Fortum Oyj: Tilinpäätös 2003

Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.2.2003 klo 9.00

Tilinpäätös 2003

Fortumilla vahva tulos
– kohti uutta yhtiörakennetta

Vuosi lyhyesti

- Öljyliiketoiminta päätettiin eriyttää uudeksi yhtiöksi ja viedä
pörssiin
- Osakekohtainen tulos nousi 15 % edellisvuoteen verrattuna,
viimeisellä neljänneksellä kasvu oli 23 %
- Jatkuvien toimintojen liikevoitto kasvoi 547 miljoonaa euroa,
67 %
- Kassavirta oli erittäin vahva, 1 577 miljoonaa euroa
- Merkittäviä rahoituksen uudelleenjärjestelyjä
- Vankka jalansija Norjassa ja Venäjällä
- Osinkoehdotus 0,42 euroa (0,31 euroa vuonna 2002), kasvua 36 %


Tunnuslukuja IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto, milj. euroa 2 837 3 290 11 392 11 148
Liikevoitto, milj. euroa 419 391 1 420 1 289
– ilman kertaluonteisia eriä, 385 403 1 360 974
milj. euroa
Voitto ennen veroja, milj. 373 318 1 184 1 008
euroa
Tulos/osake, euroa 0,27 0,22 0,91 0,79
Oma pääoma/osake, euroa 7,55 6,97
Sijoitettu pääoma (kauden 12 704 13 765
lopussa),milj. euroa
Korollinen nettovelka (kauden 5 626 5 848
lopussa),milj. euroa
Investoinnit, milj. euroa 1 136 4 381
Liiketoiminnan kassavirta, 1 577 1 351
milj. euroa
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 11,1
Oman pääoman tuotto, %*) 12,3 10,5
Velkaantumisaste, %*) 85 80
Henkilöstö keskimäärin 13 343 14 053
Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta 846 831 845 642

*) vuoden 2003 lukuun sisältyy Fortum Capital Ltd:n liikkeelle
laskemien etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksun vaikutus,
yhteensä 1,2 miljardia euroa.

Fortumin vuosi 2003 oli menestyksekäs. Taloudellinen tulos
vahvistui edelleen: sekä toiminnallinen tulos että liiketoiminnan
kassavirta paranivat selvästi. Tasetta ja rahoitusrakennetta
selkiytettiin merkittävästi laajan rahoituksen uudistusohjelman
ansiosta. Nettovelka väheni huolimatta siitä, että Fortum Capital
Ltd:n liikkeelle laskemat etuoikeutetut osakkeet maksettiin
takaisin 1,2 miljardilla eurolla ja takaisinmaksu rahoitettiin
velalla.

Yksi taloudellisista tavoitteista, oman pääoman tuotto 12 %,
ylitettiin ensimmäisen kerran.

Syyskuussa Fortum päätti aloittaa valmistelut öljytoimialansa
eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön listaamiseksi
Helsingin arvopaperipörssiin. Fortum päätti myös investoida noin
500 miljoonaa euroa Porvoon jalostamon kehittämiseen
hyödyntääkseen markkinoilla vallitsevat suuntaukset ja lisätäkseen
siten jalostamon kilpailukykyä ja kannattavuutta entisestään.
Näillä ratkaisuilla Fortum pystyy entistä tehokkaammin jatkamaan
strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö- ja
lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.

Fortumin markkina-asema vahvistui päämarkkina-alueella eli
Pohjoismaissa sekä muissa Itämeren alueen maissa. Fortum teki
merkittäviä strategisia yrityskauppoja Norjassa ja Luoteis-
Venäjällä sopimalla E.ON AG:n kanssa omaisuuserien vaihdosta.
Lisäksi Fortum osti kesäkuussa markkinoilta lisää Hafslund ASA:n
osakkeita niin, että sen osuus Hafslund ASA:n osakepääomasta on
nyt 34,1 %. Joulukuussa Fortum päätti osallistua Suomen viidennen
ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen 25 %:n osuudella.

Merkittävät markkinatekijät, sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali, olivat huomattavasti korkeampia
kuin viime vuonna. Vuonna 2003 vesivarannoissa oli vajausta ja
normaalia vähäisempää vesivoimatuotantoa korvattiin lämpövoimalla.
Sähkön kulutus laski hieman Pohjoismaissa pääasiassa normaalia
leudomman sään ja kysynnän hintajouston vuoksi. Fortumin onnistui
kuitenkin kasvattaa sähkönmyyntiään 15 prosenttiin Pohjoismaissa
kulutetusta sähköstä. Brent Complex -viitemarginaali yli
kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Fortumin
öljytuotteiden myynti kasvoi hieman lisääntyneen viennin ansiosta.

Lukuisat toimenpiteet toiminnan tehostamiseksi vaikuttivat
Fortumin tulokseen myönteisesti. Birka Energin sulauttaminen
konserniin edistyi hyvin. Vuonna 2003 saavutetut synergiaedut
nousivat noin 130 miljoonaan euroon. Vuodelle 2004 asetettu
tavoite, 100 miljoonaa euroa, ylitettiin etuajassa.

Liikevaihto ja tulos

Loka-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 837 (3 290 loka-joulukuussa
2002) miljoonaa euroa. Lasku liittyi pääasiassa kaasu- ja
öljyliiketoimintaan.

Konsernin liikevoitto oli yhteensä 419 (391) miljoonaa euroa.
Liikevoitto, joka ilman kertaluonteisia eriä ja myytyjä
liiketoimintoja oli 385 (339) miljoonaa euroa, parani 46 miljoonaa
euroa vuodesta 2002. Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,22) euroa.

Vaikka sähkön hinta oli merkittävästi alempi, sähkö- ja
lämpöliiketoiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä oli
suunnilleen samalla tasolla. Markets-segmentin tulos parani
merkittävästi. Öljynjalostus ja markkinointi -segmentti hyötyi
aiempaa korkeammista jalostusmarginaaleista.

Tammi-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli yhteensä 11 392 (11 148) miljoonaa
euroa.

Liikevaihto segmenteittäin

Milj. euroa 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 3 418 3 644
Sähkönsiirto 688 640
Markets 1 540 1 280
Öljynjalostus ja 7 192 7 083
markkinointi
Muut liiketoiminnot 84 64
Sisäinen laskutus -1 530 -1 668
Yhteensä 11 392 11 043
Myydyt liiketoiminnat*) - 105
Konserni 11 392 11 148
*) ilman sisäistä myyntiä

Konsernin liikevoitto oli 1 420 (1 289) miljoonaa euroa.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 1 360 (974) miljoonaa
euroa, parani 386 miljoonaa euroa verrattuna vuoteen 2002. Kun
otetaan huomioon myydyt liiketoiminnat, liikevoitto parani 547
miljoonaa euroa. Kertaluonteisia eriä oli yhteensä 60 (315)
miljoonaa euroa. Suurin osa kertaluonteisista eristä tuli
omaisuuden myynneistä saaduista voitoista.

