   870 |   947 |  1 912 |   1 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio       |     7 |     3 |    -5 |     6 |     -6 |     -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen         |     3 |     2 |   -11 |     2 |     -4 |     -17 |
| liikevoitto               |       |       |       |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden    |       |       |   149 |   244 |    176 |         |
| lopussa)                  |       |       |       |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, % |       |       |       |       |   -1,6 |    -7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun |       |       |       |       |   -0,8 |    -7,7 |
| pääoman tuotto, %         |       |       |       |       |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

Toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,0 (9,3) TWh, ja
vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden myynti oli 20,9 (22,0) TWh. Toisen
neljänneksen liikevaihto jäi pienemmäksi kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna
lähinnä lämpimän sään vuoksi. Marketsin asiakasmäärä Pohjoismaissa väheni hieman
vuoden alkupuoliskolla pääasiassa Ruotsin kireän kilpailun takia.

Toisella neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
matalampia kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Hintojen aleneminen
johtui Nord Poolin hintojen laskusta sekä kilpailun kiristymisestä, ja sen
vaikutus oli voimakkain Norjassa ja Ruotsissa.

Markets-segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
positiivinen ja suurempi kuin edellisvuonna. Kannattavuuden paraneminen johtui
pääasiassa sähkön hankintahintojen laskusta. Segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto vuoden alkupuoliskolla oli negatiivinen ja selvästi heikompi kuin
edellisvuonna. Korkeat hankintahinnat vaikuttivat voimakkaasti ensimmäisen
neljänneksen tulokseen.

Uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä Ruotsissa aiheuttaa lisäkustannuksia vuonna
2007.

Investoinnit käyttöomaisuuteen

Investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa olivat 253 (935) miljoonaa
euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 236 (174) miljoonaa euroa.

Rahoitus

Nettovelka kasvoi toisen neljänneksen aikana 678 miljoonalla eurolla 4 610
miljoonaan euroon edellisen neljänneksen lopussa olleesta 3 932 miljoonasta
eurosta (4 345 miljoonaa euroa vuoden 2006 lopussa). Nettovelan kasvu liittyy
1 122 miljoonan euron osingonmaksuun huhtikuun alussa.

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä emoyhtiö hankki uutta pitkäaikaista
rahoitusta noin 850 miljoonaa euroa pääasiassa osingonmaksun ja konsernin
meneillään olevan investointiohjelman rahoittamiseen. Uusi rahoitus muodostui
6,1 miljardin Ruotsin kruunun (659 miljoonaa euroa) joukkovelkakirjalainasta
Ruotsin pääomamarkkinoilla sekä kahdesta kahdenvälisestä lainasopimuksesta.

Ensimmäisen neljänneksen lopussa likvidit varat olivat yhteensä 879 miljoonaa
euroa. Konsernilla oli lisäksi käytettävissään noin 1,6 miljardia euroa
nostamattomia valmiusluottoja.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 72 (46) miljoonaa euroa. Tärkeimmät syyt
nettorahoituskulujen kasvuun olivat 2 (17) miljoonan euron käyvän arvon muutos
johdannaisissa, sekä keskimäärin korkeampi velkataso. Nettokorkokulut olivat 71
(57) miljoonaa euroa, mikä johtui noin 0,8 miljardia euroa suuremmasta
keskimääräisestä velasta vuoden 2007 toisella neljänneksellä viime vuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna.

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).

Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto tammi-kesäkuussa oli 497,1 osaketta arvoltaan
10 906 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo neljänneksen viimeisen
pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 20 673 miljoonaa euroa. Vuoden
ensimmäisen puoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille Helsingin
pörssissä oli 24,87 euroa ja alin 20,01 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi oli 21,97 euroa. Toisen neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 23,19 euroa.

Vuoden 2007 toisella neljänneksellä kaupparekisteriin rekisteröitiin yhteensä
786 804 optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä osaketta. Näiden
merkintöjen jälkeen Fortumin rekisteröityjen osakkeiden kokonaismäärä on
891 471 953.

Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 50,6 % Fortumista.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli
35,0 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 20 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Fortumin hankkimat
osakkeet mitätöidään Fortumin hallituksen erillisellä päätöksellä.

Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 8 257 (9 024).
Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 541 (9 605).

Nimityksiä Fortumin johdossa

Kesäkuussa Fortum ilmoitti muutoksista johdossaan. Muutokset astuvat voimaan
syyskuun 1. päivänä.

Fortum Management Team (konsernin johtoryhmä):

Johtaja Maria Paatero-Kaarnakari konsernikehitysyksiköstä nimitetään konsernin
strategiajohtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin tulevista
strategisista mahdollisuuksista ja haasteista. Tasavallan presidentin
lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk nimitetään konsernin viestintäjohtajaksi.
Vakanssin nykyinen haltija Carola Teir-Lehtinen siirtyy uuteen tehtävään.
Molemmat konsernin johtoryhmän uudet jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikael
Liliukselle.

Lisäksi neljä Fortumin seitsemästä liiketoimintayksiköstä saa uuden vetäjän:

Matti Ruotsala nimitetään Fortum Generationin johtajaksi. Hän työskentelee tällä
hetkellä AGCO Corporationin johtajana ja Valtra Oy:n toimitusjohtajana.

Fortumin Portfolio Management and Trading (PMT) -yksikön vetäjä Per Langer
nimitetään Fortum Heatin johtajaksi.

Fortumin fyysisen salkunhallinnan johtaja Kalle Ahlstedt nimitetään Fortum PMT:n
johtajaksi.

Markku Vauhkonen, jolla on pitkä kansainvälinen ura TetraLaval-konsernissa,
nimitetään Fortum Servicen johtajaksi.

Konserniyksiköt:

Konsernin viestintäjohtaja Carola Teir-Lehtinen nimitetään kestävän kehityksen
johtajaksi. Vakanssi on uusi ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä tehdä
kestävästä kehityksestä, etenkin ilmastokysymyksestä, yhtiön menestystekijä. Hän
raportoi edelleen toimitusjohtaja Mikael Liliukselle.

Konsernin ympäristöjohtaja Arja Koski nimitetään Fortum Generation
-liiketoimintayksikön uusiutuvien energialähteiden johtajaksi. Vakanssi on uusi
ja seurausta Fortumin pyrkimyksestä kasvattaa edelleen uusiutuvien
energialähteiden osuutta tuotantorakenteessaan.

Venäjä

Fortumin omistukset Venäjällä ovat pääosin peräisin yhtiön noin 1/3 osuudesta
sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö LSC Lenenergossa. Vuoden 2005 lopussa, Lenenergon
tuotanto-omaisuus eriytettiin uuteen perustettavaan alueelliseen
tuotantoyhtiöön, TGC-1:een. Lenenergo jatkoi toimintaansa alueellisena
sähkönjakeluyhtiönä.

TGC-1, josta Fortum omistaa hieman yli 25 %, suunnittelee heinäkuussa
osakeantia, jolla se kasvattaisi osakepääomaansa noin 32,4 miljardilla ruplalla
(noin 930 miljoonaa euroa). Fortum aikoo pitää nykyisen omistusosuutensa
yhtiössä. Näin ollen Fortum valmistautuu ostamaan uusia osakkeita määrän, joka
vastaa yhteensä noin 240 miljoonaa euroa.

Fortum neuvottelee noin kolmasosan osuutensa myymisestä JSC Lenenergossa.
Lenenergo on pörssilistattu sähkönjakeluyhtiö Pietarin alueella. Myynti
noudattaisi Fortumin strategiaa, joka on keskittyä sähköntuotantoon Venäjällä.

Fortum arvioi mahdollisuuksia osallistua osakeanteihin ja omistusjärjestelyihin
Venäjän sähköntuotantosektorilla vahvistaakseen edelleen asemaansa Venäjän
sähkön tukkumarkkinoilla.

Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä polttoaineiden hinnat.
Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin raportoituun tulokseen,
koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin toimintakertomuksessa 2006 sekä
konsernin tilinpäätöksessä 2006.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia.

Heinäkuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 7 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 22 TWh yli vuoden 2006 vastaavan tason. Heinäkuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2007 oli noin 0,1 euroa
hiilidioksiditonnilta ja vuodelle 2008 19-21 euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan
aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla loppuvuodelle 2007 oli 30-32 euroa
megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 43-44 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja optimointi jopa
tuntitasolla sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan
tuotantoaan, spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa
noin 50 miljoonan euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Heinäkuun alussa Fortumin Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä oli suojattu noin 80 % noin 40 euroon megawattitunnilta
loppuvuodeksi 2007. Kalenterivuodeksi 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta
sähkön tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 50 % noin 43 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

Kevään lämpimästä säästä ja matalista sähkön spot-hinnoista huolimatta Fortum
saavutti hyvän tuloksen toisella neljänneksellä. Konsernin taloudellinen asema
on vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on
edelleen hyvissä asemissa vuosina 2007 ja 2008.


Espoo, 17.7.2007
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34, osavuosikatsaukset
‑standardin mukaisesti. Osavuosikatsaus ei ole tilintarkastettu.

Tulostiedotus vuonna 2007:
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 18.10.2007.

Siirto:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.
--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI  |     |     |     |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-KESÄKUU 2007  |     |     |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhennetty osavuosikatsaus on tilintarkastamaton                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |   |   | Lii | II/   | II/  | I-II/ | I-II/2 |   2006 | Edelli- |   |
|         |   |   |  te |  2007 | 2006 |  2007 |    006 |        | set 12kk |  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto |   |   4 |   959 |  948 | 2 299 |  2 291 |  4 491 |   4 499 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot |   |     |    43 |   20 |    48 |     19 |     80 |     109 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja  |     |  -316 | -322 |  -802 |   -848 | -1 673 |  -1 627 |   |
| palvelut        |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut |     |  -124 | -129 |  -250 |   -260 |   -508 |    -498 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      |  4, |  -111 |  -97 |  -223 |   -195 |   -429 |    -457 |   |
| arvonalentumiset|  12 |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut  |   |     |  -124 | -108 |  -255 |   -223 |   -506 |    -538 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto |   |     |   327 |  312 |   817 |    784 |  1 455 |   1 488 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- |  2, |    15 |    6 |   217 |     41 |     69 |     245 |   |
| ja              |   4 |       |      |       |        |        |         |   |
| yhteisyritysten |     |       |      |       |        |        |         |   |
| voitosta        |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkoku |   |   |     |   -55 |  -41 |   -99 |    -81 |   -176 |    -194 |   |
| lut     |   |   |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot |   |     |    16 |   12 |    28 |     24 |     50 |      54 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten   |     |     0 |    2 |     2 |     17 |     30 |      15 |   |
| käyvän arvon    |     |       |      |       |        |        |         |   |
| muutokset       |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |     |    -2 |   -4 |    -3 |     -6 |     -7 |      -4 |   |
| rahoituserät -  |     |       |      |       |        |        |         |   |
| netto           |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  |     |   -41 |  -31 |   -72 |    -46 |   -103 |    -129 |   |
| ja -kulut       |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen    |     |   301 |  287 |   962 |    779 |  1 421 |   1 604 |   |
| veroja          |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot   |   |     |   -65 |  -60 |  -174 |   -180 |   -301 |    -295 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto   |     |   236 |  227 |   788 |    599 |  1 120 |   1 309 |   |

