Fortum Oyj - Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.10.2005 klo 9.00

Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2005


Vahva tuloskehitys jatkui
- hyvä liiketoiminnan tulos ja kassavirta kolmannella neljänneksellä

Tammi-syyskuu lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 801 (674) miljoonaa, kasvua 19 %
- Vertailukelpoinen liikevoitto* 874 (799) miljoonaa, kasvua 9 %
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,65 euroa (0,58), kasvua 12 %
- Vahva 331 (233) miljoonan euron liiketoiminnan kassavirta kolmannella
neljänneksellä, nettovelka aleni 3 333 miljoonaan euroon
- Vankka kehitys kolmannella neljänneksellä; sekä liikevoitto että
osakekohtainen tulos paranivat

Öljyliiketoimintaan (eriytettiin Fortumista huhtikuussa 2005) liittyvät erät
raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä luovutettuina liiketoimintoina,
eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa ja liikevoitossa. Luovutetut
liiketoiminnot vaikuttavat vain vuoden 2005 kahteen ensimmäiseen neljännekseen
sekä aiempiin lukuihin. Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
Jatkuvien toimintojen
12 kk
tuloslaskelma ja kassavirta
Liikevaihto, milj. euroa 774 765 2 765 2 751 3 835
3 849
Liikevoitto, milj. euroa 240 177 873 832 1 195
1 236
Vertailukelpoinen liikevoitto, 220 191 874 799 1 148
1 223
milj. euroa *)
Voitto ennen veroja, milj. 230 136 801 674 962
1 089
euroa
Jatkuvien toimintojen 0,20 0,13 0,65 0,58 0,79
0,86
tulos/osake, euroa
Tulos/osake, euroa **) 0,20 0,29 1,19 1,09 1,48
1,58
Liiketoiminnan kassavirta, 331 256 980 1 303 1 758
milj. euroa
Jatkuvien toimintojen 331 233 847 989 1 232
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin, 872 438 849 823 852 625
868 515
tuhatta

*) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen
muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka
aiheutuvat kertaluonteisista eristä.

Vertailukelpoinen III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
liikevoitto 12 kk
milj. euroa
Vertailukelpoinen 220 191 874 799 1 148 1 223
liikevoitto
kertaluonteiset 2 -4 20 -11 18 49
erät
Muut 18 -10 -21 44 29 -36
vertailukelpoisuute
en vaikuttavat erät
Liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236
Määrittely tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja lisätietoja
segmenttitiedoissa.

**) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron
kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta
29 prosentista 26 prosenttiin.


Tunnuslukuja I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
Tase 12 kk
Oma pääoma/osake, euroa 7,86 8,19 8,62
Korollinen nettovelka (kauden 3 333 5 445 5 095
lopussa), milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,3 15,0 15,8 17,2
Oman pääoman tuotto, % 17,6 18,4 18,2 20,1
Velkaantumisaste, % 47 77 67

Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Fortumin vertailukelpoinen
liikevoitto ja raportoitu liikevoitto paranivat edelliseen vuoteen verrattuna.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 75 miljoonaa euroa suurempi kuin vuotta
aiemmin, eli 874 (799) miljoonaa euroa. Myös raportoitu liikevoitto oli suurempi
ollen 873 (832) miljoonaa euroa.

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat pääasiassa
kirjanpitovaikutuksia, jotka aiheutuvat niiden tulevaisuuden kassavirtaa
suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa, tai jotka aiheutuvat
kertaluonteisista eristä. Fortum soveltaa suojauslaskentaa suurimpaan osaan
tulevien kassavirtojen suojauksista, mutta tuloslaskelmavaihtelua esiintyy aina
jonkin verran.

Sähkön futuurihintojen lievästä laskusta ja heikentyneestä euron ja Ruotsin
kruunun, sekä euron ja Norjan kruunun vaihtokursseista johtuneet käypien arvojen
muutokset ovat vaikuttaneet positiivisesti kolmannen neljänneksen liikevoittoon.


Liikevaihto ja tulos

Heinä-syyskuu

Konsernin liikevaihto oli 774 (765) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 240 (177) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto oli 220 (191) miljoonaa euroa.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 %
alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime
vuonna, mikä johtui pääasiassa Fortumin korkeammasta toteutuneesta sähkön
tukkumyyntihinnasta, joka nousi onnistuneiden suojaustoimien ansiosta 6 % 29,9
(28,2) euroon megawattitunnilta Pohjoismaissa. Vesivoima- ja ydinvoimatuotannon
lisääntymisen vaikutus liikevoittoon oli suurempi kuin lämpövoimatuotannon
vähenemisen. Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli selvästi
korkeampi kuin vuotta aiemmin, koska vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
(pääosin IAS 39:n johdosta) olivat positiiviset.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli hieman parempi kuin viime
vuonna. Tämä johtui pääosin Fortum Värmen hyvästä tuloksesta. Värmen
polttoainevalikoima on kehittynyt viime vuodesta biopolttoaineiden ja jätteen
polton osuuden kasvaessa. Entistä korkeammat polttoaineiden, kuten öljyn ja
hiilen, hinnat vaikuttivat segmentin tuloksiin kuitenkin negatiivisesti.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto laski hieman edelliseen
vuoteen verrattuna. Tämä johtui lähinnä suuremmista poistoista.

Markets-segmentin liikevoitto oli hieman viimevuotista alhaisempi. Tämä johtui
pääosin hieman vähentyneestä myynnistä sekä jonkin verran kohonneista
kustannuksista, jotka aiheutuivat asiakaspalvelun laadun parantamistoimista.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin
Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04
Sähköntuotanto 450 453 1 460 1 501
Lämpö 147 149 738 709
Sähkönsiirto 149 150 511 513
Markets 284 287 974 1 009
Muu 26 22 71 67
Eliminoinnit -282 -296 -989 -1 048
Yhteensä 774 765 2 765 2 751

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04
Sähköntuotanto 161 135 557 498
Lämpö 12 7 156 132
Sähkönsiirto 47 51 168 183
Markets 7 10 22 24
Muu -7 -12 -29 -38
Yhteensä 220 191 874 799

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin
Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04
Sähköntuotanto 181 128 529 522
Lämpö 13 12 175 143
Sähkönsiirto 48 45 175 183
Markets 7 13 21 34
Muu -9 -21 -27 -50
Yhteensä 240 177 873 832


Tammi-syyskuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2 765 (2 751) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 873 (832) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 874 (799) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 28,3 (29,4) euroa
megawattitunnilta eli 4 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista
suurempi, mikä johtui pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta 6 % korkeammasta
toteutuneesta sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 30,5 (28,8) euroa
megawattitunnilta, sekä aiempaa korkeammasta ydinvoima- ja vesivoimatuotannosta.
Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli myös viimevuotista suurempi.
Ero raportoidun ja vertailukelpoisen liikevoiton välillä johtuu pääasiassa IAS
39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli viime vuotta suurempi, mihin vaikuttivat
pääasiassa yritysostot Puolassa ja Liettuassa. Lämpö-segmentin sähkönmyynti
väheni viime vuoteen verrattuna. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
suurempi, mikä johtui pääasiassa suhteellisen vahvasta toisesta
vuosineljänneksestä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Segmentin liikevoitto pieneni viime vuoteen verrattuna,
mikä johtui pääasiassa Ruotsin ja Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11
miljoonan euron kustannuksista, jotka kirjattiin tulokseen ensimmäisellä
neljänneksellä.

