Fortum Oyj Tilinpäätös 2002

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.2.2003 klo 9.15 1(1)


Tilinpäätös 2002

Fortumilla hyvä vuosi: mittavia strategisia askeleita ja
merkittävästi parempi tulos


Vuosi lyhyesti

- Voitto ennen veroja oli 1 008 miljoonaa euroa, 44 %
edellisvuotta enemmän
- Osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa, 39 % edellisvuotta
enemmän, vaikka viimeisellä neljänneksellä kirjattiin Norjan öljy-
ja kaasutoimintojen myynnistä 70 miljoonan euron vero
- Liiketoiminnan kassavirta pysyi vahvana ja oli 1 351 miljoonaa
euroa Strategian toteuttamiseksi tehtiin merkittäviä
rakennemuutoksia
- Birka Energi –integraatio eteni hyvin, synergiaedut ylittävät
tavoitteen
- Hallitus ehdottaa osingoksi 0,31 (0,26) euroa osakkeelta


Tunnuslukuja IV/02 IV/01 2002 2001

Liikevaihto, milj. euroa 3 290 2 536 11 148 10 410
Liikevoitto, milj. euroa 391 171 1 289 914
Voitto ennen veroja, milj. 318 119 1 008 702
euroa
Tulos/osake, euroa 0,22 0,08 0,79 0,57
Oma pääoma/osake, euroa 6,97 6,49
Sijoitettu pääoma (kauden 13 765 11 032
lopussa),
milj. euroa
Korollinen nettovelka 5 846 3 674
(kauden lopussa),
milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa 4 381 713
Liiketoiminnan kassavirta, 1 351 1 145
milj. euroa
Kassavirta ennen -27 844
rahoitusta, milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, 11,1 8,7
%
Oman pääoman tuotto, % 10,5 8,3
Velkaantumisaste, % 80 54
Henkilöstö (kauden lopussa) 13 670 13 425
Henkilöstö keskimäärin 14 053 14 803


Vuoden 2002 ensimmäisellä puoliskolla Fortum toteutti strategiansa
mukaisesti merkittäviä rakennejärjestelyjä. Jaksolla tehtiin isoja
yritysostoja ja myytiin useita ydinliiketoimintaan kuulumattomia
osia. Merkittävin yksittäinen hankinta oli helmikuussa toteutettu
jäljellä olevan 50 prosentin osuuden osto entisestä Birka Energi
AB:sta, nykyiseltä nimeltään Fortum Power and Heat AB. Kauppa
vahvisti Fortumin markkina-asemaa Pohjoismaissa. Välittömästi
hankinnan jälkeen käynnistettiin prosessi Fortumin ja Birkan sähkö-
ja lämpöliiketoimintojen yhdistämiseksi. Uusi yhteispohjoismainen
organisaatio tuli voimaan 1.7.2002.

Toista vuosipuoliskoa kuvaa vahva sitoutuminen Birka Energi
–kaupan yhteydessä asetettuihin tavoitteisiin, joiden
saavuttaminen on edennyt hyvin. Synergiaedut tulevat ylittämään
100 miljoonan euron tavoitteen. Konsernin strategian mukaiset
rakennemuutokset jatkuivat Norjan öljy- ja kaasukenttien
myyntisopimuksella ja voimalaitos-engineeringin
rakennejärjestelyillä. Kylmä sää ja korkeat markkinahinnat
leimasivat vuoden viimeistä neljännestä, ja kaikkien
pääliiketoimintojen tulos oli varsin tyydyttävä. Keskittyminen
kassavirtaan jatkui ja velkoja vähennettiin edelleen. Vuoden
lopussa velkaantumisaste oli 80 %. Kun Norjan öljy- ja
kaasutoimintojen myynti lasketaan mukaan, pro forma
-velkaantumisaste oli tavoitetasolla eli alle 70 %.

Tammikuussa 2003 Fortum ja E.ON AG sopivat omaisuuserien
vaihdosta. Kaupat vahvistavat Fortumin asemaa sen
ydintoimialueella Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.


Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli 11 148 miljoonaa euroa (10 410 miljoonaa
euroa 2001). Kohonneet markkinahinnat ja entisen Birka Energin
siirtyminen kokonaan Fortumin omistukseen kasvattivat sähkö- ja
lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa. Raakaöljyn keskihinta oli hieman
viimevuotista korkeampi, ja konsernin öljyliiketoiminnan
liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Loppuvuodesta sekä öljyn
että sähkön hinnat nousivat merkittävästi.

Liikevaihto segmenteittäin
milj. euroa 2002 2001
Sähkö, lämpö ja kaasu 2 898 2 227
Sähkönsiirto 640 473
Fortum Energy Solutions 664 603
Öljynjalostus ja 7 195 7 223
markkinointi
Öljyn ja kaasun tuotanto 391 408
Muu toiminta 64 95
Liiketoimintojen välinen -704 -619
myynti
Konserni 11 148 10 410


Konsernin liikevoitto oli 1 289 (914) miljoonaa euroa. Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 974 (890) miljoonaa euroa, parani
vuositasolla 84 miljoonaa euroa. Viimeisellä neljänneksellä
parannus oli 193 miljoonaa euroa viime vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna. Kertaluonteiset erät olivat kaikkiaan 315
(24) miljoonaa.

Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisvolyymit kasvoivat, mutta
vertailukelpoiset volyymit olivat edellisvuotta pienemmät. Tämä
johtui pääasiassa teollisuuden sähkönkulutuksen vähenemisestä ja
poikkeuksellisen lämpimästä säästä vuoden kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana. Viimeisellä neljänneksellä sähkönmyynti
kuitenkin kasvoi, mikä paransi Sähkö, lämpö ja kaasu –segmentin
tulosta merkittävästi.