Sähkönmyynnin volyymi pysyi edellisvuoden tasolla. Lämmönmyynnin
volyymi puolestaan kasvoi jonkin verran. Sähkö, lämpö ja kaasu
-segmentin tulos parani merkittävästi lähinnä sähkön korkeamman
hinnan ja toimintojen tehostumisen ansiosta. Ilman kertaluonteisia
eriä parannus oli vieläkin suurempi.

Sähkönsiirron tulos oli jonkin verran edellisvuotta alempi vuoden
2002 huomattavien myyntivoittojen takia. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä parani kuitenkin edellisvuoteen verrattuna.

Markets-segmentin tulos parani merkittävästi edellisvuoteen
verrattuna ensisijaisesti paremman riskienhallinnan, parempien
toimintaprosessien ja alentuneiden kustannusten ansiosta.

Öljyn jalostusmarginaalit olivat merkittävästi korkeampia kuin
vuosi sitten, mikä paransi huomattavasti Öljynjalostus ja
markkinointi -segmentin tulosta. Shipping-liiketoiminta hyötyi
korkeista rahdeista etenkin raakaöljykuljetuksissa. Alusten
käyttöaste pysyi korkeana tonniston uudistamisen ja arktisten
olojen erityistuntemuksen ansiosta. Myös öljyn vähittäismyynnin
tulos oli hyvä.

Liikevoitto segmenteittäin

Milj. euroa 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 780 617
Sähkönsiirto 247 279
Markets 43 -11
Öljynjalostus ja 396 253
markkinointi
Muut liiketoiminnot -46 -64
Yhteensä 1 420 1 074
Myydyt liiketoiminnat - 215
Konserni 1 420 1 289

Voitto ennen veroja oli 1 184 (1 008) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 236 (281) miljoonaa euroa.
Myönteinen kehitys on vahvan kassavirran, vähentyneen velan,
laajan vuoden 2003 alussa käynnistetyn rahoituksen uudistus-
ohjelman ja onnistuneen korkoriskien hallinnan ansiota.

Vähemmistöosuus oli 90 (73) miljoonaa euroa. Se liittyy pääasiassa
Fortum Capital Ltd:n vuonna 2000 liikkeelle laskemiin
etuoikeutettuihin osakkeisiin, jotka maksettiin takaisin vuoden
lopussa, ja Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla
on 50 %:n taloudellinen omistusosuus.

Kauden verot olivat yhteensä 325 (269) miljoonaa euroa.
Tuloslaskelman mukainen veroprosentti oli 27,4 (26,7) %.

Kauden tulos oli yhteensä 769 (666) miljoonaa euroa ja
osakekohtainen tulos 0,91 (0,79) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto
oli 11,4 (11,1) % ja oman pääoman tuotto 12,3 (10,5) %.

Entinen Birka Energi sisältyy kokonaan Fortumin lukuihin 1.3.2002
alkaen. Sitä ennen Birka Energi oli mukana 50 %:n omistusosuuden
perusteella suhteellista menetelmää käyttäen.

SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähkö, lämpö ja kaasu

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön ja lämmön tuotanto ja myynti
sekä kaasuliiketoiminta Pohjoismaissa ja muualla Itämeren
alueella. Fortum on Pohjoismaiden toiseksi suurin sähköyhtiö ja
alueen johtava lämmöntuottaja.


Milj. euroa IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto 860 1 234 3 418 3 644
– sähkönmyynti 484 633 1 877 1 661
– lämmönmyynti 235 233 775 686
– muu myynti 141 368 766 1 297
Liikevoitto 274 284 780 617
– ilman kertaluonteisia eriä 271 271 779 501
Sidottu pääoma (kauden 8 869
lopussa) 8 748
Sidotun pääoman tuotto, % 8,9 7,5

Vuonna 2003 vesivarannoissa oli vajausta ja normaalia vähäisempää
vesivoimatuotantoa korvattiin lämpövoimalla. Vuoden alussa kalliin
varavoiman käyttö näkyi korkeina sähkönhintoina. Vuoden lopussa
hinnat kuitenkin alenivat kulutuksen laskiessa normaalia leudomman
sään vuoksi.

Ennakkoarvioiden mukaan sähkönkulutus Pohjoismaissa laski 3 % ja
oli 378 TWh. Noin puolet kulutuksen laskusta selittyy kysynnän
hintajoustolla, jonka aiheuttivat alkuvuoden korkeat
markkinahinnat. Toinen puoli kulutuksen laskusta aiheutui vuoden
jälkipuoliskon normaalia lämpimämmästä säästä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä sähkön keskihinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa oli 34,1 (49,7) euroa
megawattitunnilta eli 31 % vähemmän kuin vastaavalla jaksolla
vuonna 2002, jolloin hinta oli poikkeuksellisen korkea. Suojausten
ja hieman erilaisen myyntirakenteen vuoksi Fortumin myymän sähkön
hinta nousi vähän.

Koko vuoden aikana sähkön keskihinta Nord Poolissa oli 36,7 (26,9)
euroa megawattitunnilta eli noin 36 % korkeampi kuin vuonna 2002.
Fortumin myymän sähkön keskihinta nousi 31 %.

Fortum myi Pohjoismaissa sähköä yhteensä 57,1 (54,1) TWh ja muissa
maissa 2,4 (5,9) TWh. Fortumin sähkönmyynti Pohjoismaissa oli noin
15 (14) % Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta.

Fortumin kokonaan ja osittain omistamien voimalaitosten
sähköntuotanto oli yhteensä 53,2 (52,2) TWh. Fortum tuotti
Pohjoismaissa sähköä 51,2 (46,5) TWh, mikä oli noin 14 (12) %
Pohjoismaiden koko sähkönkulutuksesta. Fortumin
sähköntuotantokapasiteetti Pohjoismaissa oli vuoden lopussa 11 186
(11 091) MW. Konsernin koko kapasiteetti oli 11 329 (11 511) MW.

Fortumin lämmöntuotannon koko kapasiteetti oli 9 688 (9 175) MW,
josta 8 015 (7 907) MW tuotettiin Pohjoismaissa. Fortumin kokonaan
ja osittain omistamien laitosten lämmöntuotanto oli yhteensä 19,4
(17,8) TWh.

Sähkönmyynti alueittain

TWh IV/03 IV/02 2003 2002

Ruotsi *) 7,5 8,4 28,2 28,0
Suomi 7,7 7,9 28,9 26,1
Muut maat 0,3 0,7 2,4 5,9
Yhteensä 15,5 17,0 59,5 60,0

Lämmönmyynti alueittain

TWh IV/03 IV/02 2003 2002

Ruotsi *) 3,0 3,6 9,5 8,2
Suomi 2,9 2,7 10,3 9,8
Muut maat 1,1 1,2 3,9 4,5
Yhteensä 7,0 7,5 23,7 22,5
*) Muutos Birka Energin omistuksessa lisäsi sähkönmyyntiä 2,4 TWh
ja lämmönmyyntiä 1,4 TWh vuonna 2002.