Markets-segmentin liikevaihto pieneni, mikä johtui lähinnä muutamien suurten
sopimusten päättymisestä vuoden 2004 lopussa. Samaan aikaan Markets-segmentti on
säilyttänyt myyntikatetasonsa, mikä johtui pääosin sähkön onnistuneesta
hankinnasta Nord Poolista. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevoittoon
vaikuttaa jonkin verran korkeampi kiinteä kulurakenne, joka johtuu
asiakaspalvelun laadun parantamistoimista.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 801 (674) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy positiivinen, IAS 39:n mukaisen
suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutos, noin 27
(12) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 28 (9)
miljoonaa euroa. Tämä selittyy pääosin Hafslundin kahden ensimmäisen
neljänneksen tuloksella.

Vähemmistöosuus oli 31 (19) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, josta Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 206 (163) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 25,7 (24,2) %. Vuonna 2004 vastaavan kauden veroihin sisältyy
43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, josta 27 miljoonaa euroa
liittyy jatkuviin toimintoihin. Vähennykset johtuivat Suomen yritysveroasteen
muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin.

Kauden tulos oli yhteensä 1 069 (943) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen
tulos oli 595 (511) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 1,19
(1,09) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,65 (0,58)
euroa. Viime vuoden vastaavan kauden koko osakekohtainen tulos sisälsi 0,05
euron positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen
muuttumisesta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 (15,0) % ja oman pääoman
tuotto 17,6 (18,4) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin kolmannella
vuosineljänneksellä sähköä 82 (80) TWh, mikä on 3 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Kolmannella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,7 (29,9) euroa megawattitunnilta eli 1 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004 ja 1 % enemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Kolmannella neljänneksellä hiilidioksidin päästöoikeuksien
keskimääräinen markkinahinta oli korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä ja
vesitilanne muuttui alijäämäisestä ylijäämäiseksi. Sähköfutuurien hinnoissa oli
nouseva trendi vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana sekä heinäkuun
alussa, koska hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat nousivat. Kolmannen
neljänneksen loppuaikana futuurien hinnat eivät ole nousseet enää heinäkuiselle
huipputasolle alentuvien hiilidioksidin päästöoikeuksien hintojen ja paranevan
vesitilanteen ansiosta. Tammi-syyskuussa keskimääräinen spot-hinta oli 28,3
(29,4) euroa megawattitunnilta eli 4 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta nousi vuoden alun noin 7 eurosta
tonnilta lähes 30 euroon tonnilta heinäkuun puolivälin tienoilla. Heinäkuun
puolivälin jälkeen hinta on pysynyt melko tasaisena vaihdellen 21 eurosta 24
euroon tonnilta. Hiilidioksidin päästöoikeuksien kaupan alkaminen ja vahvistunut
vesitilanne ovat vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa
Pohjoismaissa edelliseen vuoteen verrattuna.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord Poolissa, ja
Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan. Pohjoismaiden
lisääntyneestä vesivoimatuotannosta huolimatta vesivarannot ovat elpyneet vuoden
ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana. Lokakuun alussa pohjoismaiset
vesivarannot olivat noin 6 TWh keskiarvoa ylempänä ja 13 TWh vuoden 2004
vastaavaa tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-syyskuussa 37,1 (38,8) TWh eli
13 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
lämmöntuotanto, TWh 12 kk
Sähköntuotanto 11,2 11,5 38,0 39,5 55,5 54,0
Lämmöntuotanto 3,3 3,4 17,5 17,4 25,4 25,5


Fortumin sähköntuotanto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
Pohjoismaissa lähteittäin, 12 kk
TWh
Vesivoima 4,6 4,4 15,4 13,0 19,1 21,6
Ydinvoima 5,9 5,2 18,8 18,7 25,8 25,9
Lämpövoima 0,4 1,8 2,9 7,1 9,5 5,3
Yhteensä 10,9 11,4 37,1 38,8 54,4 52,8


Fortumin sähköntuotanto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
Pohjoismaissa lähteittäin, 12 kk
%{0>total in the Nordic
countries0}
Vesivoima 42 38 41 34 35 43
Ydinvoima 54 46 51 48 47 50
Lämpövoima 4 16 8 18 18 7
Yhteensä 100 100 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 43,5 (44,7) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 41,7
(43,5) TWh eli noin 15 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
syyskuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 13,5 (13,9) TWh ja muissa maissa 3,1
(2,4) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on laskettu nettona
tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön- ja III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
lämmönmyynti, milj. euroa 12 kk
Sähkönmyynti 427 427 1 427 1 439 2 017 2 004
Lämmönmyynti 122 113 603 553 809 859

Fortumin koko sähkönmyynti III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk
Ruotsi 6,9 5,5 22,0 19,5 27,6 30,1
Suomi 5,7 7,0 19,1 22,6 31,1 27,6
Muut maat 0,7 0,7 2,4 2,6 3,6 3,4
Yhteensä 13,3 13,2 43,5 44,7 62,3 61,1

Fortumin koko lämmönmyynti III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk
Ruotsi 0,9 0,8 6,5 6,4 9,6 9,7
Suomi 1,6 1,7 6,9 7,4 10,5 10,0
Muut maat 0,7 0,6 3,2 2,5 3,7 4,4
Yhteensä 3,2 3,1 16,6 16,3 23,8 24,1


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
12
kk
Liikevaihto 450 453 1 460 1 501 2 084 2
043
- sähkön myynti 361 357 1 195 1 208 1 695 1
682
- muu myynti 89 96 265 293 389
361
Liikevoitto 181 128 529 522 763
770
Vertailukelpoinen liikevoitto 161 135 557 498 730
789
Sidottu pääoma (kauden 6 037 6 183 6 218
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,7 11,0 12,1
11,5
Vertailukelpoinen sidotun 12,5 10,5 11,5
11,9
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli kolmannella neljänneksellä 10,5
(10,9) TWh.