Jakeluverkoissa siirretyn sähkön vertailukelpoinen määrä kasvoi ja
Sähkönsiirto –segmentin tulos oli selvästi edellisvuotta parempi.

Fortum Energy Solutions –segmentin tulos parani merkittävästi
edellisestä vuodesta.

Birka Energi –kauppaan liittyvä 20 miljoonan euron
rakennejärjestelykustannus sisältyy viimeisen neljänneksen
tulokseen.

Öljynjalostuksen ja markkinoinnin tulosta heikensivät matalat
kansainväliset jalostusmarginaalit, joita 57 (-79) miljoonan
euron varastovoitto kompensoi. Fortumin jalostamien öljytuotteiden
toimitukset lisääntyivät ja öljyn vähittäismyynnin tulos parani
edellisvuodesta. Shippingin tulosta rasittivat merikuljetusten
alhaiset rahdit, jotka kuitenkin alkoivat kohota jyrkästi
loppuvuodesta. Kanadan MTBE-laitos oli kolme kuukautta suljettuna
iso-oktaanituotantoon siirtymisen takia, mikä heikensi
huomattavasti bensiinikomponenttiliiketoiminnan tulosta.

Norjan kasvaneiden tuotantomäärien ja Omanin kaupasta saadun
myyntivoiton ansiosta Öljyn ja kaasun tuotannon tulos oli hieman
edellisvuotta parempi huolimatta alentuneista kaasun
markkinahinnoista ja Omanin öljykenttäosuuksien myynnistä.


Liikevoitto segmenteittäin
milj. euroa 2002 2001
Sähkö, lämpö ja kaasu 560 367
Sähkönsiirto 279 135
Fortum Energy Solutions 37 13
Öljynjalostus ja 259 242
markkinointi
Öljyn ja kaasun tuotanto 213 196
Muu toiminta -64 -40
Eliminoinnit 5 1
Konserni 1 289 914


Voitto ennen veroja oli 1 008 (702) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 281 (212) miljoonaa.

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta oli 73 (83) miljoonaa euroa.
Se liittyy pääasiassa Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle
laskemiin etuoikeutettuihin osakkeisiin ja Fortum Värme
Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 prosentin
taloudellinen omistusosuus.

Tilikauden verot olivat 269 (160) miljoonaa euroa. Norjan öljy- ja
kaasukenttien myynnistä aiheutui 70 miljoonan euron verokirjaus
viimeisellä neljänneksellä.

Tilikauden voitto oli 666 (459) miljoonaa euroa ja osakekohtainen
tulos 0,79 (0,57) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,1 (8,7)
% ja oman pääoman tuotto 10,5 (8,3) %.

Entinen Birka Energi on täysin konsolidoitu Fortumin lukuihin
1.3.2002 alkaen. Siihen asti se on konsolidoitu suhteellista
menetelmää käyttäen 50 %:n omistusosuuden perusteella.


Segmenttikatsaukset

Sähkö, lämpö ja kaasu

Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja johtava
kaukolämmöntuottaja. Fortum omistaa ja käyttää sähkö- ja
lämpövoimalaitoksia ja sillä on osuuksia voimalaitoksissa. Fortum
myy näissä voimalaitoksissa tuotettua sähköä ja lämpöä
Pohjoismaisille markkinoille. Konsernilla on myös
kaasuliiketoimintaa.


milj. euroa IV/02 IV/01 2002 2001
Liikevaihto 979 645 2 898 2 227
- sähkönmyynti 566 318 1 588 1 269
- lämmönmyynti 223 141 649 464
- muu myynti 190 186 661 494
Liikevoitto 241 114 560 367
- ilman kertaluonteisia eriä 245 98 469 305
Sidottu pääoma 8 642 5 873
Sidotun pääoman tuotto, % 6,9 6,3


Sähkön markkinahinnat olivat alhaalla tammi-elokuussa mutta
kohosivat jyrkästi loppuvuodesta. Koko vuoden sähkön keskihinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä (Nord Pool) oli 26,9 (23,1)
megawattitunnilta (MWh), noin 16 % edellisvuotta enemmän.
Markkinahinnan kohoaminen johti myös sähkön
vähittäismyyntihintojen nousuun. Sähkönkulutus Pohjoismaissa
väheni 1,8 % ja oli 386 TWh. Suomessa sähkönkulutus kasvoi noin
2,6 %, Ruotsissa laskua oli 1,4 %.

Fortumin Pohjoismaissa myymän sähkön määrä oli 54,5 (47,1) TWh.
Myynti muissa maissa oli 4,5 (6,6) TWh. Fortumin sähkönmyynnin
osuus oli noin 14% (12%) Pohjoismaissa käytetystä sähköstä vuonna
2002. Fortumin myymän sähkön keskihinta Pohjoismaissa oli noin
10 % edellisvuotta korkeampi.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotantokapasiteetti Pohjoismaissa
oli 11 091 (9 149) MW. Kokonaiskapasiteetti oli 11 347 (10 223)
MW. Fortum tuotti Pohjoismaissa sähköä yhteensä 46,5 (41,0) TWh,
eli 12 (11) % alueella tuotetusta sähköstä. Vesivoiman osuus
Fortumin omasta tuotannosta oli 18,1 (17,0) TWh, eli 39 (41) % ja
ydinvoiman noin 22,0 (18,7) TWh, eli 47 (46) %. Lämpövoiman osuus
oli 14 (13) %.

Fortumin lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 18,1 (15,6) TWh.

Sähkönmyynti alueittain
TWh IV/02 IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi 8,4 5,1 28,0 19,4
Suomi 8,0 6,9 26,2 27,6
Muut maat 0,5 2,2 4,8 6,7
Yhteensä 16,9 14,2 59,0 53,7

Lämmönmyynti alueittain
TWh IV/02 IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi 3,6 1,6 8,2 4,7
Suomi 2,7 3,1 9,8 10,9
Muut maat 0,7 0,5 2,4 1,7
Yhteensä 7,0 5,2 20,4 17,3
*) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, 50 % ennen
sitä.

Maalis-joulukuussa muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi
sähkönmyyntiä 9,6 TWh ja lämmönmyyntiä 3,5 TWh.

Sähkönsiirto

Asiakasmäärällä mitattuna Fortum on Pohjoismaiden suurin
sähkönsiirtoyhtiö. Fortum omistaa ja käyttää alue- ja
jakeluverkkoja Ruotsissa, Suomessa ja Virossa ja jakaa sähköä noin
1,3 miljoonalle asiakkaalle. Fortumin markkinaosuus Suomen
sähkönjakelusta on 15 % ja Ruotsin 20 %.

milj. euroa IV/02 IV/01 2002 2001
Liikevaihto 185 135 640 473
- jakeluverkot 149 105 526 376
- alueverkot 24 13 80 54
- muu myynti 12 17 34 43
Liikevoitto 60 30 279 135
- ilman kertaluonteisia 59 27 187 120
eriä
Sidottu pääoma 3 200 2 113
Sidotun pääoman tuotto, % 9,3 6,2

Ruotsalaisen Birka Energin ja suomalaisen Uudenmaan Sähköverkon
sähkönsiirtotoimintojen integrointi saatiin päätöksen vuonna 2002.
Ruotsissa käynnistettiin hanke hinnoittelurakenteen
yhtenäistämiseksi.

Jakeluverkoissa siirrettiin sähköä 21,2 (15,0) TWh.
Alueverkkosiirron määrä oli 20,6 (16,7) TWh. Alueverkkosiirron
määrä konsernin ulkopuolisille asiakkaille oli Ruotsissa 14,3
(8,4) TWh ja 6,3 (8,2) TWh Suomessa.


Sähkönsiirto jakeluverkoissa
TWh IV/02 IV/01 2002*) 2001*)
Ruotsi 4,9 1,7 14,4 7,7
Suomi 1,9 1,3 5,4 4,4
Muut maat 0,0 0,8 1,4 2,9
Yhteensä 6,8 3,8 21,2 15,0
**) Sisältää 100 % Birka Energistä 1.3.2002 alkaen, 50 % sitä
ennen.

Entisen Birka Energin osuus sähkön jakeluverkkosiirrosta oli 6,4
TWh.

Sähkönjakeluasiakkaitten lukumäärä alueittain
2002 2001
Ruotsi*) 890 000 450 000
Suomi**) 390 000 280 000
Muut maat 20 000 180 000
Yhteensä 1 300 00 910 000
*) Sisältää 100 % Birka Energistä vuonna 2002 ja 50 % vuonna 2001.
**) Uudenmaan Sähköverkko Oy:n osto toukokuussa 2002.


Fortum Energy Solutions (Fortum Service 1.1.2003 alkaen)

Fortum Servicen päätoimiala on voimalaitosten ja keskikokoisten
teollisuusyritysten käyttö- ja kunnossapitopalvelut. Yksikön
erikoisalana on yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) ja
energia-alan konsultointi.


milj. euroa IV/02 IV/01 2002 2001
Liikevaihto 214 87 664 603
Liikevoitto 19 5 37 13
- ilman kertaluonteisia 2 0 11 -8
eriä
Sidottu pääoma 96 236
Sidotun pääoman tuotto, % 19,7 5,5

Yksikön rakennejärjestelyt jatkuivat. Voimalaitos-engineeringin
järjestelyt saatiin päätökseen ja Fortum Engineeringin osakkeet
myytiin tammikuussa 2003 uudelle Enprima-yhtiölle, josta Fortum
omistaa osan.

Voimalaitos-engineeringin järjestelyjen myötä yksikön nimi
muutettiin Fortum Serviceksi.

Kunnossapitotoiminto laajeni uudelle alueelle,
kemianteollisuuteen. Vuoden aikana kehitettiin uusi toimintamalli
sopimuskunnossapitoon. Sekä Suomessa että Ruotsissa tehtiin useita
sopimuksia voimalaitosten kunnossapidosta ja perusparannuksista
sekä muuntamoiden kunnossapidosta.


Öljynjalostus ja markkinointi

Fortum on suurin öljynjalostaja Pohjoismaissa. Sen
jalostuskapasiteetti on noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Fortum
on toinen kahdesta suurimmasta öljytuotteiden toimittajasta
pohjoismaisilla tukkumarkkinoilla. Yhtiöllä on kaksi
öljynjalostamoa Suomessa, liikenneasemaverkosto ja muita
myyntipisteitä sekä Suomessa että muissa Itämeren alueen maissa.
Lisäksi Fortum omistaa ja rahtaa säiliöaluksia sekä omistaa
öljyterminaaleja.


milj. euroa IV/02 IV/01 2002 2001
Liikevaihto 2 002 1 636 7 195 7 223
Liikevoitto 38 15 259 242
- ilman kertaluonteisia 44 77 211 317
eriä
Sidottu pääoma 1 514 1 688
Sidotun pääoman tuotto, % 16,3 14,3

Kansainvälinen jalostusmarginaali luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti edellisvuotta alempi ja oli keskimäärin
1,0 (1,9) dollaria barrelilta. Fortumin lisämarginaali pysyi
vahvana ja oli noin 2 dollaria kansainvälistä marginaalia
korkeampi.

Raakaöljyn barrelihinta vaihteli alkuvuoden 20 dollarin ja
loppuvuoden 31 dollarin välillä. Tämän seurauksena varastovoitto
nousi 57 (-79) miljoonaan euroon.

