Fortum Oyj osavuosikatsaus tammi?maaliskuu 2005

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 03.05.2005


Fortum Oyj
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2005


Hyvä tulos ensimmäisellä neljänneksellä
– Neste Oil eriytetty onnistuneesti


Vuosineljännes lyhyesti
- Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja 384 (333) miljoonaa euroa
- Osakekohtainen tulos 0,37 (0,36) euroa, nettovoitto 349 (324) miljoonaa euroa
- Suojaukset ja tuotantokapasiteetin optimointi onnistuivat - toteutunut sähkön
tukkumyyntihinta Pohjoismaissa kasvoi 6 %
- Neste Oilin eriyttäminen ja listaaminen toteutettiin onnistuneesti


Öljyliiketoiminta raportoidaan tuloslaskelmassa yhdellä rivillä luovutettuina
liiketoimintoina, eivätkä luvut ole mukana liikevaihdossa eikä liikevoitossa.
Kaikki luvut raportoidaan IFRS:n mukaisina.

Tunnuslukuja I/05 I/04 2004 Edelliset
Jatkuvien toimintojen 12 kk
tuloslaskelma ja kassavirta
Liikevaihto, milj. euroa 1 133 1 129 3 835 3 839
Liikevoitto, milj. euroa 404 407 1 195 1 192
– ilman kertaluonteisia eriä, 398 413 1 177 1 162
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj. 384 333 962 1 013
euroa
Jatkuvien toimintojen 0,28 0,24 0,79 0,83
tulos/osake, euroa
Tulos/osake, euroa *) 0,37 0,36 1,48 1,49

Liiketoiminnan kassavirta, 214 453 1 758 1 519
milj. euroa *)
Jatkuvien toimintojen 62 357 1 232 937
liiketoiminnan kassavirta,
milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin, 871710 849698 852625 856404
tuhatta

*) Luvuissa ovat mukana öljyliiketoimintaan liittyvät erät, jotka on raportoitu
tuloslaskelmassa luovutettuina liiketoimintoina. Luovutettujen toimintojen erään
sisältyy Neste Oilin osakkeiden osinkona jakamiseen liittyvä 21 miljoonan euron
varainsiirtovero. Neste Oilin osakkeiden myynnistä saatava voitto, jonka tällä
hetkellä arvioidaan olevan 389 miljoonaa euroa, tullaan kirjaamaan luovutettujen
toimintojen erään toisella vuosineljänneksellä.


Tunnuslukuja I/05 I/04 2004 Edelliset
Tase 12 kk
Oma pääoma/osake, euroa 7,69 7,41 8,62
Korollinen nettovelka (kauden 4 878 5 526 5 095
lopussa), milj. euroa*)
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,0 18,6 15,8 16,8
Oman pääoman tuotto, % 19,2 19,9 18,2 19,8
Velkaantumisaste, %*) 71 86 67

*) Fortumin taseeseen sisältyy määrältään 804 miljoonan euron korollinen
saaminen Neste Oil Oyj:ltä, joka on maksettu huhtikuussa. Toisella
neljänneksellä nettovelan määrään tulevat vaikuttamaan lisäksi 15 % osuuden
myyntituotot Neste Oilin osakkeista (joiden arvioidaan olevan 553 miljoonaa
euroa) sekä käteisenä maksetut osingot (506 miljoonaa euroa). Näillä erillä
oikaistuna Fortumin pro forma -nettovelka ensimmäisen neljänneksen lopussa olisi
ollut 4 027 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 59 %.

Vuoden 2005 ensimmäinen neljännes oli Fortumille hyvä. Yhtiön tuloskehitys
ensimmäisellä neljänneksellä oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla, vaikka sähkön keskimääräinen tukkuhinta oli 9 % alempi. Neste Oilin
eriyttäminen onnistui hyvin, ja yhtiö listattiin Helsingin Pörssiin 18.
huhtikuuta.

Sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta (Sähköntuotanto-segmentin toteutunut
myyntihinta Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä) oli 31,6 euroa megawattitunnilta
eli 6 % viime vuotta korkeampi, mikä johtui onnistuneista suojaustoimista ja
onnistuneesta sähköntuotantokapasiteetin optimoinnista.

Sähköntuotanto-segmentin liikevoitto pysyi viimevuotisella tasolla, kun taas
Lämpö-segmentin liikevoitto parani hieman. Sähkönsiirto-segmentin liikevoitto
jäi pienemmäksi, mikä johtui pääasiassa tammikuun myrskyjen aiheuttamista
kustannuksista Ruotsissa ja Norjassa. Markets-segmentin tulos oli viimevuotista
heikompi.

Ensimmäisen neljänneksen nettovelka laski vuoden vaihteesta 217 miljoonaa euroa,
josta 150 miljoonaa euroa selittyy Neste Oil Oyj:n eriyttämisellä.

Neste Oilin eriyttämisen ja IFRS-standardien käyttöönoton seurauksena Fortumin
taloudellinen raportointi on muuttunut huomattavasti. Kaikki öljyliiketoimintaan
liittyvät erät raportoidaan luovutettuina liiketoimintoina tuloslaskelmassa ja
kassavirtalaskelmassa. Neljänneksen lopussa Fortum omisti vielä noin 15 % Neste
Oilin osakkeista. Tämä erä on arvostettu käypään arvoon (myyntihinta kuluilla
vähennettynä). Käyvän arvon muutos sisältyy omaan pääomaan ensimmäisellä
neljänneksellä ja se tullaan esittämään myyntivoittona tuloslaskelmassa
luovutettujen toimintojen erässä toisella neljänneksellä.


Liikevaihto ja tulos

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1 133 (1 129) miljoonaa euroa.


Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa I/05 I/04

Sähköntuotanto 534 560
Lämpö 385 361
Sähkönsiirto 202 206
Markets 392 419
Muu 23 20
Eliminoinnit -403 -437
Yhteensä 1 133 1 129


Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli yhteensä 404 (407) miljoonaa
euroa.

Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa I/05 I/04

Sähköntuotanto 222 222
Lämpö 111 104
Sähkönsiirto 71 83
Markets 6 16
Muu -6 -18
Yhteensä 404 407

Vaikka sähkön keskimääräinen tukkuhinta aleni 9 % ja sähköä tuotettiin vähemmän
kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, Sähköntuotanto-segmentin
liikevoitto, 222 miljoonaa euroa, oli samalla tasolla kuin viime vuonna. Tämä
johtui lisääntyneestä vesivoimatuotannosta ja onnistuneista suojaustoimista.

Lämpö-segmentin myynti oli hieman viime vuotta suurempi, mikä johtui pääasiassa
puolalaisen kaukolämpöyhtiö Czestochowan ostosta joulukuussa. Segmentin
liikevoitto parani ja oli 111 miljoonaa euroa. Segmentin sähkönmyynti väheni.

Sähkönsiirto-segmentin myynti oli 202 (206) miljoonaa euroa. Segmentin 71 (83)
miljoonan euron liikevoittoon vaikuttivat negatiivisesti Ruotsin ja Norjan
tammikuisten myrskyjen aiheuttamat 11 miljoonan euron kustannukset.

