Fortum Oyj Osavuosikatsaus tammi?kesäkuu 2005

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.7.2005 klo 08.30

Osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2005


Fortumin vankka tuloskehitys jatkui
- hyvä ensimmäinen vuosipuolisko


Tammi-kesäkuu lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 571 (538) miljoonaa euroa
- Vertailukelpoinen liikevoitto*) 654 (608) miljoonaa euroa
- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos 0,45 (0,45) euroa
- Vahva 454 (399) miljoonan euron liiketoiminnan kassavirta toisella
neljänneksellä, nettovelka aleni 3 595 miljoonaan euroon
- Toisen neljänneksen tuloksessa mukana 390 miljoonan euron veroton voitto Neste
Oilin osakkeiden myynnistä

Öljyliiketoimintaan liittyvät erät raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä
luovutettuina liiketoimintoina, eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa ja
liikevoitossa. Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
Jatkuvien toimintojen kk
tuloslaskelma ja kassavirta

Liikevaihto, milj. euroa 858 857 1 991 1 986 3 835 3 840
Liikevoitto, milj. euroa 227 248 633 655 1 195 1 173
Vertailukelpoinen 261 211 654 608 1 148 1 194
liikevoitto, milj. euroa *)
Voitto ennen veroja, milj. 185 205 571 538 962 995
euroa
Jatkuvien toimintojen 0,17 0,21 0,45 0,45 0,79 0,79
tulos/osake, euroa **)
Tulos/osake, euroa 0,61 0,44 0,99 0,80 1,48 1,68
Liiketoiminnan kassavirta, 435 594 649 1 047 1 758
milj. euroa
Jatkuvien toimintojen 454 399 516 756 1 232
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä 872316 849698 852625 858710
keskimäärin, tuhatta

*) Vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Näitä aiheuttavat pääasiassa niiden
tulevaisuuden kassavirtaa suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen
muutokset, joihin ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka
aiheutuvat kertaluonteisista eristä.

Vertailukelpoinen II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
liikevoitto kk
milj. euroa
Vertailukelpoinen 261 211 654 608 1 148 1 194
liikevoitto
Kertaluonteiset erät 12 -1 18 -7 18 43
Muut vertailukelpoisuuteen -46 38 -39 54 29 -64
vaikuttavat erät
Liikevoitto 227 248 633 655 1 195 1 173

Määrittely tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa ja lisätietoja
segmenttitiedoissa.

**) Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos vuonna 2004 sisältää 0,05 euron
kertaluonteisen vaikutuksen, joka aiheutui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta
29 prosentista 26 prosenttiin.


Tunnuslukuja I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
Tase kk
Oma pääoma/osake, euroa 7,64 7,77 8,62
Korollinen nettovelka 3 595 5 512 5 095
(kauden lopussa), milj.
euroa
Sijoitetun pääoman 16,7 17,0 15,8 17,8
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 19,2 20,9 18,2 21,7
Velkaantumisaste, % 53 82 67

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Fortumin vertailukelpoisen liikevoiton mukainen
liiketoiminnan tulos oli parempi, vaikka raportoitu liikevoitto oli hieman
pienempi kuin vuoden 2004 ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoinen
liikevoitto, 654 miljoonaa euroa, oli selvästi korkeampi kuin viime vuoden 608
miljoonaa euroa. Raportoitu liikevoitto oli pienempi, 633 (655) miljoonaa euroa.

Liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ovat pääasiassa
kirjanpitovaikutuksia, jotka aiheutuvat niiden tulevaisuuden kassavirtaa
suojaavien rahoitusinstrumenttien käypien arvojen muutoksista, joihin ei voida
soveltaa IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa tai jotka aiheutuvat
kertaluonteisista eristä. Fortum soveltaa suojauslaskentaa suurimpaan osaan
tulevien kassavirtojen suojauksista, mutta tuloslaskelmavaihtelua esiintyy aina
jonkin verran.

Sähkön futuurihintojen noususta ja vahvistuneesta euron ja Ruotsin kruunun
vaihtokurssista johtuneet käypien arvojen muutokset ovat vaikuttaneet
negatiivisesti toisen neljänneksen liikevoittoon.

Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC 3 tulkinnan
niin, että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena Fortum on
muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita. Laskentaperiaatteen muutoksella
on 2,0 miljoonan euron positiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen
liikevoittoon. Katso laskentaperiaatteet.


Liikevaihto ja tulos

Huhti - kesäkuu

Konsernin liikevaihto oli 858 (857) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 227 (248) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto oli 261 (211) miljoonaa euroa.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,3 (29,5) euroa megawattitunnilta eli 1 %
alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli suurempi kuin viime
vuonna, mikä johtui pääasiassa Fortumin aiempaa korkeammasta sähkön
tukkumyyntihinnasta, joka nousi 30,1 (28,3) euroon megawattitunnilta
Pohjoismaissa. Lisääntyneen vesivoimatuotannon vaikutus liikevoittoon oli
suurempi kuin vähentyneen lämpövoima- ja ydinvoimatuotannon. Sähköntuotanto-
segmentin raportoitu liikevoitto oli pienempi kuin viime vuonna, mikä johtuu
pääasiassa edellämainituista IAS 39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevoitto oli suurempi kuin viime vuonna. Tämä johtui Värmen
parantuneesta kustannustehokkuudesta sekä myyntivoitosta, joka saatiin myymällä
50 prosentin omistus North Transgas -yhtiössä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevoitto kasvoi hieman viime vuodesta.

Markets-segmentin liikevoitto oli viimevuotista suurempi. Asiakastakuuseen
liittyvät kustannukset olivat pienemmät kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto 476 488 1 010 1 048
Lämpö 206 198 591 559
Sähkönsiirto 160 157 362 363
Markets 298 303 690 722
Muu 22 25 45 45
Eliminoinnit -304 -314 -707 -751
Yhteensä 858 857 1 991 1 986

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto 172 145 396 363
Lämpö 37 24 144 125
Sähkönsiirto 55 51 121 132
Markets 8 5 15 14
Muu -11 -14 -22 -26
Yhteensä 261 211 654 608

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/04

Sähköntuotanto 125 172 348 394
Lämpö 50 27 162 131
Sähkönsiirto 56 55 127 138
Markets 8 5 14 21
Muu -12 -11 -18 -29
Yhteensä 227 248 633 655


Tammi - kesäkuu

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 991 (1 986) miljoonaa euroa.
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 633 (655) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 654 (608) miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta oli 27,6 (29,1) euroa
megawattitunnilta eli 5 % pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2004.
Lämpövoimatuotannon väheneminen pienensi liikevaihtoa vuoden 2005 ensimmäisellä
puoliskolla.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimevuotista
korkeampi, mikä johtuu pääasiassa Fortumin pohjoismaisesta 6 % korkeammasta
sähkön tukkumyyntihinnasta, joka oli 30.8 (29.0) euroa megawattitunnilta.
Sähköntuotanto-segmentin raportoitu liikevoitto oli viimevuotista alempi, mikä
johtuu pääasiassa IAS 39:n vaikutuksista.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli viime vuotta suurempi, mihin vaikuttivat
pääasiassa yritysostot Puolassa ja Liettuassa. Lämpö-segmentin sähkönmyynti
väheni viime vuoteen verrattuna. Segmentin liikevoitto oli selvästi suurempi,
mikä johtui pääasiassa vahvasta toisesta vuosineljänneksestä.

