Fortum Oyj: Tilinpäätös 2007

Fortum Oyj
Tilinpäätös 2007

Hyvä vuosi
- Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden

Vuosi lyhyesti
- Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564 (1 437) miljoonaa euroa, +9 %
- Tulos ennen veroja 1 934 (1 421) miljoonaa euroa, +36 %
- Osakekohtainen tulos 1,74 (1,22) euroa, +43 % (0,46 euroa kertaluonteisista
voitoista)
- Vahva liiketoiminnan kassavirta, 1 670 (1 151) miljoonaa euroa
- 89 % (84 %) sähköntuotannosta hiilidioksidivapaata
- Ehdotettu osinko 1,35 euroa osaketta kohden
- Hallituksen ehdotus yhtiön omien osakkeiden hankinnasta enintään 300
miljoonalla eurolla


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja               |     IV/07  |   IV/06  |      2007 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa   |      1 320 |    1 254 |     4 479 |       4 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa   |        520 |      455 |     1 847 |       1 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen          |        516 |      440 |     1 564 |       1 437 |
| liikevoitto, milj. euroa   |            |          |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj.  |        501 |      448 |     1 934 |       1 421 |
| euroa                      |            |          |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, euroa         |       0,41 |     0,39 |      1,74 |        1,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan kassavirta, |        345 |       92 |     1 670 |       1 151 |
| milj. euroa                |            |          |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa    |            |          |      9,43 |        8,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka      |            |          |     4 466 |       4 345 |
| (kauden lopussa), milj.    |            |          |           |             |
| euroa                      |            |          |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden määrä           |            |          |   889 997 |     881 194 |
| keskimäärin, tuhatta       |            |          |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tunnuslukuja                           |     2007* |      2007 |        2006 |
|                                        |  oikaistu |           |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %           |      14,0 |      16,5 |        13,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %                 |      15,8 |      19,1 |        14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/EBITDA, %                   |       2,2 |       1,9 |         2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Lenenergon ja REC:n voitot oikaistu

Runsaat sateet ja leuto talvi leimasivat vuotta 2007. Koko vuoden vallinnut hyvä
vesitilanne ja päästöoikeuksien alhaiset hinnat alensivat sähkön pohjoismaisia
tukkuhintoja. Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta Fortum paransi
tulostaan edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön taloudellinen asema säilyi vahvana.
Liiketoiminnan kassavirta kasvoi 1 670 (1 151) miljoonaan euroon.

Ensimmäisellä neljänneksellä Fortumin norjalainen osakkuusyritys Hafslund ASA
myi Renewable Energy Corporationin (REC) osakkeensa. Fortum kirjasi tästä
ensimmäisen neljänneksen tulokseensa noin 180 miljoonan euron voiton, joka
vastaa 0,20 euroa osaketta kohden. Kolmannella neljänneksellä Fortum myi
omistusosuutensa venäläisestä JSC Lenenergosta 295 miljoonalla eurolla. Kaupasta
saadun 232 miljoonan euron myyntivoiton osuus Fortumin kolmannen neljänneksen
osakekohtaisessa tuloksessa on 0,26 euroa.

Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön Territorial Generating
Company No. 1:n (TGC-1) osakeantiin kolmannella neljänneksellä ja säilytti 25,7
% omistusosuutensa. Fortumin osakemerkinnän arvo oli 243 miljoonaa euroa.

Sähköntuotanto-segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa vuonna
2007 oli 39,7 (37,1) euroa megawattitunnilta eli 7 % korkeampi kuin
edellisvuonna ja selvästi korkeampi kuin sähkön keskimääräinen spot-hinta
pohjoismaisessa sähköpörssissä Nord Poolissa. Tämä johtui pääasiassa Fortumin
johdonmukaisesta suojausstrategiasta. Sähkön keskimääräinen spot-hinta Nord
Poolissa oli 27,9 (48,6) euroa megawattitunnilta eli noin 43 % alempi kuin
vastaavalla jaksolla edellisvuonna.


Taloudelliset tulokset

Lokakuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 1 320 (1 254) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 520 (455) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 516 (440) miljoonaan euroon.


Liikevaihto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |    IV/07  |     IV/06  |       2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            |       685 |        667 |      2 350 |      2 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     |       439 |        381 |      1 356 |      1 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              |       206 |        210 |        769 |        753 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   |       482 |        529 |      1 683 |      1 912 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |        21 |         19 |         81 |         78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit              |      -513 |       -552 |     -1 760 |     -1 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |     1 320 |      1 254 |      4 479 |      4 491 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |    IV/07  |     IV/06  |       2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            |       363 |        289 |      1 093 |        985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     |       120 |         95 |        290 |        253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              |        50 |         77 |        231 |        250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   |        -1 |         -8 |         -1 |         -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |       -16 |        -13 |        -49 |        -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |       516 |        440 |      1 564 |      1 437 |
--------------------------------------------------------------------------------

Liikevoitto segmenteittäin
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa               |     IV/07  |    IV/06  |       2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            |        363 |       290 |      1 125 |        980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                     |        121 |       119 |        294 |        264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto              |         51 |        74 |        465 |        252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                   |          2 |       -18 |         12 |         -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                      |        -17 |       -10 |        -49 |        -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |        520 |       455 |      1 847 |      1 455 |
--------------------------------------------------------------------------------


Tammikuu-joulukuu

Konsernin liikevaihto oli 4 479 (4 491) miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 1 847 (1 455) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen
liikevoitto kasvoi 127 miljoonalla eurolla 1 564 (1 437) miljoonaan euroon.
Tähän vaikutti Sähköntuotanto- ja Lämpö-segmenttien tulosparannukset.

Lenenergon osakkeiden myyntivoitto kasvatti kolmannen neljänneksen liikevoittoa
232 miljoonalla eurolla. Voitto kirjattiin Sähkönsiirto-segmentiin.

Tulos ennen veroja oli 1 934 (1 421) miljoonaa euroa.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 154 (103) miljoonaan euroon. Tärkeimmät
syyt nettorahoituskulujen kasvuun olivat keskimäärin suurempi velan määrä sekä
pienempi 7 (30) miljoonan euron käyvän arvon muutos johdannaisissa.

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta oli 241 (69) miljoonaa euroa.
Suurimman yksittäisen osan muodosti norjalainen Hafslund ASA, joka ensimmäisellä
neljänneksellä ilmoitti saattaneensa päätökseen 35 miljoonan Renewable Energy
Corporationin (REC) osakkeen myynnin. Osakkeiden myyntihinta oli 138 Norjan
kruunua osakkeelta. Tämän seurauksena Fortum kirjasi ensimmäisen neljänneksen
tulokseensa 180 miljoonan euron voiton, joka vastaa 0,20 euroa osaketta kohden.
Kaupan jälkeen Hafslund omistaa edelleen 70,4 miljoonaa REC:n osaketta. Fortum
omistaa 34 % Hafslund ASA:sta.

Hafslund ASA sisällyttää omistamiensa REC:n osakkeiden käyvän arvon muutoksen
tuloslaskelmaansa, kun taas Fortum kirjaa käyvän arvon muutoksen omaan
pääomaansa. Fortumin omaan pääomaan kirjattu käyvän arvon kumulatiivinen muutos
perustuu Hafslundin raportoinnissaan ilmoittamaan jäljellä olevien osakkeiden
lukumäärään. Vuoden 2007 joulukuun lopussa käyvän arvon muutos oli noin 790
miljoonaa euroa.

Fortum sai toisella neljänneksellä 145 miljoonaa euroa osinkoina Hafslundilta.
Osingoista 123 miljoonaa euroa tuli REC:n osakkeiden myynnistä.

Vähemmistöosuudet olivat 56 (49) miljoonaa euroa ja liittyvät pääasiassa Fortum
Värme Holdingiin, jossa Tukholman kaupungilla on 50 % taloudellinen
omistusosuus.

Kauden verot olivat 326 (301) miljoonaa euroa. Tuloslaskelman mukainen
veroprosentti oli 16,9 % (21,2 %), mikä on seurausta pääasiassa
osakkuusyritysten voiton korkeasta osuudesta ja Lenenergon osakkeiden myynnistä
saadusta luovutusvoitosta. Ilman osakkuusyritysten tulosta ja Lenenergon
myynnistä saatua kertaluonteista voittoa veroprosentti oli 22,3 % (22,3 %).

Kauden tulos oli 1 608 (1 120) miljoonaa euroa. Fortumin osakekohtainen tulos
oli 1,74 (1,22) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto vuodelta 2007 oli 16,5 %
(13,4 % vuonna 2006), ja oman pääoman tuotto oli 19,1 % (14,4 % vuonna 2006).
Vuonna 2007 oikaistu sijoitetun pääoman tuotto ilman Lenenergon ja REC:in
voittoja oli 14,0 %, ja oikaistu oman pääoman tuotto oli 15,8 %.

Markkinatilanne

Alustavien tilastotietojen mukaan Pohjoismaissa kulutettiin vuonna 2007 sähköä
397 (393) terawattituntia (TWh), mikä on 1 % enemmän kuin vuonna 2006.
Viimeisellä vuosineljänneksellä kulutus oli 108 (103) TWh eli 5 % enemmän kuin
vuotta aiemmin.

Vuoden 2007 alussa Pohjoismaiden vesivarannot olivat pitkän ajan keskiarvon
tasolla. Sen sijaan koko loppuvuoden vesivarannot olivat pitkän ajan keskiarvoa
suuremmat. Viimeisen neljänneksen alussa vesivarannoissa oli 7 TWh ylijäämä ja
joulukuun lopussa 8 TWh ylijäämä pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.
Pohjoismaiden vesivarantojen taso vuoden 2007 lopussa oli 11 TWh suurempi kuin
vuoden 2006 lopussa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nord Poolin keskimääräinen spot-hinta oli 42,7
(44,6) euroa megawattitunnilta eli 4 % alempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna
2006. Vuoden 2007 aikana Nord Poolin keskimääräinen sähkön spot-hinta oli 27,9
(48,6) euroa megawattitunnilta eli 43 % alempi kuin vuonna 2006. Alhainen
spot-hinta johtui hyvästä vesitilanteesta ja vuoden 2007 alhaisista
hiilidioksidin päästöoikeuksien hinnoista.

Neljännellä vuosineljänneksellä vuoden 2007 hiilidioksidin päästöoikeuksien
markkinahinta oli keskimäärin 0,07 (9,7) euroa hiilidioksiditonnilta eli 99 %
pienempi kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2006. Vuoden 2007 aikana
päästöoikeuksien keskimääräinen markkinahinta oli 0,7 (18,5) euroa
hiilidioksiditonnilta eli 96 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2007 jälkipuoliskolla hiilen hinta nousi voimakkaasti. Öljyn hinta nousi
lähes koko vuoden ja saavutti loppuvuodesta historiallisen korkean tason, lähes
100 Yhdysvaltain dollaria barrelilta.

Saksassa sähkön spot-hinta oli neljännellä vuosineljänneksellä keskimäärin
suurempi kuin Pohjoismaissa. Tämä johti sähkön nettovientiin Pohjoismaista
Saksaan.


Sähkön- ja lämmöntuotannon kokonaisluvut

Fortumin koko sähköntuotanto oli vuoden 2007 aikana 52,2 (54,4) TWh, josta 51,1
(53,2) TWh tuotettiin Pohjoismaissa. Tämä oli 13 % (14 %) Pohjoismaiden koko
sähkönkulutuksesta.

Vuoden lopussa Fortumin sähköntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 10 920 (10 931)
MW, josta Pohjoismaiden osuus oli 10 775 (10 768) MW. Vuoden lopussa Fortumin
lämmöntuotannon kokonaiskapasiteetti oli 11 223 (10 883) MW, josta Pohjoismaiden
osuus oli 9 381 (9 239) MW.

Vuoden 2007 aikana noin 89 % (84 %) Fortumin sähköntuotannosta oli
hiilidioksidivapaata. Alustavan arvion mukaan Fortumin omien voimalaitosten
hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä oli vuonna 2007 yhteensä 10,4 miljoonaa
tonnia (11,0) eli noin 0,6 miljoonaa tonnia vähemmän kuin edellisvuonna. EU:n
päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset päästöt olivat noin 9,8 (10,6) miljoonaa
tonnia. Molemmat luvut sisältävät Fortumin 308 MW osuuden Meri-Porin
voimalaitoksesta, joka vuokrattiin konsernin ulkopuoliselle toimijalle
tammikuussa 2007. Fortumin eri maissa sijaitseville laitoksille jaettiin
päästöoikeuksia vuosien 2005-2007 aikana keskimäärin noin 8,1 miljoonaa tonnia
vuodessa.

Seuraavassa esitetään koko Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannon luvut. Tämän
lisäksi segmenttikatsauksissa esitetään vastaavat segmenttikohtaiset luvut.

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- ja  |     IV/07  |     IV/06  |      2007 |       2006 |
| lämmöntuotanto, TWh       |            |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto            |       14,2 |       15,1 |      52,2 |       54,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmöntuotanto            |        8,2 |        7,4 |      26,1 |       25,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto    |    IV/07  |     IV/06  |      2007 |       2006 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, |           |            |           |            |
| TWh                        |           |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                  |       4,7 |        5,6 |      20,0 |       19,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                  |       6,7 |        6,4 |      24,9 |       24,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                 |       2,5 |        2,8 |       6,2 |        9,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |      13,9 |       14,8 |      51,1 |       53,2 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin sähköntuotanto    |    IV/07  |     IV/06  |      2007 |       2006 |
| Pohjoismaissa lähteittäin, |           |            |           |            |
| %                          |           |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vesivoima                  |        34 |         38 |        39 |         37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoima                  |        48 |         43 |        49 |         46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpövoima                 |        18 |         19 |        12 |         17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       100 |        100 |       100 |        100 |
--------------------------------------------------------------------------------


Sähkön- ja lämmönmyynnin kokonaisluvut

Fortumin koko sähkönmyynti oli 59,7 (61,6) TWh, josta 58,5 (60,2) TWh myytiin
Pohjoismaissa. Tämä on noin 15 % (15 %) Pohjoismaiden koko tammi-joulukuun
sähkönkulutuksesta. Lämmönmyynti Pohjoismaissa oli 20,4 (20,1) TWh ja muissa
maissa 6,7 (6,7) TWh.


--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkön- *)   |    IV/07  |     IV/06  |       2007 |      2006 |
| ja lämmönmyynti, milj.     |           |            |            |           |
| euroa                      |           |            |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti               |       697 |        667 |      2 370 |     2 437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti               |       352 |        299 |      1 096 |     1 014 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko sähkönmyynti |    IV/07  |     IV/06  |      2007 |       2006 |
| *) alueittain, TWh         |           |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                     |       6,9 |        7,9 |      27,6 |       28,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                      |       8,1 |        8,1 |      29,0 |       29,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                  |       0,9 |        0,9 |       3,1 |        3,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |      15,9 |       16,9 |      59,7 |       61,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin koko lämmönmyynti |    IV/07  |     IV/06  |      2007 |       2006 |
| alueittain, TWh            |           |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                     |       3,1 |        2,6 |       9,2 |        9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                      |       3,4 |        3,3 |      11,1 |       10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat**                |       2,4 |        1,8 |       6,8 |        6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |       8,9 |        7,7 |      27,1 |       26,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Nord Poolissa tehdyt ostot ja myynnit on netotettu tunneittain
konsernitasolla.
**) Sisältää Ison-Britannian, joka raportoidaan Sähköntuotanto-segmentin muu
myynti -sarakkeessa.