Tammi-syyskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 34,4 (35,7) TWh,
josta noin 15,4 (13,0) TWh eli 44 (37) % oli vesivoimaa, 18,8 (18,7) TWh eli 55
(52) % ydinvoimaa ja 0,2 (4,0) TWh eli 1 (11) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne.
Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta
sähkön hinnasta ja nousseista polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista.


Sähköntuotanto alueittain, III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
TWh 12
kk
Ruotsi 6,5 5,3 20,5 18,1 25,8
28,2
Suomi 4,0 5,6 13,9 17,6 24,0
20,3
Muut maat 0,2 0,1 0,8 0,7 1,1
1,2
Yhteensä 10,7 11,0 35,2 36,4 50,9
49,6


Sähkön myynti 11,7 12,1 38,4 40,1 55,7
54,0
Pohjoismaissa, TWh
josta läpikulkueriä 0,9 0,9 3,3 3,5 4,7
4,5


Myyntihinta, €/MWh III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
12
kk
Sähkön tukkumyyntihinta 29,9 28,2 30,5 28,8 29,2
30,4
Pohjoismaissa*
*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
ilman läpikulkueriä.


Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli kolmannella neljänneksellä 6 % viime vuotta korkeampi, mikä
johtui paremmasta hintasuojauksesta. Kolmannella neljänneksellä keskimääräinen
spot-hinta Nord Poolissa oli 1 % alempi kuin vuosi sitten. Vuoden ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 6 % korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004, vaikka
Nord Poolissa keskimääräinen spot-hinta oli 4 % edellisvuotta alempi. Fortumin
tukkumyyntivolyymi oli 10,8 (11,2) TWh kolmannella neljänneksellä ja 35,1 (36,6)
TWh vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana.

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä
välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta.

Fortum Service allekirjoitti elokuussa 15 vuoden käyttö- ja
kunnossapitosopimuksen saksalaisen Trianel Energien kanssa. Sopimus kattaa
Saksan Hamm-Uentropiin rakennettavan 800 MW:n kombivoimalaitoksen, joka on
valmis kaupalliseen käyttöön syyskuussa 2007.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia. Segmentti myös
tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
12
kk
Liikevaihto 147 149 738 709 1 025 1
054
- lämmönmyynti 115 107 580 532 779
827
- sähkönmyynti 14 20 97 110 159
146
- muu myynti 18 22 61 67 87
81
Liikevoitto 13 12 175 143 218
250
Vertailukelpoinen liikevoitto 12 7 156 132 207
231
Sidottu pääoma (kauden 2 336 2 362 2 440
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 10,3 8,6 9,8
11,1
Vertailukelpoinen sidotun 9,3 8,0 9,3
10,3
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti kolmannella neljänneksellä oli 2,7 (2,6) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-syyskuussa lämmönmyynti oli 15,1
(14,9) TWh. Samana aikana yhdistettyjen sähkön- ja lämmöntuotantolaitosten
sähkönmyynti oli yhteensä 2,8 (3,3) TWh. Lasku johtui Suomen paperiteollisuuden
lakosta ja työsulusta sekä alentuneista lämmöntuotantomääristä, jotka puolestaan
johtuivat kohonneista polttoaineiden ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista.

Toukokuussa Fortum jatkoi kaasutoimintansa järjestelyjä ja myi 50 %:n osuutensa
North Transgas Oy:stä OAO Gazpromille.

Lämmönmyynti alueittain, III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
TWh 12 kk
Ruotsi 0,9 0,8 6,5 6,4 9,6 9,7
Suomi 1,6 1,7 6,9 7,4 10,5 10,0
Muut maat 0,2 0,1 1,7 1,1 1,7 2,3
Yhteensä 2,7 2,6 15,1 14,9 21,8 22,0

Sähkönmyynti, TWh III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
12 kk
Yhteensä 0,4 0,6 2,8 3,3 4,8 4,3


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
12
kk
Liikevaihto 149 150 511 513 707
705
- jakeluverkot 122 123 428 431 593
590
- alueverkot 18 18 60 60 83
83
- muu myynti 9 9 23 22 31
32
Liikevoitto 48 45 175 183 234
226
Vertailukelpoinen liikevoitto 47 51 168 183 240
225
Sidottu pääoma (kauden 3 033 3 086 3 091
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 8,2 8,3 8,1
7,9
Vertailukelpoinen sidotun 7,9 8,3 8,3
7,9
pääoman tuotto, %

Vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 16,5 (16,4) TWh ja 13,0 (13,3) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 10,7
(11,0) TWh Ruotsissa ja 2,3 (2,3) TWh Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen (EMI) on käyttänyt ensimmäistä kertaa uutta
sääntelymallia (”Nätnyttomodell”) valvoessaan sähkönsiirron nettohintoja vuonna
2003. Mallissa verrataan todellisia tuloja ja sähkönsiirtoyritysten suoritusta
teoreettisen siirtoverkon suoritukseen. EMI ilmoitti kesäkuussa 16 yritykselle
niiden veloittamien hintojen olevan liian korkeita. Kaikki yritykset ovat
valittaneet ilmoituksesta.

Fortumilla on kolme verkkoaluetta, joihin vuoden 2003 hinnoittelun valvonta
vaikuttaa. EMI on tehnyt ensimmäisen ylihinnoittelua koskevan päätöksen vuonna
2003, ja Fortumin tytäryhtiö on valittanut asiasta. Kahta muuta Fortumin
aluetta, Tukholmaa ja länsirannikkoa, koskevat asiat ovat edelleen
ratkaisematta. Lopulliset vuoden 2003 hintoja koskevat tuomioistuimen päätökset
saataneen aikaisintaan vuoden 2007 aikana.

EMI on myös julkistanut alueet, jotka sen vuoden 2004 hinnoittelua koskeva
valvonta kattaa. Kaikkiaan 55 aluetta käsittävällä listalla on neljä Fortumin
aluetta ja yksi Fortumin tytäryhtiön sähkönsiirtoalue.

Fortumin kehitysohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa sähkönjakelun
luotettavuutta, käynnistettiin syyskuussa. Pohjoismaat kattava ohjelma kestää
viisi vuotta, ja siihen liittyy 700 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit.
Ensimmäinen vaihe kestää kolme vuotta, ja sitä seuraavat kaksi vuotta
suunnitellaan yksityiskohtaisemmin ensimmäisen vaiheen kokemusten perusteella.

Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki asiakkaat
automaattiseen mittarinluentaan. Järjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön
vuodesta 2006 alkaen.