Maaliskuussa 2002 Naantalin jalostamolla otettiin käyttöön uusi
rikitöntä bensiiniä valmistava yksikkö. Vuosina 2001 ja 2002
tehtyjen investointien ansiosta molemmilla Fortumin jalostamoilla
on täysi valmius rikittömien liikennepolttoaineiden tuotantoon.

Elokuussa käynnistyi etanolipohjaisen bensiinin tuotanto Porvoon
jalostamolla.

Edmontonissa Kanadassa sijaitseva MTBE-laitos, josta Fortum
omistaa puolet, muutettiin iso-oktaanilaitokseksi. Laitos on
maailmassa ensimmäinen, jossa muutostöiden valmistuttua
käynnistettiin iso-oktaanin tuotanto. Ensimmäiset toimitukset
olivat marraskuussa. Tehtaan koko iso-oktaanituotanto menee
Kalifornian markkinoille.

Merikuljetusten rahtien vuoden 2001 lopulla alkanut matalasuhdanne
jatkui vuonna 2002. Turvallisten kaksoisrunkoisten alusten
rahtitaso kuitenkin kasvoi merkittävästi loppuvuonna, mikä
vaikutti myönteisesti Fortumin Shipping-liiketoimintaan.

Fortumin osuus öljytuotteiden tukkumarkkinoista Suomessa oli noin
75 (75) % eli 8,0 (7,8) miljoonaa tonnia ja öljytuotteiden
vähittäismyynnistä noin 39 (40) % eli 3,9 (3,8) miljoonaa tonnia.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden vienti Suomesta oli 5,2 (4,9)
miljoonaa tonnia. Tästä määrästä 2,8 miljoonaa tonnia oli
moottoribensiiniä ja 1,9 miljoonaa tonnia dieselpolttoainetta.
Puolet moottoribensiinistä vietiin Euroopan markkinoille. Tästä 90
% oli vähärikkistä (rikkipitoisuus alle 50 ppm) tai rikitöntä
(rikkipitoisuus alle 10 ppm). Rikittömän bensiinin päämarkkina-
alueita ovat Saksa, USA ja Kanada. Kaikki viety dieselpolttoaine
oli joko vähärikkistä tai rikitöntä. Dieselpolttoaineen
päämarkkinat ovat Ruotsissa, Alankomaissa ja Saksassa.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin
1 000 t 2002 2001
Bensiinit 4 595 3 823
Dieselöljyt 3 619 3 310
Lentopetroli 586 455
Kevyt polttoöljy 1 503 1 713
Raskas polttoöljy 1 233 1 201
Muut 1 504 1 641
Yhteensä 13 040 12 143


Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset alueittain
1 000 t 2002 2001
Suomi 7 845 7 484
Muut Pohjoismat 1 982 1 991
Baltian maat ja Venäjä 41 45
USA ja Kanada 1 276 682
Muut maat 1 896 1 941
Yhteensä 13 040 12 143


Öljyn ja kaasun tuotanto

Öljynetsinnässä ja –tuotannossa tehtiin merkittäviä järjestelyjä.
Vuonna 2002 Fortumilla oli tuotantoa vain Norjassa. Tällä hetkellä
toiminta keskittyy Luoteis-Venäjälle.

milj. euroa IV/02 IV/01 2002 2001
Liikevaihto 127 81 391 408
Liikevoitto 56 33 213 196
- ilman kertaluonteisia 69 33 159 196
eriä
Sidottu pääoma 934 1 271
Sidotun pääoman tuotto, % 19,4 15,4


Pohjanmeren kevyen Brent-raakaöljyn keskihinta oli 25,0
(24,4)dollaria barrelilta. Fortumin myymän raakaöljyn keskihinta
oli 25,5 (23,7) dollaria barrelilta ja kaasun vastaava
ekvivalenttihinta oli 17,6 (19,0) dollaria barrelilta.

Vuonna 2002 Fortum myi Omanin öljykenttäosuutensa ja allekirjoitti
sopimuksen Norjan öljy- ja kaasutoimintojen myynnistä. Omanin
tuotanto ei ole mukana enää vuoden 2002 luvuissa. Venäjän öljy- ja
kaasukenttäinvestoinnit jatkuivat suunnitelmien mukaan.

Öljyn ja kaasun tuotanto vuonna 2002 oli 40,800 (40,200)
ekvivalenttibarrelia päivässä mikä vastaa noin 2,0 (2,0) miljoonan
tonnin vuosituotantoa. Tuotannosta noin 28 (18)% oli maakaasua.
Norjan lisääntynyt kaasuntuotanto korvasi Omanin osuuksien
myynnistä aiheutuneen tuotannon vähenemisen.

Venäjällä Etelä-Shapkinon öljykentällä tuotannon on tarkoitus
käynnistyä vuoden 2003 loppupuolella. Fortumin ja venäläisen
Lukoilin puoliksi omistamien Etelä-Shapkinon varojen arvioidaan
olevan 164 miljoonaa barrelia (yli 20 miljoonaa tonnia).


Fortum Markets

Fortum Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden vähittäismyynnistä
ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Yksiköllä on noin 1,3
miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta. Vuonna 2002 toiminnan
painopiste oli kustannustehokkaassa ja asiakaslähtöisessä
toimintamallissa, jolla pyrittiin parantamaan palvelun laatua.
Kilpailukykyisten tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen
asiakastyytyväisyyden parantamiseksi on jatkossakin yksi
tärkeimmistä painopistealueista.

Fortum Marketsin luvut sisältyvät Sähkö, lämpö ja kaasu -
segmentin sekä Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin lukuihin.
Sähkön vähittäismyynnin tulos oli lievästi negatiivinen.


Investoinnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4 381 (713) miljoonaa euroa.
Kasvu johtuu ruotsalaisen Birka Energin jäljellä olevan 50 %
osuuden ostamisesta. Kauppa saatiin päätökseen helmikuussa 2002.
Toukokuussa Fortum vahvisti edelleen asemiaan hankkimalla loput 50
% suomalaisesta sähkön myyntiä ja jakelua harjoittavasta Elnova-
konsernista.