Markets-segmentin myynnin väheneminen johtui pääasiassa tiettyjen isojen
sopimusten päättymisestä. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä segmentin
asiakasmäärä kasvoi. Pienentynyt liikevoitto, 6 (16) miljoonaa euroa, johtuu
pääasiassa asiakaspalvelun kehittämisen kustannuksista ja kiristyneestä
kilpailusta.

Jatkuvien liiketoimintojen voitto ennen veroja oli 384 (333) miljoonaa euroa.

Konsernin jatkuvien liiketoimintojen nettorahoituskulut olivat edellisvuotta
alemmat ja määrältään 35 (78) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat pääasiassa
alempi korkotaso ja pienempi nettovelka sekä noin 10 miljoonan euron käyvän
arvon muutos tietyissä Ruotsin kruunun määräisissä johdannaisissa, joihin ei voi
IFRS-sääntöjen mukaan soveltaa suojauslaskentaa.

Jatkuvien liiketoimintojen osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 15
(4) miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 25 (20) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %
taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat 116 (111) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 30,3 (33,3) %.

Kauden tulos oli yhteensä 349 (324) miljoonaa euroa. Jatkuvien liiketoimintojen
tulos oli 268 (222) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,36) euroa
ja jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos 0,28 (0,24) euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 18,0 (18,6) % ja oman pääoman tuotto 19,2 (19,9) %.


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä sähköä 115 (114) TWh, mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta pohjoismaisessa
sähköpörssissä (Nord Pool) oli 25,9 (28,6) euroa megawattitunnilta eli 9 %
vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Ensimmäisellä neljänneksellä hiilidioksidin päästöoikeuksien markkinahinta
vuodelle 2005 oli noin 9 euroa hiilidioksiditonnilta. Hinta vaihteli jaksolla 7-
15 euron välillä. Hiilen keskimääräinen markkinahinta oli 51 euroa tonnilta,
hinta vaihteli 49 ja 57 euron välillä. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä
hiilen hinta vaihteli 50 ja 57 euron välillä.

Vuoden alussa sää oli leuto ja sateinen ja pohjoismaiset vesivarastot olivat
keskimääräistä täydemmät. Runsas vesivoimatuotanto ja helmikuun puolivälissä
alkanut kylmä ja kuiva sääjakso aiheuttivat vesivarastojen alenemisen. Samalla
sähkön spot-hinta nousi ja myös sähköfutuurien hinnat alkoivat nousta. Sähkön
futuurihintojen nousua voimisti vielä päästöoikeuksien hinnannousu maaliskuussa.
Huhtikuun puolivälissä pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 3 TWh keskiarvoa
alempana, mutta 9 TWh vuoden 2004 tasoa ylempänä.

Fortumin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli tammi-maaliskuussa 14,3 (15,2) TWh eli
12 (13) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa on esitetty vastaavat segmenttikohtaiset luvut.


Fortumin koko sähkön- I/05 I/04 2004 Edelliset
ja lämmöntuotanto, TWh 12 kk

Sähköntuotanto 14,7 15,4 55,5 54,8
Lämmöntuotanto 9,7 9,3 25,4 25,8


Fortumin sähköntuotanto I/05 I/04 2004 Edelliset
Pohjoismaissa 12 kk
lähteittäin, TWh
Vesivoima 5,6 4,7 19,1 20,0
Ydinvoima 7,0 7,0 25,8 25,8
Lämpövoima 1,7 3,5 9,5 7,7
Yhteensä 14,3 15,2 54,4 53,5


Oman tuotannon osuus I/05 I/04 2004 Edelliset
koko pohjoismaisesta 12 kk
tuotannosta, %
Vesivoima 39 31 35 37
Ydinvoima 49 46 47 48
Lämpövoima 12 23 18 15
Yhteensä 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 16,6 (17,7) TWh. Myynti Pohjoismaissa oli 16,2
(17,3) TWh eli noin 14 % (15) % pohjoismaisesta sähkönkulutuksesta tammi-
maaliskuussa. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 7,5 (7,6) TWh ja muissa maissa 1,6
(1,2) TWh.

Segmentit myyvät sähköä sekä Nord Pooliin että ulkopuolisille asiakkaille ja
ostavat sähköä Nord Poolista sekä muista ulkopuolisista lähteistä. Alla olevassa
taulukossa Fortumin Nord Poolissa tekemät ostot ja myynnit on netotettu
tunneittain konsernitasolla.

Fortumin koko sähkön- I/05 I/04 2004 Edelliset
ja lämmönmyynti, milj. 12 kk
euroa
Sähkönmyynti 546 564 2 017 1 999
Lämmönmyynti 314 284 809 839

Fortumin koko I/05 I/04 2004 Edelliset
sähkönmyynti 12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi 8,2 8,1 27,6 27,7
Suomi 7,4 8,5 31,1 30,0
Muut maat 1,0 1,1 3,6 3,5
Yhteensä 16,6 17,7 62,3 61,2

Fortumin koko I/05 I/04 2004 Edelliset
lämmönmyynti 12 kk
alueittain, TWh
Ruotsi 3,9 4,0 9,6 9,5
Suomi 3,6 3,5 10,5 10,6
Muut maat 1,6 1,2 3,7 4,1
Yhteensä 9,1 8,7 23,8 24,2


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

Milj. euroa I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 534 560 2 084 2 058
- sähkön myynti 453 466 1695 1 682
- muu myynti 81 94 389 376
Liikevoitto 222 222 763 763
– ilman kertaluonteisia 222 228 754 748
eriä
Sidottu pääoma (kauden 6 106 6 087 6 218
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, 14,5 14,0 12,1 12,2
%

Tammi-maaliskuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 12,8 (13,3) TWh,
josta noin 5,6 (4,7) TWh eli 44 (35) % oli vesivoimaa, 7,0 (7,0) TWh eli 55 (53)
% ydinvoimaa ja 0,2 (1,6) TWh eli 1 (12) % lämpövoimaa. Vesivoimantuotannon
lisäykseen vaikutti vahvistunut vesitilanne. Lämpövoimatuotannon väheneminen
johtui alentuneista sähkön tukkuhinnoista ja korkeista polttoainehinnoista sekä
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.


Sähköntuotanto I/05 I/04 2004 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 7,5 7,0 25,8 26,3
Suomi 5,3 6,3 24,0 23,0
Muut maat 0,3 0,3 1,1 1,1
Yhteensä 13,1 13,6 50,9 50,4

Sähkön myynti I/05 I/04 2004 Edelliset
Pohjoismaissa, TWh 12 kk

Myyntivolyymi 14,4 15,2 55,7 54,9
jossa läpikulkueriä 1,4 1,5 4,7 4,6

Myyntihinta, eur/MWh I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk

Sähkön tukkumyyntihinta 31,6 29,9 29,2 29,7
Pohjoismaissa*)

*) Sähköntuotanto-segmentin sähkön keskimääräinen myyntihinta Pohjoismaissa,
niin sanottu sähkön tukkumyyntihinta, ilman läpikulkueriä.

Sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman läpikulkueriä) oli 6
% viime vuotta suurempi, mikä johtui onnistuneista suojaustoimista ja
onnistuneesta sähköntuotantokapasiteetin optimoinnista. Vastaava myyntivolyymi
oli 13,0 (13,7) TWh.

Lenenergon, Kolenergon ja RAO UESin osakkaat päättivät TGC-1:n, Luoteis-Venäjän
alueellisen sähköntuotantoyhtiön, perustamisesta helmikuussa. Alkuvaiheessa uusi
yhtiö käyttää Lenenergon, Karelenergon ja Kolenergon tuotantokapasiteettia
leasing-sopimuksella. Toiminta alkaa 1.7.2005. Fortumista tulee yksi yhtiön
omistajista.

Tammikuussa Fortum aloitti Loviisan ydinvoimalan automaatiojärjestelmien
ajanmukaistamisen. Työ tehdään normaalien seisokkien aikana. Kaikki hankkeeseen
liittyvät uudet automaatiojärjestelmät otetaan käyttöön vuoteen 2014 mennessä.

Etelä-Ruotsin myrskyjen aiheuttamat huoltotyöt ovat työllistäneet paljon Fortum
Service -liiketoimintayksikköä.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on alueen johtava lämmöntuottaja. Segmentti myös
tuottaa sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy sitä
loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Heat ja Värme.

Milj. euroa I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 385 361 1 025 1 049
- lämmönmyynti 306 276 779 809
- sähkönmyynti 55 63 159 151
- muu myynti 24 22 87 89
Liikevoitto 111 104 218 225
– ilman kertaluonteisia 111 104 214 221
eriä
Sidottu pääoma (kauden 2 457 2 373 2 440
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 19,1 18,3 9,8 10,1

Segmentin lämmönmyynti ensimmäisellä neljänneksellä oli 8,6 (8,2) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-maaliskuussa yhdistetyn sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli yhteensä 1,6 (1,8) TWh.

Joulukuussa Fortum hankki 85 % omistusosuuden puolalaisesta kaukolämpöyhtiöstä
PESC Czestochowasta, jonka vuosimyynti on noin 780 GWh. Tällä oli lievä
positiivinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon.

Lämmönmyynti I/05 I/04 2004 Edelliset
alueittain, TWh 12 kk

Ruotsi 3,9 4,0 9,6 9,5
Suomi 3,6 3,5 10,5 10,6
Muut maat 1,1 0,7 1,7 2,1
Yhteensä 8,6 8,2 21,8 22,2

Sähkönmyynti, TWh I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk
Yhteensä 1,6 1,8 4,8 4,6


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 202 206 707 703
- jakeluverkot 173 176 593 590
- alueverkot 23 23 83 83
- muu myynti 6 7 31 30
Liikevoitto 71 83 234 222
– ilman kertaluonteisia 71 83 232 220
eriä
Sidottu pääoma (kauden 3 113 3 095 3 091
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 10,1 11,3 8,1 7,7

Ensimmäisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
7,2 (7,2) TWh ja 5,1 (5,2) TWh.

Alueverkkosiirron määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 4,2
(4,3) TWh Ruotsissa ja 0,9 (0,9) TWh Suomessa.

Tammikuussa myrsky aiheutti laajoja sähkökatkoja Ruotsin länsirannikolla ja
Norjassa. Noin 80 000 Fortumin asiakasta Ruotsissa ja 12 800 asiakasta Norjassa
jäi ilman sähköä. Pitkistä jakelukatkoista kärsineille asiakkaille maksetaan
korvauksia. Vikojen korjaukset ja tilapäisratkaisujen rakentaminen mukaan lukien
kokonaiskustannukset olivat noin 11 miljoonaa euroa, ja ne kirjattiin
ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Ruotsin hallitus pyysi lausuntoa energia-
markkinoita valvovalta viranomaiselta, joka on ehdottanut toimia sähkön
jakelun luotettavuuden parantamiseksi.

Ruotsissa jatkuu keskustelu vuoden 2003 tiettyjen alueiden jakeluhintojen
valvonnasta energiamarkkinaviranomaisen kanssa. Tarkempia tietoja odotetaan
julkistettavan myöhemmin tänä vuonna.

Sähkönsiirto I/05 I/04 2004 Edelliset
jakeluverkoissa, TWh 12 kk

Ruotsi 4,4 4,4 14,2 14,2
Suomi 2,0 2,0 6,2 6,2
Norja 0,7 0,7 2,1 2,1
Viro 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 7,2 7,2 22,7 22,7

Sähkönjakeluasiakkaitten 31.3.2005 31.3.2004 2004
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi 860 860 860
Suomi 405 400 405
Muut maat 115 115 115
Yhteensä 1 380 1 375 1 380


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,1 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

Milj. euroa I/05 I/04 2004 Edelliset
12 kk

Liikevaihto 392 419 1 387 1 360
Liikevoitto 6 16 34 24
– ilman kertaluonteisia 6 16 34 24
eriä
Sidottu pääoma (kauden 222 153 194
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 11,5 77,6 25,3 13,6

Ensimmäisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 11,8 (12,8) TWh.
Vähennyksen syynä oli joidenkin suurten sopimusten päättyminen.

Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
alempia kuin vastaavalla jaksolla viime vuonna. Fortum alensi toistaiseksi
voimassa olevia vähittäishintojaan helmikuussa. Uusien määräaikaisten sopimusten
hinnat seurasivat Nord Poolin hintakehitystä.

Asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakastyytyväisyyden parantaminen ovat alkaneet
tuottaa myönteisiä tuloksia ja johtivat asiakasmäärän lisääntymiseen
ensimmäisellä neljänneksellä. Esimerkkejä kehittämistoimista ovat kotitalous- ja
yritysasiakkaille suunnatut uudet tuotteet ja parannetut Internet-palvelut.
Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimii nyt asiakasasiamies.

Asiakaspalvelun laatuun ja asiakastakuuseen liittyvien toimintojen kehittäminen
on lisännyt kustannuksia viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.


Investoinnit käyttöomaisuuteen

Jatkuvien liiketoimintojen investoinnit käyttöomaisuuteen tammi-maaliskuussa
olivat yhteensä 49 (57) miljoonaa euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä ei ollut
osakeostoja.