Sähkönsiirto III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh 12 kk
Ruotsi 2,7 2,8 10,3 10,3 14,2 14,2
Suomi 1,2 1,2 4,5 4,4 6,2 6,3
Norja 0,4 0,4 1,6 1,6 2,1 2,1
Viro 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 4,3 4,4 16,5 16,4 22,7 22,8


Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä 30.9.2005 30.9.2004 2004
alueittain, tuhansia
Ruotsi 860 860 860
Suomi 410 405 405
Muut maat 115 115 115
Yhteensä 1 385 1 380 1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät sekä kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.


Milj. euroa III/05 III/04 I-III/05 I-III/04 2004
Edelliset
12
kk
Liikevaihto 284 287 974 1 009 1 387 1
352
Liikevoitto 7 13 21 34 34
21
Vertailukelpoinen liikevoitto 7 10 22 24 23
21
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 143 137 194
Sidotun pääoman tuotto, % 15,6 37,9 25,3
15,8
Vertailukelpoinen sidotun 16,4 26,7 17,1
15,8
pääoman tuotto, %

Kolmannella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 8,7 (9,2) TWh, ja
vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden myynti oli 29,5 (31,6) TWh. Laskun syynä
oli muutamien suurten sopimusten päättyminen vuoden 2004 lopussa.

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisilla markkinoilla ovat nousseet hieman
kolmannen neljänneksen aikana. Vähittäismyyntihinnan kehitys ei ole täysin
vastannut hinnan kohoamista Nord Poolissa. Vähittäismyyntihinnat ovat kaiken
kaikkiaan samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.

Asiakasmäärä on kasvanut edelleen kolmannen neljänneksen aikana. Sekä yksityis-
että yritysasiakkaille suunnatut kampanjat ovat olleet menestyksekkäitä ja
asiakastyytyväisyys on kehittynyt positiivisesti pohjoismaisella tasolla.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit ja investoinnit
osakkeisiin olivat tammi-syyskuussa 213 (306) miljoonaa euroa. Investoinnit
ilman yritysostoja olivat yhteensä 207 (201) miljoonaa euroa.

Lenergon uudelleenorganisointiin liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena
Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousi 33,2 prosenttiin äänivaltaisista, ulkona
olevista osakkeista. Fortum varmisti neljä paikkaa Lenenergon hallituksen 11
paikasta kesäkuun 30. päivänä.


Rakennejärjestelyt konsernissa

Huhtikuussa 2005 toteutettiin onnistuneesti Neste Oilin eriyttäminen jakamalla
85 % yhtiön osakkeista osinkona Fortumin osakkeenomistajille ja myymällä loput
15 % institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille. Tämän jälkeen Neste Oil
listattiin Helsingin Pörssiin 18. huhtikuuta.


Rahoitus

Nettovelka oli kolmannen neljänneksen lopussa 3 333 miljoonaa euroa (3 595
miljoonaa euroa 30.6.2005). Nettovelan väheneminen johtuu kolmannen neljänneksen
vahvasta kassavirrasta.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli 331 (233) miljoonaa euroa
heinä-syyskuussa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 100 (167) miljoonaa euroa. Vähennys johtuu
pääosin pienemmästä nettovelasta, joka liittyy öljyliiketoiminnan eriyttämiseen.
Nettorahoituskuluihin sisältyy tiettyjen IFRS:ssä (IAS 39:ssä) suojauslaskennan
piiriin kuulumattomien johdannaisten käyvän arvon noin 27 (12) miljoonan euron
positiivinen muutos.

Standard & Poor’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus nousi
elokuussa BBB+:sta (vakaa) A-:een (vakaa). Moody’sin Fortumille antama
pitkäaikainen luottoluokitus on A2 (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-syyskuussa myytiin yhteensä 692,6 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 9 372 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 14 579 miljoonaa
euroa. Vuoden ensimmäisten kolmen neljänneksen korkein noteeraus Fortum Oyj:n
osakkeille Helsingin Pörssissä oli 16,90 euroa ja alin 10,45 euroa. Noteerausten
keskiarvo oli 13,53 euroa. Kolmannen neljänneksen viimeisen pörssipäivän
päätöskurssi oli 16,70 euroa.

Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä vietiin kaupparekisteriin yhteensä
187 500 optiojärjestelyiden yhteydessä merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen
jälkeen Fortumin osakepääoma on 2 968 135 315 euroa ja rekisteröityjen
osakkeiden kokonaismäärä on 872 980 975.

Kolmannen neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 51,7 % Fortumista.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 33,3 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-syyskuussa oli keskimäärin 10 279
(13 112). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 657 (12 726). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Tarkastelukauden jälkeisiä tapahtumia

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) aloitti toimintansa lokakuun 1. päivänä. Fortum omistaa yhtiötä
välillisesti Lenenergon omistuksensa kautta. Lenenergon
uudelleenorganisoitumisen myötä nousi Fortumin omistusosuus Lenenergon
äänivaltaisista ulkona olevista osakkeista 33,2 %:een. Fortumilla on kolme
paikkaa TGC-1:n 11 hallituspaikasta. TGC-1:n lopullinen omistajarakenne
muotoutuu kun Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteetit
yhdistetään vuoden 2006 lopussa.

TGC-1:n perustajat ovat Lenenergo, Karelenergo ja Kolenergo. TGC-1 käyttää
Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotanto- ja lämpökapasiteettia, jonka
yhtiö on vuokrannut kolmelta omistajaltaan. TGC-1:n asennettu
sähköntuotantokapasiteetti on noin 5 750 MW, josta vesivoimatuotannon osuus on
noin 2 874 MW ja loput on pääasiassa maakaasuvoimatuotantoa. TGC-1:n
lämpötuotantokapasiteetti on noin
14 688 MW.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi voi myös vaikuttaa Fortumin tulokseen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Kolmannella neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 29,7 (29,9) euroa
megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Lokakuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 6 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 12 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Lokakuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 vaihteli 23 - 24 euron
välillä hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi
2005 oli noin 38 - 40 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2006 noin 37 - 38
euroa megawattitunnilta.

Lokakuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu noin kaksi
kolmasosaa kalenterivuoden 2006 ajaksi hieman edellisten 12 kuukauden aikana
toteutunutta hintatasoa korkeammalla hintatasolla. Vuoden 2005 viimeisen
neljänneksen suojausaste oli noin 70 %, ja suojaushinta oli suurin piirtein
samalla tasolla kuin edellisten 12 kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Ruotsissa ja Suomessa on esitetty uusia ydin- ja vesivoimaa koskevia veroja
valtion budjettiehdotuksen yhteydessä. Mikäli ehdotukset hyväksytään, aiheuttaa
se lisäkustannuksia ydinvoima- ja vesivoimatuotantoon. Jos esitykset
hyväksytään, Fortum arvioi tuotantokustannustensa kohoavan näiden verojen vuoksi
noin 60 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Fortumin taloudellinen asema jatkoi vahvistumistaan kolmannella neljänneksellä.
Markkinatekijät ovat edelleen suosiolliset ja sähkön futuurihinnat nousussa.
Yhtiöllä on kaikki edellytykset hyvän tuloskehityksen jatkumiselle.


Espoo, 20.10.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortumin taloudellinen tiedottaminen:
- Vuoden tilinpäätös 3.2.2006

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


FORTUM -KONSERNI
TAMMIKUU-SYYSKUU 2005
Tilintarkastamaton
LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edelli-
2005 2004 2005 2004
set

12kk
Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 774 765 2 765 2 751 3 835 3
849
Liiketoiminnan muut tuotot 24 -2 34 80 91
45
Materiaalit ja palvelut -258 -301 -970 -1 087 -1 507 -1
390
Henkilöstökul -106 -106 -359 -346 -462
-475
ut
Poistot ja arvonalentumiset -101 -90 -305 -282 -388
-411
Liiketoiminnan muut kulut -93 -89 -292 -284 -374
-382
Liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1
236
Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten 12 1 28 9 12 31
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -22 -42 -100 -167 -245
-178
Voitto ennen veroja 230 136 801 674 962 1
089
Välittömät verot -57 -32 -206 -163 -259
-277
Jatkuvien toimintojen kauden 173 104 595 511 703
812
voitto
Luovutetut toiminnot:
Luovutettujen toimintojen kauden - 137 474 432 589
768
voitto
Kauden voitto 173 241 1 069 943 1 292 1
580
Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 174 244 1 038 924 1 259 1
443
Vähemmistölle -1 -3 31 19 33
43
173 241 1 069 943 1 292 1
486
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton 0.20 0.29 1.19 1.09 1.48
1.58
Laimennettu 0.19 0.29 1.17 1.07 1.46
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0.20 0.13 0.65 0.58 0.79
0.86
Laimennettu 0.19 0.13 0.63 0.57 0.78
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu
osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton - 0.16 0.54 0.51 0.69
0.72
Laimennettu - 0.16 0.54 0.50 0.68

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 82 122 116
Rakennukset, koneet ja kalusto 10 039 11 783 11 925
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 2 117 2 197 2 355
Muut pitkäaikaiset saamiset 79 103 90
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 625 758 727
Pysyvät vastaavat yhteensä 12 942 14 963 15 213
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 258 701 654
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset 859 1 348 1 555
Rahat ja pankkisaamiset 782 219 145
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 899 2 268 2 354

Vastaavaa yhteensä 14 841 17 231 17 567

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2 968 2 891 2 948
Muu oma pääoma 3 894 4 071 4 552
Yhteensä 6 862 6 962 7 500
Vähemmistöosuus 177 136 150
Oma pääoma yhteensä 7 039 7 098 7 650

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 3 828 4 501 4 450
Laskennallinen verovelka 1 611 1 751 1 841
Varaukset 582 586 608
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 511 509 507
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6 532 7 347 7 406

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 287 1 163 790
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras 983 1 623 1 721
pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 270 2 786 2 511

Vieras pääoma yhteensä 7 802 10 133 9 917

Vastattavaa yhteensä 14 841 17 231 17 567


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR Osake- Yli- Muu Käyvän Kerty- Vähem-
Yh-
pääoma kurssi- sidottu arvon neet mis-
teensä
rahasto pääoma ja muut voitto- töosuus
rahas- varat
tot
Oma pääoma 31.12.2004 2 948 62 13 134 4 343 150 7
650
Käytetyt optio-oikeudet 20 7 -12
15
Muuntoerot ja muut muutokset -57 -6
-63
Osingonjako -506
-506
Osinkona jaetut osakkeet *) -920
-920
Kassavirran suojaukset -245 34 2
-209
Käyvän arvon rahaston muutokset 3
3
Kauden 1 038 31 1
069
voitto
Oma pääoma 30.9.2005 2 968 69 1 -108 3 932 177 7
039
Oma pääoma 31.12.2003 2 886 36 5 63 3 399 120 6
509
Käytetyt optio-oikeudet 5 2 1 6
14
Muuntoerot ja muut muutokset 24 -2
22
Osingonjako -359
-359
Kassavirran suojaukset -46 13 -1
-34
Käyvän arvon rahaston muutokset 3
3
Kauden 924 19
943
voitto
Oma pääoma 30.9.2004 2 891 38 6 20 4 007 136 7
098

*) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan pääomaan on
920
miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin voittovaroihin
on 969 miljoonaa euroa.
KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR
30.9.2005 30.9.2004
31.12.2004
Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat 1 206 1 123 1
595
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity -41 -51
-49
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot -62 -57
-181
Maksetut välittömät verot -226 -130
-160
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, 877 885 1
205
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos -30 104
27
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan 847 989 1
232
kassavirta
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan 133 314
526
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 980 1 303 1
758
Investointien kassavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -207 -201
-335
Ostetut osakkeet -7 -105
-179
Käyttöomaisuuden myynnit 11 11
60
Myydyt osakkeet 26 9
15
Muiden sijoitusten muutos 20 -88
-20
Jatkuvien toimintojen investointien -157 -374
-459
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien 1 155 -176
-277
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä 998 -550
-736
Kassavirta ennen rahoitusta 1 978 753 1
022
Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos -877 -494
-811
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -506 -357
-357
Muut rahoituserät 13 6
94
Jatkuvien toimintojen rahoituksen -1 370 -845 -1
074
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen 29 -123
-236
kassavirta *)
Rahoituksen kassavirta yhteensä -1 341 -968 -1
310
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen 637 -215
-288
likvidien varojen muutos, lisäys (+),
vähennys (-)

*) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen
rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään lainojen takaisinmaksujen
mukaisena.