--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:   |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön       |     |   231 |  219 |   753 |    565 |  1 071 |   1 259 |   |
| omistajille     |     |       |      |       |        |        |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   |     |     5 |    8 |    35 |     34 |     49 |      50 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
|         |   |   |     |   236 |  227 |   788 |    599 |  1 120 |   1 309 |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön         |   |     |      |       |        |        |       |       |
| omistajille       |   |     |      |       |        |        |       |       |
| kuuluvasta        |   |     |      |       |        |        |       |       |
| voitosta          |   |     |      |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu              |  10 |      |       |        |        |       |       |
| osakekohtainen tulos  |     |      |       |        |        |       |       |
| (euroa per osake)     |     |      |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton     |   |     | 0.26 |  0.25 |   0.85 |   0.64 |  1.22 |  1.42 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |                   | Liite |  30.6.2007 |   30.6.2006 | 31.12.200 |
|       |   |                   |       |            |             | 6         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT |   |                   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat           |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet        |    12 |         79 |          93 |        96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja        |    12 |     11 311 |      11 280 |    11 471 |
| kalusto                       |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja          |     4 |      2 471 |       1 961 |     2 197 |
| yhteisyrityksissä             |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion                 |    15 |        458 |         438 |       450 |
| ydinjätehuoltorahastosta      |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset            |       |        103 |          63 |       101 |
| sijoitukset                   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |       |          4 |         103 |         5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |     6 |        106 |         139 |       103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset      |       |        695 |         650 |       680 |
| saamiset                      |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  |       |     15 227 |      14 727 |    15 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat           |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus               |       |        301 |         237 |       329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |     6 |        181 |         193 |       198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut        |       |        863 |         895 |     1 052 |
| saamiset                      |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset       |       |        879 |         677 |       157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  |       |      2 224 |       2 002 |     1 736 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                |       |     17 451 |      16 729 |    16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                    |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma|                   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                   |    13 |      3 037 |       3 001 |     3 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma                |       |      4 699 |       3 899 |     4 885 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |                   |       |      7 736 |       6 900 |     7 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus               |       |        278 |         236 |       253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä           |       |      8 014 |       7 136 |     8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT |   |                   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen pitkäaikainen      |    14 |      4 565 |       4 373 |     4 060 |
| vieras pääoma                 |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |     6 |        135 |         255 |       134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |       |      1 788 |       1 856 |     1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät         |    15 |        458 |         438 |       450 |
| varaukset                     |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut        |       |        152 |         211 |       186 |
| varaukset                     |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen vieras      |       |        470 |         454 |       485 |
| pääoma                        |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma   |       |      7 568 |       7 587 |     7 110 |
| yhteensä                      |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen lyhytaikainen      |    14 |        924 |         612 |       442 |
| vieras pääoma                 |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit        |     6 |        142 |         563 |       198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu              |       |        803 |         831 |       928 |
| lyhytaikainen vieras pääoma   |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma   |       |      1 869 |       2 006 |     1 568 |
| yhteensä                      |       |            |             |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä        |       |      9 437 |       9 593 |     8 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |       |     17 451 |      16 729 |    16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN      |                                       |
| MUUTOKSISTA                          |                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR |  |   | Osake | Yli | Mu |  Käyvän | Oma | Kerty | Emoyh | Väh | Yhtee |
|      |  |   |     - | kur |  u |   arvon |   t |  neet |  tiön | emm |   nsä |
|      |  |   | pääom | ssi | si | ja muut | osa | voitt | omist | is- |       |
|      |  |   |     a | -ra | do | rahasto | kke | ovara | ajill | töo |       |
|      |  |   |       | has | tt |       t |  et |     t |     e | suu |       |
|      |  |   |       | to  |  u |         |     |       | kuulu |   s |       |
|      |  |   |       |     | pä |         |     |       |    va |     |       |
|      |  |   |       |     | äo |         |     |       | osuus |     |       |
|      |  |   |       |     | ma |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3 023 |  73 |  1 |     511 |   - | 4 300 | 7 908 | 253 | 8 161 |
| 31.12.2006  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |       |     |    |         |     |   -10 |   -10 |  -6 |   -16 |
| ja muut     |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| muutokset   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran |       |     |    |     -47 |     |       |   -47 |     |   -47 |
| suojaukset  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän |       |     |    |     240 |     |       |   240 |     |   240 |
| arvon       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| muutokset   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| 1)          |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan     |     - |   - |  - |     193 |   - |   -10 |   183 |  -6 |   177 |
| omaan       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| pääomaan    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| kirjatut    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| erät        |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteensä    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaud |  |   |       |     |    |         |     |   753 |   753 |  35 |   788 |
| en   |  |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| voit |  |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| to   |  |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella    |     - |   - |  - |     193 |   - |   743 |   936 |  29 |   965 |
| kirjatut    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| tuotot ja   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| kulut       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteensä    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt    |    14 |     |    |         |     |       |    14 |     |    14 |
| optio-oikeu |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| det         |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |       |     |    |         |     |-1 122 |-1 122 |     |-1 122 |
| jako 2) |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset   |       |     |  4 |         |     |    -4 |     0 |     |     0 |
| sidotun ja  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| vapaan oman |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| pääoman     |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| välillä     |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuden   |     |    |         |     |       |     - |  -4 |    -4 |
| muutos              |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yrityshankintojen   |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteydessä          |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3 037 |  73 |  5 |     704 |   - | 3 917 | 7 736 | 278 | 8 014 |
| 30.06.2007  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 2 976 |  70 |  2 |    -117 |   - | 4 220 | 7 151 | 260 | 7 411 |
| 31.12.2005  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |       |     |    |         |     |    17 |    17 |  -5 |    12 |
| ja muut     |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| muutokset   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirran |       |     |    |    -185 |     |       |  -185 |  -3 |  -188 |
| suojaukset  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut käyvän |       |     |    |     342 |     |       |   342 |     |   342 |
| arvon       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| muutokset   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan     |     - |   - |  - |     157 |   - |    17 |   174 |  -8 |   166 |
| omaan       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| pääomaan    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| kirjatut    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| erät        |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteensä    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  |   |       |     |    |         |     |   565 |   565 |  34 |   599 |
| voitto  |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella    |     - |   - |  - |     157 |   - |   582 |   739 |  26 |   765 |
| kirjatut    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| tuotot ja   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| kulut       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteensä    |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt    |    25 |   4 | -2 |         |     |       |    27 |     |    27 |
| optio-oikeu |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| det         |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon |   |       |     |    |         |     |  -987 |  -987 |     |  -987 |
| jako 2) |   |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien       |       |     |    |         | -30 |       |   -30 |     |   -30 |
| osakkeiden  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
| ostot       |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuuden   |     |    |         |     |       |     - | -50 |   -50 |
| muutos              |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yrityshankintojen   |     |    |         |     |       |       |     |       |
| yhteydessä          |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3 001 |  74 |  0 |      40 | -30 | 3 815 | 6 900 | 236 | 7 136 |
| 30.06.2006  |       |     |    |         |     |       |       |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin     |
| vaikutuksen.                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|    Lisätietoja laskentaperusteista katso liite 2 Laadintaperiaatteet.        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11 Osakekohtainen osinko.                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |      |  II/2007 | II/2006| I-II/  | I-II/2006|      2006 | Edelliset |
|       |      |          |        |   2007 |          |           |      12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan          |        |        |          |           |           |
| kassavirta   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |      438 |    409 |  1 040 |      979 |     1 884 |     1 945 |
| ennen        |          |        |        |          |           |           |
| poistoja     |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot  |       -6 |    -47 |     -5 |      -23 |       -92 |       -74 |
| ja kulut     |          |        |        |          |           |           |
| joihin ei    |          |        |        |          |           |           |
| liity maksua |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät |      133 |     -4 |     95 |       22 |       -89 |       -16 |
| ja           |          |        |        |          |           |           |
| toteutuneet  |          |        |        |          |           |           |
| kurssierot   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut     |     -119 |    -56 |   -237 |     -192 |      -374 |      -419 |
| välittömät   |          |        |        |          |           |           |
| verot        |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta   |      446 |    302 |    893 |      786 |     1 329 |     1 436 |
| ennen        |          |        |        |          |           |           |
| käyttöpääoma |          |        |        |          |           |           |
| n muutosta   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoma |      127 |    181 |    177 |        0 |      -178 |        -1 |
| n muutos     |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan 573 |    483 |  1 070 |      786 |     1 151 |     1 435 |
| kassavirta   |          |        |        |          |           |           |
| yhteensä     |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien|          |        |        |          |           |           |
| kassavirta   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut     |     -113 |   -103 |   -213 |     -174 |      -485 |      -524 |
| käyttöomaisu |          |        |        |          |           |           |
| usinvestoinnit          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut      |        0 |   -705 |     -8 |     -747 |      -754 |       -15 |
| tytäryhtiöos |          |        |        |          |           |           |
| akkeet pl.   |          |        |        |          |           |           |
| ostettujen   |          |        |        |          |           |           |
| yhtiöiden    |          |        |        |          |           |           |
| rahavarat    |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut      |        0 |      - |      0 |       -1 |      -124 |      -123 |
| osakkuusyrit |          |        |        |          |           |           |
| ysosakkeet   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden       |       -2 |     -2 |     -2 |       -2 |       -21 |       -21 |
| osakkeiden   |          |        |        |          |           |           |
| ostot        |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisu |        2 |      6 |      9 |        9 |        83 |        83 |
| uden myynnit |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt       |        0 |      0 |      0 |       0 |        11 |        11 ||
| tytäryhtiöos |       |        |        |         |           |           |   |
| akkeet pl.   |       |        |        |         |           |           |   |
| myytyjen     |       |        |        |         |           |           |   |
| yhtiöiden    |       |        |        |         |           |           |   |
| rahavarat    |       |        |        |         |           |           |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt       |        4 |     14 |      4 |       14 |        30 |        20 |
| osakkuusyrit |          |        |        |          |           |           |
| ysosakkeet   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden       |        0 |      1 |      0 |        1 |         1 |         0 |
| osakkeiden   |          |        |        |          |           |           |
| myynnit      |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden       |       -1 |      4 |    -37 |      -15 |       -47 |       -69 |
| sijoitusten  |          |        |        |          |           |           |
| muutos       |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointie |     -110 |   -785 |   -247 |     -915 |    -1 306 |      -638 |
| n kassavirta |          |        |        |          |           |           |
| yhteensä     |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta   |      463 |   -302 |    823 |     -129 |      -155 |       797 |
| ennen        |          |        |        |          |           |           |
| rahoitusta   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen  |          |        |        |          |           |           |
| kassavirta   |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen     |      469 |    865 |  1 009 |    1 029 |       492 |       472 |
| muutos       |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   -1 122 |      - | -1 122 |     -987 |      -987 |    -1 122 |
| yhtiön       |          |        |        |          |           |           |
| osakkeenomis |          |        |        |          |           |           |
| tajille      |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien        |        0 |    -30 |      0 |      -30 |       -30 |         0 |
| osakkeiden   |          |        |        |          |           |           |
| ostot        |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |        1 |    -68 |     11 |        3 |        49 |        57 |
| rahoituserät |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen  |     -652 |    767 |   -102 |       15 |      -476 |      -593 |
| kassavirta   |          |        |        |          |           |           |
| yhteensä     |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman    |          |        |        |          |           |           |
| mukainen     |          |        |        |          |           |           |
| likvidien    |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen      |     -189 |    465 |    721 |     -114 |      -631 |       204 |
| muutos       |          |        |        |          |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR|   |   |  30.6. |   31.3. |  31.3. |  30.6. |  30.9. | 31.12. | Edellis |
|     |   |   |   2007 |    2007 |   2006 |   2006 |   2006 |   2006 | et 12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate, |  1 040 |     602 |    570 |    979 |  1 311 |  1 884 |   1 945 |
| MEUR        |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake |   0.85 |    0.59 |   0.39 |   0.64 |   0.83 |   1.22 |    1.42 |
| (laimentama |        |         |        |        |        |        |         |
| ton), EUR   |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  | 13 503 |  12 593 | 10 605 | 12 121 | 12 216 | 12 663 |  13 503 |
| pääoma,     |        |         |        |        |        |        |         |
| MEUR        |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen  |  4 610 |   3 932 |  3 900 |  4 308 |  4 159 |  4 345 |     N/A |
| nettovelka, |        |         |        |        |        |        |         |
| MEUR        |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomais |    253 |     115 |    114 |    935 |  1 063 |  1 395 |     713 |
| uusinvestoi |        |         |        |        |        |        |         |
| nnit ja     |        |         |        |        |        |        |         |
| bruttoinves |        |         |        |        |        |        |         |
| toinnit     |        |         |        |        |        |        |         |
| osakkeisiin |        |         |        |        |        |        |         |
| , MEUR      |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomais |    236 |     100 |     71 |    174 |    297 |    485 |     547 |
| uusinvestoi |        |         |        |        |        |        |         |
| nnit, MEUR  |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |   14.8 |    18.0 |   19.4 |   14.6 |   12.5 |   13.4 |    14.1 |
| pääoman     |        |         |        |        |        |        |         |
| tuotto, %   |        |         |        |        |        |        |         |
| 1)          |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman        |   17.2 |    21.1 |   21.4 |   16.3 |   13.7 |   14.4 |    17.3 |
| pääoman     |        |         |        |        |        |        |         |
| tuotto, %   |        |         |        |        |        |        |         |
| 1)          |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/ |    2.2 |     1.6 |    1.7 |    2.2 |    2.4 |    2.3 |     2.4 |
| käyttökate  |        |         |        |        |        |        |         |
| 1)          |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko   |   |   11.5 |    15.3 |   16.9 |   13.7 |   10.9 |   11.5 |    10.6 |
| kate|   |   |        |         |        |        |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta | 36.1 | 45.5 |   49.6 | 36.5. 33.9 |     30.6 |         31.2 |   |
| ennen      |      |      |        |     |      |          |              |   |
| käyttöpääo |      |      |        |     |      |          |              |   |
| man        |      |      |        |     |      |          |              |   |
| muutosta/k |      |      |        |     |      |          |              |   |
| orollinen  |      |      |        |     |      |          |              |   |
| nettovelka |      |      |        |     |      |          |              |   |
| , % 1)     |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantum |   58 |   52 |     60 |  60 |   57 |       53 |          N/A |   |
| isaste, %  |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma        | 8.68 | 8.22 |   7.11 | 7.83| 7.97 |     8.91 |          N/A |   |
| pääoma/osa |      |      |        |     |      |          |              |   |
| ke, EUR    |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisu |   46 |   43 |     44 |  43 |   43 |       48 |          N/A |   |
| usaste, %  |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö |8 257 | 8 165|  8 886 |9 024| 9 045|    8 910 |          N/A |   |
| keskimääri |      |      |        |     |      |          |              |   |
| n          |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden |890770|890263|880725  |880508 880695 881 194 |      886 407 |   |
| lukumäärä  |      |      |        |     |      |          |              |   |
| keskimääri |      |      |        |     |      |          |              |   |
| n, 1 000   |      |      |        |     |      |          |              |   |
| osaketta   |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennett |893145 893252| 892406 |891451 891217 886 929 |      888 772 |   |
| u          |      |      |        |     |      |          |              |   |
| osakkeiden |      |      |        |     |      |          |              |   |
| keskimäärä |      |      |        |     |      |          |              |   |
| inen       |      |      |        |     |      |          |              |   |
| lukumäärä, |      |      |        |     |      |          |              |   |
| 1 000      |      |      |        |     |      |          |              |   |
| osaketta   |      |      |        |     |      |          |              |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröi |891472|890685| 881546 |882708 883274 887 394 |          N/A |
| tyjen      |      |      |        |     |        |          |              |
| osakkeiden |      |      |        |     |        |          |              |
| määrä, 1   |      |      |        |     |        |          |              |
| 000        |      |      |        |     |        |          |              |
| osaketta   |      |      |        |     |        |          |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden |  N/A |    N/A |  N/A |881048 881 614 |      N/A |         N/A |
| määrä      |      |         |     |     |         |          |             |
| ilman omia |      |         |     |     |          |         |
| osakkeita, |      |         |     |     |          |         |      |       |
| 1000       |      |         |     |     |          |         |      |       |
| osaketta   |      |         |     |     |          |         |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Neljänneksen luvut on muunnettu vastaamaan vuositason lukuja.             |
| Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 21.                             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