Syksyllä aloitettiin CHP-laitoksen perusparannus- ja laajennustyöt
Tukholmassa. Investointi lisää kapasiteettia ja muuttaa
polttoainevalikoimaa enemmän kierrätyspolttoaineiden suuntaan
(pääasiassa yhdyskuntajätettä). Uusi kattila korvaa vuosittain 70
000 tonnia polttoöljyä kierrätyspolttoaineella.

Itämeren alueen maissa ostettiin osuuksia muutamista pienistä
kaukolämpöyhtiöistä.

Maaliskuussa otettiin käyttöön uusi rikitöntä bensiiniä valmistava
yksikkö Naantalin jalostamolla. Toukokuussa aloitti toimintansa
Pohjoismaiden ensimmäinen hakepolttonesteen koetuotantolaitos
Porvoon jalostamolla ja elokuussa käynnistyi etanolipohjaisen 98-
oktaanisen bensiinin tuotanto. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla
aloitettiin Porvoon jalostamolla virtausta parantavan lisäaineen
(FIA) tuotanto.

Edmontonissa Kanadassa sijaitseva MTBE-tuotantolaitos, jossa
Fortumilla on 50 %:n osuus, muutettiin iso-oktaanilaitokseksi.
Tuotanto käynnistyi vähitellen viimeisen neljänneksen aikana.

Aluskannan uudistaminen jatkui, ja Itämeren alueen maissa sekä
Venäjällä avattiin uusia Neste-asemia. Investoinnit Venäjällä
aloitettavaan öljyntuotantoon jatkuivat suunnitellusti.


Divestoinnit

Strategiansa mukaisesti Fortum myi osuutensa Fortum Energie
GmbH:sta ja Afferden CHP-laitoksesta Saksassa, Regional Power
Generators Limited –yhtiön Isossa-Britanniassa, thaimaalaisen
tytäryhtiönsä Laem Chabang Power Company Limitedin sekä osuutensa
Espoon Sähkö Oyj:ssä.

Voimalaitos-engineeringin uudelleenjärjestely saatiin päätökseen
tammikuussa 2003.

Helmikuussa 2002 Fortum myi Omanin öljykenttäosuutensa. Kauppa
saatiin päätökseen kesäkuussa. Norjan öljy- ja kaasuosuudet
myytiin marraskuussa. Kaupalle on saatu kaikki tarvittavat
hyväksynnät ja se saatetaan päätökseen maaliskuun 2003 alussa.

Pienempiin divestointeihin kuului mm. dieselasemia Ruotsissa,
kiinteistöjä ja aluksia.


Rahoitus

Vuoden 2002 alussa Fortumin nettovelka kasvoi huomattavasti Birka
Energi –kaupan seurauksena. Velkaa kuitenkin vähennettiin vuoden
aikana merkittävästi. Vuoden lopussa nettovelka oli 5 846 (3 674)
miljoonaa euroa ja velkaantumisaste 80 (54) %. Konsernin
nettorahoituskulut vuonna 2002 olivat 281 (212) miljoonaa euroa.

Lokakuussa 2002 Fortum anoi kahdelta johtavalta kansainväliseltä
luottoluokituslaitokselta pitkäaikaisia luottoja koskevia
luokituksia. Standard & Poor’s antoi Fortum Oyj:lle luokituksen
BBB+ (stable) ja Moody’s luokituksen Baa2 (positive). Samalla
laitokset vahvistivat Fortum Power and Heat AB:n (entinen Birka
Energi AB) luokitukseksi BBB+ ja Baa1 (stable).

Vuoden aikana ei tehty uusia merkittäviä pitkäaikaisia
rahoitusjärjestelyjä. Birka Energi –kaupan toteuttamiseksi
helmikuussa 2002 otettu 1,2 miljardin euron laina maksettiin
pääosin takaisin vuoden aikana. Maksuun käytettiin
omaisuusmyynneistä saatuja varoja. Tammikuussa 2003 lainan
loppuosa maksettiin kokonaan takaisin.

Konsernin vakavaraisuus pysyi hyvänä. Likvidien varojen määrä
vuoden lopussa oli 592 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli
käytettävissä yhteensä 1 772 miljoonaa euroa nostamattomia
valmiusluottoja. Näistä noin 700 miljoonaa euroa oli joulukuussa
allekirjoitettuja lyhytaikaisia valmiusluottoja. Joulukuussa
Fortum Oyj sopi 5 000 miljoonan Ruotsin kruunun arvoisesta
yritystodistusohjelmasta, joka yhdessä suomalaisen 500 miljoonan
euron ohjelman kanssa kattaa konsernin lyhytaikaiset
rahoitustarpeet.

Vuoden lopussa lainojen keskimääräinen korko suojausten jälkeen
oli 5,2 %.


Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n henkilökunnalle vuonna 1999 suunnattuun optiolainaan
liittyen optio-oikeuksilla osakkeita vaihdettiin ja merkittiin
kaupparekisteriin 148 380 kappaletta 17.5. – 31.12.2002 välisenä
aikana. Fortum Oyj:n avainhenkilöille vuonna 1999 suunnattuun
optiojärjestelyyn liittyen osakkeita vaihdettiin ja merkittiin
kaupparekisteriin 3 000 kappaletta 1.10. – 31.12.2002 välisenä
aikana.

Näiden korotusten jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on
2 875 583 847 miljoonaa euroa ja osakkeiden lukumäärä 845 759 955
kappaletta. Fortum Oyj:n osakepääoma kasvoi 514 692 eurolla.