Rahoitus

Nettovelka väheni ensimmäisellä neljänneksellä 150 miljoonaa euroa Neste Oilin
eriyttämisen takia ja oli 4 878 miljoonaa euroa (vuoden lopussa 5 095 miljoonaa
euroa). Nettovelka sisältää 804 miljoonan euron korollisen saamisen Neste
Oililta, jonka Neste Oil maksoi takaisin 12.4.2005. Toisella neljänneksellä
nettovelkaan vaikuttavat Neste Oilin osakkeista saatu myyntitulo (arvio 553
miljoonaa euroa) ja maksetut osingot (506 miljoonaa euroa). Nämä vaikutuksen
huomioiden Fortumin pro-forma nettovelka olisi ollut 4 027 miljoonaa euroa
ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Jatkuvien liiketoimintojen liiketoiminnan kassavirta laski 62 (357) miljoonaan
euroon. Kassavirran vähenemiseen vaikuttivat suhteellisen korkeat verot, 20
miljoonan euron valuuttakurssitappio ja käyttöpääoman voimakas kasvu.
Käyttöpääoman kasvu johtui pääasiassa laskutuskäytännön muutoksesta. Fortum
siirtyi vähittäismyyntiasiakkaiden arviolaskutuksesta jälkikäteislaskutukseen
talven aikana.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 35 (78) miljoonaa euroa. Kuluja alensivat
pääasiassa alempi korkotaso ja pienempi nettovelka sekä noin 10 miljoonan euron
käyvän arvon muutos tietyissä Ruotsin kruunun määräisissä johdannaisissa, joihin
ei voi IFRS-sääntöjen mukaan soveltaa suojauslaskentaa.

Moody’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus on Baa1 (vakaa).
Standard & Poor’sin Fortumille antama pitkäaikainen luottoluokitus on BBB+
(vakaa). Kumpikaan luokitus ei muuttunut vuoden 2005 ensimmäisellä
neljänneksellä.


Öljytoimintojen eriyttäminen

Fortum Oilin (helmikuusta lähtien Neste Oil Oyj) eriyttäminen sujui
onnistuneesti, suunnitelmien mukaan. Lopullinen päätös eriyttää öljytoiminnat
jakamalla 85 % Neste Oilin osakkeista osinkona osakkeenomistajille tehtiin
yhtiökokouksessa 31.3.2005. Jäljelle jääneet 15 % osakkeista, yhteensä
38 440 137 kpl, myytiin institutionaalisille ja yksityisille sijoittajille
huhtikuussa. Osakkeen hinnaksi määritettiin 15 euroa sekä institutionaalisille
sijoittajille suunnatussa osakeannissa että yksityisille sijoittajille
suunnatussa osakeannissa.

Neste Oilin osakkeiden myynnin vaikutus tuloslaskelmaan ja nettovelkojen määrään
esitetään toisella neljänneksellä. Osakkeiden myynnistä saadut myyntitulot
olivat 577 miljoonaa euroa ja verovapaan myyntivoiton on arvioitu olevan 389
miljoonaa euroa palkkioiden ja kulujen jälkeen. Arvioitu myyntivoitto on
esitetty ensimmäisellä neljänneksellä omassa pääomassa käyvän arvon muutoksena
ja se tullaan sisällyttämään tuloslaskelman luovutettujen toimintojen erään
toisella neljänneksellä. Fortumin oman pääoman määrään on lisäksi vaikuttanut
Neste Oilin osakkeiden jakaminen osinkona. Osakkeina jaettuun osinkoon liittyvät
varainsiirtoverot on kirjattu luovutettujen toimintojen erään ensimmäisellä
neljänneksellä.

Neste Oil Oyj:n osakkeiden listaus alkoi Helsingin Pörssin prelistalla 18.4.2005
ja päälistalla 21.4.2005.


Konsernin johto

Öljyliiketoiminnan eriyttämisen jälkeen konsernijohdon vastuualueita
uudistettiin. Fortumin johtoryhmän jäsenet 1.4.2005 alkaen ovat:

Mikael Lilius – toimitusjohtaja
Mikael Frisk – henkilöstöjohtaja
Timo Karttinen – kehitysjohtaja; Heat
Tapio Kuula – johtaja; Generation, PMT, Värme, Service
Juha Laaksonen – talousjohtaja
Christian Lundberg - johtaja; Markets, Distribution
Carola Teir-Lehtinen – viestintäjohtaja


Osakkeet ja osakepääoma

Ensimmäisen neljänneksen aikana myytiin yhteensä 186,3 miljoonaa Fortum Oyj:n
osaketta, joiden kokonaishinta oli 2 714 miljoonaa euroa. Fortumin pörssiarvo
vuoden viimeisen pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 13 095
miljoonaa euroa. Ensimmäisen neljänneksen korkein noteeraus Fortum Oyj:n
osakkeille Helsingin Pörssissä oli 16,05 euroa ja alin 12,70 euroa. Noteerausten
keskiarvo oli 14,57 euroa. Neljänneksen viimeisen pörssipäivän päätöskurssi oli
15,02 euroa.

Optiojärjestelyihin liittyen vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä merkittiin
ja vietiin kaupparekisteriin yhteensä 4 770 293 osaketta. Näiden merkintöjen
jälkeen Fortumin osakepääoma on 2 964 304 273 euroa ja rekisteröityjen
osakkeiden kokonaismäärä on 871 854 198.

Neljänneksen lopussa Suomen valtio omisti 58,9 % Fortumista. Kansainvälisten
osakkeenomistajien osuus oli 25,7 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi, uusien
osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.


Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa 31.3.2005 hyväksyttiin 0,58 (0,42) euron suuruinen
osakekohtainen käteisosinko.

Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin jakaa osinkona yhteensä 217 963 549 Neste
Oil Oyj:n osaketta siten, että kukin Fortum Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona
yhden (1) Neste Oil Oyj:n osakkeen jokaista omistamaansa neljää (4) Fortum Oyj:n
nimellisarvoltaan 3,40 euroa arvoista osaketta kohden.

Fortumin hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 12.
Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala,
Rakel Hiltunen, Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Ben
Zyskowicz, teollisuusneuvos Kimmo Kalela ja pääjohtaja Jorma Huuhtanen. Uusina
jäseninä valittiin kansanedustajat Jouni Backman ja Oras Tynkkynen sekä
kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Martti Alakoski. Hallintoneuvoston
puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja varapuheenjohtajaksi Jouni Backman. Nyt
valitun hallintoneuvoston toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola
(varapuheenjohtaja), Birgitta Johansson-Hedberg, Lasse Kurkilahti ja Erkki
Virtanen. Uusina jäseninä valittiin Matti Lehti ja Marianne Lie. Nyt valitun
hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 13 135
(13 023). Kauden lopussa henkilöstömäärä oli 8 731 (13 029). Vähennys johtuu
Neste Oilin eriyttämisestä.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Kotkan Energia ja Nordic Environment Finance Corporation myivät Fortumille 60 %
ja 20 % osuutensa UAB Suomijos Energija -yhtiöstä. Kauppojen jälkeen Fortum
omistaa 90 % yhtiöstä. Kauppa tukee Fortumin lämpöliiketoiminnan
kasvutavoitteita Liettuassa. Yhtiön uudeksi nimeksi tulee UAB Fortum Heat
Lietuva.