1. LAADINTAPERUSTA

Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.
2. LAADINTAPERIAATTEET
Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2006
noudattamien periaatteiden kanssa, lukuunottamatta alla listattuja muutoksia.
Seuraavat, konsernin kannalta olennaisiksi todetut uudet standardit, standardien
muutokset ja tulkintojen soveltaminen on otettu käyttöön vuoden 2007 alusta:

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
täydentävät muutokset IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot. IFRS 7 edellyttää uusien liitetietojen esittämistä
rahoitusinstrumenteista. Standardilla ei ole vaikutusta konsernin
rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostamiseen.

- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Tulkinta vaatii
arvioimaan sisältyykö sopimuksiin kytketty johdannainen, joka on erotettava
pääsopimuksesta ja käsiteltävä johdannaisena.

- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentumiset. IFRIC 10 kieltää
osavuosikatsauksessa liikearvosta tehdyn arvonalennustappion palauttamisen
myöhempänä tilinpäätöspäivänä raportointikauden aikana.
Näillä uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta raportoituihin tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin.

Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2007, mutta niillä ei ole merkitystä
konsernin kannalta:

- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen
IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala

Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta

Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia
myöhemmin. Hafslund julkaisee tammi-kesäkuun tuloksen 20.7.2007.

Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporation (REC) osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen.
Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä erään 'Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas Fortum on luokitellut
osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden
käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan'. Kumulatiivinen
käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin tuloslaskelmaan siinä tapauksessa,
että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön osakkeita.

Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.

Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä
vuosineljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Kesäkuun 2007
lopussa jäljellä olevien osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin
omassa pääomassa oli noin 650 miljoonaa euroa.

3. KRIITTISET TILINPÄÄTÖSARVIOT JA -HARKINNAT

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä tuottojen ja
kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin
verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä 2006.