Oma sähköntuotanto, TWh, IV/03 IV/02 2003 2002
Pohjoismaissa
Vesivoima 5,0 4,0 16,9 18,1
Ydinvoima 6,3 6,4 23,8 22,0
Lämpövoima 2,8 3,4 10,5 6,4
Yhteensä 14,1 13,8 51,2 46,5

Oman tuotannon osuus, %, IV/03 IV/02 2003 2002
Pohjoismaissa
Vesivoima 35 29 33 39
Ydinvoima 45 46 46 47
Lämpövoima 20 25 21 14
Yhteensä 100 100 100 100

Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa
sähköä kaikkiaan noin 1,4 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa,
Suomessa, Norjassa ja Virossa.

Milj. euroa IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto 186 184 688 640
– jakeluverkot 159 147 569 519
– alueverkot 19 26 88 87
– muu myynti 8 11 31 34
Liikevoitto 58 61 247 279
– ilman kertaluonteisia 58 60 227 187
eriä
Sidottu pääoma (kauden 3 129 3 199
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 7,9 9,3

Fortum osti vuoden 2003 keväällä Norjasta Østfold Energi Nett
AS:n, jolla on noin 93 000 sähkönjakeluasiakasta.

Joulukuussa myrskyt ja lumipyryt aiheuttivat sähkökatkoksia
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Sähkökatkoista kärsi noin 60 000
asiakasta Ruotsin lounaisosissa sekä 60 000 suomalaista ja 9 000
norjalaista asiakasta. Sähkökatkosten kokonaiskulut olivat noin 7
miljoonaa euroa.

Neljännellä vuosineljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron
kokonaismäärät olivat 6,5 (6,5) TWh ja 5,7 (6,6) TWh.

Koko vuonna jakelu- ja alueverkkosiirron määrät olivat 21,9 (20,2)
TWh ja 21,1 (21,7) TWh. Alueverkkosiirron määrä konsernin
ulkopuolisille asiakkaille oli yhteensä 15,8 (15,3) TWh Ruotsissa
ja 5,3 (6,3) TWh Suomessa.


Sähkönsiirto IV/03 IV/02 2003 2002*)
jakeluverkoissa alueittain,
TWh
Ruotsi *) 3,9 4,6 14,2 13,4
Suomi 1,8 1,8 6,2 5,4
Norja 0,7 0,0 1,3 0,0
Muut maat 0,1 0,1 0,2 1,4
Yhteensä 6,5 6,5 21,9 20,2
*) Birka Energin hankkiminen lisäsi jakeluverkkosiirron määrää 1,6
TWh vuonna 2002.
Jakelu- ja alueverkot on luokiteltu uudelleen Ruotsissa, mistä
aiheutuu pieniä muutoksia sähkönsiirron määrissä.

Sähkönjakeluasiakkaitten 31.12.2003 31.12.2002
lukumäärä alueittain,
tuhansia
Ruotsi 855 890
Suomi 400 390
Muut maat *) 115 20
Yhteensä 1 370 1 300
*) Fortum Distribution AS (aiempi nimi Østfold Energi Nett AS) ja
sen 93 000 asiakasta ovat mukana luvuissa 1.5.2003 alkaen.

Markets

Markets vastaa sähkön ja öljytuotteiden – pääasiassa lämmitysöljyn
– vähittäismyynnistä ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja.
Yksiköllä on noin 1,3 miljoonaa yritys- ja kotitalousasiakasta
Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.


Milj. euroa IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto 408 418 1 540 1 280
Liikevoitto 21 -19 43 -11
– ilman kertaluonteisia 21 -19 43 -12
eriä
Sidottu pääoma (kauden 16 55
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 72,0 -11,4

Neljännellä vuosineljänneksellä sähkön vähittäismyynti oli 8,7
(9,6) TWh ja lämmitysöljyn myynti 0,3 (0,4) tonnia.

Vuonna 2003 sähkön vähittäismyynti oli 33,5 (33,2) TWh ja
lämmitysöljyn 1,2 (1,3) miljoonaa tonnia. Markets ostaa myymänsä
sähkö- ja öljytuotteet markkinaehdoin.

Norjalaisen Østfold Energi Kraftsalg AS:n
sähkönmyyntiliiketoiminta yhdistettiin Fortum Marketsiin. Vuoden
lopussa Fortumilla oli yli 83 000 norjalaista sähköasiakasta.

Vuonna 2003 keskityttiin muun muassa asiakaspalvelun parantamiseen
ja laadun varmistamiseen. Tämän työn tuloksena Fortum Marketsin
pohjoismainen organisaatio sai ISO 9001- ja ISO 14001
-sertifikaatit.

Parempi kustannusten hallinta ja keväällä käynnistetty ohjelma
liiketoimintaprosessien parantamiseksi vaikuttivat merkittävästi
yksikön tulosparannukseen.

Öljynjalostus ja markkinointi

Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin toimintaan kuuluvat
öljyntuotanto, öljytuotteiden jalostus ja markkinointi sekä
logistiikka. Päätuotteita ovat liikennepolttoaineet ja
lämmitysöljyt.


Milj. euroa IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto 1 757 1 968 7 192 7 083
Liikevoitto 78 42 396 253
– ilman kertaluonteisia 62 48 381 205
eriä
Sidottu pääoma (kauden 1 402 1 510
lopussa)
Sidotun pääoman tuotto, % 27,0 16,0

Neljännellä vuosineljänneksellä kansainvälinen jalostusmarginaali
Luoteis-Euroopassa oli keskimäärin 2,3 (1,9) dollaria barrelilta
(USD/bbl).

Luoteis-Euroopan jalostusmarginaalit paranivat huomattavasti
vuonna 2003 edellisvuoteen verrattuna. Fortumin käyttämä
vertailumarginaali oli keskimäärin 2,7 (1,0) USD/bbl. Fortumin
lisämarginaali oli edelleen keskimäärin 2 USD/bbl kansainvälistä
vertailumarginaalia korkeampi.

Raakaöljyn hinta nousi vuonna 2003. Huippuhinta 34 USD/bbl
koettiin vuoden alussa. Hinnat olivat hieman alemmat vuoden
lopussa, mutta hintataso oli kuitenkin 28–30 USD/bbl. Tämän
tuloksena varastovoitto oli 13 (57) miljoonaa euroa.

Fortum päätti syyskuussa investoida noin 500 miljoonaa euroa
Porvoon jalostamoon parantaakseen jalostamon kilpailukykyä ja
taloudellisia toimintaedellytyksiä entisestään.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä. Kun investointi on valmistunut, jalostamo alkaa tuottaa
raakaöljystä rikitöntä dieselöljyä nyt tuotettavan raskaan
polttoöljyn sijaan. Rikittömän dieselöljyn vuosituotanto kasvaa
noin miljoona tonnia. Fortum jalostaa tällä hetkellä noin 4
miljoonaa tonnia dieselöljyä vuodessa. Investointi ei lisää
jalostamon kokonaiskapasiteettia. Fortumin molemmat jalostamot
pystyvät jo nyt valmistamaan rikittömiä liikennepolttoaineita.