Sähkönsiirto-segmentin liikevaihto oli viime vuoden tasolla. Segmentin
liikevoitto aleni viime vuoteen verrattuna, mikä johtui pääasiassa Ruotsin ja
Norjan tammikuisten myrskyjen aiheuttamista 11 miljoonan euron kustannuksista,
jotka kirjattiin tulokseen ensimmäisellä neljänneksellä.

Markets-segmentin liikevaihdon pieneneminen johtui lähinnä muutamien suurten
sopimusten päättymisestä. Segmentin asiakasmäärä kasvoi edelleen.

Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 571 (538) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen nettorahoituskulut olivat 78 (125) miljoonaa
euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyy positiivinen, IAS 39:n mukaisen
suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien johdannaisten käyvän arvon muutos, noin 9
(2) miljoonaa euroa.

Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 16 (8)
miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 32 (22) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 149 (131) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 26,1 (24,3) %.In 2004, taxes for the period include a
decrease in deferred tax liabilities of EUR 43 million due to the change in the
Finnish income tax rate from 29% to 26%.Vuonna 2004 vastaavan kauden
veroihin sisältyi 43 miljoonan euron laskennallisen verovelan vähennys, joka
johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta 29 prosentista 26 prosenttiin.

Kauden tulos oli yhteensä 896 (702) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tulos
oli 422 (407) miljoonaa euroa. Koko Fortumin osakekohtainen tulos oli 0,99
(0,80) euroa, ja jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,45 (0,45)
euroa. Viime vuoden vastaavan kauden osakekohtainen tulos sisälsi 0,05 euron
positiivisen vaikutuksen, joka johtui Suomen yritysveroasteen muuttumisesta.
Sijoitetun pääoman tuotto oli 16,7 (17,0) % ja oman pääoman tuotto 19,2 (20,9)
%.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin toisella
vuosineljänneksellä sähköä 86 (87) TWh, mikä on 1,5 % vähemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla. Kulutuksen pieneneminen johtui Suomen paperiteollisuuden
lakosta ja työsulusta.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 29,3 (29,5) euroa megawattitunnilta eli 1 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004 ja 13 % enemmän kuin tämän vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä. Spot-hinnan nousu ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna johtui pääasiassa hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinnan
noususta. Samasta syystä nousivat sähköfutuurien hinnat ensimmäisellä
vuosipuoliskolla. Tammi-kesäkuussa keskimääräinen spot-hinta oli 27,6 (29,1)
euroa megawattitunnilta eli 5 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta
nousi noin 7 eurosta noin 25 euroon hiilidioksiditonnilta. Keskimääräinen hinta
toisella vuosineljänneksellä oli 18,9 euroa hiilidioksiditonnilta. Hinnan nousua
vahvistivat EU:n päätös leikata Puolan, Tšekin ja Italian kansallisia
jakosuunnitelmia, kaasun hinnan nousu sekä Etelä-Euroopan kuivuus.
Hiilidioksidin päästöoikeuksien korkea markkinahinta ja sähkön melko alhainen
spot-hinta ovat vähentäneet lämpövoimatuotantoa ja lisänneet vesivoimatuotantoa
Pohjoismaissa.

Manner-Euroopassa sähkön spot-hinta on ollut korkeampi kuin Nord Poolissa, ja
Pohjoismaat ovatkin aloittaneet sähkön viennin Saksaan. Pohjoismaiden
lisääntyneestä vesivoimatuotannosta huolimatta vesivarannot ovat elpyneet
toisella neljänneksellä. Heinäkuun alussa pohjoismaiset vesivarannot olivat 2
TWh keskiarvoa alempana mutta 14 TWh vuoden 2004 vastaavaa tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-kesäkuussa 26,2 (27,4) TWh eli
13 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön- II/05 II/04 I-II/ I-II/04 2004 Ed. 12
ja lämmöntuotanto, TWh 2005 kk

Sähköntuotanto 12,1 12,6 26,8 28,0 55,5 54,3
Lämmöntuotanto 4,5 4,7 14,2 14,0 25,4 25,6


Fortumin sähköntuotanto II/05 II/04 I-II/ I-II/04 2004 Ed. 12
Pohjoismaissa 2005 kk
lähteittäin, TWh

Vesivoima 5,2 3,9 10,8 8,6 19,1 21,3
Ydinvoima 5,9 6,5 12,9 13,5 25,8 25,2
Lämpövoima 0,8 1,8 2,5 5,3 9,5 6,7
Yhteensä 11,9 12,2 26,2 27,4 54,4 53,2


Fortumin sähköntuotanto II/05 II/04 I-II/ I-II/04 2004 Ed. 12
Pohjoismaissa 2005 kk
lähteittäin, %

Vesivoima 44 32 41 32 35 40
Ydinvoima 49 53 49 49 47 47
Lämpövoima 7 15 10 19 18 13
Yhteensä 100 100 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 30,2 (31,5) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 29,5
(30,7) TWh eli noin 15 (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
kesäkuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 11,0 (11,4) TWh ja muissa maissa 2,4
(1,8) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on laskettu nettona
tunneittain konsernitasolla.


Fortumin koko sähkön- II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
ja lämmönmyynti, milj. kk
euroa

Sähkönmyynti 454 453 1 000 1 017 2 017 2 000
Lämmönmyynti 167 156 481 440 809 850


Fortumin koko II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
sähkönmyynti kk
alueittain, TWh

Ruotsi 6,9 5,9 15,1 14,0 27,6 28,7
Suomi 6,0 7,1 13,4 15,6 31,1 28,9
Muut maat 0,7 0,8 1,7 1,9 3,6 3,4
Yhteensä 13,6 13,8 30,2 31,5 62,3 61,0


Fortumin koko II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
lämmönmyynti kk
alueittain, TWh

Ruotsi 1,7 1,6 5,6 5,6 9,6 9,6
Suomi 1,7 2,2 5,3 5,7 10,5 10,1
Muut maat 0,9 0,7 2,5 1,9 3,7 4,3
Yhteensä 4,3 4,5 13,4 13,2 23,8 24,0


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä
käyttö- ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla
kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord
Pooliin. Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio
Management and Trading (PMT) sekä Service.


Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/ 2004 Ed. 12
2004 kk

Liikevaihto 476 488 1 010 1 048 2 084 2 046
- sähkön myynti 381 381 834 847 1 695 1 682
- muu myynti 95 107 176 201 389 364
Liikevoitto 125 172 348 394 763 717
Vertailukelpoinen 172 145 396 363 730 763
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 5 970 6 142 6 218
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,3 12,5 12,1 11,5
Vertailukelpoinen sidotun 13,2 11,5 11,5 12,4
pääoman tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli toisella neljänneksellä 11,1 (11,5)
TWh. Tuotannon väheneminen johtui pääasiassa lämpövoima- ja ydinvoimatuotannon
vähenemisestä.

Tammi-kesäkuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 23,9 (24,8) TWh,
josta noin 10,8 (8,6) TWh eli 45 (35) % oli vesivoimaa, 12,9 (13,5) TWh eli 54
(54) % ydinvoimaa ja 0,2 (2,7) TWh eli 1 (11) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
lisäykseen vaikutti edellisvuoden vastaavaa kautta parempi vesitilanne.
Lämpövoimatuotannon väheneminen johtui ensimmäisen neljänneksen alentuneesta
sähkön hinnasta ja nousseista polttoaineen ja hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnoista. Ydinvoimatuotannon väheneminen johtui pääasiassa edellisvuoteen
verrattuna erilaisista huoltoaikatauluista.


Sähköntuotanto II/05 II/04 I-II/05 I-II/ 2004 LTM
alueittain, TWh 2004

Ruotsi 6,5 5,8 14,0 12,8 25,8 27,0
Suomi 4,6 5,7 9,9 12,0 24,0 21,9
Muut maat 0,3 0,3 0,6 0,6 1,1 1,1
Yhteensä 11,4 11,8 24,5 25,4 50,9 50,0


Sähkön myynti 12,3 12,8 26,7 28,0 55,7 54,4
Pohjoismaissa, TWh
jossa läpikulkueriä 1,0 1,1 2,4 2,6 4,7 4,5


Myyntihinta, eur/MWh II/05 II/04 I-II/05 I-II/ 2004 LTM
2004

Sähkön tukkumyyntihinta 30,1 28,3 30,8 29,0 29,2 30,0
Pohjoismaissa*)

*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
ilman läpikulkueriä.

Fortumin sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli toisella neljänneksellä 6 % viime vuotta suurempi, mikä
johtui Nord Poolin korkeammista aluehinnoista Suomessa ja Ruotsissa sekä
paremmasta hintasuojauksesta.

Toisella neljänneksellä sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Nord Poolissa oli
prosentin alempi kuin vuosi sitten. Fortumin keskimääräinen sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6 % korkeampi
kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2004, vaikka Nord Poolissa keskimääräinen
spot-hinta oli 5 % edellisvuotta alempi. Fortumin tukkumyyntivolyymi oli 11,3
(11,7) TWh toisella neljänneksellä ja 24,3 (25,4) TWh ensimmäisellä
vuosipuoliskolla.

Luoteis-Venäjän alueellinen sähköntuotantoyhtiö Territorial Generation Company 1
(TGC-1) on perustettu, ja se aloittaa toimintansa 1.10.2005. Fortumilla on
omistusosuus yhtiössä Lenenergon osakkuuden kautta.

Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja
muualla Itämeren alueella. Fortum on alueen johtavia lämmöntuottajia.
Segmentti myös tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja
lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä loppuasiakkaille pääasiassa
pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin. Segmenttiin kuuluvat
liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
kk
Liikevaihto 206 198 591 559 1 025 1 057
- lämmönmyynti 159 149 465 425 779 819
- sähkönmyynti 28 27 83 90 159 152
- muu myynti 19 22 43 44 87 86
Liikevoitto 50 27 162 131 218 249
Vertailukelpoinen 37 24 144 125 207 226
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 2 302 2 323 2 440
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 14,2 11,8 9,8 11,1
Vertailukelpoinen sidotun 12,7 11,3 9,3 10,1
pääoman tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti toisella neljänneksellä oli 3,8 (4,1) TWh, josta suurin
osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-kesäkuussa yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 2,4 (2,7) TWh. Lasku johtuu
pääasiassa Suomen paperiteollisuuden lakosta ja työsulusta.

Kahdella ensimmäisellä neljänneksellä Fortum jatkoi Fortum Czestochowa S.A.:n
integrointia ja kehittämistä Puolassa. Fortum osti yhtiön joulukuussa 2004.

Huhtikuussa Fortum hankki 90 %:n omistusosuuden liettualaisesta UAB Suomijos
Energija -yhtiöstä. Kauppa tukee Fortumin lämpöliiketoiminnan kasvutavoitteita
Liettuassa.

Toukokuussa Fortum jatkoi kaasutoimintansa järjestelyjä ja myi 50 %:n osuutensa
North Transgas Oy:stä OAO Gazpromille.

Fortum Värme haki kaupunkisuunnitteluosastolta lupaa rakentaa uusi,
biopolttoainetta hyödyntävä yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotantolaitos (300 MW
lämpöä ja 130 MW sähköä) Tukholmaan Värtanin alueelle.


Lämmönmyynti II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
alueittain, TWh kk
Ruotsi 1,7 1,6 5,6 5,6 9,6 9,6
Suomi 1,7 2,2 5,3 5,7 10,5 10,1
Muut maat 0,4 0,3 1,5 1,0 1,7 2,2
Yhteensä 3,8 4,1 12,4 12,3 21,8 21,9


Sähkönmyynti, TWh II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
kk
Yhteensä 0,8 0,9 2,4 2,7 4,8 4,5


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/ 2004 Ed.
2004 12 kk

Liikevaihto 160 157 362 363 707 706
- jakeluverkot 133 132 306 308 593 591
- alueverkot 19 19 42 42 83 83
- muu myynti 8 6 14 13 31 32
Liikevoitto 56 55 127 138 234 223
Vertailukelpoinen 55 51 121 132 240 229
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 3 036 3 107 3 091
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 9,1 9,4 8,1 7,9
Vertailukelpoinen sidotun 8,7 9,0 8,3 8,1
pääoman tuotto, %

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät
olivat 12,2 (12,0) TWh ja 9,1 (9,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 7,5
(7,6) TWh Ruotsissa ja 1,6 (1,6) TWh Suomessa.