--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                                               |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |     |   | II/    | II/  | I-II/ | I-II/   |   2006 |   Edelliset |
|           |     |   |   2007 |  2006|  2007 |    2006 |        |        12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |   522 |   560 | 1 163 |   1 203 |  2 439 |       2 399 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta         |   |    92 |   -17 |   248 |     -67 |   -133 |         182 |
| sisäistä        |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö     |     |   |   252 |   229 |   731 |     709 |  1 268 |       1 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta         |   |    11 |    -7 |    35 |     -15 |    -32 |          18 |
| sisäistä        |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsii |     |   |   172 |   162 |   397 |     381 |    753 |         769 |
| rto       |     |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta         |   |     2 |     2 |     4 |       4 |      8 |           8 |
| sisäistä        |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   |     |   |   351 |   400 |   870 |     947 |  1 912 |       1 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta         |   |    32 |    35 |    76 |      76 |    149 |         149 |
| sisäistä        |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |     |   |    22 |    20 |    41 |      40 |     78 |          79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta         |   |    19 |    15 |    35 |      30 |     62 |          67 |
| sisäistä        |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoin |     |   |  -360 |  -423 |  -903 |    -989 | -1 959 |      -1 873 |
| nit 1)   |     |   |       |       |       |         |        |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |     |   |   959 |   948 | 2 299 |   2 291 |  4 491 |       4 499 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,  |
| jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen   |
| mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO       |        |        |         |        |          |          |
| SEGMENTEITTÄIN    |        |        |         |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |   |   | II/2007| II/2006| I-II/   | I-II/  |     2006 | Edelliset|
|           |   |   |        |        |    2007 |   2006 |          |     12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |    244 |    222 |     542 |    506 |      980 |    1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö     |   |   |     33 |     41 |     175 |    160 |      264 |      279 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsii |   |   |     53 |     55 |     132 |    136 |      252 |      248 |
| rto       |   |   |        |        |         |        |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   |   |   |      7 |      3 |      -5 |      6 |       -6 |      -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |   |   |    -10 |     -9 |     -27 |    -24 |      -35 |      -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |   |   |    327 |    312 |     817 |    784 |    1 455 |    1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |    |    | II/2007 | II/2006| I-II/  | I-II/  |    2006 | Edellis |
|           |    |    |         |        |   2007 |   2006 |         | et 12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |     218 |    208 |    546 |    501 |     985 |   1 030 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö     |    |    |      36 |     35 |    173 |    161 |     253 |     265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |    |      53 |     53 |    131 |    134 |     250 |     247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   |    |    |       3 |      2 |    -11 |      2 |      -4 |     -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |    |    |     -12 |    -12 |    -29 |    -26 |     -47 |     -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |     298 |    286 |    810 |    772 |   1 437 |   1 475 |
| liikevoitto         |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset     |       4 |     15 |      5 |     15 |      61 |      51 |
| erät                |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |      25 |     11 |      2 |     -3 |     -43 |     -38 |
| vertailukelpoisuute |         |        |        |        |         |         |
| en vaikuttavat erät |         |        |        |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |    |     327 |    312 |    817 |    784 |   1 455 |   1 488 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN                                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |   |   |  II/2007 | II/2006 | I-II/  | I-II/  |   2006 | Edelliset|
|           |   |   |          |         |   2007 |   2006 |        |     12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |        2 |       6 |      2 |      6 |     29 |       25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö     |   |   |        1 |       4 |      1 |      5 |     20 |       16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |   |       -1 |       2 |      0 |      2 |      2 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   |   |   |        0 |       0 |      0 |      0 |      0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |   |   |        2 |       3 |      2 |      2 |     10 |       10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |   |   |        4 |      15 |      5 |     15 |     61 |       51 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |   |   |  II/2007 | II/2006 | I-II/2 | I-II/2 |   2006 | Edellise |
|           |   |   |          |         |    007 |    006 |        |   t 12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |       24 |       8 |     -6 |     -1 |    -34 |      -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö     |   |   |       -4 |       2 |      1 |     -6 |     -9 |       -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |   |        1 |       0 |      1 |      0 |      0 |        1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets   |   |   |        4 |       1 |      6 |      4 |     -2 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |   |   |        0 |       0 |      0 |      0 |      2 |        2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä  |   |   |       25 |      11 |      2 |     -3 |    -43 |      -38 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |   | II/2007 | II/2006 | I-II/2 | I-II/2 |   2006 | Edellise |
|            |   |   |         |         |    007 |    006 |        |   t 12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |      25 |      27 |     51 |     53 |    108 |      106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   |   |      40 |      30 |     80 |     60 |    144 |      164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |      40 |      33 |     79 |     68 |    147 |      158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   |   |       3 |       5 |      7 |      9 |     19 |       17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |   |       3 |       2 |      6 |      5 |     11 |       12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   |   |     111 |      97 |    223 |    195 |    429 |      457 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |  |   |  II/2007 |    II/2006 | I-II/ | I-II/ |  2006 | Edelli |
|              |  |   |          |            |  2007 |  2006 |       |    set |
|              |  |   |          |            |       |       |       |   12kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)   |        7 |          2 |   195 |    14 |    30 |    211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |  |   |        5 |          3 |    12 |    14 |    23 |     21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |  |   |        3 |          1 |     9 |    12 |    15 |     12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |  |   |        0 |          0 |     1 |     1 |     1 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |  |   |        0 |          0 |     0 |     0 |     0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |  |   |       15 |          6 |   217 |    41 |    69 |    245 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, |
| joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja    |
| välittömät verot.                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   |           |   30.6.2007 |    30.6.2006 |      31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |       2 026 |        1 594 |           1 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |   |           |         146 |          141 |             150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |   |           |         290 |          216 |             287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |   |           |           9 |            8 |               8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |   |           |           0 |            2 |               0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |   |           |       2 471 |        1 961 |           2 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN            |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR            |   |   | II/2007 |   II/2006 | I-II/2007| I-II/   |    2006 |
|                 |   |   |         |           |          |    2006 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto          |      24 |        21 |       40 |      41 |      95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |   |   |      65 |        34 |      109 |      52 |     184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |   |   |      42 |        42 |       78 |      67 |     183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |   |   |       1 |         2 |        2 |       7 |       8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |   |   |       4 |         4 |        7 |       7 |      15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   |   |     136 |       103 |      236 |     174 |     485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |   | II/200 |  II/2006 | I-II/20 | I-II/20 |    2006 |   |
|                |   |   |      7 |          |      07 |      06 |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |      0 |        4 |       0 |       4 |     145 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö          |   |   |      0 |      539 |      15 |     582 |     589 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |   |      0 |      130 |       0 |     130 |     130 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets        |   |   |      0 |        6 |       0 |       6 |       6 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |   |      2 |       39 |       2 |      39 |      40 |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   |      2 |      718 |      17 |     761 |     910 |   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                         |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   |    |       30.6.2007 |      30.6.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |           6 818 |          6 359 |        6 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             |   |    |           3 333 |          3 186 |        3 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      |   |    |           3 351 |          3 275 |        3 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |   |    |             149 |            244 |          176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit       |             127 |            140 |           85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   |    |          13 778 |         13 204 |       13 814 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| %                |   |     |   Edelliset 12kk |     31.12.2006 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto             |             18.7 |           16.1 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö            |   |     |              9.0 |            9.6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto     |   |     |              7.9 |            8.4 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets          |   |     |             -7.3 |           -1.6 |             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| %                |   |      |   Edelliset 12kk | 31.12.2006 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)           |             16.1 |       16.1 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö            |   |      |              8.6 |        9.2 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto     |   |      |              7.9 |        8.3 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets          |   |      |             -7.7 |       -0.8 |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Pois lukien noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön      |
| osakkeista, jotka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      |
| voitosta'.                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'Osuus |
| osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä        |
| sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä   |
| avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.                          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN            |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   |             |   30.6.2007 |    30.6.2006 |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |       7 327 |        6 890 |         7 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |   |             |       3 686 |        3 593 |         3 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |   |             |       3 798 |        3 744 |         3 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |   |             |         496 |          667 |           618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit            |         236 |          226 |           255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät   |      15 543 |       15 120 |        15 785 |
| varat                           |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset             |         718 |          650 |           693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |           4 |          103 |             5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat    |   |             |         307 |          179 |           199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset         |         879 |          677 |           157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä    |             |      17 451 |       16 729 |        16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN    |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR          |   |             |   30.6.2007 |    30.6.2006 |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                  |         509 |          531 |           397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö         |   |             |         353 |          407 |           463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto  |   |             |         447 |          469 |           499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets       |   |             |         347 |          423 |           442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit            |         109 |           86 |           170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä    |       1 765 |        1 916 |         1 971 |
| vieras pääoma                   |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        |       1 788 |        1 856 |         1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut          |   |             |         395 |          836 |           410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan           |       3 948 |        4 608 |         4 176 |
| sisältyvät velat                |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma        |       5 489 |        4 985 |         4 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |   |             |       8 014 |        7 136 |         8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      17 451 |       16 729 |        16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |   | II/2007| I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006| I/2006 |
|              |   |   |        |        |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       |    522 |    641 |     667 |     569 |    560 |    643 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä |   |     92 |    156 |      36 |    -102 |    -17 |    -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |   |    252 |    479 |     381 |     178 |    229 |    480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä |   |     11 |     24 |      -5 |     -12 |     -7 |     -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |   |    172 |    225 |     210 |     162 |    162 |    219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä |   |      2 |      2 |       2 |       2 |      2 |      2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |   |    351 |    519 |     529 |     436 |    400 |    547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä |   |     32 |     44 |      43 |      30 |     35 |     41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |   |     22 |     19 |      19 |      19 |     20 |     20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä |   |     19 |     16 |      16 |      16 |     15 |     15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit |   |   |   -360 |   -543 |    -552 |    -418 |   -423 |   -566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |   |    959 |  1 340 |   1 254 |     946 |    948 |  1 343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO          |        |        |         |         |        |        |
| NELJÄNNEKSITTÄIN     |        |        |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |   | II/2007| I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006| I/2006 |
|              |   |   |        |        |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       |    244 |    298 |     290 |     184 |    222 |    284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |   |     33 |    142 |     119 |     -15 |     41 |    119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |   |     53 |     79 |      74 |      42 |     55 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |   |      7 |    -12 |     -18 |       6 |      3 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |   |    -10 |    -17 |     -10 |      -1 |     -9 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |   |    327 |    490 |     455 |     216 |    312 |    472 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                  |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |   | II/2007| I/2007 | IV/2006| III/2006|   II/2006 | I/2006 |
|            |   |   |        |        |        |         |           |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |    218 |    328 |    289 |     195 |       208 |    293 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö      |   |   |     36 |    137 |     95 |      -3 |        35 |    126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto   |   |     53 |     78 |     77 |      39 |        53 |     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets    |   |   |      3 |    -14 |     -8 |       2 |         2 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut       |   |   |    -12 |    -17 |    -13 |      -8 |       -12 |    -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä   |   |   |    298 |    512 |    440 |     225 |       286 |    486 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   |   | II/2007 | I/2007 | IV/2006 | III/2006| II/2006| I/2006 |
|             |   |   |         |        |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |       2 |      0 |      22 |       1 |      6 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö       |   |   |       1 |      0 |      16 |      -1 |      4 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto|   |   |      -1 |      1 |      -1 |       1 |      2 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets     |   |   |       0 |      0 |       0 |       0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut        |   |   |       2 |      0 |       1 |       7 |      3 |     -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä    |   |   |       4 |      1 |      38 |       8 |     15 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR         |   |   | II/2007 | I/2007 | IV/200 | III/200 | II/200 | I/2006 |
|              |   |   |         |        |      6 |       6 |      6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto       |      24 |    -30 |    -21 |     -12 |      8 |     -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö        |   |   |      -4 |      5 |      8 |     -11 |      2 |     -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto |   |   |       1 |      0 |     -2 |       2 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets      |   |   |       4 |      2 |    -10 |       4 |      1 |      3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut         |   |   |       0 |      0 |      2 |       0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä     |   |   |      25 |    -23 |    -23 |     -17 |     11 |    -14 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA                                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä muutoksia |
| raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja periaatteet ovat         |
| yhdenmukaisia vuoden 2006 konsernin vuosikertomuksessa esitettyjen tietojen  |
| kanssa.                                                                      |
| Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa käytettävien     |
| johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän ja käyvän nettoarvon.          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET      |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   |   |      |        | 30.6.20 |        | 30.6.20 |         | 31.12.20 |
|        |   |      |        |      07 |        |      06 |         |       06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja         | Nimell |   Käypä | Nimell |   Käypä | Nimelli |    Käypä |
| valuuttajohdannai | is-arv | nettoar | is-    | nettoar |  s-arvo | nettoarv |
| set               |      o |      vo |   arvo |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimu |  3 858 |     -45 |  3 504 |     -28 |   3 021 |        3 |
| kset              |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit |  4 701 |       8 |  4 420 |      -9 |   5 256 |      -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermi |      |    540 |       0 |      - |       - |       - |        - |
| init       |      |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja         |  2 839 |      -4 |  2 577 |     -26 |   2 575 |      -76 |
| valuutanvaihtosop |        |         |        |         |         |          |
| imukset           |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset |  Määrä |   Käypä |  Määrä |   Käypä |   Määrä |    Käypä |
|                   |        | nettoar |        | nettoar |         | nettoarv |
|                   |        |      vo |        |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |      |    TWh |    MEUR |    TWh |    MEUR |     TWh |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |    117 |     -36 |    112 |  -1 199 |     134 |      515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |     88 |      27 |     70 |     781 |     101 |     -426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetu |   |      |      8 |       2 |     14 |     -23 |       0 |        0 |
| t      |   |      |        |         |        |         |         |          |
| optiot |   |      |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut   |      |     13 |      -5 |     24 |       7 |       3 |        3 |
| optiot     |      |        |         |        |         |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset  |  Määrä |   Käypä |  Määrä |   Käypä |   Määrä |    Käypä |
|                   |        | nettoar |        | nettoar |         | nettoarv |
|                   |        |      vo |        |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |      |   1000 |    MEUR |   1000 |    MEUR |    1000 |     MEUR |
|        |   |      |    bbl |         |    bbl |         |     bbl |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |    990 |      -3 |    270 |      -2 |     180 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |  1 325 |       5 |    784 |       8 |     897 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaiset |  Määrä |   Käypä |  Määrä |   Käypä |   Määrä |    Käypä |
|                   |        | nettoar |        | nettoar |         | nettoarv |
|                   |        |      vo |        |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |      |     kt |    MEUR |     kt |    MEUR |      kt |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |     60 |       0 |      - |       - |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |    105 |       0 |      - |       - |       - |        - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2               |  Määrä |   Käypä |  Määrä |   Käypä |   Määrä |    Käypä |
| päästöoikeusjohda |        | nettoar |        | nettoar |         | nettoarv |
| nnaiset           |        |      vo |        |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |      |  ktCO2 |    MEUR |  ktCO2 |    MEUR |   ktCO2 |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |  3 038 |       0 |      - |       - |     405 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |  4 090 |      -1 |      - |       - |     418 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaiset | Nimell |   Käypä | Nimell |   Käypä | Nimelli |    Käypä |
|                   | is-arv | nettoar | is-    | nettoar |  s-arvo | nettoarv |
|                   |      o |      vo |   arvo |      vo |         |        o |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |   |      |   MEUR |    MEUR |   MEUR |    MEUR |    MEUR |     MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit 1) |     36 |      51 |     24 |      35 |      24 |       37 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin       |
| osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2007 aikana ei ole tehty yrityshankintoja tai -myyntejä, joilla olisi
olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksen lukuihin. Bruttoinvestoinnit
osakkeisiin olivat 17 miljoonaa euroa. (Tunnuslukujen laskentakaavat ovat
liitteessä 21)