Fortumin ja Lukoilin yhteisyritys SeverTEK aloitti öljyntuotannon
Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-Venäjällä heinäkuun puolivälissä.
Vuoden lopussa päivittäinen tuotanto oli noin 24 000 barrelia
(noin miljoona tonnia vuodessa). Suunniteltu suurin päivittäinen
tuotanto eli 50 000 barrelia päivässä (josta Fortumin osuus on 25
000 barrelia päivässä) saavutetaan arvioiden mukaan vuoden 2004
loppuun mennessä. Fortumin osuudeksi kyseisen öljykentän
varannoista on arvioitu noin 82 miljoonaa barrelia.

Suomenlahden jääolot olivat vaikeat vuonna 2003, minkä vuoksi
rahdit nousivat merkittävästi. Vuoden toisella ja kolmannella
neljänneksellä rahdit pysyivät suunnilleen keskimääräisellä
tasolla, mutta alkoivat taas nousta jyrkästi vuoden lopussa.
Fortumin alusten saatavuus- ja käyttöaste pysyivät hyvällä tasolla
koko vuoden ajan.

Fortumin Suomessa valmistamien öljyntuotteiden vienti oli 5,5
(5,2) miljoonaa tonnia, josta bensiinin osuus oli 2,8 miljoonaa
tonnia ja dieselöljyn osuus 2 miljoonaa tonnia.

Fortumin jalostamien öljytuotteiden toimitukset tuoteryhmittäin

1 000 tonnia 2003 2002

Bensiini 4 434 4 595
Dieselöljy 3 886 3 619
Lentopetroli 611 586
Kevyt polttoöljy 1 474 1 503
Raskas polttoöljy 1 314 1 233
Muu 1 672 1 504
Yhteensä 13 391 13 040


Fortumin jalostamien öljyntuotteiden toimitukset alueittain

1 000 tonnia 2003 2002

Suomi 7 889 7 845
Muut Pohjoismaat 1 921 1 982
Baltian maat ja Venäjä 62 41
Yhdysvallat ja Kanada 1 252 1 276
Muut maat 2 267 1 896
Yhteensä 13 391 13 040

Liiketoiminnan kehittäminen ja rakennemuutokset

Fortum ja E.ON AG sopivat sähköön liittyvien omaisuuserien
vaihdosta vuoden 2003 tammikuussa. Fortum hankki omaisuutta
Norjasta ja Luoteis-Venäjältä sekä myi ydinliiketoimintaan
kuulumatonta omaisuutta Irlannista, Saksasta ja Etelä-Ruotsista.
Kaupat saatiin päätökseen kesäkuun loppuun mennessä.

Norjan E & P -toimintojen myynti saatiin päätökseen maaliskuussa.
Isossa-Britanniassa Fortum myi kaasun vähittäismyyntitoimintansa
kesäkuussa ja lopetti kaasutradingin loppuvuonna.

Syyskuussa Fortum ilmoitti aloittavansa valmistelut
öljytoimialansa eriyttämiseksi uudeksi yhtiöksi ja tämän yhtiön
listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Uusi yhtiö käsittää Fortumin
koko nykyisen öljytoimialan jalostus-, markkinointi-, varustamo-
ja öljyntuotantotoimintoineen.

Tällä strategisella ratkaisulla Fortum pystyy entistä tehokkaammin
jatkamaan strategiansa mukaista keskittymistä pohjoismaisiin sähkö-
ja lämpömarkkinoihin ja osallistumistaan niiden rakennemuutoksiin.
Samalla parannetaan öljyliiketoimintojen kilpailukykyä ja
taloudellisia näkymiä ja luodaan kaksi omilla toimialoillaan
johtavaa ja kilpailuasemaltaan vahvaa pohjoismaista yritystä.

Investoinnit ja myynnit

Fortum osti 21,4 % Hafslund ASA:n osakkeista. Hafslund ASA on
Norjan toiseksi suurin sähköyhtiö, jolla on 600 000
sähköasiakasta, 550 000 jakeluasiakasta ja noin 3 TWh
vesivoimatuotantoa. Lisäksi Fortum osti Østfold Energi Nett AS:n,
Østfold Energi Kraftsalg AS:n ja Østfold Energi Entreprenor AS:n
koko osakekannan. Näillä yhtiöillä on yhteensä 83 000 sähkö- ja 93
000 jakeluasiakasta. Lisäksi Fortum osti 49 % Fredrikstads Energi
AS:stä, jolla on 77 000 asiakasta. Ostamalla lisää osakkeita
markkinoilta Fortum kasvatti osuuttaan siten, että se omisti 34,1
% Hafslundin osakepääomasta vuoden lopussa. Hafslundin osakkeiden
hankintameno oli noin 280 miljoonaa euroa.

Fortum kasvatti osuuttaan OAO Lenenergosta ostamalla 9,5 % sen
osakkeista. OAO Lenenergo on Luoteis-Venäjän suurin energiayhtiö,
jolla on noin 1,3 miljoonaa sähköasiakasta, 14 TWh sähköntuotantoa
ja 26,3 TWh lämmöntuotantoa. Fortum omisti vuoden 2003 lopussa
15,9 % osakepääomasta ja 18,6 % äänioikeudesta.

Fortum myi Saksassa Burghausenin ja Irlannissa Edenderryn
voimalaitokset E.ON AG:lle. E.ON osti myös Etelä-Ruotsissa
toimivan 43 000 asiakkaan sähkönjakeluyhtiön osakkeet ja
liiketoiminnan.

Fortum osti 60 % virolaisen lämpöyhtiö Tartu Energian osakkeista
ja 73 % puolalaisen DZT-kaukolämpöyhtiön osakkeista.

Tukholman alueella olevan CHP-laitoksen modernisointi ja laajennus
jatkuivat vuonna 2003. Investointi toi mukanaan lisäkapasiteettia
ja muutti painopistealuetta polttoaineista
kierrätyspolttoaineisiin (pääasiassa kotitalousjäte). Uusi kattila
korvaa vuositasolla 70 000 polttoainetonnia
kierrätyspolttoaineella.

Säiliöaluskannan uudistaminen jatkui. Uusia liikenneasemia
avattiin Itämeren alueen maissa ja Venäjällä.

Koko vuonna investoinnit käyttöomaisuuteen olivat yhteensä 1 136
(4 381) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yritysostoja olivat
550 (649) miljoonaa euroa.