Fortum päätti jatkaa Espoon kaupungin omistaman E.ON Finland Oyj:n osakkeista
tekemänsä ostotarjouksen voimassaoloa 30.6.2005 asti.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on sähkön tukkuhinta. Vuodesta
2005 alkaen päästökauppa on uusi merkittävä sähkön tukkuhintaan vaikuttava
tekijä.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 %:n vuosivauhtia. Ensimmäisellä neljänneksellä sähkön spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä oli keskimäärin 25,9 (28,6) euroa
megawattitunnilta eli 9 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla 2004.

Huhtikuun puolivälissä Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 3 TWh
keskimääräistä pienemmät, mutta 9 TWh yli vuoden 2004 vastaavan tason. Huhtikuun
lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2005 oli noin 16-18 euroa
hiilidioksiditonnilta ja hiilen markkinahinta vuodelle 2005 noin 54 euroa
tonnilta. Samaan aikaan sähkön futuurihinta loppuvuodeksi 2005 oli 32-33 euroa
megawattitunnilta.

Huhtikuun alussa Fortumin sähkön tukkumyynnistä oli suojattu seuraavien 12
kuukauden ajaksi noin 60 % jokseenkin samalla hintatasolla kuin edellisten 12
kuukauden toteutunut sähkön tukkumyyntihinta.

Neste Oil Oyj:n eriyttäminen sujui onnistuneesti ja suunnitelmien mukaan.
Fortumin pohjoismainen strategia pysyy ennallaan ja konsernin taloudellinen
asema on vakaa. Yhtiöllä on kaikki edellytykset hyvään tulokseen jatkossa.


Espoo, 3.5.2005
Fortum Oyj
Hallitus


Luvut eivät ole tilintarkastettuja.


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin 010 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin 010 452 4519


Fortumin taloudellinen tiedottaminen 2005

Osavuosikatsaukset
– tammi-kesäkuu 19.7.2005
– tammi-syyskuu 20.10.2005


FORTUM-KONSERNI
TAMMIKUU-MAALISKUU 2005

Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR
I/2005 I/2004 2004 Edelliset
12 kk
Jatkuvat
toiminnot
Liikevaihto 1133 1129 3835 3839
Liiketoiminnan muut 38 32 91 97
tuotot
Materiaalit ja palvelut -438 -446 -1507 -1499
Henkilöstökulut -129 -115 -462 -476
Poistot ja -103 -93 -388 -398
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut -97 -100 -374 -371
Liikevoitto 404 407 1195 1192
Osuus osakkuus- ja 15 4 12 23
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -35 -78 -245 -202
Voitto ennen 384 333 962 1013
veroja
Välittömät verot -116 -111 -259 -264
Jatkuvien toimintojen kauden 268 222 703 749
voitto
Luovutetut
toiminnot:
Luovutettujen toimintojen 81 102 589 568
kauden voitto
Kauden voitto 349 324 1292 1317

Jakautuminen:
Emoyhtiön 324 304 1259 1279
omistajille
Vähemmistölle 25 20 33 38
349 324 1292 1317

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per
osake)
Laimentamaton 0,37 0,36 1,48 1,49
Laimennettu 0,36 0,35 1,46 1,47

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa
per osake)
Laimentamaton 0,28 0,24 0,79 0,83
Laimennettu 0,27 0,23 0,78 0,82

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa
per osake)
Laimentamaton 0,09 0,12 0,69 0,66
Laimennettu 0,09 0,12 0,68 0,65


LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR
1.3.2005 31.03.2004 31.12.2004


VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 185 160 116
Rakennukset, koneet ja 10241 11583 11925
kalusto
Muut pitkäaikaiset 2122 2119 2355
sijoitukset
Muut pitkäaikaiset 73 100 90
saamiset
Pitkäaikaiset korolliset 649 711 727
saamiset
Pysyvät vastaavat 13270 14673 15213
yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 231 578 654
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset 1129 1527 1555
saamiset
Korolliset saatavat 804 - -
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 553 - -
omaisuuserät
Rahat ja pankkisaamiset 158 193 145
Vaihtuvat vastaavat 2875 2298 2354
yhteensä

Vastaavaa yhteensä 16145 16971 17567

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajille
kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 2964 2889 2948
Muu oma pääoma 3736 3412 4552
Yhteensä 6700 6301 7500
Vähemmistöosuus 171 136 150
Oma pääoma yhteensä 6871 6437 7650

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras
pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras 4063 4468 4450
pääoma
Laskennallinen verovelka 1645 1796 1841
Varaukset 577 566 608
Muu pitkäaikainen vieras 503 535 507
pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma 6788 7365 7406
yhteensä

Lyhytaikainen vieras
pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras 973 1251 790
pääoma
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras 1513 1918 1721
pääoma 1)
Lyhytaikainen vieras pääoma 2486 3169 2511
yhteensä

Vieras pääoma yhteensä 9274 10534 9917

Vastattavaa yhteensä 16145 16971 17567

1) Osingot Fortumin osakkeenomistajille 506 miljoonaa euroa (357
miljoonaa euroa vuonna 2004) on kirjattu vieraaseen pääomaan vuoden
ensimmäisen neljänneksen lopussa. Kassavirtavaikutus näytetään vuoden
toisella neljänneksellä.


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR Osake- Osake- Yli- Muu Käyvän Kert. Vähem-
Yhteen
pääoma anti kurssi- sidottu arvon voitto- mistö- sä
rahastot pääoma ja muut varat osuus
rahastot


Oma pääoma 2948 13 62 134 4343 150 7650
31.12.2004
Käytetyt optio- 16 -13 7 10
oikeudet
Muuntoerot ja muut -2 -11 1 -12
muutokset
Osingonjako -506 -506
Osinkona jaettavat osakkeet 2) -927 -6 -933
Kassavirran ja käyvän arvon suojaukset -119 28 1 -90
Käyvän arvon rahaston muutokset 410 -7 403
Kauden voitto 324 25 349
Oma pääoma 2964 0 69 -2 425 3244 171 6871
31.3.2005


Oma pääoma 2886 5 36 0 63 3399 120 6509
31.12.2003
Käytetyt optio- 3 -5 2 0
oikeudet
Muuntoerot ja muut 14 -4 10
muutokset
Osingonjako -357 -357
Kassavirran ja käyvän arvon suojaukset -54 2 -52
Käyvän arvon rahaston muutokset 3 3
Kauden voitto 304 20 324
Oma pääoma 2889 0 38 0 12 3362 136 6437
31.3.2004

2) Osinkona jaettavien osakkeiden vaikutus Fortum konsernin omaa pääomaan on
927 miljoonaa euroa. Emoyhtiön kertyneiden voittovarojen osuus on 969 miljoonaa
euroa.