Fortum hankki tammikuussa 2007 Vattenfall Estonia AS:n ja Vattenfall Latvia
SIA:n koko osakekannat. Ostettu lämpöliiketoiminta Virossa vastaa kaukolämmön ja
maakaasun toimituksesta Pärnun kaupungille. Fortumin omistukseen siirtynyt
kaukolämpöverkko on Viron neljänneksi suurin. Vuosittainen lämmön myynti on 190
gigawattituntia (GWh), liikevaihto noin 5,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä
58. Pärnun kaukolämpö- liiketoiminta yhdistetään koko Viron alueella toimivan
Fortum Termest AS:n
lämpöliiketoimintaan.
Latviasta hankittu yhtiö toimittaa lämpöä Riikan lentokentälle. Vuosittainen
lämmön myynti on noin 12 GWh vuodessa ja liikevaihto noin 0,5 miljoonaa euroa.
Yrityskauppa antaa Fortumille kasvualustan Latvian lämpömarkkinoille.
Fortum on myös hankkinut lisää osakkeita Puolan tytäryhtiöistä Fortum
Czestochowa SA:sta 10,85 % (kokonaisomistus 98,45 %), Fortum Wroclawista 0,83 %
(kokonaisomistus 99,08 %), Fortum Plock SA:sta 0,87 % (kokonaisomistus 98,62 %)
sekä Fortum DZT SA:sta 0,08 % (kokonaisomistus 99,37 %).