TUNNUSLUVUT 1)

MEUR
Edel-
30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
liset
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004
12kk

Tulos per osake 1.19 0.99 0.38 1.48 1.09 0.80 0.36
1.58
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen 0.65 0.45 0.28 0.79 0.58 0.45 0.24
0.86
tulos per osake
(laimentamaton), EUR
Sijoitettu pääoma, MEUR 11 154 10 987 11 891 12 890 12 762 12 447 12 156
-
2)
Korollinen nettovelka, 3 333 595 4 878 5 095 5 445 5 512 5 526
-
MEUR
Jatkuvien toimintojen
käyttöomaisuusinvestoinnit ja
investoinnit osakkeisiin, 213 123 49 514 306 158 57
421
MEUR
Jatkuvien toimintojen 207 123 49 335 201 128 57
341
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR
Sijoitetun pääoman 15.3 16.7 18.2 15.8 15.0 17.0 18.6
17.2
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 17.6 19.2 19.5 18.2 18.4 20.9 19.9
20.1
Korkokate 10.6 11.3 11.6 8.0 7.8 8.3 7.1
10.0
Liiketoiminnan 42.9 44.2 39.3 36.4 33.1 38.2 44.4
47.3
kassavirta/korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, % 47 53 71 67 77 82 86
-
Oma pääoma/osake, EUR 7.86 7.64 7.67 8.62 8.19 7.77 7.41
-
Omavaraisuusaste, % 47 43 43 44 41 40 38
-
Henkilöstö keskimäärin 10 279 11 066 13 135 12 859 13 112 13 097 13 023
-
Osakkeiden
keskimääräinen 872 438 872 316 871 710 852 625 849 823 849 698 849 698 868 515
määrä, 1 000 osaketta
Laimennettu 889 157 883 629 883 774 861 772 870 806 867 907 867 344
-
osakeantioikaistu
osakkeiden
keskimääräinen määrä,
1 000 osaketta

Osakkeiden lukumäärä, 872 981 872 793 871 854 869 749 850 262 849 813
849 813 -
1 000 osaketta

1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä
jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä 15%
Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät
sijoitettuun pääomaan.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004
liset

12kk

Sähköntuotanto 450 453 1 460 1 501 2 084 2
043
- josta sisäistä 6 11 74 73 128
134
Lämpö 147 149 738 709 1 025 1
054
- josta sisäistä 1 1 12 40 49
21
Sähkönsiirto 149 150 511 513 707
705
- josta sisäistä 2 3 6 7 10
10
Markets 284 287 974 1 009 1 387 1
352
- josta sisäistä 19 17 66 64 92
94
Muut 26 22 71 67 90
94
- josta sisäistä 13 22 50 65 93
87
Eliminoinnit *) -282 -296 -989 -1 048 -1 458 -1
399

Jatkuvien toimintojen liikevaihto 774 765 2 765 2 751 3 835 3
849
Luovutettujen toimintojen
liikevaihto 2 091 2 061 5 801 7 909
Eliminoinnit -20 -20 -68 -85
Yhteensä 774 2 836 4 806 8 484 11 659

*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,
jotka
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan,
onko
Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004
liset
12kk

Sähköntuotanto 181 128 529 522 763
770
Lämpö 13 12 175 143 218
250
Sähkönsiirto 48 45 175 183 234
226
Markets 7 13 21 34 34
21
Muut -9 -21 -27 -50 -54
-31
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1
236
Luovutettujen toimintojen
liikevoitto 165 517 538 721
Yhteensä 240 342 1 390 1 370 1 916

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004
liset

12kk

Sähköntuotanto 161 135 557 498 730
789
Lämpö 12 7 156 132 207
231
Sähkönsiirto 47 51 168 183 240
225
Markets 7 10 22 24 23
21
Muut -7 -12 -29 -38 -52
-43
Jatkuvien toimintojen 220 191 874 799 1 148 1
223
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät 2 -4 20 -11 18
49
Muut vertailukelpoisuuteen 18 -10 -21 44 29
-36
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen
liikevoitto 240 177 873 832 1 195 1 236
KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004 liset
12kk

Sähköntuotanto 3 -2 3 -9 9 21
Lämpö 1 0 12 0 4 16
Sähkönsiirto 0 0 1 0 2 3
Markets 0 0 0 0 0 0
Muut -2 -2 4 -2 3 9
Yhteensä 2 -4 20 -11 18 49
MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004
liset
12kk

Sähköntuotanto 17 -5 -31 33 24 -40
Lämpö 0 5 7 11 7 3
Sähkönsiirto 1 -6 6 0 -8 -2
Markets 0 3 -1 10 11 0
Muut 0 -7 -2 -10 -5 3
Yhteensä 18 -10 -21 44 29 -36
POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR III/ II/ I-III/ I-III/ 2004
Edel-
2005 2004 2005 2004
liset
12kk

Sähköntuotanto 27 20 83 74 104 113
Lämpö 30 30 92 89 124 127
Sähkönsiirto 36 33 109 99 133 143
Markets 3 4 11 12 16 15
Muut 5 4 10 8 11 13
Jatkuvien toimintojen poistot
ja 101 90 305 282 388 411
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen
poistot ja - 33 36 101 139
arvonalentumiset
Yhteensä 101 123 341 383 527

OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2004 Edel-
2005 2004 2005 2004 liset
12kk

Sähköntuotanto *) 10 -2 6 -10 -18 -2
Lämpö 0 1 8 9 15 14
Sähkönsiirto 1 3 14 11 16 19
Markets 1 0 1 0 0 1
Muut 0 -1 -1 -1 -1 -1
Jatkuvien toimintojen osuus
osakkuus- ja 12 1 28 9 12 31
yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus
osakkuus- - 18 -2 29 36
ja yhteisyritysten tuloksesta
Yhteensä 12 19 26 38 48

*) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä,
joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan
yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien arvojen oikaisujen poistot on
IFRS
-periaatteiden mukaan sisällytetty osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta.

SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 1 203 1 196 1 208
Lämpö 130 92 127
Sähkönsiirto 205 193 196
Markets 9 7 8
Muut 0 1 0
Jatkuvien toimintojen osuus sijoituksista 1 547 1 489 1 539
osakkuus-ja yhteisyrityksiin
Luovutettujen toimintojen osuus sijoituksista - 134 140
osakkuus- ja yhteisyrityksiin
Yhteensä 1 547 1 623 1 679

INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
III/2005 III/2004 I-III/ I-III/ 2004
2005 2004

Sähköntuotanto 21 92 60 152 210
Lämpö 38 25 71 75 175
Sähkönsiirto 25 25 65 65 106
Markets 3 2 7 4 6
Muut 3 4 10 10 17
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus-
ja 90 148 213 306 514
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen
käyttöomaisuus- - 77 99 195 316
ja osakeinvestoinnit
Yhteensä 90 225 312 501 830

SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 6 037 6 183 6 218
Lämpö 2 336 2 362 2 440
Sähkönsiirto 3 033 3 086 3 091
Markets 143 137 194
Muut ja eliminoinnit 139 25 -43
Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma 11 688 11 793 11 900
Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma - 1 963 2 011
Eliminoinnit - 1 2
Yhteensä 11 688 13 757 13 913

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN

% 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
Edelli-
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 set
12kk

Sähköntuotanto 11.7 11.3 14.6 12.1 11.0 12.5 14.0
11.5
Lämpö 10.3 14.2 19.3 9.8 8.6 11.8 18.3
11.1
Sähkönsiirto 8.2 9.1 10.1 8.1 8.3 9.4 11.3
7.9
Markets 15.6 14.6 11.5 25.3 37.9 36.8 77.6
15.8
VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN

% 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
Edelli-
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004 set
12kk

Sähköntuotanto 12.5 13.2 14.9 11.5 10.5 11.5 13.8
11.9
Lämpö 9.3 12.7 18.5 9.3 8.0 11.3 17.8
10.3
Sähkönsiirto 7.9 8.7 9.4 8.3 8.3 9.0 11.1
7.9
Markets 16.4 15.7 13.5 17.1 26.7 24.5 43.4
15.8
Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla pääomalla.

VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 6 575 7 123 7 108
Lämpö 2 581 2 589 2 742
Sähkönsiirto 3 431 3 483 3 514
Markets 400 377 375
Muut ja eliminoinnit 225 -198 -156
Jatkuvien toimintojen varat 13 212 13 374 13 583
Luovutettujen toimintojen varat - 2 775 2 756
Eliminoinnit - -37 -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 13 212 16 112 16 307
Korolliset saamiset 630 758 728
Laskennallinen verosaaminen 54 15 106
Muut varat 163 127 281
Rahat ja pankkisaamiset 782 219 145
Varat yhteensä 14 841 17 231 17 567

VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 538 940 890
Lämpö 245 227 302
Sähkönsiirto 398 397 423
Markets 257 240 181
Muut ja eliminoinnit 86 -223 -113
Jatkuvien toimintojen vieras pääoma 1 524 1 581 1 683
Luovutettujen toimintojen vieras pääoma - 812 745
Eliminoinnit - -38 -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 1 524 2 355 2 394
Laskennallinen verovelka 1 611 1 751 1 841
Muut 552 363 442
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 3 687 4 469 4 677
Korollinen vieras pääoma 4 115 5 664 5 240
Oma pääoma 7 039 7 098 7 650
Oma ja vieras pääoma yhteensä 14 841 17 231 17 567

AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR
30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004

Kirjanpitoarvo kauden alussa 12 041 11 923 11 923
Konserniyhtiöiden hankinta 7 - 31
Käyttöomaisuusinvestoinnit 306 377 648
Vähennykset -16 -34 -152
Poistot ja arvonalentumiset -341 -383 -527
Muuntoerot -267 22 118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen 11 730 11 905 12 041
Neste Oilin luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen -1 609
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 121 11 905 12 041

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 450 476 534 583 453 488 560
- josta sisäistä 6 13 55 55 11 26 36
Lämpö 147 206 385 316 149 198 361
- josta sisäistä 1 -1 12 9 1 3 36
Sähkönsiirto 149 160 202 194 150 157 206
- josta sisäistä 2 2 2 3 3 1 3
Markets 284 298 392 378 287 303 419
- josta sisäistä 19 22 25 28 17 22 25
Muut 26 22 23 23 22 25 20
- josta sisäistä 13 15 22 11 7 9 10
Eliminoinnit -282 -304 -403 -410 -296 -314 -437
Jatkuvien toimintojen
liikevaihto 774 858 1 133 1 084 765 857 1 129
Luovutettujen
toimintojen - - 2 061 2 108 2 091 2 000 1 710
liikevaihto
Eliminoinnit - - -20 -17 -20 -27 -21
Yhteensä 774 858 3 174 3 175 2 836 2 830 2 818

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004
*)
Sähköntuotanto 181 125 223 241 128 172 222
Lämpö 13 50 112 75 12 27 104
Sähkönsiirto 48 56 71 51 45 55 83
Markets 7 8 6 0 13 5 16
Muut -9 -12 -6 -4 -21 -11 -18
Jatkuvien toimintojen
liikevoitto 240 227 406 363 177 248 407
Luovutettujen toimintojen - 390 127 183 165 223 150
liikevoitto
Yhteensä 240 617 533 546 342 471 557
*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan
nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on
muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/
I/
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 161 172 224 232 135 145
218
Lämpö 12 37 107 75 7 24
101
Sähkönsiirto 47 55 66 57 51 51
81
Markets 7 8 7 -1 10 5
9
Muut -7 -11 -11 -14 -12 -14
-12
Jatkuvien toimintojen 220 261 393 349 191 211
397
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät 2 12 6 29 -4 -1
-6
Muut vertailukelpoisuuteen 18 -46 7 -15 -10 38
16
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen
liikevoitto 240 227 406 363 177 248 407
KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/
I/
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 3 0 0 18 -2 -1 -6
Lämpö 1 11 0 4 0 0 0
Sähkönsiirto 0 1 0 2 0 0 0
Markets 0 0 0 0 0 0 0
Muut -2 0 6 5 -2 0 0
Yhteensä 2 12 6 29 -4 -1 -6
Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn muutoksesta
johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä.

MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2005 2005 2005 2004 2004 2004 2004

Sähköntuotanto 17 -47 -1 -9 -5 28 10
Lämpö 0 2 5 -4 5 3 3
Sähkönsiirto 1 0 5 -8 -6 4 2
Markets 0 0 -1 1 3 0 7
Muut 0 -1 -1 5 -7 3 -6
Yhteensä 18 -46 7 -15 -10 38 16

LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen väliset
eliminoinnit)

MEUR III/ III/ I-III/ I-III/ 2 004
2005 2004 2005 *) 2004

Liikevaihto - 2 091 2 061 5 801 7 909
Liiketoiminnan muut tuotot - 21 395 52 66
Materiaalit ja palvelut - -1 820 -1 726 -4 829 -6 439
Henkilöstökulut - -46 -57 -152 -211
Poistot ja arvonalentumiset - -33 -36 -101 -139
Liiketoiminnan muut kulut - -48 -120 -233 -465
Liikevoitto - 165 517 538 721
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten
voitosta - 18 -2 29 36
Rahoitustuotot ja -kulut - -7 -6 -27 -19
Voitto ennen veroja - 176 509 540 738
Välittömät verot - -39 -35 -108 -149
Luovutettujen toimintojen kauden voitto - 137 474 432 589

*) IASB peruutti toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan IFRIC-
tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen
Fortum on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.

*) Neste Oil Oyj:n 15% osuuden myyntivoitto, 390 miljoonaa euroa, sisältyy
liiketoiminnan muihin tuottoihin.