Fortum on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on liittää kaikki
sähkönjakeluasiakkaat automaattiseen mittarinluentaan. Automaattinen
mittarinluenta tarkoittaa keskitettyä automaattista mittarinluku- ja
kulutustietojen keräystä ja käsittelyä. Hankkeen toteutus on tarkoitus aloittaa
vuonna 2006 Ruotsissa, missä tavoitteena on saada mukaan 850 000 asiakasta
vuoden 2008 loppuun mennessä. Päämääränä on liittää automaattiseen
mittarinluentaan myös 500 000 Fortumin asiakasta Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Fortum yhdenmukaisti 1.7.2005 sähkön siirtohinnat kaikilla verkkoalueillaan
Suomessa.

Ruotsin energiamarkkinaviranomainen EMI (Energimarknadsinspektionen) on
esittänyt sähkönjakeluun toimitusvarmuusvaatimusta, jonka mukaan kukaan asiakas
ei saisi jäädä ilman sähköä yli 24 tunniksi. Ehdotuksessa esitetään myös, että
yli 12 tunnin sähkökatkos velvoittaisi korvauksiin. Asiasta tehdään päätös tämän
vuoden aikana.

Ruotsissa prosessi energiamarkkinaviranomaisen (EMI) kanssa jatkuu koskien
sähkön siirtohintojen valvontaa tietyillä sähkönsiirtoalueilla vuonna 2003. EMI
on myös kommentoinut valvomiensa yhtiöiden argumentteja sääntelymallin taksoja
vastaan. Fortum on saanut yhtä tytäryhtiötään koskevan päätöksen, josta aikoo
valittaa.


Sähkönsiirto II/05 II/04 I-II/ I-II/04 2004 Ed. 12
jakeluverkoissa, TWh 2005 kk

Ruotsi 3,2 3,1 7,6 7,5 14,2 14,3
Suomi 1,3 1,2 3,3 3,2 6,2 6,3
Norja 0,5 0,5 1,2 1,2 2,1 2,1
Viro 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 5,0 4,8 12,2 12,0 22,7 22,9


Sähkönjakeluasiakkaitten 30.6.2005 30.6.2004 2004
lukumäärä alueittain,
tuhansia

Ruotsi 860 860 860
Suomi 405 400 405
Muut maat 115 115 115
Yhteensä 1 380 1 375 1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,2 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät sekä kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa
ja Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

Milj. euroa II/05 II/04 I-II/05 I-II/04 2004 Ed. 12
kk
Liikevaihto 298 303 690 722 1 387 1 355
Liikevoitto 8 5 14 21 34 27
Vertailukelpoinen 8 5 15 14 23 24
liikevoitto
Sidottu pääoma (kauden 159 177 194
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 14,6 36,8 25,3 15,2
Vertailukelpoinen sidotun 15,7 24,5 17,1 13,5
pääoman tuotto, %

Toisella neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 9,0 (9,6) TWh, ja
ensimmäisen vuosipuoliskon myynti oli 20,8 (22,4) TWh. Vähennyksen syynä oli
muutamien suurten sopimusten päättyminen vuoden 2004 lopussa.

Sähkön vähittäismyyntihinnat pohjoismaisella markkinalla pysyivät jokseenkin
vakaina toisella neljänneksellä huolimatta markkinahinnan voimakkaasta noususta.
Toistaiseksi voimassa olevat hinnat ovat reagoineet hitaasti Nord Poolin
hintojen nousuun, mutta uusien kiinteähintaisten sopimusten hinnat ovat
noudattaneet Nord Poolin futuurihintojen kehitystä. Kaiken kaikkiaan toisen
neljänneksen vähittäishintataso oli hieman alempi kuin edellisvuoden vastaavalla
jaksolla.

Asiakasmäärä on kasvanut edelleen toisella neljänneksellä onnistuneiden
tuotelanseerausten, kampanjoiden ja uusien kumppanuussopimusten ansiosta.
Asiakaspalvelun laadunvalvontaan panostaminen on saanut aikaan jatkuvan
myönteisen kehityksen asiakaspalvelussa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-kesäkuussa
olivat yhteensä 123 (158) miljoonaa euroa.

Lenenergon uudelleenorganisointiin liittyvien lunastusjärjestelyjen tuloksena
Fortumin omistusosuus yhtiöstä nousi 32,8 %:iin ja Fortum sai kesäkuun lopussa
neljä paikkaa Lenenergon hallituksen 11 paikasta.


Rahoitus

Nettovelka oli toisen neljänneksen lopussa 3 595 miljoonaa euroa (4 878
miljoonaa euroa 31.3.2005). Nettovelan väheneminen liittyy pääasiassa Neste
Oilin eriyttämiseen ja toisen neljänneksen hyvään kassavirtaan. Myös Ruotsin
kruunun heikentyminen on vähentänyt nettovelkaa. Sisäisten lainojen
takaisinmaksuista ja Neste Oilin osakkeiden myynnistä kertyi yhteensä 1 381
miljoonaa euroa. Toisella neljänneksellä Fortum maksoi 506 miljoonaa euroa
käteisosinkoa.

Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta oli 516 (756) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 78 (125) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat
pääasiassa alempi korkotaso ja pienentynyt nettovelka sekä tiettyjen IFRS:ssä
suojauslaskennan piiriin kuulumattomien johdannaisten käyvän arvon noin 9 (2)
miljoonan euron positiivinen muutos.

Kesä- ja heinäkuussa Moody’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus
nousi Baa1:stä (vakaa) A2:een (vakaa). Standard & Poor’sin Fortumille antama
pitkäaikainen luottoluokitus on BBB+ (vakaa)


Osakkeet ja osakepääoma

Tammi-kesäkuussa myytiin yhteensä 505,3 miljoonaa Fortum Oyj:n osaketta, joiden
kokonaishinta oli 6 568 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo neljänneksen
viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 11 565 miljoonaa
euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeille
Helsingin Pörssissä oli 16,05 euroa ja alin 10,45 euroa. Noteerausten keskiarvo
oli 13,00 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli 13,25
euroa.