SEGMENTTIKATSAUKSET

Sähköntuotanto

Segmentin toimintaan kuuluu sähkön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa sekä käyttö-
ja kunnossapitopalvelut Pohjoismaissa ja valituilla kansainvälisillä
markkinoilla. Segmentti myy tuottamansa sähkön Nord Pooliin. Segmenttiin
kuuluvat liiketoimintayksiköt Generation, Portfolio Management and Trading (PMT)
sekä Service.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                  |    IV/07  |   IV/06  |       2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                       |       685 |      667 |      2 350 |     2 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti               |       586 |      566 |      2 019 |     2 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                 |        99 |      101 |        331 |       380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |       363 |      290 |      1 125 |       980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen            |       363 |      289 |      1 093 |       985 |
| liikevoitto                  |           |          |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden       |           |          |      7 148 |     6 734 |
| lopussa)                     |           |          |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %    |           |          |       19,2 |      16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun    |           |          |       17,7 |      16,9 |
| pääoman tuotto, %            |           |          |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit           |        84 |      174 |        390 |       240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen henkilömäärä  |           |          |      3 475 |     4 147 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli viimeisellä neljänneksellä 12,2
(13,0) TWh.

Tammi-joulukuussa segmentin sähköntuotanto Pohjoismaissa oli 46,1 (48,3) TWh,
josta noin 20,0 (19,8) TWh eli 43 (41) % oli vesivoimaa, 24,9 (24,4) TWh eli 54
(51) % ydinvoimaa ja 1,2 (4,1) TWh eli 3 (8) % lämpövoimaa. Vaikka Ruotsin
ydinvoimaloiden käytettävyys parani hieman vuoteen 2006 verrattuna, pitkittyneet
vuosihuollot ja suunnittelemattomat seisokit vähensivät ydinvoimatuotantoa noin
1,3 TWh. Lämpövoimaa tuotettiin vähemmän alhaisen spot-hinnan takia.
Tammi-joulukuussa noin 95 (89) % segmentin sähköntuotannosta oli
hiilidioksidivapaata.

Vuoden lopussa segmentin sähköntuotantokapasiteetti oli 9 560 (9 540) MW, josta
9 420 (9 400) MW oli Pohjoismaissa ja 140 (140) MW muissa maissa.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto alueittain,  |    IV/07  |    IV/06  |       2007 |      2006 |
| TWh                         |           |           |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                      |       6,5 |       7,4 |       26,0 |      27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                       |       5,7 |       5,5 |       20,1 |      21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                   |       0,3 |       0,3 |        1,1 |       1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |      12,5 |      13,2 |       47,2 |      49,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön myynti               |      13,7 |      14,5 |       51,8 |      53,9 |
| Pohjoismaissa, TWh          |           |           |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| josta läpikulkueriä         |       1,0 |       1,2 |        5,2 |       4,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta, €/MWh                |    IV/07  |    IV/06  |       2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön tukkumyyntihinta     |      43,0 |      37,7 |       39,7 |      37,1 |
| Pohjoismaissa*              |           |           |            |           |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sähköntuotanto-segmentti Pohjoismaissa, ilman läpikulkueriä.

Fortumin toteutunut sähkön keskimääräinen tukkumyyntihinta Pohjoismaissa (ilman
läpikulkueriä) oli onnistuneiden hintasuojausten ansiosta viimeisellä
neljänneksellä 43,0 euroa megawattitunnilta, eli 14 % suurempi kuin
edellisvuonna. Vuoden 2007 aikana Fortumin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta
Pohjoismaissa oli 39,7 euroa megawattitunnilta eli 7 prosenttia korkeampi kuin
vuosi sitten, kun Nord Poolissa keskimääräinen spot-hinta oli 27,9 euroa
megawattitunnilta eli 43 % pienempi kuin vuonna 2006. Fortumin
tukkumyyntivolyymi oli 12,7 (13,2) TWh viimeisellä neljänneksellä ja 46,6 (49,4)
TWh koko vuonna.

Viimeisellä neljänneksellä sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto oli selvästi suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla jaksolla.
Korkeampi Fortumin toteutunut tukkumyyntihinta Pohjoismaissa ja lisääntynyt
ydinvoimatuotanto vaikuttivat positiivisesti vertailukelpoiseen liikevoittoon.
Positiivista vaikutusta pienensi osittain lämpö- ja vesivoimatuotannon
supistuminen.

Sähköntuotanto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto tammi-joulukuussa kasvoi
edellisvuodesta. Segmentin toteutunut sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa
nousi paremman hintasuojauksen ansiosta. Myös lisääntyneet vesi- ja
ydinvoimatuotannon volyymit vaikuttivat positiivisesti. Fortum Service
-liiketoimintayksikön heikko tulos ja ydinjätehuoltokustannusten kasvusta
aiheutunut kertaluonteinen vaikutus kolmannella neljänneksellä pienensivät
vertailukelpoista liikevoittoa.

Vuonna 2007 koko Fortumin päästökauppajärjestelmän (ETS) alaiset päästöt olivat
noin 9,8 miljoonaa tonnia, mikä ylitti päästöoikeuksien allokaation vuodelle 1,3
miljoonalla tonnilla. Siitä huolimatta Sähköntuotanto-segmentti hyötyi
hiilidioksidin päästöoikeuksien hyvin ajoitetusta myynnistä. Myyntisopimukset,
jotka oli tehty vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä tai sitä ennen, ja
joissa päästöoikeuksien toimitus oli vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä,
vaikuttivat 32 miljoonaa euroa vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen.

Fortumin ydinjätehuoltovastuu lasketaan ydinenergialain mukaisesti. Työ- ja
elinkeinoministeriö vahvistaa sen alkuvuodesta 2008. Tulevat kustannukset
kasvavat, mikä johtuu pääasiassa loppusijoitustilan tunneleiden täyttöaineisiin
liittyvästä uudesta teknisestä ratkaisusta. Ydinenergialain mukainen vastuu
kasvoi noin 130 miljoonalla eurolla. Ydinenergialain mukaan Fortum on
velvollinen suorittamaan valtion ydinjätehuoltorahastoon (Rahasto) maksuja,
joilla se kattaa ydinjätehuoltovastuunsa. Fortumille on myönnetty rahastoon
suoritettavien maksujen jaksotus kuuden vuoden ajalle. Valtioneuvosto päätti
asiasta joulukuussa 2007. Fortum kirjasi ydinjätehuoltokustannusten kasvusta
aiheutuneen kertaluonteisen vaikutuksen kolmannen neljänneksen tulokseensa.

Heinäkuussa 2007 Suomen hallitus myönsi uudet toimiluvat Loviisan
ydinvoimalaitoksen 1 ja 2 -yksiköille. Fortum Power and Heat Oy anoi toimilupia
marraskuussa 2006. Loviisa 1 -yksikön toimilupa on voimassa vuoden 2027 loppuun
ja Loviisa 2 -yksikön toimilupa vuoden 2030 loppuun. Nykyiset, vuonna 1998
myönnetyt toimiluvat päättyvät vuoden 2008 lopussa. Fortumin Loviisan
voimalaitoksessa on tuotettu ydinsähköä 30 vuoden ajan.

Vuonna 2007 Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos ylitti 8 TWh:n tuotantorajan
toisen kerran sen historiassa. Voimalaitoksen 2-yksikkö saavutti kaikkien
aikojen ennätyksen, yli 4 TWh. Loviisan ydinvoimalaitoksen 1- ja 2-yksikön
yhteinen käyttöaste oli korkea, 95,4 %.

Fortum osallistuu noin 25 % osuudella Suomen viidennen ydinvoimalaitosyksikön
(Olkiluoto 3) rakennusprojektiin. Toimittaja (Areva-Siemens) on ilmoittanut
ydinvoimalaitoksen rakennuttajalle ja omistajalle, Teollisuuden Voimalle
(TVO:lle), että laitos käynnistyy kesällä 2011.

Kesäkuussa 2007 Fortum toimitti kauppa- ja teollisuusministeriöön
ympäristövaikutusten arviointiohjelman Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen
Hästholmenin saarelle mahdollisesti rakennettavasta uudesta
voimalaitosyksiköstä. Ministeriö antoi lausuntonsa ohjelmasta lokakuussa. Fortum
laatii varsinaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kyseisen
arviointiohjelman ja siitä saatujen lausuntojen perusteella. Selostus
toimitetaan ministeriöön kesään 2008 mennessä.


Lämpö

Segmentin toimintaan kuuluu lämmön tuotanto ja myynti Pohjoismaissa ja muualla
Itämeren alueella. Fortum on Pohjoismaiden johtava lämmöntuottaja. Segmentti
tuottaa myös sähköä yhdistetyissä sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksissaan ja myy
sitä loppuasiakkaille pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin, sekä Nord Pooliin.
Segmenttiin kuuluvat Ruotsin markkinalle keskittyvä liiketoimintayksikkö Värme
ja muilla markkinoilla toimiva liiketoimintayksikkö Heat.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                  |    IV/07  |    IV/06  |      2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                       |       439 |       381 |     1 356 |     1 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmönmyynti               |       341 |       288 |     1,053 |       976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - sähkönmyynti               |        69 |        68 |       202 |       198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                 |        29 |        25 |       101 |        94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                  |       121 |       119 |       294 |       264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen            |       120 |        95 |       290 |       253 |
| liikevoitto                  |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden       |           |           |     3 507 |     3 407 |
| lopussa)                     |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %    |           |           |       9.3 |       9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun    |           |           |       9.2 |       9,2 |
| pääoman tuotto, %            |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit           |       121 |        77 |       327 |       773 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen henkilömäärä  |           |           |     2 302 |     2 345 |
--------------------------------------------------------------------------------

Segmentin lämmönmyynti viimeisellä neljänneksellä oli 8,3 (7,2) TWh, josta
suurin osa tuotettiin Pohjoismaissa. Tammi-joulukuussa lämmönmyynti oli yhteensä
25,1 (24,7) TWh. Samoilla ajanjaksoilla yhdistettyjen sähkön- ja
lämmöntuotantolaitosten sähkönmyynti oli puolestaan yhteensä 1,7 (1,7) TWh ja
5,0 (5,0) TWh.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden viimeisellä neljänneksellä
oli 25 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Sää oli kylmempi kuin
edellisvuonna, mutta lämpötila oli kuitenkin pitkän ajan keskiarvoa korkeampi.
Kylmempi sää ja orgaaninen kasvu johtivat suurempiin myyntivolyymeihin. Tulos
kasvoi myös Puolassa tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta.

Lämpö-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2007oli 37 miljoonaa euroa
enemmän kuin vuotta aiemmin. Tehokkaalla polttoainevalikoimalla oli myönteinen
vaikutus tulokseen Ruotsissa. Myös Fortum Espoon (E.ON Finland) osto ja Puolassa
toteutetut tehostamistoimenpiteet paransivat tuloksia.


--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmönmyynti alueittain,   |   IV/07  |    IV/06  |       2007 |        2006 |
| TWh                        |          |           |            |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                     |      3,0 |       2,5 |        9,2 |         9,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                      |      3,4 |       3,3 |       11,1 |        10,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                  |      1,9 |       1,4 |        4,8 |         4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |      8,3 |       7,2 |       25,1 |        24,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönmyynti, TWh          |   IV/07  |    IV/06  |       2007 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |      1,7 |       1,7 |        5,0 |         5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kaukolämpöasiakkaiden lukumäärä kasvoi vuonna 2007 kaikilla markkinoilla
onnistuneen myynnin ansiosta.


Sähkönsiirto

Fortum omistaa ja käyttää jakelu- ja alueverkkoja sekä jakaa sähköä kaikkiaan
noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Virossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                 |    IV/07  |   IV/06  |       2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                      |       206 |      210 |        769 |        753 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                 |       173 |      179 |        648 |        636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - jakeluverkot - alueverkot |        21 |       20 |         81 |         80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - muu myynti                |        12 |       11 |         40 |         37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                 |        51 |       74 |        465 |        252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen           |        50 |       77 |        231 |        250 |
| liikevoitto                 |           |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden      |           |          |      3 243 |      3,412 |
| lopussa)                    |           |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %   |           |          |       14,5 |        8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun   |           |          |        7,5 |        8,3 |
| pääoman tuotto, %           |           |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit          |       118 |       76 |        237 |        313 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen henkilömäärä |           |          |      1 060 |        983 |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuonna 2007 jakelu- ja alueverkkosiirron kokonaismäärät olivat 26,0 (24,6) TWh
ja 18,1 (18,1) TWh.

Alueverkkosiirron määrä oli yhteensä 14,9 (15,0) TWh Ruotsissa ja 3,2 (3,1) TWh
Suomessa.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli viimeisellä
neljänneksellä 50 miljoonaa euroa eli 27 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta
aiemmin. Lasku johtuu pääasiassa Ruotsissa suoritettujen automaattisten
mittareiden asennusten aiheuttamista kustannuksista, sekä viimeisen neljänneksen
aikana Suomessa tehdyistä kertaluonteisista hintojen muutoksista, joiden
tarkoituksena oli pysyä Suomen energiamarkkinalaissa määritellyissä
tuottorajoissa jaksolla 2005-2007. Fortum Distribution jätti laskuttamatta noin
400 000 suomalaiselta siirtoasiakkaaltaan kuukausittaisen perusmaksun
joulukuussa 2007.

Sähkönsiirto-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli koko vuonna 231
miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa pienempi kuin vuotta aiemmin.
Supistumisen tärkein syy edellisvuoteen verrattuna oli 13 miljoonan euron
kustannus, joka johtui vuoden alkupuoliskon myrskyistä. Uuden asiakas- ja
laskutusjärjestelmän käyttöönotto Ruotsissa aiheutti edelleen lisäkustannuksia
vuonna 2007. Ruotsissa suoritetut automaattisten mittareiden asennukset ja
kertaluonteinen hinnanlasku viimeisellä neljänneksellä Suomessa supistivat
liikevoittoa. Fortum Espoon (E.ON Finland) osto vaikutti segmenttiin
positiivisesti.

JSC Lenenergo -kaupasta syntynyt 232 miljoonan euron myyntivoitto verojen
jälkeen on kirjattu kertaluonteisena eränä Sähkönsiirto-segmentin kolmannen
neljänneksen liikevoittoon.

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto               |     IV/07  |    IV/06 |       2007 |       2006 |
| jakeluverkoissa, TWh       |            |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                     |        4,1 |      3,8 |       14,3 |       14,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                      |        2,6 |      2,5 |        9,2 |        7,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja                      |        0,8 |      0,6 |        2,3 |        2,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viro                       |        0,1 |      0,1 |        0,2 |        0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                   |        7,6 |      7,0 |       26,0 |       24,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirtoasiakkaitten         |        31.12.2007 |            31.12.2006 |
| luku-määrä alueittain, tuhansia  |                   |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi                           |               871 |                   865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi                            |               591 |                   580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat                        |               122 |                   120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                         |             1 584 |                 1 565 |
--------------------------------------------------------------------------------


Markets

Markets vastaa sähkön vähittäismyynnistä 1,3 miljoonalle asiakkaalle, joita ovat
muut sähkön vähittäismyyjät, kotitaloudet ja yritykset Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa. Markets ostaa sähkönsä Nord Poolista.

--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa                    |   IV/07  |    IV/06  |      2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti                         |      482 |       529 |     1 683 |    1,912 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                    |        2 |       -18 |        12 |       -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen liikevoitto  |       -1 |        -8 |        -1 |       -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma (kauden         |          |           |       247 |      176 |
| lopussa)                       |          |           |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto, %      |          |           |       6,9 |     -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen sidotun      |          |           |      -0,6 |     -0,8 |
| pääoman tuotto, %              |          |           |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |        1 |         0 |         3 |       14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräinen henkilömäärä    |          |           |       936 |      825 |
--------------------------------------------------------------------------------


Viimeisellä neljänneksellä Markets-segmentin sähkönmyynti oli 10,5 (11,5) TWh ja
koko vuonna 39,6 (42,1) TWh.

