Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Fortum Oyj
Pörssitiedote
3.2.2010 klo 9.00 EET

Fortum Oyj:n hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa 25.3.2010 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää ja 18 §:ää muutettaisiin siten,
että hallintoneuvoston varsinaiselle yhtiökokoukselle antama lausunto
tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen lisäksi koskisi myös
toimintakertomusta, ja että yhtiöjärjestyksen 14 §:ää muutettaisiin siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää
ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluisi seuraavasti:

”Hallintoneuvoston tehtävänä on:
- valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa;
- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintakastuskertomuksen johdosta;
- käsitellä hallituksen ehdotuksia asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan
huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka organisaation olennaista
muuttamista.

Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat
laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.”

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 14 § kuuluisi seuraavasti:

”Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen on
toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen
yhtiökokousta julkaisemalla kutsu kahdessa hallituksen määräämässä
sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän
päivää ennen 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää."

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 18 § kuuluisi seuraavasti:

”Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:
4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen
osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle
sijaiselleen;
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan
palkkioista;
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;
9. hallituksen jäsenten
lukumäärästä;

valittava:
10. hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;
11. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja
12. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:
13. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat."

Espoossa 2.2.2010

Fortum Oyj
Hallitus

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi