Fortum Oyj: Tilinpäätös 2006

Fortum Oyj Pörssitiedote 31.1.2007


Fortum Oyj: Tilinpäätös 2006

Jälleen hyvä vuosi Fortumille
- Fortumin hallitus esittää 1,26 euron osinkoa osaketta kohden

Vuosi lyhyesti
- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 437 (1 334) miljoonaa euroa, +8 %
- Tulos ennen veroja 1 421 (1 267) miljoonaa euroa, +12 %.
- Osakekohtainen tulos 1,22 (1,01) euroa, +21 %.
- Edistystä Venäjällä ja Puolassa
- Esitetty osinko yhteensä 1,26 euroa osaketta kohden


Tunnuslukuja, IV/06 IV/05 2006 2005
jatkuvat toiminnot
Liikevaihto, milj., euroa 1 254 1 112 4 491 3 877
Liikevoitto, milj., euroa 455 474 1 455 1 347
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj., 440 460 1 437 1 334
euroa
Tulos ennen veroja, milj. euroa 448 466 1 421 1 267
Tulos/osake, euroa 0,39 0,36 1,22 1,01
Liiketoiminnan kassavirta, milj. euroa 92 424 1 151 1 271
Oma pääoma/osake, euroa 8,91 8,17
Korollinen nettovelka (kauden lopussa), 4 345 3 158
milj. euroa
Osakkeiden määrä keskimäärin, tuhatta 881 194 872 613

Tunnuslukuja, 2006 2005
jatkuvat toiminnot
Sijoitetun pääoman tuotto, % 13,4 13,5
Oman pääoman tuotto, % 14,4 13,5
Nettovelka/EBITDA 2,3 1,8

*) Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien
toimintojen tilikauden voitto kauden lopussa olevalla omalla pääomalla.
Luovutettujen toimintojen tilikauden voitto
on vähennetty 31.12.2005 omasta pääomasta.

Vuotta 2006 Fortumissa leimasivat parantunut tulos, yhtiön strategisen aseman
vahvistuminen Venäjällä ja Puolassa sekä uusien sähkön- ja lämmöntuotannon
kapasiteetti-investointien vauhdittuminen. Lyhyesti, vuosi 2006 oli Fortumille
menestyksekäs. Yhtiön liiketoiminnan tulos parani ja sen taloudellinen asema
säilyi vahvana. Tärkeimmät taloudelliset tavoitteet, sijoitetun pääoman
tuottotavoite 12 % ja uusi oman pääoman tuottotavoite 14 %, ylittyivät. Fortumin
nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 2,3 vuoden lopussa. Jatkuvien toimintojen
liiketoiminnan kassavirta supistui hieman 1 151 (1 271) miljoonaan euroon.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa
oli 37,1 (31,2) euroa eli 19 % korkeampi kuin vuonna 2005. Sähkön keskimääräinen
spot-hinta pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa, oli 48,6 (29,3) euroa
megawattitunnilta eli noin 66 % korkeampi kuin vuonna 2005.

Vuonna 2006 Fortum käynnisti useita tuotantokapasiteetin lisäämiseen tähtääviä
hankkeita. Meneillään oleviin tai suunniteltuihin kapasiteetti-investointeihin
kuuluvat Olkiluoto 3 -ydinreaktori Suomessa, ydinvoimalaitosyksiköiden
tehonkorotukset Ruotsissa, kaksi yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantolaitosta
(Suomenojalla Espoossa ja Värtanilla Tukholmassa) sekä uusi
kaasuturbiinivoimalaitos (Inkoossa). Ohjelma kasvattaa
sähköntuotantokapasiteettia
noin 1 500 megawatilla (MW) pääasiassa vuoteen 2010 mennessä. Fortumin
kapasiteetti-investointiohjelman kokonaisarvo osakkuusyhtiöiden kautta tehtävät
investoinnit mukaan lukien on noin 2,8 miljardia euroa.

E.ON Finland (nyt Fortum Espoo) ostettiin ja poistettiin pörssistä. Vuoden 2006
toisen neljänneksen lopusta lähtien Fortum Espoo on konsolidoitu Fortumiin, ja
kaikki Fortum Espoon liiketoiminnot on yhdistelty Fortumin
liiketoimintayksikköihin.

Fortum vahvisti asemaansa Venäjän markkinoilla 2006 ja lisäsi omistustaan
Luoteis-
Venäjän alueellisessa sähköntuotantoyhtiössä Territorial Generating Company No.
1:ssä (TGC-1) hieman yli 25 %:in.

Fortum jatkoi kaukolämpöliiketoiminnan laajentamista Puolassa. Joulukuussa
Fortum
ilmoitti rakentavansa uuden yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksen
Czêstochowaan Puolaan.


Jatkuvien toimintojen taloudellinen tulos

Lokakuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 1 254 (1 112) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 455 (474) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto
supistui 20 miljoonalla eurolla 440 (460) miljoonaan euroon.

Viimeisellä vuosineljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa
oli
44,6 (32,3) euroa megawattitunnilta eli 38 % suurempi kuin vastaavalla jaksolla
2005. Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
oli 37,7 (33,0) euroa megawattitunnilta eli 14 % suurempi kuin vuosi sitten.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli lähes sama kuin
edellisvuonna. Toteutuneen sähkönhinnan nousun positiivista tulosvaikutusta
Pohjoismaissa pienensi ydinvoimakapasiteetin veron ja vesivoiman
kiinteistöverojen
kasvu sekä ydinvoima- ja vesivoimatuotantovolyymin supistuminen.
Ydinvoimatuotannon väheneminen johtui Ruotsin ydinvoimaloiden
suunnittelemattomista seisokeista. Niiden aiheuttama tuotannon menetys oli
viimeisellä vuosineljänneksellä noin 0,6 terawattituntia (TWh).
Vesivoimatuotannon
väheneminen johtui heikentyneestä vesitilanteesta. Lämpövoimatuotanto kasvoi, ja
siten Sähköntuotanto-segmentti oli hiilidioksidin päästöoikeuksien netto-ostaja.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto supistui hieman ja oli 95 (97)
miljoonaa euroa. Tämä johtui pääasiassa polttoaineiden hinnan noususta ja
lämpimästä säästä etenkin joulukuussa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä
vuosineljänneksellä 77 miljoonaa euroa eli 1 miljoonaa euroa suurempi kuin
vuotta
aiemmin.

Markets-segmentin operatiivinen tulos oli viimeisellä vuosineljänneksellä
tappiollinen. Hankintakustannukset pysyivät korkeina. Lämpimän sään vuoksi
kulutus
ja myyntivolyymit pienenivät. Samaan aikaan kova kilpailu erityisesti Suomen
vähittäismarkkinoilla aiheutti sen, että katteet pysyivät pieninä.


Jatkuvien toimintojen liikevaihto segmenteittäin

milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Sähköntuotanto 667 598 2 439 2 058
Lämpö 381 325 1 268 1 063
Sähkönsiirto 210 196 753 707
Markets 529 391 1 912 1 365
Muut 19 20 78 91
Eliminoinnit -552 -418 -1 959 -1 407
Yhteensä 1 254 1 112 4 491 3 877

Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio segmenteittäin

milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Sähköntuotanto 289 297 985 854
Lämpö 95 97 253 253
Sähkönsiirto 77 76 250 244
Markets -8 8 -4 30
Muut -13 -18 -47 -47
Yhteensä 440 460 1 437 1 334

Jatkuvien toimintojen liikevoitto/-tappio segmenteittäin

milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Sähköntuotanto 290 296 980 825
Lämpö 119 94 264 269
Sähkönsiirto 74 76 252 251
Markets -18 11 -6 32
Muut -10 -3 -35 -30
Yhteensä 455 474 1 455 1 347

Tammikuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 4 491 (3 877) miljoonaa euroa.

Konsernin raportoitu liikevoitto oli 1 455 (1 347) miljoonaa euroa.
Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 437 (1 334) miljoonaa euroa.

Tammi–joulukuussa keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 48,6 (29,3) euroa
megawattitunnilta eli 66 % enemmän kuin vuonna 2005. Sähköntuotanto-segmentin
toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 37,1 (31,2) euroa
megawattitunnilta, mikä on 19 % suurempi kuin vuonna 2005.

Sähköntuotanto-segmentin kokonaistuotantovolyymi kasvoi edellisvuotisesta.
Ydinvoimatuotannon väheneminen johtui Ruotsin ydinvoimaloiden
suunnittelemattomista seisokeista. Niiden takia menetetty volyymi oli noin 1,6
TWh. Vesivoimatuotanto oli 1,4 TWh pienempi kuin edellisvuonna, mikä johtui
heikommasta vesitilanteesta.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 131 miljoonaa euroa
suurempi kuin edellisvuonna huolimatta ydinvoimatuotantokapasiteetin verojen ja
vesivoiman kiinteistöverojen kasvusta. Edelliseen vuoteen verrattuna verojen
kasvun negatiivinen vaikutus oli noin 65 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Lämpö-segmentin liikevaihto oli 205 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna.
Tämä johtui pääasiassa uusien liiketoimintojen aiheuttamasta volyymin kasvusta
ja
sähkön hinnan noususta. Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli
samalla
tasolla kuin edellisvuonna. Polttoaineiden hinnan nousun vaikutusta tasoitti
osittain jätteenpolton lisääminen Ruotsissa.

Sähkönsiirto-segmentin myynti oli 753 (707) miljoonaa euroa, mikä on 46
miljoonaa
euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Pääasiallinen syy kasvuun oli Fortum Espoon
integraatio. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 250 miljoonaa euroa
eli 6
miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuonna lähinnä samasta syystä.

Markets-segmentin liikevaihto oli vuonna 2006 korkeampi kuin vuonna 2005 lähinnä
Fortum Espoon integraation vuoksi. Haasteellisen markkinatilanteen vuoksi
Marketsin liiketulos oli vuonna 2006 tappiollinen, kun se vuonna 2005 oli
voitollinen. Hankintakustannukset pysyivät korkeina, ja erityisesti Suomen
vähittäismarkkinoiden kovan kilpailun vuoksi katteet pysyivät pieninä.

Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän käynnistysvaikeuksiin liittyvät kulut ja
varaus vaikuttivat negatiivisesti operatiiviseen tulokseen Markets- ja
Sähkönsiirto-segmenteissä Ruotsissa.

Voitto ennen veroja oli 1 421 (1 267) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 103 (135) miljoonaa euroa. Tärkein syy
nettorahoituskulujen pienenemiseen oli alempi korkotaso. Nettorahoituskuluihin
on
kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia 30 (40) miljoonaa euroa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 69 (55) miljoonaa euroa.
Suurimman yksittäisen osan muodosti norjalainen Hafslund ASA. Hafslund ASA
sisällyttää Renewable Energy Corporation ASAn (REC) omistuksen käyvän arvon
muutoksen tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum sisällyttää käyvän arvon muutoksen
omaan pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon muutos
tilikaudella 2006 perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan osakkeiden
lukumäärään. Vuoden 2006 joulukuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 440
miljoonaa euroa.

Vähemmistöosuus oli 49 (52) miljoonaa euroa. Vähemmistöosuudet liittyvät
pääasiassa Fortum Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 %:n
taloudellinen omistusosuus.

Tilikauden verot olivat 301 (331) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 21,2 % (26,1).

Tilikauden tulos oli 1 120 (936) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos
oli 1,22 euroa (1,01). Sijoitetun pääoman tuotto vuodelta 2006 oli 13,4 %
(13,5),
ja oman pääoman tuotto oli 14,4 % (13,5).


Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuonna 2006 sähköä
392
(392) TWh. Vuoden jälkimmäinen puolisko oli selvästi tavanomaista lämpimämpi,
minkä vuoksi kulutus oli normaalia vähäisempi. Viimeisellä vuosineljänneksellä
kulutus oli 102 (108) TWh eli 6 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2006 alussa Pohjoismaiden vesivarannoissa oli 7 TWh:n ylijäämä pitkän
ajan
keskiarvoon verrattuna. Vesitilanne heikkeni vuoden mittaan syksyyn saakka.
Elokuussa vaje oli suurimmillaan, 30 TWh. Lämmin sää ja siitä johtunut
tavallista
pienempi kulutus sekä suuri sademäärä johtivat vesivarantojen täyttymiseen
loppuvuodesta. Joulukuun lopussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat vain noin 2
TWh
pitkän ajan keskiarvoa pienemmät ja 9 TWh pienemmät kuin vastaavana aikana
vuonna
2005.

Viimeisellä neljänneksellä sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli
44,6
(32,3) euroa megawattitunnilta eli 38 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla 2005
ja
25 % vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Viimeisellä neljänneksellä
vesitilanne kohentui nopeasti ja Ruotsin ydinvoimaloiden käytettävyys parani.
Samanaikaisesti sähkönkulutus oli pienempää normaalia selvästi lämpimämmän sään
vuoksi. Näiden markkinatekijöiden äärimmäisten muutosten seurauksena sekä spot-
hinta että sähkön johdannaisnoteeraukset kääntyivät jyrkkään laskuun.

Vuonna 2006 sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa oli 48,6 (29,3) euroa
megawattitunnilta eli 66 % edellisvuotta korkeampi. Korkeampi spot-hinta vuonna
2006 johtui heikosta vesitilanteesta ja Ruotsin suunnittelemattomista
ydinvoimalaseisokeista.

Saksassa sähkön spot-hinta on vuonna 2006 ollut keskimäärin hieman korkeampi
kuin
Pohjoismaissa. Se johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista Saksaan.

Vuonna 2006 päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 18,5 (17,9)
euroa hiilidioksiditonnilta eli 3 % korkeampi kuin edellisvuonna.
Viimeisellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 hiilidioksidipäästöoikeuksien
markkinahinta oli keskimäärin 9,7 (22,1) euroa hiilidioksiditonnilta eli 56 %
pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2005. Neljänneksen aikana hinta laski
12–13 eurosta 6–7 euroon hiilidioksiditonnilta. Vuoden 2006 lopussa Kioton
sopimuksen kattaman jakson (2008–2012) päästöoikeuksien hinnat olivat kuitenkin
selvästi vuoden 2007 päästöoikeuksien hintoja korkeammat. Esimerkiksi vuoden
2008
hinta oli noin 17–18 euroa hiilidioksiditonnilta.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2006 aikana 54,7 (52,3) TWh, josta 53,5
(51,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä on noin 14 % (13 %) Pohjoismaiden
sähkönkulutuksesta.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 10 913 (11 281)
MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 10 768 (11 136) MW. Muutokset johtuvat
pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa myydyistä lämpövoimaloista. Fortum Espoon
hankinta kasvatti Fortumin yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantokapasiteettia.

Hiilidioksidittoman sähköntuotannon osuus Fortumin sähköntuotannosta oli 84 %
(93 %) vuonna 2006. Alustava arvio Fortumin omien voimalaitosten
hiilidioksidipäästöistä vuonna 2006 on 11,0 miljoonaa tonnia eli 4,5 miljoonaa
tonnia edellisvuotista enemmän. Euroopan päästökauppajärjestelmän alaiset
päästöt
olivat alustavan arvion mukaan noin 10,4 miljoonaa tonnia. Fortumin eri maissa
sijaitseville laitoksille jaettujen vuosien 2005–2007 päästöoikeuksien
keskimääräinen volyymi on yhteensä noin 9 miljoonaa tonnia vuodessa.

Seuraavassa esitetään Fortumin koko sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

Fortumin koko sähkön- ja IV/06 IV/05 2006 2005
lämmöntuotanto, TWh
Sähköntuotanto 15,4 14,3 54,7 52,3
Lämmöntuotanto 7,4 7,6 25,8 25,1

Fortumin sähköntuotanto IV/06 IV/05 2006 2005
Pohjoismaissa lähteittäin, TWh
Vesivoima 5,6 5,8 19,8 21,2
Ydinvoima 6,4 7,0 24,4 25,8
Lämpövoima 3,1 1,3 9,3 4,2
Yhteensä 15,1 14,1 53,5 51,2

Fortumin sähköntuotanto IV/06 IV/05 2006 2005
Pohjoismaissa lähteittäin, %
Vesivoima 37 41 37 42
Ydinvoima 42 50 46 50
Lämpövoima 21 9 17 8
Yhteensä 100 100 100 100


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 61,6 (59,7) TWh, josta 60,2 (58,2) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15) alueen kokonaiskulutuksesta. Lämmönmyynti
Pohjoismaissa oli 20,1 (19,4) TWh ja muissa maissa 6,7 (4,4) TWh.

Fortumin koko sähkön-*) ja IV/06 IV/05 2006 2005
lämmönmyynti, milj. euroa
Sähkönmyynti 667 575 2 437 2 002
Lämmönmyynti 299 264 1 014 867

Fortumin koko sähkönmyynti IV/06 IV/05 2006 2005
alueittain, TWh
Ruotsi 7,9 8,4 28,5 30,4
Suomi 8,1 6,9 29,6 26,0
Muut maat 0,9 0,9 3,5 3,3
Yhteensä 16,9 16,2 61,6 59,7

Fortumin koko lämmönmyynti IV/06 IV/05 2006 2005
alueittain, TWh
Ruotsi 2,6 3,0 9,3 9,5
Suomi 3,3 2,9 10,7 9,8
Muut maat**) 1,8 1,3 6,8 4,5
Yhteensä 7,7 7,2 26,8 23,8

*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa
sekä käyttö- ja kunnossapitopalvelujen tarjoaminen Pohjoismaissa ja valituilla
kansainvälisillä markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and
Trading (PMT) sekä Service.


milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Liikevaihto 667 598 2 439 2 058
- sähkönmyynti 566 487 2 059 1 682
- muu myynti 101 111 380 376
Liikevoitto 290 296 980 825
Vertailukelpoinen liikevoitto 289 297 985 854
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 6 734 5 954
Sidotun pääoman tuotto, % 16,1 14,0
Vertailukelpoinen sidotun pääoman 16,1 14,5
tuotto, %

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli viimeisellä neljänneksellä 13,0
(12,8)
TWh.

Vuonna 2006 segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 48,3 (47,2) TWh, josta
noin
19,8 (21,2) TWh eli 41 (45) % oli vesivoimaa, 24,4 (25,8) TWh eli 51 (55) %
ydinvoimaa ja 4,1 (0,2) TWh eli 8 (0) % lämpövoimaa. Vesivoimatuotannon
väheneminen johtui heikentyneestä vesitilanteesta. Ydinvoimatuotannon
väheneminen
johtui Ruotsin ydinvoimaloiden suunnittelemattomista seisokeista.
Lämpövoimatuotanto kasvoi vesivoima- ja ydinvoimatuotannon alhaisen volyymin ja
korkeiden spot-hintojen takia.

Vuoden lopussa segmentin sähköntuotantokapasiteetti oli 9 540 (10 003) MW, josta
9 400 (9 863) MW oli Pohjoismaissa ja 140 (140) MW muissa maissa. Muutokset
johtuvat pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa myydyistä lämpövoimaloista.

Sähköntuotanto alueittain, TWh IV/06 IV/05 2006 2005

Ruotsi 7,4 7,9 27,1 28,4
Suomi 5,5 4,9 21,1 18,8
Muut maat 0,3 0,3 1,2 1,1
Yhteensä 13,2 13,1 49,4 48,3

Sähkön myynti Pohjoismaissa, TWh 14,5 14,2 53,9 52,6
josta läpikulkueriä 1,2 1,1 4,5 4,5


Hinta, €/MWh IV/06 IV/05 2006 2005

Sähkön tukkumyyntihinta 37,7 33,0 37,1 31,2
Pohjoismaissa*
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Sähköntuotannon toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli viimeisellä neljänneksellä 14 % korkeampi kuin vuosi sitten,
mikä johtui pääasiassa paremmasta hintasuojauksesta ja korkeammista spot-
hinnoista. Viimeisellä neljänneksellä keskimääräinen spot-hinta Nord Poolissa
oli
38 % korkeampi kuin vuosi sitten. Vuoden 2006 aikana Sähköntuotannon toteutunut
sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 19 % korkeampi ja Nord Poolissa
keskimääräinen spot-hinta oli 66 % edellisvuotta korkeampi. Fortumin
tukkumyyntivolyymi oli 13,3 (13,1) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 49,4 (48,1)
TWh koko vuonna.

Vuoden 2006 aikana Fortum vahvisti asemaansa Venäjällä Luoteis-Venäjän
alueellisessa sähköntuotantoyhtiössä Territorial Generating Company No. 1:ssä
(TGC-
1).

Lokakuussa 2006 Fortum osti 12,5 % osuuden St. Petersburg Generating Companysta.
Yhdessä Fortumin aiemman omistusosuuden kanssa osuus St. Petersburg Generating
Companysta antaa Fortumille oikeuden hieman yli 25 % osuuteen TGC-1:ssä.
Marraskuussa 2006 alueellisten tuotantoyhtiöiden fuusio saatettiin loppuun ja
TGC-
1 rekisteröitiin yhtiöksi. Kun alueellisten tuotantoyhtiöiden osakkeet on
konvertoitu TGC-1:n osakkeiksi, suurimmat omistajat ovat RAO UES noin 56 %
osuudella, Fortum hieman yli 25 % osuudella ja Interros noin 7 %
omistusosuudella.

Lokakuun lopussa Fortum osallistui myös venäläisen Wholesale Generating Company
No. 5:n (WGC-5) listautumisantiin. WGC-5:llä on neljä tuotantopaikkaa Venäjällä.
Listautumisannissa Fortum hankki alle 1 % WGC-5:n osakkeista.

Ruotsin Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitosten suunnittelemattomista
seisokeista on joulukuun loppuun mennessä aiheutunut Fortumin
ydinvoimatuotannolle
noin 1,6 TWh:n menetys.

Fortum osallistuu noin 25 % osuudella Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön
(Olkiluoto 3) rakentamiseen. Toimittaja (AREVA-Siemens) on ilmoittanut
ydinvoimalaitoksen rakennuttajalle ja omistajalle, TVO:lle, että laitos
valmistuu
vuodenvaihteessa 2010–2011.

Lokakuussa Fortum saattoi loppuun teollisuuden kunnossapitoliiketoimintansa
myynnin. Kaupan yhteydessä siirtyi noin 900 työntekijää.

Marraskuussa Fortum allekirjoitti nelivuotisen sopimuksen Isossa-Britanniassa
Lontoon Heathrow'n lentokentän läheisyydessä rakenteilla olevan
jätteenpolttolaitoksen käytöstä ja kunnossapidosta. Laitos valmistuu kesällä
2008.

Marraskuussa Fortum haki uutta 20 vuoden toimilupaa Loviisan
ydinvoimalaitokselle.
Joulukuussa Fortum teki pitkäaikaisen sopimuksen ydinpolttoaineen ostamisesta
Loviisaan venäläiseltä TVEL-konsernilta.

Marraskuussa Fortum myi Haapavedellä sijaitsevan 154 megawatin turvevoimalansa.
Fortum myi 1 TWh:a vuodessa vastaavan vakiotehoisen palkkikapasiteetin Suomessa
alkaen marraskuusta 2006 ja päättyen maaliskuun 2011 loppuun. Fortum vuokrasi
308
MW:n tuotantokapasiteettiosuutensa Meri-Porin voimalaitoksessa tammikuusta 2007
kesäkuun 2010 loppuun saakka. Nämä toimenpiteet olivat Kilpailuviraston
asettamia
edellytyksiä Fortum Espoon -kaupan toteuttamiselle.

Joulukuussa Fortum ilmoitti suunnitelmistaan rakentaa uuden
kaasuturbiinivoimalan
Inkooseen Suomeen. Suunnitelman mukaan voimala on kaupallisessa käytössä vuonna
2009. Voimalan polttoaineena käytetään kevyttä polttoöljyä, ja sen tuotanto on
noin 250–300 MW:a.
Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat liiketoimintayksiköt Värme, joka toimii Ruotsissa, ja Heat,
joka toimii muilla markkina-alueilla.


milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Liikevaihto 381 325 1 268 1 063
- lämmönmyynti 288 254 976 834
- sähkönmyynti 68 48 198 145
- muu myynti 25 23 94 84
Liikevoitto 119 94 264 269
Vertailukelpoinen liikevoitto 95 97 253 253
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 3 407 2 551
Sidotun pääoman tuotto, % 9,6 11,6
Vertailukelpoinen sidotun pääoman 9,2 11,0
tuotto, %

Segmentin lämmönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 7,2 (6,6) TWh ja koko
vuonna
24,7 (21,7) TWh. Volyymin kasvu johtui pääasiassa Puolassa tehdyistä
yritysostoista ja Fortum Espoon integroinnista. Kaukolämmön kysynnän
kausiluonteisuuden vuoksi ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat segmentin
tuloksen kannalta tärkeimmät.

Sähköntuotanto yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissa (CHP) oli 1,7
(1,3) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 5,0 (4,1) TWh vuonna 2006. Kasvu johtui
pääasiassa Fortum Espoon tuomista volyymilisäyksistä.

Lämmönmyynti alueittain, TWh IV/06 IV/05 2006 2005

Ruotsi 2,5 3,0 9,3 9,5
Suomi 3,3 2,9 10,7 9,8
Muut maat 1,4 0,7 4,7 2,4
Yhteensä 7,2 6,6 24,7 21,7

Sähkönmyynti, TWh IV/06 IV/05 2006 2005
Yhteensä 1,7 1,3 5,0 4,1

Toukokuussa Fortum aloitti Tukholman eteläosan ja keskustan
kaukolämpöjärjestelmien yhdistämisprojektin. Tämä tehostaa
lämmöntuotantokapasiteetin käyttöä Tukholmassa. Projekti valmistuu toukokuuhun
2007 mennessä, ja investoinnin suuruus on noin 20 miljoonaa euroa.

Toukokuussa Fortum Värme haki ympäristölupaa suunnitellulle biopolttoaineisiin
perustuvalle yhdistetylle CHP-laitokselle Värtaniin. Uuden laitoksen arvioidaan
olevan toiminnassa aikaisintaan vuoden 2009 loppupuolella.

Fortum suunnittelee uuden CHP-laitoksen rakentamista nykyisen voimalaitoksensa
yhteyteen Suomenojalle Espooseen. Investoinnin arvon arvioidaan olevan noin 200
miljoonaa euroa. Voimalaitos käyttää polttoaineenaan maakaasua ja sen
suunnitellaan olevan kaupallisessa käytössä vuoden 2009 lopussa. Uuden laitoksen
sähköntuotantokapasiteetti on noin 260–300 MW ja kaukolämmöntuotantokapasiteetti
noin 200–240 MW.

Syyskuussa Fortum sopi myyvänsä Hämeenlinnassa sijaitsevan CHP-laitoksensa
Vattenfallille. Omistus siirtyi 24. lokakuuta. Kauppa oli yksi Kilpailuviraston
Fortum Espoo -kaupan toteutumiselle asettamista ehdoista.

Joulukuussa Fortum ilmoitti investoivansa uuteen CHP-laitokseen Czêstochowassa
Puolassa. Investoinnin arvo on noin 95 miljoonaa euroa. Voimalaitoksen
suunnitellaan olevan tuotantovalmis vuoden 2009 loppuun mennessä.

Fortum solmi Vattenfallin kanssa sopimuksen, jonka mukaan se ostaa Vattenfallin
Virossa ja Latviassa sijaitsevat lämpöliiketoiminnat.

Vuoden aikana Fortum myi ruotsalaisten Sölvesborgs Fjärrvärme AB:n, Bromölla
Fjärrvärme AB:n ja Karskär Energi AB:n osakkeensa.

Sidottu pääoma kasvoi pääasiassa Fortum Espoon yhdistämisen takia.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin
1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Liikevaihto 210 196 753 707
- jakeluverkot 179 164 636 592
- alueverkot 20 22 80 82
- muu myynti 11 10 37 33
Liikevoitto 74 76 252 251
Vertailukelpoinen liikevoitto 77 76 250 244
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 3 412 3 021
Sidotun pääoman tuotto, % 8,4 8,8
Vertailukelpoinen sidotun pääoman 8,3 8,6
tuotto, %

Viimeisellä neljänneksellä jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat
7,0
(6,6) TWh ja 4,6 (5,0) TWh.

Koko vuoden vastaavat luvut olivat 24,6 (23,1) TWh ja 18,1 (18,0) TWh.
Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 15,0 (14,8) TWh Ruotsissa ja 3,1 (3,2) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto jakeluverkoissa, TWh IV/06 IV/05 2006 2005

Ruotsi 3,8 4,1 14,4 14,4
Suomi 2,5 1,8 7,7 6,3
Norja 0,6 0,6 2,3 2,2
Viro 0,1 0,1 0,2 0,2
Yhteensä 7,0 6,6 24,6 23,1


Sähkönsiirtoasiakkaitten 31.12.2006 31.12.2005
lukumäärä alueittain, tuhansia
Ruotsi 865 860
Suomi 580 410
Norja 97 97
Viro 23 23
Yhteensä 1 565 1 390

Ruotsin energiamarkkinaviranomaisen (EMI) siirtohintojen laskemiseen käyttämä
valvontamalli (NNM) on saanut kritiikkiä toimialalta. Kaikista EMI:n päätöksistä
on valitettu.

Fortumiin sovellettujen vuoden 2003 sähkönsiirtohintojen valvonta (kaksi aluetta
ja pieni tytäryhtiö) on kesken, eikä lopullisia Fortumia koskevia päätöksiä ole
edelleenkään annettu. Viranomaiset eivät ole myöskään vielä antaneet tietoja
vuoden 2004 tariffien (neljä aluetta ja pieni tytäryhtiö) valvonnasta.
Joulukuussa
EMI ilmoitti, että sen tariffivalvonta vuodelta 2005 koskee kahta Fortumin
jakelualuetta ja yhtä pientä tytäryhtiötä.

Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto aiheutti edelleen
ylimääräisiä kustannuksia ja epätasaisuutta Sähkönsiirron asiakaspalvelun
laadussa
Ruotsissa.

Vuonna 2006 segmentti investoi asiakkaiden keskimääräisen sähkönkatkosten keston
lyhentämiseen. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2005, ja se odotetaan saatavan
päätökseen vuoteen 2011 mennessä, mihin mennessä Fortum investoi 700 miljoonaa
euroa verkkoihin Pohjoismaissa. Näihin investointeihin sisältyvä 200 miljoonan
euron sähkönsiirron luotettavuuden parantamiseen tähtäävä ohjelma, joka
käynnistettiin vuonna 2005, jatkui suunnitelmien mukaisesti.

Toinen keskeinen hanke on automaattisen mittarinluentajärjestelmän (AMM)
käyttöönotto Ruotsissa. Kaikki Fortumin asiakkaat Ruotsissa tulevat
automaattisen
mittarinluennan piiriin. Mittarien käyttöönotto alkaa vuonna 2007, ja asennukset
saatetaan loppuun vuoden 2008 loppuun mennessä. AMM-hankkeen kokonaisarvo on
noin
240 miljoonaa euroa.


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.


milj. euroa IV/06 IV/05 2006 2005

Liikevaihto 529 391 1 912 1 365
Liikevoitto/-tappio -18 11 -6 32
Vertailukelpoinen liikevoitto/- -8 8 -4 30
tappio
Sidottu pääoma (kauden lopussa) 176 228
Sidotun pääoman tuotto, % -1,6 17,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman -0,8 16,4
tuotto, %

Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 11,5 (10,8) TWh ja
koko vuonna 42,1 (40,2) TWh. Viimeisen vuosineljänneksen myynti oli
edellisvuotista suurempi, vaikka suuria asiakassopimuksia päättyikin vuoden 2005
kolmannella neljänneksellä. Kasvu oli pääasiassa Fortum Espoon yhdistämisen sekä
uusien yksityis- ja yritysasiakkaiden määrän kasvun seurausta.

Viimeisellä neljänneksellä sähkön vähittäismyyntihinnat Pohjoismaissa olivat
korkeampia kuin toisella ja kolmannella neljänneksellä. Ruotsissa ja Norjassa
sähkön vähittäishinnat seuraavat Nord Poolin futuurien markkinahintoja nopeasti,
kun taas Suomessa vähittäishinnat eivät seuraa täysin futuurimarkkinoiden
vaihtelua.

Fortum Espoon myyntitoiminnot yhdistettiin Fortum Marketsiin viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Marketsin asiakasmäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2006.

Uuden asiakas- ja laskutusjärjestelmän kehitys ja käyttöönotto aiheutti edelleen
ylimääräisiä kustannuksia ja epätasaisuutta Marketsin asiakaspalvelun laadussa
Ruotsissa.


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen vuonna 2006 olivat 1 395 (479) miljoonaa euroa.
Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 485 (346) miljoonaa euroa.

Tammikuussa Fortumin omistusosuus MPEC Wroclaw -yhtiöstä Puolassa nousi 90,2
%:in
osakepääomasta ja 94,4 %:in äänivallasta. Fortum poisti Fortum Wroclaw S.A:n
Varsovan pörssistä 29.4.2006. Fortum Wroclaw on kaukolämmön jakeluyhtiö, jonka
liikevaihto oli noin 71 miljoonaa euroa ja lämmönmyynti noin 2,1 TWh vuonna
2005.

Vuonna 2006 Fortum saattoi päätökseen Fortum Espoon oston 766 miljoonalla
eurolla.
Fortum Espoo poistettiin pörssistä 13.9. Toisen vuosineljänneksen lopusta
lähtien
Fortum Espoo on yhdistelty kokonaan Fortumiin, ja luvut on sisällytetty
asianomaisiin segmenttikohtaisiin lukuihin. Fortum Espoon yhdistely vaikutti
pääasiassa Lämpö-, Sähkönsiirto- ja Markets-segmentteihin. Kolmannen
vuosineljänneksen aikana kaikki Fortum Espoon liiketoiminnot yhdistettiin
Fortumin
liiketoimintayksiköihin. Fortum odottaa yhdistymisen tuovan konsernille 15–20
miljoonan euron synergiaedun vähitellen vuodesta 2007 lähtien.

Fortum on täyttänyt Kilpailuviraston Fortum Espoo -kaupan toteutumiselle
asettamat
ehdot. Lokakuussa Fortum saattoi päätökseen Hämeenlinnassa sijaitsevan CHP-
tuotantolaitoksensa myynnin Vattenfallille. Marraskuussa Fortum myi Haapavedellä
sijaitsevan 154 MW:n turvevoimalansa Kanteleen Voima Oy:lle, jonka omistaa ryhmä
alueellisia sähköyhtiöitä. Fortum myi myös 1 TWh:a vuodessa vastaavan
vakiotehoisen palkkikapasiteetin Suomessa alkaen marraskuusta 2006 ja päättyen
maaliskuun 2011 lopussa. Fortum vuokrasi 308 MW:n tuotantokapasiteettiosuutensa
Meri-Porin voimalaitoksessa tammikuusta 2007 kesäkuun 2010 loppuun saakka.

Fortum myi noin 40 % osuutensa Enprima Oy:ssä ruotsalaiselle ÅF Groupille.
Kauppa
tehtiin 24.4.2006.

Syyskuussa Fortum ilmoitti aikeestaan myydä teollisuuden
kunnossapitopalveluliiketoimintansa. Kaupan yhteydessä siirtyi noin 900
työntekijää. Kauppasopimus allekirjoitettiin 21.9.2006 ja kauppa saatettiin
päätökseen 31.10.2006.

Lokakuussa 2006 Fortum osti noin 12,5 %:n osuuden St. Petersburg Generating
Companysta. Osakkeiden ostohinta oli noin 120 miljoonaa euroa. Kaupan myötä
Fortumin osuus venäläisessä alueellisessa tuotantoyhtiössä Territorial
Generating
Company No. 1:ssä nousi runsaaseen 25 %:in.

Lokakuun lopussa Fortum osallistui myös venäläisen Wholesale Generating Company
No. 5:n (WGC-5) listautumisantiin. WGC-5:llä on neljä tuotantopaikkaa Venäjällä.
Listautumisannissa Fortum hankki alle prosentin WGC-5:n osakkeista.


Rahoitus

Viimeisellä vuosineljänneksellä Fortumin nettovelka väheni 186 miljoonalla
eurolla. Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 4 345 miljoonaa euroa (3 158
miljoonaa euroa). Vuoden kokonaisnettovelan kasvu oli siten 1 187 miljoonaa
euroa.
Nettovelan kasvu liittyy ensisijaisesti maaliskuussa maksettuun osinkoon ja
Fortum
Espoon ostoon kesäkuussa. Nettovelka/EBITDA oli 2,3 (1,8).

Konsernin nettorahoituskulut olivat viimeisen neljänneksen aikana 25 (35)
miljoonaa euroa ja koko vuoden 2006 aikana 103 (135) miljoonaa euroa. Tärkein
syy
nettorahoituskulujen pienenemiseen oli alempi korkotaso. Nettorahoituskuluihin
on
kirjattu johdannaisten käyvän arvon nousua 30 (40) miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa Fortumin korollisten lainojen keskimääräinen vuosikorko oli noin
4,5 %.

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden lopussa likvidit varat olivat
yhteensä 157 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käytettävissään 1 312
miljoonaa euroa nostamattomia valmiusluottoja, kuten 1 200 miljoonan euron
syndikoitu valmiusluotto ja kahdenvälisiä sopimuksia luotollisista tileistä.

Kesäkuussa Fortum laski liikkeelle 750 miljoonan euron 10 vuoden Eurobondin
osana
EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelmaansa. Joukkolainat on listattu Luxemburgin
pörssiin. Liikkeellelaskussa hankitut varat käytettiin konsernin yleisiin
liiketoiminta- ja jälleenrahoitustarpeisiin.

Moody'sin ja Standard & Poor’sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Vuonna 2006 osakevaihto oli yhteensä 830,8 (900,1) miljoonaa osaketta arvoltaan
16 936 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen päivän
päätöskurssin mukaan laskettuna oli 19 132 miljoonaa euroa. Fortumin osakkeen
korkein hinta Helsingin Pörssissä vuonna 2006 oli 23,48 euroa, alin 15,71 euroa
ja
keskihinta 20,39 (13,87) euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 21,56
(15,84) euroa.

Fortum Oyj:n optio-ohjelman 2001A mukaisesti vaihdettiin vuonna 2006 kaikkiaan
1,6
miljoonaa optiota yhteensä 25,7 miljoonalla eurolla ja optio-ohjelmaan 2001B
liittyen vaihdettiin vuonna 2006 kaikkiaan 5,5 miljoonaa optiota yhteensä 85,3
miljoonalla eurolla. Fortum Oyj:n optio-ohjelman 2002A mukaisesti vaihdettiin
vuonna 2006 kaikkiaan 0,5 miljoonaa optiota yhteensä 7,2 miljoonalla eurolla ja
optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuonna 2006 kaikkiaan 5,3 miljoonaa
optiota yhteensä 96,0 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2006 kaupparekisteriin rekisteröitiin yhteensä 13 759 621 (8 210 120)
edellä mainittujen optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä
osaketta. Fortum Oyj:n hallitus on mitätöinyt yhteensä 1 660 000
takaisinostettua
Fortumin osaketta (30 390 150 euroa) hallituksen yhtiökokoukselta 16.3.2006
saaman
valtuutuksen mukaisesti. Takaisin ostettujen osakkeiden keskihinta oli 18,31
euroa, alin hinta 17,55 euroa ja ylin hinta 19,15 euroa. Vuoden 2006 lopussa
Fortum Oyj ei omistanut omia osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöinnin jälkeen vuoden 2006 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma
on
3 022 782 396 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä
887 393 646 (875 294 025). Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 46 782 711
(27 914 408) eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja vuoden 2006 lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,8 % osuuteen (6 883 429
osaketta)
Fortumin vuoden 2006 lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,8 (51,5) %.
Ulkomaisten osakkeenomistajien osuus kasvoi 35,4 %:in (33,2 %).

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
16.3.2006
pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden takaisinostoon.
Valtuutus
koskee 500 miljoonaa euroa tai 35 miljoonaa osaketta ja on voimassa yhden vuoden
viime vuoden yhtiökokouksesta lukien.


Konsernin henkilöstö

Fortum-konsernin henkilöstön lukumäärä vuonna 2006 oli keskimäärin 8 910 (8
939).
Vuoden lopussa henkilöstön määrä oli 8 134 (8 955), joista 7 681 (8 769) oli
vakinaisia työntekijöitä. Fortum Espoon integraatio kasvatti henkilöstöä
kaikkiaan
336 henkilöllä, ja kahden puolalaisen yhtiön osto joulukuun 2005 lopussa
kasvatti
henkilöstöä 988 henkilöllä. Teollisuuden kunnossapitopalveluliiketoiminnan
myynti
pienensi henkilöstöä noin 930 henkilöllä. Emoyhtiö Fortum Oyj:n henkilöstön
määrä
oli vuoden lopussa 566 (550).


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Tammikuussa myrskyt etenkin Ruotsissa ovat aiheuttaneet Sähkönsiirto-segmentille
noin 10 miljoonan euron lisäkustannukset.

Tammikuussa Fortumin virolainen tytäryhtiö Fortum Tartu AS ilmoitti
investoivansa
Tartossa sijaitsevaan uuteen CHP-laitokseen. Investoinnin suuruus on noin 60
miljoonaa euroa. Fortum omistaa yhtiöstä noin 60 %.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne,
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnat sekä polttoaineiden hinnat. Ruotsin
kruunun
vaihtokurssi vaikuttaa myös Fortumin raportoituun tulokseen, koska Fortumin
Ruotsissa tekemä tulos muunnetaan euroiksi.

Sähkön käytön arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin
1 %:n vuosivauhtia.

Tammikuun lopussa pohjoismaiset vesivarannot olivat noin 4 TWh pitkän ajan
keskiarvoa suuremmat ja 1 TWh pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2006.
Tammikuun lopussa päästöoikeuksien markkinahinnat vuodelle 2007 olivat 2-3 euroa
hiilidioksiditonnilta ja vuodelle 2008 15–16 euroa hiilidioksiditonnilta. Samaan
aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla loppuvuodelle 2007 oli 28–29 euroa
megawattitunnilta ja vuodelle 2008 noin 40–41 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen käytettävyys ja optimointi jopa
tuntitasolla
sekä valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantoaan,
spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta voisi aiheuttaa noin 50
miljoonan
euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Tammikuun alussa Fortumin Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu kalenterivuodeksi 2007 noin 65 % noin
42
euroon megawattitunnilta. Vuoden 2007 suojauspositiota alennettiin vuoden 2006
viimeisellä vuosineljänneksellä kohti neutraalimpaa tasoa. Tämä perustui
Fortumin
senhetkiseen näkemykseen sähkön tulevasta hinnasta. Tammikuun alussa Fortumin
Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä oli suojattu noin 35
%
noin 42 euroon megawattitunnilta kalenterivuodeksi 2008. Nämä suojaukset voivat
vaihdella huomattavasti Fortumin sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien
mukaan. Myös Ruotsin kruunun kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa
suojaushintaan, koska osa suojauksista tehdään Ruotsin kruunuina.

Vesi- ja ydinvoimatuotantovolyymien supistumisesta huolimatta Fortumin tulos
vuonna 2006 oli hyvä ja sen taloudellinen asema on vahva. Joustavan ja
ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta Fortum on hyvissä asemissa myös
vuonna 2007.


Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 olivat 2 065 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2006
rahaosinkona 1,26 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 119 miljoonaa euroa
perustuen rekisteröityyn osakemäärään 30.1.2007. Tästä osingosta 0,73 euroa
osakkeelta on konsernin osinkopolitiikan mukaista. Lisäksi hallitus ehdottaa
0,53
euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti
sovittua tavoitetasoa.


Yhtiökokous pidetään 28.3. kello 15.00 alkaen Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Espoo, 30.1.2007
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Hallitus on hyväksynyt 30.1.2007 Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja
tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen
tilikaudelta 2006.

Tulostiedotus vuonna 2007:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 24.4.2007
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 18.7.2007
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 18.10.2007

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa on nähtävillä Fortumin www-sivuilla
osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.


FORTUM-KONSERNI
TAMMIKUU-JOULUKUU 2006
Tilintarkastettu


LYHENNETTY KONSERNIN TULOSLASKELMA
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Jatkuvat toiminnot:
Liikevaihto 1 254 1 112 4 491 3 877
Muut tuotot 56 67 80 101
Materiaalit ja palvelut -453 -355 -1 673 -1 325
Henkilöstökulut -133 -122 -508 -481
Poistot ja arvonalentumiset -118 -102 -429 -407
Muut kulut -151 -126 -506 -418
Liikevoitto 455 474 1 455 1 347
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 18 27 69 55
Korkokulut -46 -46 -176 -203
Korkotuotot 12 15 50 46
Johdannaisten käyvän arvon muutokset 6 14 30 40
Muut rahoituserät - netto 3 -18 -7 -18
Rahoitustuotot ja -kulut -25 -35 -103 -135
Voitto ennen veroja 448 466 1 421 1 267
Välittömät verot -87 -125 -301 -331
Jatkuvien toimintojen kauden voitto 361 341 1 120 936
Luovutetut toiminnot:
Luovutettujen toimintojen kauden voitto - - - 474
Kauden voitto 361 341 1 120 1 410


Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 338 320 1 071 1 358
Vähemmistölle 23 21 49 52
361 341 1 120 1 410
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta konsernin
voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)

Laimentamaton 0.39 0.36 1.22 1.55
Laimennettu 0.38 0.36 1.21 1.53

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)

Laimentamaton 0.39 0.36 1.22 1.01
Laimennettu 0.38 0.36 1.21 1.00

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta luovutettujen
toimintojen voitosta laskettu osakekohtainen tulos (euroa per osake)
Laimentamaton - - - 0.54
Laimennettu - - - 0.53


LYHENNETTY KONSERNIN TASE
MEUR 31.12.2006 31.12.2005

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 96 80
Rakennukset, koneet ja kalusto 11 471 10 176
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin 2 197 1 610
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 556 502
Muut pitkäaikaiset saamiset 103 87
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 680 620
Pysyvät vastaavat yhteensä 15 103 13 075

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 329 256
Myyntisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset 1 250 1 011
Rahat ja pankkisaamiset 157 788
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 1 736 2 055

Vastaavaa yhteensä 16 839 15 130

OMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma
Osakepääoma 3 023 2 976
Muu oma pääoma 4 885 4 175
Yhteensä 7 908 7 151
Vähemmistöosuus 253 260
Oma pääoma yhteensä 8 161 7 411

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Korollinen pitkäaikainen vieras pääoma 4 060 3 118
Laskennallinen verovelka 1 795 1 512
Varaukset 636 606
Muu pitkäaikainen vieras pääoma 619 435
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 7 110 5 671

Lyhytaikainen vieras pääoma
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma 442 828
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma 1 126 1 220
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 568 2 048

Vieras pääoma yhteensä 8 678 7 719

Vastattavaa yhteensä 16 839 15 130


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS
MEUR Osake- Yli- Muu si- Käyvän Omat Kerty- Vähem- Yh-
pääoma kurssi dottu arvon osak- neet mistö- teensä
rahasto pääoma ja muut keet voitto- osuu-
rahastot varat det

Oma pääoma 31.12.2005 2 976 70 2 -117 - 4 220 260 7
411
Muuntoerot ja muut - - - - - 38 6
44
muutokset
Kassavirran suojaukset - - - 198 - - -1
197
Muut käyvän arvon - - - 442 - - -
442
muutokset 1)
Suoraan omaan pääomaan - - - 640 - 38 5
683
kirjatut erät yhteensä
Kauden tulos - - - - - 1 071 49 1
120
Kaudella kirjatut tuotot - - - 640 - 1 109 54 1
803
ja kulut yhteensä
Käytetyt optio-oikeudet 47 3 -1 - - - -
49
Osingonjako - - - - - -987 -
-987
Omien osakkeiden takaisin- - - - - -30 - -
-30
osto
Muutos osakekannustinjär- - - - -12 - -12 -
-24
jestelmän käsittelyssä 2)
Vähemmistöosuuden muutos - - - - - - -61
-61
yrityshankintojen yhteydessä
Oma pääoma 31.12.2006 3 023 73 1 511 -30 4 330 253 8
161

Oma pääoma 31.12.2004 2 948 62 13 134 - 4 343 150 7
650
Muuntoerot ja muut - - - - - -55 -7
-62
muutokset
Kassavirran suojaukset - - - -257 - - 3
-254
Muut käyvän arvon muutokset - - - 6 - - -
6
Suoraan omaan pääomaan - - - -251 - -55 -4
-310
kirjatut erät yhteensä
Kauden tulos - - - - - 1 358 52 1
410
Kaudella kirjatut tuotot - - - -251 1 303 48 1
100
ja kulut yhteensä
Käytetyt optio-oikeudet 28 8 -11 - - - -
25
Osingonjako - - - - - -506 -
-506
Osinkona jaetut osakkeet 3) - - - - - -920 -
-920
Vähemmistöosuuden muutos - - - - - - 62
62
yrityshankintojen yhteydessä
Oma pääoma 31.12.2005 2 976 70 2 -117 - 4 220 260 7
411

1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön
osakkeiden käyvän arvon muutoksen. Lisätietoa laskentaperusteista katso sivu 11.

2) Osakekannustinjärjestelmä on tilikauden 2006 aikana virallisesti luokiteltu
käteisenä selvitettäväksi järjestelyksi, mikä on vaikuttanut sen
kirjanpitokäsit-
telyyn.

3) Vuonna 2005 osinkona jaettujen osakkeiden vaikutus Fortumin omaan pääomaan
oli 920 miljoonaa euroa. Vaikutus emoyhtiön kertyneisiin voittovaroihin oli
969 miljoonaa euroa.


KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto ennen poistoja, jatkuvat toiminnot 573 576 1 884 1 754
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -71 28 -92 15
Rahoituserät ja toteutuneet kurssierot -116 -45 -89 -107
Maksetut välittömät verot -114 -72 -374 -298
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta, jatkuvat 272 487 1 329 1 364
toiminnot
Käyttöpääoman muutos -180 -63 -178 -93
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan kassavirta 92 424 1 151 1 271
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan kassavirta - - - 133
Liiketoiminnan kassavirta yhteensä 92 424 1 151 1 404

Investointien kassavirta
Investoinnit käyttöomaisuuteen -188 -139 -485 -346
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -144 -120 -899 -127
Käyttöomaisuuden myynnit 73 19 83 30
Myydyt osakkeet 11 0 42 26
Muiden sijoitusten muutos -6 -1 -47 19
Jatkuvien toimintojen investointien kassavirta -254 -241 -1 306 -398
Luovutettujen toimintojen investointien kassavirta - - - 1 155
Investointien kassavirta yhteensä -254 -241 -1 306 757

Kassavirta ennen rahoitusta -162 183 -155 2 161

Rahoituksen kassavirta
Velkojen muutos -505 -186 492 -1 063
Osingonjako yhtiön oskkeenomistajille 0 0 -987 -506
Omien osakkeiden takaisinosto 0 - -30 -
Muut rahoituserät 21 9 49 22
Jatkuvien toimintojen rahoituksen kassavirta -484 -177 -476 -1 547
Luovutettujen toimintojen rahoituksen kassavirta - - - 29
Rahoituksen kassavirta yhteensä -484 -177 -476 -1 518

Taseen mukainen jatkuvien toimintojen likvidien varojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-) -646 6 -631 643


TUNNUSLUVUT 1)
MEUR 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Jatkuvat toiminnot:
Käyttökate, MEUR 1 884 1 311 979 570 1 754 1 178 837 509

Tulos per osake 1.22 0.83 0.64 0.39 1.01 0.65 0.45 0.28
(laimentamaton), EUR

Sijoitettu pääoma, MEUR 12 663 12 216 12 121 10 605 11 357 11 154 10 987 10 534

Korollinen nettovelka, 4 345 4 159 4 308 3 900 3 158 3 333 3 595 4 878
MEUR
Käyttöom.investoinnit ja 1 395 1 063 935 114 479 213 123 49
bruttoinvestoinnit
osakkeisiin, MEUR
Käyttöomaisuusinvestoin- 485 297 174 71 346 207 123 49
nit, MEUR

Sijoitetun pääoman 13.4 12.5 14.6 19.4 13.5 11.7 12.4 16.4
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 2) 14.4 13.5
Nettovelka / käyttökate 3) 2.3 2.4 2.2 1.7 1.8 2.1 2.2 2.4

Velkaantumisaste, % 53 57 60 60 43 47 53 71
Oma pääoma / osake, EUR 8.91 7.97 7.83 7.11 8.17 7.86 7.64 7.67
Omavaraisuusaste, % 48 43 43 44 49 47 43 43

Fortum yhteensä:
Tulos per osake 1.22 0.83 0.64 0.39 1.55 1.19 0.99 0.38
(laimentamaton), EUR
Sijoitettu pääoma, MEUR 12 663 12 216 12 121 10 605 11 357 11 154 10 987 11
891
Sijoitetun pääoman 13.4 12.5 14.6 19.4 16.6 15.3 16.7
18.2
tuotto, % 3)
Oman pääoman tuotto, % 3) 14.4 13.7 16.3 21.4 18.7 17.6 19.2
19.5
Nettovelka/käyttökate 3) 2.3 2.4 2.2 1.7 1.4 1.5 1.5
1.8
Korkokate 11.5 10.9 13.7 16.9 11.6 10.6 11.3
11.6
Liiketoiminnan kassavirta/ 30.6 33.9 36.5 49.6 43.2 42.9 44.2
39.3
korollinen nettovelka, % 3)

Henkilöstö keskimäärin 8 910 9 085 9 024 8 886 10 026 10 279 11 066 13
135
Osakkeiden keski- 881194 880695 880508 880725 872613 872438 872316
871710
määräinen määrä, 1000
osaketta
Laimennettu osakeanti- 886929 891217 891451 892406 887653 889157 883629
883774
oikaistu osakkeiden
keskimääräinen määrä,
1000 osaketta
Rekisteröityjen osakkei- 887394 883274 882708 881546 875294 872981 872793
871854
den määrä, 1000 osaketta
Osakkeiden määrä ilman N/A 881614 881048 N/A N/A N/A N/A
N/A
omia osakkeita, 1000
osaketta

1) Vuonna 2005 julkaistut tunnusluvut perustuvat Fortum-konsernin lukuihin
sisältäen sekä jatkuvat että luovutetut toiminnot, jollei muuta ole ilmoitettu.
2) Vuoden 2005 oman pääoman tuotto on laskettu jakamalla jatkuvien toimintojen
kauden voitto kauden lopun oman pääoman määrällä.
Luovutettujen toimintojen kauden voitto on vähennetty 31.12.2005 mukaisen
tilanteen oman pääoman määrästä.
3) Neljännekset on laskettu vuositasolla.


LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 667 598 2 439 2 058
- josta sisäistä 36 23 -133 97
Lämpö 381 325 1 268 1 063
- josta sisäistä -5 0 -32 12
Sähkönsiirto 210 196 753 707
- josta sisäistä 2 2 8 8
Markets 529 391 1 912 1 365
- josta sisäistä 43 35 149 101
Muut 19 20 78 91
- josta sisäistä 16 13 62 63
Eliminoinnit 1) -552 -418 -1 959 -1 407
Jatkuvien toimintojen liikevaihto 1 254 1 112 4 491 3 877
Luovutettujen toimintojen liikevaihto - - - 2 061
Eliminoinnit - - - -20
Yhteensä 1 254 1 112 4 491 5 918

1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord Poolilta,
jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona tai kuluna sen
mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai netto-ostaja.


LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 290 296 980 825
Lämpö 119 94 264 269
Sähkönsiirto 74 76 252 251
Markets -18 11 -6 32
Muut -10 -3 -35 -30
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 455 474 1 455 1 347
Luovutettujen toimintojen liikevoitto - - - 517
Yhteensä 455 474 1 455 1 864


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 289 297 985 854
Lämpö 95 97 253 253
Sähkönsiirto 77 76 250 244
Markets -8 8 -4 30
Muut -13 -18 -47 -47
Jatkuvien toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto 440 460 1 437 1 334
Kertaluonteiset erät 38 10 61 30
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -23 4 -43 -17
Jatkuvien toimintojen liikevoitto 455 474 1 455 1 347


KERTALUONTEISET ERÄT SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 22 -6 29 -3
Lämpö 16 2 20 14
Sähkönsiirto -1 0 2 1
Markets 0 0 0 0
Muut 1 14 10 18
Yhteensä 38 10 61 30


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN

MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto -21 5 -34 -26
Lämpö 8 -5 -9 2
Sähkönsiirto -2 0 0 6
Markets -10 3 -2 2
Muut 2 1 2 -1
Yhteensä -23 4 -43 -17


POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 27 29 108 112
Lämpö 43 31 144 123
Sähkönsiirto 39 36 147 145
Markets 5 4 19 15
Muut 4 2 11 12
Jatkuvien toimintojen poistot ja arvonalentumiset 118 102 429 407
Luovutettujen toimintojen poistot ja arvonalentumise - - - 36
Yhteensä 118 102 429 443


OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN

MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 1) 12 17 30 23
Lämpö 7 3 23 11
Sähkönsiirto 0 6 15 20
Markets 0 0 1 1
Muut -1 1 0 0
Jatkuvien toimintojen osuus osakkuus- ja yhteis- 18 27 69 55
yritysten tuloksesta
Luovutettujen toimintojen osuus osakkuus- ja - - - -2
yhteisyritysten tuloksesta
Yhteensä 18 27 69 53

1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä,
joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyy korot ja
välittömät verot.


SIJOITUKSET OSAKKUUS-JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 2) 1 752 1 259
Lämpö 150 133
Sähkönsiirto 2) 287 210
Markets 8 8
Muut 0 0
Yhteensä 2 197 1 610

2) Lenenergon uudelleenjärjestelyiden vuoksi Fortumin osuus Lenenergon
osakkeista on raportoitu sähkäntuotantosegementissä vuonna 2005 ja
sähkönsiirtosegmentissä vuonna 2006.

INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 33 25 95 83
Lämpö 74 58 184 124
Sähkönsiirto 76 50 183 115
Markets 0 3 8 10
Muut 5 4 15 14
Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit 188 140 485 346
Luovutettujen toimintojen käyttöomaisuus- - - - 99
investoinnit
Yhteensä 188 140 485 445


BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN
MEUR IV/2006 IV/2005 2006 2005

Sähköntuotanto 141 45 145 47
Lämpö 3 82 589 87
Sähkönsiirto 0 0 130 0
Markets 0 0 6 0
Muut 0 0 40 0
Jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit osakkeisiin 144 127 910 134
Luovutettujen toimintojen bruttoinvestoinnit - - - -
osakkeisiin
Yhteensä 144 127 910 134


SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 6 734 5 954
Lämpö 3 407 2 551
Sähkönsiirto 3 412 3 021
Markets 176 228
Muut ja eliminoinnit 85 139
Yhteensä 13 814 11 893


SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
% 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 16.1 14.0
Lämpö 9.6 11.6
Sähkönsiirto 8.4 8.8
Markets -1.6 17.4


VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN
% 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 16.1 14.5
Lämpö 9.2 11.0
Sähkönsiirto 8.3 8.6
Markets -0.8 16.4

Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton ja 'osuus
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa keskimääräisellä
sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma on laskettu käyttämällä
avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun arvoja.


VARAT SEGMENTEITTÄIN
MEUR 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 7 131 6 522
Lämpö 3 870 2 895
Sähkönsiirto 3 911 3 448
Markets 618 515
Muut ja eliminoinnit 255 216
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 15 785 13 596
Korolliset saamiset 693 620
Laskennallinen verosaaminen 5 18
Muut varat 199 108
Rahat ja pankkisaamiset 157 788
Varat yhteensä 16 839 15 130


VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN
MEUR 31.12. 31.12.
2006 2005

Sähköntuotanto 397 568
Lämpö 463 344
Sähkönsiirto 499 427
Markets 442 287
Muut ja eliminoinnit 170 77
Sidottuun pääomaan sisältyvä vieras pääoma 1 971 1 703
Laskennallinen verovelka 1 795 1 512
Muut 410 558
Sijoitettuun pääomaan sisältyvät velat 4 176 3 773
Korollinen vieras pääoma 4 502 3 946
Oma pääoma 8 161 7 411
Oma ja vieras pääoma yhteensä 16 839 15 130


AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS
MEUR 31.12. 31.12.
2006 2005

Kirjanpitoarvo kauden alussa 10 256 12 041
Neste Oilin luovuttaminen - -1 540
Konserniyhtiöiden hankinta 1 008 171
Käyttöomaisuusinvestoinnit 485 346
Päästöoikeuksien ostot 9 -
Vähennykset -78 -31
Poistot ja arvonalentumiset -429 -407
Muuntoerot 316 -324
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 11 567 10 256

Fortum Espoo Oyj:n hankinta
Fortum hankki omistukseensa 99,8 % Fortum Espoo Oyj:n (aiemmin E.On Finland Oyj)
osakkeista 26. kesäkuuta 2006. Syyskuun 13. päivänä 2006 Fortum sai
lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti haltuunsa Fortum Espoon koko
osakekannan. Fortum Espoo Oyj:n osake poistettiin
Helsingin pörssin päälistalta 13. syyskuuta 2006. Fortum Espoo on yhdistelty
Fortumin konsernitilinpäätökseen kokonaan omistettuna tytäryhtiönä 30.6.2006
alkaen.


Vastikkeen muodostuminen Fortum
MEUR Espoo-konserni

Vastikkeen muodostuminen:
Maksettu rahana 761
Hankinnalle kohdistettavat kulut 5
Kokonaisvastike 766
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 766
Kurssierot 0
Liikearvo 0


Fortum Espoo-konserni
Hankitun nettovarallisuuden erittely:
Käypä Kohdis- Hankitun
arvo tettu kirjan-
MEUR käypä pitoarvo
arvo

Rahat ja pankkisaamiset 64 64
Aineettomat hyödykkeet 13 -28 41
Rakennukset, koneet ja kalusto 1 008 696 312
Osakkeet 3 1 2
Vaihto-omaisuus 18 18
Myyntisaamiset 185 23 162
Laskennallinen verosaaminen 19 18 1
Vähemmistöosuus 0 0
Koroton vieras pääoma -307 -17 -290
Korollinen vieras pääoma -11 -11
Laskennallinen verovelka -226 -190 -36
Hankittu nettovarallisuus 766 503 263
Hankittu vähemmistöosuus 0 0
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 766 503 263

Fortum
Espoo-konserni

Rahana suoritettu vastike 766
Rahat ja pankkisaamiset hankitussa tytäryhtiössä 64
Hankinnan rahavirta 702

Hankitun tytäryhtiön korollinen velka 11
Bruttoinvestointi tytäryhtiöosakkeisiin 713


LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Sähköntuotanto 667 569 560 643 598 450 476 534
- josta sisäistä 36 -102 -17 -50 23 6 13 55
Lämpö 381 178 229 480 325 147 206 385
- josta sisäistä -5 -12 -7 -8 0 1 -1 12
Sähkönsiirto 210 162 162 219 196 149 160 202
- josta sisäistä 2 2 2 2 2 2 2 2
Markets 529 436 400 547 391 284 298 392
- josta sisäistä 43 30 35 41 35 19 22 25
Muut 19 19 20 20 20 26 22 23
- josta sisäistä 16 16 15 15 13 13 15 22
Eliminoinnit -552 -418 -423 -566 -418 -282 -304 -403
Jatkuvien toimintojen 1 254 946 948 1 343 1 112 774 858 1 133
liikevaihto
Luovutettujen toimintojen 0 - - - - - - 2 061
liikevaihto
Eliminoinnit 0 - - - - - - -20
Yhteensä 1 254 946 948 1 343 1 112 774 858 3 174


LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005
1)

Sähköntuotanto 290 184 222 284 296 181 125 223
Lämpö 119 -15 41 119 94 13 50 112
Sähkönsiirto 74 42 55 81 76 48 56 71
Markets -18 6 3 3 11 7 8 6
Muut -10 -1 -9 -15 -3 -9 -12 -6
Jatkuvien toimintojen 455 216 312 472 474 240 227 406
liikevoitto
Luovutettujen toimintojen 0 - - - - - 390 127
liikevoitto
Yhteensä 455 216 312 472 474 240 617 533

1) IASB peruutti vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana pästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi.
Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti päästöoikeuksien
laskentakäytäntöä.


JATKUVIEN TOIMINTOJEN VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Sähköntuotanto 289 195 208 293 297 161 172 224
Lämpö 95 -3 35 126 97 12 37 107
Sähkönsiirto 77 39 53 81 76 47 55 66
Markets -8 2 2 0 8 7 8 7
Muut -13 -8 -12 -14 -18 -7 -11 -11
Jatkuvien toimintojen 440 225 286 486 460 220 261 393
vertailukelpoinen liikevoitto
Kertaluonteiset erät 38 8 15 0 10 2 12 6
Muut vertailukelpoisuuteen -23 -17 11 -14 4 18 -46 7
vaikuttavat erät
Jatkuvien toimintojen 455 216 312 472 474 240 227 406
liikevoitto


KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Sähköntuotanto 22 1 6 0 -6 3 0 0
Lämpö 16 -1 4 1 2 1 11 0
Sähkönsiirto -1 1 2 0 0 0 1 0
Markets 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut 1 7 3 -1 14 -2 0 6
Yhteensä 38 8 15 0 10 2 12 6


MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN

MEUR IV/ III/ II/ I/ IV/ III/ II/ I/
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005


Sähköntuotanto -21 -12 8 -9 5 17 -47 -1
Lämpö 8 -11 2 -8 -5 0 2 5
Sähkönsiirto -2 2 0 0 0 1 0 5
Markets -10 4 1 3 3 0 0 -1
Muut 2 0 0 0 1 0 -1 -1
Yhteensä -23 -17 11 -14 4 18 -46 7


LUOVUTETUT TOIMINNOT (sisältää Fortumin ja luovutettujen toimintojen väliset
eliminoinnit)

Fortumilla ei ole luovutettuja toimintoja vuonna 2006.

MEUR IV/ I-IV/1) 2005
2005 2005 2)

Liikevaihto - 2 061 2 061
Muut tuotot - 395 395
Materiaalit ja palvelut - -1 726 -1 726
Henkilöstökulut - -57 -57
Poistot ja arvonalentumiset - -36 -36
Muut kulut - -120 -120
Liikevoitto - 517 517
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta - -2 -2
Rahoitustuotot ja -kulut - -6 -6
Voitto ennen veroja - 509 509
Välittömät verot - -35 -35
Luovutettujen toimintojen kauden voitto - 474 474

1) IASB peruutti vuoden 2005 toisen neljänneksen aikana päästöoikeuksia koskevan
IFRIC-tulkinnan nro 3 ja päätös astui voimaan välittömästi.
Tätä päätöstä noudattaen Fortum on muuttanut takautuvasti pääsötöoikeuksien
laskentakäytäntöä.
2) Neste Oil Oy:n 15 % osuuden myyntivoitto 390 miljoonaa euroa sisältyy muihin
tuottoihin vuonna 2005.