Markets-segmentin viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
hieman negatiivinen, mutta parempi kuin edellisvuonna. Kannattavuuden
paraneminen edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtui pääasiassa
alentuneista sähkön hankintakustannuksista. Hankintakustannukset kasvoivat
kuitenkin kolmannelta neljännekseltä Nord Poolin tukkuhintojen noustessa, mikä
johti myyntikatteen heikkenemiseen.

Vuonna 2007 segmentti ei pystynyt saavuttamaan positiivista vertailukelpoista
liikevoittoa. Tämä johtui osittain vähittäismyynnistä Suomessa, jossa
kuluttajahinnat eivät ole täysin seuranneet kohonneita hankintahintoja (Nord
Poolin tukkuhintoja).

Ruotsissa käyttöön otettu uusi asiakas- ja laskutusjärjestelmä on aiheuttanut
edelleen lisäkustannuksia vuonna 2007.

Tiukasta hintakilpailusta huolimatta Fortumin nettoasiakasvirta Suomessa oli
vuonna 2007selvästi positiivinen pääasiassa ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden
myynnin kasvun ansiosta. Fortum on ympäristömerkittyjen sähkötuotteiden myynnin
markkinajohtaja Pohjoismaiden markkinoilla. Marketsin nettoasiakasvirta
Pohjoismaissa oli vuonna 2007 hieman negatiivinen erityisesti Ruotsin
kiristyneen kilpailun takia.

Asiakastyytyväisyystutkimus SKI (Svensk Kvalitetsindex) Ruotsissa ja EPSI
(Extended Performance Satisfaction Index) Suomessa osoitti, että Fortumin
asiakkaiden asiakastyytyväisyys parani selvästi vuonna 2007.


Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin sekä osakkeiden myynnit

Investoinnit käyttöomaisuuteen ja osakkeisiin tammi-joulukuussa olivat 972 (1
395) miljoonaa euroa. Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 655 (485)
miljoonaa euroa.

SÄHKÖNTUOTANTO

Syyskuussa Fortum osallistui venäläisen alueellisen tuotantoyhtiön TGC-1:n
osakeantiin ja merkitsi yhtiön uusia osakkeita. Fortumin osakemerkinnän arvo oli
noin 243 miljoonaa euroa. Merkinnän myötä Fortum säilytti 25,7 %
omistusosuutensa TGC-1:ssä ja asemansa yhtiön toiseksi suurimpana
osakkeenomistajana.

LÄMPÖ

Heinäkuussa 2007 Fortum osti Puolassa sijaitsevan kaukolämpöyhtiön EC
Wojkowicen. Yhtiön vuosittainen lämmönmyynti on noin 64 GWh ja sähkönmyynti 320
MWh. Yhtiön henkilöstömäärä on 34.

CHP-projektit Suomenojalla Espoossa, Puolan Czestochowassa ja Viron Tartossa
etenevät. Valmistelut jatkuvat koskien Värtanin ja Bristan
CHP-voimalaitoshankkeita Ruotsissa sekä Järvenpään CHP-voimalaitoshanketta
Suomessa.

Vattenfallin lämpöliiketoiminta Viron Pärnussa siirtyi Fortumille tammikuussa ja
Latvian Riikassa helmikuussa.

Marraskuussa Fortum Värme sai ympäristöluvan biopolttoaineeseen perustuvalle
CHP-laitokselle Tukholman Värtanissa. Ympäristölupa kattaa myös Värtanin
laitoksen nykyisiin yksiköihin asennettavat savukaasujen lauhduttimet, joiden
asennustyöt on jo aloitettu.

SÄHKÖNSIIRTO

Fortum myi hieman yli 1/3:n omistusosuutensa JSC Lenenergosta noin 295
miljoonalla eurolla. Päätös Lenenergon osakkeiden myynnistä on linjassa Fortumin
strategian kanssa, jonka mukaan yhtiö sijoittaa Venäjällä lähinnä
energiantuotantoon. Lenenergon nykyinen liiketoiminta muodostuu sähkönjakelusta
Pietarin kaupungissa ja Leningradin alueella.

Ruotsissa tehtiin vuonna 2007 64 miljoonan euron investoinnit automaattisiin
mittareihin.


Rahoitus

Viimeisellä vuosineljänneksellä Fortumin nettovelka väheni 10 miljoonalla
eurolla. Vuoden lopussa korollinen nettovelka oli 4 466 miljoonaa euroa (4 345
miljoonaa euroa). Vuoden kokonaisnettovelan kasvu oli siten 121 miljoonaa euroa.
Nettovelan kasvu liittyy ensisijaisesti pääoman palautuksiin ja meneillään
olevaan investointiohjelmaan. Fortum maksoi huhtikuussa osinkoja yhteensä 1 122
miljoonaa euroa. Nettovelan ja käyttökatteen (EBITDA) suhde ilman
kertaluonteisia voittoja oli vuosineljänneksen lopussa 2,2.

Konsernin nettorahoituskulut olivat viimeisen neljänneksen aikana 37 (25)
miljoonaa euroa ja koko vuoden 2007 aikana 154 (103) miljoonaa euroa. Tärkeimmät
syyt nettorahoituskulujen kasvuun vuonna 2007 olivat nettovelkojen
keskimääräinen kasvu ja keskimäärin hieman aiempaa korkeammat korot.
Nettorahoituskuluihin on kuitenkin kirjattu johdannaisten käyvän arvon muutoksia
vuosineljännekselle 3 (6) miljoonaa euroa ja koko vuodelle 7 (30) miljoonaa
euroa.

Fortumin korollisen bruttovelan (johdannaiset mukaan lukien) keskimääräinen
vuosikorko vuonna 2007 oli noin 4,3 % (4,1 %).

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä. Vuoden lopussa likvidit varat olivat
yhteensä 427 (157) miljoonaa euroa. Lisäksi konsernilla oli käytettävissään 1,4
(1,3) miljardia euroa nostamattomia valmiusluottoja kuten vuonna 2011 erääntyvä
1,2 miljardin euron syndikoitu valmiusluotto ja vuosittain uusittavia
kahdenvälisiä luotollisia tilejä koskevia sopimuksia.

Vuoden aikana Fortum hankki noin 850 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista
rahoitusta pääoman palautuksiin, erääntyvien lainojen ja meneillään olevan
investointiohjelman rahoittamiseen. Näiden rahoitusjärjestelyjen laina-ajat
olivat 5-10 vuotta ja ne koostuvat 6,1 miljardin Ruotsin kruunun (noin 660
miljoonan euron) obligaatioemissiosta sekä 1,75 miljardin Ruotsin kruunun (noin
190 miljoonan euron) kahdenvälisistä lainasopimuksista.

Moody'sin ja Standard & Poor'sin Fortumille antamat pitkän aikavälin
luottoluokitukset olivat A2 (vakaa) ja A- (vakaa).


Osakkeet ja osakepääoma

Fortum Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2007 oli 787,4 (830,8) miljoonaa osaketta
arvoltaan 18 562 miljoonaa euroa. Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen
pörssipäivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli 27 319 miljoonaa euroa. Vuoden
2007 korkein noteeraus Fortum Oyj:n osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 31,44
euroa ja alin 20,01 euroa. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi oli 23,73
euroa. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 30,81 (21,56) euroa.

Optio-ohjelmaan 2002B liittyen vaihdettiin vuonna 2007 kaikkiaan 3,0 miljoonaa
optiota yhteensä 58,9 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2007 kaupparekisteriin vietiin yhteensä 5 199 412 (13 759 621)
optio-ohjelmien mukaisilla optio-oikeuksilla merkittyä osaketta. Fortum Oyj:n
hallitus on mitätöinyt yhteensä 5 910 000 takaisinostettua Fortumin osaketta
hallituksen yhtiökokoukselta 28.3.2007 saaman valtuutuksensa mukaisesti.
Takaisin ostettujen osakkeiden keskihinta oli 29,69 euroa, alin hinta 28,60
euroa ja ylin hinta 30,63 euroa. Vuoden 2007 lopussa Fortum Oyj ei omistanut
omia osakkeitaan.

Merkintöjen ja mitätöintien jälkeen vuoden 2007 lopussa Fortum Oyj:n osakepääoma
on 3 040 460 397,20 euroa ja rekisteriin merkittyjen osakkeiden kokonaismäärä
886 683 058 (887 393 646). Fortumin osakepääoma kasvoi yhteensä 17 678 000 80
(46 782 711) eurolla.

Optio-ohjelmien mukaisesti merkittäviksi tarjotut ja vuoden lopussa
merkitsemättömät osakkeet oikeuttavat enintään 0,2 %:n osuuteen (1 683 987
osaketta) Fortumin vuoden 2007 lopun osakepääomasta ja äänioikeudesta.

Vuoden lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli 50,9 %.
Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 35,8
%.

Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä
valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai
uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi. Hallituksella on Fortum Oyj:n
28.3.2007 pidetyn yhtiökokouksen valtuutus yhtiön omien osakkeiden
takaisinostoon. Valtuutus koskee 300 miljoonaa euroa tai 20 miljoonaa osaketta
ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Vuonna 2007 Fortum
osti tämän valtuutuksen mukaisesti takaisin 5,91 miljoonaa omaa osaketta
yhteensä noin 175 miljoonalla eurolla. Nämä osakkeet on mitätöity.


Konsernin henkilöstö

Konsernin henkilöstön lukumäärä tammi-joulukuussa oli keskimäärin 8 304 (8 910).
Kauden lopussa henkilömäärä oli 8 303 (8 134).


Venäjä

Fortumin omistukset Venäjällä ovat pääosin peräisin yhtiön aiemmasta
omistuksesta Pietarin alueella toimivassa sähkön- ja lämmöntuotantoyhtiö JSC
Lenenergossa. Vuoden 2005 lopussa Lenenergon tuotanto-omaisuus eriytettiin, kun
uusi alueellinen tuotantoyhtiö, TGC-1, perustettiin. Lenenergo jatkoi
toimintaansa alueellisena sähkönjakeluyhtiönä. Vuoden 2007 kolmannella
neljänneksellä Fortum myi osuutensa Lenenergossa. Myynti noudatti Fortumin
strategiaa, jonka mukaisesti yhtiö keskittyy Venäjällä sähköntuotantoon. Fortum
säilytti 25,7 % omistusosuutensa TGC-1:ssä.

Vahvistaakseen edelleen asemaansa Venäjän tukkusähkömarkkinoilla Fortum arvioi
mahdollisuuksia osallistua osakeanteihin ja omistusjärjestelyihin Venäjän
sähköntuotantosektorilla.

Lokakuussa Fortum myi 0,7 % omistusosuutensa venäläisessä tuotantoyhtiö
WGC-5:ssä 28 miljoonalla eurolla.


Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia

Norjalainen Renewable Energy Corporation (REC) on osittain Fortumin
osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n omistuksessa. Fortum kirjaa REC:n osakkeiden
käyvän arvon muutoksen pääomaansa. Vuoden lopussa Fortumin pääomaan kirjattu
kumulatiivinen arvon muutos oli noin 790 miljoonaa euroa. REC:n osakkeen kurssi
on laskenut vuodenvaihteen jälkeen. REC:n 29.1.2008 kirjatun loppukurssin
perusteella kumulatiivinen arvon muutos Fortumin pääomaan olisi ollut noin 400
miljoonaa euroa.


Näkymät

Fortumin tuloksen kannalta tärkein markkinatekijä on pohjoismainen sähkön
tukkuhinta. Tukkuhinnan kehityksen avaintekijöitä ovat Pohjoismaiden
vesitilanne, tarjonnan ja kysynnän tasapaino, hiilidioksidin päästöoikeuksien
hinnat ja polttoaineiden hinnat. Ruotsin kruunun vaihtokurssi vaikuttaa myös
Fortumin raportoituun tulokseen, koska Fortumin Ruotsissa tekemä tulos
muunnetaan euroiksi.

Fortumin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, taloudellisille
ja operatiivisille riskeille. Lisätietoja Fortumin riskeistä ja
riskienhallinnasta on esitetty Fortumin toimintakertomuksessa sekä
tilinpäätöksessä.

Sähkön kulutuksen arvioidaan yleisesti lähivuosien aikana kasvavan Pohjoismaissa
noin 1 % vuosivauhtia.

Tammikuun puolivälissä 2008 Pohjoismaiden vesivarannot olivat noin 9 TWh
keskimääräistä suuremmat ja 6 TWh yli vuoden 2007 vastaavan tason. Tammikuun
lopussa päästöoikeuksien markkinahinta vuodelle 2008 oli noin 20-21 euroa
hiilidioksiditonnilta. Samaan aikaan sähkön hinta futuurimarkkinoilla
loppuvuodelle 2008 oli noin 44-45 euroa megawattitunnilta ja vuodelle 2009 noin
49-51 euroa megawattitunnilta.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan tulos on yleensä paras vuoden ensimmäisellä ja
viimeisellä neljänneksellä.

Fortumin Sähköntuotanto-segmentin toteutuneeseen sähkön tukkumyyntihintaan
Pohjoismaissa vaikuttavat muun muassa suojaustasot, suojaushinta, spot-hinta,
Fortumin joustavan tuotantorakenteen optimointi jopa tuntitasolla, sekä
valuuttojen kurssivaihtelut. Jos Fortum ei suojaisi lainkaan tuotantoaan,
spot-hinnan yhden euron muutos megawattitunnilta aiheuttaisi noin 50 miljoonan
euron muutoksen Fortumin vuotuisessa liikevoitossa.

Tammikuun alussa 2008 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön tukkumyynnistä
Pohjoismaissa oli suojattu noin 70 % noin 44 euroon megawattitunnilta vuodeksi
2008. Kalenterivuodeksi 2009 Sähköntuotanto-segmentin arvioidusta sähkön
tukkumyynnistä Pohjoismaissa oli suojattu noin 25 % noin 46 euroon
megawattitunnilta. Nämä suojaukset voivat vaihdella huomattavasti Fortumin
sähköjohdannaismarkkinoilla tekemien toimien mukaan. Myös Ruotsin kruunun
kurssivaihtelu euroon nähden vaikuttaa suojaushintaan, koska osa suojauksista
tehdään Ruotsin kruunuina.

Ruotsin hallitus on korottanut ydinvoiman tehoveroa ja vesivoiman kiinteistö
veroa. Se on myös tehnyt muutoksia Ruotsin hiilidioksidiverotukseen. Fortum
arvioi, että sille aiheutuu näistä veronkorotuksista ja muutoksista hieman alle
30 miljoonan euron lisäkustannukset vuonna 2008.

Fortum saavutti vuonna 2007 hyvän tuloksen haasteellisesta markkinatilanteesta
ja Nord Poolin alhaisista spot-hinnoista huolimatta. Konsernin taloudellinen
asema on vahva. Joustavan ja ilmastomyötäisen tuotantorakenteensa ansiosta
Fortum on edelleen hyvissä asemissa tulevaisuuteen nähden.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 3 119 miljoonaa euroa.
Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut
oleellisia muutoksia.

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta
2007 osinkoa 1,35 euroa osaketta kohti eli 30.1.2008 rekisteriin merkittyjen
osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 1 197 miljoonaa euroa. Tästä
osingosta 0,77 euroa osaketta kohti maksetaan Fortumin tuloksesta ilman
kertaluonteisia eriä. Lisäksi hallitus ehdottaa 0,58 euron suuruista lisäosinkoa
osakkeelta yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetasoa.


Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi yrityksen omien osakkeiden
hankintaan

Hallitus ehdottaa, että 1.4.2008 pidettävä yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yrityksen omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti.

Osakkeet ostetaan takaisin yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti tavoitetta.