Vuonna 2002 osakevaihto oli yhteensä 251,2 miljoonaa osaketta
arvoltaan 1 475 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein hinta oli 6,52
(3. toukokuuta), alin 4,75 (2. tammikuuta) ja keskihinta 5,87
euroa. Päätöskurssi 30.12.2002 oli 6,25 euroa.


Henkilöstö

Konsernin palveluksessa vuonna 2002 oli keskimäärin 14 053
(14 803) henkilöä. Vähennyksestä valtaosa johtuu Voimansiirto-
engineeringin myynnistä vuonna 2001 ja Saksan
sähköliiketoimintojen pääosan myynnistä vuonna 2002. Toisaalta
henkilöstön lukumäärä kasvoi 1 758 henkilöllä, kun Birka Energi
siirtyi kokonaan Fortumin omistukseen. Vuoden lopussa henkilöstön
määrä oli 13 670 (13 425). Emoyhtiö Fortum Oyj:n palveluksessa oli
vuoden lopussa 310 (340) henkilöä.


Konsernin johto

Christian Lundberg nimitettiin Fortum Marketsin johtajaksi ja
konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.2.2003 alkaen.


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fortum ja E.ON AG vaihtoivat 31.1.2003 yhteensä 770 miljoonan
euron arvosta omaisuutta. Fortum saa haltuunsa omaisuuseriä
yhteensä 460 miljoonan euron arvosta ja myy omaisuuseriä 310
miljoonalla eurolla, ja kaupan tasaamiseksi maksaa E.ONille 150
miljoonaa euroa. Kaupat vahvistavat Fortumin asemaa sen
ydintoimialueella Pohjoismaissa ja muualla Itämeren alueella.

Fortum ostaa 21,4 % Norjan toiseksi suurimmasta sähköyhtiöstä
Hafslund ASA:sta, jolla on 600 000 sähkönmyyntiasiakasta, 550 000
sähkönjakeluasiakasta ja noin 3 TWh vesivoimatuotantoa. Lisäksi
Fortum ostaa Ostfold Energi Nett AS:n, Ostfold Energi Kraftsalg
AS:n ja Ostfold Energi Entreprenor AS:n koko osakekannat.
Yhtiöillä on yhteensä noin 95 000 sähkönmyynti- ja
sähkönjakeluasiakasta. Fortum ostaa myös 49 % Fredrikstads Energi
AS -yhtiöstä, jolla on 80 000 asiakasta. Norjan kauppoihin kuuluu
myös muutamia vähemmistöosuuksia.

Näiden lisäksi Fortum ostaa 9,5 % AO Lenenergosta, joka on luoteis-
Venäjän suurin sähköyhtiö. Lenenergolla on noin 1,3 miljoona
sähköasiakasta ja 14 TWh sähköntuotanto- ja 26,3 TWh
lämmöntuotantokapasiteettia. Kaupan myötä Fortumin omistusosuus
Lenenergosta nousee 15,9 prosenttiin.

Osana vaihtokauppoja Fortum myy E.ONille Burghausenin
voimalaitoksen Saksassa ja Edenderryn Irlannissa. E.ON ostaa myös
Etelä-Ruotsissa sijaitsevan noin 43 000 asiakkaan
sähkönjakeluyhtiön kaikki osakkeet ja liiketoiminnan.


Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1-2 % vuosivauhtia. Vuonna 2002, pohjoismainen
sähkön spot-hinta oli keskimäärin 26,9 euroa megawattitunnilta, 16
% enemmän kuin vuonna 2001. Tammikuussa 2003 spot-hinta on ollut
keskimäärin 71,7 euroa megawattitunnilta. Tammikuun lopussa
pohjoismaiset vesivarastot olivat noin 25 TWh keskimääräistä
pienempiä. Tammikuun 31. päivänä futuurihinnat olivat palaamassa
maltillisemmalle hintatasolle.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut entisen Birka Energin siirryttyä kokonaan
Fortumin omistukseen tulevat ylittämään 100 miljoonan euron
tavoitteen vuodesta 2004 alkaen.

Kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti alempi kuin vuonna 2001, keskimäärin
1,0 (1,9) dollaria barrelilta. Viimeisellä neljänneksellä se oli
keskimäärin 1,9 (0,9) dollaria barrelilta ja tammikuussa 2003
keskimäärin 1,6 dollaria barrelilta. Usean vuoden ajan
kansainvälinen Brent Complex –jalostusmarginaali on ollut
keskimäärin 1,5 – 2,0 dollaria barrelilta. Johto arvioi Fortumin
lisämarginaalin pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuonna
2003 jalostamoiden tuotantovolyymien arvioidaan pysyvän
normaaleina eikä mitään suuria huoltoseisokkeja ole suunniteltu.

Brent-raakaöljyn keskimääräinen hinta vuonna 2002 oli 25,0
dollaria barrelilta. Tammikuussa 2003 hinta oli keskimäärin 31,3
dollaria barrelilta ja vuoden 2003 lopun kansainväliset futuurit
keskimäärin 28,4 dollaria barrelilta. Raakaöljyn hinnasta
aiheutuvat varastovoitot ja –tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja
markkinointi –segmentin tulokseen.

Norjan ja Omanin öljyn- ja kaasuntuotannon myynneistä johtuen
Fortumilla ei ole omaa tuotantoa vuoden 2003 ensimmäisellä
puoliskolla. Valmistelut tuotannon aloittamiseksi vuoden 2003
loppupuolella Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä jatkuvat
suunnitellusti.

Vuonna 2002 euron keskimääräinen vaihtokurssi dollaria vastaan oli
0,9419. Joulukuun lopussa dollarin vaihtokurssi oli 1,0487.
Ruotsin kruunun vastaavat kurssi olivat 9,1442 ja 9,1528.