Vuoden 2005 toisella neljänneksellä vietiin kaupparekisteriin yhteensä 939 277
optiojärjestelyjen yhteydessä merkittyä osaketta. Näiden merkintöjen jälkeen
Fortumin osakepääoma on 2 967 497 815 euroa ja rekisteröityjen osakkeiden
kokonaismäärä on 872 793 475.
Suomen valtio myi 62,9 miljoonaa Fortumin osaketta suomalaisille ja
kansainvälisille sijoittajille 3.6.2005. Neljänneksen lopussa Suomen valtio
omisti 51,7 % Fortumista. Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 32,9 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-kesäkuussa oli keskimäärin 11 066
(13 097). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 989 (13 140). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Fortum päätti jatkaa Espoon kaupungin omistaman E.ON Finland Oyj:n osakkeista
tekemänsä ostotarjouksen voimassaoloa 30.9.2005 asti tarjouksen yksityiskohtia
koskevien jatkoneuvottelujen helpottamiseksi.

Fortum Markets on ilmoittanut toistaiseksi voimassa olevien hintojen
korotuksesta Suomessa. Korotus johtuu futuurihintojen noususta.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä. Ruotsin kruunun vaihtokurssi voi myös vaikuttaa Fortumin tulokseen.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Toisella neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 29,3 (29,5) euroa
megawattitunnilta eli 1 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Heinäkuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 1 TWh
keskimääräistä pienemmät mutta 15 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Heinäkuun
puolivälissä päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 vaihteli 24 - 25 euron
välillä hiilidioksiditonnilta ja hiilen markkinahinta loppuvuodeksi 2005 noin 51
euroa tonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2005 oli noin 37
- 40 euroa megawattitunnilta.

Heinäkuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu seuraavien 12
kuukauden ajaksi noin kaksi kolmasosaa jokseenkin samalla hintatasolla kuin
edellisten 12 kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Fortumin hyvän liiketoiminnallisen tuloksen ja öljyliiketoiminnan eriyttämisen
ansiosta yhtiön taloudellinen asema on vahva. Myös markkinatekijät tukevat
hyvien tulosten saavuttamista jatkossa.


Espoo, 19.7.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Fortumin taloudellinen tiedottaminen:
- Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20.10.2005
- Vuoden 2005 tilinpäätös 3.2.2006


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519


FORTUM -KONSERNI
TAMMIKUU-KESÄKUU 2005

Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 set
12kk

Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 858 857 1991 1986 3835 3840
Liiketoiminnan muut tuotot -11 50 10 82 91 19
Materiaalit ja palvelut -294 -340 -712 -786 -1507 -1433
Henkilöstökulut -124 -125 -253 -240 -462 -475
Poistot ja arvonalentumiset -101 -99 -204 -192 -388 -400
Liiketoiminnan muut kulut -101 -95 -199 -195 -374 -378
Liikevoitto 227 248 633 655 1195 1173
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten 1 4 16 8 12 20
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -43 -47 -78 -125 -245 -198
Voitto ennen veroja 185 205 571 538 962 995
Välittömät verot -33 -20 -149 -131 -259 -277
Jatkuvien toimintojen kauden 152 185 422 407 703 718
voitto
Luovutetut toiminnot:
Luovutettujen toimintojen kauden 390 193 474 295 589 768
voitto
Kauden voitto 542 378 896 702 1292 1486

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 535 376 864 680 1259 1443
Vähemmistölle 7 2 32 22 33 43
542 378 896 702 1292 1486

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos
(euroa per osake)
Laimentamaton 0,61 0,44 0,99 0,80 1,48 1,68
Laimennettu 0,60 0,43 0,98 0,78 1,46

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton 0,17 0,21 0,45 0,45 0,79 0,79
Laimennettu 0,16 0,21 0,44 0,44 0,78

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen
tulos (euroa per osake)
Laimentamaton 0,44 0,23 0,54 0,35 0,69 0,89
Laimennettu 0,44 0,22 0,54 0,34 0,68

LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR
30.6.2005 30.6.2004
31.12.2004
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 82 143
116
Rakennukset, koneet ja kalusto 9965 11661
11925
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 2124 2219
2355
Muut pitkäaikaiset saamiset 89 90
90
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 625 731
727
Pysyvät vastaavat yhteensä 12885 14844
15213

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 234 596
654
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset 961 1281
1555
Rahat ja pankkisaamiset 552 194
145
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1747 2071
2354

Vastaavaa yhteensä 14632 16915
17567

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2968 2889
2948
Muu oma pääoma 3696 3712
4552
Yhteensä 6664 6601
7500
Vähemmistöosuus 176 140
150
Oma pääoma yhteensä 6840 6741
7650

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 3826 4552
4450
Laskennallinen verovelka 1580 1774
1841
Varaukset 574 560
608
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 545 534
507
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 6525 7420
7406

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 321 1154
790
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 946 1600
1721
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1267 2754
2511

Vieras pääoma yhteensä 7792 10174
9917

Vastattavaa yhteensä 14632 16915
17567

OMAN PÄÄOMAN
MUUTOS
MEUR Osake- Ylikurs- Muu Käyvän Kerty- Vähem-
Yhteensä
pääoma sidot- arvon neet mis-
sirahasto tu ja muut voitto- töosuus
pääoma rahastot varat


Oma pääoma 2948 62 13 134 4343 150
7650
31.12.2004
Käytetyt optio- 20 8 -13
15
oikeudet
Muuntoerot ja muut muutokset -78 -10
-88
Osingonjako -506
-506
Osinkona jaetut osakkeet *) -920
-920
Kassavirran suojaukset -249 34 4
-211
Käyvän arvon rahaston muutokset 4
4
Kauden voitto 864 32
896
Oma pääoma 2968 70 0 -111 3737 176
6840
30.6.2005

Oma pääoma 2886 36 5 63 3399 120
6509
31.12.2003
Käytetyt optio-oikeudet 3 2 -3
2
Muuntoerot ja muut muutokset 15 -1
14
Osingonjako -359
-359
Kassavirran suojaukset -139 11 -1
-129
Käyvän arvon rahaston muutokset 2
2
Kauden voitto 680 22
702
Oma pääoma 2889 38 2 -74 3746 140
6741
30.6.2004

*) Osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortum -konsernin omaan pääomaan on
920
miljoonaa euroa. Emoyhtiössä vaikutus kertyneisiin voittovaroihin on 969
miljoonaa euroa.