Takaisinostettavien osakkeiden enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Lisäksi
takaisinostossa käytettävät varat eivät saa ylittää 300 miljoonaa euroa.

Osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä,
eli niitä ei osteta osakkeenomistajien omistusosuuksien suhteessa. Osakkeiden
takaisinostohinta perustuu Fortumin osakkeiden kulloiseenkin markkinahintaan.

Yhtiön hankkimat osakkeet mitätöidään yhtiön hallituksen erillisellä
päätöksellä.


Yhtiökokous pidetään 1.4.2008 kello 13.00 alkaen Finlandia-talossa Helsingissä.


Espoo, 30.1.2008
Fortum Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Mikael Lilius, toimitusjohtaja, puhelin: +358 10 452 9100
Juha Laaksonen,
talousjohtaja, puhelin: +358 10 452 4519

Hallitus on 30.1.2008 hyväksynyt Fortumin tilinpäätöksen vuodelta 2007 ja
tilintarkastajat ovat antaneet vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen
tilikaudelta 2007. Vuosikatsaus on laadittu EU:ssa hyväksytyn IAS 34,
osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Tulostiedotus vuonna 2008:
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 24.4.2008.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 17.7.2008.
Osavuosikatsaus tammi-joulukuulta julkaistaan 22.10.2008.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Tilinpäätökseen liittyvää lisätietoa, mukaan lukien vuosineljännestaulukot, on
Fortumin www-sivuilla osoitteessa: www.fortum.fi/sijoittajat.

--------------------------------------------------------------------------------
| FORTUM-KONSERNI                                                              |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMIKUU-JOULUKUU 2007                                                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätös on tilintarkastettu                                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN             |        |           |           |          |          |
| TULOSLASKELMA         |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |  Liite |  IV/2007  |   IV/2006 |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto           |      4 |     1 320 |     1 254 |    4 479 |    4 491 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot           |        |        84 |        56 |      393 |       80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja        |        |      -483 |      -453 |   -1 572 |   -1 673 |
| palvelut              |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut       |        |      -136 |      -133 |     -495 |     -508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja            |  4, 12 |      -115 |      -118 |     -451 |     -429 |
| arvonalentumiset      |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut kulut            |        |      -150 |      -151 |     -507 |     -506 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto           |        |       520 |       455 |    1 847 |    1 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus- ja    |  4, 13 |        18 |        18 |      241 |       69 |
| yhteisyritysten       |        |           |           |          |          |
| voitosta              |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut            |        |       -64 |       -46 |     -220 |     -176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot           |        |        27 |        12 |       76 |       50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvän  |        |         3 |         6 |        7 |       30 |
| arvon muutokset       |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät -   |        |        -3 |         3 |      -17 |       -7 |
| netto                 |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja     |        |       -37 |       -25 |     -154 |     -103 |
| -kulut                |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja   |        |       501 |       448 |    1 934 |    1 421 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot             |      9 |      -108 |       -87 |     -326 |     -301 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto         |        |       393 |       361 |    1 608 |    1 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen:         |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |        |       368 |       338 |    1 552 |    1 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle         |        |        25 |        23 |       56 |       49 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |        |       393 |       361 |    1 608 |    1 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille |        |           |           |          |          |
| kuuluvasta voitosta   |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| laskettu              |     10 |           |           |          |          |
| osakekohtainen tulos  |        |           |           |          |          |
| (euroa per osake)     |        |           |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton         |        |      0,41 |      0,39 |     1,74 |     1,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu           |        |      0,41 |      0,38 |     1,74 |     1,21 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE          |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |         Liite |      31.12.2007 |       31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet  |            12 |              85 |               96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset, koneet ja  |            12 |          11 343 |           11 471 |
| kalusto                 |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuus- ja    |         4, 13 |           2 853 |            2 197 |
| yhteisyrityksissä       |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion           |            16 |             516 |              450 |
| ydinjätehuoltorahastost |               |                 |                  |
| a                       |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset      |               |              99 |              101 |
| sijoitukset             |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset          |               |               3 |                5 |
| verosaamiset            |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit  |             6 |             153 |              103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset           |               |             736 |              680 |
| korolliset saamiset     |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |               |          15 788 |           15 103 |
| yhteensä                |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |               |             285 |              329 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit  |             6 |             140 |              198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut  |               |           1 034 |            1 052 |
| saamiset                |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset |               |             427 |              157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |               |           1 886 |            1 736 |
| yhteensä                |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä          |               |          17 674 |           16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA              |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |               |                 |                  |
| kuuluva                 |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma              |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma             |            14 |           3 040 |            3 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu sidottu pääoma      |               |              78 |               74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto ja |               |             715 |              511 |
| muut rahastot           |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat   |               |           4 526 |            4 300 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                |               |           8 359 |            7 908 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus         |               |             292 |              253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     |               |           8 651 |            8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                   |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras    |               |                 |                  |
| pääoma                  |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen              |            15 |           4 288 |            4 060 |
| pitkäaikainen vieras    |               |                 |                  |
| pääoma                  |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit  |             6 |             139 |              134 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset          |               |           1 687 |            1 795 |
| verovelat               |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät   |            16 |             516 |              450 |
| varaukset               |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevaraukset ja muut  |               |             144 |              186 |
| varaukset               |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu pitkäaikainen       |               |             486 |              485 |
| vieras pääoma           |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras    |               |           7 260 |            7 110 |
| pääoma yhteensä         |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras    |               |                 |                  |
| pääoma                  |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen              |            15 |             605 |              442 |
| lyhytaikainen vieras    |               |                 |                  |
| pääoma                  |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisinstrumentit  |             6 |             260 |              198 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muu        |               |             898 |              928 |
| lyhytaikainen vieras    |               |                 |                  |
| pääoma                  |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras    |               |           1 763 |            1 568 |
| pääoma yhteensä         |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yhteensä  |               |           9 023 |            8 678 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat     |               |          17 674 |           16 839 |
| yhteensä                |               |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR      |   | Osak |   Muu | Käyv |  Omat | Kertyn | Emoyh | Vähem | Yhtee |
|           |   |   e- | sidot |   än | osakk |    eet |  tiön | mis-t |   nsä |
|           |   | pääo |    tu | arvo |   eet | voitto | omist | öosuu |       |
|           |   |   ma | pääom |    n |       |  varat | ajill |     s |       |
|           |   |      |    a  | raha |       |        |     e |       |       |
|           |   |      |       |  sto |       |        | kuulu |       |       |
|           |   |      |       |   ja |       |        |    va |       |       |
|           |   |      |       | muut |       |        | osuus |       |       |
|           |   |      |       | raha |       |        |       |       |       |
|           |   |      |       | stot |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       |   |    3 |    74 |  511 |     - |  4 300 | 7 908 |   253 | 8 161 |
| pääoma    |   |  023 |       |      |       |        |       |       |       |
| 31.12.200 |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| 6         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |   |      |       |      |       |    -25 |   -25 |   -11 |   -36 |
| t ja muut |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| muutokset |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirr |   |      |       | -168 |       |        |  -168 |    -2 |  -170 |
| an        |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| suojaukse |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| t         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |   |      |       |  372 |       |        |   372 |       |   372 |
| käyvän    |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| arvon     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| muutokset |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| 1)        |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    - |     - |  204 |     - |    -25 |   179 |   -13 |   166 |
| omaan     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| pääomaan  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| kirjatut  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| erät      |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteensä  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaude |   |      |       |      |       |  1 552 | 1 552 |    56 | 1 608 |
| n voitto  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    - |     - |  204 |     - |  1 527 | 1 731 |    43 | 1 774 |
| kirjatut  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| tuotot ja |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| kulut     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteensä  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |   17 |       |      |       |        |    17 |       |    17 |
| optio-oik |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| eudet     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |   |      |       |      |       | -1 122 |    -1 |       |    -1 |
| ko 2)     |   |      |       |      |       |        |   122 |       |   122 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |      |       |      |  -175 |        |  -175 |       |  -175 |
| osakkeide |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| n ostot   |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |      |       |      |   175 |   -175 |     0 |       |     0 |
| osakkeide |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| n         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| mitätöint |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| i         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutokset |   |      |     4 |      |       |     -4 |     0 |       |     0 |
| sidotun   |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| ja vapaan |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| oman      |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| pääoman   |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| välillä   |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosu |      |       |      |       |        |     0 |    -4 |    -4 |
| uden muutos   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yrityshankint |      |       |      |       |        |       |       |       |
| ojen          |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteydessä    |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       |   |    3 |    78 |  715 |     - |  4 526 | 8 359 |   292 | 8 651 |
| pääoma    |   |  040 |       |      |       |        |       |       |       |
| 31.12.200 |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| 7         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       |   |    2 |    72 | -117 |     - |  4 220 | 7 151 |   260 | 7 411 |
| pääoma    |   |  976 |       |      |       |        |       |       |       |
| 31.12.200 |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| 5         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero |   |      |       |      |       |     38 |    38 |     6 |    44 |
| t ja muut |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| muutokset |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirr |   |      |       |  198 |       |        |   198 |    -1 |   197 |
| an        |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| suojaukse |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| t         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut      |   |      |       |  442 |       |        |   442 |       |   442 |
| käyvän    |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| arvon     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| muutokset |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   |   |    - |     - |  640 |     - |     38 |   678 |     5 |   683 |
| omaan     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| pääomaan  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| kirjatut  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| erät      |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteensä  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden    |   |      |       |      |       |  1 071 | 1 071 |    49 | 1 120 |
| voitto    |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella  |   |    - |     - |  640 |     - |  1 109 | 1 749 |    54 | 1 803 |
| kirjatut  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| tuotot ja |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| kulut     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteensä  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt  |   |   47 |     2 |      |       |        |    49 |       |    49 |
| optio-oik |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| eudet     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonja |   |      |       |      |       |   -987 |  -987 |       |  -987 |
| ko 2)     |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |      |       |      |   -30 |        |   -30 |       |   -30 |
| osakkeide |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| n ostot   |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |      |       |      |    30 |    -30 |     0 |       |     0 |
| osakkeide |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| n         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| mitätöint |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| i         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos    |   |      |       |  -12 |       |    -12 |   -24 |       |   -24 |
| osakekann |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| ustinjärj |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| estelmän  |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| käsittely |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| ssä       |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosu |      |       |      |       |        |     0 |   -61 |   -61 |
| uden muutos   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yrityshankint |      |       |      |       |        |       |       |       |
| ojen          |      |       |      |       |        |       |       |       |
| yhteydessä    |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma       |   |    3 |    74 |  511 |     0 |  4 300 | 7 908 |   253 | 8 161 |
| pääoma    |   |  023 |       |      |       |        |       |       |       |
| 31.12.200 |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
| 6         |   |      |       |      |       |        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää Hafslundin omistamien Renewable Energy Corporation (REC) -yhtiön |
| osakkeiden käyvän arvon muutoksen sekä Hafslundin REC-osakkeiden myynnin     |
| vaikutuksen.                                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katso liite 13          |     |     |     |      |       |      |       |    |
| Muutokset osakkuus-ja   |     |     |     |      |       |      |       |    |
| yhteisyritysosuuksissa. |     |     |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Katso liite 11 |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| Osakekohtainen    |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| osinko.           |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR           |   |   |   Liite |  IV/2007 |  IV/2006 |     2007 |     2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |   |   |         |          |          |          |          |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |   |   |         |      635 |      573 |    2 298 |    1 884 |
| ennen poistoja |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja |   |   |         |      -18 |      -71 |     -286 |      -92 |
| kulut joihin   |   |   |         |          |          |          |          |
| ei liity       |   |   |         |          |          |          |          |
| maksua         |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät   |   |   |         |      -99 |     -116 |      -10 |      -89 |
| ja toteutuneet |   |   |         |          |          |          |          |
| kurssierot     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   |   |         |      -63 |     -114 |     -383 |     -374 |
| välittömät     |   |   |         |          |          |          |          |
| verot          |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta     |   |   |         |      455 |      272 |    1 619 |    1 329 |
| ennen          |   |   |         |          |          |          |          |
| käyttöpääoman  |   |   |         |          |          |          |          |
| muutosta       |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman  |   |   |         |     -110 |     -180 |       51 |     -178 |
| muutos         |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |   |   |         |      345 |       92 |    1 670 |    1 151 |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
| yhteensä       |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |   |   |         |          |          |          |          |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |   |   |   4, 12 |     -251 |     -188 |     -592 |     -485 |
| käyttöomaisuus |   |   |         |          |          |          |          |
| investoinnit1) |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut                |       7 |        0 |       -2 |      -10 |     -754 |
| tytäryhtiöosakkeet pl. |         |          |          |          |          |
| Ostettujen yhtiöiden   |         |          |          |          |          |
| rahavarat              |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut        |   |   |      13 |      -26 |     -123 |     -271 |     -124 |
| osakkuusyritys |   |   |         |          |          |          |          |
| osakkeet 2)    |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |   |   |         |       -2 |      -19 |       -4 |      -21 |
| osakkeiden     |   |   |         |          |          |          |          |
| ostot          |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuud |   |   |         |        2 |       73 |       14 |       83 |
| en myynnit     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt             |   |       7 |        0 |       10 |        0 |       11 |
| tytäryhtiöosakkeet |   |         |          |          |          |          |
| pl. Myytyjen       |   |         |          |          |          |          |
| yhtiöiden          |   |         |          |          |          |          |
| rahavarat          |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt         |   |   |      13 |        2 |        1 |      304 |       30 |
| osakkuusyritys |   |   |         |          |          |          |          |
| osakkeet       |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |   |   |         |       29 |        - |       29 |        1 |
| osakkeiden     |   |   |         |          |          |          |          |
| myynnit        |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden         |   |   |         |      -23 |       -6 |      -79 |      -47 |
| sijoitusten    |   |   |         |          |          |          |          |
| muutos         |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |   |   |         |     -269 |     -254 |     -609 |   -1 306 |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
| yhteensä       |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta     |   |   |         |       76 |     -162 |    1 061 |     -155 |
| ennen          |   |   |         |          |          |          |          |
| rahoitusta     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen    |   |   |         |          |          |          |          |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkojen       |   |   |         |     -291 |     -505 |      488 |      492 |
| muutos         |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |   |   |         |        0 |        0 |   -1 122 |     -987 |
| yhtiön         |   |   |         |          |          |          |          |
| osakkeenomista |   |   |         |          |          |          |          |
| jille          |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien          |   |   |         |     -175 |        0 |     -175 |      -30 |
| osakkeiden     |   |   |         |          |          |          |          |
| ostot          |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |   |   |         |        2 |       21 |       18 |       49 |
| rahoituserät   |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen    |   |   |         |     -464 |     -484 |     -791 |     -476 |
| kassavirta     |   |   |         |          |          |          |          |
| yhteensä       |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelman      |   |   |         |          |          |          |          |
| mukainen       |   |   |         |          |          |          |          |
| likvidien      |   |   |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| varojen muutos |   |   |         |     -388 |     -646 |      270 |     -631 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Maksamattomat investoinnit eivät sisälly käyttöomaisuusinvestointeihin.   |
| Aktivoidut vieraan pääoman kulut sisältyvät maksettuihin korkokuluihin.      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2) Ostetut tytäryhtiöosakkeet sisältävät osakeannin sekä muut                |
| pääomalisäykset.                                                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSL |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| UVUT    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR    |   | 31.12 | 30.9 | 30.6. | 31.3. | 31.12. | 30.9.2 | 30.6. | 31.3. |
|         |   | .2007 | .200 |  2007 |  2007 |   2006 |    006 |  2006 |  2006 |
|         |   |       |    7 |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttök |   | 2 298 |    1 | 1 040 |   602 |  1 884 |  1 311 |   979 |   570 |
| ate,    |   |       |  663 |       |       |        |        |       |       |
| MEUR    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/o |   |  1,74 | 1,33 |  0,85 |  0,59 |   1,22 |   0,83 |  0,64 |  0,39 |
| sake    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| (laimen |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| tamaton |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ), EUR  |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoite |   |    13 |   13 |    13 |    12 | 12 663 | 12 216 |    12 |    10 |
| ttu     |   |   544 |  764 |   503 |   593 |        |        |   121 |   605 |
| pääoma, |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| MEUR    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolli |   | 4 466 |    4 | 4 610 | 3 932 |  4 345 |  4 159 | 4 308 | 3 900 |
| nen     |   |       |  456 |       |       |        |        |       |       |
| nettove |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| lka,    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| MEUR    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomais |   972 |  646 |   253 |   115 |  1 395 |  1 063 |   935 |   114 |
| uusinvestoi |       |      |       |       |        |        |       |       |
| nnit ja     |       |      |       |       |        |        |       |       |
| bruttoinves |       |      |       |       |        |        |       |       |
| toinnit     |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakkeisiin |       |      |       |       |        |        |       |       |
| , MEUR      |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöo |   |   655 |  382 |   236 |   100 |    485 |    297 |   174 |    71 |
| maisuus |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| investo |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| innit,  |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| MEUR    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoite |   |  16,5 | 15,1 |  14,8 |  18,0 |   13,4 |   12,5 |  14,6 |  19,4 |
| tun     |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| pääoman |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| tuotto, |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| % 1)    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman    |   |  19,1 | 17,8 |  17,2 |  21,1 |   14,4 |   13,7 |  16,3 |  21,4 |
| pääoman |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| tuotto, |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| % 1)   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettove |   |   1,9 |  2,1 |   2,2 |   1,6 |    2,3 |    2,4 |   2,2 |   1,7 |
| lka/käy |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ttökate |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 1)      |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaist |   |   2,2 |  2,3 |       |       |        |        |       |       |
| u       |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| nettove |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| lka/käy |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ttökate |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 2)      |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkoka |   |  12,8 | 12,4 |  11,5 |  15,3 |   11,5 |   10,9 |  13,7 |  16,9 |
| te      |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta  |  36,3 | 33,9 |  36,1 |  45,5 |   30,6 |   33,9 |  36,5 |  49,6 |
| ennen       |       |      |       |       |        |        |       |       |
| käyttöpääom |       |      |       |       |        |        |       |       |
| an          |       |      |       |       |        |        |       |       |
| muutosta/ko |       |      |       |       |        |        |       |       |
| rollinen    |       |      |       |       |        |        |       |       |
| nettovelka, |       |      |       |       |        |        |       |       |
| % 1)        |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaan |   |    52 |   52 |    58 |    52 |     53 |     57 |    60 |    60 |
| tumisas |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| te, %   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma     |   |  9,43 | 9,21 |  8,68 |  8,22 |   8,91 |   7,97 |  7,83 |  7,11 |
| pääoma/ |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osake,  |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| EUR     |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavara |   |    49 |   48 |    46 |    43 |     48 |     43 |    43 |    44 |
| isuusas |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| te, %   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilö |   | 8 304 |    8 | 8 257 | 8 165 |  8 910 |  9 085 | 9 024 | 8 886 |
| stö     |   |       |  305 |       |       |        |        |       |       |
| keskimä |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ärin    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkei |   |   889 |  890 |   890 |   890 |    881 |    880 |   880 |   880 |
| den     |   |   997 |  984 |   770 |   263 |    194 |    695 |   508 |   725 |
| lukumää |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| rä      |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| keskimä |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ärin, 1 |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 000     |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakett |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| a       |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu |   891 |  892 |   893 |   893 |    886 |    891 |   891 |   892 |
| osakkeiden  |   395 |  815 |   140 |   252 |    929 |    217 |   451 |   406 |
| keskimääräi |       |      |       |       |        |        |       |       |
| nen         |       |      |       |       |        |        |       |       |
| lukumäärä,  |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 1 000       |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osaketta    |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekiste |   |   886 |  892 |   891 |   890 |    887 |    883 |   882 |   881 |
| röityje |   |   683 |  119 |   472 |   685 |    394 |    274 |   708 |   546 |
| n       |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakkei |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| den     |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| määrä,  |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 1 000   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakett |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| a       |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkei |   |   N/A |  N/A |   N/A |   N/A |    N/A |    881 |   881 |   N/A |
| den     |   |       |      |       |       |        |    614 |   048 |       |
| määrä   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ilman   |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| omia    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakkei |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| ta,     |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| 1000    |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| osakett |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
| a       |   |       |      |       |       |        |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Neljänneksen luvut on muunnettu vastaamaan vuositason lukuja.
2) Käyttökatteesta on vähennetty Lenenergon osakkeiden myynnistä toteutunut 232
miljoonaa euron myyntivoitto.
Tunnuslukujen laskentakaavat ovat liitteessä 23.

KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT
1. LAADINTAPERUSTA

Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua
kansainvälistä (IAS) 34 Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.
Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2006 tilinpäätöksen kanssa.

2. LAADINTAPERIAATTEET

Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin tilinpäätöksessä 2006
noudattamien periaatteiden kanssa, lukuunottamatta alla
listattuja muutoksia.

Seuraavat, konsernin kannalta olennaisiksi todetut uudet standardit, standardien
muutokset ja tulkintojen soveltaminen on otettu käyttöön
vuoden 2007 alusta:
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit; tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
täydentävät muutokset IAS 1, Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä
esitettävät pääomatiedot. IFRS 7 edellyttää uusien liitetietojen esittämistä
rahoitusinstrumenteista. Standardilla ei ole vaikutusta konsernin
rahoitusinstrumenttien luokitteluun tai arvostamiseen.
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi. Tulkinta vaatii
arvioimaan sisältyykö sopimuksiin kytketty johdannainen, joka on erotettava
pääsopimuksesta ja käsiteltävä johdannaisena.
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvonalentumiset. IFRIC 10 kieltää
osavuosikatsauksessa liikearvosta tehdyn arvonalennustappion palauttamisen
myöhempänä tilinpäätöspäivänä raportointikauden aikana.

Näillä uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut
vaikutusta raportoituihin tuloslaskelmaan, taseeseen eikä liitetietoihin.

Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuonna 2007, mutta niillä ei ole merkitystä
konsernin kannalta:
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen
IAS 29:n Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala
Lisätietoa osakkuusyritysten laskentaperiaatteista, katso liite 13.

3. MERKITTÄVÄT TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT ARVIOT

Osavuosikatsauksen laatiminen edellyttää, että yhtiön johto tekee arvioita ja
oletuksia, jotka vaikuttavat raportoitujen varojen ja velkojen sekä
tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia
näihin arvioihin verrattuna.