Viime vuodet ovat olleet merkittävien rakennejärjestelyjen aikaa.
Helmikuuhun 2003 mennessä Fortum oli sopinut strategisesti
merkittävistä hankinnoista 6,5 miljardin euron arvosta ja myynyt
ydinliiketoimintaan kuulumattomia osia 2,5 miljardilla eurolla.
Nyt Fortum keskittyy asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen,
vahvan kassavirran ylläpitämiseen ja taseen hallintaan.


Osingonjakoehdotus

Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat 31.12.2002
olivat 2 810 miljoonaa euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat
31.12.2002 olivat 900 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta
2002 osinkoa 0,31 euroa osakkeelta, yhteensä 262,2 miljoonaa
euroa. Yhtiökokous pidetään 27.3.2003 alkaen klo 15.00 Finlandia-
talolla Helsingissä.

Espoossa 12.2.2003
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja
toimitusjohtaja Mikael Lilius, puh. 010 452 9100
talousjohtaja Juha Laaksonen, puh. 010 452 4519

Luvut ovat tilintarkastettuja.

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet,
www.fortum.fi

Tilinpäätöstiedotteen aineisto, yhtiön uusi raportointirakenne
(segmentit) vuonna 2003 ja herkkyystarkastelu ovat nähtävillä
Internet-osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.

Fortum Oyj

Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.12.2002
Tilintarkastettu

KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001


Liikevaihto 3 290 2 536 11148 10410
Osuus osakkuusyritysten voitosta 15 9 31 36
Liiketoiminnan muut tuotot 34 21 370 203
Poistot ja arvonalentumiset -206 -209 -694 -623
Liiketoiminnan muut kulut -2 742 -2 186 -9 566-9 112

Liikevoitto 391 171 1 289 914
Rahoitustuotot ja -kulut -73 -52 -281 -212

Voitto ennen veroja 318 119 1 008 702
Välittömät verot -111 -33 -269 -160
Vähemmistöosuus -23 -20 -73 -83

Tilikauden voitto 184 66 666 459


Tulos/osake, euro 0,22 0,08 0,79 0,57
Laimennusvaikutuksella oikaistu
tulos /osake, euro 0,21 0,08 0,78 0,57
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
1 000 kpl 845642 798346
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1 000 kpl 851482 799308

KONSERNIN TASE

MEUR 30.12.02 31.12.01

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 14 837 11 373

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 504 598
Saamiset 2 027 1 721
Rahavarat 592 602
Yhteensä 3 123 2 921

Yhteensä 17 960 14 294

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Osakepääoma 2 876 2 875
Muu oma pääoma 3 020 2 610
Yhteensä 5 896 5 485
Vähemmistöosuus 1 432 1 270
Pakolliset varaukset 133 144
Laskennallinen verovelk 1 866 1 122
Pitkäaikainen vieras pääoma 4 699 3 516
Lyhytaikainen vieras pääoma 3 934 2 757

Yhteensä 17 960 14 294

Oma pääoma/osake, euro 6,97 6,49
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 845 776 845 609

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA

MEUR 30.12.02 31.12.01

Liiketoiminnan kassavirta 1 351 1 145
Käyttöomaisuuslisäys -2 420 -708
Käyttöomaisuuden myyntitulot 1 009 438
Muiden sijoitusten muutos 33 -31
Kassavirta ennen rahoitusta -27 844

Lainojen nettomuutos 209 -643
Osingonjako -220 -183
Muut rahoituserät 30 147
Rahoituksen kassavirta 19 -679

Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -8 165

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
31.12.02 31.12.01

Korollinen nettovelka, MEUR 5 846 3 674

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 4 381 713
Liiketoiminnan kassavirta, MEUR 1 351 1 145
Kassavirta ennen rahoitusta, MEUR -27 844

Henkilöstö keskimäärin 14 053 14 803

Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,1 8,7
Oman pääoman tuotto, % 10,5 8,3
Gearing, % 1) 80 54
Omavaraisuusaste, % 41 48

1) Gearing lasketaan jakamalla korolliset nettovelat oman pääoman
ja vähemmistöosuuden summalla.
Vähemmistöosuus sisältää Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemat
etuosakkeet, määrältään yhteensä 1 200 miljoonaa euroa, joihin
liittyy 6,7 %:n kiinteä osinkotuotto.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu 979 645 2898 2227
Sähkönsiirto 185 135 640 473

Fortum Energy Solutions 214 87 664 603
Öljynjalostus ja markkinointi 2002 1636 7195 7223
Öljyn ja kaasun tuotanto 127 81 391 408
Muu toiminta 19 22 64 95
Liiketoimintojen välinen myynti -236 -70 -704 -619

Yhteensä 3 290 2 536 11148 10410

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu 241 114 560 367
Sähkönsiirto 60 30 279 135
Fortum Energy Solutions 19 5 37 13
Öljynjalostus ja markkinointi 38 15 259 242
Öljyn ja kaasun tuotanto 56 33 213 196
Muu toiminta -27 -24 -64 -40
Eliminoinnit 4 2 5 1

Yhteensä 391 171 1289 914

MERKITTÄVÄT KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu -4 16 91 62
Sähkönsiirto 1 3 92 15
Fortum Energy Solutions 17 5 26 21
Öljynjalostus ja markkinointi -6 -62 48 -75
Öljyn ja kaasun tuotanto -13 - 54 -
Muu toiminta ja eliminoinnit -7 -1 4 1

Yhteensä -12 -39 315 24

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu 64 102 246 232
Sähkönsiirto 33 33 147 121
Fortum Energy Solutions 4 4 19 18
Öljynjalostus ja markkinointi 53 36 155 140
Öljyn ja kaasun tuotanto 42 31 112 102
Muu toiminta ja eliminoinnit 10 3 15 10