Öljyliiketoimintojen listaaminen erilliseksi pörssiyhtiöksi
mahdollistaa 500 miljoonan euron investoinnin Porvoon jalostamon
rikittömän dieselöljyn tuotantokapasiteetin lisäämiseksi.
Jalostamon kokonaiskapasiteetti pysyy ennallaan, mutta se pystyy
tuntuvasti lisäämään hyvin kannattavien tuotteiden jalostusta
esimerkiksi venäläisestä raakaöljystä, jonka saatavuus on
Porvoossa hyvä, sijaitseehan Porvoo länsimarkkinoille suuntautuvan
venäläisen raakaöljyn vientireitin varrella. Jalostamon rikittömän
dieselöljyn vuosituotanto kasvaa noin miljoona tonnia, ja sillä
korvataan pääasiassa raskaan polttoöljyn tuotantoa. Fortum arvioi
öljynjalostuksensa ns. lisämarginaalin kasvavan vähintään dollarin
barrelilta ja siten saavuttavansa investoinnille hyvän tuoton.

Oletettu hyvä tuotto perustuu siihen, että Porvoon jalostamo
pystyy tuottamaan nykyistä edullisemmasta raakaöljystä entistä
arvokkaampia, ympäristömyötäisiä tuotteita. Näiden tuotteiden
kysyntä kasvaa nopeasti Fortumin avainmarkkinoilla.
Investointihankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Fortum osallistuu Suomen viidenteen ydinvoimalaitosyksikköön noin
25 %:n osuudella. Tämä tarkoittaa 180 miljoonan euron
investointia, joka jaksottuu vuosille 2004 - 2009. Osuus vastaa
noin 400 MW tehoa. Fortum on myös myöntänyt 45 miljoonan euron
osakaslainan.

Fortumilla on osto-optio vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä
E.ON Finland Oyj:n (entinen Espoon Sähkö Oyj) kaikkiin niihin
osakkeisiin, jotka E.ON omistaa option erääntymishetkellä.

Rahoitus

Fortumin nettovelka väheni 222 miljoonaa euroa vuonna 2003, vaikka
Fortum Capital Ltd:n liikkeelle laskemien ja Fortum-konsernin
tilinpäätöksessä vähemmistöosuutena käsiteltyjen 1,2 miljardin
euron etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksu rahoitettiin
velalla. Vuoden lopussa nettovelka oli 5 626 (5 848) miljoonaa
euroa. Velkaantumisaste oli 85 (80) %. Vertailukelpoinen
velkaantumisaste, jossa Fortum Capital Ltd:n etuoikeutetut
osakkeet on otettu huomioon velkana, olisi ollut 115 % vuoden 2002
lopussa, kuten vuoden 2003 tammi-syyskuun osavuosikatsauksessa on
kerrottu.

Konsernin nettorahoituskulut vuonna 2003 olivat 236 (281)
miljoonaa euroa.

Fortum toteutti vuonna 2003 onnistuneesti useita merkittäviä
rahoitusjärjestelyjä rahoituksen uudistusohjelmansa mukaisesti.
Ohjelman tarkoituksena oli selventää konsernin
rahoitusrakennetta ja pienentää pitkän aikavälin rahoituskuluja.
Fortum Oyj käynnisti helmikuussa 7 miljardin Ruotsin kruunun
arvoisen joukkovelkakirjaohjelman (Medium Term Note Programme).
Kesäkuussa markkinoille laskettiin 1,5 miljardin Ruotsin kruunun
joukkovelkakirjalaina ohjelman mukaisesti. Heinäkuussa Fortum Oyj
perusti 4 miljardin euron joukkovelkakirjaohjelman (Euro Medium
Term Note Programme, EMTN). Marraskuussa markkinoille laskettiin
tähän ohjelmaan sisältyvä 1 miljardin joukkovelkakirjalaina.
Joukkovelkakirjalainasta saadut varat käytettiin joulukuussa
edellä mainittujen etuoikeutettujen osakkeiden takaisinmaksuun.
Marraskuussa Fortum Oyj saattoi myös menestyksekkäästi päätökseen
noin 1,3 miljardin euron määräisten joukkovelkakirjojen
vaihtotarjouksen, jossa Fortum Power and Heat AB:n liikkeeseen
laskemien joukkovelkakirjojen haltijoille tarjottiin
mahdollisuutta vaihtaa omistamansa joukkovelkakirjat Fortum Oyj:n
EMTN-ohjelman mukaisesti liikkeeseen laskettuihin velkakirjoihin.

Konsernin maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. Vuoden lopussa
likvidit varat olivat yhteensä 439 (592) miljoonaa euroa.
Konsernilla oli käytettävissään yhteensä noin 1 600 miljoonaa
euroa nostamattomia maksuvalmiusluottoja. Käyttämättömien
luotollisten tilien lisäksi tähän sisältyi 400 miljoonaa euroa
joulukuussa uusittuja lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja. Lisäksi
kansainvälisen pankkiryhmän kanssa huhtikuussa allekirjoitetusta
Fortum Oyj:n 1,2 miljardin euron maksuvalmiusluotosta oli
nostettavissa 1 miljardin euron osuus.

Fortum Oyj:n luottoluokitus oli vuoden lopussa samalla tasolla
kuin vuoden 2002 lopussa. Standard & Poorin Fortumille antama
pitkän aikavälin luottoluokitus oli BBB+ (vakaa) ja Moodyn
vastaava luokitus Baa2 (myönteiset näkymät).

Vuoden lopussa luottojen keskimääräinen korko suojausten jälkeen
oli 4,2 %.

Osakkeet ja osakepääoma

Vuonna 2003 osakevaihto oli yhteensä 270,3 miljoonaa osaketta
arvoltaan 1 876 miljoonaa euroa. Osakkeen korkein hinta oli 8,75
euroa (12.12.), alin 5,66 euroa (20.5.) ja keskihinta 6,94 euroa.
Päätöskurssi 30.12. oli 8,18 euroa.

Fortum Oyj:n vuoden 1999 henkilökunnalle suunnattuun optiolainaan
liittyen optioita vaihdettiin yhteensä 5,4 miljoonaa kappaletta
16,6 miljoonalla eurolla. Keskihinta oli 3,08 euroa, ja vuoden
viimeinen hinta 30.12. oli 4,13 euroa. Vuonna 2003 vaihdettiin ja
merkittiin kaupparekisteriin yhteensä 159 520 osaketta. Lisäksi
vaihdettiin 16 004 osaketta, joita ei ollut merkitty
kaupparekisteriin vuoden loppuun mennessä.

Fortum Oyj:n vuoden 1999 johdon optio-ohjelmaan liittyen optioita
vaihdettiin yhteensä 10 131 kappaletta 16,5 miljoonalla eurolla.
Keskihinta oli 1 629 euroa, ja viimeinen hinta 30.12. oli 2 650
euroa. Vuonna 2003 vaihdettiin ja merkittiin kaupparekisteriin
yhteensä 2 913 000 osaketta. Lisäksi vaihdettiin 965 000 osaketta,
joita ei ollut merkitty kaupparekisteriin vuoden loppuun mennessä.