Tämän osavuosikatsauksen laatimisen yhteydessä johdon tekemät merkittävät
konsernin laadintaperiaatteisiin ja keskeisimpiin epävarmuustekijöihin
liittyneet arviot ovat samoja, joita sovellettiin vuositilinpäätöksessä
2006.
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. TIEDOT LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                   |    IV/2007 |     IV/2006 |       2007 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto         |        685 |         667 |      2 350 |       2 439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       |          5 |          36 |        323 |        -133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                  |        439 |         381 |      1 356 |       1 268 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       |         -1 |          -5 |         38 |         -32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto           |        206 |         210 |        769 |         753 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       |          3 |           2 |          9 |           8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                |        482 |         529 |      1 683 |       1 912 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       |         49 |          43 |        155 |         149 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                   |         21 |          19 |         81 |          78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta sisäistä       |         20 |          16 |         72 |          62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit 1)       |       -513 |        -552 |     -1 760 |      -1 959 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |      1 320 |       1 254 |      4 479 |       4 491 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Eliminoinnit sisältävät tuntiperusteiset myynnit ja ostot Nord      |     |
| Poolilta, jotka netotetaan konsernitasolla ja esitetään joko tuottona  |     |
| tai kuluna sen mukaan, onko Fortum tiettynä hetkenä nettomyyjä vai     |     |
| netto-ostaja.                                                          |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |   |   IV/2007 |   IV/2006 |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |   |   |       363 |       290 |     1 125 |        980 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |   |       121 |       119 |       294 |        264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |   |        51 |        74 |       465 |        252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |   |         2 |       -18 |        12 |         -6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |   |       -17 |       -10 |       -49 |        -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   |   |       520 |       455 |     1 847 |      1 455 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |   |   IV/2007 |   IV/2006 |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |   |   |       363 |       289 |     1 093 |        985 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |   |       120 |        95 |       290 |        253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |   |        50 |        77 |       231 |        250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |   |        -1 |        -8 |        -1 |         -4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |   |       -16 |       -13 |       -49 |        -47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen   |   |   |       516 |       440 |     1 564 |      1 437 |
| liikevoitto         |   |   |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset     |   |   |        13 |        38 |       250 |         61 |
| erät                |   |   |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |   |        -9 |       -23 |        33 |        -43 |
| vertailukelpoisuute |   |   |           |           |           |            |
| en vaikuttavat erät |   |   |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |   |   |       520 |       455 |     1 847 |      1 455 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET     |   |   |           |           |           |            |
| ERÄT SEGMENTEITTÄIN |   |   |           |           |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |   |   IV/2007 |   IV/2006 |      2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |   |   |        12 |        22 |        14 |         29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |   |         1 |        16 |         2 |         20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |   |         0 |        -1 |       232 |          2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |   |        -1 |         0 |         0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |   |         1 |         1 |         2 |         10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   |   |        13 |        38 |       250 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT SEGMENTEITTÄIN                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |   |       IV/2007 |  IV/2006 |     2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)  |   |   |           -12 |      -21 |       18 |       -34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |   |             0 |        8 |        2 |        -9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |   |             1 |       -2 |        2 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |   |             4 |      -10 |       13 |        -2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut               |   |   |            -2 |        2 |       -2 |         2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |   |            -9 |      -23 |       33 |       -43 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sis. Kirjanpitokäsittelyn  |        -7 |       -4 |       17 |         0 |
| vaikutukset, jotka johtuvat    |           |          |          |           |
| Fortumin osuudesta Valtion     |           |          |          |           |
| ydinjätehuoltorahastoon,       |           |          |          |           |
| yhteensä milj. euroa:          |           |          |          |           |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET SEGMENTEITTÄIN                                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                |   |   |   IV/2007 |    IV/2006 |      2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto      |   |   |        24 |         27 |       102 |       108 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö               |   |   |        43 |         43 |       163 |       144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto        |   |   |        43 |         39 |       162 |       147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets             |   |   |         2 |          5 |        11 |        19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                |   |   |         3 |          4 |        13 |        11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä            |   |   |       115 |        118 |       451 |       429 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| OSUUS OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA SEGMENTEITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                  |      IV/2007 |     IV/2006 |       2007 |       2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)     |            2 |          12 |        196 |         30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                 |            8 |           7 |         24 |         23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto          |            5 |           0 |         18 |         15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets               |            3 |           0 |          3 |          1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                  |            0 |          -1 |          0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              |           18 |          18 |        241 |         69 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Suurin osa sähköntuotantosegmentin osakkuusyhtiöistä on tuotantoyhtiöitä, |
| joilta Fortum ostaa sähköä omakustannushintaan, johon sisältyvät korot ja    |
| välittömät verot.                                                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIJOITUKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYKSIIN SEGMENTEITTÄIN                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |      |                   | 31.12.200 | 31.12.20 |
|                            |      |                   |         7 |       06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto  |   |   |                 |           |     2 455 |    1 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö           |   |   |                 |           |       158 |      150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto    |   |   |                 |           |       232 |      287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets         |   |   |                 |           |         8 |        8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut            |   |   |                 |           |         0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä        |   |   |                 |           |     2 853 |    2 197 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUTEEN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   |   |    IV/2007 |    IV/2006 |       2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |   |   |         32 |         33 |         93 |        95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             |   |   |        120 |         74 |        309 |       184 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      |   |   |        117 |         76 |        236 |       183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |   |   |          1 |          0 |          3 |         8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   |   |          3 |          5 |         14 |        15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   |   |        273 |        188 |        655 |       485 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOINVESTOINNIT OSAKKEISIIN SEGMENTEITTÄIN                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |   |   |    IV/2007 |    IV/2006 |       2007 |      2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto    |   |   |         52 |        141 |        297 |       145 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö             |   |   |          1 |          3 |         18 |       589 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto      |   |   |          1 |          0 |          1 |       130 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets           |   |   |          0 |          0 |          0 |         6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |   |   |         -1 |          0 |          1 |        40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |   |   |         53 |        144 |        317 |       910 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN                                                |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |   |    |           31.12.2007 |              31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |   |    |                7 148 |                   6 734 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |    |                3 507 |                   3 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |    |                3 243 |                   3 412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |    |                  247 |                     176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja            |   |    |                  140 |                      85 |
| eliminoinnit       |   |    |                      |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä           |   |    |               14 285 |                  13 814 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                  |   |    |           31.12.2007 |              31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto     |   |    |                 19,2 |                    16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |    |                  9,3 |                     9,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |    |                 14,5 |                     8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |    |                  6,9 |                    -1,6 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO SEGMENTEITTÄIN                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| %                  |   |    |           31.12.2007 |              31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto 1)  |   |    |                 17,7 |                    16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö              |   |    |                  9,2 |                     9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto       |   |    |                  7,5 |                     8,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets            |   |    |                 -0,6 |                    -0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Pois lukien noin 180 miljoonan euron myyntivoitto Hafslundin         |   |
| myymistä REC-yhtiön osakkeista, jotka on kirjattu erään 'Osuus osakkuus- |   |
| ja yhteisyritysten voitosta'.                                            |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä lukein RECin osakkeiden vaikutus  |   |
| on eliminoitu myös sidotusta pääomasta. Vuoden 2006 vertailutiedot on    |   |
| muutettu vastaavasti.                                                    |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman tuotto on laskettu jakamalla vuotuisen liikevoiton   |       |
| ja 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta' -erän summa       |       |
| keskimääräisellä sidotulla pääomalla. Keskimääräinen sidottu pääoma  |       |
| on laskettu käyttämällä avaavan taseen ja kunkin neljänneksen lopun  |       |
| arvoja.                                                              |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT SEGMENTEITTÄIN          |                      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |           31.12.2007 |            31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |                7 724 |                 7 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |                3 928 |                 3 870 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |                3 782 |                 3 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |                  630 |                   618 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit          |                  274 |                   255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvät |               16 338 |                15 785 |
| varat                         |                      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset saamiset           |                  747 |                   693 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |                    3 |                     5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut varat                    |                  159 |                   199 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset       |                  427 |                   157 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                |               17 674 |                16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VIERAS PÄÄOMA SEGMENTEITTÄIN  |                      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                          |           31.12.2007 |            31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |                  576 |                   397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |                  421 |                   463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |                  539 |                   499 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |                  383 |                   442 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut ja eliminoinnit          |                  134 |                   170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottuun pääomaan sisältyvä  |                2 053 |                 1 971 |
| vieras pääoma                 |                      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      |                1 687 |                 1 795 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |                  390 |                   410 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettuun pääomaan         |                4 130 |                 4 176 |
| sisältyvät velat              |                      |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma      |                4 893 |                 4 502 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma                    |                8 651 |                 8 161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  |               17 674 |                16 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN        |                 2007 |                  2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköntuotanto                |                3 475 |                 4 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö                         |                2 302 |                 2 345 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkönsiirto                  |                1 060 |                   983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markets                       |                  936 |                   825 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |                  531 |                   610 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                      |                8 304 |                 8 910 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 5. LIIKETOIMINTASEGMENTTITIEDOT NELJÄNNEKSITTÄIN                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Lisätietoja vuosineljänneksittäin on saatavissa Fortumin www-sivuilta        |
| www.fortum.fi/sijoittajat/taloudellista tietoa.                              |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | IV/200 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/20 | III/200 | II/200 | I/2006 |
|        |      7 |     07 |    07 |     7 |    06 |       6 |      6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |    685 |    502 |   522 |   641 |   667 |     569 |    560 |    643 |
| tuotan |        |        |       |       |       |         |        |        |
| to     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -      |      5 |     70 |    92 |   156 |    36 |    -102 |    -17 |    -50 |
| josta  |        |        |       |       |       |         |        |        |
| sisäis |        |        |       |       |       |         |        |        |
| tä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö  |    439 |    186 |   252 |   479 |   381 |     178 |    229 |    480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -      |     -1 |      4 |    11 |    24 |    -5 |     -12 |     -7 |     -8 |
| josta  |        |        |       |       |       |         |        |        |
| sisäis |        |        |       |       |       |         |        |        |
| tä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |    206 |    166 |   172 |   225 |   210 |     162 |    162 |    219 |
| siirto |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -      |      3 |      2 |     2 |     2 |     2 |       2 |      2 |      2 |
| josta  |        |        |       |       |       |         |        |        |
| sisäis |        |        |       |       |       |         |        |        |
| tä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market |    482 |    331 |   351 |   519 |   529 |     436 |    400 |    547 |
| s      |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| -      |     49 |     30 |    32 |    44 |    43 |      30 |     35 |     41 |
| josta  |        |        |       |       |       |         |        |        |
| sisäis |        |        |       |       |       |         |        |        |
| tä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |     21 |     19 |    22 |    19 |    19 |      19 |     20 |     20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -      |     20 |     17 |    19 |    16 |    16 |      16 |     15 |     15 |
| josta  |        |        |       |       |       |         |        |        |
| sisäis |        |        |       |       |       |         |        |        |
| tä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Elimin |   -513 |   -344 |  -360 |  -543 |  -552 |    -418 |   -423 |   -566 |
| oinnit |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |  1 320 |    860 |   959 | 1 340 | 1 254 |     946 |    948 |  1 343 |
| sä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | IV/200 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/20 | III/200 | II/200 | I/2006 |
|        |      7 |     07 |    07 |     7 |    06 |       6 |      6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |    363 |    220 |   244 |   298 |   290 |     184 |    222 |    284 |
| tuotan |        |        |       |       |       |         |        |        |
| to     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö  |    121 |     -2 |    33 |   142 |   119 |     -15 |     41 |    119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |     51 |    282 |    53 |    79 |    74 |      42 |     55 |     81 |
| siirto |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market |      2 |     15 |     7 |   -12 |   -18 |       6 |      3 |      3 |
| s      |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |    -17 |     -5 |   -10 |   -17 |   -10 |      -1 |     -9 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |    520 |    510 |   327 |   490 |   455 |     216 |    312 |    472 |
| sä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN                               |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | IV/200 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/20 | III/200 | II/200 | I/2006 |
|        |      7 |     07 |    07 |     7 |    06 |       6 |      6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |    363 |    184 |   218 |   328 |   289 |     195 |    208 |    293 |
| tuotan |        |        |       |       |       |         |        |        |
| to     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö  |    120 |     -3 |    36 |   137 |    95 |      -3 |     35 |    126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |     50 |     50 |    53 |    78 |    77 |      39 |     53 |     81 |
| siirto |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market |     -1 |     11 |     3 |   -14 |    -8 |       2 |      2 |      0 |
| s      |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |    -16 |     -4 |   -12 |   -17 |   -13 |      -8 |    -12 |    -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |    516 |    238 |   298 |   512 |   440 |     225 |    286 |    486 |
| sä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KERTALUONTEISET ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                                        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR   | IV/200 | III/20 | II/20 | I/200 | IV/20 | III/200 | II/200 | I/2006 |
|        |      7 |     07 |    07 |     7 |    06 |       6 |      6 |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |     12 |      0 |     2 |     0 |    22 |       1 |      6 |      0 |
| tuotan |        |        |       |       |       |         |        |        |
| to     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämpö  |      1 |      0 |     1 |     0 |    16 |      -1 |      4 |      1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähkön |      0 |    232 |    -1 |     1 |    -1 |       1 |      2 |      0 |
| siirto |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Market |     -1 |      1 |     0 |     0 |     0 |       0 |      0 |      0 |
| s      |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut   |      1 |     -1 |     2 |     0 |     1 |       7 |      3 |     -1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteen |     13 |    232 |     4 |     1 |    38 |       8 |     15 |      0 |
| sä     |        |        |       |       |       |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MUUT VERTAILUKELPOISUUTEEN VAIKUTTAVAT ERÄT NELJÄNNEKSITTÄIN                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEU | IV/2 | III/2 | II/20 | I/200 | IV/20 | III/200 | II/2006 |  I/2006 |   |
| R   |  007 |   007 |    07 |     7 |    06 |       6 |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säh |  -12 |    36 |    24 |   -30 |   -21 |     -12 |       8 |      -9 |   |
| kön |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| tuo |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| nta |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| nto |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| 1)  |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läm |    0 |     1 |    -4 |     5 |     8 |     -11 |       2 |      -8 |   |
| pö  |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säh |    1 |     0 |     1 |     0 |    -2 |       2 |       0 |       0 |   |
| kön |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| sii |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| rto |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Mar |    4 |     3 |     4 |     2 |   -10 |       4 |       1 |       3 |   |
| ket |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| s   |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu |   -2 |     0 |     0 |     0 |     2 |       0 |       0 |       0 |   |
| t   |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yht |   -9 |    40 |    25 |   -23 |   -23 |     -17 |      11 |     -14 |   |
| een |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
| sä  |      |       |       |       |       |         |         |         |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) Sisältää  |       |       |       |        |         |         |         |
| kirjanpitokäs |       |       |       |        |         |         |         |
| ittelyn       |       |       |       |        |         |         |         |
| vaikutukset,  |       |       |       |        |         |         |         |
| jotka         |       |       |       |        |         |         |         |
| johtuvat      |       |       |       |        |         |         |         |
| Fortumin      |       |       |       |        |         |         |         |
| osuudesta     |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valtio |   -7 |    33 |    -4 |    -5 |     -4 |      -3 |      11 |      -4 |
| n      |      |       |       |       |        |         |         |         |
| ydinjä |      |       |       |       |        |         |         |         |
| tehuol |      |       |       |       |        |         |         |         |
| toraha |      |       |       |       |        |         |         |         |
| stoon, |      |       |       |       |        |         |         |         |
| yhteen |      |       |       |       |        |         |         |         |
| sä     |      |       |       |       |        |         |         |         |
| miljoo |      |       |       |       |        |         |         |         |
| naa    |      |       |       |       |        |         |         |         |
| euroa  |      |       |       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 6.               |     |     |     |     |     |      |      |       |       |
| RAHOITUSRISKIEN  |     |     |     |     |     |      |      |       |       |
| HALLINTA         |     |     |     |     |     |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin riskienhallinnan periaatteisiin ei ole tehty merkittäviä       |   |
| muutoksia raportointikaudella. Riskienhallinnan tavoitteet ja            |   |
| periaatteet ovat yhdenmukaisia vuoden 2006 konsernin vuosikertomuksessa  |   |
| esitettyjen tietojen kanssa.                                             |   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alla olevat taulukot esittävät konsernin suojauslaskennassa  |       |       |
| käytettävien johdannaissopimusten nimellisarvon tai määrän   |       |       |
| ja käyvän nettoarvon.                                        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISET      |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR              |             |  31.12.2007 |              |    31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja         | Nimellis-   |       Käypä | Nimellis-    |         Käypä |
| valuuttajohdannai |        arvo |   nettoarvo |         arvo |     nettoarvo |
| set               |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimu |       3 500 |         -16 |        3 021 |             3 |
| kset              |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit |       4 452 |          30 |        5 256 |           -61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotermiinit    |         741 |           0 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koron- ja         |       3 293 |          66 |        2 575 |           -76 |
| valuutanvaihtosop |             |             |              |               |
| imukset           |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sähköjohdannaiset |       Määrä |       Käypä |        Määrä |         Käypä |
|                   |             |   nettoarvo |              |     nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |         TWh |        MEUR |          TWh |          MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |         119 |        -651 |          134 |           515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |          88 |         461 |          101 |          -426 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot    |           0 |           0 |            0 |             0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot   |           2 |          -1 |            3 |             3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyjohdannaiset  |       Määrä |       Käypä |        Määrä |         Käypä |
|                   |             |   nettoarvo |              |     nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    1000 bbl |        MEUR |     1000 bbl |          MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |         460 |          -4 |          180 |             0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |         795 |           9 |          897 |             0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Hiilijohdannaiset |       Määrä |       Käypä |        Määrä |         Käypä |
|                   |             |   nettoarvo |              |     nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |          kt |        MEUR |           kt |          MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |         150 |          -1 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |         375 |           1 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| CO2               |       Määrä |       Käypä |        Määrä |         Käypä |
| päästöoikeusjohda |             |   nettoarvo |              |     nettoarvo |
| nnaiset           |             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |       ktCO2 |        MEUR |        ktCO2 |          MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukset  |       3 101 |         -13 |          405 |             0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset    |       3 121 |          13 |          418 |             0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakejohdannaiset | Nimellis-   |       Käypä | Nimellis-    |         Käypä |
|                   |        arvo |   nettoarvo |         arvo |     nettoarvo |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |        MEUR |        MEUR |         MEUR |          MEUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit 1) |          36 |          66 |           24 |            37 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Käteisellä selvitettäviä osaketermiinejä käytetään Fortum-konsernin
osakekannustinjärjestelmän suojaukseen.

7. YRITYSHANKINNAT JA -MYYNNIT

Vuoden 2007 aikana ei ole tehty yrityshankintoja tai -myyntejä, joilla olisi
olennaista vaikutusta konsernin lukuihin. Bruttoinvestoinnit
tytäryhtiöosakkeisiin olivat 18 miljoonaa euroa.
(Katso tunnuslukujen laskentakaavat)

Fortum hankki heinäkuun alussa EC Wojkowice -yhtiön koko osakekannan. Yhtiö
tuottaa ja myy kaukolämpöä kolmessa kaupungissa Puolassa. Lisäksi se myy sähköä.
Yrityksen
vuosittainen lämmön myynti on noin 64 GWh:ta ja sähkönmyynti 320 MWh.
Työntekijöitä yhtiössä on 34.

Fortum hankki tammikuussa 2007 Vattenfall Estonia AS:n ja Vattenfall Latvia
SIA:n koko osakekannat. Ostettu lämpöliiketoiminta Virossa vastaa kaukolämmön ja
maakaasun toimituksesta Pärnun kaupungille. Fortumin omistukseen siirtynyt
kaukolämpöverkko on Viron neljänneksi suurin. Vuosittainen lämmön myynti on 190
gigawattituntia (GWh), liikevaihto noin 5,4 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä
58. Pärnun kaukolämpö- liiketoiminta on yhdistetty koko Viron alueella toimivan
Fortum Termest AS:n lämpöliiketoimintaan vuoden 2007 viimeisen neljänneksen
aikana.
Latviasta hankittu yhtiö toimittaa lämpöä Riikan lentokentälle. Vuosittainen
lämmön myynti on noin 12 GWh vuodessa ja liikevaihto noin 0,5 miljoonaa euroa.
Yrityskauppa antaa Fortumille kasvualustan Latvian lämpömarkkinoille.
Fortum on myös hankkinut lisää osakkeita Puolan tytäryhtiöistä Fortum
Czestochowa SA:sta 11,11% (kokonaisomistus 98,71%), Fortum Wroclawista 0,92%
(kokonaisomistus
99,17%), Fortum Plock SA:sta 0,91% (kokonaisomistus 98,66%) ja Fortum DZT SA:sta
0,63 % (kokonaisomistus 99,92%).

8. VALUUTTAKURSSIT

Kauden lopun valuuttakurssit perustuvat Euroopan keskuspankin julkaisemiin
tilinpäätöshetken kursseihin. Keskimääräinen valuuttakurssi on laskettu
kunkin kuukauden lopun Euroopan keskuspankin kurssien ja edellisen vuoden
viimeisen päivän kurssien keskiarvona.