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR
30.6.2005 30.6.2004
31.12.2004

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat toiminnot 852 855
1595
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -9 -54
-49
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot -88 -15
-181
Maksetut välittömät verot -155 -70
-160
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, 600 716
1205
jatkuvat toiminnot
Käyttöpääoman muutos -84 40
27
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta 516 756
1232
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan 133 291
526
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 649 1047
1758

Investointien kassavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -123 -128
-335
Ostetut osakkeet -30
-179
Käyttöomaisuuden myynnit 9 11
60
Myydyt osakkeet 19 9
15
Muiden sijoitusten muutos 10 -139
-20
Jatkuvien toimintojen investointien kassavirta -85 -277
-459
Luovutettujen toimintojen investointien 1155 -89
-277
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä 1070 -366
-736

Kassavirta ennen rahoitusta 1719 681
1022

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos -846 -383
-811
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -506 -357
-357
Muut rahoituserät 11 0
94
Jatkuvien toimintojen rahoituksen kassavirta -1341 -740
-1074
Luovutettujen toimintojen rahoituksen 29 -182
-236
kassavirta *)
Rahoituksen kassavirta yhteensä -1312 -922
-1310

Taseen mukainen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) 407 -241
-288
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen likvidien
varojen muutos,lisäys (+), vähennys (-) 407


*) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta vuonna 2004 esitetään lainojen
takaisinmaksujen mukaisena.


TUNNUSLUVUT 1)
MEUR
Edel-
30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
liset
2005 2005 2004 2004 2004 2004
12kk

Tulos per osake 0,99 0,38 1,48 1,09 0,8 0,36
1,68
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen 0,45 0,28 0,79 0,58 0,45 0,24
0,79
tulos per osake
(laimentamaton), EUR

Sijoitettu pääoma, MEUR 10987 11907 12890 12762 12447 12156
-
2)
Korollinen nettovelka, 3595 4878 5095 5445 5512 5526
-
MEUR
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit
ja investoinnit osakkeisiin,
MEUR 123 49 514 306 158 57
479
Jatkuvien toimintojen 123 49 335 201 128 57
330
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR

Sijoitetun pääoman 16,7 18,2 15,8 15,0 17 18,6
17,8
tuotto, %
Oman pääoman tuotto, % 19,2 19,5 18,2 18,4 20,9 19,9
21,7
Korkokate 11,3 11,6 8 7,8 8,3 7,1
9,5
Liiketoiminnan 39,3 36,4 33,1 38,2 44,4
35,3
kassavirta/korollinen nettovelka,
%
Velkaantumisaste, % 53 71 67 77 82 86
-
Oma pääoma/osake, EUR 7,64 7,67 8,62 8,19 7,77 7,41
-
Omavaraisuusaste, % 43 43 44 41 40 38
-

Henkilöstö keskimäärin 11066 13135 12859 13112 13097 13023
-
Osakkeiden keskimääräinen 872316 871710 852625 849823 849698 849698
858710
määrä, 1 000 osaketta
Laimennettu osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen määrä,
1 000 osaketta 883629 883774 861772 870806 867907 867344
-
Osakkeiden lukumäärä, 872793 871854 869749 850262 849813 849813
-
1 000 osaketta

1) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat
että
luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
2) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä 15%
Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät
sijoitettuun
pääomaan.

LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto 476 488 1010 1048 2084
2046
- josta sisäistä 13 26 68 62 128
134
Lämpö 206 198 591 559 1025
1057
- josta sisäistä -1 3 11 39 49
21
Sähkönsiirto 160 157 362 363 707
706
- josta sisäistä 2 1 4 4 10
10
Markets 298 303 690 722 1387
1355
- josta sisäistä 22 22 47 47 92
92
Muut 22 25 45 45 90
90
- josta sisäistä 15 24 37 43 93
87
Eliminoinnit *) -304 -314 -707 -751 -
-1414
1458
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 858 857 1991 1986 3835
3840
Luovutettujen toimintojen liikevaihto - 2000 2061 3710 7909
Eliminoinnit - -27 -20 -48 -85
Yhteensä 858 2830 4032 5648 1165
9
*) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,
jotka
netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen mukaan,
onko
Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005*) 2004 12kk

Sähköntuotanto 125 172 348 394 763
717
Lämpö 50 27 162 131 218
249
Sähkönsiirto 56 55 127 138 234
223
Markets 8 5 14 21 34
27
Muut -12 -11 -18 -29 -54
-43
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 227 248 633 655 1195
1173
Luovutettujen toimintojen liikevoitto 390 223 517 373 721
Yhteensä 617 471 1150 1028 1916

*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui
voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut
päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto 172 145 396 363 730
763
Lämpö 37 24 144 125 207
226
Sähkönsiirto 55 51 121 132 240
229
Markets 8 5 15 14 23
24
Muut -11 -14 -22 -26 -52
-48
Jatkuvien toimintojen 261 211 654 608 1148
1194
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät 12 -1 18 -7 18
43
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat -46 38 -39 54 29
-64
erät
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 227 248 633 655 1195
1173


KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto 0 -1 0 -7 9
16
Lämpö 11 0 11 0 4
15
Sähkönsiirto 1 0 1 0 2
3
Markets 0 0 0 0 0
0
Muut 0 0 6 0 3
9
Yhteensä 12 -1 18 -7 18
43


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto -47 28 -48 38 24
-62
Lämpö 2 3 7 6 7
8
Sähkönsiirto 0 4 5 6 -8
-9
Markets 0 0 -1 7 11
3
Muut -1 3 -2 -3 -5
-4
Yhteensä -46 38 -39 54 29
-64


POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto 28 27 56 55 104
105
Lämpö 31 31 62 59 124
127
Sähkönsiirto 36 33 73 66 133
140
Markets 4 4 8 8 16
16
Muut 2 4 5 4 11
12
Jatkuvien toimintojen poistot ja 101 99 204 192 388
400
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen poistot ja - 36 36 68 139
arvonalentumiset
Yhteensä 101 135 240 260 527


OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
Edelliset
2005 2004 12kk

Sähköntuotanto *) -6 -3 -4 -8 -18
-14
Lämpö 2 3 8 8 15
15
Sähkönsiirto 6 3 13 8 16
21
Markets 0 0 0 0 0
0
Muut -1 1 -1 0 -1
-2
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- 1 4 16 8 12
20
ja yhteisyritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus - 8 -2 11 36
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä 1 12 14 19 48

*) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä,
joilta
Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan.
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen
käypien arvojen oikaisujen poistot on IFRS -periaatteiden mukaan
sisällytetty osuuteen osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.

SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2005 30.6.2004
31.12.2004

Sähköntuotanto 1190 1156 1208
Lämpö 139 91 127
Sähkönsiirto 205 189 196
Markets 9 9 8
Muut 0 0 0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus-ja 1543 1445 1539
yhteisyrityssijoituksista
Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- ja - 123 140
yhteisyrityssijoituksista
Yhteensä 1543 1568 1679


INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
II/2005 I-II/ I-II/ 2004
2005 2004
Sähköntuotanto 21 39 60 210
Lämpö 21 33 50 175
Sähkönsiirto 25 40 40 106
Markets 3 4 2 6
Muut 4 7 6 17
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuus- ja 74 123 158 514
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen käyttöomaisuus- ja - 99 118 316
osakeinvestoinnit
Yhteensä 74 222 276 830

SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2005 30.6.2004
31.12.2004

Sähköntuotanto 5970 6142 6218
Lämpö 2302 2323 2440
Sähkönsiirto 3036 3107 3091
Markets 159 177 194
Muut ja eliminoinnit 231 126 -43
Jatkuvien toimintojen sidottu pääoma 11698 11875 11900
Luovutettujen toimintojen sidottu pääoma - 1799 2011
Eliminoinnit - 0 2
Yhteensä 11698 13674 13913

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
Edelliset
2005 2005 2004 2004 2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 11,3 14,6 12,1 11 12,5 14 11,5
Lämpö 14,2 19,3 9,8 8,6 11,8 18,3 11,1
Sähkönsiirto 9,1 10,1 8,1 8,3 9,4 11,3 7,9
Markets 14,6 11,5 25,3 37,9 36,8 77,6 15,2

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
Edelliset
2005 2005 2004 2004 2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 13,2 14,9 11,5 10,5 11,5 13,8 12,4
Lämpö 12,7 18,5 9,3 8,0 11,3 17,8 10,1
Sähkönsiirto 8,7 9,4 8,3 8,3 9,0 11,1 8,1
Markets 15,7 13,5 17,1 26,7 24,5 43,4 13,5

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla
pääomalla.

VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 6473 7114 7108
Lämpö 2556 2560 2742
Sähkönsiirto 3433 3474 3514
Markets 424 452 375
Muut ja eliminoinnit 343 -259 -156
Jatkuvien toimintojen varat 13229 13341 13583
Luovutettujen toimintojen varat - 2538 2756
Eliminoinnit - -31 -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 13229 15848 16307
Korolliset saamiset 628 731 728
Laskennallinen verosaaminen 73 32 106
Muut varat 150 110 281
Rahat ja pankkisaamiset 552 194 145
Varat yhteensä 14632 16915 17567

VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR
30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 503 972 890
Lämpö 254 237 302
Sähkönsiirto 397 367 423
Markets 265 275 181
Muut ja eliminoinnit 112 -385 -113
Jatkuvien toimintojen vieras pääoma 1531 1466 1683
Luovutettujen toimintojen vieras pääoma - 739 745
Eliminoinnit - -31 -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 1531 2174 2394
Laskennallinen verovelka 1580 1774 1841
Muut 534 520 442
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 3645 4468 4677
Korollinen vieras pääoma 4147 5706 5240
Oma pääoma 6840 6741 7650
Oma ja vieras pääoma yhteensä 14632 16915 17567


AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR
30.6.2005 30.6.2004 31.12.2004

Kirjanpitoarvo kauden alussa 12041 11923 11923
Konserniyhtiöiden hankinta 7 - 31
Käyttöomaisuusinvestoinnit 222 244 648
Vähennykset -12 -29 -152
Poistot ja arvonalentumiset -240 -260 -527
Muuntoerot -362 -74 118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen Neste Oilin 11656 11804 12041
luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen -1609
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10047 11804 12041

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto 476 534 583 453 488 560
- josta sisäistä 13 55 55 11 26 36
Lämpö 206 385 316 149 198 361
- josta sisäistä -1 12 9 1 3 36
Sähkönsiirto 160 202 194 150 157 206
- josta sisäistä 2 2 3 3 1 3
Markets 298 392 378 287 303 419
- josta sisäistä 22 25 28 17 22 25
Muut 22 23 23 22 25 20
- josta sisäistä 15 22 11 7 9 10
Eliminoinnit -304 -403 -410 -296 -314 -437
Jatkuvien toimintojen 858 1133 1084 765 857 1129
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen - 2061 2108 2091 2000 1710
liikevaihto
Eliminoinnit - -20 -17 -20 -27 -21
Yhteensä 858 3174 3175 2836 2830 2818

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2005 I/ IV/2004 III/ II/ I/2004
2005*) 2004 2004

Sähköntuotanto 125 223 241 128 172 222

Lämpö 50 112 75 12 27 104

Sähkönsiirto 56 71 51 45 55 83
Markets 8 6 0 13 5 16
Muut -12 -6 -4 -21 -11 -18
Jatkuvien toimintojen 227 406 363 177 248 407
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen 390 127 183 165 223 150
liikevoitto
Yhteensä 617 533 546 342 471 557

*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3
ja päätös astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum
on muuttanut päästöoikeuksien laskentakäytäntöä.

JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto 172 224 232 135 145 218
Lämpö 37 107 75 7 24 101
Sähkönsiirto 55 66 57 51 51 81
Markets 8 7 -1 10 5 9
Muut -11 -11 -14 -12 -14 -12
Jatkuvien toimintojen 261 393 349 191 211 397
vertailukelpoinen
liikevoitto
Kertaluonteiset erät 12 6 29 -4 -1 -6
Muut vertailukelpoisuuteen -46 7 -15 -10 38 16
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 227 406 363 177 248 407
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto 0 0 18 -2 -1 -6
Lämpö 11 0 4 0 0 0
Sähkönsiirto 1 0 2 0 0 0
Markets 0 0 0 0 0 0
Muut 0 6 5 -2 0 0
Yhteensä 12 6 29 -4 -1 -6

Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn
muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004
viimeisellä neljänneksellä.

MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR
II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto -47 -1 -9 -5 28 10
Lämpö 2 5 -4 5 3 3
Sähkönsiirto 0 5 -8 -6 4 2
Markets 0 -1 1 3 0 7
Muut -1 -1 5 -7 3 -6
Yhteensä -46 7 -15 -10 38 16


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen
väliset eliminoinnit)
MEUR
II/2005 II/2004 I-II/ I-II/ 2004
2005*) 2004

Liikevaihto - 2000 2061 3710 7909
Liiketoiminnan muut tuotot 390 19 395 31 66
Materiaalit ja palvelut - -1565 -1726 -3009 -6439
Henkilöstökulut - -54 -57 -106 -211
Poistot ja arvonalentumiset - -36 -36 -68 -139
Liiketoiminnan muut kulut - -141 -120 -185 -465
Liikevoitto 390 223 517 373 721
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten - 8 -2 11 36
voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut - 0 -6 -20 -19
Voitto ennen veroja 390 231 509 364 738
Välittömät verot - -38 -35 -69 -149
Luovutettujen toimintojen kauden 390 193 474 295 589
voitto

*) IASB peruutti päästöoikeuksia koskevan IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös
astui voimaan välittömästi, tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut
päätöoikeuksien laskentakäytäntöä.