Näiden merkintöjen jälkeen Fortum Oyj:n osakepääoma on 2 886 030
415 euroa ja kaupparekisteriin merkittyjen osakkeiden
kokonaismäärä 848 832 475. Fortum Oyj:n osakepääoma nousi yhteensä
10 446 568 eurolla.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 60,5 %.
Kansainvälisten osakkeenomistajien osuus oli 22,2 %.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä
käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen
liikkeelle laskemiseksi, uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi
tai yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Pitkän tähtäyksen kannustinohjelmat

Edellä mainittujen järjestelyiden lisäksi Fortumilla on tällä
hetkellä kaksi avainhenkilöille tarkoitettua optio-ohjelmaa, jotka
käynnistettiin vuosina 2001 ja 2002. Vuoden 2003 lopussa molempien
optio-ohjelmien piirissä oli noin 350 henkilöä. Nämä optio-
ohjelmat oikeuttavat enintään 4,5 %:n osuuteen Fortumin nykyisestä
osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Fortum esitteli vuonna 2003 uuden, osakepohjaisen pitkäaikaisen
kannustinohjelman yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmän
mahdollinen palkkio perustuu konsernin, sen
liiketoimintayksiköiden ja yksittäisen henkilön omalle
suoritukselle ja yhtiön pörssikurssin kehitykselle. Alkuvaiheessa
uusi järjestely koskee noin 190 Fortumin avainhenkilöä.

Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmän perusteella jaetaan
vuosittain 0,1 - 0,3 % Fortumin koko osakemäärästä, eli noin
1,000,000 - 2,500,000 osaketta. Osakkeet hankitaan markkinoilta,
joten toimenpide ei laimenna osakkeen arvoa.
Tämä järjestelmä korvaa mahdolliset muut pitkän tähtäyksen
kannustinjärjestelmät.

Konsernin henkilöstö

Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä vuonna 2003 oli keskimäärin
13 343 (14 053) henkilöä. Vähennyksestä suurin osa johtuu Birka
Energin ja Fortumin liiketoimintojen yhdistämisestä sekä Enprima-
osakkuusyhtiön perustamisesta vuoden alussa. Vuoden lopussa
henkilöstön määrä oli 13 046 (13 670), joista 12 649 (13 118) oli
vakinaisia työntekijöitä. Emoyhtiö Fortum Oyj:n henkilöstön määrä
oli vuoden lopussa 581 (310).

Konsernin johto

Risto Rinne nimitettiin öljysektorin johtajaksi ja konsernin
johtoryhmän jäseneksi 15.1.2004.

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Helmikuun alussa Fortum sopi lisäosakkeiden ostosta venäläisestä
OAO Lenenergosta. Oston jälkeen Fortumin osuus osakepääomasta
nousee 5,1 prosentilla 21,0 prosenttiin ja äänivallasta 2,1
prosentilla 20,7 prosenttiin. Osakekauppa edellyttää venäläisten
kilpailuviranomaisten hyväksyntää, koska Fortumin omistusosuus
Lenenergosta nousee yli 20 prosentin.

Strategiansa mukaisesti Fortum on jatkanut ydinliiketoimintaan
kuulumattomien osien myyntiä. Flow Improver Agent (FIA) -
erikoiskemikaaliliiketoiminta myytiin M-I Finland Oy:lle, joka on
Yhdysvalloissa, Teksasissa, sijaitsevan M-I LLC -yhtiön
tytäryhtiö. Unkarissa on tehty sopimus ETV-Eröterv-yhtiön
engineering-liiketoiminnan myymisestä yhtiön toimivalle johdolle.

Näkymät

Fortumin tuloksen muodostumisen kannalta merkittäviä
markkinatekijöitä ovat sähkön markkinahinta ja öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali. Muita merkittäviä tekijöitä
ovat raakaöljyn hinta sekä Yhdysvaltain dollarin ja Ruotsin
kruunun kurssit. Vuoden 2005 aikana päästökaupasta saattaa tulla
uusi merkittävä markkinatekijä.

Viiden viime vuoden aikana Fortumin hiilidioksiditon
sähköntuotanto on kasvanut 30 terawattitunnista 41
terawattituntiin. Sen osuus Fortumin omasta sähköntuotannosta oli
78 % vuonna 2003. Tämän tuotantorakenteen ansiosta Fortum on
varautunut hyvin päästökaupan mahdollisiin vaikutuksiin.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan
Pohjoismaissa noin 1 %:n vuosivauhtia. Vuonna 2003 sähkön spot-
hinta oli Pohjoismaiden markkinoilla keskimäärin 36,7 euroa
megawattitunnilta, 36 % enemmän kuin vuonna 2002. Vuoden 2003
helmikuun alussa vesivarantojen vajaus oli 15 TWh. Tammikuussa
sähkön spot-hinta oli noin 29 euroa megawattitunnilta. Tammi-
kuussa sähköfutuurit vuoden 2004 helmi-toukokuuksi olivat
noin 27-28 euroa ja loppuvuodeksi 2004 noin 26-27 euroa
megawattitunnilta. Seuraavien 12 kuukauden ajaksi Fortumin
sähkönmyynnin suojaus on noin 60 %.

Yhteispohjoismaisen sähkö- ja lämpöyhtiön muodostamisesta
aiheutuvat synergiaedut olivat noin 130 miljoonaa euroa jo vuonna
2003. Lisää tehostamismahdollisuuksia on tunnistettu koko
konsernissa ja työ niiden hyödyntämiseksi on alkanut.
Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan jatkuvien liiketoimintojen tulos on
yleensä merkittävästi parempi vuoden ensimmäisellä ja viimeisellä
neljänneksellä kuin vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Öljyn kansainvälinen jalostusmarginaali Luoteis-Euroopassa (Brent
Complex) oli huomattavasti korkeampi kuin vuonna 2002, keskimäärin
2,7 (1,0) USD/bbl. Neljännellä vuosineljänneksellä se oli
keskimäärin 2,3 (1,9) USD/bbl. Tammikuussa 2004 öljyn
kansainvälinen jalostusmarginaali oli keskimäärin 3,1
USD/bbl. Kansainvälinen vertailumarginaali on usean vuoden ajan
ollut keskimäärin 1,5–2,0 USD/bbl. Fortumin lisämarginaalin
arvioidaan pysyvän edellisvuosien vahvalla tasolla. Vuodelle 2004
ei ole suunniteltu merkittäviä jalostamojen huoltoseisokkeja.

Brent-raakaöljyn keskihinta oli 28,8 USD/bbl vuonna 2003. Vuoden
2004 tammikuussa keskihinta oli 31,2 USD/bbl, kun taas
kansainväliset futuurit loppuvuodelle 2004 olivat tammikuun
lopussa 28,3 USD/bbl. Raakaöljyn hinnasta aiheutuvat varastovoitot
ja -tappiot vaikuttavat Öljynjalostus ja markkinointi -segmentin
tulokseen.

SeverTEKin öljyntuotanto Etelä-Shapkinon kentällä Luoteis-
Venäjällä alkoi vuonna 2003. SeverTEK on Lukoilin ja Fortumin
tasaosuuksin omistama yhteisyritys. Tuotantoa lisätään asteittain
ja täyteen kapasiteettiin, joka on 50 000 barrelia päivässä
(Fortumin osuus on 25 000 barrelia päivässä), arvioidaan päästävän
vuoden 2004 loppuun mennessä. Fortumin 50 %:n osuus SeverTEKistä
konsolidoidaan pääomaosuusmenetelmällä.