PANTATUT VARAT, VASTUUT JA SITOUMUKSET

MEUR 31.12.2006
31.12.2005
Pantatut varat
Omasta puolesta annetut
Velat
Pantit 176 144
Kiinteistökiinnitykset 49 49
Muut vastuut
Kiinteistökiinnitykset 56 66
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuut
Pantit ja kiinteistökiinnitykset 3 3

Vastuut
Omasta puolesta annetut
Muut vastuut 144 94
Osakkuus- ja yhteisyritysten puolesta annetut vastuut
Takaukset 213 208
Muut vastuut 125 125
Vastuut muiden puolesta
Takaukset 12 2
Muut vastuut 1 3


Käyttöleasing-vastuut
Vuoden sisällä erääntyvät 20 17
Yli vuoden mutta viiden vuoden sisällä erääntyvät 38 32
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät 78 76
Yhteensä 136 125


Taseen ulkopuoliset investointisitoumukset 266 81


YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT
MEUR 31.12.2006
31.12.2005

Ydinjätehuoltovastuu Suomen ydinenergialain mukaisesti 1) 685 618

Rahastotavoite 2) 649 618
Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 3) -636 -610
Erotuksen vakuutena kiinnitetyt haltijavelkakirjalainat 4) 13 8

1) Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu lainmukainen vastuu on 685 (618)
miljoonaa euroa 31.12.2006 (ja vastaavasti 2005).
Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu velka on 450 (418) miljoonaa
euroa
31.12.2006.
Suurin ero lainmukaisen velan ja taseeseen kirjatun velan välillä on se, että
lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.

2) Rahastotavoite vuodelle 2007 on 649 (618) miljoonaa euroa 31.12.2006 (ja
vastaavasti 2005). Rahastotavoite tulee olla maksettuna rahastoon maaliskuun
2007
loppuun mennessä. Vastuun ja rahastotavoitteen välinen ero tulee olla katettuna
vakuuksilla, jotka annetaan kesäkuun 2007 loppuun mennessä.

3) Fortumin maksut Valtion ydinjätehuoltorahastoon määräytyvät rahastotavoitteen
mukaisesti. Fortumin osuus ydinjätehuoltorahastosta 31.12.2006 on 636 miljoonaa
(610) miljonaa euroa.
Taseessa esitetty osuuden arvo 31.12.2006 on 450 (418) miljoonaa euroa. Ero
johtuu
siitä, että IFIC 5-tulkinnan mukaan Valtion ydinjätehuoltorahaston arvo ei voi
ylittää siihen liittyvien velkojen määrää taseessa.

4) Vuoden lopussa lainmukainen vastuu ja Fortumin osuus rahastotavoitteesta ovat
erisuuruiset vuosittaisesta vastuumäärän tarkistamisesta johtuen.
Ero johtuu vuotuisen lainmukaisen vastuun laskennan ajoituksesta. Tämän eron
vakuudeksi Fortum on antanut kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja.
Kiinnitetyt haltijavelkakirjat sisältyvät yllä olevaan kohtaan 'Pantatut varat,
vastuut ja sitoumukset'.


JOHDANNAISSOPIMUKSET
MEUR 31.12.2006
31.12.2005

Korko- ja valuuttajohdannaiset Nimel- Käypä Nimel- Käypä
lis- netto- lis- netto-
arvo arvo arvo arvo

Koronvaihtosopimukset 3 021 3 2 636 11
Valuuttatermiinit 5 256 -61 5 297 69
Koron- ja valuutanvaihtosopimukset 2 575 -76 2 169 3

Sähköjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä
netto- netto-
arvo arvo
TWh MEUR TWh MEUR

Myyntisopimukset 134 515 84 -463
Ostosopimukset 101 -426 49 276
Ostetut optiot 0 0 1 -1
Asetetut optiot 3 3 3 2

Öljyjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä
netto- netto-
arvo arvo
1000 MEUR 1000 MEUR
bbl bbl

Myyntisopimukset 180 0 90 0
Ostosopimukset 897 0 571 6


CO2 päästöoikeusjohdannaiset Määrä Käypä Määrä Käypä
netto- netto-
arvo arvo
ktCO2 MEUR ktCO2 MEUR

Myyntisopimukset 405 0 - -
Ostosopimukset 418 0 - -

Osakejohdannaiset Nimel- Käypä Nimel- Käypä
lis- netto- lis- netto-
arvo arvo arvo arvo
Osaketermiinit 1) 24 37 11 14

1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin
osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.


VALUUTTAKURSSIT

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu
kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden
viimeisen päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:

Keskimääräinen valuuttakurssi

Valuutta 31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Ruotsi SEK 9,2637 9,3110 9,3329 9,3798 9,0817 9,1563 9,2166 9,2783
Norja NOK 8,0376 7,9753 7,9396 8,0171 8,2306 8,1314 8,0550 8,0240
Puola PLN 3,8965 3,9139 3,8991 3,8569 4,0381 4,1212 4,0600 4,0268

Kauden lopun valuuttakurssi

31.12. 30.9. 30.6. 31.3. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
2006 2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

Ruotsi SEK 9,0404 9,2797 9,2385 9,4315 9,1430 9,4259 9,3267 9,3885
Norja NOK 8,2380 8,2350 7,9360 7,9675 8,2060 7,9155 7,8770 7,9850
Puola PLN 3,8310 3,9713 4,0546 3,9425 4,0807 4,3088 3,9185 3,8600


LAADINTAPERIAATTEET

Lyhennetyt osavuosikatsaukset on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia
noudattaen.

Laadintaperiaatteet ovat yhtenäisi tilikaudelta 2006 julkaistun
konsernitilinpääsöksen kanssa.

Hafslund ASA:n osakkuusyhtiötuloksen laskentaperusteet
Fortum-konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkusyhtiötulos
on
sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin
perustuen, sillä Hafslund julkaisee osavuosikatsauksensa Fortumin jälkeen.
Hafslund
julkaisee vuoden 2006 tilinpäätöstietonsa 7. helmikuuta 2007.

Hafslundin osakkuusyhtiötulosta laskettaessa Fortum on omien laskentaperiaattei-
densa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin Renewable Energy Corporation
(REC)osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen. Hafslund on luokitellut osake-
omistuksensa REC yhtiössä erään 'Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat' kun taas Fortum on luokitellut osakeomistuksen REC yhtiössä
'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden käypien arvojen muutokset
kirjataan
suoraan omaan pääomaan'. Kumulatiivinen käypien arvojen muutos kirjataan
Fortumin
tuloslaskelmaan siinä tapauksessa, että Hafslund myy omistuksensa REC yhtiössä.

Koska REC on listattu Oslon pörssissä 9. toukokuuta 2006 alkaen, Fortum laskee
RECin käyvän arvon muutoksen sen kunkin tilinpäätöshetken päätöskurssin
perusteella.
Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä vuosineljänneksellä
ilmoittamaa
määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2006
Fortumin omistuksessa olevien osakkeiden käyvän arvon muutos oli noin 440
miljoonaa
euroa.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Vertailukelpoinen liikevo = Liikevoitto - kertaluonteiset erät - muut
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Kertaluonteiset erät = Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot mm.

Muut vertailukelpoisuuteen = Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja
suojaavat
vaikuttavat erät rahoitusinstrumentit,joihin ei voida soveltaa
IAS 39:n mukaisesti suojauslaskentaa sekä
IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen vaikutuksen,
joka aiheutuu siitä, että taseen saamisiin
kirjattu Fortumin osuus Ydinjätehuoltorahastosta
ei voi ylittää vastaavaa velkaa.

Jatkuvien toimintojen käyt- = Jatkuvien toimintojen liikevoitto + Jatkuvien
tökate (Tulos ennen korkoja, toimintojen poistot arvonalearvonalentumiset
veroja sekä poistoja ja
arvonalentumisia)


Oman pääoman tuotto, % = Kauden voitto x 100
Oma pääoma keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto = Voitto ennen veroja + korko- ja muut x 100
rahoituskulut
Sijoitettu pääoma keskimäärin

Jatkuvien toimintojen voitto ennen x 100
veroja + jatkuvien toimintojen korko-
Jatkuvien toimintojen = muut rahoituskulut
sijoitetun pääoman tuotto, % Jatkuvien toimintojen sijoitettu pääoma
keskimäärin

Sidotun pääoman tuotto, % = Liikevoitto + osuus osakkuus- ja x 100
yhteisyritysten voitosta
Sidottu pääoma keskimäärin

Vertailukelpoinen sidotun = Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus x 100
pääoman tuotto, % yhteisyritysten voitosta (IAS39 oikaistu)
Vertailukelpoinen sidottu pääoma keskimäärin

Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat -
laskennallinen verovelka - varaukset

Sidottu pääoma = Korottomat varat + Ydinjätehuoltorahastoon
liittyvät
korolliset varat - korottomat velat - varaukset
(korottomat varat ja velat eivät sisällä
rahoitukseen,
veroihin ja laskennallisiin veroihin liittyviä
eriä
sekä varoja ja velkoja, jotka syntyvät suojaus-
laskennan soveltamisedellytykset täyttävien
johdannaissopimusten käypien arvojen
muutoksista)

Vertailukelpoinen sidottu = Sidottu pääoma oikaistuna niillä korottomilla
varoilla
ja veloilla, jotka aiheutuvat niistä
tulevaisuuden
kassavirtaa suojaavista johdannaissopimuksista,
joihin
ei voida soveltaa IAS 39:n mukaista
suojauslaskentaa

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahavarat

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR = Oma pääoma
Osakkeiden lukumäärä ilman omia osakkeita
kauden
lopussa

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma sisältäen vähemmistöosuuden x 100
Taseen loppusumma

Nettovelka / käyttökate = Korollinen nettovelka
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Jatkuvien toimintojen = Korollinen nettovelka
nettovelka / käyttökate Jatkuvien toimintojen liikevoitto + jatkuvien
toimintojen poistot ja arvonalentumiset


Korkokate = Liikevoitto
Nettokorkokulut

Tulos / osake (EPS) = Kauden voitto - vähemmistöosuus
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu
lukumäärä tilikauden aikana

Bruttoinvestoinnit osak- = Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,
osakkuusyritys
keisiin osakkeisiin ja muihin myytävissä oleviin
sijoituksiin.
Investoitujen tytäryhtiöosakkeiden
hankintahintaan on
lisätty hankittavan yhtiön nettovelka.