--------------------------------------------------------------------------------
| 8. VALUUTTAKURSSIT                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin   |
| tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu      |
| kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden    |
| viimeisen päivän kurssien keskiarvona.                                       |
| Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen |   30.6. |   31.3. |  31.12. |    30.9. |    30.6. |   31.3. |
| valuuttakurssi |       2 |       2 |    2006 |       20 |       20 |       2 |
|       Valuutta |     007 |     007 |         |       06 |       06 |     006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruots |   | SE |  9,2020 |  9,1787 |  9,2637 |   9,3110 |   9,3329 |  9,3798 |
| i     |   |  K |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja |   | NO |  8,1205 |  8,1563 |  8,0376 |   7,9753 |   7,9396 |  8,0171 |
|       |   |  K |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola |   | PL |  3,8439 |  3,8858 |  3,8965 |   3,9139 |   3,8991 |  3,8569 |
|       |   |  N |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |    |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden lopun   | 30.6.20 | 31.3.20 | 31.12.2 | 30.9.200 | 30.6.200 | 31.3.20 |
| valuuttakurssi |      07 |      07 |     006 |        6 |        6 |      06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruots |   | SE |  9,2525 |  9,3462 |  9,0404 |   9,2797 |   9,2385 |  9,4315 |
| i     |   |  K |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja |   | NO |  7,9725 |  8,1190 |  8,2380 |   8,2350 |   7,9360 |  7,9675 |
|       |   |  K |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola |   | PL |  3,7677 |  3,8668 |  3,8310 |   3,9713 |   4,0546 |  3,9425 |
|       |   |  N |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella oli 18,1 %    |        |
| (23,1 %). Kauden veroprosentti on alhainen pääasiassa Hafslundin    |        |
| maaliskuussa 2007                                                   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin osuutena kirjattiin 180        |
| miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      |
| voitosta'.                                                                   |
| Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus osakkuusyhtiö- ja   |
| yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 10.              |     |     |     |     |      |      |       |      |      |
| OSAKEKOHTAINEN   |     |     |     |     |      |      |       |      |      |
| TULOS            |     |     |     |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta osakekohtaisesta tuloksesta     |
| perustuu alla oleviin lukuihin:                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |                |    |     I-II/2007 |   I-II/2006 |         2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):             |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva   |           753 |         565 |        1 071 |
| tilikauden voitto (MEUR)        |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000 |    |               |             |              |
| kpl):                      |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu      |    |               |             |              |
| keskimääräinen lukumäärä   |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta     |    |       890 770 |     880 508 |      881 194 |
| laskettaessa               |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden                  |    |         2 370 |      10 943 |        5 735 |
| laimennusvaikutus          |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu      |    |               |             |              |
| keskimääräinen lukumäärä   |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua               |    |       893 140 |     891 451 |      886 929 |
| osakekohtaista tulosta     |    |               |             |              |
| laskettaessa               |    |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN  |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| OSINKO              |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. |      |
| Tästä osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin                    |      |
| osingonjakopolitiikan mukaista. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,53 |      |
| euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön pääomarakenteen         |      |
| ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Kokonaisosingon määrä, 1    |      |
| 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen osakkeiden määrään      |      |
| 2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007.                               |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuonna 2006 osinkoa maksettiin 1,12 euroa osaketta kohti. Tästä       |      |
| osingosta 0,54 euroa muodostui luovutetuista toiminnoista.            |      |
| Kokonaisosingon määrä oli 987 miljoonaa euroa ja osingot maksettiin   |      |
| 28.3.2006.                                                            |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   |             |     30.6.2007 |     30.6.2006 |   31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden alussa  |        11 567 |        10 256 |       10 256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden hankinta    |            13 |         1 008 |        1 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinnit    |           236 |           174 |          485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien ostot        |            -8 |             - |            9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset |   |             |            -7 |            -5 |          -78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |          -223 |          -195 |         -429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |             |          -188 |           135 |          316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden lopussa |        11 390 |        11 373 |       11 567 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. OSAKEPÄÄOMA          |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |              | Osakkeiden määrä |   Osakepääoma |         Osake- |
|       |   |              |                  |               |           anti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet   |      887 393 646 |         3 023 |              - |
| 1.1.2007                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt       |        4 078 307 |            14 |                |
| osakkeet                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet   |      891 471 953 |         3 037 |              - |
| 30.6.2007                |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät       |                - |               |                |
| osakkeet                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |              | Osakkeiden määrä |  Osakepää-oma |         Osake- |
|       |   |              |                  |               |           anti |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet   |      875 294 025 |         2 976 |              0 |
| 1.1.2006                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt       |        7 413 830 |            25 |                |
| osakkeet                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet   |      882 707 855 |         3 001 |              0 |
| 30.6.2006                |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät       |           10 000 |               |                |
| osakkeet                 |                  |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 14. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
Vuoden 2007 toisen neljänneksen aikana aikana emoyhtiö nosti uutta pitkäaikaista
rahoitusta yhteensä noin 850 miljoonaa euroa rahoittaakseen erääntyviä
lyhytaikaisia yritystodistuksia 388 miljoonalla eurolla ja meneillään olevaa
konsernin investointiohjelmaa. Yritystodistukset laskettiin liikkeelle
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana huhtikuun alussa tapahtuneen osingonmaksun
rahoittamiseksi. Rahoitus nostettiin

Ruotsin kruunuissa, jotta konsernin valuuttamääräiset varat ja velat vastaisivat
paremmin toisiaan. Kaksi joukkovelkakirjalainaa laskettiin liikkeelle EMTN (Euro
Medium Term Note) -ohjelman puitteissa; viiden vuoden vaihtuvakorkoinen laina,
jonka pääoma on 3,5 miljardia Ruotsin kruunua (378 miljoonaa euroa) ja seitsemän
vuoden kiinteäkorkoinen laina, jonka pääoma on 2,6 miljardia Ruotsin kruunua
(281 miljoonaa euroa) ja korko 4,7 %. Joukkovelkakirjalainojen lisäksi
nostettiin kaksi lainaa rahoituslaitoksilta; Nordiska Investeringsbankenilta 750
miljoonaa Ruotsin kruunua (81 miljoonaa euroa) kymmeneksi vuodeksi ja Svenska
Exportkreditiltä 1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua 108 miljoonaa euroa) viideksi
vuodeksi. Molemmat lainat ovat vaihtuvakorkoisia.

--------------------------------------------------------------------------------
| 15. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |                 |    |   30.6.2007 |  30.6.2006 |     31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu Suomen |    |         685 |        618 |            685 |
| ydinenergialain mukaan      |    |             |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin rahastotavoite Valtion  |         649 |        618 |            649 |
| ydinjätehuoltorahastossa         |             |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion      |    |        -649 |       -618 |           -636 |
| ydinjätehuoltorahastosta    |    |             |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erotuksen vakuutena         |    |           0 |          0 |             13 |
| kiinnitetyt                 |    |             |            |                |
| haltijavelkakirjalainat     |    |             |            |                |
--------------------------------------------------------------------------------

Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen vastuu oli 685 (618)
miljoonaa euroa 30.6.2007 (ja vastaavasti 2006). Taseeseen IAS 37:n mukaan
kirjattu diskontattu velka oli 458 (438) miljoonaa euroa 30.6.2007. Suurin ero
lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun velan välillä on se, että
lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.

Rahastotavoite oli 649 (618) miljoonaa euroa 30.6.2007 (ja vastaavasti 2006).
Vastuun ja rahastotavoitteen välinen ero tulee olla katettuna vakuuksilla, jotka
annetaan kesäkuun 2007 loppuun mennessä.

Fortumin maksut Valtion ydinjätehuoltorahastoon määräytyvät rahastotavoitteen
mukaisesti. Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 30.6.2007 oli 649
(618) miljoonaa euroa. Taseessa esitelty osuuden arvo 30.6.2007 oli 458 (438)
miljoonaa euroa. Ero johtuu siitä, että IFRIC 5-tulkinnan mukaan Valtion
ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien velkojen määrää
taseessa.