Yhdysvaltain dollarin kurssilla on vaikutus jalostusmarginaaliin
ja merikuljetusrahteihin, joten Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen
vaikuttaa negatiivisesti öljyliiketoiminnan kannattavuuteen.
Arvioitujen myyntikatteiden suojaus etukäteen kuitenkin lieventää
tätä vaikutusta.

Vuonna 2003 euron keskimääräinen vaihtokurssi Yhdysvaltain
dollariin nähden oli 1,1346. Ruotsin kruunun keskimääräinen
vaihtokurssi dollariin nähden oli 9,1430. Joulukuun lopussa
vastaavat vaihtokurssit olivat 1,263 ja 9,080.

Valmistelut öljyliiketoimintojen listaamiseksi on aloitettu ja
tavoitteena on saada valmistelut päätökseen loppuvuonna.
Suunnitellun listautumisannin ajoitus riippuu kuitenkin
markkinatilanteesta.

Vuonna 2003 saatiin päätökseen monia strategisia toimenpiteitä.
Yhtiön taloudellinen tulos oli varsin hyvä. Fortumilla on
edellytykset edelleenkin parantaa toimintaansa, ja tehostamista
kaikilla tärkeillä osa-alueilla painotetaan. Nykyiset
markkinanäkymät, yhtiön suojaukset ja jatkuvat tehostamistoimet
luovat mahdollisuudet hyvälle vuodelle 2004.

Osingonjakoehdotus

Konsernin vapaa oma pääoma ja jakokelpoiset varat olivat 3 479
miljoonaa euroa 31.12.2003. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 1
381 miljoonaa euroa 31.12.2003.


Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj maksaa vuodelta
2003 osinkoa 0,42 euroa osakkeelta eli yhteensä 357 miljoonaa
euroa. Yhtiökokous pidetään 25.3.2004 kello 13.00 alkaen Finlandia-
talossa Helsingissä.


Espoossa 4.2.2004
Fortum Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519


Luvut ovat tilintarkastettuja.

Fortum siirtyy käyttämään kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä
(IFRS/IAS) vuodesta 2005 alkaen.


Tulostiedotus 2004:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 22.4.2004
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 28.7.2004
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 21.10.2004

Tilinpäätöstiedotteen aineisto ja herkkyysanalyysi ovat nähtävillä
Fortumin www-sivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
viestintäjohtaja


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi


FORTUM-KONSERNI 1.1.-31.12.2003
Tilintarkastettu
KONSERNIN TULOSLASKELMA

MEUR IV/03 IV/02 2003 2002

Liikevaihto 2837 3290 11392 11148
Osuus osakkuusyritysten voitosta 12 15 41 31
Liiketoiminnan muut tuotot 56 34 151 370
Poistot ja arvonalentumiset -143 -206 -538 -694
Liiketoiminnan muut kulut -2343 -2742 -9626 -9566
Liikevoitto 419 391 1420 1289
Rahoitustuotot ja -kulut -46 -73 -236 -281
Voitto ennen veroja 373 318 1184 1008
Välittömät verot -113 -111 -325 -269
Vähemmistöosuus -33 -23 -90 -73
Tilikauden voitto 227 184 769 666


Tulos/osake, euro 0.27 0.22 0.91 0.79
Laimennusvaikutuksella

oikaistu tulos 0.26 0.21 0.90 0.78
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
1 000 kpl 846831 845642
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä, 1 000 k 858732 851482

KONSERNIN TASE
MEUR 31.12.03 31.12.02
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat 14172 14837
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 551 504
Saamiset 1400 2027
Rahavarat 439 592
Yhteensä 2390 3123
Yhteensä 16562 17960
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 2886 2876
Muu oma pääoma 3520 3020
Yhteensä 6406 5896
Vähemmistöosuus 232 1432
Pakolliset varaukset 207 233
Laskennallinen verovelka 1843 1866
Pitkäaikainen vieras pääoma 5186 4599
Lyhytaikainen vieras pääoma 2688 3934
Yhteensä 16562 17960

Oma pääoma/osake, euro 7.55 6.97
Osakkeiden lukumäärä, 1 000 kpl 848832 845776

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR 31.12.03 31.12.02

Liiketoiminnan kassavirta 1577 1351
Käyttöomaisuuslisäys -550 -649
Ostetut osakkeet -570 -1771
Käyttöomaisuuden myyntitulot 142 120
Myydyt osakkeet 1227 889
Muiden sijoitusten muutos -67 33
Kassavirta ennen rahoitusta 1759 -27
Lainojen nettomuutos -399 209
Osingonjako -264 -220
Muut rahoituserät * -1245 30
Rahoituksen kassavirta -1908 19
Likvidien varojen muutos
lisäys (+), vähennys (-) -149 -8

* Vuonna 2003 sisältää Fortum Capital Ltd:n etuoikeutettujen osakkeiden
takaisinmaksua 1200 miljoonaa euroa

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
31.12.03 31.12.02

Sijoitettu pääoma, MEUR 12704 13765
Korollinen nettovelka, MEUR 5626 5848
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR 1136 4381
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11.4 11.1
Oman pääoman tuotto, % 12.3 10.5
Korkokate 5.8 4.7
FFO / korollinen nettovelka, % 1) 33.2 28.1
Velkaantumisaste, % 85 80
Omavaraisuusaste, % 40 41
Henkilöstö keskimäärin 13343 14053

1) FFO = Liiketoiminnan kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

MEUR IV/03 IV/02 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 860 1234 3418 3644
Sähkönsiirto 186 184 688 640
Markets 408 418 1540 1280
Öljynjalostus ja markkinointi 1757 1968 7192 7083
Muu toiminta 23 19 84 64
Liiketoimintojen välinen myynti -397 -567 -1530 -1668
Yhteensä 2837 3256 11392 11043
Myydyt liiketoiminnat *) - 34 - 105
Yhteensä 2837 3290 11392 11148
*) Sisäinen myynti vähennetty

KONSERNIN LIIKEVOITTO LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR IV/03 IV/02 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 274 284 780 617
Sähkönsiirto 58 61 247 279
Markets 21 -19 43 -11
Öljynjalostus ja markkinointi 78 42 396 253
Muu toiminta -12 -27 -46 -64
Liiketoimintojen välinen myynti - -1 - -
Yhteensä 419 340 1420 1074
Myydyt liiketoiminnat - 51 - 215
Yhteensä 419 391 1420 1289

KERTALUONTEISET ERÄT LIIKEVOITOSSA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR IV/03 IV/02 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 3 13 1 116
Sähkönsiirto - 1 20 92
Markets - - - 1
Öljynjalostus ja markkinointi 16 -6 15 48
Muu toiminta 15 -7 24 4
Yhteensä 34 1 60 261
Myydyt liiketoiminnat - -13 - 54
Yhteensä 34 -12 60 315