Yhteensä 206 209 694 623

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/02 IV/01 2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu 93 84 2 701 197
Sähkönsiirto 62 41 1 394 100
Fortum Energy Solutions - 3 27 80
Öljynjalostus ja markkinointi 68 62 177 224
Öljyn ja kaasun tuotanto 34 33 75 90
Muu toiminta ja eliminoinnit 4 7 7 22

Yhteensä 261 230 4 381 713

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR 30.12.02 31.12.01

Sähkö, lämpö ja kaasu 2) 8 642 5 873
Sähkönsiirto 2) 3 200 2 113
Fortum Energy Solutions 96 236
Öljynjalostus ja markkinointi 1 514 1 688
Öljyn ja kaasun tuotanto 934 1 271
Muu toiminta ja eliminoinnit 83 154

Yhteensä 14 469 11 335

2) Sidottu pääoma sisältää konserniaktiivan kohdistamisesta
muodostuvaa laskennallista verovelkaa Sähkö, lämpö ja kaasu
segmentissä 502 MEUR 31.12.2002 ja 175 MEUR vuonna 2001
sekä Sähkönsiirrossa 344 MEUR 31.12.2002 ja 240 MEUR vuonna 2001.

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 3)

%
2002 2001

Sähkö, lämpö ja kaasu 6,9 6,3
Sähkönsiirto 9,3 6,2
Fortum Energy Solutions 19,7 5,5
Öljynjalostus ja markkinointi 16,3 14,3
Öljyn ja kaasun tuotanto 19,4 15,4

3) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin


KONSERNIN VASTUUT

MEUR 31.12.02 31.12.01

Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 553 239
Kiinteistökiinnitykset 237 144
Yrityskiinnitykset 32 8
Irtaimistokiinnitykset 26 52
Muista sitoumuksista
Pantit 7 -
Kiinteistökiinnitykset 55 56
Yrityskiinnitykset 1 3
Irtaimistokiinnitykset - 11
Takaisinostovastuut 15 18
Muut vastuusitoumukset 474 462

Yhteensä 1 400 993

Osakkuusyritysten puolesta
Pantit 9 4
Takaukset 345 177
Muut vastuusitoumukset 184 352
Yhteensä 538 533
Muiden puolesta
Takaukset 4 65
Muut vastuusitoumukset 4 4

Yhteensä 8 69

Yhteensä 1 946 1 595

Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 58 80
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 91 97

Yhteensä 149 177

Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.

Ydinjätehuoltovastuu 545 515
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -535 -505
Velkana taseessa 4) 10 10

4) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus,
joka kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.

Johdannaissopimukset 31.12.02 31.12.01
Korko- ja valuutta
johdannaiset Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout-
MEUR etuuden arvo tamatta etuuden arvo tamatta
arvo arvo

Korkotermiinit 2 950 -2 -2 5 026 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 6 898 21 34 5 545 -14 25
Valuuttatermiinit 5) 5 626 63 30 4 830 -27 -13
Valuutanvaihtosopimukset 2 334 227 60 3 180 312 35
Ostetut valuuttaoptiot 248 9 11 163 -4 4
Asetetut valuuttaoptiot 66 1 1 76 - -

5) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.

Raakaöljy ja öljy-
tuotteet Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
1000 arvo tamatta 1000 arvo tamatta
bbl MEUR MEUR bbl MEUR MEUR


Myyntisopimukset 10 697 -11 -11 7 090 -1 -1
Ostosopimukset 12 170 13 13 4 525 1 1
Ostetut optiot - - - 5 400 -1 -1
Asetetut optiot - - - 900 1 1

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR

Myyntisopimukset 94 -2 065 -1 406 72 -65 -34
Ostosopimukset 78 1 709 1 050 69 81 50
Ostetut optiot 2 1 -1 3 -1 -1
Asetetut optiot 6 3 6 1 2 2


Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta
Mill.th.MEUR MEUR Mill.th.MEUR MEUR

Myyntisopimukset 4 072 127 127 1 719 -30 -30
Ostosopimukset 3 773 -115 -115 1 746 31 31
Ostetut optiot 1 287 -7 -7 145 1 1
Asetetut optiot 1 335 - - 241 -1 -1

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset.
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-,
korko- ja hintariskin hallintaan.


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR 2002 IV/02 III/02 II/02 I/02 2001 IV/01 III/01 II/01 I/01

Sähkö, lämpö
ja kaasu 2 898 979 547 619 753 2 227 645 422 475 685
Sähkönsiirto 640 185 138 155 162 473 135 96 105 137
Fortum Energy
Solutions 664 214 159 153 138 603 87 150 197 169
Öljynjalostus ja
markkinointi 7 195 2 002 1 821 1 812 1 560 7 223 1 636 1 863 1 772 1 952
Öljyn ja kaasun
tuotanto 391 127 84 107 73 408 81 106 122 99
Muu toiminta 64 19 15 16 14 95 22 31 20 22
Liiketoimintojen
välinen myynti -704 -236 -159 -180 -129 -619 -70 -186 -18 -175

Yhteensä 11148 3 290 2 605 2 682 2 571 10410 2 536 2 482 2 503 2 889

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR 2002 IV/02 III/02 II/02 I/02 2001 IV/01 III/01 II/01 I/01

Sähkö, lämpö
ja kaasu 560 241 22 149 148 367 114 41 49 163
Sähkönsiirto 279 60 34 72 113 135 30 24 25 56
Fortum Energy
Solutions 37 19 7 10 1 13 5 -1 21 -12
Öljynjalostus ja
markkinointi 259 38 85 78 58 242 15 78 95 54
Öljyn ja kaasun
tuotanto 213 56 18 121 18 196 33 46 68 49
Muu toiminta -64 -27 -18 -8 -11 -40 -24 -2 -9 -5
Eliminoinnit 5 4 1 - - 1 -2 -1 2 2

Yhteensä 1 289 391 149 422 327 914 171 185 251 307