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR

31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat 521 504 1595
toiminnot
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity -30 -1 -49
maksua
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot -84 5 -181
Maksetut välittömät verot -121 -33 -160
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan 286 475 1205
kassavirta
Käyttöpääoman muutos -224 -118 27
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, 62 357 1232
jatkuvat
toiminnot
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan 152 96 526
kassavirta
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 214 453 1758

Investointien kassavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -49 -57 -335
Ostetut osakkeet -179
Käyttöomaisuuden myynnit 6 6 60
Myydyt osakkeet 2 1 15
Muiden sijoitusten muutos -4 -45 -20
Jatkuvien toimintojen investointien -45 -95 -459
kassavirta
Luovutettujen toimintojen investointien -137 -47 -277
kassavirta
Investointien kassavirta yhteensä -182 -142 -736

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos -15 -508 -811
Osingonjako yhtiön osakkeenomistajille -357
Muut rahoituserät 10 -2 94
Jatkuvien toimintojen rahoituksen -5 -510 -1074
kassavirta
Luovutettujen toimintojen rahoituksen 49 -41 -236
kassavirta 3)
Rahoituksen kassavirta yhteensä 44 -551 -1310

Taseen mukainen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) 76 -240 -288

Neste Oilin luovuttaminen -63
Taseen mukainen jatkuvien toimintojen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) 13

3) Konsernin rahoitustoiminnot on keskitetty, minkä vuoksi luovutettujen
toimintojen rahoituksen kassavirta esitetään lainojen takaisinmaksujen
mukaisena. Neste Oilin luovutuksesta seuranneet kassavirtavaikutukset on
netotettu toimintojen rahoituksen kassavirrassa.


TUNNUSLUVUT (4
MEUR
31.3. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12. Edelliset
2005 2004 2004 2004 2004 12 kk

Tulos per osake 0,37 0,36 0,80 1,09 1,48 1,49
(laimentamaton), EUR
Jatkuvien toimintojen tulos 0,28 0,24 0,45 0,58 0,79
per osake (laimentamaton),
EUR

Sijoitettu pääoma, MEUR 5) 11907 12156 12447 12762 12890
Korollinen nettovelka, MEUR 4878 5526 5512 5445 5095
Jatkuvien toimintojen 49 57 158 306 514 506
käyttöomaisuusinvestoinnit
ja investoinnit osakkeisiin,
MEUR
Jatkuvien toimintojen 49 57 128 201 335 327
käyttöomaisuusinvestoinnit,
MEUR

Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,0 18,6 17,0 15,0 15,8 16,8
Oman pääoman tuotto, % 19,2 19,9 20,9 18,4 18,2 19,8
Korkokate 11,5 7,1 8,3 7,8 8,0 9,2
Liiketoiminnan 39,3 44,4 38,2 33,1 36,4 35,3
kassavirta/korollinen
nettovelka, %
Velkaantumisaste, % 71 86 82 77 67
Oma pääoma/osake, EUR 7,69 7,41 7,77 8,19 8,62
Omavaraisuusaste, % 43 38 40 41 44

Henkilöstö keskimäärin 13135 13023 13097 13112 12859
Osakkeiden keskimääräinen 871710 849698 849698 849823 852625
määrä, 1 000 osaketta
Laimennettu 883774 867344 867907 870806 861772
osakeantioikaistu osakkeiden
keskimääräinen määrä, 1 000
osaketta
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 871854 849813 849813 850262 869749 856 404
osaketta

4) Tunnusluvut perustuvat Fortum -konsernin lukuihin, sisältäen sekä jatkuvat
että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
5) Sijoitettu pääoma 31.3.2005 ei anna kuvaa jatkuvista toiminnoista, sillä
15% Neste Oilin osakkeista ja korolliset saamiset Neste Oililta sisältyvät
sijoitettuun pääomaan.


AINEELLISTEN JA AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR
31.3.2005 31.3.2004 3.12.2004

Kirjanpitoarvo kauden alussa 12 041 11 923 11 923
Konserniyhtiöiden hankinta -2 31
Käyttöomaisuusinvestoinnit 148 107 648
Päästöoikeudet 144
Vähennykset -2 -14 -152
Poistot ja arvonalentumiset -139 -125 -527
Muuntoerot -111 -148 118
Kirjanpitoarvo kauden lopussa ennen 12 079 11 743 12 041
Neste Oilin luovuttamista
Neste Oilin luovuttaminen -1 653
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 10 426 11 743 12 041


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR
Edelliset
I/ 2005 I/2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 534 560 2084 2058
- josta sisäistä 55 36 128 147
Lämpö 385 361 1025 1049
- josta sisäistä 12 36 49 25
Sähkönsiirto 202 206 707 703
- josta sisäistä 2 3 10 9
Markets 392 419 1387 1360
- josta sisäistä 25 25 92 92
Muut 23 20 90 93
- josta sisäistä 22 19 93 96
Eliminoinnit 6) -403 -437 -1458 -1424
Jatkuvien toimintojen 1133 1129 3835 3839
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen 2061 1710 7909 8260
liikevaihto
Eliminoinnit -20 -21 -85 -84
Yhteensä 3174 2818 11659 12015

6) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord
Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona
tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.

LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR Edelliset
I/ 2005 I/2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 222 222 763 763
Lämpö 111 104 218 225
Sähkönsiirto 71 83 234 222
Markets 6 16 34 24
Muut -6 -18 -54 -42
Jatkuvien toimintojen 404 407 1195 1192
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen 124 150 721 695
liikevoitto
Yhteensä 528 557 1916 1887

LIIKEVOITTOON SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET
ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR Edelliset
I/ 2005 I/2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 0 -6 9 15
Lämpö 0 0 4 4
Sähkönsiirto 0 0 2 2
Markets 0 0 0 0
Muut 6 0 3 9
Jatkuvien toimintojen 6 -6 18 30
kertaluonteiset erät
Luovutettujen toimintojen 59 9 97 147
kertaluonteiset erät
Yhteensä 65 3 115 177

Erään sisältyy positiivinen työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyn
muutoksesta johtuva kertaluonteinen vaikutus vuoden 2004 viimeisellä
neljänneksellä.

POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR Edelliset
I/ 2005 I/2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 28 28 104 105
Lämpö 31 28 124 127
Sähkönsiirto 37 33 133 137
Markets 4 4 16 16
Muut 3 0 11 14
Jatkuvien toimintojen poistot ja 103 93 388 398
arvonalentumiset
Luovutettujen toimintojen poistot 36 32 139 143
ja arvonalentumiset
Yhteensä 139 125 527 541


OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN
MEUR Edelliset
I/2005 I/2004 2004 12 kk

Sähköntuotanto 7) 2 -5 -18 -11
Lämpö 6 5 15 16
Sähkönsiirto 7 5 16 18
Markets 0 0 0 0
Muut 0 -1 -1 0
Jatkuvien toimintojen osuus 15 4 12 23
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus -2 3 36 31
osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksesta
Yhteensä 13 7 48 54

7) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on
tuotantoyhtiöitä, joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan. Osakkuus-
ja yhteisyritysten hankinnan yhteydessä tehtyjen varojen ja velkojen käypien
arvojen oikaisujen poistot on IFRS -periaatteiden mukaan sisällytty osuuteen
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta.(FASin mukaan raportoitu muissa
kuluissa)

SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
31.3. 31.3. 31.12.
2005 2004 2004