Keskeisimmät Fortum-konsernissa käytetyt kurssit ovat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimä | 31.12 | 30.9. | 30.6. |  31.3. | 31.12. |  30.9. |  30.6. |  31.3. |
| äräinen |  2007 |  2007 |  2007 |   2007 |   2006 |   2006 |   2006 |   2006 |
| valuutt |       |       |       |        |        |        |        |        |
| akurssi |       |       |       |        |        |        |        |        |
|         |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  | 9,247 | 9,218 | 9,202 | 9,1787 | 9,2637 | 9,3110 | 9,3329 | 9,3798 |
| (SEK)   |     5 |     5 |     0 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 8,025 | 8,046 | 8,120 | 8,1563 | 8,0376 | 7,9753 | 7,9396 | 8,0171 |
| (NOK)   |     3 |     6 |     5 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 3,779 | 3,828 | 3,843 | 3,8858 | 3,8965 | 3,9139 | 3,8991 | 3,8569 |
| (PLN)   |     2 |     5 |     9 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  | 35,07 | 34,83 | 34,69 | 34,563 | 34,147 | 34,053 | 34,004 | 33,730 |
| (RUB)   |    59 |    20 |    97 |      3 |      5 |      3 |      4 |      5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden  | 31.12 | 30.9. | 30.6. |  31.3. | 31.12. |  30.9. |  30.6. |  31.3. |
| lopun   |     . |  2007 |  2007 |   2007 |   2006 |   2006 |   2006 |   2006 |
| valuutt |  2007 |       |       |        |        |        |        |        |
| akurssi |       |       |       |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi  | 9,441 | 9,214 | 9,252 | 9,3462 | 9,0404 | 9,2797 | 9,2385 | 9,4315 |
| (SEK)   |     5 |     7 |     5 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Norja   | 7,958 | 7,718 | 7,972 | 8,1190 | 8,2380 | 8,2350 | 7,9360 | 7,9675 |
| (NOK)   |     0 |     5 |     5 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puola   | 3,593 | 3,773 | 3,767 | 3,8668 | 3,8310 | 3,9713 | 4,0546 | 3,9425 |
| (PLN)   |     5 |     0 |     7 |        |        |        |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä  | 35,98 | 35,34 | 34,80 | 34,658 | 34,680 | 33,942 | 34,240 | 33,546 |
| (RUB)   |    60 |    90 |    70 |      0 |      0 |      0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 9. TULOVEROT      |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelman mukainen verokanta raportointikaudella oli 16,9% (21,2%),     |
| Kauden veroprosentti on alhainen pääasiassa Hafslundin maaliskuussa 2007     |
| myymien REC-osakkeiden takia, joista Fortumin osuutena kirjattiin 180        |
| miljoonaa euroa myyntivoittoa erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten      |
| voitosta', sekä elokuussa 2007 myytyjen JSC Lenenergon osakkeiden 232        |
| miljoonan euron myyntivoiton vuoksi, Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa    |
| aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen  |
| jälkeen, Laskennallinen verokanta, josta on vähennetty sekä                  |
| osakkuusyhtiötulokset että Lenenergon osakkeiden verovapaa myyntivoitto, oli |
| 22,3% (22,3%).                                                               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 10.               |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| OSAKEKOHTAINEN    |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| TULOS             |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma laimentamattomasta ja laimennetusta     |       |      |       |    |
| osakekohtaisesta tuloksesta perustuu alla        |       |      |       |    |
| oleviin lukuihin:                                |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|       |   |    |   |   |    |       |     |           2007 |            2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuotot (MEUR):                            |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden  |          1 552 |           1 071 |
| voitto (MEUR)                             |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä (1000 kpl):          |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen      |                |                 |
| lukumäärä                                 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaista tulosta laskettaessa       |        889 997 |         881 194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioiden laimennusvaikutus               |          1 398 |           5 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden painotettu keskimääräinen      |                |                 |
| lukumäärä                                 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettua osakekohtaista tulosta       |        891 395 |         886 929 |
| laskettaessa                              |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 11. OSAKEKOHTAINEN OSINKO                 |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokoukselle 1.4.2008 on ehdotettu jaettavaksi vuodelta 2007 osinkoa     |
| 1,35 euroa osakkeelta, yhteensä 1 197 miljoonaa euroa, mikä perustuu         |
| 30.1.2008 rekisteröityjen osakkeiden lukumäärään. Tästä osingosta 0,77      |
| euroa osakkeelta maksetaan Fortumin tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä.   |
| Lisäksi hallitus ehdottaa 0,58 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta yhtiön |
| pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa. Ehdotettua osinkoa |
| ei ole kirjattu osinkovelaksi tässä tilinpäätöksessä.                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous päätti 28.3.2007 jakaa osinkoa 1,26 euroa osaketta kohti. Tästä  |
| osingosta 0,73 euroa osakkeelta on konsernin osingonjakopolitiikan mukaista. |
| Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa 0,53 euron suuruista lisäosinkoa osakkeelta |
| yhtiön pääomarakenteen ohjaamiseksi kohti sovittua tavoitetasoa.             |
| Kokonaisosingon määrä, 1 122 miljoonaa euroa, perustuu rekisteröityjen       |
| osakkeiden määrään 2.4.2007. Osingot maksettiin 11.4.2007. Vuonna 2006       |
| osinkoa maksettiin 1,12 euroa osaketta kohti. Tästä osingosta 0,54 euroa     |
| muodostui luovutetuista toiminnoista. Kokonaisosingon määrä oli 987          |
| miljoonaa euroa ja osingot maksettiin 28.3.2006.                             |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| 12. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOS                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |       |         31.12.2007 |           31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |       |             11 567 |               10 256 |
| alussa                   |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniyhtiöiden        |       |                 16 |                1 008 |
| hankinta                 |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuusinvestoinn |       |                655 |                  485 |
| it                       |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvien   |       |                 25 |                   14 |
| velvoitteiden muutos     |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Päästöoikeuksien ostot   |       |                 -9 |                    9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset              |       |                -11 |                  -78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja               |       |               -451 |                 -429 |
| arvonalentumiset         |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               |       |               -364 |                  302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |       |             11 428 |               11 567 |
| lopussa                  |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 13. MUUTOKSET OSAKKUUS- JA YHTEISYRITYSOSUUKSISSA                            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                     |       |         31.12.2007 |           31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |       |              2 197 |                1 610 |
| alussa                   |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuus-ja        |       |                241 |                   69 |
| yhteisyritysten voitosta |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankinnat                |       |                  1 |                  124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusosakeannit ja muut    |       |                294 |                    0 |
| sijoitukset              |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                  |       |                -68 |                   -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot           |       |               -178 |                  -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon ja muut     |       |                366 |                  438 |
| oman pääoman muutokset   |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo kauden    |       |              2 853 |                2 197 |
| lopussa                  |       |                    |                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Hafslund ASA:n osakkuusyritystuloksen laskenta
Fortum-konsernin laadintaperiaatteiden mukaisesti Hafslundin osakkuusyritystulos
on sisällytetty Fortum-konsernin lukuihin Hafslundin edellisen neljänneksen
tietoihin
perustuen, sillä Hafslund raportoi osavuosikatsauksensa Fortumia myöhemmin.
Hafslund julkaisee tammi-joulukuun tuloksensa 8.2.2008.

Hafslundin osakkuusyritystulosta laskettaessa Fortum on omien
laskentaperiaatteidensa mukaisesti luokitellut uudelleen Hafslundin käyttämän
Renewable Energy Corporation(REC) osakeomistusta koskevan laskentaperiaatteen.
Hafslund on sisällyttänyt osakeomistuksensa REC-yhtiössä erään 'Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat', kun taas Fortum on luokitellut
osakeomistuksen REC-yhtiössä 'Myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi, joiden
käypien arvojen muutokset kirjataan suoraan omaan pääomaan'. Kumulatiivinen
käypien arvojen muutos kirjataan Fortumin tuloslaskelmaan siinä tapauksessa,
että Hafslund myy omistamiansa REC-yhtiön osakkeita.

Koska REC on ollut listattuna Oslon pörssissä 9.5.2006 alkaen, Fortum laskee REC
omistuksen käyvän arvon muutoksen kunkin tilinpäätöshetken Oslon pörssin
päätöskurssin perusteella. Osakkeiden määränä käytetään Hafslundin edellisellä
vuosineljänneksellä ilmoittamaa määrää, ellei muuta tietoa ole käytettävissä.
Maaliskuussa 2007 Hafslund myi 35 miljoonaa REC-yhtiön osaketta.
Laskentaperiaatteidensa mukaisesti Fortum on kirjannut ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä noin 180 miljoonaa euroa Hafslundin myymistä REC-yhtiön
osakkeista erään 'Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta'. Jäljellä olevien
osakkeiden kumulatiivinen käyvän arvon muutos Fortumin omassa pääomassa oli 790
miljoonaa euroa 31.12.2007.

Osakeannit
Syyskuussa Fortum osallistui venäläisen Territorial Generating Company 1:n
(TGC-1) osakeantiin merkitsemällä 243 691 499 640 yhtiön uutta osaketta.
Osakkeiden merkintähinta oli 0,035 ruplaa osakkeelta ja Fortumin merkinnän arvo
oli yhteensä noin 8,5 miljardia ruplaa eli 243 miljoonaa euroa. Osakeannin
jälkeen Fortum on 25,7% omistusosuudellaan edelleen TGC-1:n toiseksi suurin
omistaja.

Fortum osallistui myös Teollisuuden Voima Oy;n (TVO) osakeantiin yhteensä 49
miljoonalla eurolla. TVO:n rakentamaa Olkiluoto 3-ydinvoimalaa rahoitetaan
osakeanneilla ja osakaslainoilla TVO:n osakkeenomistajien välisten
osakassopimusten perusteella.

Saadut osingot
Fortum on saanut osinkoja osakkuus- ja yhteisyrityksiltä 179 miljoonaa euroa,
josta Hafslundin osuus on 145 miljoonaa euroa.

JSC Lenenergon osuuden myynti
Elokuussa Fortum on myynyt hieman yli 1/3 osuutensa JSC Lenenergosta noin 295
miljoonan euron hintaan. Ostajia olivat VTB Bank, I.D.E. Electricity
Distribution Investments 1 Ltd sekä venäläinen energiayhtiö RAO UES. Kaupan
seurauksena Fortum on kirjannut tulokseensa 232 miljoonan euron myyntivoiton
verojen jälkeen. Myyntivoitto sisältyy erään 'Muut tuotot'.

--------------------------------------------------------------------------------
| 14. OSAKEPÄÄOMA         |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |    |      Osakkeiden määrä |          Osakepää-oma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet  |    |           887 393 646 |                 3 023 |
| 1.1.2007                |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja        |             5 199 412 |                    17 |
| rekisteröidyt osakkeet       |                       |                       |
| 31.12.2007                   |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden        |    |            -5 910 000 |                       |
| mitätöinti              |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet  |    |           886 683 058 |                 3 040 |
| 31.12.2007              |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät      |    |                50 000 |                       |
| osakkeet                |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |    |      Osakkeiden määrä |          Osakepää-oma |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet  |    |           875 294 025 |                 2 976 |
| 1.1.2006                |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optioilla merkityt ja   |    |            13 759 621 |                    47 |
| rekisteröidyt osakkeet  |    |                       |                       |
| 31.12.2006              |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden        |    |            -1 660 000 |                       |
| mitätöinti              |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröidyt osakkeet  |    |           887 393 646 |                 3 023 |
| 31.12.2006              |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rekisteröimättömät      |    |                74 700 |                       |
| osakkeet                |    |                       |                       |
--------------------------------------------------------------------------------

15. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA

Vuoden 2007 aikana Fortum nosti uutta pitkäaikaista velkaa 7 850 miljoonaa
Ruotsin kruunua (831 miljoonaa euroa), joka käytettiin osittain
jälleenrahoittamaan erääntyviä yhteensä 441 miljoonan euron määräisiä euro ja
Ruotsin kruunu lainoja. Uusien rahoitusjärjestelyjen erääntymisajat vaihtelevat
viiden ja kymmenen vuoden välillä ja näistä kaksi on yhteensä 6 100 miljoonan
Ruotsin kruunun (646 miljoonaa euroa) määräisiä joukkovelkakirjalainoja, jotka
laskettiin liikkeelle EMTN (Euro Medium Term Note) -ohjelman puitteissa. Lisäksi
rahoituslaitoksilta nostettiin kaksi lainaa yhteisarvoltaan 1 750 miljoonaa
Ruotsin kruunua (185 miljoonaa euroa). Raportoitu korollinen velka oli 4 893 (4
502) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 391 miljoona euroa edelliseen vuoteen
verrattuna.

Neljännen kvartaalin aikana 2007 avattiin 150 miljoonan euron, 500 miljoonan
Ruotsin kruunun ja 100 miljoonan Norjan kruunun määräiset luotolliset tilit,
jotka korvasivat 325 miljoonan euron ja 1 000 miljoonan Ruotsin kruunun (106
miljoonaa euroa) määräiset luotolliset tilit. Uudet luotolliset tilit ovat
voimassa yhden vuoden. Vuoden vaihteessa näihin tileihin liittyvä luotto ei
ollut käytössä.

Lokakuun 31. päivänä 2007 päätettiin alun perin vuonna 1990 ruotsalaista
vesivoimaa tuottavien omaisuuserien rahoittamiseksi perustettu
rahoitusjärjestely Nybroviken Kraft AB (Nykab), joka koostui lainasta (2 000
miljoonaa Ruotsin kruunua) sekä etuoikeusosakkeista (890 miljoonaa Ruotsin
kruunua, jotka IAS 32 ja IAS 39 mukaan kirjattiin taseeseen korolliseksi
velaksi). Tällöin Fortum Generation AB käytti osto-optiotaan koko
rahoitusjärjestelyn sisältämään velkaan ja etuoikeusosakkeisiin.
Rahoitusjärjestelyn päättäminen vaikutti neljännen kvartaalin ja koko vuoden
kassavirtaan, kun koko rahoitysjärjestelyn aikana kertynyt korko 58 miljoonaa
euroa (543 miljoonaa Ruotsin kruunua) erääntyi maksettavaksi. Lainan vakuutena
pantattuna ollut omaisuus on vapautettu.

--------------------------------------------------------------------------------
| 16. YDINVOIMAAN LIITTYVÄT VARAT JA VELAT                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                    |     |            31.12.2007 |           31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen sisältyvät    |     |                       |                      |
| erät:                   |     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinvoimaan liittyvät   |     |                   516 |                  450 |
| varaukset               |     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus Valtion           |     |                   516 |                  450 |
| ydinjätehuoltorahastost |     |                       |                      |
| a                       |     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainmukainen vastuu ja osuus  |                       |                      |
| Valtion                       |                       |                      |
| ydinjätehuoltorahastosta:     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ydinjätehuoltovastuu    |     |                   816 |                  685 |
| Suomen ydinenergialain  |     |                       |                      |
| mukaan                  |     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastotavoite          |     |                   698 |                  649 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortumin osuus Valtion  |     |                   673 |                  636 |
| ydinjätehuoltorahastost |     |                       |                      |
| a                       |     |                       |                      |
--------------------------------------------------------------------------------

Fortum toimitti Työ- ja elinkeinoministeriölle (entinen Kauppa- ja
teollisuusministeriö) vuotuisen esityksen Loviisan ydinvoimalaitoksen
ydinjätehuoltovastuusta syyskuussa 2007. Ydinenergialain mukaisen vastuun
päättää Työ- ja elinkeinoministeriö vuosittain tammikuun aikana. Esitys perustuu
joka kolmas vuosi tehtävään uuteen tekniseen suunnitelmaan sekä vuosittain
päivitettävään kustannusennusteeseen. Uuteen suunnitelmaan perustuvat
kustannusarviot kasvavat, johtuen pääasiassa loppusijoitustilan tunneleiden
täyttöaineisiin liittyvästä uudesta teknisestä ratkaisusta.

Suomen ydinenergialain mukaisesti Fortumilla on velvoite kattaa lainmukainen
vastuunsa kokonaisuudessaan Valtion ydinjätehuoltorahaston kautta. Ehdotetun
vastuun noususta johtuen Fortum on hakenut, perustuen ydinenergialakiin,
ydinjätehuoltorahaston maksujen jaksotusta kuudelle vuodelle. Valtioneuvosto
hyväksyi esityksen joulukuussa 2007.

Suomen ydinenergialain mukaisesti laskettu ja Työ- ja elinkeinoministeriön
hyväksymä lainmukainen vastuu on 816 miljoonaa euroa vuoden 2007 lopussa.
Taseeseen IAS 37:n mukaan kirjattu diskontattu varaus kasvoi 66 miljoonaa euroa
joulukuun 2006 lopusta ja oli 516 miljoonaa euroa 31.12.2007. Varauksen kasvu
aiheutti kertaluonteisen 13 miljoonan euron negatiivisen vaikutuksen kolmannen
neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon. Ko. kertaluonteinen erä kattaa
tähän mennessä käytettyyn polttoaineeseen liittyvien kustannusten kasvun. Suurin
ero lainmukaisen vastuun ja taseeseen kirjatun varauksen välillä on se, että
lainmukaista vastuuta ei ole diskontattu nettonykyarvoon.

Ydinjätehuoltorahastoon suoritettavien maksujen jaksotus kuudelle vuodelle
vaikuttaa kassavirran lisäksi myös liikevoittoon, sillä IFRIC 5-tulkinnan mukaan
taseessa esitetty arvo Fortumin osuudesta Valtion ydinjätehuoltorahastossa ei
voi ylittää siihen liittyvien velkojen määrää taseessa.

Ydinjätehuoltorahasto on IFRS-näkökulmasta ylirahoitettu 157 miljoonalla
eurolla, koska Fortumin osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta 31.12.2007 oli
673 miljoonaa euroa ja taseessa esitetty osuuden arvo oli 516 miljoonaa
euroa.