VASTUUT
MEUR
30.6.2005 30.6.2004 31.12.
2004

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset
Omasta puolesta annetut
Velat
Pantit 155 162 160
Kiinteistökiinnitykset 53 91 113
Muut vastuut
Yrityskiinnitykset 66 57 59
Takaisinostovastuut - 8 -
Muut vastuusitoumukset 101 82 76
Yhteensä 375 400 408
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset
Pantit ja yrityskiinnitykset 3 11 12
Takaukset 171 442 335
Muut vastuusitoumukset 182 182 182
Yhteensä 356 635 529
Vastuusitoumukset muiden puolesta
Takaukset 65 13 3
Muut vastuusitoumukset 2 5 5
Yhteensä 67 18 8
Yhteensä 798 1053 945

Käyttöleasing vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 14 72 87
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä erääntyvät 37 85 81
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 8 64 64
Yhteensä 59 221 232


YDINVOIMA
MEUR
30.6.2005 30.6.2004 31.12.
2004
Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovastuu 1) 596 570 596
Osuus Ydinjätehuoltorahastosta 2) -596 -570 -581
Vastuut taseessa 3) 0 0 15

1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 409 (378) miljoonaa euroa 30.6.2005 (2004
vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahasto-osuuden arvo taseessa on 409 (378) miljoonaa euroa
30.6.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta
IFRIC 5 tulkinnasta, jonka mukaan ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi ylittää
siihen liittyvien vastuiden määrää taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.

Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on yhteinen
vastuusitoumus Neste Oil Oyj:n kanssa.
Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 14a luvun 6 §:n säädökseen.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR
0.6.2005 30.6.2004
31.12.2004
Korko- ja Nimellis- Käypä Nimellis- Käypä Nimellis-
Käypä
valuuttajohdannaiset arvo nettoarvo arvo nettoarvo arvo
netto-

arvo
Korkotermiinit - - 218 -1 -
-
Koronvaihtosopimukset 3009 15 4012 -90 1218
-28
Valuuttatermiinit 7533 154 7280 13 8176
-32
Valuutanvaihtosopimukset 314 3 327 1 310
-7
Ostetut valuuttaoptiot - - 1697 -16 438
17
Asetetut valuuttaoptiot - - 1718 -3 438
6
Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä
Käypä
nettoarvo nettoarvo
nettoarvo

TWh MEUR TWh MEUR TWh
MEUR
Myyntisopimukset 80 -465 70 -382 70
204
Ostosopimukset 45 333 40 297 42
-53
Ostetut optiot 1 2 - - 1
-1
Asetetut optiot 7 -21 - - 1
-
Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä
Käypä
nettoarvo nettoarvo
nettoarvo
1000 bbl MEUR 1000 bbl MEUR 1000
MEUR

bbl

Myyntisopimukset 45 -1 16536 -10 44588
26
Ostosopimukset 755 12 57027 17 70258
7
Ostetut optiot - - 7350 -1 4797
2
Asetetut optiot - - 5500 1 6784
-2

Laskentaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja
vuoden 2005 alusta lähtien.
Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien toimintojen kannalta ovat:
- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen
muutosten esittäminen tuloslaskelmassa, kun
suojauslaskentaa ei ole sovellettu. (IAS 39)
- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten
käytöstä poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa IFRIC 5
tulkinnan mukaisesti.
-Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken
Kraft Ab -konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on
IFRS:n mukaan uudelleenluokiteltu korolliseksi velaksi.
- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa muutoksia
eläkevastuiden määrään suomalaiseen kirjanpitokäytäntöön verrattuna,
mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004, jolloin suomalaisen
työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin vuoden aikana.
- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona
31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä tuloslaskelmassa ja
ilmoitetaan erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004 vertailuluvut on muutettu
vastaavasti.

Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS
standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys suomalaisen
ja IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.
Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.

Päästöoikeudet

Fortum on 1.1.2005 alkaen soveltanut IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksien
laskennassaan. Kesäkuussa 2005 IASB päätti peruuttaa
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi.
Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut päästöoikeuksien
laskentaperiaatteitaan. Päästöoikeuksien laskentaperiaate perustuu voimassa
oleviin IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan
aineettomiin oikeuksiin ostohintaansa. Sen sijaan ilmaiseksi saadut
päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa. Kattaakseen päästöoikeuksien
palautusvelvoitteen Fortum on kirjannut varauksen, joka arvostetaan
todennäköiseen markkinahintaan. Liikevoittoon kirjataan toteutuneiden
päästöjen ja saatujen päästöoikeuksien ero. Tämä ero arvostetaan joko
markkina-arvoonsa tai päästöoikeuksien ostohintaan.

Laskentaperiaatteiden muutoksesta johtuvat vaikutukset aiemmin raportoituun
vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen tuloslaskelmaan ovat:

MEUR Aiemmin Nykyinen
raportoitu raportointi
Liikevoitto -3 -1

Jatkuvien toimintojen kauden voitto -2 -1
Luovutettujen toimintojen kauden voitto -3 0
Kauden liikevoitto -5 -1

Tunnuslukujen laskentakaavat

Vertailukelpoinen = Liikevoitto - kertaluonteiset erät -
liikevoitto muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat
erät

Kertaluonteiset erät = Myyntivoitot ja tappiot,
arvonalentumiset jne.

Muut vertailukelpoisuuteen = Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja
vaikuttavat erät suojaavat rahoitusinstrumentit,
joihin ei voida soveltaa IAS 39:n
mukaisesti suojauslaskentaa sekä
IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen
vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että
taseen saamisiin kirjattu Fortumin
osuus Ydinjätehuoltorahastosta
ei voi ylittää vastaavaa velkaa.

Oman pääoman tuotto, % = 100 x Kauden voitto
Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto % = 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut
rahoituskulut
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat -
laskennallinen verovelka -
varaukset

Sidottu pääoma = Korottomat varat +
Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
korolliset varat
- korottomat velat - varaukset
(lukuunottamatta rahoitukseen,
veroihin ja laskennallisiin veroihin
liittyviä
eriä sekä varoja ja velkoja, jotka
syntyvät suojauslaskennan
soveltamisedellytykset täyttävien
johdannaissopimusten käypien
arvojen muutoksista)

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettovelat
Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden
Taseen loppusumma

Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut

Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto - vähemmistöosuus
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden
aikana