KONSERNIN POISTOT JA ARVONALENTUMISET LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR IV/03 IV/02 2003 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 60 59 231 236
Sähkönsiirto 33 34 143 147
Markets 4 6 16 25
Öljynjalostus ja markkinointi 40 51 131 152
Muu toiminta 6 14 17 22
Liiketoimintojen välinen myynti - - - -
Yhteensä 143 164 538 582
Myydyt liiketoiminnat - 42 - 112
Yhteensä 143 206 538 694

KONSERNIN INVESTOINNIT LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR III/03 III/02 I-III/03 I-III/02

Sähkö, lämpö ja kaasu 80 92 545 2619
Sähkönsiirto 98 62 339 1394
Markets 2 - 28 109
Öljynjalostus ja markkinointi 59 68 202 177
Muu toiminta 8 4 22 7
Yhteensä 247 226 1136 4306
Myydyt liiketoiminnat - 34 - 75
Yhteensä 247 260 1136 4381

KONSERNIN SIDOTTU PÄÄOMA LIIKETOIMINNOITTAIN
MEUR 31.12.03 31.12.02

Sähkö, lämpö ja kaasu 8869 8748
Sähkönsiirto 3129 3199
Markets 16 55
Öljynjalostus ja markkinointi 1402 1510
Muu toiminta 95 30
Yhteensä 13511 13542
Myydyt liiketoiminnat - 927
Yhteensä 13511 14469

KONSERNIIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO LIIKETOIMINNOITTAIN 2)

% 31.12. 31.12.*)31.12. 31.12.*)
2003 2003 2002 2002

Sähkö, lämpö ja kaasu 8.9 8.9 7.5 6.1
Sähkönsiirto 7.9 7.2 9.3 6.2
Markets 72.0 71.3 -11.4 -12.4
Öljynjalostus ja markkinointi 27.0 26.0 16.0 13.0

2) Sidotun pääoman tuotto -% = Liikevoitto / sidottu pääoma keskimäärin
*) kertaluonteiset erät vähennetty liikevoitosta

KONSERNIN VASTUUT
MEUR 31.12.03 31.12.02
Vastuusitoumukset
Omasta puolesta
Velan vakuudeksi
Pantit 149 553
Kiinteistökiinnitykset 91 237
Yrityskiinnitykset - 32
Muut kiinnitykset - 26
Muista sitoumuksista
Kiinteistökiinnitykset 55 55
Pantit, yrityskiinnitykset ja muut vastuu-
sitoumukset - 8
Takaisinostovastuut 8 15
Muut vastuusitoumukset 101 474
Yhteensä 404 1400
Osakkuusyritysten puolesta
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 12 9
Takaukset 562 345
Muut vastuusitoumukset 182 184
Yhteensä 756 538
Muiden puolesta
Takaukset 15 4
Muut vastuusitoumukset 7 4
Yhteensä 22 8
Yhteensä 1182 1946
Käyttöleasingvastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 75 58
Yli vuoden kuluttua erääntyvät 103 91
Yhteensä 178 149
Rahoitusleasingsopimukset on kirjattu taseeseen.
Ydinjätehuoltovastuu 570 545
Ydinjätehuoltorahaston rahasto-osuus -560 -535
Velkana taseessa 3) 10 10

3) Vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjat
Muiden vastuiden lisäksi, Gasum Oy:n puolesta on annettu takaus, joka
kattaa 75 % Gasumin ja OOO Gazexportin välisestä maakaasun
hankintasopimuksesta johtuvista maksuvelvoitteista.

Johdannaissopimukset 31.12.03 31.12.02

Korko- ja valuuttajohdannaiset Kohde- Käypä Tulout- Kohde- Käypä Tulout-
etuud. arvo tamatta etuuden arvo tamatta
arvo arvo
MEUR
Korkotermiinit 330 - - 2950 -2 -2
Koronvaihtosopimukset 4253 -97 -69 6898 21 34
Valuuttatermiinit 4) 8396 129 49 5626 63 30
Valuutanvaihtosopimukset 333 -3 1 2334 227 60
Ostetut valuuttaoptiot - - - 248 9 11
Asetetut valuuttaoptiot - - - 66 1 1

4) Sisältää myös ulkomaisten tytäryhtiöiden omaa pääomaa suojaavat
sopimukset.


Raakaöljy ja öljytuotteet Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

1000 bbl MEUR MEUR 1000 bbl MEUR MEUR

Myyntisopimukset 22304 -11 -11 10697 -11 -11
Ostosopimukset 37239 14 14 12170 13 13
Ostetut optiot 150 - - - - -
Asetetut optiot 600 - - - - -

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

TWh MEUR MEUR TWh MEUR MEUR
Myyntisopimukset 58 -100 -65 94 -2065 -1406
Ostosopimukset 50 136 101 78 1709 1051
Ostetut optiot - - - 2 1 -1
Asetetut optiot - - - 6 3 6


Kaasujohdannaiset Määrä Käypä Tulout- Määrä Käypä Tulout-
arvo tamatta arvo tamatta

Mill.th. MEUR MEUR Mill.th. MEUR MEUR

Myyntisopimukset 8 - - 4072 127 127
Ostosopimukset 8 - - 3773 -115 -115
Ostetut optiot - - - 1287 -7 -7
Asetetut optiot - - - 1335 - -

Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken markkina-
hintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien
kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin.
Määriin sisältyvät myös erääntymättömät, suljetut sopimukset.
Johdannaissopimuksia käytetään pääasiassa konsernin valuutta-, korko-
ja hintariskin hallintaan.

LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/03 III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02

Sähkö, lämpö ja kaasu 860 626 718 1214 1234 694 783 933
Sähkönsiirto 186 143 160 199 184 138 156 162
Markets 408 329 327 476 418 286 270 306
Öljynjalostus ja
markkinointi 1757 1717 1643 2075 1968 1794 1790 1531
Muu toiminta 23 22 19 20 19 15 16 14
Liiketoimintojen
välinen myynti -397 -310 -432 -391 -567 -344 -356 -401
Yhteensä 2837 2527 2435 3593 3256 2583 2659 2545
Myydyt liiketoiminnat - - - - 34 22 23 26
Yhteensä 2837 2527 2435 3593 3290 2605 2682 2571

LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN
MEUR IV/03 III/03 II/03 I/03 IV/02 III/02 II/02 I/02

Sähkö, lämpö ja kaasu 274 77 136 293 284 28 156 149
Sähkönsiirto 58 47 61 81 61 34 72 113
Markets 21 14 15 -7 -19 2 4 2
Öljynjalostus ja
markkinointi 78 118 75 125 42 76 79 57
Muu toiminta -11 -16 -2 -17 -27 -17 -10 -12
Liiketoimintojen
välinen myynti - -1 - - -1 1 1 -1
Yhteensä 420 239 285 475 340 124 302 308
Myydyt liiketoiminnat - - - - 51 25 120 19
Yhteensä 420 239 285 475 391 149 422 327