Tilikauden liikevoittoon on kirjattu positiivinen kumulatiivinen erä arvoltaan
17 (0) miljoonaa euroa. Edellä mainittu kirjaus tehdään, koska
ydinjätehuoltorahaston arvoa taseessa on nostettu varauksen kasvun seurauksena.
Kirjauksen arvo vuoden kolmannella neljänneksellä oli 33 (-2) miljoonaa euroa.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä kirjaus oli negatiivinen, arvoltaan -7 (-4)
miljoonaa euroa, koska ydinjätehuoltorahaston arvo kasvoi enemmän kuin varauksen
kirjanpitoarvo. Kyseiset erät sisältyvät Sähköntuotanto-segmentin "muihin
vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin", joten ne eivät ole mukana
vertailukelpoisessa liikevoitossa. Katso Liite 4 Tiedot
liiketoimintasegmenteittäin. Niin kauan kuin ydinjätehuoltorahasto pysyy
ylirahoitettuna IFRS:n näkökulmasta, kirjataan positiivinen vaikutus
liikevoittoon aina, kun IAS37:n mukainen diskontattu varaus kasvaa enemmän kuin
nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon. Negatiivinen kirjaus liikevoittoon
kirjataan, kun nettomaksut ydinjätehuoltorahastoon ovat suuremmat kuin IAS37:n
mukaisen diskontatun varauksen kasvu.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää kuluvan vuoden rahastotavoitteesta
tammikuussa, sen jälkeen, kun ydinenergialain mukainen lainmukainen vastuu on
päätetty. Rahastotavoitteen ja Fortumin osuuden Valtion ydinjätehuoltorahastosta
välinen ero maksetaan seuraavan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.
Rahastotavoite vuodelle 2007, 698 (649) miljoonaa euroa, perustuu päätettyyn
lainmukaiseen vastuuseen sekä ydinjätehuoltorahaston maksujen jaksottamiseen.
Lainmukaisen vastuun per 31.12.2007 ja rahastotavoitteen välinen ero, 25 (13)
miljoonaa euroa, on katettu vakuuksilla, jotka annettiin kesäkuun 2007 lopussa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 17. PANTATUT VARAT        |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |               31.12.2007 |            31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut   |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                    |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                    |                      170 |                   176 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset    |                      138 |                    49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sitoumukset          |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset    |                      103 |                    56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja              |                          |                       |
| yhteisyritysten puolesta  |                          |                       |
| annetut                   |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit ja                 |                        3 |                     3 |
| kiinteistökiinnitykset    |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen vakuudeksi       |                          |                       |
| pantatut varat            |                          |                       |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Fortum päätti AP-fondenin kanssa
tekemänsä rahoitussopimuksen, joka koski Fortumin tytäryhtiötä Nybroviken Kraft
AB:tä. Lainan vakuutena olleet Nybroviken Kraft AB:n omistamat tytäryhtiö- ja
osakkuusyritysosakkeet arvoltaan 51 miljoonaa euroa per 31.12.2006 vapautettiin.

Suomalaisilla Valtion ydinjätehuoltorahaston osapuolilla on mahdollisuus ottaa
lainaa rahastolta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Fortum on nostanut lisää
lainaa rahastolta ja pantannut vastaavasti lisää Kemijoki Oy:n osakkeita
vakuudeksi. Pantattujen osakkeiden tasearvo oli 145 (102) miljoonaa euroa
31.12.2007 (ja vastaavasti 31.12.2006).

Kolmannella vuosineljänneksellä Fortum Tartu Virossa (Fortumin omistusosuus 60
%) on antanut kiinteistökiinnityksiä 95 miljoonalla eurolla ulkopuolisen lainan
vakuudeksi.

Muiden sitoumusten vakuudeksi pantatut varat

Toisella vuosineljänneksellä Fortum on korottanut Valtion
ydinjätehuoltorahastolle Naantalin ja Inkoon voimalaitoksiin liittyviä
kiinteistökiinnityksiä, joiden arvo oli 102 (56)miljoonaa euroa 31.12.2007 ja
(ja vastaavasti 31.12.2006) vakuudeksi turvaamaan kattamattomat lailliset
vastuut ja mahdolliset odottamattomat tapahtumat. Katso liite 16 Ydinvoimaan
liittyvät varat ja velat.

--------------------------------------------------------------------------------
| 18. SITOUMUKSET           |                       |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                      |            31.12.2007 |               31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrasopimukset          |                       |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuoden sisällä erääntyvät |                    21 |                       20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden mutta viiden   |                    31 |                       38 |
| vuoden sisällä erääntyvät |                       |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden vuoden         |                    69 |                       78 |
| kuluttua erääntyvät       |                       |                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                  |                   121 |                      136 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä ja           |
| aineettomista hyödykkeistä 31.12.2007 olivat 436 (266) miljoonaa euroa (ja   |
| vastaavasti 31.12.2006).                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 19. VASTUUT                |                        |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |             31.12.2007 |             31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut    |                        |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut               |                    224 |                    144 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja               |                        |                        |
| yhteisyritysten puolesta   |                        |                        |
| annetut                    |                        |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |                    235 |                    213 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut               |                    125 |                    125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta annetut    |                        |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                  |                     10 |                     12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut               |                      1 |                      1 |
--------------------------------------------------------------------------------

Omasta puolesta annetut muut vastuut, 224 miljoonaa euroa, ovat kasvaneet
tilinpäätöshetken 2006 jälkeen 80 miljoonalla eurolla. Suurin syy vastuiden
kasvuun on uuden Czestochowaan Puolaan rakennettavan CHP-laitoksen
laitetoimittajien puolesta annetut vastuut.

20. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT
Ruotsin energiamarkkinavirasto (EMI) on antanut vuotta 2003 koskevan päätökset
Fortumin kolmen sähkönsiirtoalueen hinnoittelusta. Näiden mukaan Fortum joutuisi
palauttamaan noin 25 miljoonaa euroa perimistään siirtomaksuista. Fortum on
valittanut lääninoikeuteen saamastaan päätöksestä, koska se perustuu viraston
käyttämään teoreettiseen sähköverkkomalliin, joka ei vastaa todellisia
olosuhteita. Myös muut päätöksen saaneet siirtoyhtiöt ovat tehneet valituksen.
Päätökset eivät astu voimaan, ennenkuin valitusprosessit on saatettu loppuun.
Raportointikauden varauksiin tai vastuisiin ei sisälly kyseiseen päätökseen
liittyviä eriä.

21. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Lähipiiritapahtumat on esitetty Fortumin vuoden 2006 vuosikertomuksessa.
Tilinpäätöshetken 31.12.2006 jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Suomen valtion omistusosuus Fortumin osakkeista vuoden 2006 lopussa oli 50,82%.
Vuoden 2007 aikana tapahtuneiden muutosten seurauksena Suomen valtion
omistusosuus Fortumin osakkeista oli 31.12.2007 50,86%. Muutokset vuonna 2007
olivat: osakkeiden määrän kasvu optiomerkintöjen johdosta sekä osakkeiden määrän
alentuminen ostettujen omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena.

--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMET OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |            31.12.2007 |              31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnit                    |                   129 |                     101 |
| osakkuusyrityksille        |                       |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korot osakkuusyritysten    |                    26 |                      20 |
| lainasaamisista            |                       |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostot osakkuusyrityksiltä  |                   519 |                     487 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| AVOIMET SALDOT OSAKKUUSYRITYSTEN KANSSA                                      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                       |            31.12.2007 |              31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset   |                   636 |                     575 |
| lainasaamiset              |                       |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset             |                    17 |                      28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset              |                     7 |                       7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |                   171 |                     164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat                  |                    25 |                      12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                 |                    53 |                      23 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKETAPAHTUMAT JA SALDOT YHTEISYRITYSTEN KANSSA

Liiketapahtumat ja avoimet saldot yhteisyritysten kanssa olivat
raportointikaudella merkitykseltään vähäisiä.

22. KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA
Norjalainen Renewable Energy Corporation (REC) on osittain Fortumin
osakkuusyhtiö Hafslund ASA:n omistuksessa. Fortum kirjaa REC:n osakkeiden
käyvän arvon muutoksen pääomaansa. Vuoden lopussa Fortumin pääomaan kirjattu
kumulatiivinen arvon muutos oli noin 790 miljoonaa euroa. REC:n osakkeen kurssi
on laskenut vuodenvaihteen jälkeen. REC:n 29.1. kirjatun loppukurssin
perusteella kumulatiivinen arvon muutos Fortumin pääomaan olisi ollut noin 400
miljoonaa euroa.

--------------------------------------------------------------------------------
| 23. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate        |     |  =  | Liikevoitto + poistot ja |      |       |    |
| (EBITDA =Tulos    |     |     | arvonalentumiset         |      |       |    |
| ennen korkoja,    |     |     |                          |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| veroja sekä       |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| poistoja ja       |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
| arvonalentumisia) |     |     |     |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen |     |  =  | Liikevoitto - kertaluonteiset erät -    |    |
| liikevoitto       |     |     | muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat  |    |
|                   |     |     | erät                                    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset   |     |  =  | Käyttöomaisuuden         |      |       |    |
| erät              |     |     | myyntivoitot ja tappiot  |      |       |    |
|                   |     |     | mm.                      |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut              |     |  =  | Sisältää ne tulevaisuuden kassavirtoja  |    |
| vertailukelpoisuu |     |     | suojaavat rahoitusinstrumentit,         |    |
| teen vaikuttavat  |     |     |                                         |    |
| erät              |     |     |                                         |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | joihin ei voida soveltaa IAS 39:n       |    |
|                   |     |     | mukaisesti suojauslaskentaa sekä        |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | IFRIC tulkinnan nro 5 mukaisen          |    |
|                   |     |     | vaikutuksen, joka aiheutuu siitä, että  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | taseen saamisiin kirjattu Fortumin      |    |
|                   |     |     | osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | ei voi ylittää   |       |      |       |    |
|                   |     |     | vastaavaa        |       |      |       |    |
|                   |     |     | velkaa.          |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kassavirta ennen  |     |  =  | Liiketoiminan kassavirta ennen  |       |    |
| käyttöpääoman     |     |     | käyttöpääoman muutosta          |       |    |
| muutosta (FFO)    |     |     |                                 |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit      |     |  =  | Aineellisiin ja aineettomiin            |    |
| käyttöomaisuuteen |     |     | hyödykkeisiin tehdyt investoinnit       |    |
|                   |     |     | mukaan lukien                           |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | kunnossapito-, tuottavuus- ja           |    |
|                   |     |     | kasvuinvestoinnit sekä lainsäädännön    |    |
|                   |     |     | edellyttämät                            |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | investoinnit. Investointeihin kuuluvat  |    |
|                   |     |     | myös investointien rakennusaikana       |    |
|                   |     |     | taseeseen                               |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | aktivoidut korkokulut.          |       |    |
|                   |     |     | Kunnossapitoinvestoinnit        |       |    |
|                   |     |     | pidentävät olemassaolevan       |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | omaisuuserän vaikutusaikaa,     |       |    |
|                   |     |     | ylläpitävät käytettävyyttä      |       |    |
|                   |     |     | sekä/tai ylläpitävät            |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | luotettavuutta. Tuottavuusinvestoinnit  |    |
|                   |     |     | parantavat olemassaolevan hyödykkeen    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | tuottavuutta. Kasvuinvestointien        |    |
|                   |     |     | tarkoitus on rakentaa uutta             |    |
|                   |     |     | kapasiteettia ja/tai lisätä             |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | olemassaolevien                 |       |    |
|                   |     |     | liiketoimintojen asiakaskantaa. |       |    |
|                   |     |     | Lainsäädännön edellyttämät      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | investoinnit tehdään tiettyinä  |       |    |
|                   |     |     | ajankohtina lakien vaatimusten  |       |    |
|                   |     |     | mukaan.                         |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinni |     |  =  | Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin,          |
| t osakkeisiin     |     |     | osakkuusyritysosakkeisiin ja muihin          |
|                   |     |     | myytävissä                                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | oleviin sijoituksiin. Investoitujen          |
|                   |     |     | tytäryhtiöosakkeiden hankintahintaan on      |
|                   |     |     | lisätty                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | hankittavan      |       |      |       |    |
|                   |     |     | yhtiön           |       |      |       |    |
|                   |     |     | nettovelka.      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman      |     |  =  | Kauden    |      |       |      |       | x  |
| tuotto, %         |     |     | voitto    |      |       |      |       | 10 |
|                   |     |     |           |      |       |      |       | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Oma pääoma       |       |      |       |    |
|                   |     |     | keskimäärin      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun        |     |  =  | Voitto ennen veroja +    |      |       | x  |
| pääoman tuotto, % |     |     | korko- ja muut           |      |       | 10 |
|                   |     |     | rahoituskulut            |      |       | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Sijoitettu       |       |      |       |    |
|                   |     |     | pääoma           |       |      |       |    |
|                   |     |     | keskimäärin      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidotun pääoman   |     |  =  | Liikevoitto + osuus osakkuus-   |       | x  |
| tuotto, %         |     |     | ja yhteisyritysten voitosta     |       | 10 |
|                   |     |     |                                 |       | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Sidottu pääoma   |       |      |       |    |
|                   |     |     | keskimäärin      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen |     |  =  | Vertailukelpoinen liikevoitto + osuus   | x  |
| sidotun pääoman   |     |     | osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta   | 10 |
| tuotto, %         |     |     |                                         | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | (IAS 39 oikaistu sekä pois lukien       |    |
|                   |     |     | merkittävimmät myyntivoitot ja          |    |
|                   |     |     | -tappiot)                               |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Vertailukelpoinen        |      |       |    |
|                   |     |     | sidottu pääoma           |      |       |    |
|                   |     |     | keskimäärin              |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma |     |  =  | Taseen loppusumma - korottomat velat -  |    |
|                   |     |     | laskennallinen verovelka -              |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | var |     |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | auk |     |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | set |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu pääoma    |     |  =  | Korottomat varat + Valtion              |    |
|                   |     |     | ydinjätehuoltorahastoon liittyvät       |    |
|                   |     |     | korolliset varat -                      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | korottomat velat |       |      |       |    |
|                   |     |     | - varaukset      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | (korottomat varat ja velat eivät        |    |
|                   |     |     | sisällä rahoitukseen, veroihin ja       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | laskennallisiin veroihin        |       |    |
|                   |     |     | liittyviä eriä sekä varoja ja   |       |    |
|                   |     |     | velkoja, jotka                  |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | syntyvät suojauslaskennan       |       |    |
|                   |     |     | soveltamisedellytykset          |       |    |
|                   |     |     | täyttävien                      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | johdannaissopimusten käypien    |       |    |
|                   |     |     | arvojen muutoksista)            |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen |     |  =  | Sidottu pääoma oikaistuna niillä        |    |
| sidottu pääoma    |     |     | korottomilla varoilla ja veloilla,      |    |
|                   |     |     | jotka                                   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | aiheutuvat niistä tulevaisuuden         |    |
|                   |     |     | kassavirtaa suojaavista johdannais-     |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | sopimuksista, joihin ei voida soveltaa  |    |
|                   |     |     | IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa      |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset        |     |  =  | Korolliset velat |       |      |       |    |
| nettovelat        |     |     | - rahavarat      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, |     |  =  | Korollise |      |       |      |       | x  |
| %                 |     |     | t         |      |       |      |       | 10 |
|                   |     |     | nettovela |      |       |      |       | 0  |
|                   |     |     | t         |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Oma       |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | pääoma    |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, |     |  =  | Oma pääoma sisältäen     |      |       | x  |
| %                 |     |     | vähemmistöosuuden        |      |       | 10 |
|                   |     |     |                          |      |       | 0  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Taseen    |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | loppusumm |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | a         |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelka/käyttö |     |  =  | Korolline |      |       |      |       |    |
| kate              |     |     | n         |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | nettovelk |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | a         |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Liikevoitto + poistot ja |      |       |    |
|                   |     |     | arvonalentumiset         |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokate         |     |  =  | Lii |     |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | kev |     |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | oit |     |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | to  |     |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Nettokork |      |       |      |       |    |
|                   |     |     | okulut    |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (EPS) |     |  =  | Kauden voitto -          |      |       |    |
|                   |     |     | vähemmistöosuus          |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Osakkeiden keskimääräinen               |    |
|                   |     |     | osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden  |    |
|                   |     |     | aikana                                  |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, |     |  =  | Oma       |      |       |      |       |    |
| EUR               |     |     | pääoma    |      |       |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   |     |     | Osakkeiden lukumäärä ilman omia |       |    |
|                   |     |     | osakkeita kauden lopussa        |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Edelliset 12 kk   |     |  =  | Raportointihetkeä        |      |       |    |
|                   |     |     | edeltävät 12 kuukautta   |      |       |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------