VASTUUT
MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut
Velat
Pantit 150 163 160
Kiinteistökiinnitykset 63 92 113
Muut vastuut
Kiinteistökiinnitykset 56 57 59
Pantit, yritys- ja muut 1
kiinnitykset
Takaisinostovastuut - 8 -
Muut vastuusitoumukset 91 78 76
Yhteensä 360 399 408
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut
vastuusitoumukset
Pantit ja 3 11 12
kiinteistökiinnitykset
Takaukset 211 357 335
Muut vastuusitoumukset 182 182 182
Yhteensä 396 550 529
Vastuusitoumukset muiden puolesta
Takaukset 63 4 3
Muut vastuusitoumukset 12 6 5
Yhteensä 75 10 8
Yhteensä 831 959 945

Käyttöleasing vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 11 82 87
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä 35 96 81
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 9 60 64
Yhteensä 55 238 232

YDINVOIMA
MEUR 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
Ydinjätehuoltovastuu Suomen
ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovastuu 1) 596 570 596
Osuus Ydinjätehuoltorahastosta 2) -596 -570 -581
Vastuut taseessa 3) 0 0 15
1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa 30.9.2005 (2004
vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahasto-osuuden arvo taseessa on 415 (389) miljoonaa euroa
30.9.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta IFRIC 5 tulkinnasta,
jonka
mukaan ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää siihen liittyvien vastuiden
määrää
taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.

Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteinen
vastuusitoumus
Neste Oil Oyj:n kanssa. Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n
säädökseen.
JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 30.9. 30.9.
31.12.

Korko- ja valuuttajohdannaiset Nimel- Käypä Nimel- Käypä Nimel-
Käypä
lis- netto- lisarvo netto- lisarvo
netto-
arvo arvo arvo
arvo

Korkotermiinit - - 221 1 -
-
Koronvaihtosopimukset 2 845 36 3 843 -50 1 218
-28
Valuuttatermiinit 5 987 85 7 466 -38 8 176
-32
Valuutanvaihtosopimukset 936 0 323 -3 310
-7
Ostetut valuuttaoptiot - - 525 -9 438
17
Asetetut valuuttaoptiot - - 525 3 438
6
Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä
Käypä
netto- netto-
netto-
arvo arvo
arvo
TWh MEUR TWh MEUR TWh
MEUR

Myyntisopimukset 81 -388 74 -93 70
204
Ostosopimukset 44 256 42 125 42
-53
Ostetut optiot 2 0 1 0 1
-1
Asetetut optiot 11 -12 - - 1
-
Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä
Käypä
netto- netto-
netto-
arvo arvo
arvo
1000 MEUR 1000 MEUR 1000 bbl
MEUR
bbl bbl
Myyntisopimukset 60 -1 16 010 -19 44 588
26
Ostosopimukset 730 11 59 825 48 70 258
7
Ostetut optiot - - 13 495 9 4 797
2
Asetetut optiot - - 13 993 -8 6 784
-2
Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen.
Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja vuoden 2005 alusta
lähtien.
Merkittävimmät muuutokset Fortumin
jatkuvien toimintojen kannalta ovat:

- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen
muutosten
esittäminen tuloslaskelmassa, kun suojauslaskentaa ei ole sovellettu. (IAS 39)

- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten käytöstä
poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa IFRIC 5 tulkinnan
mukaisesti.

- Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken Kraft
Ab -
konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on IFRS:n mukaan
uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi.

- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa muutoksia
eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön verrattuna, mutta
vaikutukset
näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen
laskentatulkintaa muutettiin vuoden aikana.

- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona 31.3.2005.
Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä tuloslaskelmassa ja ilmoitetaan
erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu vastaavasti.
Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS
standardeihin
siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys suomalaisen ja
IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.

Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.


Päästöoikeudet

Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksien
laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa IFRIC-tulkinnan nro 3 ja
päätös
astui voimaan välittömästi.

Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien
laskentaperiaatteitaan.
Päästöoikeuksien laskentaperiaate perustuu voimassa oleviin IFRS-standardeihin,
joiden
mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa.
Sen sijaan ilmaiseksi saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa.
Kattaakseen
päästöoikeuksien palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka
arvostetaan
todennäköiseen markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden päästöjen
ja
saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko markkina-arvoonsa tai
päästöoikeuksien ostohintaan.


Laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuvat vaikutukset aiemmin
raportoituun vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan ovat:

MEUR Aiemmin Nykyinen
raportoitu raportointi
Liikevoitto -3 -1
Jatkuvien toimintojen kauden voitto -2 -1
Luovutettujen toimintojen kauden voitto -3 0
Kauden liikevoitto -5 -1
Tunnuslukujen laskentakaavat
Vertailukelpoinen = Liikevoitto - kertaluonteiset erät
- muut
liikevoitto vertailukelpoisuuteen aikuttavat
erät
Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja
tappiot
mm.
Muut vertailukelpoisuuteen = Sisältää ne tulevaisuuden
kassavirtoja
vaikuttavat erät suojaavat rahoitusinstrumentit,
joihin ei voida soveltaa IAS 39:n
mukaisesti suojauslaskentaa sekä
IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen
vaikutuksen, joka aiheutuu siitä,
että
taseen saamisiin kirjattu Fortumin
osuus
Ydinjätehuoltorahastosta
ei voi ylittää vastaavaa velkaa.

Oman pääoman tuotto, % = 100 x Kauden voitto
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja
muut
rahoituskulut
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin
Sijoitettu = Taseen loppusumma - korottomat
velat -
pääoma laskennallinen verovelka -
varaukset

Sidottu = Korottomat varat +
pääoma Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
korolliset varat
- korottomat velat - varaukset
(korottomat varat ja velat eivät
sisällä rahoitukseen, veroihin ja
ja laskennallisiin veroihin
liittyviä
eriä sekä varoja ja velkoja, jotka
syntyvät suojauslaskennan
soveltamisedellytykset täyttävien
johdannaissopimusten käypien
arvojen
muutoksista)
Vertailukelpoinen sidottu = Sidottu pääoma oikaistuna niillä
pääoma korottomilla varoilla ja veloilla,
jotka aiheutuvat niistä
tulevaisuuden
kassavirtaa suojaavista johdannais-
sopimuksista, joihin ei voida
sovel-
taa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa
Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat
Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettovelat
Oma pääoma
Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden
lopussa
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma sisältäen
vähemmistöosuuden
Taseen loppusumma
Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut
Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto - vähemmistöosuus
Osakkeiden keskimääräinen
osakeanti-
oikaistu lukumäärä tilikauden
aikana