Sähköntuotanto 1204 1084 1208
Lämpö 140 92 127
Sähkönsiirto 200 189 196
Markets 8 10 8
Muut 0 0 0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja 1552 1375 1539
yhteisyrityssijoituksista
Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- ja - 114 140
yhteisyrityssijoituksista
Yhteensä 1552 1489 1679


INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN JA OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR
I/2005 I/2004 2004

Sähköntuotanto 18 14 210
Lämpö 12 23 175
Sähkönsiirto 15 14 106
Markets 1 2 6
Muut 3 4 17
Jatkuvien toimintojen 49 57 514
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Luovutettujen toimintojen 99 50 316
käyttöomaisuus- ja
osakeinvestoinnit
Yhteensä 148 107 830

SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR

31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 6106 6087 6218
Lämpö 2457 2373 2440
Sähkönsiirto 3113 3095 3091
Markets 222 153 194
Muut ja eliminoinnit 163 128 -43
Jatkuvien toimintojen sidottu 12061 11836 11900
pääoma
Luovutettujen toimintojen sidottu - 1808 2011
pääoma
Eliminoinnit - 14 2
Yhteensä 12061 13658 13913

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
%
31.3. 31.3. 31.3. 31.3. 31.12. 31.12. Edelli- Edelli-
2005 2005*) 2004 2004*) 2004 2004*) set 12kk set 12kk*)

Sähköntuotan 14,5 14,5 14,0 14,4 12,1 11,9 12,2 12,0
to
Lämpö 19,1 19,1 18,3 18,3 9,8 9,6 10,1 9,9
Sähkönsiirto 10,1 10,1 11,3 11,3 8,1 8,0 7,7 7,7
Markets 11,5 11,5 77,6 77,6 25,3 25,3 13,6 13,6

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla liikevoiton ja 'osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä sidotulla pääomalla.
*) Kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta


VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR
31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 7015 6960 7108
Lämpö 2798 2644 2742
Sähkönsiirto 3537 3494 3514
Markets 476 500 375
Muut ja eliminoinnit -42 -221 -156
Jatkuvien toimintojen varat 13784 13377 13583
Luovutettujen toimintojen - 2495 2756
varat
Eliminoinnit - -24 -32
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 13784 15848 16307
Korolliset saamiset 1453 711 728
Laskennallinen verosaaminen 61 21 106
Muut varat 136 198 281
Myytävänä olevat pitkäaikaiset 553
omaisuuserät
Rahat ja 158 193 145
pankkisaamiset
Varat yhteensä 16145 16971 17567


VIERAS PÄÄOMA
SEGMENTEITTÄIN
MEUR
31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Sähköntuotanto 909 873 890
Lämpö 341 271 302
Sähkönsiirto 424 399 423
Markets 254 347 181
Muut ja eliminoinnit -205 -349 -113
Jatkuvien toimintojen vieras 1723 1541 1683
pääoma
Luovutettujen toimintojen vieras - 687 745
pääoma
Eliminoinnit - -38 -34
Sidottuun pääomaan sisältyvät 1723 2190 2394
velat
Laskennallinen 1645 1796 1841
verovelka
Muut 870 829 442
8)
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät 4238 4815 4677
velat
Korollinen vieras 5036 5719 5240
pääoma
Oma pääoma 6871 6437 7650
Oma ja vieras pääoma 16145 16971 17567
yhteensä

8) Osingot Fortumin osakkeenomistajille 506 miljoonaa euroa vuonna 2005 (357
mijoonaa euroa vuonna 2004) on kirjattu vieraaseen pääomaan ensimmäisen
neljänneksen lopussa. Kassavirtavaikutus näytetään toisella neljänneksellä.


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto 534 583 453 488 560
- josta sisäistä 55 55 11 26 36
Lämpö 385 316 149 198 361
- josta sisäistä 12 9 1 3 36
Sähkönsiirto 202 194 150 157 206
- josta sisäistä 2 3 3 1 3
Markets 392 378 287 303 419
- josta sisäistä 25 28 17 22 25
Muut 23 23 22 25 20
- josta sisäistä 22 11 7 9 10
Eliminoinnit -403 -410 -296 -314 -437
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 1133 1084 765 857 1129
Luovutettujen toimintojen 2061 2108 2091 2000 1710
liikevaihto
Eliminoinnit -20 -17 -20 -27 -21
Yhteensä 3174 3175 2836 2830 2818

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR
I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004

Sähköntuotanto 222 241 128 172 222
Lämpö 111 75 12 27 104
Sähkönsiirto 71 51 45 55 83
Markets 6 0 13 5 16
Muut -6 -4 -21 -11 -18
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 404 363 177 248 407
Luovutettujen toimintojen 124 183 165 223 150
liikevoitto
Yhteensä 528 546 342 471 557

FASin mukainen liikevoitto ei ole vertailukelpoinen aiemmin raportoitujen
lukujen kanssa. Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta ei sisälly
liikevoittoon IFRS laskentaperi-aatteiden mukaan.


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen
väliset eliminoinnit)
MEUR
I/2005 I/2004 2004

Liikevaihto 2061 1710 7909
Liiketoiminnan muut tuotot 12 12 66
Materiaalit ja palvelut -1736 -1444 -6439
Henkilöstökulut -57 -52 -211
Poistot ja arvonalentumiset -36 -32 -139
Liiketoiminnan muut kulut -120 -44 -465
Liikevoitto 124 150 721
Osuus osakkuus ja -2 3 36
yhteisyritysten voitosta
Rahoitustuotot ja -kulut -6 -20 -19
Voitto ennen veroja 116 133 738
Välittömät verot -35 -31 -149
Luovutettujen toimintojen 81 102 589
kauden voitto


VASTUUT
MEUR

31.3. 31.3. 31.12.
2005 2004 2004
Annetut vakuudet ja
vastuusitoumukset
Omasta puolesta
annetut
Velat
Pantit 156 161 160
Kiinteistökiinnitykset 71 91 113
Muut vastuut
Yrityskiinnitykset 70 55 59
Takaisinostovastuut - 8 -
Muut 72 101 76
vastuusitoumukset
Yhteensä 369 416 408
Osakkuus ja yhteisyritysten puolesta annetut
vastuusitoumukset
Pantit ja 3 12 12
yrityskiinnitykset
Takaukset 247 478 335
Muut 182 182 182
vastuusitoumukset
Yhteensä 432 672 529
Vastuusitoumukset muiden
puolesta
Takaukset 3 16 3
Muut 2 6 5
vastuusitoumukset
Yhteensä 5 22 8
Yhteensä 806 1110 945

Käyttöleasing vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 15 73 87
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä 39 76 81
erääntyvät
Yli viiden vuoden kuluttua 10 65 64
erääntyvät
Yhteensä 64 214 232


YDINVOIMA
MEUR
31.3. 31.3. 31.12.
2005 2004 2004

Ydinjätehuoltovastuu Suomen
ydinenergialain mukaisesti
Ydinjätehuoltovast 596 570 596
uu 1)
Osuus ydinjätehuoltorahastosta -596 -570 -581
2)
Vastuut taseessa 0 0 15
3)

1) Diskontattu vastuuosuus taseessa on 404 (366) miljoonaa euroa 31.3.2005
(2004 vertailuluku).
2) Ydinjätehuoltorahaston arvo taseessa on 404 (366) miljoonaa euroa
31.3.2005 (vuoden 2004 vertailuluku), mikä on seurausta IFRIC 5 tulkinnasta,
jonka mukaan ydinjätehuoltorahaston
arvo ei voi ylittää siihen liittyvien vastuiden määrää taseessa.
3) Kiinnitetyt haltijavelkakirjat vakuutena.


Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka kattaa 75%
Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun hankintahintasopimuksesta
johtuvista
maksuvelvoitteista.

JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004

Korko- ja Nimellis- Käypä Nimel- Käypä Nimel- Käypä
valuuttajohdannaiset arvo nettoarvo lis- netto lis- netto-
arvo arvo arvo arvo

Korkotermiinit - - 330 - - -
Koronvaihtosopimuk 3359 -41 4178 -104 1218 -28
set
Valuuttatermiinit 8338 44 8076 86 8176 -32
4)
Valuutanvaihtosopimu 317 -15 339 8 310 -7
kset
Ostetut 727 -7 425 -5 438 17
valuuttaoptiot
Asetetut 357 5 425 -4 438 6
valuuttaoptiot

4) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

Sähköjohdannai Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä
set nettoarvo nettoarvo nettoarvo
TWh MEUR TWh MEUR TWh MEUR

Myyntisopimuks 74 -125 66 -198 70 204
et
Ostosopimukset 46 162 42 194 42 -53
Ostetut optiot 1 -1 - - 1 -1
Asetetut 7 -3 - - 1 -
optiot

Öljyjohdannais Määrä Käypä Määrä Käypä Määrä Käypä
et nettoarvo nettoarvo nettoarvo
1000 MEUR 1000 MEUR 1000 MEUR
bbl bbl bbl

Myyntisopimuks 50 -1 30596 1 44588 26
et
Ostosopimukset 770 11 33712 9 70258 7
Ostetut optiot - - 3650 - 4797 2
Asetetut - - 2598 - 6784 -2
optiot


LASKENTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen. Fortum noudattaa kansainvälisiä tilinpäätöstandardeja
vuoden 2005 alusta lähtien. Merkittävimmät muuutokset Fortumin jatkuvien
toimintojen
kannalta ovat:

- Johdannaisten esittäminen käyvässä arvossa taseessa. Käypien arvojen
muutosten esittäminen tuloslaskelmassa kun suojauslaskentaa ei ole
sovellettu. (IAS 39)

- Fortumin osuus suomalaisesta Ydinjätehuoltorahastosta sekä käytetyn
ydinpolttoaineen ja tulevien, ydinvoimaan liittyvien tuotantolaitosten
käytöstä poistamiseen liittyvät vastuut on esitetty bruttona taseessa
IFRIC 5 tulkinnan mukaisesti.

- Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä vähemmistönä käsitelty Nybroviken Kraft
Ab -
konsernin etuoikeusosakkeisiin liittyvä optiosopimus on IFRS:n mukaan uudelleen-
luokiteltu korolliseksi velaksi.

- Eläkevastuiden laskenta IAS 19 standardin mukaisesti aiheuttaa
muutoksia eläkevastuiden määrään verrattuna suomalaiseen
kirjanpitokäytäntöön, mutta vaikutukset näkyvät pääosin vuonna 2004,
jolloin suomalaisen työkyvyttömyyseläkkeen laskentatulkintaa muutettiin
vuoden aikana.

- Fortumin öljyliiketoiminta on käsitelty luovutettuna toimintona
31.3.2005. Luovutetut toiminnot esitetään yhdellä rivillä
tuloslaskelmassa ja ilmoitetaan erikseen kassavirrassa. Vuoden 2004
vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Fortum on kuvannut 26.4.2005 julkaistussa lehdistötiedotteessa IFRS
standardeihin siirtymisen vaikutuksia taloudellisiin lukuihin.
Tiedotteeseen sisältyivät myös oman pääoman ja tuloksen täsmäytys
suomalaisen ja IFRS periaatteiden välillä neljänneksittäin.

Yksityiskohtaiset laskentaperiaatteet ovat nähtävissä:
www.fortum.com/Sijoittajat/Taloudellista tietoa osiossa.

Päästöoikeudet

Fortum soveltaa IFRIC-tulkintaa nro 3 päästöoikeuksia koskevana
laskentaperiaatteenaan 1.1.2005 alkaen. Päästöoikeusjärjestelmän
mukaisesti yhtiölle syntyy varoja hallussa olevista päästöoikeuksista,
jonka vastakirjauksena on saatu avustus taseen velkapuolella. Oikeudet
on saatu vastikkeetta. Lisäksi syntyy velka velvoitteesta luovuttaa
toteutuneita päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia sekä näihin
liittyvät laskennalliset verovelat- ja saatavat. Päästöoikeuksien saanti
alkujaossa on käsitelty IAS 20 (Julkisten avustusten kirjanpidollinen
käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot)
mukaisesti avustuksena, ja kirjattu taseeseen lyhtyaikaisena velkana
päästöoikeuksien saantihetken käypään arvoon arvostettuna. Saatu avustus
tuloutetaan toteutuneiden ja arvioitujen päästömäärien suhteessa.
Päastöoikeudet ovat aineettomia oikeuksia IAS 38 (Aineettomat
hyödykkeet) mukaisesti ja ne arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon
alentuminen kirjataan tulokseen ja käyvän arvon nousu omaan pääomaan.
Velvoitetta toimittaa päästöoikeuksia käsitellään IAS 37 (Varaukset,
ehdolliset velat ja ehdolliset varat) mukaisesti. Velka kirjataan
toteutuneiden päästöjen perusteella arvostettuna käypään
markkinahintaan. Velan muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.


IFRS raportoinnissa käytettyjen tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto, = 100 x Kauden voitto
%
Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman = 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut
tuotto % rahoituskulut
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Sidotun pääoman = 100 x Liikevoitto + osuus osakkuus- ja
tuotto, % yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat
- laskennallinen verovelka -
varaukset

Sidottu = Korottomat varat +
pääoma Ydinjätehuoltorahastoon liittyvät
korolliset varat
- korottomat velat - varaukset
(lukuunottamatta rahoitukseen,
veroihin ja laskennallisiin veroihin
liittyviä eriä sekä varoja
ja velkoja, jotka syntyvät
suojauslaskennan
soveltamisedellytykset täyttävien
johdannais-
sopimusten käypien arvojen
muutoksista)

Korolliset = Korolliset velat - rahavarat
nettovelat

Velkaantumisaste, % = 100 x Korolliset nettovelat
Oma pääoma

Oma pääoma/osake, = Oma pääoma
EUR
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma sisältäen
vähemmistöosuuden
Taseen loppusumma

Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut

Tulos/ osake (EPS) = Kauden voitto
Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden aikana