Fortumin rahastotavoite Valtion ydinjätehuoltorahastossa ja osuus rahastosta
ovat erisuuruiset vuoden lopussa vuosittaisesta vastuumäärän tarkistamisesta
johtuen. Ero johtuu ajoituksesta, sillä vuotuinen lainmukainen rahastotavoite
maksetaan seuraavan tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana. Fortum on
antanut vakuudeksi kiinnitettyjä haltijavelkakirjalainoja, jotka kattavat myös
taseeseen sisältyvät vastuut. Kiinnitetyt haltijavelkakirjalainat sisältyvät
pantattuihin varoihin ja vastuisiin.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. PANTATUT VARAT                |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |   |                       |   30.6.2007 |     30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut           |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Lainat                    |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   | Pantit                |         215 |           182 |        176 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   | Kiinteistökiinnitykse |          46 |            49 |         49 |
|       |   | t                     |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Muut sitoumukset          |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |   | Kiinteistökiinnitykse |         103 |            63 |         56 |
|       |   | t                     |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten      |             |               |            |
| puolesta annetut                  |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Pantit ja                 |           3 |             3 |          3 |
|       | kiinteistökiinnitykset    |             |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus     |
| ottaa lainaa rahastolta. Fortum on nostanut lisää lainaa rahastolta ja       |
| pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita vakuudeksi. Pantattujen  |
| osakkeiden tasearvo oli 145 (102) miljoonaa euroa 30.6.2007 (ja vastaavasti  |
| 31.12.2006).                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum on antanut Valtion ydinjätehuoltorahastolle Naantalin ja Inkoon       |
| voimalaitoksiin liittyviä kiinteistökiinnityksiä, joiden arvo oli 102 (56)   |
| miljoonaa euroa 30.6.2007 (ja vastaavasti 31.12.2006) vakuudeksi turvaamaan  |
| kattamattomat lailliset vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat.    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. SITOUMUKSET                    |               |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR     |   |                     |     30.6.2007 |  30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset                   |               |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät          |            18 |         18 |         20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden vuoden     |            34 |         39 |         38 |
| sisällä erääntyvät                 |               |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden kuluttua         |            72 |         85 |         78 |
| erääntyvät                         |               |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |   |                     |           124 |        142 |        136 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 30.6.2007    |
| olivat 383 (266) miljoonaa euroa (ja vastaavasti 31.12.2006).                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. VASTUUT                             |                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR  |         |               |      30.6.2007 |   30.6.2006 |  31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut         |                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Muut vastuut            |            162 |         141 |         144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten    |                |             |             |
| puolesta annetut                |                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Takaukset               |            238 |         192 |         213 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Muut vastuut            |            125 |         125 |         125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut         |                |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Takaukset               |             14 |          17 |          12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Muut vastuut            |              1 |           2 |           1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoa vastuista löytyy Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksen            |
| liitetiedosta 42 Vastuut.                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsin energiamarkkinavirasto (EMI) julkisti 10.4.2007 vuotta 2003 koskevan |
| päätöksen Fortumin kahden sähkönsiirtoalueen hinnoittelusta. Tämän mukaan    |
| Fortum joutuisi palauttamaan noin 250 miljoonaa Ruotsin kruunua perimistään  |
| siirtomaksuista. Virasto oli jo aiemmin julkaissut 13 muun siirtoyhtiön      |
| vastaavat päätöksensä. Fortum on valittanut lääninoikeuteen saamastaan       |
| päätöksestä, koska se perustuu viraston käyttämään teoreettiseen             |
| sähköverkkomalliin, joka ei vastaa todellisia olosuhteita. Myös muut         |
| päätöksen saaneet siirtoyhtiöt ovat tehneet valituksen. Päätökset eivät astu |
| voimaan, ennenkuin valitus prosessit on saatettu loppuun. Raportointikauden  |
| varauksiin tai vastuisiin ei sisälly kyseiseen päätökseen liittyviä eriä.    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19.                 |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| LÄHIPIIRITAPAHTUMAT |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2006                  |      |
| vuosikertomuksessa. Tilinpäätöshetken 31.12.2006 jälkeen ei ole       |      |
| tapahtunut olennaisia muutoksia.                                      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2006 lopussa   |      |
| oli 50,82 %. Kesäkuun 2007 loppuun mennessä valtion omistusosuus oli  |      |
| muuttunut 50,58 %:iin optiomerkintöjen johdosta.                      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR       |   |                |  30.6.2007 |   30.6.2006 |      31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit osakkuusyrityksille     |         74 |          59 |             101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten         |         13 |          10 |              20 |
| lainasaamisista                 |            |             |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä       |        255 |         244 |             487 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR        |   |               |   30.6.2007 |       30.6.2006 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset        |         600 |             551 |        575 |
| lainasaamiset                   |             |                 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset  |               |          12 |              14 |         28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset   |               |           8 |               8 |          7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |         172 |             164 |        164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat   |   |               |          10 |              -6 |         12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat  |   |               |          20 |              15 |         23 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat              |
| raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 20. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA                                       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.                    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 21. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate (EBITDA     |  =  | Liikevoitto + poistot   |       |      |      |
| =Tulos ennen korkoja,  |     | ja arvonalentumiset     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä poistoja   |     |     |     |      |      |       |      |      |
| ja arvonalentumisia)   |     |     |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |  =  | Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut     |
| liikevoitto            |     | vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät   |  =  | Käyttöomaisuuden        |       |      |      |
|                        |     | myyntivoitot ja tappiot |       |      |      |
|                        |     | mm.                     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |  =  | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja |      |
| vertailukelpoisuuteen  |     | suojaavat rahoitusinstrumentit,        |      |
| vaikuttavat erät       |     |                                        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n      |      |
|      |   |             |     | mukaisesti suojauslaskentaa sekä       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen         |      |
|      |   |             |     | vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin     |      |
|      |   |             |     | osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | ei voi ylittää   |      |       |      |      |
|      |   |             |     | vastaavaa        |      |       |      |      |
|      |   |             |     | velkaa.          |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit     |  =  | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,           |
| osakkeisiin            |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin           |
|                        |     | myytävissä                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen           |
|      |   |             |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on       |
|      |   |             |     | lisätty                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | hankittavan      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | yhtiön           |      |       |      |      |
|      |   |             |     | nettovelka.      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % |  =  | Kauden    |      |      |       |      |  x   |
|                        |     | voitto    |      |      |       |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Oma pääoma       |      |       |      |      |
|      |   |             |     | keskimäärin      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman     |  =  | Voitto ennen veroja + korko- ja |      |  x   |
| tuotto, %              |     | muut rahoituskulut              |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Sijoitettu       |      |       |      |      |
|      |   |             |     | pääoma           |      |       |      |      |
|      |   |             |     | keskimäärin      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman        |  =  | Liikevoitto + osuus osakkuus-   |      |  x   |
| tuotto, %              |     | ja yhteisyritysten voitosta     |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Sidottu pääoma   |      |       |      |      |
|      |   |             |     | keskimäärin      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |  =  | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus  |      |
| sidotun pääoman        |     | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta  |      |
| tuotto, %              |     |                                        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien      |  x   |
|      |   |             |     | merkittävimmät myyntivoitot ja         | 100  |
|      |   |             |     | -tappiot)                              |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Vertailukelpoinen       |       |      |      |
|      |   |             |     | sidottu pääoma          |       |      |      |
|      |   |             |     | keskimäärin             |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      |  =  | Taseen loppusumma - korottomat velat - |      |
|                        |     | laskennallinen verovelka -             |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | var |     |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | auk |     |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | set |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu  |             |  =  | Korottomat varat + Valtion                    |
| pääoma   |             |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät korolliset  |
|          |             |     | varat -                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | korottomat velat |      |       |      |      |
|      |   |             |     | - varaukset      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | (korottomat varat ja velat eivät       |      |
|      |   |             |     | sisällä rahoitukseen, veroihin ja      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | laskennallisiin veroihin        |      |      |
|      |   |             |     | liittyviä eriä sekä varoja ja   |      |      |
|      |   |             |     | velkoja, jotka                  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | syntyvät suojauslaskennan       |      |      |
|      |   |             |     | soveltamisedellytykset          |      |      |
|      |   |             |     | täyttävien                      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | johdannaissopimusten käypien    |      |      |
|      |   |             |     | arvojen muutoksista)            |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen      |  =  | Sidottu pääoma oikaistuna niillä       |      |
| sidottu pääoma         |     | korottomilla varoilla ja veloilla,     |      |
|                        |     | jotka                                  |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden        |      |
|      |   |             |     | kassavirtaa suojaavista johdannais-    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa |      |
|      |   |             |     | IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat  |  =  | Korolliset velat |      |       |      |      |
|                        |     | - rahavarat      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %    |  =  | Korollise |      |      |       |      |  x   |
|                        |     | t         |      |      |       |      | 100  |
|                        |     | nettovela |      |      |       |      |      |
|                        |     | t         |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Oma       |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | pääoma    |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %    |  =  | Oma pääoma sisältäen    |       |      |  x   |
|                        |     | vähemmistöosuuden       |       |      | 100  |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Taseen    |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | loppusumm |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | a         |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttökate  |  =  | Korolline |      |      |       |      |      |
|                        |     | n         |      |      |       |      |      |
|                        |     | nettovelk |      |      |       |      |      |
|                        |     | a         |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Liikevoitto + poistot   |       |      |      |
|      |   |             |     | ja arvonalentumiset     |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kork |   |             |  =  | Lii |     |      |      |       |      |      |
| okat |   |             |     | kev |     |      |      |       |      |      |
| e    |   |             |     | oit |     |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | to  |     |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Nettokork |      |      |       |      |      |
|      |   |             |     | okulut    |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS)      |  =  | Kauden voitto -  |      |       |      |      |
|                        |     | vähemmistöosuus  |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu   |
|      |   |             |     | lukumäärä tilikauden aikana                   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, EUR  |  =  | Oma       |      |      |       |      |      |
|                        |     | pääoma    |      |      |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|      |   |             |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia |      |      |
|      |   |             |     | osakkeita kauden lopussa        |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edel |   |             |  =  | Raportointihetkeä       |       |      |      |
| lise |   |             |     | edeltävät 12 kuukautta  |       |      |      |
| t 12 |   |             |     |                         |       |      |      |
| kk   |   |             |     |                         |       |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------